Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012"

Transkript

1 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej Kolind Tel Dato: Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Flemming Andreassen, Vagn Udengaard, Jens Rasmussen, Lisbeth Bøwes, Knud Erik Jensen, Kurt Friis, Hanne Beyer, Lars Bundgaard, Thomas Sprogø og Helle Dueholm. fraværende: Berit Dehli, Jørgen Zederkof og Søren Holm. 1. Beskæftigelseskonference Den 16. april i Herning Kongrescenter. Projekt 4U. Projektet er del af en firepartsaftale, som er indgået mellem KL, DA, LO og regeringen. LBR Syddjurs har to pladser i følgegruppen for Tværkommunal forsøgsaktivitet omkring jobrotation. Der er udpeget et medlem fra LBR Syddjurs, Gunnar Sørensen. KompetenceKompas. Analyse af fremtidens kompetencebehov. Region Midtjylland. Findes på Medlemmerne og sekretariatet orienterer. Sekretariatet orienterede om ovenstående. Foruden Gunnar Sørensen, så repræsenterer også Lisbeth Bøwes LBR Syddjurs i følgegruppen for Tværkommunal forsøgsaktivitet omkring jobrotation. Yderligere information om Projekt 4U findes på hjemmesiden Der blev desuden orienteret om følgende: Syddjurs Erhvervsforening er fremadrettet repræsenteret i LBR ved Søren R. Holm. Servicepartnerskabet på sygedagpengeområdet og den seneste tids presseomtale. Revideret adresseliste udsendes med referatet. 2. Status for Jobcenteret Aktuelle ledighedstal Jobcenteret præsenterer de seneste opgørelser af ledighed. Status for driften

2 Jobcenteret fremlægger status for ministerens 4 mål for Opgørelse af rettidighed i beskæftigelsesindsatsen præsenteres. Nye tiltag Fleksjobprojekt Resultatbaseret styring af aktiveringsindsatsen Ledelsesinformationsrapport, Jobcenter Syddjurs, januar 2012 udsendt med Resultater og indsats, Jobcenter Syddjurs, februar 2012 udsendt med Indstillinger: Beskæftigelseschefen og afdelingsledere orienterer. Beskæftigelseschefen orienterede om status for jobcenteret. Afdelingsleder Niels Poulsen orienterede om Fleksjobprojektet. Materiale udleveret på mødet fremsendes med referatet. Udviklingskonsulent orienterede om resultatbaseret styring af aktiveringsindsatsen. 3. Anvendelse af virksomhedspraktik Beslutning Anvendelsen af virksomhedspraktik i indsatsen På LBR mødet den 15. november 2011 blev spørgsmålet om, hvorvidt LBR har krav på at få oplyst, hvilke virksomheder, der har indgået aftale med kommunen om virksomhedspraktik, drøftet. Nedenstående er uddrag af gældende lov på området: Jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (710 af 23/06/2011) 49a. Kommunen underretter det lokale beskæftigelsesrpåd, jf. 44 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, om anvendelses af virksomhedspraktik. Jf. bekendgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (33 af 19/01/2012) 54. Jobcenteret underretter det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden om anvendelse af virksomhedspraktik. Det enkelte jobcenter og det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed om herom. Stk 2. underretningen skal indeholde oplysninger om 1) Antallet at etablerede virksomhedspraktikpladser, 2) Varigheden af virksomhedspraktikperioderne, 3) Fordelingen på offentlige og private virksomheder, 4) Inden for hvilke brancher, der er givet tilbud om virksomhedspraktik samt 5) Navn på de virksomheder, hvor der er etableret virksomhedspraktik. Stk. 3. det kan aftales lokalt, at der også skal oplyses om indhold og formål i hvert virksomhedspraktikforløb. Jobcenteret har udarbejdet et notat med de oplysninger som underretningen skal indeholde jf. bekendtgørelsen 54 stk 2. Oplysninger er hentet i Jobindsats.dk og jobcenterets fag-system Workbase. Anvendelse af virksomhedspraktik i aktiveringsindsatsen udsendt med Beskæftigelseschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning, samt at det besluttes med hvilket interval oplysningerne præsenteres for LBR. Det besluttet, at det fremsendte materiale fremadrettet danner grundlag for information om anvendelsen af virksomhedspraktik.

3 Dog vil der fremadrettet blive angivet hvor mange der er i virksomhedspraktik i de enkelte virksomheder. 4. LBR Østjylland Drøftelse Fælles møder for LBR repræsentanter i Østjylland. Der har været afholdt 2 møder hhv. den 16. november 2011 i Århus og den 23. januar 2012 i Silkeborg. På møderne er mulighederne for et tættere samarbejde på tværs af LBR er i Østjylland blevet drøftet. Der arbejdes aktuelt på at etablere en koordinatorfunktion i forhold til rekruttering til bygge- og anlægsområdet. Rekrutteringen tænkes rettet imod at tiltrække tidligere faglærte, som har forladt faget og ikke mindst unge uden uddannelse. Baggrunden er de mange anlægsopgaver i Østjylland. Der er i øvrigt opmærksomhed på, at flere projekter i dag gennemføres på tværs af kommunegrænser og med medfinansiering fra flere LBR er. Gunnar Sørensen orienterer fra møderne. Næste møde afholdes af LBR Randers sidst i april. Beskæftigelseschefen indstiller, at samarbejdet på tværs af LBR er i Østjylland drøftes. LBR Syddjurs bakker op om det fælles initiativ og afsætter forlods kr. til fællesprojekt indenfor bygge og anlæg. 5. LBR midler i 2012 Endelig udmelding af midler til LBR i 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen udsendte i oktober 2011 en foreløbig udmelding af bevillingsniveau til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. LBR Syddjurs var foreløbig tildelt kr Bevillingsniveauet er imidlertid ændret med vedtagelsen af finansloven. LBR Syddjurs er tildelt kr i LBR Syddjurs har forlods bevilget kr til projekter i Midler til rådighed for resten af 2012 kr Endelig fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år 2012 udsendt med Overblik over anvendelse af LBR midler udsendt med Beskæftigelseschefen orienterer LBR vil fremadrettet være mere offensiv i forhold til anvendelsen af de tildelte midler og indhente projekter i forlængelse af strategien, som den formuleres i Plan for fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. LBR bakker op om, at jobcenteret arbejder videre med udvikling af en ungementor funktion der følger den unge på tværs af aktiviteter (ex. ved skift mellem uddannelser eller ophør af uddannelse og iværksættelse af andre aktiviteter). 6. Afsluttede projekter Evaluering af Base camp Skemaoversigt status på unge i BaseCamp januar 2012: 23 unge drøftet på netværksmøder 16 unge har deltaget i BaseCamp 3 unge er i gang med uddannelse fra august unge er pt. i praktik - uddannelsesstart august unge er pt. på højskole uddannelsesstart august ung er i arbejde 5 unge fortsætter i vejledningsforløb koordineret med kommunens

4 forvaltninger og behandlingssystemet 3 unge er på kontanthjælp Evalueringsrapporten konkluderer: Fælles for de unge der har deltaget i BaseCamp er, at de alle har haft meget fravær i grundskolen. De er ikke vant til, at det er en selvfølge at man hver dag står op og kommer af sted om morgenen. Denne ustabilitet i så ung en alder, hvor man ikke har prøvet andet, tager lang tid at vende. Det er vigtigt at stabilitet er blevet en selvfølge inden den unge begynder på uddannelse, ellers er risikoen for at uddannelsen ikke bliver gennemført for stor. Gruppen af unge i BaseCamp kan deles op i to: De socialt belastede unge, der har været udsat for overgreb, omsorgssvigt, alkoholiserede eller psykisk syge forældre, været indblandet i kriminalitet, har ysiske sygdomme, hashmisbrug m.m. Unge med personlighedsforstyrrelser/psykiske lidelser: depression, angst, ADHD, paranoia m.m. Det er tydeligt for os at gruppen af de socialt belastede unge profiterer bedst og hurtigst af et projekt som BaseCamp. Det at møde stabile voksne, der holder, hvad de lover, ser dem som de er og tager hånd om at hjælpe dem videre i systemet, virker godt på denne gruppe. Det virker også på den anden gruppe, men det er vores oplevelse at det tager meget længere tid, og at det ofte kræver behandling ved siden af. Et par eksempler: lider man af social angst, kan man ikke holde ud at være i en gruppe. Er man depressiv kan man have meget svært ved at komme uden for hjemmet. Er man paranoid er det svært at få tillid til andre. Er man psykisk ustabil, er det svært at møde stabilt. Så vejen til uddannelse her er meget lang, og det er tvivlsomt at alle unge i denne kategori vil få en uddannelse og blive selvforsørgende. Men det, at der bliver gjort en indsats for dem, er utvivlsomt med til at øge deres livskvalitet, og på langt sigt, vil en øget livskvalitet og et større perspektiv også være positivt for den generation de sætter i verden på et tidspunkt. Det virker: Netværkssamarbejde mellem alle der har med den unge at gøre. Hjemmebesøg og samarbejde med forældrene. Fællesskabskabende aktiviteter med individuel tilgang. Praktik med uddannelsesperspektiv og fokus på træning af nødvendige kompetencer. Engagerede voksne der kan støtte, motivere, fastholde og skabe tillidsforhold til den unge. Tæt opfølgning. Tid. De fysiske rammer har stor betydning for at skabe et godt arbejds- og udviklingsmiljø for både unge og vejledere. Hvor peger det hen? Øget implementering af ovenstående i grundskole, unge og voksenvejledningen. Fokus på at mindske fravær i grundskolen, og sætte tidligere ind så langtidsfravær undgås i en tidlig alder Evaluering af Mentornetværk og fastholdelseskonsulent til unge på erhvervsuddannelse Projektet har været rettet mod metodeudvikling. Mentorfunktionen er blevet ændret i forhold til at øge tilgængeligheden, at systematisere opfølgningen ved fravær og at lave vækningsordning for skrøbelige elever. Projektet har fortsat det tværinstitutionelle mentorsamarbejde, og arbejdet på at nå frem til en fælles forståelse af hvad en mentorrolle er, samt hvilken tilgang, der egner sig bedst til skrøbelige elever. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, men der er opnået en tættere kontakt mellem mentorer og UU vejledere. Mentorer/fastholdelseskonsulenter er blevet skolens task force som kontaktes, hvis

5 lærer iagttager, at en elev viser tegn på at droppe ud. Mentor tager herefter kontakt og denne kontakt er nu også via sms, mail og facebook. Eleverne trænes i at søge praktikplads og de svage elever hjælpes i dag til at finde en praktikplads. Evalueringen konkluderer, at Alt i alt kan det siges, at midlerne fra LBR i hhv. Syddjurs og Norddjurs Kommune har gjort stor nytte for Viden Djurs i arbejdet med at fastholde unge i uddannelse, og dermed bringe en del af kommunernes unge fra kontanthjælp til varig egenforsørgelse. En gruppe af unge, der har nydt godt af disse midler, ville ikke have klaret sig igennem deres uddannelse, hvis ikke de havde fået denne ekstra støtte. Alle de gennemførte tiltag ligger ud over de almindelige pædagogiske virkemidler, som skolen ellers har benyttet sig af. Det at vi nu har fået støttemidler til at kunne udvikle og afprøve de nye tiltag gør, at vi står godt rustet til at hjælpe de skrøbelige unge, også i fremtiden. Vores erfaring siger os, at arbejdet skal fortsætte, ellers stiger frafaldsprocenten igen, men nu hvor skolen har fået hjælp til udvikling og afprøvning af de nye tiltag, bliver den efterfølgende drift af dem overkommelig. Vi vil derfor med denne rapport rette en stor tak til LBR Syddjurs og LBR Norddjurs for de tildelte midler, der har gjort denne udvikling mulig. Evaluering af Projekt BaseCamp, januar 2012 Projektrapport til de Lokale Beskæftigelses Råd i Nord- og Syddjurs kommune Beskæftigelseschefen indstiller, at evalueringen af BaseCamp tages til efterretning. Beskæftigelseschefen indstiller, at evalueringen af Mentornetværk og fastholdelseskonsulent tages til efterretning. Begge evalueringer blev taget til efterretning. Beskæftigelseschefen orienterede om at Base Camp videreføres i kommunalt regi. Målgruppen udvides til også at omfatte de unge der er fyldt 18 år. 7. Ansøgninger Beslutning 1. Frivilligt mentorkorps til ungeindsatsen Ansøger: Mentor company formål: målgruppe: Frivillige voksne. Jobcenteret er ansvarlig for rekruttering og visitering af mentorer. Jobcenteret er ansvarlig for visitering af 20 unge / menten. indhold og metode: Uddannelses af frivillige ungementorer. Kursus, samt 4 netværksmøder. succeskriterier effekt og metode: Uddannet 20 frivillige mentorer. 60% af mentens er under uddannelse i praktik eller i arbejde i min. 2 måneder. evaluering: ikke beskrevet varighed og omfang: Mentorkursus, 4 netværksmøder og telefonisk opfølgning over 12 måneder. ansøgt beløb: kr. excl. moms 2. Ungekoordinator Ansøger: Randers Social- og sundhedsskole formål: Ungekoordinatorfunktionen skal styrke fastholdelsen af elever. målgruppe: Alle skolens elever

6 indhold og metode: Samarbejde internt og eksternt med eksempelvis UU, jobcentre, mentorer m.fl. samt løse en række organisatoriske opgaver. succeskriterier effekt og metode: - støre sammenhæng i uddannelse for eleverne - der tages udgangspunkt i den enkelte - inklusion af alle uanset faglig og social baggrund - større motivation for uddannelse hos den enkelte - øgning af fastholdelsesprocenten evaluering: Spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne, samt fokusgruppelignende interviews med udvalgte elever. Måling af udviklingen i frafaldsprocenten. varighed og omfang: et år ansøgt beløb: kr. (samlet budget kr) Der søges medfinansiering i Randers, Favrskov og Norddjurs. Ansøgning fra Mentor company Ansøgning fra Randers social- og sundhedsskole 1. Beskæftigelseschefen indstiller projektet til afslag. 2. Beskæftigelseschefen indstiller projektet til afslag. Det blev besluttet at give afslag på begge ansøgninger som blev behandlet på mødet. LBR Syddjurs er meget positiv i forhold til Randers social- og sundhedsskoles indsats i forhold til at fastholde studerende. LBR har over flere år støttet udvikling af indsatsen i forhold til at fastholde de studerende og lader det nu op til skolen at anvende erfaringerne fra udviklingsprojekterne i det videre arbejde. 8. Igangværende projekter, status Ingen status for igangværende projekter Indstillinger: 9. Presse Der udsendes ikke pressemeddelelse efter mødet 10. Eventuelt

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere