Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU , punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009."

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU , punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august program for Akacieparken og Sjælør Boulevard Borgerrepræsentationen har den 11./12. juni 2008 (BR 317/08) vedtaget at der skal etableres pilotforsøg med i Akacieparken og på Sjælør Boulevard. Tidsperiode programmet er tidsfastsat for perioden februar december. Forandringsteori for programmet Borgerrepræsentationens beslutning om forsøget tager afsæt i principperne for projektstyring på integrationsområdet (BR 312/07B). Det betyder at programmet baserer sig på udvikling af en forandringsteori, hvor der opstilles krav til effekter, resultatmål og aktiviteter med henblik på at opnå det ønskede formål. Alle krav er målbare og har et fast udgangspunkt for måling. Der foretages en baseline undersøgelse som forelægges BR d. 29. januar programmet omfatter derfor følgende elementer: 1) Udfordringen. 2) Formål. 3) Forandringsteori. 4) Opstilling af krav, herunder proces for opstilling af krav og måling af opfyldelsen af kravene. 1) De 4 udfordringer i Akacieparken og Sjælør Boulevard Der er i de 2 bebyggelser en oplevelse af utryghed og kriminalitet, ikke mindst i form af en oplevelse af flere kriminalitetstruede børn og unge samt marginaliserede forældre, der ikke magter deres børn og unge. programmet skal hermed imødegå 4 overordnede udfordringer som præger Sjælør Boulevard og Akacieparken: 1) Kriminalitet. 2) Kriminalitetstruede børn og unge. 3) Familier med særlige behov 4) Oplevelse af utryghed. 2) Formål med programmet Det kortsigtede formål med er At genskabe oplevelsen af tryghed i områderne omkring Sjælør Boulevard og Akacieparken gennem synlig tilstedeværelse og

2 Side 2 af 17 konkrete handlinger, der reducerer den faktuelle kriminalitet i de 2 beboelsesområder. Det langsigtede formål med programmet er: At understøtte udviklingen på bydelsniveau af Sjælør Boulevards og Akacieparkens selvbærende evne samt på familie- og individniveau at styrke borgerne i at tage hånd om eget liv og familie, herunder fremme den enkelte borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse. 3) Forandringsteoriens omdrejningspunkt Forandringsteorien bygger på erfaringerne fra Holland og på en antagelse om, at en styrket koordination og fokuserede indsatser, baseret på en konsekvent nultolerance, vil reducere såvel oplevelsen af som den faktuelle kriminalitet i de 2 bebyggelser, samtidig med at lokalområdets selvbærende evne øges. 4) Opstilling af krav til programmet På baggrund af udfordringen og formålet med programmet opstilles følgende krav til effekter for forsøget: 1) Kriminalitet At der er mindre uro og kriminalitet i områderne, der måles ved bl.a. At kriminalitetsfrekvensen for området skal falde til gennemsnittet for København. At andelen af borgere der har været udsat for vold skal være reduceret, At antallet af borgere, der har været udsat for kriminelle forhold i området er reduceret. At andelen af hærværk i de 2 bebyggelser skal reduceres. 2) Kriminalitetstruede børn og unge At der er flere børn og unge knyttet til uddannelse, der måles bl.a. ved: At antallet af børn, der fastholdes i grundskole øges. At antallet af unge, der har påbegyndt ungdomsuddannelse øges. At der er flere unge tilknyttet de etablerede fritidsaktiviteter, der måles bl.a. i forhold til: At antallet af børn og unge med klubtilknytning og deltagelse i andre fritidsaktiviteter øges. Udgangspunktet for målingen er her niveauet i rapporten Børns Idrætsdeltagelse i København At børn og unge har mulighed for at få fritidsjob, der måles ved bl.a.:

3 Side 3 af 17 At antallet af unge, der er formidlet til fritidsjob og fortsat er heri efter 3 måneder. 3) Familier med særlige behov At antallet af sager med ressourcesvage familier, hvor der er børn og unge omfattet af SSP / SSP+ indsats, reduceres. Dette måles ved bl.a.: At antallet af Børne-/familiesager, der er omfattet af SSP indsats skal nærme sig gennemsnittet for Valby. At der er færre langvarigt ledige borgere, der måles ved bl.a.: At antallet af borgere der modtager kontant-/starthjælp i mere end 12 måneder er reduceret. 4) Oplevelse af utryghed At der er større tryghed blandt beboerne i områderne, der måles ved at områdets tryghedsscore skal nærme sig gennemsnittet for København i Københavns Tryghedsindex. Proces for opstilling af krav og måling af kravopfyldelse Den første fase i programmet finder sted mellem februar og juni Med henblik på fastlæggelse af grundlag for måling af indsatserne gennemføres en tryghedsmåling i Akacieparken og på Sjælør Boulevard i november Denne måling indgår i forelæggelsen for BR januar Indsatserne i Akacieparken og indsatser, der retter sig mod Sjælør Boulevard vil her blive differentieret efter de forskellige konkrete lokale behov. Krav til aktiviteter, resultatmål og effekter udmøntes via indgåelse af samarbejdsaftaler mellem chefen og de ansvarlige område- og institutionsledere for aktiviteter i de 2 beboelsesområder. Aftalerne omfatter også disponering af budgettet til implementeringen. Følgende elementer indgår som elementer i de krav om aktiviteter og resultatmål indenfor de 4 udfordringer, der skal udmøntes via indgåelse af kontrakterne.

4 Side 4 af 17 Udfordring nr. 1: Kriminalitet Begge boligområder er karakteriseret ved en højere kriminalitet end gennemsnittet for det øvrige København. Akacieparken er præget af hashmisbrug og organiseret handel, indbrud, tyverier, hærværk i kælderarealer samt gaderøverier. Der er mange socialt udsatte grupper, herunder flere unge. Sjælør Boulevard er præget af kriminalitetsproblemer omkring våben og salg af narkotika. Området er kendetegnet ved en hård kerne af kriminelle med en fast fødekæde fra en lillebror-gruppe. Effektmål: At der er mindre uro og kriminalitet i områderne, der måles ved bl.a. At kriminalitetsfrekvensen for området skal falde til gennemsnittet for København. At andelen af borgere der har været udsat for vold skal være reduceret. At antallet af borgere, der har været udsat for kriminelle forhold i området er reduceret. At andelen af hærværk i de 2 bebyggelser skal reduceres. Indsatsområder: 1) Beredskab, efterforskning, lokalpoliti: Der etableres en koordinationsfunktion i politiet, der har til opgave at fremme den politimæssige indsats i området og samspillet med den kommunale indsats. Der skal foretages en kortlægning af udviklingen i de kriminelle miljøer og netværk i områderne for at bremse fødekæden af småbrødre til kriminalitet. 2). Udslusning og opfølgning: Der skal ske en hurtigere opfølgning og styrket koordination af de indsatser, der iværksættes af kriminalforsorg og forvaltninger, før, under og efter den unges afsoning. 3)Særlige individuelle indsatser der retter sig mod kriminelle unge. De unge der er forankret i kriminelle sammenhænge skal mandsopdækkes og tilbydes veje ud af kriminalitet. Ansvarlige: Politiet(operationelt), Socialforvaltningen, Københavns Jobcenter. Formål Estimerede Ansvarlig Periode Budget aktiviteter partner Beredskab, efterforskning, lokalpoliti 1.1. At politiet og de øvrige instanser kan iværksætte indsatser og følge op på effekten. Der foretages kortlægning af og opfølgning i forhold til de kriminelle miljøer. Politiet

5 Side 5 af 17 Udslusning og opfølgning: 1.2. Samordnet Der følges op på alle indsats i afsoningssager med forbindelse med henblik på afventning af handleplaner. afsoning. SOF / Politiet / BUF / OPS-team, Københavns Jobcenter /. SOF 1.3. At undgå krænkelse af retsikkerhedsopfattelsen hos beboere i boligområderne. Der etableres program for direkte overgang fra varetægtsfængsling til afsoning. Leder af politiet og anklagemyndighed At forhindre tidligere straffede unge i at falde tilbage i kriminalitet. Handleplanerne for udslusning skal være chefen for bekendt. Jfr. Dommervagtsprojektet, herunder uddannelsesforberedende / uddannelsesplaner. SOF, Kriminalforsorgen, Københavns Jobcenter. - Der etableres mentorordninger og aktive opkvalificeringstilbud. Særlige individuelle indsatser rettet mod kriminelle unge 1.5. At få unge tidligere kriminelle ud i praktikforløb for at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet. Spydspidsprojektet High Five-projektet. OPS-team., Spydspidsen Københavns Jobcenter OPS-team / BUF. SOF. SOF 1.6. At skabe varige adfærdsændringer hos unge kriminelle. Eks. ved foranstaltninger såsom tilknytning af personlig rådgiver, eller fast kontaktperson, eller ved mere metodiske SOF 2011 SOF

6 Side 6 af 17 indsatser som familiebehandling, Uddannelsesvejledni ng, start på uddannelsesforbered ende forløb / uddannelse OPS / BUF.

7 Side 7 af 17 Udfordring nr. 2: Kriminalitetstruede børn og unge Der er en del kriminalitetstruede unge i Sjælør Boulevard og i Akacieparken. Grupperinger af unge er engagerede i alt fra småkriminalitet i form af tyverier og indbrud, til trusler, vold og røverier. Derudover finder der en del hashmisbrug sted: Klubber, skoler, forvaltninger, forældre og politi beskriver et udbredt, stigende hashmisbrug blandt de unge som medfører at de unge møder tydeligt påvirkede op i skoler og klubber. En del unge har hverken tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Der mangler tilbud til de unge der på grund af alder ikke kan benytte sig af klubtilbud. Effektmål: At der er flere unge tilknyttet de etablerede fritidsaktiviteter, der måles bl.a. i forhold til: Om antallet af børn og unge med klubtilknytning og deltagelse i andre fritidsaktiviteter øges. Udgangspunktet for målingen er her niveauet i rapporten Børns Idrætsdeltagelse i København Efffektmål mht. børns fritidsaktiviteter måles via brug af Københavnerbarometres tal for Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole og Ålholm Skole. At der er flere unge knyttet til uddannelse, der måles bl.a. ved: antallet af børn, der fastholdes i grundskole øges. antallet af unge, der har påbegyndt ungdomsuddannelse øges. Effektmål mht. børns fastholdes i grundskole måles via tal for Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole og Ålholm Skole. At unge har mulighed for at få fritidsjob, der måles ved bl.a.: antallet af unge, der er formidlet til fritidsjob og fortsat er heri efter 3 måneder. Indsatsområder: 1) Inklusion af børn i skole og fritidsaktiviteter: Indsatser i skoler, klub og fritidslivssammenhænge skal give børnene de nødvendige kompetencer og deltagelse i ressourcestærke netværk indenfor normalområdet. 2) Styrket ungeindsats: Styrket opfølgning og indsatser i forhold til kriminalitetstruede unge. Fritidsarbejde skal give de unge bedre økonomi og viden om normerne på arbejdsmarkedet, fremme identitetsdannelse og oplevelsen af inklusion. 3)Individ og familiebaserede kriminalitetsforebyggende indsatser: Indsatser, hvor der følges konsekvent op på den enkelte unge og vedkommendes familie. Ansvarlige: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Jobcenter,, SSP Formål Estimerede aktiviteter Ansvarlig partner Periode Budget

8 Side 8 af 17 Inklusion af børn i skole og fritidsaktiviteter: 2.1. At sikre en stabil skolegang At følge op på manglende progression i indlæring og adfærdsændringer hos eleverne. Der følges op på hyppigt fravær ved skole-hjem kontakt. Opfølgning indenfor de eksisterende tilbud og rammer Skole, AKTvejledere Socialrådgivere, Brosam-arbejdet, SSP Specialreform -en AKT vejledere, socialrådgivere Brosamarbejdet 2011 BUF 2011 BUF 2.3.At fastholde børn i skoleaktiviteter. Rammerne for eksisterende lektiehjælpsprojekter udvikles, og der etableres nye om nødvendigt. BUF, KFF, frivillige. BUF 2.4.At fremme børn og unges tilknytning til organiserede kultur- og fritidsaktiviteter. Der skal tilbydes guidning til børn, unge og deres familier mht. kultur- og fritidsaktiviteter. Der skal ydes støtte til etablering af nye frivillige folkeoplysende foreninger / udvikling af nye foreninger. KFF, i samarbejde med frivillige, fx lokale sportsklubber og kulturgrupper. KFF Styrket ungeindsats: 2.5. At fastholde de unge i uddannelsessystemet. Vejledning og rådgivning. Der skal ydes bistand til at skaffe lærepladser og tilbud om mentor ved henvendelse herom fra den unge og/eller dennes familie og/eller den unges skole. Københavns Jobcenter. Ungdommens Uddannelsesvejledning. BUF BIF

9 Side 9 af 17 Lektiehjælp og mentorstøtte for unge på erhvervsskoler m.v. Opsøgende vejledning mhp. start på uddannelsesforberedende forløb / start på ungdomsuddannelse. i samarbejde med frivillige, fx Dansk Flygtningehjælp. OPS-team. 2.6.At fremme de unges tilknytning til klubberne De eksisterende klubtilbud skal udvikles for at skabe mere differentierede tilbud, der imødekommer de unges behov. BUF BUF PUK tilbuddene skal udvides for at de kan tilbydes i begge boligområder. Politiets frivillige (PUK) 2.7. At give adgang til fritidsaktiviteter til unge der ikke er tilknyttet klub eller lignende. i samarbejde med frivillige, fx fra lokale sportsklubber og kulturgrupper. Der tilbydes støtte til gennemførelse af frivillige aktiviteter for børn og unge i de 2 beboelsesområder. Der skal tilbydes fritidsjobformidling, herunder f.eks. etableres fritidsjob for unge som led i sportsaktiviteter, øget renholdelse i beboelsesområder osv. Københavns Jobcenter. SSP: Ung i job BIF: Fra sport til Job At formidle og skabe fritidsjob til unge, så de kan tjene penge, styrke deres identitet og fremme arbejdsmarkedstilknytning. BIF

10 Side 10 af 17 Individ og familiebaserede kriminalitetsforebyggende indsatser 2.9. At sikre at kriminalitetstrued e unge får den nødvendige støtte og vejledning til at ændre adfærd. Der skal følges op på alle SSP-registrerede kriminalitetstruede unge og deres familier SSP / At sikre, koordination af indsatserne, i forhold til unge, der er på vej ud i kriminalitet Der etableres ugentlige møder mellem SSPledergruppe, SOF, BUF og. SOF, BUF, SSP, SOF At forebygge og reducere misbrug blandt de unge i området. Der iværksættes indsats..

11 Side 11 af 17 Udfordring nr. 3: Familier med særlige behov. De to boligområder har mange enlige forsørgere, hyppigt med et lavt indkomstniveau på grund af ledighed. Mange familier anvender ikke de kommunale daginstitutions- og fritidstilbud. En del af familierne er socialt isolerede og har et meget begrænset socialt netværk. Dette tyder på socialt udsatte familier med forældre, der har svært ved at magte forældrerollen. Effektmål: At antallet af sager med ressourcesvage familier, hvor der er børn og unge omfattet af SSP / SSP+ indsats, reduceres. Dette måles ved bl.a.: antallet af børne-/familiesager, der er omfattet af SSP indsats skal nærme sig gennemsnittet for Valby. At der er færre langvarigt ledige borgere, der måles ved bl.a.: antallet af borgere der modtager kontant-/starthjælp i mere end 12 måneder er reduceret. Indsatsområder: 1)At øge forældrenes kompetencer i relation til forældrerollen: Der skal gennemføres aktiviteter der øger forældrenes ressourcer og ansvar for forældrerollen. 2)Familierne skal have bedre tilknytning til arbejdsmarkedet: Der skal gennemføres aktiviteter der sikrer, at forældrene tilbydes aktivering og job. Formål Estimerede aktiviteter Ansvarlig partner Periode Budget Ansvarlige: Københavns Jobcenter, Socialforvaltningen,. At øge forældrenes kompetencer i relation til forældrerollen 3.1. At støtte og vejlede forældrene i varetagelsen af forældreansvar, Forældrerollen og evt. forældrevurderinger. Der skal gennemføres familiebehandling, coaching og evt. forældrevurderinger m.v. SOF, SSP Der gennemføres Bydelsmødreprojekter i såvel Akacieparken som i Sjælør bebyggelsen. SOF, BIF SOF BIF

12 3.2. At samle vejledningen af forældrene der, hvor de i forvejen kommer. Der etableres støtte og vejledningsfunktioner i dagsinstitutionsregi. Side 12 af 17 BUF. BUF 3.3. At give forældrene aflastning ved at deres børn benytter sig af tilbud. Forældre i job 3.4. At styrke forældrenes kontakt til arbejdsmarkedet, herunder øge deres handlekompetence. Der skal vejledes om fripladsmuligheder i daginstitutionerne. Aktive tilbud og job til alle forældre der modtager kontant- /starthjælp., daginstitutionsledere. Københavns Jobcenter. BUF BIF Tilbud og job til forældre der modtager dagpenge. Københavns Jobcenter. Tilbud om vejledning og opkvalificering til selvforsørgende, herunder husstandsforsørgende kvinder. Københavns Jobcenter. 3.5 At forældrene uddannes og kvalificeres til arbejde, hvor der er jobmuligheder. Opsøgende rådgivning og vejledning. Københavns Jobcenter. BIF

13 Side 13 af 17 Udfordring nr. 4: Oplevelse af utryghed Mange beboere i områderne føler sig utrygge ved andre beboere og ved at færdes i bestemte dele af byrummet. Eksempelvis er mange utrygge ved området omkring Sjælør station, parkeringskældre osv. Effektmål: At der er større tryghed blandt beboerne i områderne, der måles ved at områdets tryghedsscore skal nærme sig gennemsnittet for København i Københavns Tryghedsindeks. Indsatsområder: 1) Borgerinddragelse og gadeplansmedarbejdere: Borgere i lokalområderne skal inddrages i etableringen af tryghedsfremmende aktiviteter for at sikre ejerskab og forankring af aktiviteterne. Opsøgende gadeplansarbejdere og lokale aktører øger kontakten til børn og unge og medvirker til at identificere problemstillinger for udsatte familier.. 2) Kommunikation: Der skal ske en formidling af de tryghedsskabende indsatser i områderne. Trygheden og naboskabet blandt borgere styrkes i kraft af den synlige tilstedeværelse og bedre kommunikation. 3) Byrum: Øget belysning, øget anvendelse af overvågning, indretning af udearealer m.v., så det indbyder til flere tryghedsskabende aktiviteter Ansvarlige:, TMF, BUF, politiet. Formål Estimerede aktiviteter Ansvarlig partner Periode Budget Borgerinddragelse og gadeplansmedarbejdere: 4.1 At virke tryghedsfremmende samt skabe kontakt til børn og unge, der er sent ude. Der skal gennemføres opsøgende gadearbejde i de 2 beboelsesområder, hvor børn og unge følges hjem. Mulige fritidsaktiviteter m.v. chef i samarbejde med frivillige, Natteravnene, SSP 4.2 At de ældre føler sig mere trygge ved at færdes i deres boligområder. Der gennemføres byvandringer hvor unge viser de ældre hvilke faciliteter de benytter. Dermed lærer unge og ældre hinanden bedre at kende., Ældreråd

14 Side 14 af At forældrene er trygge ved at lade deres børn deltage i fritidsaktiviteter udenfor boligområderne. Der etableres følge hjem grupper til børn under 12 år som er ude efter kl. 21, f.eks. i forbindelse med fritidsaktiviteter., frivillige, fx Natteravnene. Helhedsplanen Kommunikation At borgerne forstår og genkender mål og midler i hotspotindsatsen. En samlet kommunikationsstrategi for, der medvirker til at identificere behov, formidle information, fremme deltagelse og understøtte opfølgningen på lokale initiativer At skabe større retssikkerhedsfølelse og tillid til anmeldelser om kriminalitet til politiet. Der gennemføres møder/arrangementer, hvor politiet informerer om rettigheder procedurer og pligter i forbindelse med anmeldelser. Politiet,, ældreråd, afdelingsbestyrelser At skabe fælles forståelse for, hvad der er god adfærd i boligområderne. Byrum 4.7. At det fysiske areal omkring Sjælør station skal renoveres så det virker mere trygt at færdes ved stationen. Der gennemføres dialogmøder i bebyggelserne. Der etableres bedre lysforhold og renoveres i stationsområdet., afdelingsbestyrelser, boligselskaber, TMF, DSB TMF 4.8. At de fysiske arealer ved bebyggelserne forbedres 4.9. At området omkring Sjælør station ikke bærer præg af Graffiti. Der etableres bedre rammer for aktiviteter for børn og unge. Graffiti fjernes Boligselskaber, afdelingsbestyrelser. Boligselskaber, afdelingsbestyrelser, TMF TMF

15 Side 15 af At boligområderne er renholdte. Der formuleres og gennemføres en renholdelsesstrategi for områderne. Boligselskaber, afdelingsbestyrelser ØKONOMI Alle indsatserne prioriteres inden for forvaltningernes egen udgiftsramme. Herunder er foretaget en foreløbig vurdering af følgende indsatser som vurderes at kunne blive særligt udgiftskrævende og som derfor kræver særlig prioritering. Med hensyn til politiets ressourceindsats henvises til særskilt bilag herom. Tabel 1 Oversigt over forventede særligt udgiftskrævende indsatser Forvaltning Aktivitet Enhedspris Udgift pr. år. SOF 1.5 Spydspidsprojektet 4 unge kr. Iværksættelse af individuelle foranstaltninger kr. pr. måned pr. familie i 3 mdr kr. SOF 1.6 At skabe varige adfærdsændringer hos unge kriminelle. 6 Kontaktpersons forløb. 2 kort snor forløb anbringelsesforløb BUF UDGÅR 2.2. Der følges op med specialundervisning, AKT-arbejde og elevplaner. 20 elever i to specialklasser kr. UDGÅR KFF 2.4 Guidning og udvikling af foreningslivet kr. BIF 2.5 Der skal ydes bistand til at skaffe lærepladser og tilbud om mentor ved henvendelse herom fra den unge og/ eller dennes familie og/ eller den unges skole. Mentorer: Ca. 130 kr. i timen kr. BUF 2.6 De eksisterende klubtilbud skal udvikles for at skabe mere differentierede tilbud, der imødekommer de unges behov. 80 unge á kr. pr.år i 2008 priser kr. Heraf til kontingent-

16 Side 16 af 17 PUK tilbuddene skal udvides for at de kan tilbydes i begge boligområder Pladsprisen er excl.udgifter til grundtildeling, ledelsesløn og øvrig kompensation. frihed. SOF 3.1 Der skal gennemføres familiebehandlinger, coaching og evt. familieevnevurderinger. 6 familiefokus forløb kr. BIF 3.4 Kontakt til arbejdsmarkedet via tilbud om opkvalificering. Opkvalificering i form af tilbudspakker. Estimeret gennemsnit kr. pr. uge pr. person. Typisk 26 ugers tilbud kr. TMF 4.8 Der etableres bedre lysforhold og renoveres i stationsområdet. 75 lavenergi lamper á kr.

17 Side 17 af 17 Grafisk gengivelse af forandringsteori Forandringsteori for et område Problem: Meget høj oplevelse af utryghed / høj kriminalitet. Oplevelse af flere kriminalitetstruede børn og unge samt marginaliserede forældre, der ikke magter deres børn og unge. Vision: Københavns Kommune skal være et trygt sted at bo, hvor borgerne frit og uhindret kan færdes uden at blive udsat for kriminalitet eller diskrimination. Kriminaliteten blandt indvandrere skal ned på niveauet blandt danskere. Målsætning: At genskabe oplevelsen af tryghed og reducere den faktuelle kriminalitet. At genskabe områdets selvbærende evne. Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Øget kompetence og handlekraft Bydels-/naboskabsniveau Borgerinddragelse -board Patruljering Øget åbningstid i klubberne Klubtilbud for 18+ Understøttelse af foreningslivet Byindretning Famile-/indvidniveau Familieindsats Bekymringsmøder Indsats for kriminalitetstruede unge Fritidsjobformidling Guidning til kultur- og fritidstilbud Styrket koordination Genskabe naboskabsfølelse Øget anvendelse af udfoldelsesmuligheder for børn og unge Styrket opfølgning i forhold til svage familier Støtte til (fastholdelse i) uddannelse Opkvalificering til arbejdsmarkedet Øget tryghedsoplevelse i området Færre foreningsløse børn og unge Øget oplevelse af inklusion 2011 Udvikling af lokalområdets selvbærende evne Normalisering af z-score Normalisering af kriminalitetsstatistik Normalisering af inklusionsoplevelse i Integrationsbarometret Styrket beskæftigelse og uddannelse Output Umiddelbar effekt Langsigtet effekt Evaluering En ekstern evaluering efter to år vil vurdere, hvorvidt kravene til aktiviteter, resultatmål og effekter er opnået.

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere