FORGIFTNINGSDØDSFALD OG ØVRIGE NARKOTIKARELATEREDE DØDSFALD I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORGIFTNINGSDØDSFALD OG ØVRIGE NARKOTIKARELATEREDE DØDSFALD I DANMARK 2008-2011"

Transkript

1 FORGIFTNINGSDØDSFALD OG ØVRIGE NARKOTIKARELATEREDE DØDSFALD I DANMARK Christian Tjagvad Helle Petersen Birgitte Thylstrup Stian Biong Thomas Clausen

2 Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark Christian Tjagvad Helle Petersen Birgitte Thylstrup Stian Biong Thomas Clausen

3 SERAF, 2014 ISBN: Omslagsillustration af Maria Holst, arkitektstuderende Layout & produktion TryKKeriet, Københavns Kommune Rapporten kan downloades fra SERAF s hjemmeside:

4 Oslo, Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Klinikk psykisk helse og avhengighet Senter for rus- og avhengighetsforskning Forgiftningsdødsfall og øvrige narkotikarelaterte dødsfall i Danmark Forgiftningsdødsfall blant narkotikabrukere og spesielt blant opioidbrukere er et globalt folkehelseproblem. I tillegg til forgiftningsdødsfall dør narkotikabrukere også oftere enn den øvrige befolkningen av andre narkotikarelaterte årsaker som; selvmord, ulykker og somatisk sykdom. Dødsfallene rammer ofte relativt unge mennesker og mange av disse premature dødsfallene kan forebygges. Hvordan kan man så best forebygge disse premature dødsfallene blant narkotikabrukere? Vi skulle ønske vi kunne peke på ett enkelt tiltak, som dersom bare «det tiltaket» ble implementert, så ville forekomsten av dødsfallene synke og lidelsen til narkotikabrukere og deres pårørende ville reduseres. Så enkelt er det dessverre ikke. Det pekes i denne rapporten på at forgiftningsdødsfall og øvrige narkotikarelaterte dødsfall blant narkotikabrukere har sammensatte årsaksforhold, men at det i Danmark er regionale ulikheter både i fordelingen av dødsfall og tilnærmingen til brukerene i behandlingssystemene. En særlig utfordring synes å ligge i metadonrelaterte dødsfall blant pasienter i substitusjonsbehandling. Det dokumenteres at personer som dør av forgiftningsdødsfall har vært kjent i behandlingssystemet, og har hatt mange kontakter i tiltaksapparatet også nært opptil dødsfallet. Samtidig synes resultatene som beskrives å tegne et bilde av et tiltaksapparat som ikke alltid har en god sammenheng mellom de ulike aktørene. Både brukere, deres pårørende og ansatte i tiltaksapparatet peker mot et til tider fragmenterte behandlingstilbud. Det dokumenteres også at forgiftningsdødsfallene har en nasjonal utbredelse. Vår oppsummerende anbefaling til kommunenen; København, Aarhus og Odense, og ikke minst til danske beslutninggstagere er derfor å forholde seg til det nasjonale 3

5 folkehelseproblemet narkotikarelaterte dødsfall er, ved å legge en langsiktig, mangfoldig og koordinert strategi for å forbedre kvaliteten og samhandlingen i tiltaksapparatet. Behandlingstilbudet rettet mot opioid avhengighet må være mangfoldig fordi målgruppen for behandlingen er heterogen, men bør ha en sterk kjerne av kunnskapsbasert substitusjonsbehandling. Dagens kunnskap indikerer at buprenorfin/ nalokson preparater bør være førstevalg i substitusjonsbehandlinigen, mens tilbudet også bør inkludere andre langtidsvirkende opiodagonister som metadon. I tillegg til en substitusjonsbehandling kjennetegnet av høy faglig kvalitet, må tilbudet til narkotikabrukere inneholde et spekter av andre behandlingstiltak; fra skadereduksjon med naloksondistribusjon, brukerrom, sprøyteutdeling etc, til døgnbehandling. Ut over dette bør somatisk- og psykiatrisk behandling, samt akutt-tilbud rettet mot brukergruppen være godt tilgjengelig og interert med øvrig rusbehandling. I Norge lanserte Helseministeren i april 2014 en ny nasjonal strategi for forebygging av overdoser. Den nasjonale strategien er et resultat av en langsiktig satsning på rusmiddelfeltet i Norge med; Rusreformen fra 2004, gjennom å etablere et nasjonalt forskningssenter; SERAF i 2007, Opptrappingsplan for Rusfeltet I ( ) og med nasjonale retningslinjer for Legemidelassistert rehabilitering (LAR) fra I tillegg etableres det fra 2015 en ny medisinsk spesialitet i Rus- og avhengighetsmedisin og en ny opptrappingsplan for rusfeltet startes antagelig fra Vi ved SERAF har tro på at denne langsiktige politiske satsningen på rusfeltet og den nye nasjonale overdosestrategien vil bidra til reduksjon av narkotikarelaterte dødsfall i årene som kommer. Vi er stolte over at SERAF har hatt en rolle som kunnskapsleverandør i prosessen som ledet opp til den nasjonale overdosestrategien, gjennom vår forskning, undervisning og formidling, blant annet gjennom vårt arbeid med rapporten»overdoser i Oslo «. SERAF vil være delaktige i evalueringer av den nasjonale strategien og andre tiltak i årene som kommer og vi er stadig søkende etter ny kunnskap som kan forbedre tiltaksapparatet og intervensjonene som tilbys narkotikabrukere ytterligere. Vårt håp er at vi i om en ikke alt for lang fremtid også vil kunne ha medisinskfaglige søsteroganisasjoner i andre skandinaviske land som vi kan samarbeide med og i felleskap bygge ytterligere kunnskap om risikofaktorer for død og om de virksomme intervensjonene i rusmiddelfeltet i de nordiske landene. 4

6 rukere narkotikabrukere ytterligere. Vårt ytterligere. håp er at vi Vårt i om håp en ikke er at alt vi for i om lang en ikke fremtid alt for også lang vil fremtid kunne ha også vil ku aglige medisinskfaglige søsteroganisasjoner søsteroganisasjoner i andre skandinaviske i andre land skandinaviske som vi kan land samarbeide som vi kan med samarbeide og i m ygge felleskap ytterligere bygge kunnskap ytterligere om risikofaktorer kunnskap om for risikofaktorer død og om de for virksomme død og om intervensjonene de virksomme inte lfeltet i rusmiddelfeltet i de nordiske landene. i de nordiske landene. er de Vi tre gratulerer Vi kommunenen; gratulerer de de tre tre København, kommunenen; Aarhus København, og Odense Aarhus med og å ha Odense tatt det med første å å ha ha tatt skrittet tatt det det først edre situasjonen mot første å forbedre skrittet for narkotikabrukere, situasjonen mot å forbedre narkotikabrukere, situasjonen gjennom for å bestille narkotikabrukere, gjennom denne å rapporten. bestille gjennom denne Det å bestille å rapporten. ha en D av situasjonen beskrivelse denne rapporten. og av kunnskap situasjonen Det om å ha og hva en kunnskap som beskrivelse kjennetegner om av hva situasjonen som utfordringene kjennetegner og kunnskap lokalt utfordringene om er hva et som viktig lokalt e nkt for utgangspunkt å kunne kjennetegner ta gode for utfordringene å valg kunne ta å forbedre gode lokalt valg er situasjonen. et for viktig å forbedre utgangspunkt Vi håper situasjonen. for denne å kunne rapporten Vi håper ta gode denne med valg de rappor krivelsene mange for og å beskrivelsene forbedre forslagene situasjonen. til og tiltak forslagene vil Vi kunne håper til denne bidra tiltak til rapporten vil et kunne styrket med bidra behandlingstilbud de til mange et styrket beskrivelsene behandlingstilbu til brukere narkotiakabrukere og at forslagene forekomsten til tiltak og at av vil forekomsten narkotikarelaterte kunne bidra av til et narkotikarelaterte styrket dødsfall behandlingstilbud i Danmark dødsfall vil reduseres til i narkotikabrukere og at forekomsten av narkotikarelaterte dødsfall i Danmark vil reduseres i Danmark i vil reduse fremtiden. fremtiden. er med SERAF dette takker for tilliten med dette som er for vist tilliten oss ved som at er vi vist har oss fått ved lede at arbeidet vi har fått med lede denne arbeidet med de. Vi takker rapporten. også for Vi godt takker samarbeid også for godt med samarbeid de tre danske med kommunenen; de tre danske København, kommunenen; Aarhus Københa SERAF takker med dette for tilliten som er vist oss ved at vi har fått lede arbeidet og med og Odense prosjektets og med Styringsgruppe prosjektets og Styringsgruppe Referansegruppe. og Referansegruppe. Takk til alle medforfattere Takk til alle og medforfa med denne rapporten. Vi takker også for godt samarbeid med de tre danske kommunenen; København, Aarhus og Odense og med prosjektets Styringsgruppe og re til rapporten. bidragsytere Til til sist rapporten. vil vi takke Til lege sist og vil vi PhD stipendiat takke lege og Christian PhD stipendiat Tjagvad Christian spesielt Tjagvad for alt spe rbeidet det som gode er arbeidet nedlagt i som denne er nedlagt prosessen i denne frem prosessen mot denne frem rapporten. mot denne rapporten. Referansegruppe. Takk til alle medforfattere og bidragsytere til rapporten. Til sist vil vi takke lege og PhD-stipendiat Christian Tjagvad spesielt for alt det gode arbeidet som er nedlagt i denne prosessen frem mot denne rapporten. lig hilsen Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen Jørgen G. Bramness ramness Jørgen G. Bramness Professor, Dr. med r. med Professor, Dr. med Forskningsdirektør irektør Forskningsdirektør Senter for rus- og avhengighetsforskning us og Senter avhengighetsforskning for rus og avhengighetsforskning Thomas Clausen Thomas Clausen Thomas Clausen Professor, Dr. med Professor, Dr. med Professor, Dr. med Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Senter for rus- og avhengighetsforskning Senter for rus og Senter avhengighetsforskning for rus og avhengighe Postadresse: : Postboks Postadresse: Postboks 1039 Blindern, Postboks Blindern, OSLO Blindern, OSLO OSLO Tlf: , Faks: , Faks: Tlf: , Faks: uio.no 5

7 Indhold Sammenfatning Baggrund Projektets formål Metode Registerundersøgelse og journalgennemgang Begrebsafklaring og definitioner Inklusion Information om inkluderede personer Kvalitativt delstudie- information fra interviews med stofbrugere og fagpersoner Design Informanter Lokaliteter Interviewguides Analyse Beskrivelse af deltagere - stofbrugere Beskrivelse af deltagere - fagpersoner Kvalitativt delstudie- information fra interviews med pårørende Rekruttering og udvalg Dataindsamling Dataanalyse Forskningsetik Registerundersøgelse og journalgennemgang Kvalitativt delstudie- information fra interviews med pårørende Resultater Demografi Oversigt og sammenhæng mellem populationer Alder og køn Findested 43 6

8 3.2 Toksikologifund Oversigt over toksikologifund Personer med toksikologifund af afhængighedsskabende lægemidler Personer indskrevet på et misbrugscenter Beskrivelse af misbrugscentre og misbrugsbehandling i de tre undersøgelseskommuner Beskrivelse af personer i forhold til indskrivningsstatus Personer i substitutionsbehandling Kontakt til instanser i det offentlige behandlingssystem Beskrivelse af alle personer med kontakt til instanser i det offentlige behandlingssystem Misbrugscenter Døgnbehandling Socialtilbud, krisecenter og herberg Fængsel Lægeambulance- og ambulancetjenesten Somatisk og psykiatrisk hospitalsvæsen Praktiserende læge National undersøgelse: Personer i behandling på et misbrugscenter i Danmark, Kvalitativt delstudie: Information fra interviews med stofbrugere og fagpersoner Stofpraksis og risikoadfærd Blandingsmisbrug risiko og effekt Pausedødsfald, advarsler og suset At tage rusmidler alene eller sammen Livsomstændigheder og nedslidning Akut behandling Stofscenen Behandlingsinstanser Samarbejde mellem instanser i det offentlige behandlingssystem 97 7

9 3.7 Kvalitativt delstudie: Information fra interviews med pårørende Tilblivelse af kodegrupper Den ene sygdom efter den anden Et øjeblik hvor man ikke skal tænke Ingen steder at gå Så skal du jo selv ringe Diskussion Kontakter med instanser i det offentlige behandlingssystem og koordination Kontakt med praktiserende læge Socialtilbud Svært tilgængelige stofbrugere Risikoadfærd Substitutionsbehandling Kombination af metadon og benzodiazepiner Misbrug af lægeordineret medicin Københavns, Aarhus og Odense Kommune Pårørende Forgiftningsdødsfald og narkotikarelaterede dødsfald - udfordringer i metode Dødsfald ud fra den nationale undersøgelse Begrænsninger og styrker ved rapporten Erfaringer fra Norge Forslag til tiltag Forslag målrettet stofbrugere og det offentlige behandlingssystem Forslag specielt rettet til undersøgelseskommunerne Forslag rettet mod monitorering af ændring og fremtidig indsamling af viden Konklusion Referencer 148 English summary 161 8

10 Forord Denne undersøgelse er en gennemgang af alle forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Københavns, Aarhus og Odense Kommune i perioden Undersøgelsen er baseret på en bred indsamling af informationer fra det kommunale misbrugsbehandlingssystem, det sociale system og sundhedsvæsenet. Målet var at belyse relevante aspekter af forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og ønsker fra undersøgelseskommunerne. For at kunne belyse problemstillinger ved forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald bedst muligt, er der benyttet to forskellige metoder til indsamling af data. For det første har vi indsamlet information om kontakter til de forskellige instanser i det offentlige behandlingssystem gennem en registerundersøgelse og journalgennemgang. For det andet har vi gennem individuelle kvalitative interviews og fokusgruppeinterviews indsamlet informationer og erfaringer fra stofbrugere, fagpersoner og pårørende. Ejer af projektet er Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF), et forskningsinstitut under Oslo Universitet, Norge. Styregruppen bestod af Kim Roat Pedersen/ Eva Stokbro Jensen (Vicekontorchef, Socialforvaltning, Københavns Kommune), Thomas Clausen (Professor, SERAF, Oslo Universitet), Helle Petersen, (Socialoverlæge, Socialforvaltning, Københavns Kommune) og Christian Tjagvad (Læge og ph.d. studerende, SERAF, Oslo Universitet). Referencegruppen bestod, udover ovennævnte, af Tina Wills (Centerchef, Center for Misbrugsbehandling og Pleje, Københavns Kommune), Birgitte Andersen (Områdechef, Rådgivningscenter København), Inge Birkemose (Overlæge, Behandlingscenter Odense), Peter Bloch-Sørensen (Områdechef, Socialcentret, Odense Kommune), Jakob Billeskov Jansen (Overlæge, Center for Misbrugsbehandling, Aarhus Kommune), Vinnie Thomsen (Centerleder, Center for Misbrugsbehandling, Aarhus Kommune), Lars Petersen (Chefkonsulent, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse), Kari Grasaasen (Specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen), Henrik Sælan (Konsulent, Sundhedsstyrelsen), Elisabeth Christina Houmann (Direktoratet for Kriminalforsorgen), Maja H. Rehder (Rigspolitiet), Mads Uffe Pedersen (Professor, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet), Thomas Fuglsang (Overlæge, Dansk Selskab for Addiktiv Medicin) og Clara Dawe (Ministeriet for Børn, Ligestilling, 9

11 Integration og Sociale Forhold). Rapporten er forfattet af Christian Tjagvad, Birgitte Thylstrup og Stian Biong. Birgitte Thylstrup er lektor ved Center for Rusmiddelforskning under Aarhus Universitet. Stian Biong er professor ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold, samt forsker ved SERAF. Center for Rusmiddelforskning har modtaget midler fra SERAF for deres bidrag til rapporten. Vi vil gerne takke Center for Rusmiddelforskning og Høyskolen i Buskerud og Vestfold for deres samarbejde og bidrag til rapporten. Andre personer har i betydelig grad bidraget til rapporten. Thomas Clausen og Helle Petersen har deltaget i udarbejdelsen af rapporten, herunder i formidling og fortolkning af resultaterne. Helge Waal (Professor Eremitus, SERAF, Oslo Universitet) og Kim Roat Pedersen har deltaget i den afsluttende del af udarbejdelsen af rapporten. Sheila Aakeson fra Rådgivningscenter København, Stine Nørkjær fra Behandlingscenter Odense og Tea Lerche Jacobsen fra Center for Misbrugsbehandling, Aarhus Kommune, bidrog med indsamling af informationer fra journaler fra misbrugscentre. Ingunn Riddervold fra Præhospitalet Region Midt bidrog med informationer fra lægeambulanceog ambulancetjenesten fra Region Midt. Peter Anthony Berlac fra Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, Region Hovedstaden, bidrog med indsamling af informationer fra lægeambulancetjenesten fra Region Hovedstaden. Finn Dybro Andersen fra Socialforvaltningen, Københavns Kommune, Rasmus S. Nørgaard fra Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, og Ole Højlund fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune, bidrog med indsamling af informationer fra det sociale system i undersøgelseskommunerne. Karina Ellegaard Holm, Bjarke Nielsen og Sidsel Schrøder fra Center for Rusmiddelforskning bidrog til arbejdet med det kvalitative delstudie med stofbrugere og fagpersoner. Elene Fleischer fra NEFOS (Netværket for selvmordsramte) og Tanja Dahl Therkelsen fra Center for Misbrugsbehandling i Aarhus Kommune bidrog til arbejdet med det kvalitative delstudie med pårørende. Bente Vasbotten og Pål Lillevold fra SERAF bidrog med hjælp af administrativ og praktisk karakter. Et stort tak til alle ovennævnte personer for deres arbejde med indsamling af informationer til undersøgelsen. 10

12 Selve undersøgelsen havde ikke været mulig uden værdifulde bidrag fra stofbrugere, fagpersoner, pårørende samt ansatte ved de forskellige instanser, der var involveret i undersøgelsen. Der ligger et betydeligt antal arbejdstimer bag dette projekt, og de fleste har bidraget med data uden økonomisk godtgørelse. Vi vil også gerne takke Københavns Kommune som koordinerende kommune, samt Aarhus og Odense Kommune, for at have taget initiativ til denne undersøgelse. Sluttelig tak til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for at have bevilget midler til undersøgelsen efter ansøgning fra Københavns, Aarhus og Odense Kommune. 11

13 Sammenfatning Danmark har historisk set og aktuelt et højt antal af forgiftningsdødsfald i forhold til sammenlignelige lande. Derfor tog Københavns, Aarhus og Odense Kommune i 2012 initiativ til en undersøgelse, der skulle belyse relevante aspekter af det høje antal dødsfald. De tre kommuner søgte om midler til undersøgelsen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og bad efterfølgende Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF), et forskningsinstitut under Oslo Universitet, om at forestå undersøgelsen. Metode og afgrænsning To grupperinger af dødsfald blev benyttet i undersøgelsen: forgiftningsdødsfald, og narkotikarelaterede dødsfald. Forgiftningsdødsfald er af Det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EMCDDA) defineret som værende et dødsfald, der indtræffer kort tid efter indtag af ét eller flere medikamenter eller rusmidler og er direkte relateret til indtaget (1). Denne undersøgelse har benyttet samme definition til forgiftningsdødsfald som EMCDDA. Forgiftningsdødsfald udtrækkes fra Dødsårsagsregistret via en række dødsårsagskoder, der er defineret af EMCDDA. Narkotikarelaterede dødsfald udtrækkes fra Rigspolitiets register over narkotikarelaterede dødsfald, der omfatter dødsfald, hvor der er sket indberetning til politiet med henblik på medikolegalt ligsyn, og hvor der samtidig foreligger oplysninger om et problematisk stofbrug. To forskellige metoder blev benyttet i undersøgelsen: 1) Den første undersøgelsesmetode bestod af en registerundersøgelse og journalgennemgang. Inklusion af forgiftningsdødsfald: Personer med alderen 18 år eller derover, der døde af en forgiftning i perioden og havde Københavns, Aarhus eller Odense Kommune som bopælskommune, blev inkluderet via Dødsårsagsregistret. Inklusion af narkotikarelaterede dødsfald: Personer med alderen 18 år eller derover, der døde i perioden og havde Københavns, Aarhus eller Odense Kommune som bopælskommune, eller som døde i én af kommunerne (dødskommune), blev inkluderet via Rigspolitiets Register. Resultater baseret på personer med narkotikarelaterede dødsfald blev kun benyttet, når oplysning om 12

14 personernes dødskommune var relevant. I alle andre tilfælde blev personer med forgiftningsdødsfald benyttet som population. Personer med alderen 18 år eller derover, der på et tidspunkt i perioden var blevet indskrevet på et stofmisbrugscenter i Danmark, blev inkluderet i den nationale undersøgelse, hvormed totaldødeligheden i denne kohorte kunne estimeres. Til alle de inkluderede personer blev der koblet informationer fra registre og fra manuel gennemgang af journaler fra behandlingssystemet. Dog blev der ikke tilkoblet information fra journalgennemgang til de inkluderede personer fra den nationale undersøgelse. 2) Den anden metode bestod af kvalitative interviews og fokusgruppeundersøgelse af stofbrugere, fagpersoner, der beskæftiger sig inden for misbrugsbehandlingsområdet, samt pårørende til personer med forgiftningsdødsfald. Resultater I perioden var der 230 forgiftningsdødsfald hos personer med alderen 18 år eller derover og med bopæl i Københavns, Aarhus og Odense Kommune. Gennemsnitsalderen var 45 år, og cirka to-tredjedele (63%) af forgiftningsdødsfaldene var i aldersgruppen år på dødstidspunktet. I alt 24% var kvinder. Rusmidler og lægemidler Der blev i gennemsnit fundet 3.5 forskellige rusmidler/lægemidler ved toksikologisk undersøgelse i hver person på dødstidspunktet. Stort set alle dødsfaldene (92%) havde toksikologifund med metadon og/eller heroin/morfin. Metadon var det hyppigst fundne rusmiddel/lægemiddel ved toksikologisk undersøgelse og blev fundet i 71% af dødsfaldene. Af dødsfald med toksikologifund med metadon havde tre-fjerdedele (75%) samtidigt fund af benzodiazepiner. Over halvdelen (55%) af personer med toksikologifund med metadon var i substitutionsbehandling med metadon på dødstidspunktet. Knap halvdelen (44%) af disse personer modtog højere doser end anbefalet (> 120mg. dagligt), og doserne var også høje i forhold til de gennemsnitlige metadondoser, der blev behandlet med på misbrugscentrene. Knap 8 ud af 10 (78%) personer havde toksikologifund med benzodiazepiner og/eller stærke smertestillende lægemidler. Over halvdelen (52%) af denne gruppe havde ikke indløst en recept på disse lægemidler fra apoteket i året op til død og havde deraf følgende sandsynligvis anskaffet sig lægemidlerne illegalt. De personer, der havde toksikologifund med ordineret metadon, havde også typisk fund af ordinerede benzodiazepiner. Denne tendens sås især hos gruppen af personer, der havde fået 13

15 ordineret metadondoser på over 120mg dagligt, da cirka tre-fjerdedele (76%) af denne gruppe også havde fået ordineret benzodiazepiner i året op til død. Kombinationen af især en højdosis metadonbehandling sammen med en mindre restriktiv tilgang til benzodiazepiner fra ordinerende læge synes at være en gældende negativ faktor i en betydelig del af forgiftningsdødsfaldene. Kontakt til det offentlige behandlingssystem Stort set alle personer (98%) med forgiftningsdødsfald havde haft kontakt til mindst én instans i det offentlige behandlingssystem 1 i året op til død. I gennemsnit havde hver person tre kontakter med forskellige instanser i denne periode, og over halvdelen (57%) havde kontakt til en instans i de sidste 4 uger op til død. Praktiserende læge var den instans, som flest havde kontakt til (84%), mens knap halvdelen (47%) havde haft kontakt til et socialtilbud (eksempelvis støttekontaktperson, socialpædagogisk bistand eller sagsbehandler). Undersøgelsen viser, at en kontakt til en instans i det offentlige behandlingssystem ikke forebygger forgiftningsdødsfald i sig selv. Forebyggelse af forgiftningsdødsfald handler for det social- og sundhedsfaglige personale om at lægge mærke til små tegn og forandringer hos stofbrugeren, der kan indikere risiko for forgiftningsdødsfald og gribe ind med relevante foranstaltninger i tide, inden forgiftning indtræffer. Generelt oplever både de social- og sundhedsfaglige medarbejdere, at der ofte kun er et lille vindue for, hvor og hvornår, de har mulighed for at hjælpe de stofbrugere, der er i størst risiko for forgiftning. Fagpersoner oplever, at procedurer og langsomme sagsgange kan udfordre indsatser, der både imødegår stofbrugerens akutte og mere langsigtede behov i forhold forebyggelse af forgiftningsdødsfald og efterspørger mere viden om forgiftninger og en højere grad af samarbejde og koordination mellem indsatserne. Den kvalitative delundersøgelse viste derudover, at pårørende til personer med forgiftningsdødfald oplevede det sidste år, og især perioden umiddelbart op til dødsfaldet, som kompliceret. Pårørendes sorg efter et forgiftningsdødsfald har hidtil fået for lidt opmærksomhed grundet stigma knyttet til misbrug af rusmidler og forgiftningsdødsfald. At skabe støttende miljøer kan i denne sammenhæng indebære, at kommunens sundhedspersonale uopfordret tager kontakt med de pårørende, der har mistet et familiemedlem grundet forgiftning. 1 Ved behandlingssystemet i denne sammenhæng forstås: det kommunale misbrugsbehandlingssystem, det sociale system og sundhedsvæsenet 14

16 I geografiske byrum, hvor indsatser på gadeplan optræder særligt koncentreret, er der flere muligheder for at få hjælp og støtte fra andre stofbrugere samt fagpersoner. Imidlertid døde over halvdelen (59%) af personerne i eget hjem, hvilket udgør en udfordring til de nuværende indsatser. Ligeledes udgør personer med bopæl uden for én af de tre undersøgelseskommuner også en udfordring, da mange af kommunernes tilbud er rettet mod kommunens egne borgere og følgende ikke kan hjælpe tilrejsende stofbrugere i samme udstrækning. Undersøgelsen fandt, at cirka en femtedel (19%) af personer med narkotikarelateret dødsfald havde bopæl uden for de tre undersøgelseskommuner men døde inden for én af disse kommuner, og antallet for denne gruppe var stigende i løbet af undersøgelsesperioden. Forskel mellem kommuner I alt 155 (67%) personer med forgiftningsdødsfald havde bopæl i Københavns Kommune, 40 (17%) personer havde bopæl i Aarhus Kommune og 35 (15%) personer havde bopæl i Odense Kommune. I de sidste tre år af undersøgelsesperioden så der ud til at være et fald i antallet af forgiftningsdødsfald i Københavns Kommune, og omvendt en stigning i antallet af forgiftningsdødsfald i Odense Kommune. Antallet af forgiftningsdødsfald i Aarhus Kommune syntes uændret i undersøgelsesperioden. Der var stor forskel på de tre kommuner med hensyn til andelen af dødsfald med toksikologifund af henholdsvis heroin/morfin og metadon. Dødsfald med toksikologifund med metadon dominerede i Aarhus og især i Københavns Kommune, mens dødsfald med fund af heroin dominerede i Odense Kommune. I Københavns Kommune var over halvdelen (54%) af personerne indskrevet på et misbrugscenter på dødstidspunktet, og 61% af personerne med fund af metadon i blodet var også i substitutionsbehandling med metadon på dødstidspunktet. Personer i substitutionsbehandling med metadon og med bopæl i Københavns Kommune modtog højere doser (gennemsnitligt 151 mg. dagligt) og havde en lavere grad af overvåget medicinindtag, end personer med bopæl i Aarhus og især Odense Kommune. Omvendt var 72% af personer med bopæl i Odense Kommune ikke indskrevet på et misbrugscenter på dødstidspunktet og havde i højere grad fund af heroin (58%) og/eller ikke-ordineret metadon i blodet (50% af alle dødsfald med toksikologifund med metadon). 15

17 Samlet set tyder det på, at der eksisterer en balancegang mellem arten og omfanget af kontrol af substitutionsbehandling og tilgængelighed af substitutionsbehandlingen, hvor en øget grad af kontrol af substitutionsbehandling kan synes at medføre en nedsat tilgængelighed. Udfordringen for alle de tre undersøgte kommuner og for andre af landets kommuner er at finde den rette balance mellem tilgængelighed af substitutionsbehandlingen og kontrol med substitutionsmedikamenterne. National undersøgelse Ud af de 36,914 personer, der i perioden blev indskrevet på et stofmisbrugscenter i Danmark, døde 3124 (9%) i samme periode. Dødsfaldene var især knyttet til opioidbrugere. Undersøgelsen fandt, at der i Danmark er en aldrende population af stofbrugere, hvoraf en stigende andel dør af andre årsager end forgiftning. En betydelig del af disse præmature dødsfald hos stofbrugere er relateret til deres rusmiddelbrug og kan forebygges (2). Andelen af stofbrugere med somatisk sygdom som dødsårsag er stigende i Danmark, og somatisk sygdom som dødsårsag dominerer især ved ældre stofbrugere. For at reducere dette betydelige antal af præmature dødsfald hos stofbrugere vil der i fremtiden være et stigende behov for fokus på forebyggelse og behandling af specielt somatiske sygdomme men også andre lidelser såsom alkoholafhængighed. Forslag til tiltag Rapporten afsluttes med en række forslag til specifikke tiltag, der er rettet mod at forbedre situationen og dermed reducere forekomsten af forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark. Forslagene til tiltag retter fokus på følgende tre områder; Forslag målrettet stofbrugere og det offentlige behandlingssystem, Forslag specielt rettet til undersøgelseskommunerne og Forslag rettet mod monitorering af ændring og fremtidig indsamling af viden. Afslutningsvis opfordres beslutningstagere til at sætte udfordringen og folkesundhedsproblemet med en høj dødelighed blandt stofbrugere ind i en samlet overordnet national strategi, herunder at øge kompetenceniveauet blandt fagpersoner inden for området samt at fremme en fortsat vidensindsamling og monitorering af fremtidige tiltag. I det følgende vil baggrund, metode, resultater, diskussion og forslag til tiltag blive beskrevet mere indgående og afsluttet med en konklusion. 16

18 1. Baggrund Brug af opioider, og særlig injektionsbrug af opioider, har siden 1970erne været tæt forbundet med folkesundhedsproblemer og sociale problemer i Europa. I dag er opioidbrug årsag til hovedparten af narkotikarelateret sygdom og død i de vestlige lande (3). Den seneste rapport fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) beretter, at mellem 10,000 og 20,000 opioidbrugere dør af årsager relateret til rusmiddelbrug om året i Europa. Opioidbrugere har en cirka 15 gange så stor risiko for at dø end andre personer på samme alder og af samme køn (4). De fleste af disse dødsfald forekommer blandt mænd i trediverne, men alder, dødelighed og dødsårsager varierer fra land til land. Ligeledes er der årligt 6100 forgiftningsdødsfald i Europa, hvoraf størstedelen forekommer blandt opioidbrugerne. Der er stor variation i forekomsten af forgiftningsdødsfald i Europa, hvor Danmark findes blandt de lande i Europa med den højeste dødsrate (3). Den seneste opgørelse over stofmisbrugere i Danmark er fra 2009, og der blev her skønnet at være 33,000 stofmisbrugere, deriblandt 13,000 injektionsmisbrugere og 11,000 hashmisbrugere (5). Antallet af forgiftningsdødsfald i Danmark har i årene op til 2011 været stort set uændret (5). Grundet den høje dødelighed hos en forholdsvist ung befolkningsgruppe af stofbrugere har der været fokus på øget viden omkring dødsfaldene, og den danske regering har sat som ét af deres sociale 2020-mål at reducere antallet af narkotikarelaterede dødsfald (6). Denne undersøgelse er en gennemgang af alle forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i København, Aarhus og Odense Kommune i perioden Som tidligere undersøgelser på området i Danmark benyttes to forskellige registre til at identificere alle forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald (7, 8). Undersøgelsen er baseret på en helhedsorienteret tilgang til området med flere samarbejdspartnere. Således er undersøgelsen baseret på information fra nationale såvel som lokale registre, lokal indsamling af data samt kvalitative interviews med stofbrugere, fagpersoner og pårørende. De tre undersøgelseskommuner er blandt de fire kommuner i Danmark med højest indbyggertal og er beliggende i hver deres landsdel i tre forskellige regioner. De tre kommuner har tilsammen et indbyggertal på 1,092,000, hvilket udgør 19% af hele landets indbyggertal (9). Københavns 17

19 Kommune omfatter centrale dele af landets største by, København, mens Aarhus og Odense Kommune indeholder landets henholdsvis anden og tredje største by. Grundet de tre kommuners forskelle med hensyn til beliggenhed, størrelse og misbrugsmiljøer kan den viden, de genererer, ikke kun bidrage til en beskrivelse af tre byer men også give en forholdsvis god repræsentation af hele landet (5, 10). Københavns, Aarhus og Odense Kommune har taget initiativ til denne undersøgelse med Københavns Kommune som koordinerende kommune. SERAF blev af de tre kommuner inviteret til at lede arbejdet med denne undersøgelse og afrapportering. Udover en koordinerende kommune er projektet organiseret med en referencegruppe samt en styregruppe. Projektet inkluderer to kvalitative delstudier, hvoraf Center for Rusmiddelforskning ved Birgitte Thylstrup har været ansvarlig for det kvalitative delstudie af stofbrugere og fagpersoner, og Høyskolen i Buskerud og Vestfold ved Stian Biong har været ansvarlig for det kvalitative delstudie af pårørende. SERAF er et sundhedsfagligt forskningscenter med erfaring og kompetence med denne type projekter med tværfaglig gennemgang af forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald. Projektet og rapporten er bygget på erfaringer, som SERAF har gjort med et tilsvarende projekt i Oslo (11). I Danmark findes der aktuelt ikke et sundhedsfagligt forankret forskningsmiljø, der kunne påtage sig opgaven med denne helhedsorienterede gennemgang af: Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark SERAF blev oprettet i 2008 som et nationalt center for klinisk rusmiddelforskning ved det medicinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Bevillingen fra Norges Forskningsråd til SERAF er på 10 mio. NOK per år, og programmet for Rusmiddelforskning, hvorfra midlerne stammer, er finansieret af Helse- og Omsorgsdepartementet. Rusmiddelprogrammet (totalt 20 mio. NOK per år), og satsningen med SERAF som et sundhedsfaglig forskningsmiljø på rusmiddelområdet var et resultat af en politisk beslutning om at styrke dét, som den gang var et forskningssvagt fagområde (Opptrappingsplanen for Rusfeltet (12)). I perioden er Norges forskningsproduktion på rusmiddelområdet øget med mindst en faktor tre i omfang. Følgende har Norge nu et betydeligt bedre vidensgrundlag, fra lokalt relevant forskning, til at planlægge og at gennemføre tiltag og interventioner på rusmiddelområdet, end hvad man havde inden 2007 (13). SERAF producerer i dag i størrelsesordenen 50 videnskabelige artikler per år, og +/- 4 PhD grader per år, og med det bidrages der i 18

20 betydelig grad til vidensgrundlaget om norsk rusmiddel- og afhængighedsbehandling, herunder udfaldet af behandlingen (14). SERAFs kompetenceområde i dag er, i tillæg til at producere og bidrage med aktuel relevant forskning, også at være en instans blandt de ansatte, der bidrager til at vurdere hvilken international viden og litteratur, der kan være relevant for et norsk setting. Dette er en kompetence som efterspørges hyppigt fra beslutningstagere og myndigheder. SERAF anser det som vigtigt, at de råd, der givet til vores myndigheder, er baseret på viden og ikke på ideologi eller skiftende meninger. Der blev søgt midler til undersøgelsen ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som i alt bevilgede 2 mio. kr. til udførelse af undersøgelsen. SERAF bidrog med i alt 1.17 mio. kr. til undersøgelsen. Midlerne blev fordelt som følger: Ét ph.d. stipendiat 100%; 36 mnd.; kr. (svarende til Norges Forsknings råds satser for ph.d. stipendiater (ca kr. per årsværk). Denne stilling er besat af projektkoordinator, Christian Tjagvad, som har koordineret dataindsamling i de 3 kommuner og ved diverse registre, samt bidraget til dataanalyse og rapport skrivning, etc. Øvrige udgifter fordeler sig som følger: Dataindsamling i hver af de tre kommuner- København, Aarhus, Odense; kr. (3x kr.) Kvalitativ dataindsamling og databearbejdelse, for de to kvalitative delstudier ca kr. Tilgang til/køb af data fra danske registre; samt registerkoblinger og -opbevaring ved Danmarks Statistik; kr. Merkantil støtte ved SERAF samt rejser og diverse udgifter; kr. Tryk af rapport; kr. Total; kr. 19

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Christian Tjagvad, Helle Petersen, Birgitte Thylstrup, Stian Biong, Thomas Clausen. Universitetet i Oslo Institutt for klinisk

Læs mere

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 13 Offentligt Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Christian Tjagvad, Helle Petersen, Birgitte Thylstrup,

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 Misbrug og behandlingssystemet i København Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 1 2 Danmark Infrastruktur 5 regioner Ansvar for sundhedssystem (somatiske og

Læs mere

Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996

Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996 Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugere i behandling Hermed foreligger resultatet af en ny landsdækkende

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne STOFMISBRUG 2020 status og fremtid for behandlingen 200313 Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed, SDU Gastroenheden, Hvidovre Hospital ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Mens vi venter Peter Eges bud på nationale retningslinjer for misbrugsbehandlingen. Vejle Marts 2015

Mens vi venter Peter Eges bud på nationale retningslinjer for misbrugsbehandlingen. Vejle Marts 2015 Mens vi venter Peter Eges bud på nationale retningslinjer for misbrugsbehandlingen Vejle Marts 2015 Den korte anbefaling At selvom det var rigtigt at der åbnede sig en bundløs afgrund for enden af al vor

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN sat en ambivalens hos personalet om, hvor langt man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres behandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning Formidlingsdag Center for Rusmiddelforskning Onsdag den 18/6 2008 HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse Videnspredning HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1. Heroinbehandling Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.2010 1 Indhold (Varighed ca. 90 min (incl. pause 15 min.)) Baggrund

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Lille doktor hvad nu?

Lille doktor hvad nu? Lille doktor hvad nu? Dilemmaer fra den daglige klinik Præsentation: Pressechef Flemming Platz Redaktion: Lene Caspersen og Thomas Fuglsang 1. Kim er blevet stillet noget i udsigt Kim har snakket med sin

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og Kommentar MADS UFFE PEDERSEN Behandling af rusmiddelbrugere i Norge set fra et dansk perspektiv En kommentar til Astrid Skrettings artikel Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og interessant

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne

Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne STOF nr. 21, 2013 Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne - STOF bringer den uforkortede udgave af Centerlederforeningens høringssvar i anledning af den igangværende evaluering

Læs mere