Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for km vandløb og der er planlagt indsats på km vandløb (sendt i supplerende høring).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring)."

Transkript

1 FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer (fosfor), som kun langsomt forsvinder. Hvad er omfattet af vandplanerne? Kystvande: Alle kystvande er omfattet. Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for km vandløb og der er planlagt indsats på km vandløb (sendt i supplerende høring). Søer: Alle søer over 5 hektar (svarende til ti fodboldbaner) er omfattet. Visse søer mellem 1-5 hektar. Alle søer, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder. Grundvand: 383 grundvandsområder. Hvordan kommer man til at mærke, at vandet bliver renere? Der bliver mere og bedre natur, og plante- og dyrelivet vil være rigere. Vi vil opleve mindre iltsvind og færre bundvendinger i kystvande og fjorde. Bliver badevandet renere? Ja, særlig som følge af indsatsen over for spildevandsoverløb og kloakering. Og problemer med badevandskvalitet i kystvande omkring å-udløb vil blive mindsket. Vil man kunne drikke af vandet i bækken? Nej. I Danmark bruger vi urenset grundvand som drikkevand. Bækkens vand bliver godt nok renere, men vandet kan godt indeholde skadelige bakterier, så det bør man ikke drikke. Kan jeg fange flere fisk i åen? Ja, på sigt kommer der flere fisk, fordi levevilkårene for fisk, smådyr og planter bliver forbedret betydeligt. 1

2 NÆRINGSTOFFER Hvad betyder god økologisk tilstand? Det vil sige en tilstand, der kun er svagt ændret i forhold til en uberørt tilstand. Der skal være de dyr og vandplanter, som kun afviger lidt fra, hvad man kan forvente i vandløb, der er upåvirkede af mennesker. Hvad sker der, hvis vi ikke reducerer kvælstofudledning? Så vil vi få mere iltsvind og bundvendinger i fjordene. Vi vil ikke kunne opnå god tilstand, men forringet økologisk tilstand i kystvandene, og Danmark vil ikke leve op EU s regler. Hvor meget har vi allerede reduceret kvælstofudledning med? Som følge af vandmiljøplanerne er den samlede udledning af kvælstof til kystvande reduceret med ca tons siden 1980 erne. Hvorfor skader kvælstof havet? Kvælstof øger produktion af mikroskopiske alger, der, når de synker til bunds, nedbrydes og dermed øger iltforbruget, så der kommer iltsvind. Algerne hindrer også, at lyset når ned til bunden, så bundvegetationen, f.eks. ålegræs, ikke kan gro. Hvorfor reducerer man ikke kvælstof i søer og vandløb? I vandløb har mængden af fosfor og kvælstof ikke nogen større betydning for miljøtilstanden. Det bliver hurtigt skyllet væk. Hér er det derimod mængden af organisk stof fra spildevand, der er et problem, ligesom de fysiske forhold i vandløbet kan gøre livet svært for planter og dyr. Hvorfor er fosfor skadeligt for søer? Fosfor fungerer som gødning for alger og øger dermed algevæksten. Alger skygger for sollys til de vandplanter, der lever på bunden, som så skygges væk. Når algerne dør synker de til bunds og bruger ilten i bundvandet til forrådnelse. Dermed opstår iltsvind i søen, som giver forringede forhold for fisk, bunddyr og planter. Hvorfor beskytter vi kun kystvandene for kvælstof og ikke fosfor? I modsætning til søer er det for det meste kvælstof, der begrænser algernes vækst. Har dyrkning af brakarealer øget behovet for større kvælstofreduktioner? Nej, ophør med brak betyder ikke nødvendigvis øget udvaskning af kvælstof til vandmiljøet. Det skyldes, at der er et loft over, hvor meget kvælstof der samlet 2

3 må bruges i Danmark. Derfor bliver den samme mængde næringsstoffer, nu blot fordelt ud på et større areal. Hvor kommer fosforudledningen fra? Det kommer fra vores brug af vaskemidler, gødning og i foder til fiskeopdræt. I mange søer ligger fosfor på bunden, som stammer fra tidligere tiders udledninger og som kun langsomt frigives. Hvordan gavner det vandmiljøet at forbedre vandløbene? Indsatsen i vandløbene skal gavne plante- og dyrelivet. Det sker ved at skabe større variation så vandløbene får en mere naturlig tilstand. Indsatsen er altså ikke rettet imod fjernelse af kvælstof og fosfor, da stofferne hurtigt bliver fragtet videre til søer og havet. Hvad er punktkilder? Punktkilder er bl.a. renseanlæg, overløbsbygværker, afstrømning fra befæstede arealer, dambrug, industrier/virksomheder og spredt bebyggelse. Hvor mange husstande i Danmark er ikke kloakeret? Ca ejendomme er ikke på offentlig kloak, men har forskellige grader af rensning, nedsivning mm. Hvor havner deres spildevand så? Spildevandsudledningerne fra den spredte bebyggelse havner i stort omfang i vandløb og søer, enten direkte eller via markdræn, grøfter mm. Hvem betaler for at mindske udledning fra punktkilder? Det gør forbrugerne. Hvis udledning kommer fra virksomheder, herunder havbrug og dambrug, finansieres tiltagene som udgangspunkt af virksomhederne. Hvordan indgår drikkevand i vandplanerne? Planerne skal sikre sammenhæng mellem vores forbrug af vand og behovet for vand i vandløb og i naturen. Hvis der indvindes for meget vand, går det ud over vandløb og natur. Planerne sætter balancen. Hvilket område af Danmark skal reducere mest kvælstof? Oplande til de mere lukkede kystvande, særligt fjordene har det største indsatsbehov Hvilket område skal reducere mindst? Oplande til de åbne kystvande skal reducere kvælstof mindst, fx Kattegat eller Vadehavet. 3

4 KOMMUNERNE Hvordan sikrer staten, at kommunerne lever op til vandplanerne? Kommunerne skal udarbejde handleplaner, der fortæller, hvordan de konkret vil nå vandplanernes mål. Kommunerne skal forvalte i overensstemmelse med vandplanen og skal prioritere deres indsatser. Hvad vil det sige, at virkemidlerne skal være omkostningseffektive? Det betyder, at kommunen skal vælge den billigste og teknisk/praktisk gennemførlige måde at opnå målet. Man må altså ikke vælge en dyrere løsning, fordi det f.eks. er politisk eller erhvervsmæssigt mere bekvemt. VIRKEMIDLER Hvordan finder vi ud af, om planerne virker? Naturstyrelsen er ansvarlig for at indsamle viden om, hvordan indsatsen påvirker naturen og vandmiljøet. Et nyt natur- og miljøovervågningsprogram der bl.a. er målrettet vandplanerne er trådt i kraft i Er der taget højde for klimaforandringer i vandplanlægningen? Nej. Der er endnu ikke tilstrækkelig viden om, hvordan klimaændringerne vil påvirke vandmiljøet. Frem til næste vandplan i 2015 vil Naturstyrelsen arbejde på at klarlægge, hvordan effekten af klimaforandringerne skal inddrages i vandplanlægningen. Men den kommende indsats vil under alle omstændigheder gøre vandmiljøet bedre i stand til at klare klimaudfordringer. Visse virkemidler, fx vådområder vil allerede nu have en positiv effekt i forhold til klimatilpasning, fordi vådområderne fungerer som bufferzoner ved kraftig regnafstrømning. I vandplanerne lægges der som noget nyt vægt på, at myndighederne bør give de indsatser i vandplanerne, som understøtter indsatser i forbindelse med klimatilpasning, en høj prioritet. ØKONOMI Hvad koster vandplanerne? Vand- og naturindsatsen udgør en samlet offentlig investering på ca. 4 mia. kr i perioden Hertil skal lægges brugerfinansierede udgifter særligt på spildevands- og vandforsyningsområdet. Hvor kommer pengene fra til vandplanerne? Indsatsen for finansieres bl.a. af: EU s landdistriktsprogram 4

5 Miljømilliard II Pesticidafgifter Salg af arealer under Miljøministeriet og Fødevareministeriet Er der koordination mellem vand- og natura2000 planerne? Ja. Nogle virkemidler, f.eks. randzoner langs vandløb og søer, vil i nogle tilfælde bidrage til at nå mål for både vand og natur. Hvordan er de andre EU landes vandplaner? Landene har alt efter bl.a. geografi, geologi eller intensitet af landbruget forskellige problemer med at opfylde vandplanernes målsætning. I flere lande er spærringer i vandløb og floder et stort problem. Forurening af vandmiljøet med næringsstoffer fra landbruget er et tema i 9 ud af 10 landes vandplaner. De andre landes virkemidler er overordnet de samme, som bliver anvendt her i Danmark. Hvordan virker de dyrkningsfrie randzoner langs vandløbene? Fosfortilførslen til vandløbene bliver reduceret som følge af, at der skal udlægges 10 m randzone langs vandløb og søer. Inden for denne zone bliver der krav om forbud mod sprøjtning, gødskning og al dyrkning, undtagen vedvarende græs og flerårige energiafgrøder. 5

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 Redaktion:

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

De våde enge. Den gode eng ved vandløbet, kranset af elletræer.

De våde enge. Den gode eng ved vandløbet, kranset af elletræer. 7 De våde enge De våde enge er på vej tilbage i det danske landskab. Der er mange gode grunde til, at vi nu bruger mange penge på at genskabe noget af denne specielle naturtype. Bent Lauge Madsen giver

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere