Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne"

Transkript

1 Samværets betydning på højskolen Oplæg til debat og udvikling på skolerne

2 Introduktion På disse slides finder I ideer til, hvordan I på højskolen kan tage fat på drøftelser og udvikling vedrørende samværet på jeres skole. De forskellige slides kan bruges, som I ønsker og kan omformes, så de passer til jeres behov

3 Forskellige perspektiver på samvær

4 Samværets sprog Brug et kvarter på i personalegruppen at drøfte, hvad samvær er og hvornår det lykkes allerbedst for jer. Én af jer er ansvarlig for at notere de fem ord, som I bruger mest, når i omtaler samværet. Tag herefter en ny drøftelse, hvor I forbyder jer selv at bruge de førnævnte ord. Hvilke nye udtryk dukker nu op? Samværets vokabular - Runde 1 Samværets vokabular - Runde 2

5 Samværet i formelt perspektiv Undervisning Giv eksempler på, hvilke af skolens aktiviteter, der tæller som undervisning Pædagogisk tilrettelagt samvær Giv eksempler på, hvilke af skolens aktiviteter, der tæller som pædagogisk tilrettelagt samvær Det øvrige samvær Giv eksempler på, hvilke af skolens aktiviteter, der tæller som øvrigt samvær

6 Samværets organisation Svar på hver især på nedenstående påstande og drøft dem efterfølgende med hinanden Udsagn Enig Uenig Weekendarbejde på højskolen bør kaldes for kostskolearbejde. Det er misvisende at kalde det for en vagt. Det er en gevinst for højskolen, hvis lærerne bor der Man bør egentlig ikke tælle timer, når man udøver kostskolearbejde Højskolelærerens fagfaglighed er vigtigere end hans eller hendes sociale evner Køkkenpersonale og pedeller kan godt forestå pædagogisk tilrettelagte aktiviteter på en højskole Personalet skal ikke deltage i elevgenererede arrangementer uden for undervisningen men så vidt muligt overlade styringen til eleverne selv? Der bør eksistere en vejledning for, hvordan personalet skal gribe samværet med eleverne an Der skal nedfældes fælles regler for, hvordan man omgås hinanden på en højskole

7 Samværet som kultur Hvilke billeder passer til bedst til den kultur I har på skolen og hvorfor? Hvad er det positive herved? Er der knyttet nogle udfordringer til det valgte billede? Find selv på mere passende billeder? Hvorfor/ hvorfor ikke giver det mening at sætte et billede på en højskoles samværskultur? Hjemmet: Hjemmet er trygt og er båret oppe af nære relationer. Hjemmet er værdibårent og der er tydelige voksne, som er tillagt overordnet autoritet. Akademiet: På akademiet kan man dygtiggøre sig inden for specifikke fag og discipliner under kyndig vejledning fra fagenes og disciplinernes mestrer. Hotellet: På hotellet kommer gæsterne uden særlige fællesinteresser. Hotellet er en overnatningsmulighed, men alligevel opstår spontane og uventede relationer i loungen eller baren Socialpædagogisk institution: På en socialpædagogisk institution er personalet gearet til at håndtere næsten alle konflikter, personlige dilemmaer og sociale udfordringer. Alle forsøges så vidt muligt inkluderet i fællesskabet her. Vælg selv et passende billede Vælg selv et passende billede

8 Samværet i praksis Giv eksempler på, hvornår jeres samvær er undervisende, strukturerende, perspektiverende og/eller spontant. Hvordan kan I medvirke til at fremme alle samværets dimensioner i en højskolehverdag? Undervisende samvær: Omdrejningspunkt er faglige emner, der ikke i sig selv er knyttet til højskoleformen. Det undervisende samvær kan udfolde sig i flere af højskolens rum, til forskellige tider - også i forbindelse med eksempelvis udflugter, eller når samtalen om aftenen får et undervisende træk, fordi indholdet i samtalen er fagligt. Perspektiverende samvær: Samværsformer, som på grund af deres karakter og indhold peger ud over sig selv ved at sætte højskolelivet i forbindelse med det hele liv. Enten fordi man perspektiverer gennem en samtale, eller fordi lærere og elever i fællesskab iværksætter aktiviteter, der inddrager eller målrettes livet uden for højskolen. Perspektiverende samvær kan udfoldes både i faciliterede vejledningsaktiviteter, i undervisningen og i det mere uformelle samvær mellem lærere og elever. Samvær i praksis Strukturerende samvær: Gentaget og rutinepræget samvær, som i kraft af faste rammer er strukturerende for den måde, man er sammen på. Man spiser morgenmad sammen, går til morgensamling, har undervisning, deltager i bogruppemøder osv. På den måde rækker det strukturerende samvær ind i de andre sfærer. Det strukturerende samvær er i høj grad påvirket af den måde, som samværet administrativt koordineres på. Spontant samvær: Det spontane samvær kan både udfordre og understøtte betydningen af de andre samværssfærer. Elever kan spontant beslutte at gå efter pizzaer. Nogle elever vælger måske at tilbringe en aften i andre faglokaler, end de opholder sig i om dagen. I undervisningen kan den faglige diskussion også spontant tage en drejning og forlade undervisningens emne til fordel for en drøftelse af mere eksistentielle anliggender

9 Højskolelærerens relationer til eleverne

10 Prioriter mellem de forskellige roller ved at give dem point fra 1-5. Giv den vigtigste 5., den næstvigtigste 4 osv. Noter alle point på en tavle. Hvorfor ser pointfordelingen ud, som den gør? Er der noget, som overrasker og hvorfor? Er der nogle roller, som I synes mangler? Lærerens relation til eleverne Højskolelæreren er først og fremmest elevens erfarne ven med ekstra overskud af livserfaring Point (1-5) Højskolelæreren er en mester, der introducerer eleverne til færdigheder og sociale koder inden for et fagfelt Højskolelæreren skal fungere som terapeut, når eleverne oplever personlige udfordringer Højskolelæreren skal være en vidende professor med solid viden om sit fagfelt Højskolelæreren skal være en vejleder, der hjælper eleverne til fremadrettede livsvalg Højskolelæreren skal være en vogter, der sørger for at eleverne ikke forbryder sig imod både skrevne og uskrevne regler

11 Drøft nedenstående spørgsmål (og find gerne på flere) Kan man besøge eleverne og deltage i samvær på deres værelser? Kan man bruge tiden til kostskolearbejde til også at forberede sig til næste dags undervisning? Hvor meget kan man engagere sig i elevernes eksistentielle og personlige problematikker i undervisningen? Kan man vejlede om karrierevalg uden for de formelle vejledningssamtaler? Kan det tolereres, at en lærer kysser med en elev? Kan læreren drikke alkohol, hvis han som en del af jobbet deltager i elevernes fester? Kan man med sin familie spise på skolen uden at være en del af samværet med eleverne?

12 Eksempler til debat En lærer fungerer som mentor for en elev, der har både sociale og faglige udfordringer. En aften banker eleven på døren og vil gerne ind og tale om en hændelse, der har gjort hende trist til mode. Der er egentlig en anden lærer med mindre kendskab til pigens situation, som er på arbejde den aften. Skal læreren invitere hende indenfor eller bede hende vente til dagen efter? En lærer, som bor et godt stykke fra skolen, bliver efter arbejde nødt til at overnatte på skolen, da hun har tidlig morgenundervisning. Hun orker ikke at skulle kontaktes af eleverne og bliver derfor på sit værelse, hvor hun arbejder med et privat projekt inden for hendes fagfelt. Bør hun deltage mere i elevernes aftenaktiviteter? En lærer, som underviser i psykologi, oplever i forbindelse med et fagligt tema om misbrug, at nogle af eleverne refererer til deres eget hashmisbrug som en selvfølgelig udfordring i hverdagen. Hvordan skal læreren reagere på denne viden? Kan eleven afkræve læreren tavshedspligt?

13 Forskellige elever, forskellige samværsformer

14 Udfyld skemaet med egne overbevisninger Hvilke af vores samværsaktiviteter bør vi fortsætte med uanset elevsammensætning? Hvilke af vores samværsaktiviteter bør vi i lyset af elevsammensætningen ikke nødvendigvis fortsætte med? Hvilke samværsformer burde vi i lyset af elevsammensætningen have, men som vi faktisk ikke har? Hvilke typer samværsaktiviteter har vi ikke (sammenlign jer evt. med andre skoler) og bør måske heller aldrig have?

15 Opmærksomhedspunkter Forskellige elever har ofte forskellige behov for at deltage i samvær med andre. Hvilke forudsætninger har jeres forskellige elever for at deltage i forskellige samværsaktiviteter? Hvad ønsker I, at de forskellige elever får ud af de forskellige samværsaktiviteter på jeres skole? Mange lærere vil gerne fremme elevernes initiativ og lyst til at deltage i samværet på højskolen. Hvad gør i for at understøtte elevernes engagement i de forskellige samværsformer, som kommer til udtryk på skolen? Samværet kan involvere mange af højskolens aktører. Hvem deltager i samværet på jeres skole og hvordan? Samværet kan være både lærer- og elevstyret. Hvordan og af hvem bestemmes indholdet i samværsaktiviteterne hos jer? Hvilke samværsaktiviteter skal højskolelivet været båret af - uanset elevernes efterspørgsel? Hvilke trænger af hensyn til elevernes engagement at blive fornyet? Elever på højskolen kan individuelt adskille sig meget fra hinanden. Hvordan skaber man et skolemiljø, hvor individuelle forskelle er en styrke for fællesskabet?

16 Eksempler til debat På en skole, hvor man ifølge værdigrundlaget værdsætter demokratisk deltagelse og medansvar, lader man eleverne komme med forslag til en ændring af samværsaktiviteterne. Det viser sig, at eleverne synes, at de ofte værdibårne morgensamlinger er kedelige og spild af tid. Skal man på baggrund af evalueringen lave morgensamlingskonceptet om? På en højskole er der en del studerende fra et bestemt lande. De pågældende elever holder sig for sig selv. De er ikke en del af det øvrige højskolefællesskab, men ser i øvrigt ud til at hygge sig og trives med situationen. Hvordan skal man som skole agere på denne elevopdeling?

17 Faglighedens betydning for samværet

18 Gevinster og udfordringer mellem faglighed og samvær Beskriv situationer hvor fagligheden er en gevinst for samværet på højskolen Beskriv en situation hvor fagligheden bliver en hæmsko for samværet Beskriv en situation hvor samværskulturen understøtter elevernes faglige udbytte af højskoleopholdet Beskriv en situation hvor samværskulturen bliver en hæmsko for elevernes faglige udbytte af højskoleopholdet

19 Opmærksomhedspunkter Udbyttet af et højskoleophold er sjældent rent fagligt. Hvordan prioriterer I mellem faglig undervisning og andet samvær? Hvad er vigtigst og hvorfor? Hvordan afspejles jeres prioriteringer administrativt, organisatorisk og ressourcemæssigt? Faglighed er med til at indholdsbestemme samværet på mange skoler. Hvornår bliver samværet for fagligt styret? Hvornår synes I, den faglige dimension mangler? Mange skoler vil gerne sikre, at samværet samler elevernes forskellige faginteresser. Hvordan kan I understøtte et godt samvær på tværs af skolens faglige linjer? Hvordan vægtes lærernes faglighed ved ansættelsen?

20 Eksempler til debat På en højskole med forskellige faglige linjer er der en tendens til, at aftensamværet afgrænses i faggrupperne. Musikerne spiller musik, danserne danser, teaterelever spiller teater. Skal skolen gøre noget aktivt for at få eleverne til at blande sig på tværs af linjerne? Og hvad skal i så fald gøres? En højskolelærer er overbevist om, at der eksisterer en sammenhæng mellem elevernes faglige præstationer og deres personlige velvære. Derfor bruger han meget tid på enkeltvis at tale med eleverne om deres personlige udfordringer. Hans fornemmelse er, at de på den måde også styrkes fagligt. Hvor går grænsen mellem, hvad man som lærer inden for et fag kan tillade sig at tale med eleverne om? Og er det rigtigt at se det som en del af den faglige understøttelse af eleverne?

21 Brobygning til samfundslivet

22 Udfordringer Hvordan kan jeres samvær siges at sigte på livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse? Hvordan kommer jeres værdigrundlag til udtryk gennem samværsaktiviteter? Hvilke dele af jeres aktiviteter medvirker til at højskoleelever bliver gode og ansvarlige samfundsborgere? Giv konkrete eksempler på, at det sker Eksempler hvor det sjældent sker

23 Opmærksomhedspunkter Samværet på højskolerne må gerne styrke elevernes lyst til aktivt at deltage i samfundslivet. Har samværet på jeres højskole en samfundsorienteret dimension? Kostskoleformen sætter en særlig ramme for samværet. Hvilke erfaringer fra kostskoleformen kan trækkes med ind i et senere studiemiljø, kollegieliv, arbejdsliv, byliv osv? Hvordan kan I fremme, at eleverne efter opholdet bliver aktive samfundsborgere lokalt og globalt? Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de sociale rammer og omgangsformer på højskolen, hvis det sammenlignes med det omgivne samfund? Hvordan perspektiverer I den enkelte elevs livshistorier til de sociale og politiske forhold i Danmark eller ude i verden? Hvad er jeres højskole kendt for i lokalsamfundet? Vil I gerne i fremtiden være mere kendt for, at jeres lærere og elever tænker og agerer politisk og socialt ansvarligt? Hvordan hjælper I helt konkret jeres elever med at blive afklaret i forhold til deres videre liv efter højskolen?

24 Eksempler til debat På en højskole, hvor mange elever kommer for at afprøve og dygtiggøre sig inden for et fag, er det svært at vække interesse for arrangementer, der emnemæssigt drejer sig om andet end deres valgte fag. Det drejer sig fx om fællesdebat om aktuelle og samfundsrelevante problematikker. Hvad kan skolen gøre for at vække elevernes interesse herfor? Er det overhovedet vigtigt? På en højskole, hvor mange elever har en baggrund, der ligner hinanden, ærgrer personalet sig over, at skolen ikke i større udstrækning afspejler samfundslivet. Hvordan kan man sikre sig, at elevsammensætningen på højskolen i højere grad afspejler befolkningssammensætningen, og at højskolen herigennem sikrer sig, at eleverne oplever en social og kulturel mangfoldighed, der gør dem i stand til at kommunikere og tage ansvar i mange forskellige sammenhænge efter højskoleopholdet?

25

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Samværets betydning Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Udviklingsprojektet om samvær Samværets betydning på højskolen I perioden 2010 2012 har FFD, 6 højskoler, UC Syddanmark og Nationalt Videnscenter

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere