Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 37

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Ungdomshøjskolen PTG i Tvind Skorkærvej Ulfborg Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) Pladser i alt: 10 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Else Hansen (Socialtilsyn Midt) Side 2 af 37

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Tilbuddet opfylder kvalitetsmodellens 7 temaer fra høj til meget, med undtagelse af økonomien som ikke er gennemgået. Det vurderes, at tilbuddet samlet set fungerer tilfredsstillende. Tilbuddets målgruppe er kendetegnet ved at det er unge der er omsorgssvigtede, eller er tilknytningsforstyrrede, eller er opmærksomhedsforstyrrede. Det er unge i alderen 18 til 23 år. Eleverne og medarbejderne er alle tilfredse med tilbuddet. Tilbuddet har fokus på elevernes udvikling, både i forhold til uddannelse, beskæftigelse og selvstændighed. Hvilket understøttes af de redskaber, metoder og pædagogikker man benytter sig af. Ligeledes dokumenterer tilbuddet, det der arbejdes henimod, og udviklingen de unge gennemgår. Ledelsen og medarbejderne har kompetencer i det daglige arbejde i forhold målgruppen og organisationen. De fysiske rammer er egnede til målgruppen. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 37

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Indsendt af opholdsstedet; Ansøgningsskema, Tilbuddet har udfyldt Kvalitetsmodellen, Oplæg til UU planer, Lærerens læst til, uddannelses- og udviklingsplaner, Elevernes læst til Uddannelses- og udviklingsplaner, Planlægning af skoleårets mål, Dagskolen på Tvind, Statistik vedr. resultater på PTG, To modeller i vores pædagogiske arbejde, Værdigrundlag, Målgruppebeskrivelse, Standardbeskrivelse, Velkommen til Ungdomshøjskolen PTG Introduktionshæfte til nye elever, Hvad gør du hvis du vil klage over nogen/noget på PTG, Klager, Vold Hvordan håndterer vi vold på Ungdomshøjskolen PTG/Dagskolen på Tvind?, Opgørelse over episoder med vold eller trusler mod medarbejderne eller borgerne 1 år tilbage, Lederes CV, Reflekterende team, Oversigt over bestyrelsesmedlemmer, Referat fra bestyrelsesmøde , Oversigt over medarbejdere og kompetencer, APV april 13, Mål for læring og kompetenceudvikling 2014, Budget 2014 Lejekontrakt, Årsrapport 2012, Naturprojekt Madum bæk, Oversigt over området TVIND skolecenter, Velkommen til Tvind, Tvinds sommerteater, Ol på Tvind, Skiferie i Norge, Tvinds vinterkoncert, Ungdomshøjskolen Praktisk Teoretisk Grunduddannelse, Botilbuddet Ungdomshøjskolen PTG, Samarbejdsaftale med Ringkøbing Amt, Vedtægter, Sidste års faglige udvikling, Sygefravær 2013, De fysiske forhold på tilbuddet, Samarbejdspartnere, Nærmere beskrivelse af målgruppen, Værdier, faglige målsætninger og borgerrettede målsætninger, Hvordan følger i op på fastsatte mål, Oversigt over vikar forbrug, Oversigt over aktuelt indskrevne borgere, Oversigt over fraflyttede borgere, Dokumentation vedr. borgerne. Observation Interview Indsendt Holstebro Kommune; Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2012, Tilsynsrapport anmeldt tilsyn 2012, Ansøgt budget PTG, Ansøgt budget PTG 2013, Ansøgning PTG budget 2012, PTG godkendelse af budget og takster Tilsynet fik en rundvisning på opholdsstedet og Tvind Skolecenters område. Der blev deltaget i fælles måltid med hele Tvind. Anna Hoas, leder. Lisbeth Krohn, bestyrelsesformand. Leder af socialpædagogisk opholdssted. Med til opstart af PTG, Dagskolen, DNS. Været i Tvinds lærergruppe siden Læreruddannet. Pædagogmedhjælper, 11 års ansættelse. Står for den praktiske del. Side 4 af 37

5 Interviewkilder Tilsynsbesøg Afdelingsleder. Tømmer uddannet. Været ansat 5 år. En medarbejer, 1 år praktikforløb på PTG. Er i gang med læreruddannelsen. Ung mand, 20 år. Været her af 2 gange. Været første gang 2006 på Dagskolen. Kom på PTG ½ år siden. Ung mand. 18 år. Boet 1 år på PTG. Beboere Ledelse Medarbejdere Dato Tilsynskonsulenter Ellen Brunebjerg Else Hansen Afdelinger omfattet Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 37

6 4. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 37

7 - 4.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det vurderes, at tilbuddet i meget arbejder med temaet og at eleverne er i uddannelse og beskæftigelse. Eleverne, som er indskrevet på tilbuddet, er også indskrevet på Dagskolen. Dagskolen arbejder henimod, at eleverne bliver trænet og forberedt til at kunne klare en uddannelse eller beskæftigelse udenfor Tvind regi. Det vurderes at eleverne har mulighed for at tage forskellige former for uddannelse eller beskæftigelse, mens de er på tilbuddet. Både på Dagskolen og udenfor. Eleverne er inddraget gennem de planer, der lægges sammen med dem. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Side 7 af 37

8 Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det vurderes, at tilbuddet støtter eleverne i uddannelse og beskæftigelse. Der laves planer for elevernes uddannelse og beskæftigelse, og eleverne er fuldt ud inddraget. Der tages udgangspunkt i deres ønsker. Som udgangspunkt er eleverne indskrevet på Dagsskolen, men det er også muligt at få anden uddannelse end det, som skolen kan tilbyde. Alle eleverne er i gang, men i perioder kan andre ting fylde, således at beskæftigelse og uddannelse bliver en biting. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Eleverne er inddraget i de mål der er for deres skolegang og/eller beskæftigelse. Eleverne oplyser, at de har selv været med til at bestemme, og deres UU plan er kendte for dem. Der er mål i UU planen omkring uddannelse og beskæftigelse. I indsendte dokumentation Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet, at eleverne evaluerer og reviderer deres UU planer løbende sammen med lærerne og jævnlig på statusmøder. Ligeledes udfyldes elevernes læst uddannelses- og udviklingsplaner. Dette underbygges af elevernes udsagn. Elever der er indskrevet på tilbuddet er også indskrevet på Dagskolen. Som myndighed køber man en kombineret pakke. Elevernes færdigheder trænes på Dagskolen og skolen forbereder de unge til at komme i uddannelse/beskæftigelse, som er udenfor Tvind regi. Det er muligt for eleverne at tage en uddannelse eller beskæftigelse udenfor Dagskolen. Dette foregår ved at Dagskolen har forskellige samarbejdspartnere. Enkelte elever er ikke i gang, da der er andet som fylder. Der er lavet en intern statistik over uddannelse og beskæftigelse, og de fleste elever gennemfører en Side 8 af 37

9 form for beskæftigelse eller uddannelse. Den interne statistik fra perioden til viser: 13 ud af 51 elever har ingen nævneværdige resultater. 7 af dem havde kortere ophold. (½ til 1 år på skolen.) Disse elever havde store problemer og nåede ikke at komme i gang med en uddannelse. De resterende 6 elever havde betydelig kognitive vanskeligheder og havde i dag været i målgruppen STU. Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud 1 (i meget lav grad Flere af eleverne gennemfører en FSA eller FS10, enten som enkelfag eller en hel. Da tilbuddet kun modtager elever som aldersmæssigt er over 18 år, kan der have været faktorer som gør, at eleverne ikke gennemfører eller har gennemført et grundskoleforløb, før de blev indskrevet. Flere af eleverne gennemfører en FSA eller FS10, enten som enkelfag eller en hel, dette vises i Statistik vedr. resultater på PTG, og lederen oplyser, at man altid forsøger, at få eleverne gennem en FSA. Da tilbuddet kun modtager elever som aldersmæssigt er over 18 år, kan der have været faktorer som gør, at eleverne ikke gennemfører eller har gennemført et grundskoleforløb, før de blev indskrevet. Det vurderes, at eleverne har et rimeligt fremøde. Eleverne som er på tilbuddet er ikke i den undervisningspligtige alder, da de er over 18 år. Der laves statistik over elevernes fremmøde på Dagsskolen. Side 9 af 37

10 Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Det vurderes, at tilbuddet i meget arbejder med at støtte elevernes selvstændighed og relationer, hvilket er dokumenteret i UU planen. Eleverne deltager i fælleskaber, både i Tvind regi og i lokalsamfundet. Dette sker gennem større aktiviteter, fritidsaktiviteter, praktikker m.v. Elevernes ønske om kontakten og samvær med pårørende og netværk respekteres og medarbejderne er understøttende hvis dette ønskes. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det vurderes, at tilbuddet er med til at styrke de unges kompetencer og selvstændighed. Dette gøres udfra elevernes ønsker. I UU planen er der opstillet mål og delmål, som eleverne er inddraget i. Sammen med eleven evalueres disse mål. Dette sker primært gennem kontaktpersonen. Eleverne deltager i forskellige aktiviteter, både i Tvind regi og i lokalsamfundet. Dette kan være i form af større aktiviteter, praktikker, fritidsinteresser m.v. Ligeledes har eleverne kontakt efter eget ønske med pårørende og netværk. Side 10 af 37

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Det vurderes, at tilbuddet inddrager og i samarbejde med eleverne arbejder ud fra individuelle mål. Målene og udviklingen evalueres sammen med eleverne, og eleverne oplyser, at der arbejdes med sociale kompetencer og selvstændighed. I indsendte dokumentation Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet, at eleverne evaluerer og reviderer deres UU planer løbende sammen med lærerne og jævnlig på statusmøder. Ligeledes udfyldes elevernes læst uddannelses- og udviklingsplaner. Det vurderes, at eleverne indgår i diverse fællesskaber og relationer. Tilbuddet benytter sig af det lokale samfund. Eleverne, ledelse og medarbejderne oplyser at, eleverne indgår i forskellige relationer. Dette sker både via Tvind og andre Tvind relaterede tilbud, samt gennem lokalsamfundet. Ligeledes er eleverne bl.a. med til de større arrangementer som Tvind har, hverdagen sammen med andre, fritidsaktiviteter og/eller praktikker i lokalsamfundet. I beskrivelsen Zoner for Social træning er det beskrevet hvordan man benytter sig af lokalområdet og globalt. Det vurderes, at eleverne har den ønskede kontakt med deres netværk. I indsendte Kvalitetsmodel for Socialtilsyn fremgår det at det er op til den enkelte elev at afgøre, hvor meget kontakt man ønsker at have med familie og/eller andre. Herud fra indledes et samarbejde. Eleverne kan berette, hvordan tilbuddet støtter dem i kontakten med netværket. Medarbejderne Side 11 af 37

12 Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse oplyser, at der er et godt forældresamarbejde, og der er en bevidsthed om at eleverne skal give deres samtykke til dette. Ligeledes støtter man eleven i at undgå dårlige venskaber. Det vurderes, at eleverne deltager i de fritidsaktiviteter de ønsker, udenfor tilbuddet. Eleverne oplyser, at de til forskellige ting/fritidsaktiviteter i lokalsamfundet. Det vurderes, at eleverne har venskaber udenfor tilbuddet. De unge oplyser, at de er afsted til fritidsaktiviteter og at man er sammen med andre unge fra Tvind. Det vurderes, at eleverne har nogen de kan snakke med. Eleverne og medarbejderne oplyser, at der er en kontaktpersonsordning. Kontaktpersonen er den som hjælper eleven og man laver planerne sammen med. Dog kan man benytte alle til en snak. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,1 Det vurderes, at tilbuddet i er opmærksom på metoderne og resultater til den godkendte målgruppe. Målgruppen og indskrevne borgere er ikke altid i overensstemmelse, da tilbuddet har borgere, som er i gråzonen. Dette kan give udfordringer, da tilbuddet lægger vægt på inklusion og aktivitetsbaseret tilgang. Den pædagogiske tilgang passer til den godkendte målgruppe. Tilbuddet skal blive mere skarp på, at indskrevne elever er i målgruppen. Tilbuddet bør dokumentere hvilke metoder/redskaber man benytter sig af, for at opnå målene i UU planerne. Tilbuddet bør bliver mere struktureret i forhold til at skrive hverdags dokumentation i Planner4you, således at viden omkring eleven ikke går tabt. Side 12 af 37

13 Det vurderes, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation i form af statusplaner og UU planer. Disse tager udgangspunkt i myndighedshandleplanen. Det vurderes, at eleverne er selvbestemmende, og at der er medbestemmelse. De har stor indflydelse på deres eget liv. Dette foregår både gennem deres planer og i hverdagen. Tilbuddet har en fin fokus på at eleverne trives ved at der tilbydes en sund kost, og at de har forskellige muligheder for at være aktive eks. Gennem motion. Eleverne tilbydes sundhedsfaglige ydelser og støttes af tilbuddet, hvis der er behov. Tilbuddet er opmærksomme på at forebygge magtanvendelser og overgreb. Skulle der være episoder, dokumenteres dette. Ligeledes har man retningslinjer i forhold til vold. Tilbuddet kan med fordel lave en beredskabsplan for seksuelle overgreb/overgreb. Tilbuddet kunne med fordel indskrive i retningslinjerne for klager, hvordan ledelsen reagerer i forbindelse med en klage. Tilbuddet bør lave en procedure for indhentelse af straffeattester, således at dette gøres struktureret. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange Det vurderes, at tilbuddets målgruppebeskrivelse i godkendelsen ikke altid stemmer overens med indskrevne unge, da flere af de unge har større udfordringer end tilbuddet er godkendt til. Dette giver udfordringer i forhold til den pædagogiske tilgang, da grundlaget er inklusion og aktivitetsbaseret tilgang. Tilbuddet benytter sig af flere forskellige redskaber og metoder, som passer til den godkendte målgruppe. Side 13 af 37

14 og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det vurderes, at tilbuddet udarbejder forskellig dokumentation: Der laves statusplaner 2 gange om året for at vise hvilken udvikling eleverne har i forhold til myndighedshandleplanen. Herudover laves der UU planer. UU planerne tager udgangspunkt i myndighedshandleplanerne og er struktureret med mål og delmål. Der er ikke indskrevet metoder, og hvordan man kommer frem til evalueringerne. Hverdagsdokumentationen foregår i Planner4you. Det vurderes, at tilbuddet kunne blive langt bedre til at dokumentere, da der ikke er skrevet specielt meget under eleverne, da dokumentationen er yderst sparsom. Dette for at vigtig viden ikke går tabt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad Det vurderes, at der er divergens mellem indskrevne elever og målgruppebeskrivelsen i godkendelsen. Tilbuddet har på det sidste haft en specielt udfordrende elev, som er blevet opsagt pr Det vurderes, at denne unge har ligget i gråzonen af målgruppen, da der har været store udfordringer, og den unge har haft massiv misbrug af div. Medikamenter og euforiserende stoffer. Flere af de unge afventer udredninger og har hashmisbrug. I Godkendelsen er det beskrevet, at der ikke modtages unge med tunge misbrugsproblemer, psykisk udviklingshæmmede eller unge med særliget behov for psykiatrisk hjælp eller på anden måde behandlingskrævede, herunder unge med dom til behandling/alternativ afsoning. I Oversig over indskrevne borger pr er der 7 indskrevne borgere, hvoraf en er opsagt pr Heraf er 4 af indskrevne unge i hashmisbrug eller spontan hashmisbrug, og 1 har både hashmisbrug og omfattende medicinmisbrug. 3 af borgerne afventer psykiatrisk eller neuropsykologisk udredning. En er kriminalitetstruet, og en anden har jf. Opgørelser over episoder med vold eller trusler mod medarbejderne eller borgerne fået en betinget dom for overfald. I Side 14 af 37

15 forhold til denne unge har der været flere episoder med vold eller/og trusler gennem det sidste år. Afdelingslederen og lederen oplyser, at det er afdelingslederen, som har kontakten til kriminalforsorgen, hvorved det må vurderes at flere af eleverne har problematikker og at de er så udsatte, så dette er en nødvendighed. Det kan diskuteres, om disse unge er placeret i det rette tilbud. Lederen oplyser, at flere af eleverne har været i gråzonen, da nogle af dem har fået stillet diagnoser eller andre problematikker under opholdet. Til disse elever findes nye tilbud. Det vurderes, at tilbuddets tilgange og faglige metoder er relevante i forhold til målgruppen, tilbuddet er godkendt til. Medarbejdernes kompetencer er ikke er opdaterede til at kunne rumme misbrugsproblematikker og behandlingskrævede elever, da medarbejderne ikke har uddannelse. Ligeledes kan tilbuddet ikke rumme elever, som ikke kan indgå i det inkluderende og aktivitetsbaserede miljø. Tilbuddet ønsker at målgruppen også kommer til at omfatte 66 stk. 1 punkt 5, så man kan modtage eleverne ned til 17 år. I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn og Standardbeskrivelsen er det beskrevet at man arbejder inkluderende og aktivitetsbaseret. De faglige tilgange er relations pædagogik, miljøterapeutisk tilgang, anerkendende tilgang, kognitiv tilgang, dialektisk-materialistisk tilgang, leaning by doing og KRAP modellen. Det vurderes, at disse tilgange er relevante i forhold til den godkendte målgruppe. For unge i gråzonen skal der formodentlig også benyttes andre tilgange/metoder. Lederen oplyser, at man også benytter sig af legitim perifer og zoner for socialtræning og at legitim perifer er videreudviklet så den passer til tilbuddet. Indikator 03.b: Tilbuddet 3 (i middel Det vurderes, at der er klare mål for elevernes udvikling, og at disse dokumenteres i UU planerne. Side 15 af 37

16 dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen grad Lederen oplyser, at det er hende og afdelingslederen, som udarbejder planerne, og kontaktpersonen som har elevkontakten omkring dem. Planerne er opbygget med mål og delmål jf. Uddannelse- og udviklingsplaner. Der ikke beskrevne metoder/redskaber i planen, således man kan se, hvad der giver resultat. Ligeledes kan det være svært at konkludere hvordan man kommer frem til de meget korte evalueringer af hvert mål. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet, at man 2 gange om året laver statusplaner. Medarbejderne oplyser, at man benytter sig af Planner4you til bl.a. hverdagsdokumentationen. Dog benyttes den ikke så meget som den bør. Ligeledes observeres det, at der er meget få notater i Planner4you. Det vurderes, at dette bevirker, at vigtig viden kan gå tabt i tilfælde af fravær fra den medarbejder, som har den tavse viden i forhold til virksom indsats for eleven. Det vurderes, at tilbuddet arbejder med de mål, der er opstillet af betalende kommune, og at der er positive resultater. Målene i UU planerne tager udgangspunkt i myndighedshandleplanen 141. I Lærens læst? til Uddannelses- og udviklingsplaner er det beskrevet, Du skal også have styr på; Hvad der står i elevens handleplan fra kommunen og evt. STU plan, hvordan skal disse mål konkret omsættes i den mere detaljerede UU plan. Ligeledes oplyser medarbejderne, at UU planerne tager udgangspunkt i handleplanen. I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet at der laves 2 årlige statusplaner, hvor resultatet dokumenteres overfor kommunerne. Udviklingsprocessen foregår som regel i spring og ikke efter en pæn opadgående kurve. Processen tager tid, og det gælder mange gange om at være tålmodig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 16 af 37

17 Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det vurderes, at eleverne har indflydelse på deres eget liv og at der medbestemmelse. Ligeledes er der stor respekt for dem. Selvbestemmelsen og medbestemmelsen sker bl.a. gennem ugentlige husmøder, hvor det er muligt at drøfte ting og få indflydelse på det der skal ske. Eleverne har mulighed for at få justeret i forskellige planer, hvis de ønsker det. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Det vurderes, at der en god omgangstone, og at der er respekt for eleverne. Eleverne oplyser, at man får små skub for at komme videre, og at dette føles som en hjælp. Der bliver talt pænt til en. I kvalitetsmodel for Socialtilsyn skrives der at tilbuddet arbejder aktivt med inklusion. Når der arbejdes inkluderende, handler det om, at det enkelte menneske skal føle sig set, hørt, forstået og som en aktiv medspiller i sociale fællesskaber. Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Det observeres, at medarbejderne og ledelsen har en fin retorik omkring eleverne. Det vurderes, at eleverne har medbestemmelse og har stor indflydelse på deres eget liv. Dette ses bl.a. ud fra at de har stor indflydelse på deres planer, og at de er inddraget i de beslutninger, der generelt tages. Eleverne oplyser, at man bestemmer selv hvad man vil i sit liv. Der er husmøder hver torsdag, hvor man taler om de problemer, der kan være i huset, madplanerne i weekenden og hvordan weekenderne skal være m.v. I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet at, der er ugentlige fællesmøder, hvor eleverne i fællesskab drøfter og aftaler programpunkter, fritidsaktiviteter, fordeling af tjanser m.v. Side 17 af 37

18 Eleverne kan altid bede om at få justeret deres planer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det vurderes, at tilbuddet har fokus på sundhedsfaglige ydelser, og at eleverne trives. Eleverne kan få hjælp til kontakt til sundhedssystemet, hvis de ikke selv formår det. Tilbuddet støtter eleverne ved at hjælpe dem med at huske aftaletidspunkter. Hver 14 dag har eleverne mulighed for at tale med en ekstern psykolog. Tilbuddet har to medarbejdere, som har taget medicinkursus, hvoraf en har ansvaret for medicinbestilling og dosering. Alle medarbejderne kender protokollen for medicinudlevering. Det vurderes, at tilbuddet har fokus på elevernes fysiske og mentale sundhed. Der tilbydes sund og varieret mad, og eleverne har forskellige muligheder for fysisk udfoldelse. Den fysiske udfoldelse tilbydes gennem de aktiviteter, der tilbydes på Tvind Skolecenter eller gennem lokale fritidsaktiviteter. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Det vurderes, at eleverne trives. Eleverne oplyser, at det er godt at være på tilbuddet, og at man lærer forskellige ting. Bl.a. at begå sig. Det vurderes, at eleverne har relevant adgang til diverse sundhedsydelser. Eleverne oplyser, at man selv kan ringe og bestille tid hos læge/tandlæge. Hvis der er behov kan man få hjælp fra en medarbejder. I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet at, eleverne har mulighed for at komme til læge Side 18 af 37

19 efter behov. Personalet holder styr på aftaler. Ligeledes har to medarbejdere taget kursus i medicinhåndtering. En af dem er ansvarlig for bestilling og dosering af medicin. Alle i personalegruppen er informeret om protokol for udlevering af medicin. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i Eleverne har mulighed for samtaler med ekstern psykolog hver 14 dag. Det vurderes, at tilbuddet arbejder med indsatsen, dog ønsker eleverne at der bliver mere fokus på hygiejnen. I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn beskrives det, at der arbejdes målrettet med at tilbyde eleverne sund kost. Ligeledes er der tilbud om sportsaktiviteter gennem sportshallen, fitnesscenter og boldbaner på Tvind Skolecenter. Der er to fælles sportsaftener/eftermiddage i ugen. Tilbuddet har medlemskort til lokalt fitnesscenter i nærmeste by. Eleverne oplyser, at man gerne vil have højnet hygiejnen, og at det har været drøftet på husmøde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det vurderes, at den pædagogiske indsat og tilgangen til eleverne er med til at nedbringe magtanvendelserne. Grundholdningen er at der ikke bruges magt på tilbuddet. Skulle der forekomme en episode, indberettes denne, og der sker en efterbehandling med henblik på læring og forebyggelse. Tilbuddet har åbenhed omkring magtanvendelsen og klagen, der har været. Det vurderes, at lederen har været i kontakt med relevante myndigheder i forbindelse med klagen og magtanvendelsen. Tilbuddet har retningslinjer for forebyggelse af magtanvendelser og vold. Ligeledes er der retningslinjer for hvordan eleverne klager. Side 19 af 37

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Det vurderes, at pædagogikken er med til at nedbringe magtanvendelserne. Medarbejderne oplyser, at magtanvendelser som udgangspunkt skal undgås og det ikke er en del af pædagogikken. Nye medarbejdere får at vide at de skal forlade konflikten, før det kommer til en magtanvendelse. En borger oplyser, at han har overværet en magtanvendelse, og at var ok at der blev grebet ind. I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet at der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af vold og konflikter, og at medarbejderne er bekendte med disse. Ligeledes er det beskrevet at der ikke anvendes magt på PTG. I Vold, hvordan håndterer vi vold på PTG/Dagskolen er overskrifterne: Holdning til volds definition, voldspolitik, åbenhed og forståelse, strategier for forebyggelse, procedure under og efterfølgende. Det vurderes, at tilbuddet indberetter eventuelle magtanvendelser, og at der sker en efterbehandling af hændelserne. Medarbejderne kan redegøre for hvordan der indberettes, og hvordan man efterbearbejder episoderne. Dette sker ved at man snakker med eleven, når denne er klar, og at der er mulighed for at snakke med supervisoren om situationen. Der laves en plan sammen med eleven, således at lignende episoder forebygges. Tilbuddet har indberettet en magtanvendelse og en klage. Det observeres at der er åbenhed både om magtanvendelsen og klagen. Lederen kan redegøre for klagen, og hvordan man har handlet. Tilbuddet har indsendt Hvad gør du hvis du vil klage over nogen/noget på PTG. Dette beskriver Side 20 af 37

21 hvem man kan kontakte, og hvordan dette gøres. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det vurderes, at tilbuddet er opmærksom på at der ikke sker overgreb. Dog har tilbuddet ikke en beredskabsplan for forebyggelse, eller hvordan man håndterer situationerne, når de er opstået. Det vurderes, at tilgangen og pædagogikken er med til at understøtte, at der ikke forekommer overgreb. Dog har der gennem det sidste år været 5 episoder, hvoraf 4 af dem er med en forhenværende elev. Det vurderes, at denne elevs problematikker har været meget udfordrende, og eleven formodentligt har været for tung i forhold til målgruppen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i Det vurderes, at indsatsen understøtter, at der ikke forekommer overgreb. Dog har der været i indsendte dokumentation været beskrivelser af 5 episoder over det sidste år, hvoraf de 4 af episoderne har omhandlet eleven som er blevet udskrevet i marts 14. Det vurderes, at dette kan hænge sammen med, at den aktuelle elev ikke har været indenfor målgruppen. Medarbejderne oplyser, at der meget sjældent er vold mellem eleverne, og ingen af medarbejderne har oplevet seksuelle overgreb mellem eleverne. De oplyser, at eleverne passer på hinanden. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset 1 (i meget lav grad I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet at medarbejderne kender eleverne godt og kan som regel mærke, hvis der er uro i luften og måske optræk til konflikter. Der stilles krav om at tonen eleverne imellem er god. Der er et slogan plads til alle, som bruges i praksis. Det vurderes, at tilbuddet ikke har et konkret beredskab i forhold til overgreb. Medarbejderne oplyser, at der ikke er en decideret beredskabsplan. Side 21 af 37

22 målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse I ansøgningsskemaet er det skrevet at der ikke er en procedure for indhentelse af straffeattester. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det vurderes, at tilbuddet i har en kompetent ledelse. Kompetencerne ses bl.a. ved at lederen været med til at starte tilbuddet op og ligeledes været i forskellige positioner på Tvind Skolecenter. Herudover er der en kompetent bestyrelse, som sparrer med ledelsen. Ledelsen og medarbejderne har mulighed for ekstern supervision og intern sparring. Herudover deltager ledelsen i forskellige ledermøder med ledelsen fra andre Tvind tilbud. Der er en klar arbejdsfordeling mellem lederen og afdelingslederen. Tilbuddet har en stabil medarbejdergruppe, bestående af leder og to medarbejdere. Medarbejderne er tilknyttet både tilbuddet og Dagskolen, hvilket giver kontinuerlighed. Lederen kunne med fordel udvide sin viden om ledelse som fag. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Side 22 af 37

23 Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det vurderes, at tilbuddet har en kompetent ledelse, hvor der er en klar arbejdsfordeling mellem lederen og afdelingslederen. De ledelsesmæssige kompetencer består bl.a. i, at lederen har været tilknyttet Tvind Skolecenter gennem mange år, i forskellige positioner. Tilbuddet bestyrelse har nylig fået 2 nye medlemmer. At det skulle være disse 2, har været et bevidst valg. Ledelsen og medarbejderne har mulighed for ekstern supervision og intern sparring. Herudover er der sparring med andre ledere fra Tvind tilbuddene og bestyrelsen. Ledelsen har kontinuerlige cirkel- og ledermøder. Side 23 af 37

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 3 (i middel grad Det vurderes, at ledelsen har relevante kompetencer. Dog har ingen i ledelsen officiel lederuddannelse. Lederen har været med til at starte flere af tilbuddene på Tvind Skolecenter. Ligeledes har hun været leder på Dagsskolen, og hun har været med til at starte PTG op. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og Lederen oplyser, at hun ingen officiel lederuddannelse har, men hun benytter bestyrelsen og de andre ledere på Tvind til sparring. Hun er med i det reflekterende team, der er i Tvind regi. Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet at lederen har modtaget oplæring af bl.a. bestyrelsen i fx administration, udarbejdelse af statusrapporter, økonomistyring og budgetlægning. Lederen oplyser, at hun ikke har gennemført en hel læreruddannelse, men har taget de fleste kurser. I lederens cv er det beskrevet, at hun udover ledelse på PTG og Dagsskolen har været leder et andet sted. Lederen har desuden kurser i bl.a. medicinhåndtering, konflikthåndtering, STU, magtanvendelsescirkulæret. Nogle af disse kurser, har været afholdt lokalt på Tvind. Gennem LOS har lederen været på kurser om borderlineproblematikker, den kognitive metode, introduktion til KRAP. Afdelingslederen er uddannet tømrer, og han oplyser, at han har en etårig diplomuddannelse for småskolelærere. Det vurderes, at der er en klar arbejdsfordeling mellem leder og afdelingslederen, da de kan fortælle, hvordan deres arbejdsfordeling er. Det vurderes, at medarbejder og ledelse har mulighed for supervision. I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet at medarbejderne deltager i fælles supervision med en psykolog, ca. en gang i måneden. Ligeledes oplyser lederen, at det er faglig supervision, og at Side 24 af 37

25 medarbejdere supervisor kender mange af eleverne. Medarbejderne oplyser, at udover supervision med psykologen, har man kollegial sparring, og man kan benytte sig af lederen på DNS. Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Medarbejderne oplyser, at der er personalemøde en gang i ugen. Kvalitetsmodel for Socialtilsyn beskriver, at leder og afdelingsleder deltager i Cirkelmøder (vidensdeling, sparring, reflekterende team) med andre institutioner på Tvind. Det vurderes, at bestyrelsen er kompetent, hvor lederen har mulighed for sparring i forskellige spørgsmål. Det vurderes, at der er et godt samarbejde mellem bestyrelse og ledelse. Kvalitetsmodellen for Socialtilsyn beskriver at bestyrelsens medlemmer består af kompetente personer, som har mange erfaringer med pædagogisk arbejde, skolearbejde og tilbuddets målgruppe, samt administration og økonomi. Ligeledes er det beskrevet at ledelsen har en aktiv bestyrelse og får god opbakning. 2 af medlemmerne er forholdsvis nye, og 2 er aftrådt af private årsager. Lederen og bestyrelsesformanden oplyser, at de 2 nye medlemmer er valgt ud fra forskellige overvejelser. Medlemmerne er valgt ud fra at de har andre kompetencer end de øvrige, som er i bestyrelsen. Bl.a. er den ene Dagskolelederen, mens en anden kommer fra et opholdssted indenfor Tvind. Dog er dette medlem ikke med i lærergruppen, hvilket er bevidst valgt, da man herved kan få stillet de kritiske spørgsmål. Skulle der komme en afgang mere overvejes det, at der skal indtræde en som også er udenfor lærergruppen. Side 25 af 37

26 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Medarbejderne, som er ansat på tilbuddet, har også timer på Dagskolen. Dette bevirker, at der er en kontinuitet omkring eleverne, og det er muligt at have fokus på eleven i forhold til udvikling og mål. Ligeledes kender elever og medarbejderne hinanden rigtig godt. Den stabile medarbejder gruppe består af to medarbejdere og lederen. Herudover benytter man studerende fra DNS. Studerende, som har været i praktik, benyttes også som vikarer. Sygefraværet har i 2013 været forholdsvis højt, da en medarbejder har været langtidssygemeldt. Fraværet var ikke arbejdsrelateret, og medarbejderen er fratrådt sin stilling. Herudover er der afskediget en pædagog, da denne begik kontraktbrud. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Det vurderes, at eleverne har kontakt til personale med relevante kompetencer, og at delingen af medarbejderne mellem tilbuddet og Dagskolen bevirker, at der er sammenhæng mellem de mål, de enkelte elever har. Medarbejderne oplyser, at de har timer både på tilbuddet og på Dagsskolen. Der er pt. Ansat 4 medarbejdere og leder. Lederen oplyser, at der er meget samarbejde mellem tilbuddet og Dagsskolen, hvorved at alle medarbejderne kender eleverne og omvendt. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen 3 (i middel grad Det observeres, at medarbejderne på fin vis kan redegøre for, hvordan eleverne er og hvordan der arbejdes med dem. Det vurderes, at personalegennemstrømningen er middel, og at da der ikke er fuld belægning, formodes det at medarbejderstaben ikke er fuldt normeret. Side 26 af 37

27 på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Lederen oplyser, at der er en fast kerne, bestående af 1 medarbejder, afdelingsleder og lederen. Herudover er der en til to studerende fra DNS. Der har været en langtidssygemelding og en pædagog er blevet afskediget pga. kontraktbrud. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad I indsendte oversigt over borgerne er der indskrevet 7 elever, hvor en i mellemtiden er fraflyttet. I indsendt oversigt over medarbejdere og kompetencer, har lederen på skrevet at 2 nye medarbejdere er i udsigt: En til fastansættelse og en anden som vikar i sommerferien. Lederen oplyser, at de studerende fra DNS benyttes som vikarer. Det vurderes, at der har været et højt sygefravær i Kvalitetsmodel for Socialtilsyn beskriver at en medarbejder har været langtidssygemeldt i 4 mdr. Sygedommen har ikke været arbejdsrelateret. Dette understøttes af lederens udtalelser. Lederen oplyser, at der er meget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Det vurderes at medarbejdernes kompetencer i er opfyldt i forhold til temaet. Medarbejderne har flere års erfaringer indenfor området, og flere har efteruddannelse i specialpædagogik. Medarbejderne skal på et kursusforløb i KRAP. Herudover Tilbuddet kunne med fordel lave et kompetence årshjul. Tilbuddet bør tilbyde medarbejderne kontinuerlig MUS. Tilbuddet kan med fordel være opmærksom på at medarbejderne har en relevant pædagogisk uddannelse. Side 27 af 37

28 er der ikke planlagt kompetenceudvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det vurderes, at medarbejderne har i lav grad relevante kompetencer. Flere af medarbejderne har længerevarende erfaring med målgruppen, og en har efteruddannelse i Specialpædagogik. I forhold til tilbuddets faglige tilgange, som er beskrevet i Kvalitetsmodel for Socialtilsyn og Standardbeskrivelsen, har medarbejderne ikke kurser/efteruddannelse. Medarbejderne skal påbegynde et kursusforløb i KRAP. Herudover er der ikke planlagt kompetenceudvikling. Medarbejderne kan få kurser bl.a. gennem E-advice. På nuværende tidspunkt er der ikke ansat medarbejdere med pædagogisk uddannelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Side 28 af 37

29 Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 2 (i lav grad Det vurderes, at medarbejderne i lav grad har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring. Medarbejderne kan fortælle, hvordan de arbejder med eleverne og om de to modeller, legitim perifer og zoner for social træning. I Oversigt over medarbejdere og kompetencer er medarbejderne uddannet som: Lederen; lærer. Afdelingsleder; tømrer, en pædagogmedhjælper, køkkenleder (deltid og ansat til at lave maden), en fast vikar tidligere elev på PTG og en vikar, som er DNS studerende. Herudover er beskrevet at afdelingsleder har etårigt diplomkursus for småskolelærere, og en anden medarbejder har intern pædagogmedhjælper uddannelse gennem Tvind og intern supervision. Lederen oplyser, at der pt. Ikke er en pædagog ansat, efter at en blev afskediget, og er opmærksom på dette. Bestyrelsesformanden ønsker, at der igen bliver ansat en pædagog. Ligeledes oplyser hun, at lærerne fra DNS har meget erfaring med pædagogikken og specialpædagogikken. Leder, afdelingsleder og en medarbejder skal påbegynde en KRAP uddannelse over 5 kursusdage. Herudover er der ingen planlagt kompetenceudvikling. KRAP uddannelsen blev tilbudt af bestyrelsesformanden under fokusgruppedialogen med lederen og bestyrelsesformanden. Det vurderes, at medarbejderne ikke har kurser eller efteruddannelse i de faglige tilgange, som tilbuddet har beskrevet i det indsendt materiale. Jf. Oversigt over medarbejdere og kompetencer. Medarbejderne oplyser, at man benytter sig af sparring med eksterne samarbejdspartnere, mens lederen oplyser at, VISO benyttes. Lederen oplyser, at MUS ikke tilbydes kontinuerlig. Indikator 10.b: Det er afspejlet i Det vurderes, at der et fint samspil med borgerne. Side 29 af 37

30 medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det oplyst, at medarbejdergruppen består af en forskelligartet medarbejdergruppe med gode og relevante kvalifikationer, realkompetencer og mange års erfaring. Ligeledes er det beskrevet at eleverne er gode til at bruge medarbejderne forskelligt, og at eleverne hjælpes ad med forskellige ting. Tema Gns. bedømmelse Det observeres, at medarbejderne har en fin retorik omkring eleverne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,3 PTG vurderes i meget at have en bæredygtig økonomi. Det er desuden tilsynets vurdering, at der er en af gennemskuelig i økonomien. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt PTG vurderes i meget at have en bæredygtig økonomi. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt Der er ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger. Budget 2014 er godkendt af kommunen og tages til efterretning af socialtilsynet. Der vurderes i Side 30 af 37

31 forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad meget at være sammenhæng mellem tilbuddets budgetterede omsætning og udgifter. Der er i meget en rimelig soliditetsgrad i forhold til stedets alder og specialiseringsgrad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det vurderes, at tilbuddet har afsat tilfredsstillende økonomiske midler, således at kompetenceudvikling er muligt. Liges er der afsat midler til aktiviteter og i forhold til personaleomkostninger. Side 31 af 37

32 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i Det vurderes, at tilbuddet i forhold til kompetenceudvikling har afsat penge, således at det er muligt for personalet at få kompetenceudvikling. Dog har tilbuddet fravalgt, at benytte sig af denne mulighed, da under halvdelen af det budgetterede er blevet benyttet i Det vurderes, at personaleomkostningerne er lavere en budgettet og at omkostningerne er faldet mere end omsætningen. Det vurderes, at den højere budgettering i forhold til aktiviteter og normering har sammenhæng med en lavere belægningsprocent der har været gennem Dog skal man være opmærksom på, at den faglige kvalitet forbliver på tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Kriteriet kan ikke vurderes, da det ikke er lovpligtig at indberette regnskab 2013 på tilbudsportalen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Der er ikke indberettet nøgletal i Tilbudsportalen. Dette er ikke lovpligtigt vedrørende regnskab for 2013, hvorfor scoring af denne indikator er irrelevant. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 32 af 37

33 *Fysiske rammer 5 Det vurderes at, de fysiske rammer i meget passer til målgruppen. Eleverne bor sammen med de betalende elever, og det er muligt for dem at benytte sig af alle faciliteterne på Tvind Skolecenters område. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det vurderes, at de fysiske rammer passer til målgruppen og opholdsstedets grundprincip, at eleverne bor sammen med de betalende elever. Det er muligt for eleverne, at benytte sig af faciliteter og området på hele Tvind Skolecenter. Opholdsstedet er opmærksom på at få vedligeholdt de fysiske rammer. Vedligeholdelsen kan være en del af elevernes beskæftigelse. Herved får de et andet forhold til tingene. Opholdsstedet er opmærksom på de udfordringer der kan være ved, at der er flere elever som skal dele badeværelser. Side 33 af 37

34 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Det vurderes, at borgerne trives i de fysiske rammer, og at de fysiske rammer passer til målgruppen. Der er mulighed for at benytte alle faciliteterne og området på Tvind Skolecenter. Det observeres, at ledelsen er opmærksom på at vedligeholde de fysiske rammer, således at de passer til borgerne. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem I Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er det beskrevet at eleverne oplever, at tilbuddet er hyggeligt, og at fællesområderne danner en god ramme omkring de fælles aktiviteter. Derudover profiterer eleverne af stedets mange muligheder. Det vurderes, at et af grundprincipperne på opholdsstedet er, at eleverne bor sammen med de betalende elever. Det er muligt for eleverne, at være i fællesarealet og at trække sig på eget værelse. Lederen oplyser, at det at alle elever bor sammen er fint, og at det er et lærende miljø. Det vurderes at, de fysiske rammer afspejler, at det er borgernes hjem. Lederen oplyser, at eleverne selv har mulighed for at indrette deres værelser. Som udgangspunkt er værelset møbleret ved indflytningen. En gang om året tager man til Ikea og køber ind. Dette understøttes af Kvalitetsmodel for Socialtilsyn, hvori der står at eleverne stort set kan indrette deres værelser som de vil. Ligeledes er fællesarealet indrettet i et fælles projekt sammen med eleverne i sommeren Side 34 af 37

35 5. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 35 af 37

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Ungdomshøjskolen PTG i Tvind. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Ungdomshøjskolen PTG i Tvind. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomshøjskolen PTG i Tvind Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere