Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve"

Transkript

1 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbestemmelser Indholdsfortegnelse 1 Orientering Option vedr. kontraktforlængelser Overtagelse af medarbejdere 2 2 Udbudsbetingelser 4 3 Tilbudsbetingelser Tilbuddet skal indeholde Tilbudsgivning og åbning Spørgsmål og rundvisning Stand-still periode Accept og vedståelse Forbehold 7 4 Udvælgelse og tildeling Udvælgelse Tildeling Kontrakt 8 Bilag 1. Udkast for kontraktopbygning 2. Tro og love-erklæring vedr. gæld til det offentlige Dokument nr. P Revision nr. 01 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt FML

2 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 2 / 14 1 Orientering Greve og Solrød Kommuner - herefter benævnt Udbyder - samarbejder om dette offentlige EU-udbud vedrørende følgende 2 entrepriser: Indsamling af affald i begge kommuner. Drift- og transport fra MiljøCenter Greve. Der kan afgives tilbud på disse to entrepriser hver for sig eller begge entrepriser samlet. Hvis der gives bud på den samlede entreprise er det et krav, at der samtidigt bydes på hver af de to enkelte entrepriser. De to entrepriser er beskrevet i hver sin ydelsesbeskrivelse. Indsamlingsentreprisen vil være juridisk opdelt i to særskilte kontrakter med hhv. Greve og Solrød Kommune. Indsamlingsentreprisen udbydes med entreprisestart: - 1. april 2010 for indsamlingsentreprisen i Solrød Kommune - 1. september 2010 for indsamlingsentreprisen i Greve Kommune Drift- og transportentreprisen for MiljøCenter Greve udbydes med entreprisestart: - 1. september 2010 Entrepriseafslutning for begge entrepriser er 31. august Option vedr. kontraktforlængelser Udbyder har option på forlængelse i et antal måneder op til 1 år frem for hver af de 2 entrepriser særskilt. Ønsker Udbyder at gøre brug af optionen om forlængelse, vil omfanget blive meddelt til renovatøren senest 6 måneder inden entrepriseafslutning. Renovatørens tilbud og enhedspriser skal være robuste i forhold til svingninger og udvikling i entrepriseopgaverne. Rammeomfang for dette er angivet i ydelsesbeskrivelsernes afsnit vedr. ændringer. 1.2 Overtagelse af medarbejdere Renovatøren skal overtage det mandskab, der på nuværende tidspunkt varetager opgaverne.

3 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 3 / 14 Relevante data for medarbejderne er vedlagt ydelsesbeskrivelsen. Udbuddet varetages af: På vegne af Udbyder: COWI A/S Att: Frank Michael Larsen Havneparken Vejle Tlf: Greve Kommune Greve Renovation A/S Løvmosen Greve og Solrød Kommune Teknisk Administration Solrød Center Solrød Strand

4 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 4 / 14 2 Udbudsbetingelser Nedenfor nævnte dokumenter danner grundlag for afgivelse af tilbud: Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om affald med senere ændringer samt tilhørende cirkulærer mv. At-vejledning nr. D.3.1 om løft, træk og skub. Udbudsbekendtgørelsen fra EU Tidende. Ydelsesbeskrivelsen. Tilbudslisten. Eventuelle rettelsesblade.

5 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 5 / 14 3 Tilbudsbetingelser Udbuddet er opdelt i 2 entrepriser - hhv. Indsamling af affald og Drift af MiljøCenter Greve. Der kan afgives: 1. Særskilt tilbud på en eller begge entrepriser uden indbyrdes afhængighed. 2. Samlet tilbud på tildeling af begge entrepriser samtidigt. Hvor tilbudsgiver kan indregne en evt. dekort, som tilbudsgiver ønsker at give, hvis begge entrepriser tildeles samtidigt. Hvis der afgives samlet tilbud på begge entrepriser samtidigt (2) skal der også afgives særskilt tilbud på hver entreprise for sig (1). Alle poster skal udfyldes indenfor hver entreprise, der afgives tilbud på, og tilbuddet skal således omfatte samtlige ydelser som beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. 3.1 Tilbuddet skal indeholde Komplet udfyldt tilbudsliste afleveret digitalt som excelfil på CD eller USB stick og i papirformat - Tilbudsgiver er ansvarlig for korrekt udfyldelse og derudover ikke at ændre i tilbudslisten. Tro og loveeklæring vedrørende gæld til det offentlige. Dokumentation vedrørende økonomiske og virksomhedsmæssige forhold for danske bydere i form af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Attesten skal være dateret mindre end 6 mdr. før tilbudsgivning. Udenlandske bydere skal fremsende tilsvarende dokumentation fra hjemlandet. Blanket til anmodning om serviceattest kan bl.a. fås via: test.pdf Kopi af renovatørens erhvervsansvarsforsikring. Tilsagn fra penge- eller kautionsforsikringsinstitut om sikkerhedsstillelse. Redegørelse for referencer fra tilsvarende entrepriser. Redegørelse for biler

6 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 6 / 14 Redegørelse for udstyr mv. Redegørelse for bemanding og entrepriseløsning Det samlede Tilbud skal afleveres på CD eller USB stick og 2 stk. i papirformat. Tilbuddet skal foreligge i to ens eksemplarer, hvoraf ét eksemplar skal fremstå som originaleksemplar. Tilbudsmaterialet returneres ikke. Der accepteres ikke underrenovatører på indsamling af dagrenovation i sække/140 l beholdere samt i fortovsindsamling og der accepteres ikke underentreprenører til bemanding af genbrugspladsen. 3.2 Tilbudsgivning og åbning Tilbuddet skal fremsendes til eller afleveres hos: Udbyder inden licitationen torsdag den 10. september 2009 kl. 13:30. De bydende har adgang til at overvære åbning af tilbuddene. Licitationen afholdes på ovenstående adresse. 3.3 Spørgsmål og rundvisning Eventuelle supplerende oplysninger om udbudsmaterialet fås ved at fremsende spørgsmål skriftligt som til udbyders kontaktperson inden fredag den 21. august 2009 kl. 13:30. Frank Michael Larsen COWI A/S Spørgsmål og svar mailes til samtlige bydende senest fredag den 28. august Der vil blive afholdt rundvisning på genbrugsstationen MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve onsdag den 19. august 2009 kl.13: Stand-still periode Efter evaluering af tilbuddene følger en orientering om valg af renovatør og derefter en stand-still periode på 10 dage. Stand-still meddelelsen mailes til de

7 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 7 / 14 bydende og vil indeholde en oversigt over konkurrencesummer for de enkelte tilbud. 3.5 Accept og vedståelse Efter stand-still perioden forventer Udbyder at kunne meddele den/de vindende renovatør(er) en accept. De bydende skal vedstå deres tilbud indtil kontraktindgåelse. 3.6 Forbehold Udbyder vil forkaste tilbud, der indeholder forbehold, som ikke kan prissættes.

8 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 8 / 14 4 Udvælgelse og tildeling 4.1 Udvælgelse De indkomne tilbud vil i første omgang blive gennemgået med henblik på fastlæggelse af, om de er konditionsmæssige. Udvælgelsen baseres på det enkelte tilbuds indhold i forhold til det forlangte. Altså en konstatering af om tilbudslisten er korrekt og fuldstændigt udfyldt, om den krævede dokumentation og redegørelse er vedlagt og om der er taget forbehold. Tilbud, som ikke opfylder de opstillede betingelser, vil blive forkastet og kommer dermed ikke i betragtning i konkurrencen om entrepriserne. 4.2 Tildeling Udbyder vil anvende tildelingskriteriet - laveste pris - hvilket vil sige den samlet set laveste pris for de to entrepriser. Evalueringen vil sigte mod at finde den samlet set laveste pris ved at undersøge om: Denne fremkommer som en kombination af tilbud på hver af de to entrepriser. Eller om: Denne fremkommer ved antagelse af et samlet tilbud fra en tilbudsgiver, som byder på scenariet med tildeling af begge entrepriser samtidigt. 4.3 Kontrakt Inden kontraktunderskrivelsen skal renovatøren deltage i en gennemgang af tilbuddet, hvor Udbyder redegør for sine forventninger til renovatørens fremtidige arbejde og arbejdsprocedurer, herunder metoder for kommunikation mellem Udbyder og renovatøren, og renovatøren redegør for udførelsesmetoder, udstyr m.v.

9 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 9 / 14 Udkast til kontrakter er vedhæftet dette dokument. Endelig kontrakt udarbejdes af Udbyder efter valg af renovatør. Kontraktsproget er dansk.

10 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 10 / 14 Bilag 1 Udkast/eksempel - ENTREPRISEKONTRAKT For indsamling af affald i hhv. Greve eller Solrød Kommune Mellem undertegnede Udbyder Og Renovatør Er dags dato indgået kontrakt vedrørende indsamling af affald i Greve/Solrød Kommune 1 Ydelse Entreprisen er beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. De kontraktmæssige ydelser og kontraktgrundlaget er specificeret i prioriteret rækkefølge i følgende dokumenter (kontraktbilag): Denne kontrakt Rettelsesbreve Ydelsesbeskrivelse Renovatørens tilbud De til denne kontrakt hørende kontraktbilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning til denne kontrakt eller til en bestemmelse heri omfatter også de til kontrakten hørende kontraktbilag. Såfremt, der måtte være uoverensstemmelse mellem kontraktens ordlyd og ordlyden i kontraktbilagene har selve kontrakten forrang. Hvor kontrakten er tavs gælder kontraktbilagene. Ved uoverensstemmelse mellem kontraktbilagene indbyrdes, har det højst prioriterede kontraktbilag forrang, jf. ovenfor. 2 Kontraktsum Renovatøren forpligter sig til at udføre de specificerede ydelser i aktuelt omfang. Den tilbudte årlige kontraktsum, excl. moms kr. Afregning sker efter de i tilbudslisten afgivne enhedspriser. Renovatøren skal være indstillet på at udvide og indskrænke sine ressourcer efter det aktuelle behov - uden krav om ekstrabetaling udover de afgivne enhedspriser.

11 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 11 / 14 3 Sikkerhedsstillelse Som anført i ydelsesbeskrivelsen skal renovatøren stille en sikkerhed, som udgør 15 % af kontraktens årssum i hele kontraktperioden, svarende til: kr. Dokumentation for Sikkerhedsstillelsen skal fremlægges for udbyder senest 1 måned inden entreprisens start. 4 Varighed og optioner Entrepriserne udbydes med entreprisestart: - 1. april 2010 for indsamlingsentreprisen i Solrød Kommune - 1. september 2010 for indsamlingsentreprisen i Greve Kommune Entrepriseafslutning er 31. august 2014 med option for forlængelse i op til 1 år frem. Ønsker udbyder (Greve og Solrød samlet) at gøre brug af optionen om forlængelse, vil omfanget blive meddelt til renovatøren senest 6 måneder inden entrepriseafslutning. 5 Kontrakteksemplarer Denne kontrakt oprettes i 2 underskrevne eksemplarer, hvoraf det ene beror hos Greve hhv. Solrød og det andet hos renovatøren. Således aftalt: Greve/Solrød, den 2009 Greve/Solrød, den 2009 Renovatør Udbyder

12 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 12 / 14 Udkast/eksempel - ENTREPRISEKONTRAKT For drift af MiljøCenter Greve Mellem undertegnede Udbyder Og Entreprenør Er dags dato indgået kontrakt vedrørende drift af MiljøCenter Greve. 1 Ydelse Entreprisen er beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. De kontraktmæssige ydelser og kontraktgrundlaget er specificeret i prioriteret rækkefølge i følgende dokumenter (kontraktbilag): Denne kontrakt Rettelsesbreve Ydelsesbeskrivelse Entreprenørens tilbud De til denne kontrakt hørende kontraktbilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning til denne kontrakt eller til en bestemmelse heri omfatter også de til kontrakten hørende kontraktbilag. Såfremt, der måtte være uoverensstemmelse mellem kontraktens ordlyd og ordlyden i kontraktbilagene har selve kontrakten forrang. Hvor kontrakten er tavs gælder kontraktbilagene. Ved uoverensstemmelse mellem kontraktbilagene indbyrdes, har det højst prioriterede kontraktbilag forrang, jf. ovenfor. 2 Kontraktsum Entreprenøren forpligter sig til at udføre de specificerede ydelser i aktuelt omfang. Den tilbudte årlige kontraktsum, excl. moms kr. Afregning sker efter de i tilbudslisten afgivne enhedspriser. Entreprenøren skal være indstillet på at udvide og indskrænke sine ressourcer efter det aktuelle behov - uden krav om ekstrabetaling udover de afgivne enhedspriser.

13 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 13 / 14 3 Sikkerhedsstillelse Som anført i ydelsesbeskrivelsen skal renovatøren stille en sikkerhed, som udgør 15 % af kontraktens årssum i hele kontraktperioden, svarende til: kr. Dokumentation for Sikkerhedsstillelsen skal fremlægges for udbyder senest 1 måned inden entreprisens start. 4 Varighed og optioner Entreprisen udbydes med entreprisestart: - 1. september 2010 for drift af MiljøCenter Greve Entrepriseafslutning er 31. august 2014 med option for forlængelse i op til 1 år frem. Ønsker udbyder (Greve og Solrød samlet) at gøre brug af optionen om forlængelse, vil omfanget blive meddelt til entreprenøren senest 6 måneder inden entrepriseafslutning. 5 Kontrakteksemplarer Denne kontrakt oprettes i 2 underskrevne eksemplarer, hvoraf det ene beror hos udbyderne og det andet hos entreprenøren. Således aftalt: xx, den 2009 Greve/Solrød, den 2009 Entreprenør Udbyder

14 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald samt drift og transport fra MiljøCenter Greve Udbudsbetingelser 14 / 14 Bilag 2 Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Virksomhedens navn og adresse: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Dato og underskrift

15 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald Ydelsesbeskrivelse

16 Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald Ydelsesbeskrivelse Kommentar om færdiggørelse af udbudsmaterialet Det skal bemærkes, at udbudsmaterialet med bilag kun foreligger i udkast. Der vil samtidigt med og umiddelbart efter den politiske sagsbehandling i juni 2009 ske: korrekturlæsning opdatering af faktuelle oplysninger præciseringer konsekvensrettelser som følge af den politiske sagsbehandling. Dokument nr. P Revision nr. 5 Udgivelsesdato Udarbejdet FML Kontrolleret Godkendt

17 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forskelle mellem de to kommuners affaldsordninger 4 2 Mandskab og materiel Mandskab Indsamlingsbiler Vanskelige tilkørselsforhold Indsamlingskøretøj med påmonteret vægt Krav i forhold til tømning samt hygiejne 9 3 Levering af opsamlingsudstyr Levering af plastsække til dagrenovation Affaldscontainere til institutioner mm Udbringning og ombytning af opsamlingsudstyr 12 4 Styring og indsamling generelt Afhentningstidspunkt Til- og afmeldinger Generelle kvalitetskrav ved indsamling af affald Kørselsledelse og kørselsfaciliteter Borgerhenvendelser, klager og opfølgning Defekt opsamlingsmateriel Meddelelsesseddel Vejrligsindsamling Vanskelig tømning Standpladser og adgangsveje Særskilt kørsel 19 5 Dagrenovation Tømningsplan for indsamling af dagrenovation Korrekt tilmelding til dagrenovationsordningen Indsamling af affaldssække 22

18 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner Tømning af beholdere og minicontainere Vægtbaseret indsamling Tømning af delvist nedgravet system Indsamling af dagrenovation i komprimatorcontainere Sommerhustømning Ekstratømninger m.v Nøgleordninger Helligdagsindsamling 25 6 Fortovsindsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer Genanvendelige materialer Storskrald Haveaffald Mængder Håndtering og aflevering Henteordning for særligt affald i Solrød 30 7 Tømning af minicontainere med papir, pap, kuber, containere og delvist nedgravet system Minicontainere og kuber Nøgleordninger Tømning af vip-, maxi- og komprimatorcontainere Tømning af delvist nedgravet system Grabning af haveaffald Helligdagsindsamling 37 8 Indsamling af batterier Batteripose på papirbeholderen Tømning af batteribokse 38 9 Modtageanlæg Kvalitet og samarbejde Driftsmøder Kvalitetsplan og driftsinstrukser Driftskontrol og Controllerfunktion Driftsrapporter Bodssystem Særlige betingelser Sikkerhedsstillelse og forsikring 47

19 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Misligholdelse Kørselsstop Voldgift Forsøgsordninger og undersøgelser Indkøringsperiode Overtagelse af medarbejdere Sociale klausuler Betaling og regulering Ændringer i ydelsen 52 Bilag: 1. Mængde data 2. Svært tilgængelige adgangsveje / følsomme vejstrækninger mv. - eksempler 3. Tømningsplan for 4-hjulede containere med dagrenovation 4. Oversigtskort - nuværende distrikter vedr. rutebaseret fortovsindsamling 5. Oplysninger vedr. den nuværende udførelse af fortovsindsamlingen 6. Oversigt over forretninger med battericontainere inkl. tømningsfrekvens 7. Data vedr. overtagelse af medarbejdere

20 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 4 1 Indledning Greve og Solrød Kommune er indgået i et samarbejde vedr. udbud af affaldsindsamlingen i de to kommuner. Arbejdet omfatter i hovedtræk: Indsamling af dagrenovation Indsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer (fortovsindsamling) Tømning af minicontainere med papir, kuber, containere og delvist nedgravet systemsystem Indsamling af batterier Ydelsesbeskrivelsen og den udfyldte tilbudsliste fra renovatøren danner grundlag for arbejdets indhold og udførelse. Affaldsordningerne i de to kommuner er meget ens hvilket fremgår af nærværende ydelsesbeskrivelse og tilbudslisten. Der indgås en særskilt entreprisekontrakt med hver kommune og renovatøren skal administrere disse hver for sig. Opgaverne skal principielt også løses særskilt indenfor hver kommune, men udbyder er indstillet på at godkende tværgående aktiviteter og indsamling i det omfang det kan administreres og planlægges. 1.1 Forskelle mellem de to kommuners affaldsordninger Der er visse detaljer i de to kommuners affaldsordninger, som ikke er helt ens. Forskellene ses tydeligt i tilbudslisten, hvor omfang er opført i hver kommune og samlet. Udover de forskelle, som er angivet i tilbudslisten, er der følgende særlige forhold for de to kommuner:

21 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 5 Solrød Kommune Juletræer indsamles som haveaffald og haveaffald indsamles i 12 månder årligt. Variant af controllerfunktion?? (bør lige overvejes hvordan det præsenteres..) Dagrenovation i sækkestativer indsamles i 110 liter sæk 1 bolikompleks har renovationsskakte og bruger dertil 110 listers skaktsæk med tykkelse på 100my. Der er en særlig henteordning, hvor borgerne mod en bataling af kørselsudgift kan få hentet bygningsaffald og lignende, der ikke afhentes i den ordinære storskraldsordning. Alle kommunale skoler og institutioner m.v.er obligatorisk omfattet af dette udbud og skal udover indsamling og tømning have tilbudt leje af en række forskellige minicontainere og maxicontainere m.v. til både dagrenovationslignende affald, papir, glas og pap. Greve Kommune Dagrenovation i sækkestativer indsamles i 125 liter sæk Borgere med sækkestativ til dagrenovation kan frit vælge, om de i stedet ønsker en 140 liter beholder (skel/skel-løsning) Haveaffald i fortovsindsamling indsamles ikke i januar, november og december. Dvs. at der kun gennemføres 9 indsamlinger årligt. Juletræer indsamles derfor som brændbart storskrald i fortovsindsamlingen En husstand kan have flere 140 liter beholdere til papir, hvis der ikke er plads nok i en enkelt beholder

22 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 6 2 Mandskab og materiel 2.1 Mandskab Renovatøren og dennes mandskab skal kunne forstå, tale og læse dansk. Renovatørens mandskab skal være ensartet klædt i AT-godkendt arbejdstøj og fodtøj samt bære synligt firmanavn og medarbejdernavn. Renovatøren skal opretholde et alkoholforbud for personale, som arbejder indenfor entreprisen. Renovatørens personale skal have gennemgået relevant uddannelse og instruktion inden arbejdsstart således, at de er bekendt med arbejdets omfang og de betingelser, hvorunder dette skal udføres i henhold til kontraktgrundlaget. Personalet skal have deltaget i eksterne eller interne renovationskurser, som sikrer uddannelse efter gældende krav og love. Renovatøren skal til en hver tid kunne indsætte kvalificeret reservemandskab i tilfælde af ferie, sygdom, uheld mv. Renovatøren skal indsætte nødvendigt ekstra mandskab, såfremt det daglige mandskab ikke er i stand til at udføre opgaverne inden for de krævede rammer. Det gælder også situationer om vinteren, ved højtider og lignende. Der må ikke foretages klunsning, modtages vederlag eller træffes aftaler om særordninger. Medarbejdere skal underskrive en erklæring vedr. tavshedspligt, hvad angår oplysninger omfattet af 27 i lov nr. 571 af (forvaltningsloven) med diverse ændringer, som de måtte få kendskab til i forbindelse med udførelse af opgaver omfattet af denne kontrakt. Mandskabets borgerkontakt skal være karakteriseret ved god opførsel og loyalitet mod udbyders beslutninger og administration af renovationsordningen. Hvis der bliver tale om illoyalitet, alvorlig klage over en medarbejder, eller hvis tilsyn med arbejdet afslører overtrædelser af kravene til arbejdets udførelse, kan udbyder forlange vedkommende fjernet fra arbejdet.

23 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner Indsamlingsbiler Renovatøren skal til enhver tid have den nødvendige indsamlingskapacitet til rådighed. Antallet af indsamlingsbiler skal således til enhver tid være tilstrækkelig til, at det aktuelle antal afhentninger bliver præsteret indenfor samme døgn. Bilerne som anvendes til dagrenovationsindsamling (komprimatorbilerne) og fortovsindsamlingen - må kun benyttes i nærværende entreprise og må ikke indgå i renovatørens øvrige opgaver for andre kunder. Det er renovatørens ansvar at få indsat det nødvendige reservemateriel med tilhørende udstyr i tilfælde af, at det normalt benyttede materiel og/eller udstyr ikke er funktionsdygtigt. Hvis renovatøren ikke sikrer det nødvendige reservemateriel, vil han blive gjort økonomisk ansvarlig for bortskaffelse af den mængde affald, som ikke bliver afhentet. Der må kun benyttes indsamlingsbiler, som er bekendtgjort og accepteret af udbyder. Biloversigt - med data krævet af udbyder - skal inkluderes i månedlig driftrapport. Renovatøren er ansvarlig for, at indsamlingsbiler og andet transportmateriel opfylder Færdselsstyrelsens og Arbejdstilsynets regler. Renovatørens indsamlingsbiler skal være monteret med et funktionsdygtigt bakkamera samt bak alarm. Renovatørens indsamlingsbiler skal fremstå ensartede med samme farve/ farvekombination. Renovatøren skal forsyne indsamlingsbilerne med den af udbyder ønskede skiltning (klistermærker) som markerer at indsamlingsbilerne kører for udbyder. Der vil være tale om optil halvdelen af hver side på bilerne. udbyder betaler for fremstilling samt montering og afmontering. Renovatørens indsamlingsbiler skal som minimum opfylde følgende miljømæssige krav: Godkendte EURO V-motorer. Anvende brændstof med svovlindhold mindre end 0,05 %. Overordnet støjniveau på under 80 db (A) ved en hastighed på 60 km/t Indsamlingsbiler kan være 3-akslede og skal i så fald være med drejbar bagaksel for optimal manøvrering og smidighed ved udførelse af tømninger på forskellige lokaliteter. Udbyder ønsker at medvirke til et godt arbejdsmiljø for renovationsfolkene, og derfor stilles der funktionelle krav til indretning af renovationsbilernes førerhus.

24 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 8 Komprimatorbilerne og bilerne til fortovsindsamlingen skal være udstyret med ergonomisk udformede førerhuse med lav indstigningshøjde, hvorved der sikres gode arbejdsforhold. Følgende krav skal være opfyldt på de renovationsbiler som påtænkes anvendt til opgaven: Førerhuset skal have lav indstigningshøjde. Afstanden fra terræn til overkant trin må højest være 550 mm i både fører- og passagerside. Der skal være plant gulv og en fri højde i førerhuset på min mm. Der skal være minimum 3 siddepladser, og de to siddepladser i passagersiden skal være placeret således, at der er fri ståplads foran sæderne. Døren i passagersiden skal være udformet således, at den kan åbnes ved knapbetjening, og lukning skal foregå automatisk ved start af kørsel (hastighed når døren lukkes skal oplyses). Åbning må ikke kunne ske før køretøjet holder stille. Døren kan eksempelvis være udformet som en folde- eller skydedør. Alle køretøjer skal være udstyret med automatgearkasse. Såfremt en tilbudsgiver kan opfylde kravene til et ergonomisk indrettet førerhus på anden vis, skal dette være nøje beskrevet i tilbuddet, således at det kan vurderes, om førerhuset er indrettet ergonomisk hensigtsmæssigt. Ovenstående krav gælder ikke for køretøjer som udelukkende betjenes af en person (eksempelvis biler som betjener landområder). Renovatøren vælger selv sammensætningen af indsamlingsbilerne i forhold til de konkrete forhold hos udbyder. Indsamlingsbilerne skal holdes rene og i ordentlig stand, herunder vedligeholdes, så risiko for oliespild minimeres. Bilerne skal altid medbringe udstyr/materiale til indsættelse overfor oliespild. Samtlige indsamlingskøretøjer skal være udstyret med mobiltelefon, så der løbende kan opnås kontakt mellem køretøjerne og renovatørens kontor Biler til tømning af kuber mv. Der kan ved tømning af delvist nedgravet system og kuber anvendes bil med kran og ladcontainer med låg eller komprimatorbil (ikke til tømning af flasker/glas) med påmonteret kran. Afstanden fra køretøjets placering ved tømning og til centrum af opsamlingsudstyret kan være op til 5 m. Kranen skal være dimensioneret til at løfte Delvist

25 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 9 nedgravet system -sækken i den afstand, og der skal påregnes en vægt op til ca. 900 kg. Anvendes samme ladcontainer etc. til forskellige affaldstyper, skal materiellet rengøres imellem hver fraktion. 2.3 Vanskelige tilkørselsforhold Renovatøren skal selv skaffe sig fornøden viden om specielle forhold, som giver begrænsninger i køretøjernes maksimale totalvægt, akseltryk, højde og bredde mm. Bilagsdelen indeholder eksempler, hvor kørevejene er meget smalle. Derudover findes en del følsomme veje, f.eks. grusveje, særligt i landdistrikter og strandområder. Renovatøren skal påregne, at der kan være flere adresser med sådanne begrænsninger, eksemplerne er således kun vejledende. Til kørsel på smalle og følsomme veje kan med fordel anvendes indsamlingskøretøjer af mindre størrelse. Det er op til renovatøren at sikre, at alle affaldsfraktioner altid bliver indsamlet fra de smalle veje. Det må påregnes, at vejene i sommerhalvåret kan være endnu smallere pga. beplantning/træer. Hvor afhentningen nødvendiggør kørsel på grusveje eller lignende belægning af nøddesten, ral eller lignende ubundet materiale, skal hastigheden være så lav, at støj- og støvgener samt sporkørsel minimeres. 2.4 Indsamlingskøretøj med påmonteret vægt Minimum én af de anvendte biltyper til indsamling af dagrenovation skal være udstyret, så der kan gennemføres vejning ifbm. affaldsindsamling ved boligforeninger etc. Der er tale om samlede indvejninger af hhv. sække eller minicontainere ved boligforeninger etc. og ikke vejning af enkeltbeholdere. Vejning kan udføres som chassisvejning og kravet til mindste deling er 1 kg. Vejeudstyret skal være verificeret og plomberet af et akkrediteret organ, således at det er lovligt at benytte vægten i forbindelse med afregning. Biler til tømning af vip containere skal på samme vis være forsynede med vejeudstyr. 2.5 Krav i forhold til tømning samt hygiejne Påmonterede lifte på køretøjer skal kunne håndtere de af udbyder anvendte affaldscontainere.

26 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 10 De anvendte maxicontainere er forberedt for wireoptræk. Krogtræk kan ikke benyttes. Biler og containere skal indrettes med sikring mod materialeflugt ved indsamling og transport til modtageanlæg (med net etc.). Der må ikke dryppe olie, perkolat eller andre væsker fra køretøjerne. Forekommer sådanne spild ved et uheld, skal der snarest muligt foretages opsugning med opsugningsgranulat, som fjernes, når væsken er suget op. Hvis underlaget er blevet beskadiget, skal renovatøren rengøre det eller om nødvendigt udskifte det. Komprimatorbiler til indsamling af dagrenovation og haveaffald skal være udstyret med et perkolatopsamlingssystem. Det anvendte materiel skal rengøres, så der ikke opstår hygiejniske problemer hidrørende fra perkolat og affaldsrester. Rengøring af materiel og tømning af perkolatopsamling skal ske på en dertil egnet plads med afløb til det offentlige spildevandssystem.

27 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 11 3 Levering af opsamlingsudstyr Renovatøren skal levere følgende typer opsamlingsudstyr. 125 l plastsække til dagrenovation i Greve Kommune 110 l plastsække til dagrenovation 110 l plast skaktsække til dagrenovation Foringsposer til delvist nedgravet system Renovatøren skal udleje følgende typer opsamlingsudstyr. 4-hjulede beholdere vippe-containere. Omfang mv. fremgår af tilbudslisten. 3.1 Levering af plastsække til dagrenovation Renovatøren skal i hele entrepriseperioden levere og montere affaldssække. Renovatøren har ansvar for sikring og styring af et passende sækkelager. Denne ydelse skal være indeholdt i renovatørens tilbudspris. Affaldssækkene skal være produceret af PE plast af tykkelsen 70 My.Skaktsækkende skal have tykkelsen 100 My. Til Greve skal sækken være 125 l mens den til Solrød Kommune skal være 110 l. Affaldssækkene skal have en vejledende fyldningsstreg og være påtrykt en tekst efter udbyders anvisninger. Kommunerne oplyser hver især tryk/tekst ved kontraktindgåelse.

28 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner Affaldscontainere til institutioner mm. Renovatøren skal udleje materiel til opsamling af dagrenovationslignende affald, genbrugsmaterialer og storskrald. Der er tale om minicontainere samt containere. Størrelser og omfang fremgår af tilbudslisten De enkelte institutioner mm. skal frit kunne vælge mellem de containerstørrelser, der fremgår af tilbudslisten. Renovatøren skal sørge for vedligeholdse og renholdelse af materiellet. 3.3 Udbringning og ombytning af opsamlingsudstyr Renovatøren skal på bestilling udføre leveringer og ombytninger af beholdere, minicontainere og containere. Ydelsen afregnes efter timeprisen i tilbudslisten. Renovatøren skal i den sammenhæng råde over minimum 100 m2 lagerplads i umiddelbar nærhed af udbyder.

29 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 13 4 Styring og indsamling generelt Det er et krav, at alle affaldsfraktioner inkl. dagrenovation skal indsamles på den samme indsamlingsdag. udbyder lægger vægt på, at borgerne oplever så få ændringer som muligt, og kræver derfor at renovatøren så vidt det er muligt fastholder de nuværende tømningsdage. 4.1 Afhentningstidspunkt Indsamling af dagrenovation, storskrald, haveaffald samt genanvendelige materialer skal, hvis ikke der foreligger anden aftale, tilrettelægges således, at indsamlingen altid sker mandag-fredag i tidsrummet kl til kl I særlige tilfælde, f.eks. hvis der opstår vanskeligheder under indsamlingen eller at indsamlingen pga. vejrlig udskydes, kan indsamlingen efter udbyders godkendelse fortsættes efter kl Der må ikke køres i 2-holdsskift. Arbejdet skal i kontraktperioden løbende tilrettelægges, så det er til mindst mulig gene for trafikken. udbyder kan i særlige tilfælde bestemme, at udvalgte veje skal tømmes på et fastsat tidspunkt. 4.2 Til- og afmeldinger Grundejerens til- og afmelding sker til udbyder, som efterfølgende meddeler ændringen skriftligt til renovatøren via /fax eller via RenoWeb, hvor renovatøren selv trækker ændringslisten én gang dagligt. Ændringen skal effektueres fra næstkommende fastlagte tømningstidspunkt, hvis ikke der er indgået aftale om andet. På baggrund af tømningsplanerne udarbejder renovatøren kørelister. Kørelisterne skal udarbejdes i kørerækkefølge og skal indeholde type og antal tømninger pr. adresse. Den enkelte indsamlingsbil skal altid være udstyret med den/de relevante kørelister. Renovatøren er ansvarlig for, at kørelisterne minimum én gang ugentligt føres ajour. Renovatøren skal efter anmodning inden for en uge fremsende kopi af den gældende køreliste til udbyder. Renovatøren kan løbende se til- og afmeldinger i RenoWeb.

30 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner Generelle kvalitetskrav ved indsamling af affald Ved indsamling af dagrenovation må renovatøren ikke samtidig afhente andre affaldsfraktioner. Renovatøren må kun medtage affald, som opfylder sorterings- og emballeringskravene. Ved afhentning, transport og tømning skal sækkestativer/containere behandles hensynsfuldt, således at der ikke opstår skader/unødig slitage. Renovatørens indsamlingsudstyr (liftsystem m.m.) skal kunne håndtere opsamlingsmateriel, uden at dette beskadiges. Hvis opsamlingsmateriel beskadiges eller ødelægges af renovatøren eller dennes indsamlingsmateriel under tømning, er renovatøren forpligtet til at erstatte opsamlingsmateriellet uden udgift for grundejeren. Hvis der på adgangsvejen er passage gennem døre, havelåger eller lignende, skal disse lukkes igen efter tømning. Stativer og beholdere skal efter tømning efterlades med låget lukket. Indsamling af affald skal foretages således, at det er til mindst mulig gene for borgerne. Dette indebærer, at arbejdet ikke må medføre unødig lugt, støj eller anden forurening af omgivelserne, og at indsamlingen skal ske, uden at borgernes eller det offentliges ejendom beskadiges. Indsamling af affald skal ske på hygiejnisk forsvarlig måde. Der må ikke foretages omhældning af dagrenovation. Ved standpladsen, i opbevaringsrum og under transporten af affald må der ikke spildes affald eller perkolat. Sker dette, skal det spildte straks opsamles og fjernes. Hvis underlaget er blevet beskadiget, skal renovatøren rengøre det eller om nødvendigt udskifte det. 4.4 Kørselsledelse og kørselsfaciliteter Renovatøren skal udpege én kørselsleder, som skal være ansvarlig for kontakten til udbyder. Kørselslederen skal kunne kontaktes via telefon i tidsrummet mandag-fredag fra kl til kl Renovatøren skal opgive et vagtnummer til akutte situationer udenfor almindelig åbningstid. Vagtnummeret vil kun blive benyttet, hvis udbyder vurderer, at renovatøren har lavet alvorlige fejl/mangler ved indsamlingen, som ikke kan vente med at blive rettet til næstfølgende hverdag. Kørselslederen skal have kendskab til og have den nødvendige bemyndigelse til at træffe bindende aftaler med udbyder, hvad angår forhold omkring den daglige drift. Al kommunikation både skriftligt og mundtligt mellem udbyder og renovatøren skal foregå på dansk.

31 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 15 Kørselslederen skal deltage i en løbende dialog om arbejdets udførelse og skal være bemyndiget til at forhandle og indgå aftaler om arbejdets udførelse med bindende virkning for renovatøren Kørselsfaciliteter Renovatøren skal have kørselskontor og faciliteter for biler og mandskab i Greve eller Solrød Kommune - Alternativt i umiddelbar nærhed hvis udbyder accepterer dette efter renovatørens anmodning. Kørselslederen skal have primær tilknytning til kørselskontoret. 4.5 Borgerhenvendelser, klager og opfølgning Renovatøren skal varetage den daglige kontakt med borgerne og grundejerne vedr. forhold omkring indsamling af dagrenovation, storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer. Til brug for varetagelse af borgerhenvendelser, skal renovatøren være online og anvende RenoWeb samt have telefon, telefax, telefonsvarer og -forbindelse. Betjening skal kunne gennemføres i tidsrummet fra kl til kl på hverdage og telefonen skal være udstyret med kø-information og have en maksimal gennemløbstid til betjening på 5 minutter. Renovatøren skal senest 2 måneder før entreprisestart oplyse telefonnummer og , som borgerne kan benytte ved henvendelse til renovatøren. Telefonnummer og vil umiddelbart efter blive offentliggjort i diverse informationsmateriale. I den daglige varetagelse af kundehenvendelser indgår alle relevante emner, herunder bl.a.: At oplyse om tømningsdage på den enkelte adresse. At oplyse om f.eks. sorteringskrav og ordningerne i øvrigt. At modtage klager over manglende tømninger mv. At modtage bestilling af tømning af affald i vipcontainere, maxicontainere, komprimatorcontainere, åbne lad eller lignende til opsamling af brændbart storskrald, ikke-brændbart storskrald, metal, haveaffald eller andet. Samtlige borgerhenvendelser skal samme dag registreres i RenoWeb eller tilsvarende efter udbyders anvisning. Klager som indløber hos udbyderne indtastes også og renovatøren skal lave samlet udtræk kl på alle hverdage således, at fejlretningen kan gennemføres.

32 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 16 Renovatøren skal løbende varetage den nødvendige opfølgning på alle henvendelser og udbedre hurtigst muligt. Glemmere/klager, som indløber inden kl skal udbedres samme dag mens dem som indløber senere skal udbedres næste dag - også selvom dette er en lørdag. Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med brugerhenvendelser kontaktes udbyder, og renovatøren er forpligtet til efterfølgende at følge den konkrete anvisning fra udbyder. 4.6 Defekt opsamlingsmateriel Hvis opsamlingsmateriellet er defekt, skal renovatøren meddele dette. Af meddelelsen skal fremgå opsamlingsmateriellets adresse samt hvad der er defekt. Udbyder forbeholder sig ret til i kontraktperioden at ændre kravet til indberetning /fremsendelse af oplysninger til udbyder. 4.7 Meddelelsesseddel Renovatøren skal uddele meddelelsessedler til grundejerne i forbindelse med problemer eller fejl ved indsamling af affald. Meddelelsessedlen skal afleveres i grundejerens brevsprække/postkasse. Udleverede meddelelsessedler skal efter udbyders anvisning registreres i RenoWeb samme arbejdsdag. Kopi af meddelelsessedlen opbevares hos renovatøren. Meddelelsessedlernes udformning og indhold skal godkendes af udbyder. Renovatøren skal sikre, at samtlige renovationsfolk er forsynet med meddelelsessedler. Renovatøren skal udarbejde og trykke samtlige meddelelsessedler. Udgifterne hertil skal være indeholdt i ydelsen. Hvis der ikke er afleveret og indberettet meddelelsesseddel om en manglende tømning, betragtes dette som en glemmer. Der uddeles dog ikke meddelelsesseddel i tilfælde af at to-hjulede papirbeholdere og haveaffaldsbeholdere ikke er stillet frem inden tømning. Hvis renovatøren i gentagne tilfælde afleverer meddelelsessedler til en borger, uden at problemerne afhjælpes, skal renovatøren tage kontakt til udbyder. Udbyder vil efterfølgende tage kontakt til grundejeren og inden for en måned træffe den nødvendige afgørelse. Herefter fastsættes en frist for udbedring og renovatøren skal sørge for tømning indtil udbyder evt. anviser et stop for tømning.

33 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner Vejrligsindsamling Hvis der opstår vejrligssituationer (sne, isslag, etc.), skal renovatøren straks informere udbyder, som skal godkende beslutningen om indstilling af kørslen og sørge for annoncering af dette i de lokale medier, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. Er der udsigt til en vejrligsdag (vejrmelding om isslag eller betydeligt snefald etc.) skal renovatøren sørge for, at indsamlingen først starter efter kl. 07:00 således, at såvel den offentlige som den private snerydning og glatførebekæmpelse er kommet i gang, inden indsamlingen udføres. Hvis den kommunale snerydning eller grundejeren ikke har kunnet tilvejebringe adgangsforhold, som muliggør afhentning af affald, skal dagrenovationssækken så vidt muligt afleveres ved sækkestativet / indenfor skel eller eventuelt i postkassen. Ved næste indsamling af dagrenovation skal begge sække afhentes. Indsamlingen skal ske efter følgende principper: 1. I forbindelse med enkeltstående vejrligsdage skal renovatøren indsamle den helt eller delvist manglende rute i forlængelse af indsamlingen de følgende 2 arbejdsdage. 2. I forbindelse med 2 sammenhængende vejrligsdage skal renovatøren indsamle de helt eller delvist manglende 2 ruter successivt i forlængelse af indsamlingen de følgende 3 arbejdsdage. 3. I forbindelse med 3 eller flere sammenhængende vejrligsdage skal renovatøren indsamle de helt eller delvist manglende i forbindelse med den efterfølgende ordinære tømning. Renovatøren skal - i alle disse tilfælde og uden ekstraberegning - medtage ophobet affald som borgerne har stillet frem i sække. Som det er tilfældet med helligdagsindsamlingen er princippet, at renovatøren skal gennemføre indsamlingen af manglende tømninger uden det får indflydelse på den øvrige indsamling. Det er ikke tilladt at ændre den ordinære indsamling for at gennemføre indsamling af manglende tømning. Renovatøren skal i sådanne tilfælde være indstillet på, at udvise smidighed og vilje til at gennemføre indsamlingen. Eventuelle uautoriserede sække med ekstraaffald pga. manglende tømning skal medtages ved indsamlingen. Betalingsforhold ændres ikke ved vejrlig. 4.9 Vanskelig tømning Renovatøren skal foretage indsamling selvom der udføres opgravning eller andre arbejder på veje og fortovsarealer m.v.

34 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 18 Renovatøren skal i sådanne tilfælde være indstillet på at udvise smidighed og vilje til eksempelvis at benytte interimistiske adgangsveje, hente affaldet fra anden midlertidig placering eller indgå aftaler med grundejeren eller arbejdslederen fra firmaet, der udfører opgravning m.v., om udbringning af affaldet ved fælles hjælp. Renovatøren kan undtagelsesvis vælge at forskyde tømningstidspunktet til et andet tidspunkt på dagen eller til en anden tømningsdag i den samme tømningsperiode. Såfremt renovatøren ser sig nødsaget til at udskyde tømningen, skal udbyder orienteres. Renovatøren skal ved valg af et forskudt tømningstidspunkt udarbejde en tømningsplan og denne skal godkendes af udbyder. Renovatøren må ikke undlade indsamling pga. parkerede biler o. lign. på offentlige arealer. Vurderer renovatøren, at tømning er aldeles umulig, skal han straks underrette udbyder og tilbyde fælles besigtigelse af forholdene. Tømning skal herefter gennemføres førstkommende hverdag, hvor det er praktisk muligt. Der ydes som udgangspunkt ikke ekstrabetaling i disse sammenhænge Smalle veje mv. - eksempler og procedurer Der findes en del smalle veje uden vendeplads for enden, særligt i strandområdet. Mangelfuld beskæring af beplantning giver i vækstsæsonen anledning til en yderligere indsnævring i vejbredden. I bilagsdelen findes en ikke udtømmende liste med aktuelle eksempler på disse forhold. Disse veje tømmes i dag ved at renovationsbilerne (både dagrenovation og fortovsindsamling) bakker ned ad vejen til de berørte husstande Procedure vedr. vejrabatter og hullede veje For at undgå at der køres på rabatterne skal renovatøren være indstillet på at planlægge indsamlingen i samråd med udbyder. Herunder eksempelvis efterleve følgende procedurer: På Hundige, Greve, Mosede Strandvej samt Karlslunde, Solrød, Jersie, Greve, Kildebrønde og Kappelev Landevej benyttes kørebane, busstopsted eller P-båse ved aflæsning af sækkevogn eller afhentning af storskrald. I områder med villaveje starter de forskellige indsamlingsbiler fra forskellige udgangspunkter, således at de så vidt muligt undgår at skulle passere hinanden på disse smallere veje. Kommer man til en stikvej, hvor der holder en anden

35 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 19 bil, afventer man på stamvejen indtil bilen forlader stikvejen eller man indsamler affald fra de nærliggende veje i ventetiden. Skulle uheldet være ude, så en bil laver spor i en rabat, meldes skaden til formanden, som sørger for at skaden udbedres hurtigst muligt. Der findes ind imellem veje med større huller pga. manglende vedligeholdelse. Problemet løses ved langsom kørsel på disse veje Standpladser og adgangsveje Arbejdstilsynets krav til standplads og adgangsvej er overholdt ved hovedparten af tømningsstederne. Hvor standplads og/eller adgangsvej ikke opfylder gældende krav, skal renovatøren meddele forholdet til udbyder, som efterfølgende tager kontakt til grundejeren og inden for en måned træffer den nødvendige afgørelse. Hvis der skal foretages ændringer af forholdene, fastsætter udbyder herefter en frist for udbedring og renovatøren skal sørge for tømning indtil udbyder evt. anviser et stop for tømning Særskilt kørsel Renovatøren skal være indstillet på at udføre særskilt rekvirerede tømninger og afhentninger efter anmodning fra udbyder. Renovatøren skal derfor afgive enhedspriser pr. time til brug for særskilt rekvireret kørsel.

36 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 20 5 Dagrenovation Indsamling af dagrenovation sker hovedsagligt hver uge, men andre tømningsfrekvenser forekommer. I tilbudslisten kan der afgives priser på tillæg til enhedspriser for andre tømningsfrekvenser. Grundejeren anskaffer selv opsamlingsmateriel. Opsamlingsmateriellet skal være godkendt af udbyder. Grundejeren er ansvarlig for renholdelse, vedligeholdelse, fornyelse og reparation, herunder erstatning af opsamlingsmateriellet, hvis det beskadiges eller ødelægges af brand, hærværk eller lignende. Beskadiges opsamlingsmateriellet af renovatøren skal det straks erstattes uden udgift for borgeren eller udbyder. Indsamlingen af dagrenovation skal foregå via offentlige eller særligt anviste veje på en måde med mindst mulig gene for borgeren, uden beskadigelse af borgerens ejendom og uden spild af affald. Renovatøren kan i særlige tilfælde anmode udbyder om tilladelse til ændringer af tidsrummet for indsamling i forbindelse med ekstrakørsel ved helligdage eller ved ønske om senere start i vinterhalvåret. Udbyder kan stille krav om, at indsamlingen i vinterhalvåret først starter senere af hensyn til dagslysforholdene. Indsamlingen skal generelt ske fra affaldsstativets eller beholderens faste standplads. Der er dog ejendomme, som har 140 l beholdere med skelløsning. Ved ejendomme med skelløsning (f.eks. 140 l beholderne) skal der ved evt. ændringer af afhentningsdagen under alle omstændigheder afhentes beholdere mm., uanset om de er sat frem eller ej. Såfremt der under indsamling, transport eller aflevering sker spild, er renovatøren ansvarlig for straks at fjerne dette. I forbindelse med sækketømning betyder dette, at hvis sækken går itu under/ved tømning, skal renovatøren samle affaldet op. Hvis renovatøren har løsnet sækken i stativet, skal den medtages. Renovatøren skal foretage tømning efter det fastlagte interval, uanset hvor lille affaldsmængden måtte være. Hvis opsamlingsmateriellet er fuldkomment tomt skal renovatøren ikke foretage tømning og heller ikke levere ny affaldssæk.

37 Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner 21 Indsamlingsbiler skal medbringe ekstra Affaldshæfter til brug for uddeling til borgere, som måtte henvende sig. Renovatøren er ikke forpligtiget til at medtage følgende: Sække, der er revnet i en sådan grad, at de ikke kan tages ud af stativet uden spild eller fjernelse af affald fra sækken/stativet. Revner sækken under håndteringen, skal renovatøren sørge for rengøring og fjernelse af affaldet. Beholdere eller minicontainere, der er overfyldt i en sådan grad, at de ikke kan håndteres uden spild eller fjernelse af affald fra containeren. Opsamlingsmateriel, hvor indholdet er indlysende fejlsorteret. Affald, hvor der er andre forhold efter aftale med udbyder 5.1 Tømningsplan for indsamling af dagrenovation Ved kontraktindgåelse vil renovatøren få udleveret adresseliste fra udbyder over samtlige tilmeldte renovationsenheder indeholdt i entreprisen til brug ved planlægning af tømningen. Renovatøren skal senest 2 måneder før indsamlingsstart aflevere en tømningsplan for indsamling af dagrenovation. Planen skal fremlægges til udbyder s kommentering - tilrettes og genfremsendes for endelig godkendelse. Tømningsplanen skal sigte mod at være gældende i hele kontraktperioden og kan kun ændres, hvis udbyder ne godkender forslag til dette. Tømningsplanen skal vise hvilken fast ugedag der i et geografisk område (distrikt) indsamles dagrenovation. Indsamlingen af dagrenovation fra ejendomme med 4-hjulede containere sker med varierende tømningsfrekvens (hver anden uge eller 1-5 gange pr. uge). Ved udarbejdelse af en tømningsplan skal følgende krav være opfyldt for tømning af 4-hjulede containere: Ved tømning hver anden uge eller 1 gang om ugen skal indsamlingen ske på en fast ugedag med et interval på hhv. 14 eller 7 dage. Ved tømning 2 gange om ugen skal indsamlingen ske på følgende faste ugedage: mandag/torsdag eller tirsdag/fredag. Ved tømning 3 gange om ugen skal indsamlingen ske på følgende faste ugedage: mandag/onsdag/fredag. Ved 5 gange pr. uge - alle hverdage Ved evt. godkendte senere ændringer i tømningsplanen, påhviler det renovatøren at informere de berørte borgere og ejendomsfunktionærer mv.

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER YDELSESBESKRIVELSE BILAG 5.1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation Januar 2012 Projektnr P-74435 Dokumentnr 051 Version 04 Udgivelsesdato 10 januar 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BHSL KBRA KBRA 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 3 11 Baggrund 3 12 Udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser Udbud - kørsel med affaldscontainere Udbudsbetingelser Dato: 20. oktober 2014 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: EP, MEL Version: 2 Godkendt af: MEL side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes

Læs mere

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.1 Udbyder 4 1.2 Baggrund 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-83.664

Klagenævnet for Udbud 96-83.664 Klagenævnet for Udbud 96-83.664 (Carsten Haubek, Jens Fejø og Henrik Pinholt) 16. oktober 1996 K E N D E L S E Danske Vognmænd (selv) mod Stevns Kommune (advokat Jesper Lett) Den 10. maj 1996 udbød indklagede,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE BILAG 4 Udbudsbetingelser_end2.docx ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Greve Kommune. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Indsamling og transport af affald samt drift af genbrugsplads i Greve Kommune

Greve Kommune. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Indsamling og transport af affald samt drift af genbrugsplads i Greve Kommune Greve Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Indsamling og transport af affald samt drift af genbrugsplads i Greve Kommune 7. juni 2004 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSBETINGELSER 5 1.1 Udbudstype

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Generelle udbudsbetingelser April 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 3 2.1.

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Indsamling af husholdningsaffald

Indsamling af husholdningsaffald Indsamling af husholdningsaffald Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Februar 2017 2 Dragør og Tårnby Kommuner Indsamling af husholdningsaffald Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere