Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn"

Transkript

1 Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G ) En zooarkæologisk analyse af knogler fra den mellemste del af tragtbægerkulturen Jacob Kveiborg KO N S E RV E R I N G S - O G N AT U RV I D E N S K A B E L I G A F D E L I N G Nr

2 Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn En zooarkæologisk analyse af knogler fra den mellemste del af tragtbægerkulturen Jacob Kveiborg, mag.art. Indledning I forbindelse med en række arkæologiske kurser i Folkeuniversitetets regi blev der gennem to udgravningskampagner i undersøgt 163 m2 af et større udsmidslag i Skaghorn Mose på Sydvestfyn.1 Fundene daterer pladsen til mellemste tragtbægerkultur ca f.kr. Det undersøgte udsmidslag er placeret i et vådområde umiddelbart øst for den egentlige boplads. Bopladsen har ligget på en mindre ø umiddelbart vest for den daværende kystlinje, og er i dag fuldstændig borteroderet. I udsmidslaget er fundet store mængder organisk materiale, bl.a. knogler, som udgravningsleder Niels H. Andersen, Moesgård Museum har ønsket analyseret. Metode Knoglematerialet er indleveret af Moesgård Museum i vinteren 2007/2008 og analyseret ved Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling i perioden marts-juni 2008 vha. den komparative knoglesamling ved Archäologisch-Zoologische Arbeitsgruppe (AZA), Slesvig.2 De enkelte fragmenter er forsøgt identificeret til lavest mulige taxonomiske niveau, specifikt knogleelement og side. Det er endvidere noteret, hvorvidt knoglerne udviser tegn på bearbejdning, ildspåvirkning, patologiske forandringer, snit- og hugspor samt gnavemærker. Knoglerne er kvantificeret i form af antal fragmenter (NISP: Number of Identified Specimens) og knoglevægt. Hvor det har været muligt, er sammenhørende fragmenter optalt som ét. I praksis er der dog en lang række små knoglestumper, som umiddelbart synes at tilhøre et større knoglefragment, men ikke kan tilpasses. Sådanne er optalt hver for sig, og det 1 OBM 4087 Skaghorn, Helnæs sogn, Baag herred, Odense amt, UTM 84: / , zone 32, FHM 4296/ Tak til Moesgård Museums samarbejdspartnere ved Archäologischen Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf og Zoologisches Institut, Christian-Albrecht- Universität zu Kiel (CAU) for adgang til den komparative samling ved AZA (Archäeologisch-Zoologische Arbeitsgruppe) samt for gæstfrihed og udvist assistance. 1

3 samlede antal fragmenter er derfor ikke et udtryk for det deponerede antal fragmenter. En stor del af fragmenterne udviser desuden recente brud opstået under og efter udgravning. Materialet Udsmidslaget er udgravet i kvadratmeterfelter vha. skovl og ske i 10 cm tykke lag. Fundene er indmålt for hvert lag pr. ¼ m2. I alt er der registreret fragmenter med en samlet vægt på g, heraf har 402 fragmenter ( g) kunnet bestemmes til art. De artsbestemte fragmenter vejer i gennemsnit 26 g, mens de ubestemte fragmenter vejer knap 4 g pr. styk. Materialet er generelt fragmenteret og udviser både spor efter marvspaltning, hundegnav og recent fragmentering. Farven er lys gulbrun til mørk brun. Materialets bevaringstilstand varierer betragteligt, hovedparten er dog forholdsvis dårligt bevaret. Da knoglernes overflade ofte er delvis borteroderet eller skallet af, har det ikke været muligt at undersøge materialet for hug- og snitspor. Hug- og snitspor er dog observeret på flere af de bedst bevarede knoglestykker. a b Figur 1: Den relative fordelingen af artsbestemte ( ) og ubestemte ( ) fragmenter optalt ved a) antal fragmenter (nisp) og b) knoglevægt. Flg. arter er repræsenteret i materialet: Tamkvæg (Bos taurus) Får (Ovis aries) Hest (Equus ferus/equus caballus) Tamsvin (Sus domesticus) Gråsæl (Halichoerus grypus) Hare (Lepus sp.) Kronhjort (Cervus elaphus)? Rådyr (Capreolus capreolus) samt Gås sandsynligvis grågås (Anser anser) Domesticerede eller vilde dyr? Med ganske få undtagelser er samtlige identificerede knogler fra tamdyr. De vilde dyr er kun beviseligt til stede i form af et kastet takstykke fra rådyr, en trykstok af tak sandsynligvis fra kronhjort, et fragment af en bækkenknogle fra en hare og en kæbe og en tand fra gråsæl. Blandt de mange knogler af svin og kvæg er der ikke med sikkerhed konstateret 2

4 knogler fra vildsvin og urokse, hvorfor det formodes, at samtlige knogler af svin og okser er fra tamdyr. Der er dog ikke lavet egentlige analyser på baggrund af knoglernes størrelse m.m. Af hest er fremkommet en enkelt tand. Med udgangspunkt i hestens sparsomme forekomst kunne man fristes til at tolke den fundne knogle som værende fra en vildhest (Equus ferus). Det er dog omdiskuteret, hvorvidt de heste, som dukker op fra og med Ertebølletid, efter flere tusinde års fravær, er vilde eller tamme heste. Indtil videre er der tendens til at tolke dem som værende vildheste, men det er en tolkning, som udelukkende skyldes manglende fund af hesteudstyr, ryttergrave o.l., da der ikke er forskel på skelettet hos tidlige tamheste og vildheste.3 Samme problematik findes ved adskillelsen af vilde og tamme gæs. Hvis man havde haft tamgæs på pladsen, må man formode, at disse havde været bedre repræsenteret i fundet end tilfældet er, og den enlige knogle af gås må derfor formodes at være fra en grågås. Dette er dog langt fra sikkert. Hvorvidt den enlige knogle fra hhv. hest og gås er fra vilde eller tamme dyr ændrer ikke på, at langt den overvejende del (>98%) af de artsbestemte knogler er fra tamdyr. % kvæg får/ged svin hest vildt Figur 2: Den relative fordeling af knogler fra husdyr og vildt. Baseret på ( ) antal fragmenter og ( ) knoglevægt. Tamkvæg (Bos taurus) Kvæg er repræsenteret ved 302 fragmenter og udgør dermed 75% af det samlede antal artsbestemte fragmenter. Vægtmæssigt udgør kvæget næsten 95%. Ud over de mange knogler fra kvæg findes yderligere 46 fragmenter, som ikke med sikkerhed har kunnet henføres til kvæg, men også kan stamme fra større hjortedyr. Da det eneste fragment fra en større hjort er en trykstok af tak, må man formode, at fragmenterne er fra kvæg. Ser man nærmere på fordelingen af fragmenter fra kvæg, er det tydeligt, at tænder dominerer materialet (figur 3). Tænder er mere modstandsdygtige over for den kemiske nedbrydning end knogler og qua deres lyse farve desuden lettere at få øje på under udgravningen. Det kan således ikke udelukkes, at der er en sammenhæng mellem kvægets hyppighed, knoglernes bevarings- 3 Jf. Aaris-Sørensen 1998, s. 133ff. 3

5 tilstand og den benyttede udgravningsmetode. I et materiale indsamlet uden brug af sold vil der generelt være tendens til en overrepræsentation af knogler fra de største dyr.4 cranium hyo id mandibula dentes vertebrae co stae scapula humerus radius ulna carpi metacarpi co xae femur patella tibia tarsi metatarsi mp ph.1 ph.2 ph.3 sesamben nisp Figur 3: Antal fragmenter pr. knogleelement hos ) kvæg og ) hjort/kvæg uspec. Både tænder og knogler synes at pege på, at hovedparten af kvæget opnåede en anseelig alder. En gennemgang af tandmaterialet synes at dele det slagtede kvæg i to aldersgrupper. I alt 28 tænder har kunnet benyttes. Det drejer sig om 12 dp4 (bagerste kindtand i mælketandsættet) og 16 M3 (bagerste kindtand i det blivende tandsæt). Mælkekindtænderne repræsenterer kalvene, og kindtænderne fra det blivende tandsæt repræsenterer de fuldt udvoksede dyr. På nær en enkelt mælkekindtand uden slitage (dødfødt?) synes alle kalve groft set slagtet indenfor 1-2 års alderen. De dyr, som ikke blev slagtet på dette tidspunkt, har fået lov at leve til en meget fremskreden alder, hvilket kommer til udtryk i form af en koncentration af permanente tænder med meget fremskreden slitage. Aldersfordelingen synes at indikere, at man har slagtet og udnyttet kødet fra de kalve, som ikke skulle indgå i den videre avl, og som ikke var tiltænkt en rolle som trækdyr eller leverandører af sekundære produkter. Små drøvtyggere: får (Ovis aries) og ged (Capra hircus)) Får (og muligvis ged) er til stede ved 42 knoglefragmenter og udgør godt og vel 10% af de artsbestemte knogler. Vægtmæssigt udgør de kun 1%. På grund af deres fåtallighed er det ikke muligt at give en karakteristik af 4 Jf. Enghoff 2005, Heinrich og Schmölcke 2006 samt Payne

6 deres alder eller de tilstedeværende knogleelementer. Der forefindes knogler fra både unge og gamle individer samt knogleelementer fra alle dele af kroppen. Fem fragmenter, som ikke har kunnet bestemmes nærmere end rådyr/får/ged, er sandsynligvis får med tanke på, at eneste bevis for tilstedeværelse af rådyr er et stykke kastet tak. Tamsvin (Sus domesticus) Knogler af svin er næst efter kvæg de bedst repræsenterede i fundet. Svinet er til stede ved 51 fragmenter (13%) og udgør knap 3% af vægten på de artsbestemte knoglefragmenter. Kun tamsvinet er med sikkerhed repræsenteret. Hovedparten af knogler kan dog ikke med sikkerhed henføres til hverken vild- eller tamsvin, da en stor del af knoglerne er fra unge individer. På grund af de relativt få fragmenter fra svin kan der ikke gives en egentlig karakteristik af aldersfordelingen eller fordelingen af knogleelementer. Der forefindes både juvenile, subadulte og sandsynligvis også fuldt udvoksede dyr i materialet. Desuden er der knogler fra stort set alle dele af kroppen, om end tænder synes dominerende. Bearbejdede knogler Kun enkelte knogler udviser tegn på bearbejdning i form af redskaber, smykker eller forarbejder hertil. Det drejer sig om en trykstok af hjortetak (fig. 4), en perforeret tåknogle fra kvæg (fig. 5), tre prene af mellemfods- eller mellemhåndsknogler fra får/ged (fig. 6) samt en 5,5 cm lang og knap 3 cm bred ornamenteret benplade med en tykkelse på kun 1 mm (fig. 7). Figur 4: Trykstok (x3802) af hjortetak. 5

7 Figur 5: Tåknogle (x1948) fra tamkvæg med perforering af diaphysen. Figur 6: Prene (x2013, x3068 og x1948) af mellemfods-eller mellemhåndsknogler fra får eller ged. Figur 7: Ornamenteret benplade. 6

8 Patologi Den almene sundhedstilstand hos dyrene synes umiddelbar god, da kun en enkelt knogle udviser tegn på deformitet som følge af sygdomme o.l. Det drejer sig om en tåknogle (phalanx 1) fra en tamko eller tamokse. På den proximale ledende ses tydelige spor af stressrelaterede forandringer, som kan skyldes, at dyret har været brugt som trækdyr foran vogn eller plov (fig. 8).5 Figur 8: Tåknogle (x1948) fra tamkvæg med tydelige spor af stressrelateret forandring på den proximale ledflade. Faunaudnyttelsen ved Skaghorn og det omkringliggende Sydvestfyn Et af de største knoglefund fra yngre stenalder er fra Troldebjergbopladsen på Langeland. Fundet dateres til MNIa og er således samtidig med fundet fra Skaghorn. Troldebjergfundet indeholder mere end artsbestemte knogler og er således oplagt som sammenligningsgrundlag for Skaghorn-materialet. Fra den nærliggende Lyø er ligeledes gjort fund fra den tidlige del af mellemneolitisk tid. Fundet herfra er af nogenlunde samme størrelse som Skaghorn (fig. 9). Figur 9: Beslægtede lokaliteter fra den tidlige del af mellemneolitisk tid på Sydfyn og i det sydfynske øhav. 5 Jf. Johannsen

9 Som det fremgår af fig. 10, er der både ligheder og forskelle i materialet fra de tre lokaliteter. På Lyø er der tendens til en anelse flere vilde pattedyr (især sæler) end på Troldebjerg og Skaghorn. Fordelingen af tamdyr er dog meget lig fordelingen på Skaghorn. På Troldebjerg er der langt mere svin end på Lyø og Skaghorn, hvilket måske kan forklares ved forskelle i bevaringsforhold eller lokaliteternes forskelligartede størrelse, udformning og brug. På alle tre pladser gælder det, at hunden stort set er fraværende i materialet, ligesom der på både Skaghorn og Troldebjerg findes enkelte knogler af hest.6 % kvæg får/ged svin hest hund vildt Figur 10: Fordelingen af knogler på baggrund af antal artsbestemte fragmenter på ) Troldebjerg ) Skaghorn og ) Lyø. Afsluttende bemærkninger Faunamaterialet fra Skaghorn består hovedsageligt af knogler og især tænder fra periodens tamdyr. Kvæget dominerer efterfulgt af svin og får/ ged. Hovedparten af kvæget har opnået en anseelig alder. Noget tyder på, at kalve, som ikke var tiltænkt en rolle i den videre avl eller som trækdyr og leverandører af sekundære produkter, blev slagtet omkring 1-2 års alderen. De voksne køer og okser fik derimod lov at leve, til de var udtjent. Fundet minder i flere henseender om tilsvarende fund i det sydfynske område fra samme periode. Kvæget dominerer generelt, mens svin og får/ged har indtaget en sekundær rolle. Ikke mindst med tanke på kvægets overlegne vægt i forhold til de noget mindre svin og får. Hund, hest og vildt er kun sparsomt forekommende. Materialet fra Skaghorn synes påvirket af den benyttede indsamlingsmetode og bevaringsforholdene på stedet, og der synes ikke grundlag for yderligere analyser af materialet. Fundet er dog et sjældent bidrag til vores viden om den mellemneolitiske økonomi og giver indblik i forholdene under yngre stenalder i området omkring Helnæsbugten og i det sydfynske område. 6 Jf. Nyegaard

10 Litteratur Enghoff, I.B. 2005: Dyreknogler fra vikingetidens Viborg. I M. Iversen et al. (red.) : Viborg Søndersø Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid. Viborg, s Heinrich, D. og U. Schmölcke, 2006: Die Tierknochen aus dem Hafen von Haithabu Schlämmfunde. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 35, s Johannsen, N.N. 2005: Palaeopathology and Neolithic cattle traction: methodological issues and archaeological perspectives. I J.M. Davies et al. (red.): Diet and health in past animal populations. Proceedings of the 9th Conference of the International Council of Archaeozoology, Durham, August 2002, s Nyegaard, G. 1985: Faunalevn fra yngre stenalder på øerne syd for Fyn. I J. Skaarup: Yngre stenalder på øerne syd for Fyn. Meddelelser fra Langelands Museum. Rudkøbing, s Payne, S. 1972: Partial recovery and sample bias: The results of some sieving experiments. I E. S. Higgs (red.): Papers in economic prehistory. Cambridge. s Aaris-Sørensen, K. 1998: Danmarks forhistoriske dyreverden. 3.udg. København. 9

11 Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 10

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte knogler fra KHM 1556, Brødregade 6/Rådhusstræde 4

Læs mere

Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid

Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af knoglemateriale fra OBM 9078 Gamborg NV (FHM 4296/262) Jacob Kveiborg KONSERVERINGS

Læs mere

Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730)

Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730) Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730) OBM 7730 Tokkendrup Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Zooarkæologisk gennemgang af knogler fra OBM 7730 Tokkendrup (FHM 4296/188)

Læs mere

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De zooarkæologiske analyser Susanne Østergaard Afdeling for Konservering og

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver FHM 4427/4 Stinesmindevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Stinesmindevraget Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

Knogler af pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby

Knogler af pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby Knogler af pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby Moesgård Museum Kort og Matrikelstyrelsen En zooarkæologisk gennemgang af dyreknogler fra yngre jernalder, vikingetid og tidlig middelalder Jacob Kveiborg

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 X103, Store grube INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport vedrørende

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Omtegnet efter Hatt 1928: tavle 1 Moesgård Museum Delrapport III. Grønvang Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Foto: Christian Aabo (Aabo 2001: 69) Moesgård Museum Delrapport II. Siggård Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Moesgård Museum ÅHM 4473, hus A371 (foto: Jan Sloth Carlsen) Delrapport I. Nørre Tranders Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12.

Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12. Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12. Foto:Alexandre Buisse Foto: Hagerty Ryan, U.S. Fish and Wildlife Service Moesgård Museum Foto:G. Volker

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

Dyreknogler fra OBM 8436 Harekærgård Øst I (FHM 4296/773)

Dyreknogler fra OBM 8436 Harekærgård Øst I (FHM 4296/773) Dyreknogler fra OBM 8436 Harekærgård Øst I (FHM 4296/773) Kort- og matrikelstyrelsen Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af knogler fra et grubekompleks fra yngre bronzealder og ældre førromersk

Læs mere

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG)

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (MAIN), 1976 Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Inge Gry Hyldkrog KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 12

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Foto: Anne-Louise Haack Olsen Moesgård Museum Delrapport V. Brøndlund Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Dyreknogler og skaldyr fra Galgedil (OBM 4520)

Dyreknogler og skaldyr fra Galgedil (OBM 4520) Dyreknogler og skaldyr fra Galgedil (OBM 4520) OBM 4520 Galgedil Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæozoologisk gennemgang af knoglemateriale fra OBM 4520 Galgedil (FHM 4296/173) Jacob

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Osteologisk analyse af dyreknoglematerialet fra j.nr. ÅHM 5900, Algade 28, Aalborg.

Osteologisk analyse af dyreknoglematerialet fra j.nr. ÅHM 5900, Algade 28, Aalborg. Osteologisk analyse af dyreknoglematerialet fra j.nr. ÅHM 5900, Algade 28, Aalborg. Susanne Østergaard, Osteolog. August 2010. Indledning Det her analyserede dyreknoglemateriale stammer fra en opgravning

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Af Anne Birgitte Gotfredsen. Skarvknogler fra Seden Syd. Foto Anne Birgitte Gotfredsen

Af Anne Birgitte Gotfredsen. Skarvknogler fra Seden Syd. Foto Anne Birgitte Gotfredsen Dyreknoglerne fra jernalderpladsen Seden Syd, OBM 9882, Z.M.K. 33/2001, Seden sogn. En værksteds-, fiske- og handelsplads fra det 4.-5. årh. e. Kr. Endelig afrapportering Af Anne Birgitte Gotfredsen Skarvknogler

Læs mere

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00)

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedrørende registrering af undersøiske pælerækker Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

FHM 4534, Bytoften. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube. Peter Mose Jensen

FHM 4534, Bytoften. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube. Peter Mose Jensen FHM 4534, Bytoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere

Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere En revurdering af jernalderens dyrehold A f JACOB KVEIBORG Siden indførelsen af landbruget har agerbrug og husdyr udgjort samfundets fundament på tværs af tid og

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

Rapport over analyse af dyreknogler fra lokaliteten Munkegade, Helsingør Journalnr. GIM 3835, Z.M.K. 66/2010

Rapport over analyse af dyreknogler fra lokaliteten Munkegade, Helsingør Journalnr. GIM 3835, Z.M.K. 66/2010 Rapport over analyse af dyreknogler fra lokaliteten Munkegade, Helsingør Journalnr. GIM 3835, Z.M.K. 66/2010 INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, ZOOLOGISK MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007.

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007. Kærup N, Benløse sogn, Ringsted herred, Sorø amt (040202-47). Syvestsjællands Museum, SVM 2005103-7. AS 06/07 Antropologisk bestemmelse af skeletter fra yngre romersk jernalder, indleveret til Antropologisk

Læs mere

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT BYGNING 13, HELSINGØR GIM 3920, Z.M.K. 38/2009

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT BYGNING 13, HELSINGØR GIM 3920, Z.M.K. 38/2009 RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT BYGNING 13, HELSINGØR GIM 3920, Z.M.K. 38/2009 INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport vedrørende analyser

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117.

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117. HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 200209 Sb. 117. Indhold Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Tidstavle med udgravningen indplaceret

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Vævning i senneolitikum

Vævning i senneolitikum Tekstilarkæologi Vævning i senneolitikum Af Michael Borre Lundø og Jesper Hansen, Odense Bys Museer 22 Fynboer og Arkæologi Det er relativt sjældent, at man støder på fund, der kan fortælle noget om stenalderfolkets

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

FHM 4648, Anholt. Moesgård Museum. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING

FHM 4648, Anholt. Moesgård Museum. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING FHM 4648, Anholt KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4648

Læs mere

Knoglemateriale fra FHM 4588, Egå Gymnasium

Knoglemateriale fra FHM 4588, Egå Gymnasium Knoglemateriale fra FHM 4588, Egå Gymnasium KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk undersøgelse af dyreholdet på en vikingetidsboplads Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK

Læs mere

Regionalitet og biotopudnyttelse i dansk Ertebølle og tilgrænsende perioder

Regionalitet og biotopudnyttelse i dansk Ertebølle og tilgrænsende perioder Regionalitet og biotopudnyttelse i dansk Ertebølle og tilgrænsende perioder udnyttelse af animalske ressourcer på kystbopladser i det nordlige Danmark Inge Bødker Enghoff Zoologisk Museum Universitetsparken

Læs mere

EMNEARK TIL JÆGERSTENALDEREN. LANGELANDS MUSEUM Jens Winthersvej 12, Rudkøbing

EMNEARK TIL JÆGERSTENALDEREN. LANGELANDS MUSEUM Jens Winthersvej 12, Rudkøbing EMNEARK TIL JÆGERSTENALDEREN LANGELANDS MUSEUM Jens Winthersvej 12, Rudkøbing JÆGERSTENALDEREN De første mennesker, vi kender til, levede i Afrika for næsten 2 millioner år siden. De levede af jagt, og

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA JYDEBJERGVEJ GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA JYDEBJERGVEJ GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Kjartan Langsted, Gilleleje Museum, afholdt maj 2012 et arrangement i

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Erosion af Sermermiut-bopladsen

Erosion af Sermermiut-bopladsen Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 7 Knogler og andet opsamlet på stranden ved Sermermiut-bopladsen ved Ilulissat Isfjord den 11. juni 2014 og afleveret til Ilulissat Museum David I Barry, Kalundborg

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere

KROPPEDAL. Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård.

KROPPEDAL. Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård. KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Enhed for Lovpligtigt Arbejde Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård. Kroppedal, Museum

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr 1 meter Efter Hatt 1928 & 1935, Kjær 1930, samt Olsen 2007. Moesgård Museum Delrapport VI. Diskussion af staldbrug i ældre jernalder

Læs mere

Nyt fra Smedegård en tidlig jernalderlandsby i Thy

Nyt fra Smedegård en tidlig jernalderlandsby i Thy TINE NORD RAAHAUGE Nyt fra Smedegård en tidlig jernalderlandsby i Thy Smedegård ved Nors har bidraget betydeligt til forståelsen af dyrelivet og miljøet i Thy s ældre jernalder. Her gennemgås et spændende

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

LANGEBJERGVÆNGET 19. Arkæologisk undersøgelse af neolitisk bopladsområde Bygherrerapport. ROM j.nr. 2381

LANGEBJERGVÆNGET 19. Arkæologisk undersøgelse af neolitisk bopladsområde Bygherrerapport. ROM j.nr. 2381 Arkæologisk undersøgelse af neolitisk bopladsområde Bygherrerapport LANGEBJERGVÆNGET 19 Anlæg A1 set fra sydvest ROM j.nr. 2381 LANGEBJERGVÆNGET 19 Matr.nr. 57g, Store Hede Roskilde sogn, Sømme herred,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Urokser og bævere fra Midtjylland Gotfredsen, Anne Birgitte; Møbjerg, Tinna

Urokser og bævere fra Midtjylland Gotfredsen, Anne Birgitte; Møbjerg, Tinna university of copenhagen Urokser og bævere fra Midtjylland Gotfredsen, Anne Birgitte; Møbjerg, Tinna Published in: Museum Midtjylland, Midtjyske Fortællinger. Publication date: 2012 Document Version Pre-print

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Nationalmuseets udgravning ved Tissø sept.-okt. 2012 - Midtvejsorientering

Kalundborg Arkæologiforening. Nationalmuseets udgravning ved Tissø sept.-okt. 2012 - Midtvejsorientering Kalundborg Arkæologiforening Nationalmuseets udgravning ved Tissø sept.-okt. 2012 - Midtvejsorientering Vi skulle bistå Nationalmuseet i forbindelse med Lars Jørgensens forskningsprojekt om førkristne

Læs mere