Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014"

Transkript

1 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november

2 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening DS har lavet undersøgelser af økonomi og faglighed på børneområdet siden 2010, fordi vi dengang fik alarmerende meldinger fra medlemmerne om, at der var et stort pres på dem for at få økonomien til stemme, også hvis det kolliderede med solide faglige vurderinger. Det bekræftede vores undersøgelser. Og de viste også, at det fik alvorlige konsekvenser for børn og familier, der ikke fik den indsats, de havde massivt behov for, eller som fik den alt for sent. Vores nye undersøgelse viser, at der fortsat er et stort økonomisk pres på faglighed i mange kommuner. 47 % af socialrådgiverne i undersøgelsen fortæller, at økonomien i høj eller nogen grad vejer tungere end socialfaglige vurderinger, når der skal træffes beslutninger om anbringelser. Og 38 % fortæller, at økonomien i høj eller nogen grad forringer muligheden for at varetage barnets tarv. Undersøgelsen viser også, at det økonomiske pres er aftaget lidt. I 2010 var det 56 %, der sagde, at økonomien i høj eller nogen grad vejede tungere end socialfaglige vurderinger ved anbringelser. Og 48 % sagde, at økonomien i høj eller nogen grad forringer muligheden for at varetage barnets tarv. Konsekvenserne er stadig alarmerende, når økonomi trumfer faglighed. Der fortælles fx om et barn, der ikke blev anbragt, fordi anbringelsesbudgettet allerede var opbrugt for i år (og dette var i april måned!), og om en psykisk syg ung, som har en behandlingsdom, men som får afslag på anbringelse, da dette var for dyrt. Der forsøges andre løsninger, som forværrer hans tilstand. Det er altså meget alvorligt, når kommunerne undlader at gøre det, der skal til, fordi de stirrer sig blinde på bundlinjen. Undersøgelsen viser også, at økonomistyringen skaber mere bureaukrati. Socialrådgiverne har mistet meget af beslutningskompetencen i mange kommuner, og i stedet er der opbygget et system med visitationsinstanser og en langt større skriftlighed i hele processen. Undersøgelsen giver også en vigtig melding om, at man i nogle kommuner kæmper sig igennem med fagligheden i behold og på nogle arbejdspladser oplever socialrådgiverne, at økonomi og faglighed faktisk kan gå hånd i hånd, når der er et sikkert fagligt fundament. Det er der, vi skal hen, og vi kan kun opfordre de kommuner, der stadig ikke har fundet balancen mellem økonomi og faglighed til at lære af de kommuner, der styrer efter faglighed og får økonomien på plads med det udgangspunkt. Det forudsætter en systematisk vidensdeling mellem kommunerne. Niels Christian Barkholt Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening 2

3 Resumé af undersøgelsen Økonomi og Faglighed i Børnesager kommunalt ansatte socialrådgivere, der arbejder med børnesager, har deltaget i undersøgelsen. Besvarelserne stammer fra 81 af landets kommuner. Undersøgelsen er foretaget af Dansk Socialrådgiverforening i august-september Tilsvarende undersøgelser har været foretaget i 2010 og 2011, og kan derfor bruges til at følge udviklingen på området. Undersøgelsen viser, at mange socialrådgivere, der arbejder på børneområdet, oplever, at økonomien spiller en fremtrædende rolle, når man diskuterer løsninger af sociale problemer i udsatte børnefamilier. 62 % oplever det i høj eller nogen grad. Men den viser også, at dette tal er faldet, sammenlignet med de foregående år. Undersøgelsen viser, at der i mange kommuner fortsat er stort pres på fagligheden i børnesagerne i forhold til økonomiske hensyn. Konsekvenserne af at prioritere økonomi over fagligheden kan være langt ud over det acceptable. Enkelte socialrådgivere beskriver, at der ikke er råd til socialfagligt anbefalede foranstaltninger og giver eksempler på sager, hvor det alvorligt har forringet muligheden for at varetage barnets tarv. Der er også kommuner, hvor et øget økonomifokus har betydet øget kvalitet i de socialfaglige indsatser, fordi det har ført til, at man har skærpet præcisionen i udredning, matchning og især opfølgningen i sagerne. Konklusionerne af denne undersøgelse foldes ud på de næste sider. Herefter præsenteres undersøgelsesmaterialet i både tal og kvalitative kommentarer fra de deltagende socialrådgivere. 3

4 Undersøgelsen Økonomi og Faglighed i Børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening (DS) har igen gennemført undersøgelsen Økonomi og faglighed i børnesager. I august-september 2014 sendte DS et elektronisk spørgeskema om økonomiske hensyn og socialfaglighed til socialrådgivere, der arbejder på børne- og børnehandicapområdet. 227 kommunalt ansatte socialrådgivere på børne- og børnehandicapområdet har deltaget i undersøgelsen. 81 forskellige kommuner er repræsenteret i besvarelserne. Langt størstedelen af besvarelserne (85 %) stammer fra socialrådgivere, der arbejder som sagsbehandlere på børneområdet. Resten af besvarelserne stammer fra socialrådgivere, der arbejder som sagsbehandlere på børnehandicapområdet (14 %) eller som ledere på børneområdet (2 %). Tilsvarende undersøgelser blev foretaget i april 2010 og i november Resultaterne sammenholdes i denne rapport. I afsnit 1 præsenteres undersøgelsens konklusioner, afsnit 2 indeholder tabeller med fordelingerne af svarene på spørgeskemaet, og afsnit 3 videregiver en række af de kommentarer og konkrete eksempler, som svarpersonerne har afgivet til tre af spørgsmålene. 1. Undersøgelsens konklusioner Undersøgelsen viser, at: Økonomien spiller en stor rolle i arbejdet med sociale problemer i udsatte børnefamilier. I 62 % af besvarelserne svarer de adspurgte socialrådgivere, der arbejder på børneområdet, at økonomien i høj eller nogen grad spiller en fremtrædende rolle, når man diskuterer løsninger af sociale problemer i udsatte børnefamilier. Det tilsvarende tal var 76 % i 2010 og 81 % i Op mod to tredjedele af de adspurgte socialrådgivere (62 %) mener, at der er kommet mere fokus på økonomi i dag end for to år siden. Dette tal var 81 % og 82 % i undersøgelsen fra henholdsvis 2010 og Mere end hver tredje (38 %) af de adspurgte socialrådgivere mener, at fokus på økonomi i høj eller nogen grad har forringet deres muligheder for at varetage barnets tarv. Hver fjerde (25 %) angiver, at fokus på økonomi slet ikke har forringet deres muligheder. I besvarelserne angiver socialrådgiverne flere eksempler på børnesager, hvor fokus på økonomien har forringet muligheden for at varetage barnets tarv. En be- 4

5 svarelse lyder: Vi har i perioder haft stop for forebyggende foranstaltninger, såsom kontaktpersoner og familiebehandling, grundet økonomi 1 og en lignede praksis beskrives af en anden socialrådgiver: I tredje og fjerde kvartal bliver indstillinger til anbringelse lavet til kreative løsninger/alternativer til anbringelse af ledelsen pga. presset økonomi. En tredje socialrådgiver beskriver hvordan hensyn til balancen på kommunens konto overstiger hensynet til barnets tarv: Vi har en konto, der skal dække udgifter jf. paragraf 44 og 52 [Servicelovens bestemmelse om hhv. Personlig hjælp og ledsagelse og Foranstaltninger til børn og unge, red.]. Her opleves det, at den samlede økonomiske balance på kontoen har betydning for om fx aflastning på specialpædagogisk opholdssted kan bevilges. Barnets tarv bliver sekundær i forhold til det økonomiske hensyn. Socialrådgiverne oplever nogle steder, at ledelsen sætter økonomiske hensyn over deres faglige vurderinger: Beslutningskompetencen ift. dagforanstaltninger er over tid blevet flyttet til ledelsen, som ikke altid følger rådgivernes indstilling til fx kontaktperson og aflastning [ ] Her vinder økonomien over den faglige vurdering. Antallet af sager hos socialrådgiverne beskrives også som en faktor, der forringer hensynet til barnets tarv: Den store sagsbyrde forringer barnets tarv. Vi har generelt for mange sager, hvilket gør det svært at nå at komme rundt om alle børnene på ens sagsstamme. Sager prioriterer sig selv, hvilket gør, at nogle sager får lov at ligge længe uden at der bliver handlet! Dette er en klar forringelse af barnets tarv pga. økonomiske hensyn. Andelen, der har svaret, at fokus på økonomi forringer deres muligheder for at varetage barnets tarv i høj eller nogen grad, er faldet fra 48 % i 2010, til 44 % i 2011 og nu til 38 % i Hver anden (54 %) af de adspurgte socialrådgivere oplever, at fokus på økonomien forsinker iværksættelsen af foranstaltninger i høj eller nogen grad. Det tal er stort set uforandret i de tre undersøgelser. En socialrådgiver skriver: Jeg har flere gange oplevet, at afgørelser i meget bekymrende sager skubbes, til der absolut ikke er nogen vej udenom længere. Dvs., at kommunen først reagerer efter mange underretninger. En socialrådgiver beskriver, at kommunens økonomifokus betyder, at der skal benyttes interne tilbud, hvilket betyder forsinkelser på iværksættelse af foranstaltninger: Når fx kommunen har besluttet, at der kun kan henvises til egne behandlingstilbud på områder som familiebehandling, psykologisk udredning, psykologisk behandling, og der i perioder er op til 4 måneders ventetid på disse tilbud. En anden socialrådgiver beskriver modsat, at i kommunen benytter man nu eksterne tilbud for at undgå forsinkelsen på iværksættelsen af foranstaltninger: Der er kommet større fokus på ventetider hos kommunes 1 Alle citater i rapporten stammer direkte fra spørgeskemaet. Det er kun rettet mindre slåfejl og kommasætning. Forkortelser er skrevet ud i fuld længde. 5

6 egne leverandøren og fokus på, at der kan være penge at spare, hvis familierne ikke skal vente så længe, at der måske skal iværksættes mere end først tiltænkt. Derfor er der givet grønt lys til at købe foranstaltninger fra private leverandører og fonde, hvilket igen har betydet kortere ventetid hos kommunens egne leverandører. Tidligere var det et krav, at vi "købte" hos kommunes egne tilbud. Forsinket iværksættelse af foranstaltninger kan også skyldes visitationsprocessen. En socialrådgiver fortæller: Jeg har oplevet at visitationsprocessen har trukket i langdrag, fordi barnet ikke rigtig passede til nogle af kommunens steder, men alligevel holdt man på at bruge meget lang tid på visitationsprocessen, med den risiko at man kunne tabe barnet på gulvet i den mellemliggende periode. En konsekvens af fokuseringen på økonomi er bureaukratisering, som i sig selv forsinker. Flere beskriver, at økonomihensynet har flyttet fokus til dokumentation, administration af regler og interne procedurer, og at det har ført til mindre smidige sagsgange. En socialrådgiver oplever, at fokus på økonomien har medført større krav til dokumentation og administration, hvilket har betydning for at kunne overholde tidsfrister: Der er større krav til dokumentation og omstændeligheden i administrationen, som har givet mig mere arbejde = det tager længere tid at iværksætte støtte til et barn, og jeg/vi har svært ved at overholde tidsfrister. Selve økonomistyringstiltagene koster i sig selv dyr sagsbehandlertid. Det er meget stressende ikke at kunne overholde tidsfrister. Det, der kræves, står ikke mål med den tid, der er til rådighed i arbejdet Modsat kan forsinkelse på iværksættelsen være positivt, hvis det sikrer en ordentlig udredning, som denne socialrådgiver beskriver: Der er generelt mere fokus på at få udarbejdet faglige vurderinger og børnefaglige undersøgelser frem for "bare" at iværksætte foranstaltninger. Andre understreger antallet af sagers betydning for at kunne overholde tidsfrister: Antal sager gør det umuligt at overholde f.eks. partshøring, frister, herunder opfølgning på foranstaltninger. Hver femte (22 %) af de adspurgte socialrådgivere angiver at have oplevet, at der ikke er råd til foranstaltninger, herunder anbringelser. To tredjedele (65 %) af de adspurgte angiver, at de ikke har oplevet, at der ikke er råd til foranstaltninger, herunder anbringelser. Disse andele er næsten uforandret over tid i sammenligning med undersøgelsen fra 2010 og Næsten hver anden (47 %) af de adspurgte socialrådgivere, oplever, at økonomiske hensyn i høj eller nogen grad spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger, når der skal træffes beslutninger om anbringelser. Hver tredje (34 %) oplever, at 6

7 økonomiske hensyn kun i ringe grad spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger, mens 13 % svarer, at det oplever de slet ikke. Heldigvis svarer 0 % af de adspurgte socialrådgivere, at de ofte har oplevet at måtte hjemtage et anbragt barn for at kunne anbringe et nyt barn. 5 % svarer, at de har oplevet det en gang i mellem eller meget få gange, mens langt størstedelen (79 %) aldrig har oplevet at måtte hjemtage et barn for at måtte anbringe et nyt. Derimod angiver 40 % af de adspurgte socialrådgivere, at økonomiske hensyn i høj eller nogen grad sætter loft over hvor meget støtte hvert enkelt barn eller ung kan få. Tallet var i både 2010 og %. Hver fjerde (24 %) angiver, at økonomiske hensyn slet ikke sætter loft over, hvor meget støtte den enkelte kan få. Flere af socialrådgiverne beskriver, at kontaktpersonsordningerne ikke bevilliges eller bevilliges med for få timer, da kommunens standarder sætter loft over antallet af timer. I kommentarerne angives økonomisk støtte til efterskoleophold som en mulighed, der sjældnere bevilliges af økonomiske hensyn, og det nævnes, at socialrådgiverne oplever, at der sker en hurtigere udslusning af unge til eget hjem med en kontaktperson fremfor forlængelser af anbringelser. Der beskrives også en praksis om, at anbringelser i plejefamilier foretrækkes fremfor opholdssteder, bl.a. pga. økonomiske hensyn, samt at der er færre efterværnssager, da tilbuddet i stedet skal findes i gratis tilbud, som fx mentorer eller frivillige organisationer. Hver tredje (36 %) af de adspurgte socialrådgivere angiver, at det er praksis at skulle fremlægge et billigere og alternativt forslag til anbringelse. 45 % af de adspurgte oplever ikke, at det er praksis at skulle fremlægge et billigere og alternativt forslag til anbringelse. Denne fordeling er relativt uændret i forhold til de tidligere undersøgelser. Nogle vurderer, at praksis om at skulle fremlægge billigere alternativer til anbringelse kan have en positiv effekt. Nogle nævner således, at der er kommet flere perspektiver på muligheder for barnet, at der stilles større krav i forbindelse med valg af foranstaltninger, at der er mere fokus på at få udarbejdet faglige vurderinger og børnefaglige undersøgelser, og at der tages stilling til, om anbringelsesstederne leverer varen. Dette illustreres fx gennem denne case: En 13-årig dreng, der var døgnanbragt på et skole- /behandlingshjem til over kr. pr. md. blev hjemtaget og der blev iværksat andre hjælpeforanstaltninger i hjemmet og et specialskoletilbud med væsentlig større fagligt fokus og dermed væsentlig større effekt ift. barnets udækkede behov. En anden nævner, at vi tvinges til at reflektere over, om anbringelse skyldes vores oplevelse af sikkerhed i at udføre vores funktion, eller om det virkeligt er for barnets behov. Anbringelse 7

8 er ikke altid sundt for barnet, og det skal vi revurdere, når vi skal sikre os, at vi bruger pengene bedst muligt for flest muligt. En beskriver, at i anbringelsessager hvor udgiften er stor, er der tæt opfølgning og fokus på at løse familiens forhold, så der kan arbejdes for en hjemgivelse af det anbragte barn med massiv støtte (20-25 timer) i udsatte familier, hvor vedvarende støtte kan skabe bedre forhold for børnene og anbringelse undgås. Praksis om at skulle fremlægge billigere og alternative foranstaltninger end anbringelser får dog også denne kommentar: Generelt bliver alle muligheder jo afsøgt. Men det billige alternativ er ikke altid det optimale tilbud! Kun 5 % af de adspurgte socialrådgivere oplever, at fokus på økonomi i høj grad har kvalificeret den socialfaglige indsats i konkrete børnesager. Hver tredje (32 %) oplever, at fokus på økonomi i nogen grad har kvalificeret den socialfaglige indsats i konkrete børnesager. Socialrådgiverne oplever, at man forholder sig mere kritisk til foranstaltninger og stiller højere krav til indholdet. Hermed er man mere opmærksom på om barnet/den unge når de opstillede mål, og om barnet/den unge får det for pengene, som kommunen betaler for. Nogle af socialrådgiverne oplever, at denne opmærksomhed har betydet, at institutionerne opper sig med hensyn til indhold, da kommunen ellers vil købe ydelsen et andet sted, hvor de kan få mere for pengene. Der berettes om mere opfølgning, bedre handleplaner, mere fokus på udvikling og på varigheden af ophold samt på vurderingen af fagligheden og kvaliteten på foranstaltningerne for at sikre, at pengene bruges rigtigt. Enkelte nævner også, at fokus på økonomien har betydet, at sagerne hyppigere drøftes i teams, at der afsættes flere midler til at opkvalificere medarbejdere, at der kigges mere efter ressourcer i barnets netværk, og at de oplever større fokus på tidlig forebyggende indsats for børn. Sverigesprogrammet i Herning nævnes som et eksempel på en ny metode til øget kvalitet i det sociale arbejde med hyppig opfølgning og færre sager parallelt med større fokus på økonomien. Hele to ud af tre (68 %) af de adspurgte socialrådgivere mener, at fokus på økonomien medfører større opmærksomhed på forløbet og opfølgningen i sagerne. Ressourcer til bedre opfølgning er et af de hyppigst nævnte positive aspekter af et øget fokus på økonomien i børnesager. Blandt kommentarerne om positive aspekter ved øget fokus på økonomi nævnes en mere kritisk tilgang til forløbene, mere gennemgående og jævnlige opfølgninger samt flere handleplaner med konkrete mål for indsatsen og evaluering heraf. Der peges også på, at øget opmærksomhed på effekterne af indsatser (fx om støttepersoner og familiekonsulenter er den korrekte støtte til forældrene) har betydet hurtigere revidering af indsatser. Yderligere nævnes, at øget fokus på vederlag til plejefamili- 8

9 er betyder, at man får set på status i sagen. Flere nævner, at et øget fokus på økonomien har betydet, at flere børn anbringes i plejefamilier i stedet for på opholdssteder, og at dette har medført mere supervision til plejefamilierne og et større og grundigere godkendelses- og opfølgningsarbejde af plejefamilier. Af undersøgelsens kvalitative kommentarer fremgår det meget klart, at der er store forskelle mellem kommunerne, særligt i deres brug af interne eller eksterne foranstaltninger hvilke der henholdsvis er billigst, bedst, tilgængelige, fordrer tæt samarbejde, som forældre er trygge ved etc. Der er også store forskelle mellem kommunernes indstilling til fx praksis om at skulle bruge kommunens egne institutioner overfor at købe eksterne pladser. 2. Undersøgelsens resultater i tal I dette afsnit er undersøgelsens besvarelser gengivet i tal. Til sammenligning er resultaterne fra de tilsvarende undersøgelser fra april 2010 og november 2011 medtaget. Det er på baggrund af disse tal samt sidste afsnits kvalitative kommentarer, at undersøgelsens hovedkonklusioner er opridset i det foregående afsnit. Er du: Sagsbehandler på børneområdet 85 % Sagsbehandler på børnehandicapområdet 14 % Leder på børneområdet 2 % Leder på børnehandicapområdet 0 % *) summerer til 101 % pga. afrundingen Er der kommet mere fokus på økonomi i dag end for to år siden? Ja 81 % 82 % 62 % Nej 5 % 11 % 23 % Ved ikke 14 % 7 % 15 % Spiller økonomien en fremtrædende rolle på gruppemøder/teammøder, når man diskuterer løsninger af sociale problemer i udsatte børnefamilier? I høj grad 32 % 33 % 18 % I nogen grad 44 % 48 % 44 % Kun i ringe grad 18 % 18 % 29 % Slet ikke 3 % 1 % 7 % Ved ikke 2 % 0 % 2 % 9

10 Oplever du, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger, når der skal træffes beslutninger om anbringelser? I høj grad 16 % 15 % 11 % I nogen grad 40 % 40 % 36 % Kun i ringe grad 27 % 25 % 34 % Slet ikke 15 % 18 % 13 % Ved ikke 2 % 2 % 6 % Oplever du, at fokus på økonomien forsinker iværksættelsen af foranstaltninger? I høj grad 22 % 21 % 16 % I nogen grad 34 % 32 % 38 % Kun i ringe grad 23 % 26 % 23 % Slet ikke 17 % 19 % 19 % Ved ikke 4 % 2 % 4 % Har du oplevet, at der ikke er råd til foranstaltninger, herunder anbringelser? Ja 26 % 23 % 22 % Nej 61 % 65 % 65 % Ved ikke 13 % 12 % 13 % Har du oplevet, at du må hjemtage et barn, før du må anbringe et nyt barn? Ofte 1 % 1 % 0 % En gang i mellem 2 % 4 % 1 % Meget få gange 2 % 2 % 4 % Aldrig 86 % 86 % 79 % Ved ikke 9 % 7 % 16 % Sætter økonomiske hensyn loft over, hvor meget støtte hvert enkelt barn eller unge kan få? I høj grad 14 % 16 % 8 % I nogen grad 34 % 32 % 32 % Kun i ringe grad 22 % 26 % 29 % Slet ikke 21 % 24 % 24 % Ved ikke 9 % 2 % 7 % Er det praksis på din arbejdsplads, at man skal fremlægge et billigere og alternativt forslag til anbringelse? Ja 40 % 39 % 36 % Nej 44 % 49 % 45 % Ved ikke 16 % 12 % 19 % Har fokus på økonomi forringet dine muligheder for at varetage barnets tarv? 10

11 I høj grad 16 % 9 % 9 % I nogen grad 32 % 35 % 29 % Kun i ringe grad 27 % 31 % 32 % Slet ikke 18 % 22 % 25 % Ved ikke 6 % 3 % 5 % Oplever du, at fokus på økonomi har kvalificeret den socialfaglige indsats i konkrete børnesager? I høj grad 5 % 9 % 5 % I nogen grad 31 % 55 % 32 % Kun i ringe grad 26 % 19 % 26 % Slet ikke 21 % 10 % 19 % Ved ikke 17 % 7 % 18 % Medfører fokus på økonomien større opmærksomhed på forløbet og opfølgningen i sagerne? I høj grad 28 % 43 % 28 % I nogen grad 45 % 35 % 40 % Kun i ringe grad 15 % 12 % 19 % Slet ikke 7 % 7 % 8 % Ved ikke 5 % 3 % 5 % 3. Undersøgelsens kvalitative kommentarer Tre steder i spørgeskemaet har de adspurgte socialrådgivere haft mulighed for at komme med kvalitative kommentarer til undersøgelsen. Dels eksempler på børnesager, hvor fokus på økonomien har forringet socialrådgivernes muligheder for at varetage barnets tarv. Dels eksempler på børnesager, hvor fokus på økonomi har kvalificeret den socialfaglige indsats. Og endeligt generelle kommentarer til undersøgelsen. Der er i alt kommet 96 kommentarer om de negative konsekvenser af kommunernes øgede fokus på økonomi, 77 kommentarer om de positive konsekvenser af kommunernes øgede fokus på økonomi og 29 generelle kommentarer. Socialrådgivernes eksempler på børnesager, hvor fokus på økonomi har forringet muligheden for at varetage barnets tarv Psykisk syg dreng på 16/17 år med behandlingsdom - kan kun rummes i enkeltmandstilbud, da han er til fare for de andre unge, han bor sammen med på opholdssted. Ledelse giver afslag på dette, da det er for dyrt. Der forsøges andre løsninger, som forværrer hans tilstand 11

12 Den børnefaglige undersøgelse fastslog, at der var et anbringelsesgrundlag, dette blev bakket op af den Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, hvor barnet havde været indlagt i godt 7 måneder. Barnet var fortsat behandlingskrævende og forældrene - som lå i en grim skilsmisse - havde ikke de fornødne ressourcer til at have barnet i hjemmet, bl.a. pga. hans store behandlingsbehov og voldsomme, udadreagerende adfærd, som var til fare for hans søskende. Da undersøgelsen var færdig i april, fik jeg at vide, at en anbringelse på en behandlingsinstitution (eller i en plejefamilie, som nok ikke kunne rumme ham alligevel) ikke kunne komme på tale, da anbringelsesbudgettet allerede var opbrugt for i år. Jeg oplever, at der især er fokus på økonomien i ungesagerne og i de sager, hvor de unge er anbringelsestruede. Jeg ønskede bl.a. at anbringe en ung pige i egen bolig efter efterskoleophør, da hendes far er massiv alkoholiker med oftest stærkt nedsat forældreevne. Pigens mor er for nylig død. Pigens netværk er yderst spinkelt, men da hun en pige, der klarer sig godt på nogle områder, blev min indstilling ikke godkendt, da ledelsen vurderede, at en ungekonsulent kunne afhjælpe og afsøge netværket yderligere. For 1-2 år siden er jeg sikker på, at min indstilling var gået igennem En 16 årig kommer på kollegieværelse i stedet for anbringelse, grundet lavere udgifter. Ung blev hjemgivet fra bofællesskab, fordi hun ikke profiterede, fordi hun ikke modtog nok støtte. Man valgte at sende hende i egen lejlighed i stedet. Man fulgte dog ikke de socialfaglige anbefalinger om de støttetimer, som var nødvendige, fordi det ikke kunne rummes i det "normale korps" og derfor var for dyrt! Nu leger vi, at vi støtter hende, selvom det slet ikke er nok. Eneste argument er, at nu "hun har haft chancen. Måske dette så er bedre, det har vi før set" Et eksempel, kan være en ung, som jeg gerne ville anbringe. Hun havde utallige diagnoser, og havde en adfærd derhjemme, der splittede familien ad. Hun overholdte aldrig aftaler, hun røg meget hash, hun deltog ikke i undervisningstilbud etc. Jeg fik nej til anbringelsen. Efter 8 måneder, hvor jeg havde forsøgt med familiebehandling, hængte pigen ud i [xx, red.] 2 og solgte sig selv for at få stoffer. Hun havde selvskadende adfærd, og forældrene var kørt helt ned. Først da fik jeg lov at anbringe, men det skulle ske i samråd med et andet center i kommunen, fordi de skulle overtage, når hun blev voksen ca. 2 år efter. Ergo skulle jeg også have deres accept af anbringelsen. Alt i alt har det taget mig 16 måneder at få pigen anbragt. Og det endte med en dyrere anbringelse, end hvis det var sket ved første indstilling Jeg har flere gange oplevet, at afgørelser i meget bekymrende sager skubbes, til der absolut ikke er nogen vej udenom længere. Dvs. at kommunen først reagerer efter mange underretninger Behandlingskrævende børn, der kræver døgnbehandling, bliver placeret i billigere anbringelsessteder, som på ingen måde kan imødekomme barnets behov, eller bliver slet ikke anbragt. Sager der trækker pinen ud for børnene, fordi alt skal afprøves først. Børn der bliver brugt i kampene om sektoransvarlighed I tredje og fjerde kvartal bliver indstillinger til anbringelse lavet til kreative løsninger/alternativer til anbringelse af ledelsen pga. presset økonomi Beslutningskompetencen ift. dagforanstaltninger er over tid blevet flyttet til ledelsen, som ikke altid følger rådgivernes indstilling til fx kontaktperson og aflastning... Her vinder økonomien over den faglige vurdering 2 Angivelser af steder, byer og kommuner er blevet anonymiseret af hensyn til vores respondenter. 12

13 Den store sagsbyrde forringer barnets tarv. Vi har generelt for mange sager, hvilket gør det svært at nå at komme rundt om alle børnene på ens sagsstamme. Sager prioriterer sig selv, hvilket gør, at nogle sager får lov at ligge længe, uden at der bliver handlet! Dette er en klar forringelse af barnets tarv pga. økonomiske hensyn Kvalitetsstandarder sætter loft for, hvor mange timer et barn kan modtage i en kontaktpersonordning. Dog er der mulighed for at vælge en stor eller en lille pakke, dvs. at støtten standardiseres, og der er større krav til dokumentation og omstændeligheden af administrationen, som har givet mig mere arbejde = det tager længere tid at iværksætte støtte til et barn, og jeg/ vi har svært ved at overholde tidsfrister. Selve økonomistyringstiltagene koster i sig selv dyr sagsbehandlertid. Det er meget stressende ikke at kunne overholde tidsfrister. Det der kræves står ikke mål med den tid, der er til rådighed i arbejdet Der bruges ofte interne familiebehandlere, da dette er den billigste løsning, men det gør også at man ofte skal vente meget længe på en foranstaltning, da de ikke har tid til flere opgaver Vi har i perioder haft stop for forebyggende foranstaltninger, såsom kontaktpersoner og familiebehandling, grundet økonomi Ift. anbringelse har praksis hidtil været, at et multihandicappet barn kunne anbringes, når forældre "måtte smide håndklædet i ringen." Der kræves i dag betydelig mere dokumentation - og evt. forebyggende foranstaltninger - før en anbringelse nødvendigvis kan gennemføres Jeg har oplevet, at visitationsprocessen har trukket i langdrag, fordi barnet ikke rigtig passede til nogle af kommunernes steder, men alligevel holdt man på at bruge meget lang tid på visitationsprocessen med den risiko, at man kunne tabe barnet på gulvet i den mellemliggende periode Vi har en konto, der skal dække udgifter jf. paragraf 44 og 52. Her opleves det, at den samlede økonomiske balance på kontoen har betydning for, om fx aflastning på specialpædagogisk opholdssted kan bevilges. Barnets tarv bliver sekundært i forhold til det økonomiske hensyn Jeg har ikke en oplevelse af, at økonomien på den måde spiller en afgørende rolle i forhold til de aktive børnesager. Jeg ser mere, at økonomien har betydning for serviceniveauet generelt. Fx. at lette sociale problemer ikke længere hører hjemme hos en sagsbehandler, og at sager, hvor der udelukkende er tale om forebyggende foranstaltning som betaling til fodboldtræning eller andet, ikke bliver en aktiv sag Min oplevelse i [xx, red.] kommune var, at der var fokus på økonomi frem for alt andet. At rådgiverne sjældent kunne få lov at foranstalte noget som helst, fordi der ikke var penge. At der var venteliste på interne tilbud, og at det ikke var tilladt at købe eksterne (til trods for at eksterne ofte viste sig at være billigere), og at anbringelser næsten var umulige, selv når vurderingen var at barnets udvikling var i fare Socialrådgivernes eksempler på børnesager, hvor fokus på økonomi har kvalificeret den socialfaglige indsats Større fokus på opgaveløsningen. Større fokus på opgaveafslutning. F.eks. bedre og mere opfølgning ift. 54 støttepersoner og familiekonsulenter: er det den korrekte støtte forældrene får, og er støtte målbar. Nogle ordninger har kørt i årevis. 13

14 Nogle af vores interne institutioner er blevet tilpasset og "trimmet" for at forbedre indsatsen. En enkel institution er opsagt, angiveligt fordi de ikke ønskede eller ikke vurderede, at det var nødvendigt at ændre på deres pædagogiske linje Der stilles større krav til indholdet i foranstaltninger, og vi forholder os mere kritiske til tilbuddene for at få mest mulig kvalitet for pengene En 13-årig dreng, der var døgnanbragt på et skole-/behandlingshjem til over kr. pr. md., blev hjemtaget, og der blev iværksat andre hjælpeforanstaltninger i hjemmet og i et specialskoletilbud med væsentligt større fagligt fokus og dermed væsentligt større effekt i fht. barnets udækkede behov Der bevilliges kun 1/2 årlige perioder jvf. opfølgnings forpligtigelsen, således sikres også rettidig opfølgning og muligheden for jævnligt at vurdere og evt. justere indsatsen efter barnet ændrede behov. Ligeledes beskrives barnets behov detaljeret, ligesom indholdet i tilbuddet er mere præcist beskrevet for at kunne kvalificere matchet mellem barn og graden af indsats Alle er mere obs. På, hvad vi får for pengene, og dermed bliver de forskellige ydelser/eller mangel på ydelser mere synlige Fokus på, om en indsats giver det til barnet/familien, som er tilsigtet, er der større fokus på end tidligere. Tidligere kunne forløb køre i flere år, uden at vi helt havde hånd i hanke med effekten - sådan oplever jeg ikke, at det fungerer nu Man går længere for at kvalificere kommunes medarbejder til de enkelte opgaver, så de fremadrettet har en bredere viden Jeg tænker, at [xx, red.] kommune ifb. med, at der skulle spares på forebyggende foranstaltninger, blev opmærksom på specielt støttekontaktpersoner. Det er min vurdering, at både socialrådgiverne og gruppeleder for støttekontaktpersoner er blevet mere bevidst om at klarlægge formålet med foranstaltningen og opfølgningskravene. Opfølgningerne er blevet mere gennemgående. Der udarbejdes flere handleplaner med konkrete mål for indsatsen og evaluering heraf Der er generelt mere fokus på at få udarbejdet faglige vurderinger og børnefaglige undersøgelser frem for "bare" at iværksætte foranstaltninger, ligesom der på handicapområdet er mere fokus på, om barnet/den unge er i målgruppen til at modtage ydelser Der er indført nye metode systemer, der bliver drøftet flere muligheder for indsatser, og der er fokus på, hvilke indsatser der kan iværksættes sideløbende, og som giver det bedste udbytte for børnene og familierne. Der er opmærksomhed på ikke at iværksætte for meget på én gang dels for familiernes skyld og for at udnytte resurserne der iværksættes mest optimalt og styrke samarbejdet med familien Tæt opfølgning i anbringelsessager hvor udgiften er stor. Større fokus mod løsning af familiens forhold i de sager, således der kan arbejdes mod en hjemgivelse. Alternative løsninger som massiv støtte af timers støtte i udsatte familier, hvor det er lykkes at skabe bedre forhold for børnene. Kompenserede og vedvarende støtte i udsatte familier, hvor en anbringelse undgås. Der er kommet en større fokus på ventetider hos kommunes egne leverandøren og en fokus på, at der kan være penge at spare, hvis familierne ikke skal vente så længe, at der måske skal iværksættes mere end først tiltænkt. Derfor er der givet grønt lys til at købe foranstaltninger fra 14

15 private leverandører og fonde, hvilket igen har betydet kortere ventetid hos kommunens egne leverandører. Tidligere var det et krav at vi "købte" hos kommunes egne tilbud I en anbringelse var valget mellem en dyr og mindre dyr anbringelse ca kr. pr. måned. Den mindre dyre anbringelse undersøges grundigt, for at sikre at barnet kan udvikle sig der. Samtidig er der tættere kontakt til stedet og der anmodes om hyppigere udtalelser for at følge barnets udvikling. Det medførte, at kommunens rådgiver brugte mere tid i denne sag end vanligt i anbringelsessager. Samt at forældrene var en smule utrygge ved stedet og også havde hyppigere henvendelser til rådgiver Ung 17 årig, frivilligt anbragt (opholdssted), løbende opfølgning og opfølgning inden fyldt 17½. Der er her veldokumenteret, at den unge ikke opfylder betingelserne for 76 efterværn. I samarbejde med den unge og Ungeindsatsen I [xx, red.] Kommune iværksættes andet tilbud inden for normalområdet, som på alle områder var mere kvalificerende for den unge, end at fortsætte opholdet på opholdsstedet. Et større fokus på supervision til plejefamilier og et større og grundigere godkendelses- og opfølgningsarbejde ift. plejefamilier. Dette er blandt andet udsprunget af fokus på, at flere børn skal anbringes i plejefamilier i stedet for på opholdssteder. At finde ressourcer i barnets netværk og familie. Bedre samspil på tværs af indsatser og fokus på tidlig forebyggende indsatser for børn I [xx, red.] kommune, er vi en helt ny rådgivergruppe. Vi bruger tid på at kigge på de indsatser, som tidligere rådgiver har sat i værk, hvor mange bare er købt for at købe ro og pause. Mange af de sager er sager, hvor der er købt en dyr foranstaltning, men der er ikke den faglighed i foranstaltningen som kan hjælpe barnet. Dette er med stor sandsynlighed gjort, for at skabe arbejdsro. Vi har i kommunen, rådgivergruppen imellem, fokus på, at de foranstaltninger, vi bestiller, skal være pengene værd. Vi har fokus på fagligheden og vil gerne have statusrapporter og vurderinger samt opfølgninger, som viser, at det skaber resultater. Samtidig vil vi gerne sikre, at de børn der er i foranstaltninger har det godt med foranstaltningen. Generelle kommentarer Vi har gruppemøde hver uge. Derudover har vi et visitationsudvalg, hvor aflastninger og anbringelser mv. skal igennem. Der er møde 1 gang per måned. Der er forskel på gruppemøde og visitationsudvalg. På gruppemødet er fokus langt mere rettet mod familien og barnets behov. På visitationsmødet spiller økonomi en stor rolle. Det opleves nogle gange som en "eksamen" - idet der også sidder skolefolk, folk fra handicap, PPR og øverste ledelse med til de møder. Nogle gange kæmper de om at have "ret" Med digitaliseringen er det muligt at kombinere økonomi og kvalitet og ikke mindst udvikling af nye og bedre tilbud Antal sager gør det umuligt at overholde f.eks. partshøring, frister, herunder opfølgning på foranstaltninger Det er dybt frustrerende, når en kommunes serviceniveau svinger en del i løbet af kort tid, når der skal laves økonomiske opbremsninger. Det gør, at man kan komme til at fremstå utroværdig over for børn/familier, som man har talt om foranstaltningsmuligheder med. [ ] Men mest problematisk er det selvfølgelig, når man har gjort et stort arbejde i en sag, der af økonomiske årsager skal forelægges et visitationsudvalg, bestående udelukkende af ledere, og sagen så bliver behandlet uden faglighed og udelukkende med hensyn til økonomi. Dette er spild af arbejde og meget utilfredsstillende, idet det jo er rådgiver, der skal viderebringe afgørelse og stå til 15

16 regnskab for beslutningen. Det kommer lederne aldrig i nærheden af, og det er ikke muligt at give en god faglig begrundelse til borgeren. Det er nok det værste, og mange rådgivere er meget påvirkede efter at have været til visitation, fordi nogle ledere også har et krænkende sprogbrug, både vedr. den unge/barnet og rådgiver Nogle af disse kommentarer omhandler dokumentation og administration på børneområdet: For mig at se er fokus flyttet til dokumentation, administration af regler og interne procedurer Det værste er ikke fokus på økonomien, men den voldsomme stigning i kravet til dokumentation og administration, som forhindrer rådgiverne i at kunne nå tingene til tiden - og det er jo også en slags besparelse og økonomifokus. Vores normering er simpelthen for ringe med de krav til kvalitet i sagerne, som kræves. Men ledelsen har tidligt meldt ud, at vi skal forvente at skulle løbe stærkere og stærkere og være mere effektive i fremtiden (vækst-tanken på vores område). Det ødelægger mennesker, og vi har allerede haft mange sygemeldinger med stress. Hvis vi italesætter situationen, bliver det opfattet som brok Jeg oplever, at størstedelen af socialrådgivers tid går med administration, skriftlighed, dokumentation og kontrol. Jeg oplever langt mindre tid med familierne, da der skal bruge uforholdsvis meget tid rent administrativt på dokumentation. Jeg oplever, at sagsgangene er blevet mindre smidige pga. dokumentationskrav og økonomistyrring, og det betyder, at indsatser kan tage uforholdsmæssig lang tid at iværksætte - til ugunst for børn og forældre Som rådgiver, der er gået fra en kommune med fokus på økonomi og uden egenkompetence, til en ny kommune med fokus på faglighed og egenkompetence til alt undtagen anbringelse kan jeg kun sige, at det er dobbeltsidet. Det er vigtigt at have fokus på økonomien, blandt andet fordi der er mange brodne kar inden for børneverdenen. Det er ok at betale mange penge for en foranstaltning, hvis det er den, der virker. Det er ikke ok at betale for noget, der virker lidt eller halvt 16

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Dansk Socialrådgiverforening, november 2011 1 Forord af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening Det ville være rart, hvis der var uanede

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010 Dansk Socialrådgiverforening, april 2010 1 Forord Fokus på økonomi medfører i bedste fald større kreativitet og i værste fald begrænsninger i forhold

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Kompetenceplan for børn og unge

Kompetenceplan for børn og unge plan for børn og unge 11(Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien) Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien Rådgiver - ved bevilling

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre

Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre Oktober 2011 Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre Dansk Socialrådgiverforening har i samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) undersøgt, om kommunernes økonomiske hensyn påvirker

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Visitations- og samarbejdsaftale mellem Socialrådgivningen og Specialteamet for plejefamilier og opholdssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Visitations- og samarbejdsaftale mellem Socialrådgivningen og Specialteamet for plejefamilier og opholdssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Visitations- og samarbejdsaftale mellem Socialrådgivningen og Specialteamet for plejefamilier og opholdssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning. Aftalen har sit naturlige afsæt i Ringkøbing Skjern

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

HVAD VIRKER FOR DE MEST UDSATTE UNGE? OPLÆG V. LAJLA KNUDSEN, SFI BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2009

HVAD VIRKER FOR DE MEST UDSATTE UNGE? OPLÆG V. LAJLA KNUDSEN, SFI BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2009 HVAD VIRKER FOR DE MEST UDSATTE UNGE? OPLÆG V. LAJLA KNUDSEN, SFI BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2009 DAGENS TEMAER Præsentation af undersøgelsen og datagrundlaget Hvilke unge modtager forebyggende

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Velfærdsministeriet Børneenheden J.nr. 2008-2802 mbn 7. maj 2008 Talepunkter til samråd om SOU Z og Æ tirsdag den 13. maj Samrådsspørgsmål

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Til Folketingets Ombudsmand

Til Folketingets Ombudsmand Til Folketingets Ombudsmand I henhold til 17, stk. 1 i ombudsmandsloven anmoder vi Folketingets Ombudsmand om at iværksætte en undersøgelse af den spareplan på området for udsatte børn og unge, som et

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge Paradigmeskifte version 2.0 Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge 2 Forord Familierådgivningen i Esbjerg Kommune har de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces i myndighedshåndteringen

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde

Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde Økonomien på det specialiserede børneområde er under pres. Det kan især tilskrives to forhold. For det første blev der i 2015

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sagsnr Bilag 3 til rapport til Strukturudvalget - Eksempler på servicerejser for borgeren. Dokumentnr.

Sagsnr Bilag 3 til rapport til Strukturudvalget - Eksempler på servicerejser for borgeren. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT 16-11-2012 Bilag 3 til rapport til Strukturudvalget - Eksempler på servicerejser for borgeren Dette bilag indeholder en række eksempler

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

5. Konklusion. Baggrund og formål

5. Konklusion. Baggrund og formål 5. Konklusion Baggrund og formål Aalborg Kommune rettede i februar 2009 henvendelse til BDO Kommunernes Revision A/S med henblik på samarbejde om vurdering og anbefalinger på børne- og familieområdet og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv Ballerup Lærerforening April 2008 Indledning Ballerup Lærerforening har netop gennemført en undersøgelse af rummeligheden

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Budgetnotat Børn og Familie

Budgetnotat Børn og Familie Budgetnotat Børn og Familie Politikområde Udsatte Børn og Unge Budgetudfordring i 2017 Politikområdet Udsatte Børn og Unge er i budget 2017 og overslagsårene NOTAT udfordret økonomisk på grund af en øget

Læs mere

Solrød-model, BDO-analyse m.m.

Solrød-model, BDO-analyse m.m. Solrød-model, BDO-analyse m.m. Orientering til Familie- og uddannelsesudvalget 13. marts 2017 Poul Edvard Larsen, leder af Børn og Unge Rådgivningen Lone Vandborg, leder af Familieafsnittet Disposition

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Serviceområde 16 forventer et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Forvaltningen foreslå en udgiftsreduktionsplan som forløber sideløbende med udrulningen

Læs mere