Græsrodsbevægelser, lokalsamfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Græsrodsbevægelser, lokalsamfund"

Transkript

1 PETER GUNDELACH Græsrodsbevægelser, lokalsamfund og rusmiddelproblemer 1 Nye strategier? Man kan groft sagt skelne mellem to typer af rusmiddelproblemer. Det ene drejer sig om størrelsen af forbruget i befolkningen som helhed og navnlig i specielle dele af befolkningen, især de såkaldte risikogrupper. I forbindelse hermed kan man nævne grupper, hvor konsekvenserne af forbruget er særligt skadelige. Det drejer sig eksempelvis om alkohol ved bilkørsel eller risikoen for erhvervsskader under påvirkning af alkohol. Det andet vedrører behandlingen af alkoholikere og andre rusmiddelafvigere. Staten er en væsentlig aktør med hensyn til at påvirke begge disse forhold. I de seneste år har man i den offentlige debat og forskellige forsøgsordninger peget på to nye - eller måske rettere genopfundne - former for løsninger på disse to typer af problemer, nemlig sociale bevægelser og lokale initiativer. I begge tilfælde er der tale om kraftig inspiration fra fortidens indsats mod de to problemer. Bygger man på sådanne erfaringer, kan man sige, at sociale bevægelser navnlig kan have generel indflydelse på forbrugets størrelse, men når det generelle forbrug nedsættes, sker der også begrænsninger hos risikogrupperne. Den oprindelige afholdsbevægelse havde betydning for det dalende alkoholforbrug, selvom forbruget i 1800-årene var dalende, før bevægelsen blev startet (Gundelach 1988). Man må derfor diskutere, om der kan tænkes at opstå en ny afholdsbevægelse i det nuværende samfund. Den anden erfaring er, at indsatsen over for de sociale problemer i forbindelse med narko- og alkoholforbruget kan ske gennem lokalsamfundsinitiativer. Tankegangen er, at det sociale netværk kan medvirke til at løse sociale problemer også for de svageste grupper, eksempelvis rusmiddelmisbrugere. I denne artikel vil jeg argumentere for, at ingen af disse forslag kan løse de problemer, man ønsker, og at de bygger på en samfundsforståelse, som ikke i tilstrækkelig grad inddrager en analyse af det nuværende samfunds karakter. U dgangspunktet for argumentationen er en diskussion af begreberne social bevægelse og lokalsamfund. Begreber og samfund Det er naturligvis banalt at sige, at samfundsvidenskabelige teorier og problemer inden for enkeltområder kræver en analyse af det samfund, problemerne og teorierne eksisterer indenfor. 1. Denne artikel er en revideret udgave af et oplæg på Nordisk samfundsvideskabeligt Rusmiddelforskermøde i Charlottenlund, Danmark, august Nordisk Alkoholtidskrift Vol. IO, 1993: l - 14-

2 Man kan ikke studere sociale bevægelser, lokalsamfund eller rusmidler eller for den sags skyld noget som helst andet, uden at man først gør sig karakteren af det samfund, sådanne fænomener eksisterer indenfor, klart. Desværre sker det alt for sjældent, at samfundsanalysen gøres eksplicit. Der er eksempelvis ikke tvivl om, at såvel begrebet social bevægelse som lokalsamfund ("communit y" eller "Gemeinschaft") betyder noget helt andet i dag, end da disse begreber først blev anvendt for over 100 år siden (jvf. Gundelach, Mortensen & Tonboe 1990). Sociale bevægelser er dannet for at ændre på forhold i samfundet. Folk slutter sig sammen i en eller anden form for organisation, og de har et projekt, et formål, med sammenslutningen. Bevægelserne er i opposition. Der er noget, de vil have lavet om på. Men bevægelser er mere end det. Det er også organisationer til selvhjælp; der prøver at oprette institutioner, der kan gavne såvel deres sympatisører som andre i samfundet. Denne begrebsdannelse af sociale bevægelser refererer til den klassiske forståelse af store sociale bevægelser med et omfattende samfundsændrende potentiale (HeberIe 1951; Touraine 1988). Man kan også benytte begrebet sociale bevægelser eller græsrodsbevægelser om mindre lokale protestgrupper, jvf. nedenfor. I den klassiske samfundsvidenskab i slutningen af 1800-årene og begyndelsen af dette århundrede var det stort set kun de bevægelser, der havde arbejderklassens frigørelse som projekt, der blev analyseret. Andre bevægelser som f.eks. den tidlige kvindebevægelse eller afholdsbevægelsen (hvoraf denne sidste antalsmæssigt i en lang periode havde større opslutning end arbejderbevægelsen) blev næsten ikke analyseret af de klassiske samfundsforskere. Det skyldes utvivlsomt, at arbejder-kapitalist var det fremvoksende industrielle samfunds centrale hovedmodsætning, men betyder, at der ikke eksisterer klassiske teorier om sociale bevægelser, der er anvendt på afholdsbevægelsen, som jo ikke har et klassernæssigt relateret projekt. De senere teorier om afholdsbevægelser knytter dog fremvæksten af afholdsbevægelser til en bestemt historisk periode (Bundsgaard og Eriksen 1986, Gundelach 1988), nemlig industrialiseringen, som bl.a. kræver en stigende grad af "selvdisciplinering" (Bundsgaard og Eriksen 1986, 59) hos arbejderen. Der er naturligvis ingen tvivl om, at afholdsbevægelsen har spillet en betydelig rolle på alle tre områder i de skandinaviske lande, og i mange andre. Spørgsmålet er imidlertid, om man kan forestille sig, at der vil opstå en ny slagkraftig afholdsbevægelse også i det nuværende samfund, hvor de sociale forudsætninger er helt anderledes? Industrialiseringen er jo gennemført og klassestrukturen langt mere flydende. Dette er det ene grundlæggende spørgsmål, som vil blive forsøgt besvaret i denne artikel. Det andet hovedspørgsmål er knyttet til begrebet lokalsamfund. Vi er her på terminologisk gyngende grund. Begrebet lokalsamfund er beslægtet med det klassiske "Gemeinschaft': der på engelsk oversættes til "community". Modsætningerne er henholdsvis "Gesellschaft" og ''Association'' eller "Society". Det er straks vanskeligere at oversætte begreberne til de skandinaviske sprog. Falk (1990) forsøger sig med en fordanskning af begreberne til "fællesskab" og "selskab". Det er dog en noget kunstig sprogbrug. Ofte ser man en begrebs anvendeise, hvor Gemeinschaft/community oversættes med lokalsamfund, men hvor det ikke er præciseret, hvad modsætningen til lokalsamfundet som begreb egentlig er. Brugen af ordet lokalsamfund skjuler, at der i Tonnies' ([1987] 1963) oprindelige teori er tale om relationstyper og ikke om samfundsformer. Gemeinschaft er sociale relationer, der er karakteriseret ved, at det har et formål i sig selv og en subjektiv følelse af, at parterne hører sammen. Gesellschaft er relationer, der har et ydre formål, en interesse. Relationen er præget af rationalitet. Benytter man begrebsparret i dets klassiske betydning, har det ikke megen sammenhæng med den aktuelle politiske diskussion om styrkelse af lokalsamfundene. Lokalsamfundet defineres mere eller mindre implicit som "et mindre, geografisk område, hvor indbyggerne objektivt set harog også subjektivt føler - et socialt og funktionelt fællesskab" (Sundbo 1972). Lokalsamfund kommer til at minde om de traditionelle landsbysamfund, hvor der er et tæt arbejdsmæssigt og kulturelt fællesskab og høj grad af interaktion. Man må altså frigøre diskussionen om lokalsamfundets betydning i forhold til rusmiddelproblemer fra den klassiske sociologiske diskussion om Gemeinschaft/Gesellschaft og kun betragte begrebet med de moderne administrative syste- Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 10, 1993:1-15-

3 mers rationelle øjne. Lokalsamfundet opfattes her som et middel til at løse problemer, som ikke kan tackles af det sædvanlige velfærdsstatslige system. På den baggrund må man spørge, om lokalsamfund eksisterer i det nuværende samfund, og om det er i stand til at løse de problemer, som man ønsker. Kommet så langt kan opgaven altså formuleres således: Eksisterer der hhv. sociale bevægelser eller lokalsamfund som kan løse hhv. problemer med rusmiddelforbrugets størrelse eller med at hjælpe de sociale afvigere, der opstår pga. for stort rusmiddelforbrug? I den følgende diskussion vil jeg navnlig eksemplificere argumentationen med alkoholproblemer, men en tilsvarende analyse vil kunne foretages med andre rusmidler. En ny afholdsbevægelse? Der er ingen tvivl om, at den gamle afholdsbevægelse havde stor betydning i Danmark. Den havde og har stadig betydning i de øvrige skandinaviske lande, om end dens betydning er dalende. Sociale bevægelsers dannelse og muligheder hænger sammen med det omgivende samfund. Uden at gå ind i en nærmere analyse kan man sige, at siden den klassiske afholdsbevægelse startede, er der sket i hvert fald tre ændringer, der er væsentlige for denne artikels problemstilling. Sammenlignet med det tidlige industrialiserede samfund er det nuværende præget af 1) høj grad af differentiering, 2) høj grad af individualisering og 3) hedonistiske og selvrealiserende værdier. Disse faktorer betyder, at ændringerne i forbruget og misbruget formentlig vil være knyttet til helt andre faktorer end en social bevægelse. For blot at antyde en analyse kan man sige, at differentieringen og opsplitningen i samfundet formentlig vil lede til større misbrug og flere afvigere. Forklaringen herpå er den traditionelle, at opløsningen i samfundet og de løsere normer medfører flere isolerede individer og sociale problemer. Over for dette står, at individualisering kan lede til ringere forbrug. Kravet om at kunne kontrollere sin tilværelse kombineret med krav om, at man skal se "veltrimmet" ud, kan måske medføre, at forbruget vil være aftagende (jvf. Makelii 1983). Endelig kan man forvente, at ændringer i retning af mere hedonistiske værdier vil medføre et forøget alkoholforbrug. Sådanne værdiændringer ligger som en antagelse bag megen af litteraturen om fremvæksten af det postmaterielle samfund (Inglehart 1990). På mange områder er disse værdiændringer veldokumenterede, men en nyere dansk undersøgelse (Gundelach & Riis 1992) tyder på, at udviklingen ikke er så entydig endda. På en række områder, ikke mindst i relation til familien, er værdiudviklingen gået i en mere restriktiv retning. Alt i alt må man imidlertid sige, at de nævnte ændrede samfundsmæssige omstændigheder betyder, at man ikke kan forvente, at der vil opstå en ny afholdsbevægelse som den, der havde sin storhedstid, i hvert fald i Danmark, for over 75 år siden. En undersøgelse af frivillige organisationer i Danmark (Habermann & Parsby 1987) viser da heller ikke tegn på, at noget sådant er ved at opstå. Langt hovedparten af de organisationer, der er relateret til alkohol- og narkoområdet, er gamle og små. Kun ganske få er grundlagt efter Habermann og Parsby forklarer dette resultat med, at det nye problemfelt, narkornisbruget, ikke har ledt til betydelige organisationsdannelser, fordi denne opgave stort set varetages af det offentlige system. Dertil kan man føje, at den gamle afholdsbevægelse kan opfylde de eksisterende behandlingsbehov i samarbejde med de offentlige myndigheder. Denne afvisning af en stor og omfattende afholdsbevægelse er næppe overraskende, selvom man retfærdigvis må tilføje, at man aldrig kan forudsige sociale bevægelsers fremkomst, heller ikke inden for rusmiddelområdet. Det er værd at bemærke, at der bredt betragtet har været kraftige holdningsændringer, om end ikke i form af egentligt organiserede sociale bevægelser, på forskellige konsumområder. Tobaksrygning betragtes i vide kredse som forkasteligt, og i USA er også kaffedrikningen udsat for kraftig kritik. På mange andre konsumområder er der tilsvarende holdningsændringer, eksempelvis til forbrug af kød, medicin eller fedtstoffer. Når man kan se bevægelsesagtige holdningsændringer på disse områder, hvorfor så ikke på alkoholområdet? Her tror jeg svaret ligger i, at overklassen drikker mere end underklassen. Det medvirker til at hæmme fremvæksten af en ny afholdsbevægelse af i hvert fald to grunde. For det første er det overklassen, der definerer samfun- Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 70, 1993: l - 16-

4 dets problemer. Derfor er der næppe sandsynlighed for, at man vil opfatte alkohol som et socialt problem. For det andet ved vi, jvf. nedenfor, at deltagere i sociale bevægelser er mere højtuddannede end befolkningen som helhed. De potentielle deltagere i en ny afholdsbevægelse har altså formentlig et højere forbrug end resten af befolkningen. Det fremmer ikke muligheden for dannelse af en bevægelse. Konklusionen er altså, at man ikke kan forvente en fremvækst af en ny social bevægelse eller for den sags skyld en styrkelse af de gamle afholdsbevægelser, som kan påvirke forbruget af alkohol i nedadgående retning. Derimod kan en række andre faktorer forventes at medvirke til, at alkoholforbruget nedsættes. Man kan nævne i hvert fald to sådanne forklaringer. Den ene er allerede nævnt, nemlig livsstilsændringer, der kræver, at man har større kontrol over sit eget liv. Løsningen bliver individuel, fordi vi lever i et langt mere individualiseret samfund i dag end for 100 år siden. En anden forklaring bygger på analyser af alkoholforbruget over lange perioder (Room 1991). Det ser ud til, at der er nogle lange bølgebevægelser i alkoholforbruget. Siden begyndelsen af 1980'erne har mange industrialiserede lande været præget af nedsat forbrug. Forklaringen ligger i kollektive læreprocesser. Det nedsatte forbrug skyldes, at befolkningen indser de negative konsekvenser af højt forbrug. Når man senere glemmer disse negative virkninger, stiger alkoholforbruget igen. Ifølge Room (1991) har disse bølger en længde på omkring tre generationer. Uanset om den ene eller anden forklaring er korrekt, eller om der er tale om en kombination af dem, må man altså forvente en nedsættelse af alkoholforbruget og vel at mærke uden, at dette formidles eller initieres af sociale bevægelser. Det måske mest interessante er, at man godt kan forvente, at denne mere restriktive holdning til eget forbrug kombineres med et større frisind i forhold til andres forbrug. Room (1991, 156) viser, at der er stigende modstand mod lovgivning, der forbyder salg af alkohol, samtidig med at befolkningen drikker mindre. Denne modsætning kan forstås ud fra individualistiske synspunkter og kan altså benyttes som endnu et tegn på, at der næppe vil opstå en ny afholdsbevægelse. I denne argumentation ligger implicit en antagelse om, at befolkningen bliver mere optaget af sig selv og tager mindre hensyn til andre. I det næste afsnit vil jeg fortsætte denne tankegang i en diskussion af lokalsamfundenes mulighed for solidaritet mellem sociale afvigere og den øvrige befolkning. Lokale initiativer Som nævnt kan begrebet sociale bevægelser bruges på andet end store omfattende bevægelser. Ofte omtaler man små lokale aktionsgrupper som græsrodsbevægelser. Man kan derfor spørge, om der kan tænkes at opstå mindre græsrodsbevægelser eller frivillige organisationer på det lokale plan, som vil forsøge at gøre en indsats, der er relateret til rus midler. Her drejer diskussionen sig først og fremmest om, hvorvidt disse grupper kan tænkes at ville hjælpe dem, der er blevet afvigere på grund af for stort forbrug. Altså om man kan udnytte bevægelserne og organisationerne til at løse socialpolitiske opgaver. Som nævnt må man med lokalsamfund forstå, at personer, der bor i nærheden af hinanden, udgør et fællesskab præget af identitet og interaktion. Allerede i samfundsvidenskabernes grundlæggelsesfase stillede man spørgsmålstegn ved relevansen af geografiske afgrænsninger af befolkningsgrupper. En af sociologiens grundlæggere, franskmanden Emile Durkheim ([1902] 1964), kritiserede i bogen om arbejdsdelingen fra omkring århundredeskiftet, at man benyttede geografiske inddelinger som grundlag for valg til parlamenterne. Han mente, at geografiske opdelinger var ligegyldige. I stedet foreslog han, at man skulle lade folk indvælge i parlamentet ud fra hvilket fag, de arbejdede indenfor. Når Durkheim og mange andre med ham afviste tanken om lokalsamfund for snart 100 år siden, er der naturligvis grund til at spørge, hvorfor det introduceres så stærkt i disse år. Jeg tror, at en væsentlig forklaring ligger i de forsøg, der er på at ændre på den skandinaviske velfærdsmodel. Denne model adskiller sig fra andre europæiske ved at være knyttet til store bureaukratiske organisationer, der tilbyder ensartede ydelser. Det gør det særligt let at kritisere systemerne for ineffektivitet. En af løsningerne på ineffektiviteten har været at foreslå at lægge opgaver ud til brugerne, så der kan ske en tilpasning til lokale forhold. Ideen Nordisk AlkoholtidskriFt Vol. IO, 1993: I

5 er, at folk lokalt skal organisere sig eller gennem de eksisterende frivillige organisationer skal påvirke velfærdsstatens ydelser på det lokale niveau. Et eksempel på målsætningerne i dette arbejde kan i Danmark ses i et statsligt socialt udviklingsarbejde - det såkaldte SUM-program - hvori et af formålene er at styrke et lokalt forankret udviklingsarbejde for at forbedre det lokale fællesskab (Folketingets Socialudvalg 1988, 1). I vurderingen af dette formåls opnåelsesgrad skriver Fisker og Møller (1992, 47f), at hvis man måler et lokalsamfunds styrke på, i hvilken grad det er i stand til at bevare solidaritet mellem stærkere og svagere, bliver konklusionen, at "man ikke på forhånd kan regne med, at denne solidaritet findes i de danske lokalsamfund': eller at "jo flere opgaver der uddelegeres til lokalsamfundene, desto mere solidarisk vil disse opgaver blive løst". Denne pointe kan suppleres med at se på, hvad de lokale græsrodsbevægelser navnlig koncentrerer sig om. Det ser ud til, at der navnlig er tale om grupper, der reagerer mod forskellige offentlige initiativer, eksempelvis en ny vejbygning, busruter, legepladser osv. Blandt andet som konsekvens af den stigende offentlige involvering i samfundet er der opstået sådanne små lokale pressionsgrupper, der ønsker at påvirke det offentlige på en så omfattende måde som muligt. Disse bevægelser kan man med et engelsk udtryk kalde "community groups" (Butcher et al. 1980), og der er næppe tvivl om, at antallet af disse grupper har været voksende i den sidste snes år. Disse grupper protesterer mod offentlige initiativer, og det er formentlig - desværre - langt mere sandsynligt, at der vil opstå lokale protester mod, at man placerer et behandlingshjem i et område, end at der vil komme solidariske hjælpesystemer op at stå. Jeg vil gerne begrunde dette med tre argumenter om 1) opfattelsen af afvigere 2) netværk og lokalsamfund og 3) karakteren af græsrodsbevægelser. Afvigere opfattes negativt For det første er der ingen sympati for rusrniddelafvigere. Dette kan illustreres med tal fra den europæiske værdiundersøgelse, der er blevet foretaget i 1981 og I den er der en serie spørgsmål Tabel l. Uønskede naboer i de skandinaviske lande 1990, % Alkoholikere Narkomaner DK N S Kilde: Data fra den europæiske værdiundersøgelse. Ansvarlig for den danske del er Peter Gundelach og Ole Riis, Aarhus Universitet, for den norske 010 Listhaug, Universitetet i Trondheim og for den svenske Thorleif Pettersson, Uppsala Universitet. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste har oparbejdet materialet. om, hvem man ikke ønsker som nabo. De spørgsmål er særlig relevante, når man diskuterer lokalsamfund og solidaritet inden for lokalsamfundet. Svarpersonerne kan sige ja eller nej til mange forskellige typer af naboer: fremmedarbejdere, børnerige familier, neurotikere osv. De to grupper, der er mindst accept af, er alkoholikere og stofmisbrugere. I tabel 1 kan man se andelen af befolkningen, der ikke ønsker alkoholikere eller narkomaner som naboer. Tabel 1 viser, at vi ikke har lyst til at have noget at gøre med misbrugere. Der er ikke de store forskelle i holdningerne i forskellige dele af befolkningen, men man kan sige for Danmarks vedkommende, at de mindst negative er kvinder mellem 30 og 50 år. Selv blandt dem er der dog betydelig negativitet. Konklusionen er derfor, at der ikke er motivation til at hjælpe afvigerne. Det har der formentlig aldrig været, heller ikke dengang de store afholdsbevægelser blev dannet. Men de store sociale bevægelser havde behandling som en del af deres projekt. Det er sværere at forestille sig initiativer, der kun satser på behandling. Et af resultaterne fra det danske SUM-program var, at "det [ligger] sjældnere i lokalsamfundsprojekterne, at de direkte ønsker at have ansvar for løsningen af de tungeste sociale problemer [som fx alkohol- og narkomisbrug] " (Fisker & Møller 1992, 46). Disse tunge opgaver er formentlig alt for vanskelige at løse for frivillige. Alkoholikere og narkomaner er meget mere ubehagelige og utaknemmelige at have med at gøre end andre svage grupper, og sandsynligheden for, at man kan se en positiv effekt af arbejdet, er mindre. Derfor er det svært at få frivilliges opbakning til at hjælpe disse grupper. Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 70, 1993:1-18 -

6 Svage netværk Grunden til, at lokalsamfundsprojekterne ikke ønsker at have noget at gøre med de tungeste sociale problemer, hænger sammen med, at de sociale netværk er for svage. Tidligere var netværk knyttet til slægt, køn, klasse eller lokalsamfund. Ingen af disse netværk har i dag betydning. Det var navnlig kvinderne, husmødrene, der holdt liv i de lokale netværk. Men i dag arbejder næsten alle kvinder, og husmødrene er forsvundet. Bymiljøerne er tomme om dagen, når man ser bort fra dem, der ikke har arbejde. Arbejdet har stor betydning for netværksdannelse. Men der eksisterer ikke tætte klassernæssige bånd, hvor arbejdsposition og lokalsamfund er vævet sammen. Helt konkret gælder det altså, at folk ikke er til stede i lokalsamfundet. De er på arbejde, på weekend, på besøg osv. De, der er til stede i lokalsamfundet, er de svageste grupper, således som det også er blevet påvist i de behandlingslandsbyer, som Christie (1990) har undersøgt. Christie gør opmærksom på, at de handicappede og andre svage grupper er de eneste, der er tilbage i lokalsamfundene, når resten af befolkningen er på ferie, på arbejde osv. Sådan som vi har indrettet os i de nordiske samfund, med lange sammenhængende perioder med frihed i weekender eller ferie på den ene side og med lange arbejdsdage væk fra bopælen på den anden bliver resultatet følgende: "Nærmiljøer blir skadelidende. De voksne forskanser seg i det private, eller de forsvinner til fritidshjemmet eller til charterreiser. Ungdom, gamle og syke blir tilbake i nærmiljøet uten annen gjensidighet enn angst møtt med irritasjon" (Christie 1987, 18). Netværkene i vort samfund er altså ikke så meget knyttet til geografiske forhold som til arbejde, fritidsinteresser mv. Firkantet udtrykt: Det lokale er ikke en relevant samfundsvidenskabelig kategori, og man skal ikke tro, at der kan dannes stærke lokale netværk i det nuværende samfund. Over for dette argument kan man indvende, at der allerede eksisterer foreninger i de forskellige lokale områder. Man kunne måske tro, at nogle af de eksisterende foreninger kunne ændres eller drejes, så de kunne tage sig mere af misbrugere. Jeg vil ikke afvise, at det er muligt, men det er næppe sandsynligt. Også foreningerne er præget af samfundets differentiering og individualisering. En dansk undersøgelse af sportsforeninger (Ibsen 1992) har eksempelvis vist, at disse foreninger ikke opfatter sig som knyttet til et bestemt lokalsamfund. Lokalsamfundet udgør altså ikke nogen relevant ramme for sådanne aktiviteter. Græsrodsbevægelsers karakter Den tredje grund til, at man ikke skal tro, at græsrodsbevægelser kan hjælpe de svageste, er, at græsrodsbevægelser er organisationer, som dannes i opposition til det offentlige og med den hensigt at få noget lavet om. Alle undersøgelser viser imidlertid, at de frivillige organisationer, der har relateret sig til brug af alkohol og narko, har arbejdet tæt sammen med det offentlige. Der har kun været beskedne modsætninger, og i de fleste tilfælde er aktiviteterne fuldt ud finansieret af det offentlige. De, der udfører behandlingen, er professionelle og ikke frivillige. Organisatioherne knyttes til særlige livssyn, især det kristne, men der er ikke modsætninger mellem dem og det offentlige. Den hidtidige forskning omkring græsrodsbevægelser viser endvidere, at deltagerne først og fremmest er de unge og højtuddannede (se fx. Svensson & Togeby 1976). Det er næppe heller den gruppe, der er mest tilbøjelig til at være aktiv i lokalområdet og hjælpe afvigerne. Det er grupper, der snarere er interesseret i at gøre ting for sig selv og gerne hjælpe andre i samme forbindelse (en forbedret vejføring hjælper jo ikke alene aktivisterne). De unge højtuddannede er måske også en gruppe, der føler større solidaritet med sorte i Sydafrika eller sultende i Somalia end med nogle lokale drankere. Det må dog nævnes, at der er enkelte eksempler på, at der er opstået græsrodsbevægelser, der har villet medvirke til at hjælpe misbrugere og hæmme forbruget i befolkningen. En velkendt er "Folkebevægelsen mod narkotikamisbrug': som udsprang af den danske fristad Christiania, og som udførte et stort arbejde såvel lokalt som gennem forskellige landsdækkende initiativer. Det viser, at der kan opstå græsrodsbevægelser i lokale miljøer, men forudsætningen er netop, at der er et eksisterende lokalt miljø som det på Christiania, der kan virke som katalysator for bevægelsen. Uden for fristaden er dette som nævnt en sjældenhed. Nordisk Alkoholtidskrift Vol. IO, 1993:1-19 -

7 Selvhjælpsgrupper Jeg har hidtil argumenteret for, at hverken de frivillige organisationer eller græsrodsbevægelserne er tilstrækkeligt stærke til, at man kan overlade indsatsen mod rusmidler til dem. En tredje mulighed er de selvhjælpsgrupper, man ser vokse frem inden for mange forskellige sociale områder. Mehlbye og Christoffersen (1992) har analyseret de eksisterende selvhjælpsgrupper i Danmark i De definerer selvhjælpsgruppe som en selvstyrende gruppe, der mødes regelmæssigt for at diskutere et fælles personligt problem for deltagerne, og hvor alle deltagerne kender hinanden (s. 112). Denne definition indeholder ikke noget om en lokal tilknytning, og formentlig er selvhjælpsgrupperne heller ikke knyttet til snævert afgrænsede geografiske områder, men snarere til andre former for netværk. Undersøgelsen viser (s. 126), at fem pct. af grupperne arbejder med misbrugsproblemer. I en spørgeskemaundersøgelse vurderede man, hvor mange der mente, at de på et eller andet tidspunkt havde brug for en selvhjælpsgruppe. Tre pct. af befolkningen svarede bekræftende på dette mht. misbrug af alkohol, medicin eller narkotika. De interviewede nævner langt hyppigere en lang række andre situationer, hvor de efter eget udsagn havde brug for at deltage i en selvhjælpsgruppe, f.eks. i forbindelse med sorg, familieproblemer eller sygdom. Det lave tal for misbrugs problemer kan ifølge forfatterne måske være undervurderet, fordi personer med alvorlige misbrugsproblemer formentlig ikke har accepteret at lade sig interviewe. Organisationer og forvaltning Det karakteristiske ved selvhjælpsgrupper og ved meget andet arbejde i frivillige organisationer er, at relationerne mellem medlemmerne ikke er præget af formelle magtrelationer. Man kan altså opfatte dem som Gemeinschaftsrelationer. I de officielle behandlingssystemer vil der være en blanding af Gesellschafts- og Gemeinschaftsrelationer (Gundelach og Schmidt 1991). Det er derfor klart, at selvhjælpsgrupper og andre frivillige organisationer kan være et væsentligt supplement til det offentlige apparat. Det er også vigtigt, at de offentlige systemer er åbne over for samarbejde med forskellige grupper. Men disse grupper har ikke styrke og solidaritet til at erstatte den offentlige, professionelle indsats. Analysen har vist, at hverken hvad angår netværk eller frivillige organisationer, er der noget, der tyder på, at lokalsamfundene er egnede redskaber for større ændringer i foranstaltningerne over for rusmiddelforbruget. Det er fint med eksperimenter og forsøg på at lave lokale initiativer, men det er skidt, hvis det betyder, at det traditionelle system nedprioriteres. Så får de ideologiske synspunkter overvægt i forhold til analysen, og det kan kun komme til at skade den gode sag. Konklusion I den offentlige debat fremføres sociale bevægelser, frivillige organisationer og lokalsamfund ofte som nye strategier på det socialpolitiske område. Det hævdes, at sådanne strategier kan anvendes til at løse problemer med omfanget af forbruget af rusmidler og til en indsats over for misbrugerne. Den skjulte præmis er, at disse strategier tidligere har vist sig virksomme. Både '10kalsamfund" og "social bevægelse" (ikke mindst når man siger en "folkelig bevægelse") er meget positive begreber i de nordiske lande. I en tidligere historisk periode har de vist sig at være effektive problemløsere og vigtige sociale kræfter. Måske derfor har man i den offentlige debat og ikke mindst blandt politikere slået på, at lokalsamfund og sociale bevægelser kunne være virksomme måder at forny velfærdsstaten på. I denne artikel er der blevet argumenteret for, at en sådan opfattelse ikke i tilstrækkelig grad indser, at de sociale betingelser for anvendelsen af sådanne strategier er ændret. Samfundet er blevet så individualistisk og opsplittet, at man næppe skal forestille sig, at der vil opstå omfattende afholdsbevægelser. Alkoholforbruget vil dale, men det er af andre grunde. Der eksisterer ikke mere tætte lokalsamfund. De nuværende lokalsamfund har svage netværk og ikke mulighed for at etablere en solidaritet mellem stærke og svage. Der er ikke styrke til at klare de tunge og vanskelige opgaver, der er i forbindelse med at hjælpe misbrugere. Derfor skal man ikke forvente, at disse strategier kan erstatte en of- Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 10, 1993:1-20-

8 fentlig indsats. Det offentlige kan samarbejde med forskellige private initiativer, men overlades ansvaret til befolkningen selv, vil de svageste blive svigtet. LITTERATUR Bundsgaard, I. & Eriksen, s.: Hvem disciplinerede hvem? Fortid og Nutid, Bind XXXIII, 1986 Buteher, H. et al.: Community groups in action. Case studies and analysis. Routledge & Kegan Paul, London 1980 Christie, N.: Tidernes orden. I: Forbruker- og administrasjonsdepartementet: Åpent - eller stengt? Universitetsforlaget, Oslo 1987 Christie, N.: Til forsvar for ghettoen: om landsbyer for usædvanlige mennesker. Munksgaard, København 1990 Durkheim, D.: The Division of Labor in Society. The Free Press, New York 1964 (Oprindelig 2. udgave 1902) Falk, J.: Fællesskab, selskab og den indre bonde. I: P. Gundelach & N. Mortensen & J.e. Tonboe (red.): Sociologi under forandring. Gyldendal, København 1990 Fisker, J. & Rechendorff Møller, E: Lokalsamfund. I: M. Kjær Jensen (red.): Marked for nye ideer. Socialforskningsinstituttet, København 1992 Flex, K. & Koch-Nielsen, I.: Kommunerne og Sum-Programmet. Socialforskningsinstituttet, København 1992 Gundelach, P.: Sociale bevægelser og samfundsændringer. Politica, Århus 1988 Gundelach, P. & Mortensen, M. & Tonboe, J.e.: Sociologi under forandring. Gyldendal, København 1990 Gundelach, P. & Riis, O.: Danskernes værdier. Forlaget Sociologi, København 1992 Gundelach, P. & Schmidt, D.: De professionelle og moderniseringen. Nordisk Socialt Arbejde (1991): 3, Habermann, U. & Parsby, I.: Frivillige organisationers ressourcer: en undersøgelse af fordelingen af tid og penge i 115 frivillige organisationer. Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde, Socialministeriet, København 1987 Heberle, R.: Social Movements. An Introduction to Political Sociology. Appleton-Century-Crofts, New York 1951 Ibsen; B.: Frivilligt arbejde i idrætsforeninger. Danmarks Højskole for Legemsøvelser, København 1992 Jensen, M. Kjær: Marked for nye ideer. Socialforskningsinstituttet, København 1992 Mehlbye, J. & Christoffersen, M. N.: Selvhjælpsgrupper - omfang, karakter og erfaringer. AKF-Forlaget, København 1992 Miikela, K.: Alkoholkonsumtionens vågrorelser och alkoholfrågans historiska former. Sociologisk Forskning 20 (1983): 1, Room, R.: Cultural Changes in Drinking and Trends in Alcohol Problems Indicators. In: Clark, W.B. & Hilton, M.E.: Alcohol in America. Drinking Practices and Problems. State University of New York Press, New York 1991 Svensson, P. & Togeby, L.: Politisk opbrud. De nye mellemlags græsrodsdeltagelse: Årsager og konsekvenser belyst ved en ungdomsundersøgelse. Politica, Århus 1986 Sundbo, J.: Lokalsamfundet i defensiven? Skrifter udgivet af lokalhistorisk afdeling m. 2, København 1972 Touraine, A.: Return of the Actor. Social Theory in Postindustrial Society. Minneapolis University Press, Minneapolis 1988 Tonnies, E: Community and Association (Gemeinschaft und Gesellschaft). Routledge & Kegan Paul, London (Oprindelig udgave 1887) ENGLISH SUMMARY Peter Gundelach: Grassraots movements, local communities, and prablems af abuse (Græsradsbevegelser, lokalsamfund og rusmiddelprablemer) Recent government pregrammes in the social sector have suggested that social movements and community greups should play a greater rele in preventing alcohol and drug problems. Such initiatives could be directed towards two interrelated objectives: to decrease the general levelof consumption and to help and support abusers. During the period of early industrialization, temperance movements and strong communities were in existence. The article argues that an analysis of the adequacy of the new measures must be evaluated in relation to the character of the current society. Today it is much more differentiated and segmented than 100 years age and the values of the population have become more individualistic and hedonistic. The article maintains that a new, strong temperance movement wili not emerge which could decrease the level of consumption. If such a decrease would occur it would be the result of changes in norms or life-styles. The current communities are weak: there are no streng social networks. During the weekday everyone but the Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 10, 1993:1-21 -

9 weakest groups are at work. During the holidays or weekends the more resourceful groups are occupied with friends or with other activities. The strongest networks are related to the job and to friendships and not to a geographically defined community. People within a community have neither the skilis nor the ambition to hel p the weakest groups, such as the alcohol and drug addicts. The article concludes that the social movements and the communities are the traditional social structures. These are now being reinvented as government programmes. However presently, communities, as such, are incapable of solving the important problems relating to alcohol and drug consumption and abuse. The government should still be strongly involved in the solution of such problems through professional expertise. Volunteer work may be a supplement but not an alternative to professional assistance. Key words: local action, prevention, temperance movement, way of life Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 10, 1993: l - 22-

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Dines Andersen Anne-Dorthe Hestbæk Socialforskningsinstituttet 99:22 Ansvar og værdier Hvilke værdier lægger nutidens forældre vægt på i deres børneopdragelse?

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Ung-til-Ung som forebyggende metode inden for feltet Forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug

Ung-til-Ung som forebyggende metode inden for feltet Forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug Ung-til-Ung som forebyggende metode inden for feltet Forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug Rapport til Viden- og dokumentationsenheden Udarbejdet af cand.cur., ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG. om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt

DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG. om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt ANJA JØRGENSEN DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus Anne Ranning 2009 1 Indhold Summary...4 Indledning...5 Afgrænsning og definitioner...6 Hjemløshedens

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK Børn og unge med særlige behov i forskning i Danmark Af Frank Ebsen Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og forfatteren Dette materiale

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning 1

Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning 1 Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning 1 Ole Dreier Indledning: Forskelle og forandring På vor konference sætter vi forskelle og forandring i fokus. Mit foredrag lægger

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere