Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU , punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009."

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU , punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august program for Akacieparken og Sjælør Boulevard Borgerrepræsentationen har den 11./12. juni 2008 (BR 317/08) vedtaget at der skal etableres pilotforsøg med i Akacieparken og på Sjælør Boulevard. Tidsperiode programmet er tidsfastsat for perioden februar december. Forandringsteori for programmet Borgerrepræsentationens beslutning om forsøget tager afsæt i principperne for projektstyring på integrationsområdet (BR 312/07B). Det betyder at programmet baserer sig på udvikling af en forandringsteori, hvor der opstilles krav til effekter, resultatmål og aktiviteter med henblik på at opnå det ønskede formål. Alle krav er målbare og har et fast udgangspunkt for måling. Der foretages en baseline undersøgelse som forelægges BR d. 29. januar programmet omfatter derfor følgende elementer: 1) Udfordringen. 2) Formål. 3) Forandringsteori. 4) Opstilling af krav, herunder proces for opstilling af krav og måling af opfyldelsen af kravene. 1) De 4 udfordringer i Akacieparken og Sjælør Boulevard Der er i de 2 bebyggelser en oplevelse af utryghed og kriminalitet, ikke mindst i form af en oplevelse af flere kriminalitetstruede børn og unge samt marginaliserede forældre, der ikke magter deres børn og unge. programmet skal hermed imødegå 4 overordnede udfordringer som præger Sjælør Boulevard og Akacieparken: 1) Kriminalitet. 2) Kriminalitetstruede børn og unge. 3) Familier med særlige behov 4) Oplevelse af utryghed. 2) Formål med programmet Det kortsigtede formål med er At genskabe oplevelsen af tryghed i områderne omkring Sjælør Boulevard og Akacieparken gennem synlig tilstedeværelse og

2 Side 2 af 17 konkrete handlinger, der reducerer den faktuelle kriminalitet i de 2 beboelsesområder. Det langsigtede formål med programmet er: At understøtte udviklingen på bydelsniveau af Sjælør Boulevards og Akacieparkens selvbærende evne samt på familie- og individniveau at styrke borgerne i at tage hånd om eget liv og familie, herunder fremme den enkelte borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse. 3) Forandringsteoriens omdrejningspunkt Forandringsteorien bygger på erfaringerne fra Holland og på en antagelse om, at en styrket koordination og fokuserede indsatser, baseret på en konsekvent nultolerance, vil reducere såvel oplevelsen af som den faktuelle kriminalitet i de 2 bebyggelser, samtidig med at lokalområdets selvbærende evne øges. 4) Opstilling af krav til programmet På baggrund af udfordringen og formålet med programmet opstilles følgende krav til effekter for forsøget: 1) Kriminalitet At der er mindre uro og kriminalitet i områderne, der måles ved bl.a. At kriminalitetsfrekvensen for området skal falde til gennemsnittet for København. At andelen af borgere der har været udsat for vold skal være reduceret, At antallet af borgere, der har været udsat for kriminelle forhold i området er reduceret. At andelen af hærværk i de 2 bebyggelser skal reduceres. 2) Kriminalitetstruede børn og unge At der er flere børn og unge knyttet til uddannelse, der måles bl.a. ved: At antallet af børn, der fastholdes i grundskole øges. At antallet af unge, der har påbegyndt ungdomsuddannelse øges. At der er flere unge tilknyttet de etablerede fritidsaktiviteter, der måles bl.a. i forhold til: At antallet af børn og unge med klubtilknytning og deltagelse i andre fritidsaktiviteter øges. Udgangspunktet for målingen er her niveauet i rapporten Børns Idrætsdeltagelse i København At børn og unge har mulighed for at få fritidsjob, der måles ved bl.a.:

3 Side 3 af 17 At antallet af unge, der er formidlet til fritidsjob og fortsat er heri efter 3 måneder. 3) Familier med særlige behov At antallet af sager med ressourcesvage familier, hvor der er børn og unge omfattet af SSP / SSP+ indsats, reduceres. Dette måles ved bl.a.: At antallet af Børne-/familiesager, der er omfattet af SSP indsats skal nærme sig gennemsnittet for Valby. At der er færre langvarigt ledige borgere, der måles ved bl.a.: At antallet af borgere der modtager kontant-/starthjælp i mere end 12 måneder er reduceret. 4) Oplevelse af utryghed At der er større tryghed blandt beboerne i områderne, der måles ved at områdets tryghedsscore skal nærme sig gennemsnittet for København i Københavns Tryghedsindex. Proces for opstilling af krav og måling af kravopfyldelse Den første fase i programmet finder sted mellem februar og juni Med henblik på fastlæggelse af grundlag for måling af indsatserne gennemføres en tryghedsmåling i Akacieparken og på Sjælør Boulevard i november Denne måling indgår i forelæggelsen for BR januar Indsatserne i Akacieparken og indsatser, der retter sig mod Sjælør Boulevard vil her blive differentieret efter de forskellige konkrete lokale behov. Krav til aktiviteter, resultatmål og effekter udmøntes via indgåelse af samarbejdsaftaler mellem chefen og de ansvarlige område- og institutionsledere for aktiviteter i de 2 beboelsesområder. Aftalerne omfatter også disponering af budgettet til implementeringen. Følgende elementer indgår som elementer i de krav om aktiviteter og resultatmål indenfor de 4 udfordringer, der skal udmøntes via indgåelse af kontrakterne.

4 Side 4 af 17 Udfordring nr. 1: Kriminalitet Begge boligområder er karakteriseret ved en højere kriminalitet end gennemsnittet for det øvrige København. Akacieparken er præget af hashmisbrug og organiseret handel, indbrud, tyverier, hærværk i kælderarealer samt gaderøverier. Der er mange socialt udsatte grupper, herunder flere unge. Sjælør Boulevard er præget af kriminalitetsproblemer omkring våben og salg af narkotika. Området er kendetegnet ved en hård kerne af kriminelle med en fast fødekæde fra en lillebror-gruppe. Effektmål: At der er mindre uro og kriminalitet i områderne, der måles ved bl.a. At kriminalitetsfrekvensen for området skal falde til gennemsnittet for København. At andelen af borgere der har været udsat for vold skal være reduceret. At antallet af borgere, der har været udsat for kriminelle forhold i området er reduceret. At andelen af hærværk i de 2 bebyggelser skal reduceres. Indsatsområder: 1) Beredskab, efterforskning, lokalpoliti: Der etableres en koordinationsfunktion i politiet, der har til opgave at fremme den politimæssige indsats i området og samspillet med den kommunale indsats. Der skal foretages en kortlægning af udviklingen i de kriminelle miljøer og netværk i områderne for at bremse fødekæden af småbrødre til kriminalitet. 2). Udslusning og opfølgning: Der skal ske en hurtigere opfølgning og styrket koordination af de indsatser, der iværksættes af kriminalforsorg og forvaltninger, før, under og efter den unges afsoning. 3)Særlige individuelle indsatser der retter sig mod kriminelle unge. De unge der er forankret i kriminelle sammenhænge skal mandsopdækkes og tilbydes veje ud af kriminalitet. Ansvarlige: Politiet(operationelt), Socialforvaltningen, Københavns Jobcenter. Formål Estimerede Ansvarlig Periode Budget aktiviteter partner Beredskab, efterforskning, lokalpoliti 1.1. At politiet og de øvrige instanser kan iværksætte indsatser og følge op på effekten. Der foretages kortlægning af og opfølgning i forhold til de kriminelle miljøer. Politiet

5 Side 5 af 17 Udslusning og opfølgning: 1.2. Samordnet Der følges op på alle indsats i afsoningssager med forbindelse med henblik på afventning af handleplaner. afsoning. SOF / Politiet / BUF / OPS-team, Københavns Jobcenter /. SOF 1.3. At undgå krænkelse af retsikkerhedsopfattelsen hos beboere i boligområderne. Der etableres program for direkte overgang fra varetægtsfængsling til afsoning. Leder af politiet og anklagemyndighed At forhindre tidligere straffede unge i at falde tilbage i kriminalitet. Handleplanerne for udslusning skal være chefen for bekendt. Jfr. Dommervagtsprojektet, herunder uddannelsesforberedende / uddannelsesplaner. SOF, Kriminalforsorgen, Københavns Jobcenter. - Der etableres mentorordninger og aktive opkvalificeringstilbud. Særlige individuelle indsatser rettet mod kriminelle unge 1.5. At få unge tidligere kriminelle ud i praktikforløb for at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet. Spydspidsprojektet High Five-projektet. OPS-team., Spydspidsen Københavns Jobcenter OPS-team / BUF. SOF. SOF 1.6. At skabe varige adfærdsændringer hos unge kriminelle. Eks. ved foranstaltninger såsom tilknytning af personlig rådgiver, eller fast kontaktperson, eller ved mere metodiske SOF 2011 SOF

6 Side 6 af 17 indsatser som familiebehandling, Uddannelsesvejledni ng, start på uddannelsesforbered ende forløb / uddannelse OPS / BUF.

7 Side 7 af 17 Udfordring nr. 2: Kriminalitetstruede børn og unge Der er en del kriminalitetstruede unge i Sjælør Boulevard og i Akacieparken. Grupperinger af unge er engagerede i alt fra småkriminalitet i form af tyverier og indbrud, til trusler, vold og røverier. Derudover finder der en del hashmisbrug sted: Klubber, skoler, forvaltninger, forældre og politi beskriver et udbredt, stigende hashmisbrug blandt de unge som medfører at de unge møder tydeligt påvirkede op i skoler og klubber. En del unge har hverken tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Der mangler tilbud til de unge der på grund af alder ikke kan benytte sig af klubtilbud. Effektmål: At der er flere unge tilknyttet de etablerede fritidsaktiviteter, der måles bl.a. i forhold til: Om antallet af børn og unge med klubtilknytning og deltagelse i andre fritidsaktiviteter øges. Udgangspunktet for målingen er her niveauet i rapporten Børns Idrætsdeltagelse i København Efffektmål mht. børns fritidsaktiviteter måles via brug af Københavnerbarometres tal for Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole og Ålholm Skole. At der er flere unge knyttet til uddannelse, der måles bl.a. ved: antallet af børn, der fastholdes i grundskole øges. antallet af unge, der har påbegyndt ungdomsuddannelse øges. Effektmål mht. børns fastholdes i grundskole måles via tal for Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole og Ålholm Skole. At unge har mulighed for at få fritidsjob, der måles ved bl.a.: antallet af unge, der er formidlet til fritidsjob og fortsat er heri efter 3 måneder. Indsatsområder: 1) Inklusion af børn i skole og fritidsaktiviteter: Indsatser i skoler, klub og fritidslivssammenhænge skal give børnene de nødvendige kompetencer og deltagelse i ressourcestærke netværk indenfor normalområdet. 2) Styrket ungeindsats: Styrket opfølgning og indsatser i forhold til kriminalitetstruede unge. Fritidsarbejde skal give de unge bedre økonomi og viden om normerne på arbejdsmarkedet, fremme identitetsdannelse og oplevelsen af inklusion. 3)Individ og familiebaserede kriminalitetsforebyggende indsatser: Indsatser, hvor der følges konsekvent op på den enkelte unge og vedkommendes familie. Ansvarlige: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Jobcenter,, SSP Formål Estimerede aktiviteter Ansvarlig partner Periode Budget

8 Side 8 af 17 Inklusion af børn i skole og fritidsaktiviteter: 2.1. At sikre en stabil skolegang At følge op på manglende progression i indlæring og adfærdsændringer hos eleverne. Der følges op på hyppigt fravær ved skole-hjem kontakt. Opfølgning indenfor de eksisterende tilbud og rammer Skole, AKTvejledere Socialrådgivere, Brosam-arbejdet, SSP Specialreform -en AKT vejledere, socialrådgivere Brosamarbejdet 2011 BUF 2011 BUF 2.3.At fastholde børn i skoleaktiviteter. Rammerne for eksisterende lektiehjælpsprojekter udvikles, og der etableres nye om nødvendigt. BUF, KFF, frivillige. BUF 2.4.At fremme børn og unges tilknytning til organiserede kultur- og fritidsaktiviteter. Der skal tilbydes guidning til børn, unge og deres familier mht. kultur- og fritidsaktiviteter. Der skal ydes støtte til etablering af nye frivillige folkeoplysende foreninger / udvikling af nye foreninger. KFF, i samarbejde med frivillige, fx lokale sportsklubber og kulturgrupper. KFF Styrket ungeindsats: 2.5. At fastholde de unge i uddannelsessystemet. Vejledning og rådgivning. Der skal ydes bistand til at skaffe lærepladser og tilbud om mentor ved henvendelse herom fra den unge og/eller dennes familie og/eller den unges skole. Københavns Jobcenter. Ungdommens Uddannelsesvejledning. BUF BIF

9 Side 9 af 17 Lektiehjælp og mentorstøtte for unge på erhvervsskoler m.v. Opsøgende vejledning mhp. start på uddannelsesforberedende forløb / start på ungdomsuddannelse. i samarbejde med frivillige, fx Dansk Flygtningehjælp. OPS-team. 2.6.At fremme de unges tilknytning til klubberne De eksisterende klubtilbud skal udvikles for at skabe mere differentierede tilbud, der imødekommer de unges behov. BUF BUF PUK tilbuddene skal udvides for at de kan tilbydes i begge boligområder. Politiets frivillige (PUK) 2.7. At give adgang til fritidsaktiviteter til unge der ikke er tilknyttet klub eller lignende. i samarbejde med frivillige, fx fra lokale sportsklubber og kulturgrupper. Der tilbydes støtte til gennemførelse af frivillige aktiviteter for børn og unge i de 2 beboelsesområder. Der skal tilbydes fritidsjobformidling, herunder f.eks. etableres fritidsjob for unge som led i sportsaktiviteter, øget renholdelse i beboelsesområder osv. Københavns Jobcenter. SSP: Ung i job BIF: Fra sport til Job At formidle og skabe fritidsjob til unge, så de kan tjene penge, styrke deres identitet og fremme arbejdsmarkedstilknytning. BIF

10 Side 10 af 17 Individ og familiebaserede kriminalitetsforebyggende indsatser 2.9. At sikre at kriminalitetstrued e unge får den nødvendige støtte og vejledning til at ændre adfærd. Der skal følges op på alle SSP-registrerede kriminalitetstruede unge og deres familier SSP / At sikre, koordination af indsatserne, i forhold til unge, der er på vej ud i kriminalitet Der etableres ugentlige møder mellem SSPledergruppe, SOF, BUF og. SOF, BUF, SSP, SOF At forebygge og reducere misbrug blandt de unge i området. Der iværksættes indsats..

11 Side 11 af 17 Udfordring nr. 3: Familier med særlige behov. De to boligområder har mange enlige forsørgere, hyppigt med et lavt indkomstniveau på grund af ledighed. Mange familier anvender ikke de kommunale daginstitutions- og fritidstilbud. En del af familierne er socialt isolerede og har et meget begrænset socialt netværk. Dette tyder på socialt udsatte familier med forældre, der har svært ved at magte forældrerollen. Effektmål: At antallet af sager med ressourcesvage familier, hvor der er børn og unge omfattet af SSP / SSP+ indsats, reduceres. Dette måles ved bl.a.: antallet af børne-/familiesager, der er omfattet af SSP indsats skal nærme sig gennemsnittet for Valby. At der er færre langvarigt ledige borgere, der måles ved bl.a.: antallet af borgere der modtager kontant-/starthjælp i mere end 12 måneder er reduceret. Indsatsområder: 1)At øge forældrenes kompetencer i relation til forældrerollen: Der skal gennemføres aktiviteter der øger forældrenes ressourcer og ansvar for forældrerollen. 2)Familierne skal have bedre tilknytning til arbejdsmarkedet: Der skal gennemføres aktiviteter der sikrer, at forældrene tilbydes aktivering og job. Formål Estimerede aktiviteter Ansvarlig partner Periode Budget Ansvarlige: Københavns Jobcenter, Socialforvaltningen,. At øge forældrenes kompetencer i relation til forældrerollen 3.1. At støtte og vejlede forældrene i varetagelsen af forældreansvar, Forældrerollen og evt. forældrevurderinger. Der skal gennemføres familiebehandling, coaching og evt. forældrevurderinger m.v. SOF, SSP Der gennemføres Bydelsmødreprojekter i såvel Akacieparken som i Sjælør bebyggelsen. SOF, BIF SOF BIF

12 3.2. At samle vejledningen af forældrene der, hvor de i forvejen kommer. Der etableres støtte og vejledningsfunktioner i dagsinstitutionsregi. Side 12 af 17 BUF. BUF 3.3. At give forældrene aflastning ved at deres børn benytter sig af tilbud. Forældre i job 3.4. At styrke forældrenes kontakt til arbejdsmarkedet, herunder øge deres handlekompetence. Der skal vejledes om fripladsmuligheder i daginstitutionerne. Aktive tilbud og job til alle forældre der modtager kontant- /starthjælp., daginstitutionsledere. Københavns Jobcenter. BUF BIF Tilbud og job til forældre der modtager dagpenge. Københavns Jobcenter. Tilbud om vejledning og opkvalificering til selvforsørgende, herunder husstandsforsørgende kvinder. Københavns Jobcenter. 3.5 At forældrene uddannes og kvalificeres til arbejde, hvor der er jobmuligheder. Opsøgende rådgivning og vejledning. Københavns Jobcenter. BIF

13 Side 13 af 17 Udfordring nr. 4: Oplevelse af utryghed Mange beboere i områderne føler sig utrygge ved andre beboere og ved at færdes i bestemte dele af byrummet. Eksempelvis er mange utrygge ved området omkring Sjælør station, parkeringskældre osv. Effektmål: At der er større tryghed blandt beboerne i områderne, der måles ved at områdets tryghedsscore skal nærme sig gennemsnittet for København i Københavns Tryghedsindeks. Indsatsområder: 1) Borgerinddragelse og gadeplansmedarbejdere: Borgere i lokalområderne skal inddrages i etableringen af tryghedsfremmende aktiviteter for at sikre ejerskab og forankring af aktiviteterne. Opsøgende gadeplansarbejdere og lokale aktører øger kontakten til børn og unge og medvirker til at identificere problemstillinger for udsatte familier.. 2) Kommunikation: Der skal ske en formidling af de tryghedsskabende indsatser i områderne. Trygheden og naboskabet blandt borgere styrkes i kraft af den synlige tilstedeværelse og bedre kommunikation. 3) Byrum: Øget belysning, øget anvendelse af overvågning, indretning af udearealer m.v., så det indbyder til flere tryghedsskabende aktiviteter Ansvarlige:, TMF, BUF, politiet. Formål Estimerede aktiviteter Ansvarlig partner Periode Budget Borgerinddragelse og gadeplansmedarbejdere: 4.1 At virke tryghedsfremmende samt skabe kontakt til børn og unge, der er sent ude. Der skal gennemføres opsøgende gadearbejde i de 2 beboelsesområder, hvor børn og unge følges hjem. Mulige fritidsaktiviteter m.v. chef i samarbejde med frivillige, Natteravnene, SSP 4.2 At de ældre føler sig mere trygge ved at færdes i deres boligområder. Der gennemføres byvandringer hvor unge viser de ældre hvilke faciliteter de benytter. Dermed lærer unge og ældre hinanden bedre at kende., Ældreråd

14 Side 14 af At forældrene er trygge ved at lade deres børn deltage i fritidsaktiviteter udenfor boligområderne. Der etableres følge hjem grupper til børn under 12 år som er ude efter kl. 21, f.eks. i forbindelse med fritidsaktiviteter., frivillige, fx Natteravnene. Helhedsplanen Kommunikation At borgerne forstår og genkender mål og midler i hotspotindsatsen. En samlet kommunikationsstrategi for, der medvirker til at identificere behov, formidle information, fremme deltagelse og understøtte opfølgningen på lokale initiativer At skabe større retssikkerhedsfølelse og tillid til anmeldelser om kriminalitet til politiet. Der gennemføres møder/arrangementer, hvor politiet informerer om rettigheder procedurer og pligter i forbindelse med anmeldelser. Politiet,, ældreråd, afdelingsbestyrelser At skabe fælles forståelse for, hvad der er god adfærd i boligområderne. Byrum 4.7. At det fysiske areal omkring Sjælør station skal renoveres så det virker mere trygt at færdes ved stationen. Der gennemføres dialogmøder i bebyggelserne. Der etableres bedre lysforhold og renoveres i stationsområdet., afdelingsbestyrelser, boligselskaber, TMF, DSB TMF 4.8. At de fysiske arealer ved bebyggelserne forbedres 4.9. At området omkring Sjælør station ikke bærer præg af Graffiti. Der etableres bedre rammer for aktiviteter for børn og unge. Graffiti fjernes Boligselskaber, afdelingsbestyrelser. Boligselskaber, afdelingsbestyrelser, TMF TMF

15 Side 15 af At boligområderne er renholdte. Der formuleres og gennemføres en renholdelsesstrategi for områderne. Boligselskaber, afdelingsbestyrelser ØKONOMI Alle indsatserne prioriteres inden for forvaltningernes egen udgiftsramme. Herunder er foretaget en foreløbig vurdering af følgende indsatser som vurderes at kunne blive særligt udgiftskrævende og som derfor kræver særlig prioritering. Med hensyn til politiets ressourceindsats henvises til særskilt bilag herom. Tabel 1 Oversigt over forventede særligt udgiftskrævende indsatser Forvaltning Aktivitet Enhedspris Udgift pr. år. SOF 1.5 Spydspidsprojektet 4 unge kr. Iværksættelse af individuelle foranstaltninger kr. pr. måned pr. familie i 3 mdr kr. SOF 1.6 At skabe varige adfærdsændringer hos unge kriminelle. 6 Kontaktpersons forløb. 2 kort snor forløb anbringelsesforløb BUF UDGÅR 2.2. Der følges op med specialundervisning, AKT-arbejde og elevplaner. 20 elever i to specialklasser kr. UDGÅR KFF 2.4 Guidning og udvikling af foreningslivet kr. BIF 2.5 Der skal ydes bistand til at skaffe lærepladser og tilbud om mentor ved henvendelse herom fra den unge og/ eller dennes familie og/ eller den unges skole. Mentorer: Ca. 130 kr. i timen kr. BUF 2.6 De eksisterende klubtilbud skal udvikles for at skabe mere differentierede tilbud, der imødekommer de unges behov. 80 unge á kr. pr.år i 2008 priser kr. Heraf til kontingent-

16 Side 16 af 17 PUK tilbuddene skal udvides for at de kan tilbydes i begge boligområder Pladsprisen er excl.udgifter til grundtildeling, ledelsesløn og øvrig kompensation. frihed. SOF 3.1 Der skal gennemføres familiebehandlinger, coaching og evt. familieevnevurderinger. 6 familiefokus forløb kr. BIF 3.4 Kontakt til arbejdsmarkedet via tilbud om opkvalificering. Opkvalificering i form af tilbudspakker. Estimeret gennemsnit kr. pr. uge pr. person. Typisk 26 ugers tilbud kr. TMF 4.8 Der etableres bedre lysforhold og renoveres i stationsområdet. 75 lavenergi lamper á kr.

17 Side 17 af 17 Grafisk gengivelse af forandringsteori Forandringsteori for et område Problem: Meget høj oplevelse af utryghed / høj kriminalitet. Oplevelse af flere kriminalitetstruede børn og unge samt marginaliserede forældre, der ikke magter deres børn og unge. Vision: Københavns Kommune skal være et trygt sted at bo, hvor borgerne frit og uhindret kan færdes uden at blive udsat for kriminalitet eller diskrimination. Kriminaliteten blandt indvandrere skal ned på niveauet blandt danskere. Målsætning: At genskabe oplevelsen af tryghed og reducere den faktuelle kriminalitet. At genskabe områdets selvbærende evne. Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Øget kompetence og handlekraft Bydels-/naboskabsniveau Borgerinddragelse -board Patruljering Øget åbningstid i klubberne Klubtilbud for 18+ Understøttelse af foreningslivet Byindretning Famile-/indvidniveau Familieindsats Bekymringsmøder Indsats for kriminalitetstruede unge Fritidsjobformidling Guidning til kultur- og fritidstilbud Styrket koordination Genskabe naboskabsfølelse Øget anvendelse af udfoldelsesmuligheder for børn og unge Styrket opfølgning i forhold til svage familier Støtte til (fastholdelse i) uddannelse Opkvalificering til arbejdsmarkedet Øget tryghedsoplevelse i området Færre foreningsløse børn og unge Øget oplevelse af inklusion 2011 Udvikling af lokalområdets selvbærende evne Normalisering af z-score Normalisering af kriminalitetsstatistik Normalisering af inklusionsoplevelse i Integrationsbarometret Styrket beskæftigelse og uddannelse Output Umiddelbar effekt Langsigtet effekt Evaluering En ekstern evaluering efter to år vil vurdere, hvorvidt kravene til aktiviteter, resultatmål og effekter er opnået.

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER Til Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dokumenttype Afrapportering Dato Juni 2011 HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Integrationsservice NOTAT Dato: 17-04-2008 Sagsnr.: 2008-12825 Dok.nr.: 2008-205918 Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Forord

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( )

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( ) Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby (2012-2014) Børne- og Ungdomsudvalget ønsker hermed at ansøge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om i alt 600.000 kr. til

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot i Vejle Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18-25 år i København Formålet med et fælles koncept for 18+ væresteder i København er at give de eksisterende og kommende væresteder

Læs mere

Handleplan for Hot Spot Kolding

Handleplan for Hot Spot Kolding Handleplan for Hot Spot Kolding Tidsperiode: Hotspot-projektet forløber i perioden den 1. januar 2011 til 31. december 2014. Formål med hotspot-projektet: Overordnede mål: At styrke den forebyggende indsats

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT YDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Ydre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen. Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012

Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen. Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012 Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012 Børneliv i ghettoer Der er to dimensioner Børneliv Ghettoer kontekst for børnelivet Mit indlæg Hvilke betydning

Læs mere

Fælles orientering til politikere Status maj 2015

Fælles orientering til politikere Status maj 2015 Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Fælles orientering til politikere Status maj 2015 KØBENHAVNS VESTEGNS Hvorfor

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Sikker By Program

Sikker By Program Sikker By Program 2014-2017 1 Indhold s.3 Hvad er Sikker By programmet? s.4 Sikker By programmets fokus s.4 Sikker By programmets mål s.5 Sikker By programmets forandringsteori s.7 I. Indsatser, der forebygger

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder

Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder Til Styregruppen for Sikker By Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder Baggrund Projektet har modtaget i alt 28 mio.kr. fra satspuljemidlerne i perioden maj 2010 til maj 2014 til indsatser

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Værebro Park

Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Værebro Park Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Værebro Park Indledning En af de fire målsætninger for Social balance i Værebro Park er, at alle unge skal være i job eller ALLE. Dette er en ambitiøs målsætning,

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Byrådets forebyggelsesstrategi

Byrådets forebyggelsesstrategi Byrådets forebyggelsesstrategi I forbindelse med Byrådets tiltræden er der sat fokus på at forebyggelse skal være et samlet, overordnet indsatsområde i Furesø Kommune i den kommende periode. En forebyggelsesstrategi

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Nørremarken

Handleplan for Hotspot på Nørremarken Emne: Handleplan for på Nørremarken Handleplan for på Nørremarken Indholdsfortegnelse: Intro til Nørremarken Side 2 Tidsperiode Side 2 Formål med projektet Side 2 Målgruppe Side 3 Fysisk placering samt

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN 2 INDHOLD Indledning... 4 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper... 7 Niveau 1 Bekymrende adfærd... 8 Niveau 2 Førstegangskriminalitet...

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere