Ansøgning fra Imerys. Regional Udvikling. Indhold: Side. 2 Ansøgningsskema - råstofloven. 13 Ansøgt areal - oversigtskort. 14 Ansøgt areal - flyfoto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning fra Imerys. Regional Udvikling. Indhold: Side. 2 Ansøgningsskema - råstofloven. 13 Ansøgt areal - oversigtskort. 14 Ansøgt areal - flyfoto"

Transkript

1 Regional Udvikling Råstofgruppen Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte Sagsnummer januar 2017 Ansøgning fra Imerys Indhold: Side 2 Ansøgningsskema - råstofloven 13 Ansøgt areal - oversigtskort 14 Ansøgt areal - flyfoto 15 Ansøgningsskema miljøvurderingsloven 26 Grave- og efterbehandlingsplan 33 Kortbilag - graveplan 34 Korbilag - efterbehandlingsplan 35 Udskrifter af tingbogen

2 Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Indsendes til Regionen Ansøgningsskemaet skal vedlægges: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest) Pdf læsbart oversigtskort (Kortbilag 1) i måleforholdet 1: med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser Kort (Kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af adgangsveje, anlæg mv. Udkast til grave- og efterbehandlingsplan Anmeldeskema til VVM, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 5 1. Oplysninger om ansøger Søren Klitskov Firmanavn: Imerys Industrial Minerals Denmark A/S CVR-nr.: Adresse: Kønsborgvej 9 Postnr.: 7884 Postdistrikt: Fur Telefon: Lokal: Mobilnr.: Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 2 af 61.

3 2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes Matrikel nr.(e): Del af matr. nr. 5s, 6f og 6ar Ejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Ejendomsnummer: 5s: , 6f: og 6ar: Adresse: Hulhøjen, 7900 Nykøbing M Kommune: Morsø Kommune 3. Oplysninger om ejerforhold Ejendommens ejer: 5s: Poul Erik Poulsen 6f: Imerys Industrial Minerals Denmark A/S 6ar: Poul Riis Roesen 5s: Poul Erik Poulsen 6f: Imerys Industrial Minerals Denmark A/S 6ar: Poul Riis Roesen Firma: 5s: - 6f: Imerys Industrial Minerals Denmark A/S 6ar: Poul Riis Roesen CVR-nr.: 5s: - 6f: ar: Adresse: 5s: Hulhøjen 22, 7900 Nykøbing M 6f: Kønsborgvej 9, 7884 Fur 6ar: Kongevejen 66, 7900 Nykøbing M Postnr.: 5s: f: ar: 7900 Telefon: 5s: f: ar: Lokal: Postdistrikt: Nykøbing M Fur Nykøbing M Mobilnr.: 5s: f: ar: Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 3 af 61.

4 5s: - 6f: 6ar: - 4. Oplysninger om råstofindvinder Samme som ansøger Firma: CVR-nr.: Adresse: Postnr.: Postdistrikt: Telefon: Lokal: Mobilnr.: 5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.): Moler. Tykkelsen vurderes at være op til 25 meter. Oplysninger om råstofundersøgelser: Der foreligger en rapport udarbejdet af Stig A. S. Pedersen fra GEUS: Molerfelt ved Harhøj, Ejerslev, Mors. Råstofgeologisk undersøgelse af molerforekomsten ved Harhøj, Ejerslev, Nordlige Mors. GEUS rapport 1998/111. I rapporten sammenstilles resultater af af en råstofgeologisk undersøgelse baseret på boringer, rendegravning og opmåling af skrænt i den gamle molergrav i Harhøj. Angivelse om forekomst af muld (antal meter): Ca. 0,5-0,7 meter Angivelse om forekomst af overjord: Mængden af overjord varierer fra 0 til ca. 12 meter inden for det ansøgte areal. Inden for fokusområdet er der i boring DGU nr ingen overjord. Kote for terræn: Ca. 35 meter i den nordlige del af området faldende til ca. 28 meter i den sydlige del. Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 4 af 61.

5 Kote for grundvandsspejl: Ukendt, men vurderes ud fra et potentialekort for Mors at være ca. kote 3 meter 6. Oplysninger om den påtænkte indvinding Planlagt påbegyndelse af indvinding (år): 2017 Planlagt afslutning af indvinding (år): I henhold til råstoflovens 9 søges der om tilladelse til indvinding i 15 år, idet ansøger vurderer, at der kan argumenteres for, at der er tale om et særligt tilfælde, der giver mulighed for at tillade indvinding mere end 10 år, jf. vejledning til administration af råstofloven pkt At der er tale om et særlige tilfælde begrundes med, at Fremover er det virksomhedens plan, at der skal produceres molerprodukter med et større kvalitetskrav, end der i dag bliver produceret på Mors. Det vil derfor være sandsynligt, at der bliver behov for at kunne blande råstof fra flere grave for at opnå den ønskede kvalitet. Virksomhedens erfaringer fra Fur, hvor der i dag produceres sådanne produkter med særligt høje krav til råstoffets kvalitet, er, at der skal blandes råstof fra tre forskellige grave for at opnå den rette kvalitet. Udover at opnå den rette kvalitet af råstof til produktionen, sikres også en mere effektiv udnyttelse af råstofressourcen, når der er mulighed for at blande råstof fra forskellige lokaliteter. Virksomheden har derfor behov for at kunne indvinde flere steder på samme tid, og da tilgængelige molerreserver på Mors er knappe, vil det være ønskeligt at have muligheden for at fordele indvindingen over en 15 årig periode, dog med fastholdelse af muligheden for at indvinde op til m 3 årligt. Overslagsmæssigt er estimeret at forekomme m 3 moler. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed grundet den meget komplekse geologi, og det omfatter kun det areal, som på ansøgningens bilag 1, 2 og A er benævnt Fokusområde moler. Forekomsten i det ansøgte område vil derfor reelt set kunne være noget større, og det vurderes derfor at være realistisk, at der er materialer til indvinding over en 15 årig periode. Planlagt gravedybde under terræn: Op til 30 meter, dog ikke under øverste grundvandsspejl Kote for bunden af gravningen: Ca. kote 3-7 meter Forventet årlig produktion (m 3 ): Op til m 3 Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m 3 ): 0 m 3 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 5 af 61.

6 Angivelse af indvindingsarealet (m 2 eller ha): Det ansøgte areal udgør 9,8 ha. 7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer Sand, grus og sten Vejmaterialer Sæt Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv. Stabilgrus Tilslag til asfalt Uspecificeret vejmateriale Betontilslagsmaterialer Sand Sten Mørtelsand Øvrig anvendelse (arten angives): Ler Sæt Teglfabrikation Keramikindustri Rødbrændende Gulbrændende Øvrig anvendelse (arten angives): Kalk og kridt Sæt Cementfabrikation Brændt kalk Landbrugskalk Industrikalk Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 6 af 61.

7 Jordbrugskalk Industrikridt Jordbrugskridt Øvrig anvendelse Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv) Arten og anvendelse angives: Moler. Forskellige absorberende produkter, se evt Maskiner og anlæg Grave- og læssemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort jf. pkt. 17.d.): 1 stk gravemaskine, enten Komatsu PC290LC-8 (104 db(a)) eller Volvo EC360 (105 db(a)), samt 1 stk gummiged, enten Volvo L90C (LwA 105 db (A)) eller Volvo L110E (LwA 106 db (A)) I parentes er eksternt støjniveau angivet Bygningsanlæg: Ingen Oparbejdningsanlæg Tørsortering Vådsortering Knusning Densitetssortering, HMS anlæg evt. brug af salte til anlægget Anden oparbejdning 9. Forbrug af hjælpestoffer, herunder drivmidler i transport- og Oparbejdningsanlæg Hydraulikolie årligt forbrug i liter: Forventet 0 l, da systemet på anvendt maskineri er tæt Dieselolie årligt forventet forbrug i liter: l 10. Brændstoftanke Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 7 af 61.

8 Stationære anlæg: Ingen Placering (angives på kort, jf. pkt. 17.d): Størrelse: Tankgodkendelse: Mobile anlæg: Aflåselig containertank med dobbelt bund og sider. Mobil brændstoftank placeres ved indkørsel til graven for enden af adgangsvejen. Størrelse: 2500L Tankgodkendelse: ETi-03019/0/ Støv Beskrivelse af støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje Der vil ikke være støvgener fra selve råstofgravningen. For at minimere risiko for at der hvirvles støv op ved transport af moleret i tørre perioder sprinkles interne køreveje i graven efter behov med vand iblandet calciumchlorid. Iblanding sker efter producentens forskrifter. 12. Støj Angivelse af beregnende værdier for det samlede støjbidrag: Det vurderes, at arbejdet med at indvinde moler vil overholde støjkrav beskrevet i Miljøstyrelsen vejledning nr om ekstern støj for område 3. I forbindelse med afrømning af muld og overjord anlægges støjvolde. I forbindelse med anlæg og senere nedlæggelse af støjvolde kan det ikke udelukkes, at støjniveauet i meget korte perioder (nogle få arbejdsdage) vil kunne være højere end den vejledende grænseværdi på 55 db for område 3. Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 8 af 61.

9 Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner evt. angivet på kort jf. pkt. 17.d: Støjdæmpende foranstaltninger udover anlæg af støjvolde vurderes ikke at være nødvendige for at overholde støjkrav. 13. Vandindvinding og afledning af vand mm. Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses: Hvor vandet indtages fra: Vandforbrug pr. time: Vandforbrug pr. døgn: 0 m 3 pr. time 0 m 3 pr. døgn Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges): Nej Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses: Skønnet bortledning pr. år: 0 m 3 pr. år Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges): Nej Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand: Udledningsstedet angivet på kort, jf. pkt. 17.d. Der sker ingen bortledning af vand ved molergravning over grundvandsspejlet. Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 9 af 61.

10 Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse (vedlægges). Nej Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal Angivelse af boringer med DGU-nummer: Der findes ingen drikkevandsbrønde eller -boringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal 14. Affald Mængde af olieprodukter pr. år: Oliefiltre mv bortskaffes med serviceværksteds affaldsordning Mængde af kemikalieprodukter pr. år: 0 Mængde af brændbart pr. år: 0 Andet affald: Husholdningsaffald bortskaffes med ansøgers affaldsordning på fabrikken. Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17.d. Ingen Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper 15. Adgangsveje til indvindingsområdet Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, svingsten: Der etableres adgangsvej som vist på Bilag 2 på marken langs med det tidligere gravede område. Bredde ca. 4,5 meter. Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges): Nej Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 10 af 61.

11 Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej, privat fællesvej: Ingen eksisterende adgangsvej 16. Driftstider For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 11 af 61.

12 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 12 af 61.

13 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 13 af 61.

14 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 14 af 61.

15 Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) Tekst Råstofindvinding: Indvinding af moler i råstofgraveområde Ejerslev Nord, Mors. Det ansøgte område omfatter 9,8 ha og vil efter endt indvinding blive efterbehandlet med geologiske profiler og til landbrug i bunden af graven. Imerys Industrial Minerals Denmark A/S Kønsborgvej Fur Tlf.: Søren Klitskov Kønsborgvej Fur Tlf.: Del af matr. nr. 5s, 6f og 6ar Ejerslev By, Ejerslev Områdeafgrænsningen for det ansøgte område er markeret på oversigtskortet i bilag 1 og 2. Morsø Kommune. Oversigtskort i målestok 1: Se oversigtskort i bilag 1 (målestok 1:25.000) Kortbilag i målestok 1: eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) Målestok angives: 1:2000. Se oversigtskort i bilag 2. Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 15 af 61.

16 Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Punkt 2. Udvindingsindustrien a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 16 af 61.

17 Projektets karakteristika Tekst 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav Poul Erik Poulsen, Hulhøjen 22, 7900 Nykøbing M (matr. nr. 5s Ejerslev By, Ejerslev). Imerys Industrial Minerals Denmark A/S, Kønsborgvej 9, 7884 Fur (matr. nr. 6f Ejerslev By, Ejerslev). Poul Riis Roesen, Kongevejen 66, 7900 Nykøbing M (matr. nr. 6ar Ejerslev By, Ejerslev). 2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal í m 2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m 2 Efter endt råstofindvinding efterbehandles til geologiske profiler og til landbrug i bunden af graven. Arealanvendelsen efter projektets realisering omfatter ikke bebyggede eller befæstede arealer. 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m 2 Projektets bebyggede areal i m 2 Projektets nye befæstede areal i m 2 Projektets samlede bygningsmasse i m 3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet Der er ikke behov for grundvandssænkning. 9,8 ha 0 m 2 0 m 2 0 m 3 0 m Der er ikke eksisterende bygninger inden for det ansøgte areal. Ingen nedrivningsarbejder. 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Der er ikke en egentlig anlægsperiode i forbindelse med indvinding af moler. For oplysninger om råstofforbrug henvises til punkt 5. 0 m 3 0 m 3 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 17 af 61.

18 Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå mm/åå 0 m 3 0 m 3 0 m Projektets karakteristika Tekst 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter type og mængde i driftsfasen Færdigvarer type og mængde i driftsfasen Vand mængde i driftsfasen Der indvindes årligt op til m 3 moler, som køres til forarbejdning på fabrikken ved Skarrehage. Ingen Ingen Ingen 6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: Ingen Husholdningsaffald bringes til fabrikken og bortskaffes med dagrenovationsordningen. Oliefiltre m.v. bortskaffes med serviceværksteds affaldsordning. 0 m 3 0 m 3 Ingen særlige tiltag Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 18 af 61.

19 Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? 8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? Hvis ja angiv hvilke. Hvis nej gå til punkt Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår? Hvis nej angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Hvis ja angiv hvilke. Hvis nej gå til pkt Vil anlægget kunne overholde de angivne BREFdokumenter? Hvis nej angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Hvis ja angiv hvilke. Hvis nej gå til punkt 14. Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BATkonklusioner? Hvis nej angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr af 01/11/1984). Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 19 af 61.

20 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Der er ikke lokalt fastsatte grænseværdier for støj og vibrationer. Der er 150 meter til nærmeste ejendom. 16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Det ansøgte område ligger i det åbne land, områdetype 8 jf. støjvejledningen. Som udgangspunkt bør der dog ved den konkrete vurdering i forbindelse med fastsættelse af støjgrænser gældende ved nærmest liggende enkeltbolig anvendes de grænseværdier, som gælder for områdetype 3 (områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse) jf. støjvejledningen. I forbindelse med afrømning af muld og overjord anlægges støjvolde. I forbindelse med anlæg og senere nedlæggelse af støjvolde kan det ikke udelukkes, at støjniveauet i meget korte perioder (nogle få arbejdsdage) vil kunne være højere end den vejledende grænseværdi på 55 db for område 3. Efter etablering af støjvolde forventes grænseværdierne for område type 3 at blive overholdt. Hvis ja angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis nej gå til pkt Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis Nej angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger. Hvis Nej angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen? Anlægsperioden vil ikke give anledning til støvgener. Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 20 af 61.

21 Der vil ikke være støvgener fra selve råstofgravningen. For at minimere risiko for, at der hvirvles støv op ved transport af moleret i tørre perioder, sprinkles adgangsvejen samt eventuelt interne køreveje i graven efter behov med vand iblandet calciumchlorid. Iblanding sker efter producentens forskrifter. Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen? Hvis»ja«angives omfang og forventet udbredelse. 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne - I anlægsperioden? - I driftsfasen? Hvis»ja«angives og begrundes omfanget. 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? Projektets placering Ja Nej Tekst 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Området er ikke lokalplanlagt. 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis ja angiv hvilke: Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 21 af 61.

22 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 22 af 61.

23 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Projektets placering Ja Nej Tekst 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 0 meter. Den nordlige del af området omfatter og grænser op til 3 beskyttet overdrev, som er udviklet på de efterladte molerskrænter fra den molerindvinding, der foregik i Harhøj indtil 1970 erne i det mod nord tilstødende område. 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Ifølge Naturdata på Miljøportalen indeholder 3 området ikke beskyttede arter. Staten (SVANA) har i 2013 besigtiget arealet. 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område? 720 m (reg.nr , Hulhøj) 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura m til - Habitatområde 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 23 af 61.

24 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) - Fuglebeskyttelsesområde 12 Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage - Ramsarområde 6 Vejlerne og Løgstør Bredning 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Det ansøgte areal ligger i Område med Drikkevandsinteresser (OD). 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse? 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Det er anmelders vurdering, at der ikke er aktiviteter, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en væsentlig øget påvirkning af miljøet. 39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? 40. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at Der etableres geologiske profiler efter endt indvinding som erstatning for 3 beskyttet overdrev, der bortgraves ved indvinding. Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 24 af 61.

25 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 25 af 61.

26 Imerys Industrial Minerals Denmark Harhøj, Mors GRAVE- OG EFTERBEHANDLINGSPLAN Rekvirent Rådgiver Imerys Industrial Minerals Denmark v/ Søren Klitskov Kønsborgvej Fur Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Projektnummer Projektleder Kvalitetssikring Jens Demant Bernth Mette Danielsen Revisionsnr. 3 Udgivet Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 26 af 61.

27 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan Harhøj, Mors Graveplan Efterbehandlingsplan Geologiske profiler Landbrugsjord... 7 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 27 af 61.

28 BILAGSFORTEGNELSE Kortbilag A Graveplan Kortbilag B Efterbehandling Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 28 af 61.

29 Imerys Industrial Minerals Denmark - Harhøj, Mors 1. FORSLAG TIL GRAVE- OG EFTERBEHANDLINGSPLAN HARHØJ, MORS I forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af moler, skal der sammen med ansøgningen sendes et forslag til grave- og efterbehandlingsplan for projektet. 2. GRAVEPLAN Den største og lettest tilgængelige del af molerforekomsten findes inden for et ca. 2,3 ha stort område i den nordlige del af det ansøgte areal /1/. Dette område indvindes først og omtales herefter fokusområdet, se kortbilag A. Indvindingen begynder med den nordnordøst-sydsydvest orienterede skrænt i den nordlige del af området. Der indvindes i etaper bestående af bænke på ca. 15 meters bredde, hvor muld og evt. overjord afrømmes og lægges i henholdsvis depot og støjvold. Ved indvindingens opstart afrømmes muld og overjord for op til tre bænke. Efter indvinding af de første tre bænke afrømmes muld og overjord for den næste bænk, hvorefter denne indvindes, og sådan forsættes mod sydøst. Den afrømmede muld og overjord lægges langs det ansøgte areals nordvestlige grænse og senere også sydvest for fokusområdet. Muld holdes adskilt fra overjorden. Der etableres interne køreveje med anvendelse calcineret moler. Der forventes anvendt i størrelsesordenen ca. 10 ton pr. år. Hele den brydeværdige del af moleret indvindes ned til grundvandet, men ikke under øverste grundvandsspejl, som vurderes at ligge omkring kote 3 meter. I et hjørne af graven graves ned til grundvandsspejlet for at bestemme dets niveau, således at gravedybden i den øvrige del af graven kan tilpasses dette. Den del af molerserien, som ikke kan anvendes som råstof, sorteres fra i graven og vil sammen med overjorden blive anvendt til efterbehandling af graven. Der findes anslået m 3 brydeværdig moler med en tykkelse varierende mellem 10 og 25 meter jf. /1/. Molerforekomstens udbredelse uden for fokusområdet er formentlig sparsom jf. råstofboringerne i området og tolkningen i /1/, men i takt med at fokusområdet udgraves vurderes det, om fokusområdet kan udvides mod vest og syd. Nordvest for den eksisterende skrænt, som indvindes, findes muligvis opfyld af overskudsjord og overjord fra den tidligere molerindvinding i området. Såfremt det viser sig ikke at være tilfældet ved indvindingens start, indvindes moleret i dette område før yderligere bænke ud over de tre første indvindes i sydlig retning. Det forventes, at der foregår brydning eller omplacering af moler eller overskudsjord som led i efterbehandlingen inden for selve molergraven op til fem hverdage om ugen. Når indvindingen påbegyndes i Harhøj, vil der samtidig i løbet af et par år blive droslet gradvis ned på brydnings- og omplaceringsaktiviteterne i molergraven Ejerslev Nord, 4 / 7 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 29 af 61.

30 Imerys Industrial Minerals Denmark - Harhøj, Mors som ligger ca. 500 meter sydøst for den sydlige del af fokusområdet. Mængden af moler, der brydes og køres til fabrikken ved Skarrehage vil samlet set fra Ejerslev Nord og Harhøj gravene være uændret i forhold til den mængde, der i dag fragtes fra Ejerslev Nord alene. Dermed vil mængden af tung trafik relateret til molerindvindingen i området være uændret i forhold til i dag. Uanset fordelingen af transport til og fra de to grave, vil mængden af tung trafik til og fra gravene samlet set ikke blive øget Vurdering af eksisterende 3 beskyttet overdrev Der forventes bortgravet ca. 200 meter af den nuværende skrænt med overdrev svarende til ca m 2 eller ca. 16 % af hele det eksisterende overdrev på Harhøj. Efter endt indvinding forventes etableret ca. 450 meter skrænt svarende til i størrelsesordenen ca m 2, se afsnit 3.1. På figur 1 ses nuværende overdrev, den del af overdrevet, som forventes bortgravet, samt hvor der forventes etableret nye geologiske profiler, hvorpå der med tiden vil udvikle sig nyt overdrev. Figur 1. Nuværende overdrev, den del af overdrevet, som forventes bortgravet samt areal, hvor der forventes etableret nye geologiske profiler, hvorpå der med tiden vil udvikle sig nyt overdrev. Miljøstyrelsen har foretaget en intensiv besigtigelse af både det vestlige og det østlige 3 overdrev den 22. juli 2013, jf. Danmarks Miljøportal. Området er betegnet som kalkoverdrev og har en estimeret naturtilstand på III, svarende til god, bl.a. på grund af 5 / 7 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 30 af 61.

31 Imerys Industrial Minerals Denmark - Harhøj, Mors udbredt forekomst af urterig vegetation med mange rosetplanter. Det østlige overdrev, som omfatter det område, der bortgraves, er i mindre grad under tilgroning end det vestlige, og der er i mindre grad urterig vegetation end i arealet mod vest. Kun 5 % af det østlige overdrev er relativt upåvirket. Vestområdet har ud fra plantedække og artsindhold længere historik end østområdet. Overdrevet i den vestlige polygon vurderes således at være bedre end i den østlige. Der findes dog blodrød-storkenæb og bakke-tidsel i området mod øst, som ikke genfindes i artslisten fra vest. Begge er arter, som ligger meget højt på arts-scoreværdier, og derfor anses for særdeles værdifulde for området. Det er derfor alene tilstedeværelsen af de to arter, der adskiller østområdet positivt fra vestområdet. På alle andre parametre vurderes vestområdet langt mere betydningsfuldt. For at begunstige arterne blodrød-storkenæb og bakke-tidsel foreslås det, at der inden indvindingen påbegyndes, enten opgraves nogle planter, som derpå indplantes i vestområdet, eller at der alternativt indsamles frø, som så udsås i det vestlige område. Der ses i øvrigt ingen frøbank at være tilstede for disse planter i området. 3. EFTERBEHANDLINGSPLAN Indvindingen af moler ved Harhøj medfører, at der ved efterbehandling af det gravede område bliver mulighed for både at skabe geologiske profiler og landbrugsarealer. Profiler, hvorpå der i løbet af en årrække vil udvikles overdrev som erstatning, for det overdrev, som bortgraves ved indvinding, og landbrugsarealer, som kun er få hundrede m 2 mindre end i dag. Efterbehandlingsplanen tager dels udgangspunkt i, at der ikke findes brydeværdig moler i den tidligere molergrav (området markeret som muligt opfyld på kortbilag A), dels i at der kun findes brydeværdig moler inden for fokusområdet Geologiske profiler Der efterbehandles til geologiske profiler mod nordøst, sydøst og delvis mod sydvest i fokusområdet. Det forventes, at profilerne hovedsageligt vil bestå af aflejringer fra Fur Formationen (moler), som vil kunne stå selv i stejlt profil, uden at skride sammen. Hvis større partier af profilerne består af kvartære aflejringer efterbehandles med en hældning, hvor aflejringerne kan stå selv uden at skride sammen. Denne hældning vil være afhængig af, om det er sandede eller lerede aflejringer. Profilerne etableres med en skrænthældning på mellem 1:1 og 1:2 svarende til hældningen på det nuværende profil, som bortgraves. Efterbehandlingen til geologiske profiler vil så at sige ske i takt med, at der indvindes bænk for bænk, og der er derfor ikke behov for senere neddozning eller opbygning. De geologiske profiler skal samtidig tjene som erstatning for det nuværende profil/skrænt, som bortgraves. På det nuværende profil er der siden den tidligere molerindvinding afsluttede udviklet overdrev, og det vil der med tiden også udvikles på de nye geologiske profiler. 6 / 7 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 31 af 61.

32 Imerys Industrial Minerals Denmark - Harhøj, Mors 3.2. Landbrugsjord Efterbehandlingen sker ved, at overskudsjord fra molerindvindingen, dvs. de dele af moleret, der ikke er egnet som råstof, de kvartære aflejringer, der stedvis er indfoldet i moleret, samt den afgravede overjord lægges ud i bunden af graven med en hældning mod profilet mod nordøst og sydøst. Derudover neddozes jorden langs den nordlige del af sydvestsiden af fokusområdet samt området ved den bortgravede profil, således at gravens bund og de mod vest beliggende marker udgør et samlet efterbehandlet landbrugsareal, se illustration af terrænforholdene efter efterbehandling på kortbilag B. Mængden af overskudsjord og overjord kan variere meget inden for få meter. Det er som nævnt i afsnit 2 estimeret, at der forekommer ca m 3 brydeværdig moler med en tykkelse varierende mellem 10 og 25 meter i det ca. 2,3 ha store fokusområde. Ved en gennemsnitlig gravedybde på 25 meter vil der blive gravet ca m 3 materialer, heraf vil der således være ca m 3 overskudsjord og overjord til efterbehandling. Disse tal er estimerede ud fra resultaterne i /1/. Overskudsjord vil løbende blive placeret i bunden af graven og er således i praksis ikke at henregne til overjord, der skal uddozes efter indvindingens afslutning. Da mængden af overskudsjord og overjord er estimeret, er det ikke muligt at angive, nøjagtig hvilken kote den efterbehandlede bund af graven vil få. Det er derfor heller ikke muligt at fastlægge hvor stort et areal, der skal neddozes. Illustrationen af terrænkoter på efterbehandlingsplanen, kortbilag B, er således omtrentlige og skal alene tjene det formål at illustrere, hvordan terrænet vil komme til at se ud samt tjene som grundlag for beregning af sikkerhedsstillelse. Efterbehandlingen til landbrugsjord vil blive foretaget med hældning ikke stejlere end 1:5. I udgangspunktet ønskes hele fokusområdets sydvestgrænse neddozet og efterbehandlet til landbrugsjord, men såfremt det efter endt gravning viser sig, at der ikke er overskudsjord og overjord nok til at efterbehandle hele strækningen mod sydvest med en hældning på 1:5, efterbehandles så stor en del af strækningen med en hældning på 1:5, som der er overskudsmaterialer til, og resten bevares som profil i sammenhæng med de øvrige bevarede profiler. På efterbehandlingsplanen er sidstnævnte tilfælde illustreret. Samlet set omfatter den forventede efterbehandling neddozning af max. 130 meter mod vest samt neddozning af max 120 meter langs det profil, som bortgraves, til en skrænthældning på 1:5. Dertil kommer uddozning af overjord med en vurderet gennemsnitstykkelse i fokusområdet på op til 3 meter. Sluttelig pålægges afrømmet muld. REFERENCER: 1. GEUS, 1998: Molerfelt ved Harhøj, Ejerslev, Mors. Råstofgeologisk undersøgelse af molerforekomsten ved Harhøj, Ejerslev, Nordlige Mors. Rapport 1998/ / 7 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 32 af 61.

33 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 33 af 61.

34 Imerys - Råstofansøgning, Harhøj side 34 af 61.

35 Tingbogsattest Udskrevet: :30:29 Ejendom: Adresse: Hulhøjen Nykøbing M BFE-nummer: Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0005s Areal: m2 Heraf vej: 770 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0003b Areal: m2 Heraf vej: 4060 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0005p Areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Samlet areal: Heraf vej: m m2 Hovednotering: Hovednotering: Landbrugsejendom Noteringer: Dato: Forurenet jord. Kortlagt på vidensniveau 1 helt/delvist. Kortlægningsnr Vedr. 5 p Dato: Navn Haarhøjgaard Adkomster Skøde Imerys - Råstofansøgning, 13:30:29 Harhøj side 35 af 61. Side 1 af 6

36 Dato/løbenummer: Adkomsthavere: Poul Erik Poulsen Cpr-nr.: **** Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Dato for overtagelse: Anden adkomst Dato/løbenummer: Adkomsthavere: Poul Erik Poulsen Cpr-nr.: **** akt A574 Skøde Dato/løbenummer: Adkomsthavere: Poul Erik Poulsen Cpr-nr.: **** Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Dato for overtagelse: Imerys - Råstofansøgning, 13:30:29 Harhøj side 36 af 61. Side 2 af 6

37 Hæftelser Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Rentesats: 0,4363 % Låntype: Særlige lånevilkår: Kontantlån Refinansiering Kontantlån Mulighed for afdragsfrihed Inkonvertibel Rentetilpasning Kreditorer: NYKREDIT REALKREDIT A/S Cvr-nr.: Debitorer: Poul Erik Poulsen Cpr-nr.: **** Anmærkninger: Dato/løbenummer: : Dato/løbenummer: : Betalt tinglysningsafgift: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Rente: var Senest påtegnet: Dato: :13: Imerys - Råstofansøgning, 13:30:29 Harhøj side 37 af 61. Side 3 af 6

38 Kreditorer: Poul Erik Poulsen Cpr-nr.: **** Meddelelseshavere: Frøslev-Mollerup Sparekasse Cvr-nr.: Fuldmagtsbestemmelser: Fuldmagtshaver: Frøslev-Mollerup Sparekasse Cvr-nr.: Hovedstolen tilskrives rente Underpant: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Frøslev-Mollerup Sparekasse ter Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Færdsel: Vej Andet: Andet Dok om vej mv Imerys - Råstofansøgning, 13:30:29 Harhøj side 38 af 61. Side 4 af 6

39 Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dok om navnet Haarhøjgaard Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Arealanvendelse: Højdebegrænsning Andet: Andet Dok om oversigt mv Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedr. 5P, Akt B Imerys - Råstofansøgning, 13:30:29 Harhøj side 39 af 61. Side 5 af 6

40 Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Deklaration om sikring og drift af kloakledning med tilhørende brønde. Se akt. Vedr. 3B og 5P Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Også tinglyst på: Antal: 5 Akt nr: 72_K_406 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedr 3n Øvrige oplysninger Ejendomsvurdering: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0773 Ejendomsnummer (BBR-nr.): Indskannet akt: Akt nr: 72_K_ Imerys - Råstofansøgning, 13:30:29 Harhøj side 40 af 61. Side 6 af 6

41 Tingbogsattest Udskrevet: :41:52 Der er modtaget anmeldelser på ejendommen Ejendom: Adresse: Kongevejen Nykøbing M BFE-nummer: Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0008b Areal: m2 Heraf vej: 1333 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0006ar Areal: m2 Heraf vej: 2394 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0006au Areal: 2491 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0006as Areal: m2 Heraf vej: 280 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0014n Areal: m2 Heraf vej: 3430 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0014m Areal: 8991 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0006at Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 41 af 61. Side 1 af 12

42 Areal: Heraf vej: Samlet areal: Heraf vej: m2 0 m m m2 Hovednotering: Hovednotering: Landbrugsejendom Adkomster Skøde Dato/løbenummer: Adkomsthavere: Poul Riis Roesen Cpr-nr.: **** Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Dato for overtagelse: Anmærkning Retsanm Skøde Dato/løbenummer: Adkomsthavere: Poul Riis Roesen Cpr-nr.: **** Købesum: Kontant købssum: DKK Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 42 af 61. Side 2 af 12

43 Købesum i alt: DKK Dato for overtagelse: Skøde Dato/løbenummer: Adkomsthavere: Poul Riis Roesen Cpr-nr.: **** Ejerandel: 1 / 1 Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Dato for overtagelse: Anden adkomst Dato/løbenummer: Adkomsthavere: Poul Riis Roesen Cpr-nr.: **** Ejerandel: 1 / 1 Jordfordelingen Hundsø-Biskæret, GST j.nr. U Hæftelser Dato/løbenummer: Prioritet: Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 43 af 61. Side 3 af 12

44 Hovedstol: Rente: Skadeløsbrev DKK Kreditorer: Nykredit Bank A/S Cvr-nr.: Dato/løbenummer: Prioritet: 12 Realkreditpantebrev Hovedstol: EUR Rente: var Kreditorer: Nykredit Realkredit A/S Cvr-nr.: Indeholder afdragsfrihed Refinansieringsklausul Dato/løbenummer: Prioritet: 18 Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Rentesats: 0,1673 % Låntype: Særlige lånevilkår: Obligationslån Refinansiering Mulighed for afdragsfrihed Inkonvertibel Rentetilpasning Kreditorer: NYKREDIT REALKREDIT A/S Cvr-nr.: Debitorer: Poul Riis Roesen Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 44 af 61. Side 4 af 12

45 Cpr-nr.: **** Betalt tinglysningsafgift: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 19 Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Rentesats: 0,1673 % Låntype: Særlige lånevilkår: Obligationslån Refinansiering Mulighed for afdragsfrihed Inkonvertibel Rentetilpasning Kreditorer: NYKREDIT REALKREDIT A/S Cvr-nr.: Debitorer: Poul Riis Roesen Cpr-nr.: **** Betalt tinglysningsafgift: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 20 Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Rente: var Senest påtegnet: Dato: :03:00 Kreditorer: Poul Riis Roesen Cpr-nr.: **** Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 45 af 61. Side 5 af 12

46 Fuldmagtsbestemmelser: Fuldmagtshaver: JYSKE BANK A/S Vestergade Silkeborg Cvr-nr.: Opr lyst for kr Renteopskrivn gælder ikke forhøjelse Underpant: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK JYSKE BANK A/S ter Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Også tinglyst på: Antal: 3 Dok om vej mv, Vedr 6C Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Også tinglyst på: Antal: Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 46 af 61. Side 6 af 12

47 Dok om vej til Hundsø, Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Også tinglyst på: Antal: 1 Dok om vejbyrde Akt 72_D_89 Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dok om vejbyrde Akt 72_E_183 Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Også tinglyst på: Antal: Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 47 af 61. Side 7 af 12

48 Dok om lod af Hund Sø overdraget Vejret for købere over 2B Akt 72_B_488 Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Færdsel: Vej Andet: Andet Dok om vej mv Akt 72_B_488 Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Også tinglyst på: Antal: 3 Færdsel: Vej Andet: Andet Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 48 af 61. Side 8 af 12

49 Dok om vej mv Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dok om vindmøller mv, Vedr 6AR Akt 72_B_488 Dato/løbenummer: S0001 Prioritet: 9 Akt nr: 72_O_568 Leje-og brugskontrakt med Damgaard Møllelaug I/S Ang vandmølle, Lejerettigheder pantsat, Vedr 6AR Dato/løbenummer: Prioritet: 10 Også tinglyst på: Antal: 1 Akt nr: 72_B_ Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 49 af 61. Side 9 af 12

50 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 5A Dato/løbenummer: Prioritet: 13 Også tinglyst på: Antal: 2 Akt nr: 72_P_37 Lokalplan nr Dato/løbenummer: Prioritet: 14 Dok om vindmøller mv Dato/løbenummer: Prioritet: 15 Også tinglyst på: Antal: 5 Akt nr: 72_G_ Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 50 af 61. Side 10 af 12

51 Dok om forsyningsledninger mv, Vedr. 6 C Hesselbjerg by, Sejerslev. Dato/løbenummer: Prioritet: 16 10kV anlæg Også tinglyst på: Antal: 10 Tekniske anlæg: El / vand / varme / gas Transformeranlæg Påtaleberettiget: THY-MORS ENERGI ELNET A/S Cvr-nr.: Anmærkninger: Dato/løbenummer: Prioritet: 11 Dokumenttype: Skadesløsbrev Hovedstol: DKK Kreditor: Nykredit Bank A/S Dato/løbenummer: Prioritet: 12 Dokumenttype: Realkreditpantebrev Hovedstol: EUR Kreditor: Nykredit Realkredit A/S Betalt tinglysningsafgift: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 17 Deklaration om kloakanlæg Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 51 af 61. Side 11 af 12

52 Også tinglyst på: Antal: 20 Tekniske anlæg: Afløb: ledninger og tekniske anlæg Påtaleberettiget: MORSØ SPILDEVAND A/S Cvr-nr.: Betalt tinglysningsafgift: DKK Øvrige oplysninger Ejendomsvurdering: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0773 Ejendomsnummer (BBR-nr.): Indskannet akt: Akt nr: 72_B_ Imerys - Råstofansøgning, 14:41:52 Harhøj side 52 af 61. Side 12 af 12

53 Tingbogsattest Udskrevet: :52:54 Ejendom: Adresse: Hulhøjen Nykøbing M BFE-nummer: Appr.dato: Landsejerlav: Ejerslev By, Ejerslev Matrikelnummer: 0006f Areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Hovednotering: Hovednotering: Samlet ejendom Noteringer: Dato: Forurenet jord. Kortlagt på vidensniveau 1 Kortlægn.nr Vedr. 5C. Dato: Strandbeskyttelse på m² af 5 c Strandbeskyttelse på m² af 2 Adkomster Skøde Dato/løbenummer: Adkomsthavere: SKAMOL A/S Cvr-nr.: Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK 0 DKK Imerys - Råstofansøgning, 13:52:54 Harhøj side 53 af 61. Side 1 af 9

54 Dato for overtagelse: Skøde Dato/løbenummer: Adkomsthavere: SKAMOL A/S Cvr-nr.: Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK 0 DKK Dato for overtagelse: Skøde Dato/løbenummer: Adkomsthavere: SKAMOL A/S Cvr-nr.: Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Dato for overtagelse: Skøde Dato/løbenummer: Imerys - Råstofansøgning, 13:52:54 Harhøj side 54 af 61. Side 2 af 9

55 Adkomsthavere: SKAMOL A/S Cvr-nr.: Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Dato for overtagelse: Skøde Dato/løbenummer: Adkomsthavere: SKAMOL A/S Cvr-nr.: Ejerandel: 1 / 1 Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Dato for overtagelse: Hæftelser Dato/løbenummer: Prioritet: 12 Realkreditpantebrev Hovedstol: EUR Rente: var Senest påtegnet: Dato: :47:37 Kreditorer: Imerys - Råstofansøgning, 13:52:54 Harhøj side 55 af 61. Side 3 af 9

56 Nykredit Realkredit A/S Cvr-nr.: Dato/løbenummer: Prioritet: 13 Realkreditpantebrev Hovedstol: EUR Rente: var Senest påtegnet: Dato: :49:16 Kreditorer: Nykredit Realkredit A/S Cvr-nr.: Dato/løbenummer: Prioritet: 14 Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Rentesats: 20 % Også tinglyst på: Antal: 23 Kreditorer: SKAMOL A/S Cvr-nr.: Debitorer: SKAMOL A/S Cvr-nr.: Fuldmagtsbestemmelser: Fuldmagtshaver: JYSKE BANK A/S Vestergade Silkeborg Cvr-nr.: Imerys - Råstofansøgning, 13:52:54 Harhøj side 56 af 61. Side 4 af 9

57 Betalt tinglysningsafgift: DKK ter Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Også tinglyst på: Antal: 1 Akt nr: 72_C_384 Dok om afvandingskanal mm, Vedr 2 Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Akt nr: 72_C_384 Dok om vandingsselskab, Vedr 6F Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Også tinglyst på: Antal: Imerys - Råstofansøgning, 13:52:54 Harhøj side 57 af 61. Side 5 af 9

58 Akt nr: 72_C_384 Dok om fabriksanlæg m.v Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Også tinglyst på: Antal: 1 Akt nr: 72_C_384 Dok om ulemper fra fabriksanlæg mht røg støj støv trafik og lign Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Også tinglyst på: Antal: 1 Akt nr: 72_C_384 Dok om ulemper fra fabriksanlæg mht røg støj trafik og lign Dato/løbenummer: Imerys - Råstofansøgning, 13:52:54 Harhøj side 58 af 61. Side 6 af 9

59 Prioritet: 6 Også tinglyst på: Antal: 2 Akt nr: 72_E_574 Ledninger: Forsyning / afløb Andet: Andet Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Senest påtegnet: Dato: :54:04 Akt nr: 72_M_11 Dok om forkøbsret for Staten, Vedr 1O FINDES IKKE I AKTEN - Dato/løbenummer: Prioritet: Imerys - Råstofansøgning, 13:52:54 Harhøj side 59 af 61. Side 7 af 9

60 Også tinglyst på: Antal: 2 Akt nr: 72_A_147 Dok om godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan, Dato/løbenummer: Prioritet: 9 Også tinglyst på: Antal: 2 Akt nr: 72_A_147 Ledninger: Forsyning / afløb Andet: Andet Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Dato/løbenummer: Prioritet: 10 Også tinglyst på: Antal: 2 Akt nr: 72_E_ Imerys - Råstofansøgning, 13:52:54 Harhøj side 60 af 61. Side 8 af 9

61 Dok om Skarrehage Vildtreservat, Vedr 2 Dato/løbenummer: Prioritet: 11 Også tinglyst på: Antal: 1 Akt nr: 72_C_384 Dok om vedligeholdese og færdselsret mv. Øvrige oplysninger Ejendomsvurdering: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0773 Ejendomsnummer (BBR-nr.): Indskannet akt: Akt nr: 72_C_ Imerys - Råstofansøgning, 13:52:54 Harhøj side 61 af 61. Side 9 af 9

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark) Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Syddanmark) Email: miljoe-raastoffer@rsyd.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest) Oversigtskort

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes: BEK nr 788 af 23/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00033 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Basisoplysninger Tekst

Basisoplysninger Tekst Anmeldelsee af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelsee (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse,

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Kværndrup Vandværk Formand Arne Svendsen Nyborgvej Kværndrup Tlf.:

Kværndrup Vandværk Formand Arne Svendsen Nyborgvej Kværndrup   Tlf.: Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter iht. VVM-bekendtgørelsens 19 (LBK nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre In-situ afværge overfor benzinforurening i det sekundære grundvand. Projektet er beskrevet i

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVMpligt iht. VVMbekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVMbekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vedlagt Microbryggeri Danmarksvej 17 Skanderborg Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

VVM-screening. Egedal Autodele ApS Hassellunden Smørum. Anmeldeskema for: (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger

VVM-screening. Egedal Autodele ApS Hassellunden Smørum. Anmeldeskema for: (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger VVM-screening Anmeldeskema for: Egedal Autodele ApS Hassellunden 3 (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) I eksisterende lagerbygning (for bildele) på

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vertikal Jordvarme Se digital ansøgning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Eric Korre Hortsen / Buffin Real Estate Danmark A/S Amaliegade

Læs mere

Morten Nielsen, Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn, tlf.: , mail: Frederikshavn kommune

Morten Nielsen, Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn, tlf.: , mail: Frederikshavn kommune Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende biogasmotor på Frederikshavn Renseanlæg. Det eksisterende biogasanlæg består af 2 x 167 kwe biogasmotorer og 1x 500

Læs mere

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune Bilag 5 Basisoplysninger Denne anmeldelse vedrører en ny placering af en tidligere anmeldt mast ved Vejby Station. Pga. stor lokal modstand mod at opføre en mast ved stationen, er det pga. nyt beregningsgrundlag

Læs mere

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige.

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Basisoplysninger Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Hørkram Foodservice A/S ønsker at til-/ombygge deres varehus og køreareal på ejendommen

Læs mere

Kontaktperson: Mikael Larsen, mobil Matrikel nr.: 7000 bc Kgs. Lyngby

Kontaktperson: Mikael Larsen, mobil Matrikel nr.: 7000 bc Kgs. Lyngby Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tagmonteret soicelleanlæg. Soicelleanlægget etableres således, at det følger tagets hældning over de tekniske installationer. Oversigtskort i målestok 1:50.000 Oversigtskort

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk

Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse er vedlagt Navn, adresse, telefon-nr. og e-mail på bygherre Navn,

Læs mere

VVM-screening. Søren og Pernille Hasselmann Valby Langgade 137,1. tv 2500 Valby,

VVM-screening. Søren og Pernille Hasselmann Valby Langgade 137,1. tv 2500 Valby, VVM-screening VVM-screeningsskema til brug ved ansøgning om regulering af vandløb jf. Bekendtgørelse nr. 1832 af 16/12/2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

Læs mere

Vindmølle ved PERMATOPIA, Karise

Vindmølle ved PERMATOPIA, Karise Anmeldeskema - VVM Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der søges om etablering af en virksomhed der modtager sortere, presser og oplager ikke farligt industriaffald. I begrænset mængde vil der dog blive modtaget

Læs mere

VVM-anmeldelse BAUHAUS Valby Bilag 5

VVM-anmeldelse BAUHAUS Valby Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projekt:

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående.

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående. VVM-screeningsskema Bilag A Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektet omfatter etablering af ca. 200 meter fjernvarmerør i St. 60/60-225 twinrør til forsyning af erhvervsbyggeri ved Vejlevej. Under Vejlevej

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger

Anmeldeskema. Basisoplysninger Anmeldeskema Bekendtgørelse nr 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk

VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk Nedenstående VVM-screening er baseret på LBK nr. 448 af 10. maj 2017 - Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 21. september 2015.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 21. september 2015. Lise Kristoffersen Kildeager 6 4000 Roskilde Plan og Byggesag Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Skovrejsning

Læs mere

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering Projektnavn: Etablering af vertikal jordvarmeanlæg på Henrikshave 46, 2950 Vedbæk Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt)

Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt) Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vestforbrænding ønsker at udvide åbningstiden til

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger

Anmeldeskema. Basisoplysninger Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Vejledning Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Vejledning Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes

Læs mere

Better Energi ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg på terræn.

Better Energi ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg på terræn. Ansøgningsskema Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal, hvor det er

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Chalotte S. Pedersen Dir: +4579755688 Mob: e-mail: Chalotte.S.Pedersen @Hedensted.dk Sagsnr. 04.10.10-G00-6-16

Læs mere

Se tilladelse. Glostrup Kommune

Se tilladelse. Glostrup Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort Tekst Se

Læs mere

Ansøgningen Vi har modtaget ansøgning af om VVM-screening af restaurering af Ledreborg Å, nedstrøms Hule Mølle.

Ansøgningen Vi har modtaget ansøgning af om VVM-screening af restaurering af Ledreborg Å, nedstrøms Hule Mølle. Lejre Kommune Natur & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Birgitte Uhrbrand Byggeri D 4646 4914 E biuh@lejre.dk

Læs mere

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them.

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Tekst Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Naturstyrelsen Søhøjlandet,

Læs mere

Bilag nr 1. Kim Bo Almskou Ingeniør, Varme Direkte: Mobil:

Bilag nr 1. Kim Bo Almskou Ingeniør, Varme Direkte: Mobil: Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernvarme ringledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til forsyning

Læs mere

VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA råstofansøgning Viborgvej, matr. matr. 29h og 29m Den mellemste Del, Borbjerg VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Råstofindvinding af

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Haderslev Kommune Indsendt af Ved Havnen 15 6100 Haderslev E-mail: rufo@haderslev.dk Telefon 21178746 CVR / RID CVR:29189757- RID:1285845566527 Indsendt: 18-01-2016 10:37 Ansøgningsnr.:

Læs mere

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted. Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted ,

Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted. Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted , Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tillæg til miljøgodkendelse: Omlastning af husstandsinsamlet emballageaffald, rent træ og imprægneret træ. Modtagelse og opbevaring af have-/parkaffald,

Læs mere

Bilag 5. Anmeldeskema

Bilag 5. Anmeldeskema Basisoplysninger Anmeldeskema Bilag 5 Boulstrup-Hou kraftvarmeværk ny halmkedel, samt etablering af ny akkumuleringstank ved DLG Boulstrupvej 10. Montering af nye varmevekslere ved BHKV Møllemarken 4.

Læs mere

1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx

1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx 1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx Anmeldelse i henhold til 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Læs mere

Forudsætninger for afgørelsen Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Forudsætninger for afgørelsen Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. november 2014 Sags id 2014-25508 Sagsbehandler Astrid Moltke Jordt Telefon direkte 76 16 33 05 E-mail asjor@esbjergkommune.dk Ikke VVM-pligt for sænkning af vandløbsbunden

Læs mere

Bilag 2 Basisoplysninger

Bilag 2 Basisoplysninger Bilag 2 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Projektet omhandler to delstrækninger. Strækning 1: Skæring Bæk er ved Virupvej rørlagt på en

Læs mere

Høring vedr. ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 25a og 9r Ydby By, Ydby beliggende Sindrupvej 14, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune

Høring vedr. ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 25a og 9r Ydby By, Ydby beliggende Sindrupvej 14, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Til naboer, ejere, offentlige myndigheder og lokale og landsdækkende foreninger mv. Regional Udvikling Jordforurening og Råstoffer Niels Bohrs Vej

Læs mere

Anmeldelse. Jan Rasmussen, Stensgårdsvej Hjørring, kontaktperson Vennebjerg

Anmeldelse. Jan Rasmussen, Stensgårdsvej Hjørring, kontaktperson Vennebjerg 1 - DGU 5-936 2016 Anmeldelse i henhold til 2 i beke Hører til journalnummer: 13.02.01-P19-6-12 Anmeldelse i henhold til 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på

Læs mere

Ansøgningsskema. Basisoplysninger. Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Ansøgningsskema. Basisoplysninger. Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal, hvor det er

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

VVM screening, pr. 17. juli 2014

VVM screening, pr. 17. juli 2014 VVM screening, pr. 17. juli 2014 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Køge Kommune Parkeringsanlæg Kongsberg Allé, Vejlitra 7000an 1.1 Indledning Køge Kommune har VVM anmeldt et parkeringsanlæg

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysnin ger Projektbeskri velse (kan vedlægges) Tekst

Anmeldeskema. Basisoplysnin ger Projektbeskri velse (kan vedlægges) Tekst Anmeldeskema Basisoplysnin ger Projektbeskri velse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune Lovgrundlag: BEK nr. 1184 af 06/11/2014 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer

Læs mere

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013)

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Skanderborg Fælleden Skanderborg Kommune, Byråds-

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger

Bilag 5. Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) ' Fjernvarmeforsyning af nyt erhvervsområde Porten til Sønderborg, vest for Sønderborg by, omfattet af lokalplan nr. 4.10-12. Opdimensionering

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Peter Christian Bay Knudsen, Søren Lolks Vej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, 4021 5553, peter@skiftekaer.dk

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Ishøj Kommune Indsendt af Jan Amby Søhesten 1C 1 2635 Ishøj E-mail: ja@ak83.dk Telefon 43660819 CVR / RID CVR:10357136-RID:72299995 Indsendt: 23-02-2016 10:23 Ansøgningsnr.: MaID-2016-86

Læs mere

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma www.jph.dk CVR-nr. 31 48 65 64 Brønderslev Kommune Teknik & Miljø Ny Rådhusplads 1 raadhus@99454545.dk -------------------------------------------- VVM anmeldelse

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :54:01. EJENDOM: Adresse: Fællesvej Nørre Snede. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :54:01. EJENDOM: Adresse: Fællesvej Nørre Snede. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 17.08.2016 10:54:01 EJENDOM: Adresse: Fællesvej 15 8766 Nørre Snede Samlet areal: 26006 m2 Heraf vej: 0 m2 BFE-nummer: 4308643 Appr.dato: 24.11.2009 Landsejerlav: Nr. Snede By,

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:26:47 EJENDOM: Adresse: Tarpvej 52 7330 Brande Samlet areal: 547200 m2 5983 m2 Appr.dato: 25.05.2004 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008a Areal: 52559

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Kommunens j.nr.: Graveområde ID: Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr.

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr. 24. februar 216 Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1 Udarbejdet af: MLJ Kontrolleret af: MAC Godkendt af: Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens 1 2, stk. 1 af anlæg af nyt afløb

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af autoophug på Andrupvej 51,

Ikke VVM-pligt for etablering af autoophug på Andrupvej 51, BS Biler Andrupvej 51 6705 Esbjerg Ø Email: bms1910@sol.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. december 2014 Sags id 14/19491 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16 13 96 E-mail vlo@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Ishøj Kommune Indsendt af Tommy Hamlet Søndergaard Baldersbækvej 6 2635 Ishøj E-mail: 36643@ishoj.dk Telefon 43577768 Indsendt: 04-02-2016 14:39 Ansøgningsnr.: MaID-2016-43 Indsendelse

Læs mere