Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU , punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009."

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU , punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august program for Akacieparken og Sjælør Boulevard Borgerrepræsentationen har den 11./12. juni 2008 (BR 317/08) vedtaget at der skal etableres pilotforsøg med i Akacieparken og på Sjælør Boulevard. Tidsperiode programmet er tidsfastsat for perioden februar december. Forandringsteori for programmet Borgerrepræsentationens beslutning om forsøget tager afsæt i principperne for projektstyring på integrationsområdet (BR 312/07B). Det betyder at programmet baserer sig på udvikling af en forandringsteori, hvor der opstilles krav til effekter, resultatmål og aktiviteter med henblik på at opnå det ønskede formål. Alle krav er målbare og har et fast udgangspunkt for måling. Der foretages en baseline undersøgelse som forelægges BR d. 29. januar programmet omfatter derfor følgende elementer: 1) Udfordringen. 2) Formål. 3) Forandringsteori. 4) Opstilling af krav, herunder proces for opstilling af krav og måling af opfyldelsen af kravene. 1) De 4 udfordringer i Akacieparken og Sjælør Boulevard Der er i de 2 bebyggelser en oplevelse af utryghed og kriminalitet, ikke mindst i form af en oplevelse af flere kriminalitetstruede børn og unge samt marginaliserede forældre, der ikke magter deres børn og unge. programmet skal hermed imødegå 4 overordnede udfordringer som præger Sjælør Boulevard og Akacieparken: 1) Kriminalitet. 2) Kriminalitetstruede børn og unge. 3) Familier med særlige behov 4) Oplevelse af utryghed. 2) Formål med programmet Det kortsigtede formål med er At genskabe oplevelsen af tryghed i områderne omkring Sjælør Boulevard og Akacieparken gennem synlig tilstedeværelse og

2 Side 2 af 17 konkrete handlinger, der reducerer den faktuelle kriminalitet i de 2 beboelsesområder. Det langsigtede formål med programmet er: At understøtte udviklingen på bydelsniveau af Sjælør Boulevards og Akacieparkens selvbærende evne samt på familie- og individniveau at styrke borgerne i at tage hånd om eget liv og familie, herunder fremme den enkelte borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse. 3) Forandringsteoriens omdrejningspunkt Forandringsteorien bygger på erfaringerne fra Holland og på en antagelse om, at en styrket koordination og fokuserede indsatser, baseret på en konsekvent nultolerance, vil reducere såvel oplevelsen af som den faktuelle kriminalitet i de 2 bebyggelser, samtidig med at lokalområdets selvbærende evne øges. 4) Opstilling af krav til programmet På baggrund af udfordringen og formålet med programmet opstilles følgende krav til effekter for forsøget: 1) Kriminalitet At der er mindre uro og kriminalitet i områderne, der måles ved bl.a. At kriminalitetsfrekvensen for området skal falde til gennemsnittet for København. At andelen af borgere der har været udsat for vold skal være reduceret, At antallet af borgere, der har været udsat for kriminelle forhold i området er reduceret. At andelen af hærværk i de 2 bebyggelser skal reduceres. 2) Kriminalitetstruede børn og unge At der er flere børn og unge knyttet til uddannelse, der måles bl.a. ved: At antallet af børn, der fastholdes i grundskole øges. At antallet af unge, der har påbegyndt ungdomsuddannelse øges. At der er flere unge tilknyttet de etablerede fritidsaktiviteter, der måles bl.a. i forhold til: At antallet af børn og unge med klubtilknytning og deltagelse i andre fritidsaktiviteter øges. Udgangspunktet for målingen er her niveauet i rapporten Børns Idrætsdeltagelse i København At børn og unge har mulighed for at få fritidsjob, der måles ved bl.a.:

3 Side 3 af 17 At antallet af unge, der er formidlet til fritidsjob og fortsat er heri efter 3 måneder. 3) Familier med særlige behov At antallet af sager med ressourcesvage familier, hvor der er børn og unge omfattet af SSP / SSP+ indsats, reduceres. Dette måles ved bl.a.: At antallet af Børne-/familiesager, der er omfattet af SSP indsats skal nærme sig gennemsnittet for Valby. At der er færre langvarigt ledige borgere, der måles ved bl.a.: At antallet af borgere der modtager kontant-/starthjælp i mere end 12 måneder er reduceret. 4) Oplevelse af utryghed At der er større tryghed blandt beboerne i områderne, der måles ved at områdets tryghedsscore skal nærme sig gennemsnittet for København i Københavns Tryghedsindex. Proces for opstilling af krav og måling af kravopfyldelse Den første fase i programmet finder sted mellem februar og juni Med henblik på fastlæggelse af grundlag for måling af indsatserne gennemføres en tryghedsmåling i Akacieparken og på Sjælør Boulevard i november Denne måling indgår i forelæggelsen for BR januar Indsatserne i Akacieparken og indsatser, der retter sig mod Sjælør Boulevard vil her blive differentieret efter de forskellige konkrete lokale behov. Krav til aktiviteter, resultatmål og effekter udmøntes via indgåelse af samarbejdsaftaler mellem chefen og de ansvarlige område- og institutionsledere for aktiviteter i de 2 beboelsesområder. Aftalerne omfatter også disponering af budgettet til implementeringen. Følgende elementer indgår som elementer i de krav om aktiviteter og resultatmål indenfor de 4 udfordringer, der skal udmøntes via indgåelse af kontrakterne.

4 Side 4 af 17 Udfordring nr. 1: Kriminalitet Begge boligområder er karakteriseret ved en højere kriminalitet end gennemsnittet for det øvrige København. Akacieparken er præget af hashmisbrug og organiseret handel, indbrud, tyverier, hærværk i kælderarealer samt gaderøverier. Der er mange socialt udsatte grupper, herunder flere unge. Sjælør Boulevard er præget af kriminalitetsproblemer omkring våben og salg af narkotika. Området er kendetegnet ved en hård kerne af kriminelle med en fast fødekæde fra en lillebror-gruppe. Effektmål: At der er mindre uro og kriminalitet i områderne, der måles ved bl.a. At kriminalitetsfrekvensen for området skal falde til gennemsnittet for København. At andelen af borgere der har været udsat for vold skal være reduceret. At antallet af borgere, der har været udsat for kriminelle forhold i området er reduceret. At andelen af hærværk i de 2 bebyggelser skal reduceres. Indsatsområder: 1) Beredskab, efterforskning, lokalpoliti: Der etableres en koordinationsfunktion i politiet, der har til opgave at fremme den politimæssige indsats i området og samspillet med den kommunale indsats. Der skal foretages en kortlægning af udviklingen i de kriminelle miljøer og netværk i områderne for at bremse fødekæden af småbrødre til kriminalitet. 2). Udslusning og opfølgning: Der skal ske en hurtigere opfølgning og styrket koordination af de indsatser, der iværksættes af kriminalforsorg og forvaltninger, før, under og efter den unges afsoning. 3)Særlige individuelle indsatser der retter sig mod kriminelle unge. De unge der er forankret i kriminelle sammenhænge skal mandsopdækkes og tilbydes veje ud af kriminalitet. Ansvarlige: Politiet(operationelt), Socialforvaltningen, Københavns Jobcenter. Formål Estimerede Ansvarlig Periode Budget aktiviteter partner Beredskab, efterforskning, lokalpoliti 1.1. At politiet og de øvrige instanser kan iværksætte indsatser og følge op på effekten. Der foretages kortlægning af og opfølgning i forhold til de kriminelle miljøer. Politiet

5 Side 5 af 17 Udslusning og opfølgning: 1.2. Samordnet Der følges op på alle indsats i afsoningssager med forbindelse med henblik på afventning af handleplaner. afsoning. SOF / Politiet / BUF / OPS-team, Københavns Jobcenter /. SOF 1.3. At undgå krænkelse af retsikkerhedsopfattelsen hos beboere i boligområderne. Der etableres program for direkte overgang fra varetægtsfængsling til afsoning. Leder af politiet og anklagemyndighed At forhindre tidligere straffede unge i at falde tilbage i kriminalitet. Handleplanerne for udslusning skal være chefen for bekendt. Jfr. Dommervagtsprojektet, herunder uddannelsesforberedende / uddannelsesplaner. SOF, Kriminalforsorgen, Københavns Jobcenter. - Der etableres mentorordninger og aktive opkvalificeringstilbud. Særlige individuelle indsatser rettet mod kriminelle unge 1.5. At få unge tidligere kriminelle ud i praktikforløb for at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet. Spydspidsprojektet High Five-projektet. OPS-team., Spydspidsen Københavns Jobcenter OPS-team / BUF. SOF. SOF 1.6. At skabe varige adfærdsændringer hos unge kriminelle. Eks. ved foranstaltninger såsom tilknytning af personlig rådgiver, eller fast kontaktperson, eller ved mere metodiske SOF 2011 SOF

6 Side 6 af 17 indsatser som familiebehandling, Uddannelsesvejledni ng, start på uddannelsesforbered ende forløb / uddannelse OPS / BUF.

7 Side 7 af 17 Udfordring nr. 2: Kriminalitetstruede børn og unge Der er en del kriminalitetstruede unge i Sjælør Boulevard og i Akacieparken. Grupperinger af unge er engagerede i alt fra småkriminalitet i form af tyverier og indbrud, til trusler, vold og røverier. Derudover finder der en del hashmisbrug sted: Klubber, skoler, forvaltninger, forældre og politi beskriver et udbredt, stigende hashmisbrug blandt de unge som medfører at de unge møder tydeligt påvirkede op i skoler og klubber. En del unge har hverken tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Der mangler tilbud til de unge der på grund af alder ikke kan benytte sig af klubtilbud. Effektmål: At der er flere unge tilknyttet de etablerede fritidsaktiviteter, der måles bl.a. i forhold til: Om antallet af børn og unge med klubtilknytning og deltagelse i andre fritidsaktiviteter øges. Udgangspunktet for målingen er her niveauet i rapporten Børns Idrætsdeltagelse i København Efffektmål mht. børns fritidsaktiviteter måles via brug af Københavnerbarometres tal for Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole og Ålholm Skole. At der er flere unge knyttet til uddannelse, der måles bl.a. ved: antallet af børn, der fastholdes i grundskole øges. antallet af unge, der har påbegyndt ungdomsuddannelse øges. Effektmål mht. børns fastholdes i grundskole måles via tal for Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole og Ålholm Skole. At unge har mulighed for at få fritidsjob, der måles ved bl.a.: antallet af unge, der er formidlet til fritidsjob og fortsat er heri efter 3 måneder. Indsatsområder: 1) Inklusion af børn i skole og fritidsaktiviteter: Indsatser i skoler, klub og fritidslivssammenhænge skal give børnene de nødvendige kompetencer og deltagelse i ressourcestærke netværk indenfor normalområdet. 2) Styrket ungeindsats: Styrket opfølgning og indsatser i forhold til kriminalitetstruede unge. Fritidsarbejde skal give de unge bedre økonomi og viden om normerne på arbejdsmarkedet, fremme identitetsdannelse og oplevelsen af inklusion. 3)Individ og familiebaserede kriminalitetsforebyggende indsatser: Indsatser, hvor der følges konsekvent op på den enkelte unge og vedkommendes familie. Ansvarlige: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Jobcenter,, SSP Formål Estimerede aktiviteter Ansvarlig partner Periode Budget

8 Side 8 af 17 Inklusion af børn i skole og fritidsaktiviteter: 2.1. At sikre en stabil skolegang At følge op på manglende progression i indlæring og adfærdsændringer hos eleverne. Der følges op på hyppigt fravær ved skole-hjem kontakt. Opfølgning indenfor de eksisterende tilbud og rammer Skole, AKTvejledere Socialrådgivere, Brosam-arbejdet, SSP Specialreform -en AKT vejledere, socialrådgivere Brosamarbejdet 2011 BUF 2011 BUF 2.3.At fastholde børn i skoleaktiviteter. Rammerne for eksisterende lektiehjælpsprojekter udvikles, og der etableres nye om nødvendigt. BUF, KFF, frivillige. BUF 2.4.At fremme børn og unges tilknytning til organiserede kultur- og fritidsaktiviteter. Der skal tilbydes guidning til børn, unge og deres familier mht. kultur- og fritidsaktiviteter. Der skal ydes støtte til etablering af nye frivillige folkeoplysende foreninger / udvikling af nye foreninger. KFF, i samarbejde med frivillige, fx lokale sportsklubber og kulturgrupper. KFF Styrket ungeindsats: 2.5. At fastholde de unge i uddannelsessystemet. Vejledning og rådgivning. Der skal ydes bistand til at skaffe lærepladser og tilbud om mentor ved henvendelse herom fra den unge og/eller dennes familie og/eller den unges skole. Københavns Jobcenter. Ungdommens Uddannelsesvejledning. BUF BIF

9 Side 9 af 17 Lektiehjælp og mentorstøtte for unge på erhvervsskoler m.v. Opsøgende vejledning mhp. start på uddannelsesforberedende forløb / start på ungdomsuddannelse. i samarbejde med frivillige, fx Dansk Flygtningehjælp. OPS-team. 2.6.At fremme de unges tilknytning til klubberne De eksisterende klubtilbud skal udvikles for at skabe mere differentierede tilbud, der imødekommer de unges behov. BUF BUF PUK tilbuddene skal udvides for at de kan tilbydes i begge boligområder. Politiets frivillige (PUK) 2.7. At give adgang til fritidsaktiviteter til unge der ikke er tilknyttet klub eller lignende. i samarbejde med frivillige, fx fra lokale sportsklubber og kulturgrupper. Der tilbydes støtte til gennemførelse af frivillige aktiviteter for børn og unge i de 2 beboelsesområder. Der skal tilbydes fritidsjobformidling, herunder f.eks. etableres fritidsjob for unge som led i sportsaktiviteter, øget renholdelse i beboelsesområder osv. Københavns Jobcenter. SSP: Ung i job BIF: Fra sport til Job At formidle og skabe fritidsjob til unge, så de kan tjene penge, styrke deres identitet og fremme arbejdsmarkedstilknytning. BIF

10 Side 10 af 17 Individ og familiebaserede kriminalitetsforebyggende indsatser 2.9. At sikre at kriminalitetstrued e unge får den nødvendige støtte og vejledning til at ændre adfærd. Der skal følges op på alle SSP-registrerede kriminalitetstruede unge og deres familier SSP / At sikre, koordination af indsatserne, i forhold til unge, der er på vej ud i kriminalitet Der etableres ugentlige møder mellem SSPledergruppe, SOF, BUF og. SOF, BUF, SSP, SOF At forebygge og reducere misbrug blandt de unge i området. Der iværksættes indsats..

11 Side 11 af 17 Udfordring nr. 3: Familier med særlige behov. De to boligområder har mange enlige forsørgere, hyppigt med et lavt indkomstniveau på grund af ledighed. Mange familier anvender ikke de kommunale daginstitutions- og fritidstilbud. En del af familierne er socialt isolerede og har et meget begrænset socialt netværk. Dette tyder på socialt udsatte familier med forældre, der har svært ved at magte forældrerollen. Effektmål: At antallet af sager med ressourcesvage familier, hvor der er børn og unge omfattet af SSP / SSP+ indsats, reduceres. Dette måles ved bl.a.: antallet af børne-/familiesager, der er omfattet af SSP indsats skal nærme sig gennemsnittet for Valby. At der er færre langvarigt ledige borgere, der måles ved bl.a.: antallet af borgere der modtager kontant-/starthjælp i mere end 12 måneder er reduceret. Indsatsområder: 1)At øge forældrenes kompetencer i relation til forældrerollen: Der skal gennemføres aktiviteter der øger forældrenes ressourcer og ansvar for forældrerollen. 2)Familierne skal have bedre tilknytning til arbejdsmarkedet: Der skal gennemføres aktiviteter der sikrer, at forældrene tilbydes aktivering og job. Formål Estimerede aktiviteter Ansvarlig partner Periode Budget Ansvarlige: Københavns Jobcenter, Socialforvaltningen,. At øge forældrenes kompetencer i relation til forældrerollen 3.1. At støtte og vejlede forældrene i varetagelsen af forældreansvar, Forældrerollen og evt. forældrevurderinger. Der skal gennemføres familiebehandling, coaching og evt. forældrevurderinger m.v. SOF, SSP Der gennemføres Bydelsmødreprojekter i såvel Akacieparken som i Sjælør bebyggelsen. SOF, BIF SOF BIF

12 3.2. At samle vejledningen af forældrene der, hvor de i forvejen kommer. Der etableres støtte og vejledningsfunktioner i dagsinstitutionsregi. Side 12 af 17 BUF. BUF 3.3. At give forældrene aflastning ved at deres børn benytter sig af tilbud. Forældre i job 3.4. At styrke forældrenes kontakt til arbejdsmarkedet, herunder øge deres handlekompetence. Der skal vejledes om fripladsmuligheder i daginstitutionerne. Aktive tilbud og job til alle forældre der modtager kontant- /starthjælp., daginstitutionsledere. Københavns Jobcenter. BUF BIF Tilbud og job til forældre der modtager dagpenge. Københavns Jobcenter. Tilbud om vejledning og opkvalificering til selvforsørgende, herunder husstandsforsørgende kvinder. Københavns Jobcenter. 3.5 At forældrene uddannes og kvalificeres til arbejde, hvor der er jobmuligheder. Opsøgende rådgivning og vejledning. Københavns Jobcenter. BIF

13 Side 13 af 17 Udfordring nr. 4: Oplevelse af utryghed Mange beboere i områderne føler sig utrygge ved andre beboere og ved at færdes i bestemte dele af byrummet. Eksempelvis er mange utrygge ved området omkring Sjælør station, parkeringskældre osv. Effektmål: At der er større tryghed blandt beboerne i områderne, der måles ved at områdets tryghedsscore skal nærme sig gennemsnittet for København i Københavns Tryghedsindeks. Indsatsområder: 1) Borgerinddragelse og gadeplansmedarbejdere: Borgere i lokalområderne skal inddrages i etableringen af tryghedsfremmende aktiviteter for at sikre ejerskab og forankring af aktiviteterne. Opsøgende gadeplansarbejdere og lokale aktører øger kontakten til børn og unge og medvirker til at identificere problemstillinger for udsatte familier.. 2) Kommunikation: Der skal ske en formidling af de tryghedsskabende indsatser i områderne. Trygheden og naboskabet blandt borgere styrkes i kraft af den synlige tilstedeværelse og bedre kommunikation. 3) Byrum: Øget belysning, øget anvendelse af overvågning, indretning af udearealer m.v., så det indbyder til flere tryghedsskabende aktiviteter Ansvarlige:, TMF, BUF, politiet. Formål Estimerede aktiviteter Ansvarlig partner Periode Budget Borgerinddragelse og gadeplansmedarbejdere: 4.1 At virke tryghedsfremmende samt skabe kontakt til børn og unge, der er sent ude. Der skal gennemføres opsøgende gadearbejde i de 2 beboelsesområder, hvor børn og unge følges hjem. Mulige fritidsaktiviteter m.v. chef i samarbejde med frivillige, Natteravnene, SSP 4.2 At de ældre føler sig mere trygge ved at færdes i deres boligområder. Der gennemføres byvandringer hvor unge viser de ældre hvilke faciliteter de benytter. Dermed lærer unge og ældre hinanden bedre at kende., Ældreråd

14 Side 14 af At forældrene er trygge ved at lade deres børn deltage i fritidsaktiviteter udenfor boligområderne. Der etableres følge hjem grupper til børn under 12 år som er ude efter kl. 21, f.eks. i forbindelse med fritidsaktiviteter., frivillige, fx Natteravnene. Helhedsplanen Kommunikation At borgerne forstår og genkender mål og midler i hotspotindsatsen. En samlet kommunikationsstrategi for, der medvirker til at identificere behov, formidle information, fremme deltagelse og understøtte opfølgningen på lokale initiativer At skabe større retssikkerhedsfølelse og tillid til anmeldelser om kriminalitet til politiet. Der gennemføres møder/arrangementer, hvor politiet informerer om rettigheder procedurer og pligter i forbindelse med anmeldelser. Politiet,, ældreråd, afdelingsbestyrelser At skabe fælles forståelse for, hvad der er god adfærd i boligområderne. Byrum 4.7. At det fysiske areal omkring Sjælør station skal renoveres så det virker mere trygt at færdes ved stationen. Der gennemføres dialogmøder i bebyggelserne. Der etableres bedre lysforhold og renoveres i stationsområdet., afdelingsbestyrelser, boligselskaber, TMF, DSB TMF 4.8. At de fysiske arealer ved bebyggelserne forbedres 4.9. At området omkring Sjælør station ikke bærer præg af Graffiti. Der etableres bedre rammer for aktiviteter for børn og unge. Graffiti fjernes Boligselskaber, afdelingsbestyrelser. Boligselskaber, afdelingsbestyrelser, TMF TMF

15 Side 15 af At boligområderne er renholdte. Der formuleres og gennemføres en renholdelsesstrategi for områderne. Boligselskaber, afdelingsbestyrelser ØKONOMI Alle indsatserne prioriteres inden for forvaltningernes egen udgiftsramme. Herunder er foretaget en foreløbig vurdering af følgende indsatser som vurderes at kunne blive særligt udgiftskrævende og som derfor kræver særlig prioritering. Med hensyn til politiets ressourceindsats henvises til særskilt bilag herom. Tabel 1 Oversigt over forventede særligt udgiftskrævende indsatser Forvaltning Aktivitet Enhedspris Udgift pr. år. SOF 1.5 Spydspidsprojektet 4 unge kr. Iværksættelse af individuelle foranstaltninger kr. pr. måned pr. familie i 3 mdr kr. SOF 1.6 At skabe varige adfærdsændringer hos unge kriminelle. 6 Kontaktpersons forløb. 2 kort snor forløb anbringelsesforløb BUF UDGÅR 2.2. Der følges op med specialundervisning, AKT-arbejde og elevplaner. 20 elever i to specialklasser kr. UDGÅR KFF 2.4 Guidning og udvikling af foreningslivet kr. BIF 2.5 Der skal ydes bistand til at skaffe lærepladser og tilbud om mentor ved henvendelse herom fra den unge og/ eller dennes familie og/ eller den unges skole. Mentorer: Ca. 130 kr. i timen kr. BUF 2.6 De eksisterende klubtilbud skal udvikles for at skabe mere differentierede tilbud, der imødekommer de unges behov. 80 unge á kr. pr.år i 2008 priser kr. Heraf til kontingent-

16 Side 16 af 17 PUK tilbuddene skal udvides for at de kan tilbydes i begge boligområder Pladsprisen er excl.udgifter til grundtildeling, ledelsesløn og øvrig kompensation. frihed. SOF 3.1 Der skal gennemføres familiebehandlinger, coaching og evt. familieevnevurderinger. 6 familiefokus forløb kr. BIF 3.4 Kontakt til arbejdsmarkedet via tilbud om opkvalificering. Opkvalificering i form af tilbudspakker. Estimeret gennemsnit kr. pr. uge pr. person. Typisk 26 ugers tilbud kr. TMF 4.8 Der etableres bedre lysforhold og renoveres i stationsområdet. 75 lavenergi lamper á kr.

17 Side 17 af 17 Grafisk gengivelse af forandringsteori Forandringsteori for et område Problem: Meget høj oplevelse af utryghed / høj kriminalitet. Oplevelse af flere kriminalitetstruede børn og unge samt marginaliserede forældre, der ikke magter deres børn og unge. Vision: Københavns Kommune skal være et trygt sted at bo, hvor borgerne frit og uhindret kan færdes uden at blive udsat for kriminalitet eller diskrimination. Kriminaliteten blandt indvandrere skal ned på niveauet blandt danskere. Målsætning: At genskabe oplevelsen af tryghed og reducere den faktuelle kriminalitet. At genskabe områdets selvbærende evne. Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Øget kompetence og handlekraft Bydels-/naboskabsniveau Borgerinddragelse -board Patruljering Øget åbningstid i klubberne Klubtilbud for 18+ Understøttelse af foreningslivet Byindretning Famile-/indvidniveau Familieindsats Bekymringsmøder Indsats for kriminalitetstruede unge Fritidsjobformidling Guidning til kultur- og fritidstilbud Styrket koordination Genskabe naboskabsfølelse Øget anvendelse af udfoldelsesmuligheder for børn og unge Styrket opfølgning i forhold til svage familier Støtte til (fastholdelse i) uddannelse Opkvalificering til arbejdsmarkedet Øget tryghedsoplevelse i området Færre foreningsløse børn og unge Øget oplevelse af inklusion 2011 Udvikling af lokalområdets selvbærende evne Normalisering af z-score Normalisering af kriminalitetsstatistik Normalisering af inklusionsoplevelse i Integrationsbarometret Styrket beskæftigelse og uddannelse Output Umiddelbar effekt Langsigtet effekt Evaluering En ekstern evaluering efter to år vil vurdere, hvorvidt kravene til aktiviteter, resultatmål og effekter er opnået.

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

HOTSPOT KOLDING NORD

HOTSPOT KOLDING NORD HOTSPOT KOLDING NORD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Kolding Nord Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Viby Syd Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Notat. Emne: Redegørelse på baggrund af Venstres spørgsmål vedrørende Bispehaven Til byrådet. Kopi: til: Aarhus Kommune. Den 8.

Notat. Emne: Redegørelse på baggrund af Venstres spørgsmål vedrørende Bispehaven Til byrådet. Kopi: til: Aarhus Kommune. Den 8. Notat Emne: Til: Kopi: til: Redegørelse på baggrund af Venstres spørgsmål vedrørende Bispehaven Til byrådet Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 8. november 2013 Venstre har d. 28. oktober

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Pludselig var den der bare sedlen den var ligesom dumpet ned i hånden på ham som en bombe, der var droppet over ham. Gadeplansarbejde 1996-2007 Lokale projekter BUF Københavns Kommune BUF Distrikt KKII

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser En definition: Mentorskab er en dynamisk relation mellem en mentor og en mentee, som bidrager til at inkludere udsatte og marginaliserede unge frem

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Målsætning 4. Bandekriminalitet

Målsætning 4. Bandekriminalitet Målsætning 4 Værebro Park fri for bandekriminalitet DIMENSIONER Bandekriminalitet ELEMENTER Fødekæden til brydes Kriminelle forlader Konsekvens over for kriminalitet Vanskelige re rammer for kriminalitet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere