Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012"

Transkript

1 Forventet 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september Indledning Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet Budgetopfølgningen indeholder en redegørelse for forventet på serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover er der tillægsbevillingsansøgninger på drift, anlæg og finansiering. Af dette notat fremgår de væsentligste resultater fra budgetopfølgningen samt oversigt over ansøgninger om tillægsbevillinger. En uddybende opfølgning på anlæg sker i forbindelse med anlægsstyrelisten, som forelægges Økonomiudvalget på mødet i december, hvor også denne sag forelægges. Bevillingsmæssige ændringer vedrørende anlæg er dog medtaget her. Der gives en beskrivelse af det forventede sammenholdt med det disponible budget for hvert bevillingsområde. Det disponible budget er nærmere defineret nedenfor. Først beskrives serviceudgifterne herunder overholdelse af servicerammen (afsnit 3) og dernæst indkomstoverførslerne (afsnit 4). Udmøntningen af dette års lov- og cirkulæreprogram beskrives i særskilt afsnit 5. I afsnit 6 redegøres der for udmøntningen af de kompenserende besparelser jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni De bevillingsmæssige ændringer vedr. anlæg og jordforsyning beskrives i afsnit 7. I afsnit 8 beskrives finansieringsposterne. Notatet slutter med en opsummering samt en oversigt over de bevillingsmæssige ændringer (afsnit 9). 2. Det disponible budget Det samlede disponible servicebudget for hele kommunen kan opgøres som følger: Mio. kr Bemærkninger Oprindeligt servicebudget 4.074,7 Tillægsbevillinger pr. 30/9-52,9 Her medtages de bevillinger der er givet indtil 30/9 Frigivne overskud fra ,6 Afdrag på underskud -7,0 Ifølge overførselssagen frigives overskud på op til 3% af aftaleenhedernes budget. Ifølge overførselssagen skal aftaleenheder med underskud udover 5% afvikle dette i løbet af 3 år. Dette giver i alt 3,3 mio. kr. Hertil kommer restafdrag vedr Disponibelt servicebudget 4.098,4 Det er værd at bemærke, at det disponible servicebudget ligger 23,7 mio. kr. over det oprindelige servicebudget. Hvis det disponible servicebudget anvendes fuldt ud vil kommunen således overskride det oprindelige servicebudget (= servicerammen) med 23,7 mio. kr. En sådan overskridelse forudsætter bl.a. at hele det frigivne overskud på 83,6 mio. kr. anvendes fuldt ud i Specielt i lyset af erfaringerne fra 2011 forekommer det ikke realistisk. Forvaltningerne har derfor i budgetopfølgningen pr. 30/9 også foretaget en vurdering af i hvilket 1

2 omfang det frigivne overskud kan forventes anvendt i Resultatet af disse vurderinger indgår i det forventede sresultat, jf. nedenstående afsnit Forventet på serviceområderne. Nedenstående tabel viser bevilling for bevilling forskellen mellem forventet og disponibelt budget. Forskellen beskrives nærmere nedenfor. Mio. kr. Oprindeligt budget (1) Tillægsbevillinger (2) Frigivne overskud (3) Afdrag i 2012 (4) Disponibelt servicebudget (5) = Forventet (6) Afvigelse ml disp budget og forventet (7)= 6-5 Økonomiudvalget 525,7-6,1 10,4-1,9 528,0 518,0-10,0 1.1 Administration 512,4-5,6 10,4-1,9 515,2 506,0-9,2 1.2 Politisk organisation 13,4-0,5 0,0 0,0 12,8 12,0-0,9 Børn og skole 1.477,4-10,9 23,0-3, , ,4-5,4 2.1 Skole 906,4-5,0 14,9-2,2 914,0 908,2-5,8 2.3 Børn 385,3-4,2 5,5-1,4 385,1 384,1-1,0 2.4 Familie 185,7-1,7 2,6 0,0 186,6 188,1 1,4 Arbejdsmarkedsudvalget 73,1-0,2 0,0 0,0 72,9 72,9 0,0 3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 73,1-0,2 0,0 0,0 72,9 72,9 0,0 3.2 Kontante ydelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget 495,9-30,7 33,9 0,0 499,1 493,5-5,6 4.1 Forebyggende foranstaltninger 75,8-11,6 12,7 0,0 77,0 66,4-10,6 4.2 Tilbud til voksne 410,1-17,1 17,7 0,0 410,7 418,5 7,8 4.4 Områder under Borgerservice 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 3,8-0,8 4.5 Øvrige sociale områder 5,4-2,0 3,5 0,0 6,8 4,8-2,0 Miljø og teknik 185,8-1,2 0,0-1,4 183,3 179,7-3,6 Kultur og fritid 154,1-1,4 0,5 0,0 153,1 153,1 0,0 Sundhed og ældre 1.149,0-2,3 13,1 0, , ,7-3,2 7.1 Sundhed 400,6 3,9 1,8 0,0 406,3 407,8 1,5 7.2 Ældre 748,4-6,2 11,3 0,0 753,6 748,9-4,7 Erhvervsudvalget 13,6 0,0 2,8 0,0 16,3 16,3 0,0 I alt 4.074,7-52,9 83,6-7, , ,6-27,8 Tabellen viser et forventet sresultat på 4.070,6 mio. kr. hvilket er 27,8 mio. kr. mindre end det disponible servicebudget. Der er dog betydelige variationer mellem de enkelte bevillingsområder, som forklares nærmere nedenfor (afsnit 3.2). Først fokuseres dog på forskellen mellem det oprindelige budget og det forventede (afsnit 3.1) 3.1 Overholdelse af servicerammen Forskellen mellem det oprindelige budget og forventet er særdeles vigtig, idet det jo er denne forskel der er afgørende for om kommunen risikerer en sanktion eller ej: 2

3 Mio. kr. Oprindeligt servicebudget 4.074,7 Forventet 4.070,6 Forventet overskridelse af oprindeligt budget -4,0 Tabellen viser en forventet underskridelse på 4 mio. kr. Dette er et fald i forhold til forventningerne pr. 30. juni, hvor der forventedes en overskridelse på 15,3 mio. kr. Der er således ikke noget, der tyder på, at Randers Kommune vil blive ramt af ssanktionen i Det forudsætter dog fortsat en stram udgiftsstyring i den resterende del af såret. Det kan oplyses, at forventet for serviceudgifterne er baseret på et forsigtigt skøn i forhold til aftaleenhederne, idet forvaltningerne som udgangspunkt har forudsat, at aftaleenhederne bruger størstedelen af frigivne opsparede midler i Baseret på erfaringer fra 2011 må det formodes, at ikke alle frigivne midler vil blive anvendt i og det er denne effekt som formentlig er ved at slå igennem på det forventede pr. 30. september Forklaring på afvigelse mellem disponibelt budget og forventet Nedenfor kommenteres på afvigelsen mellem disponibelt budget og forventet for hvert enkelt bevillingsområde. Økonomiudvalget Administration Det samlede mindreforbrug udgør 9,2 mio. kr. Afvigelserne er specificeret i nedenstående tabel: Bevillingsområde Forskel ml korr budget og forv Bemærkninger Erhvervs- og udviklingssekretariat 250 Merudgift vedr. løn, der søges ikke om bevilling. Merforbruget forventes dækket af andre forvaltningers mindreforbrug på frigivne overførsler. IT-afdeling, adm, daglig drift Mindreforbruget indgår i finansieringen af koncernløsningen i 2013 Administration - borgerservice 900 Trepartsaftaler Beløbet overføres til Økonomiafdeling Børn, skole og kultur Merforbrug til løn under opsigelsesvarsel mm. Samt engangsudgifter til KMD EDH og SBSYS -300 Merindtægter på incassogebyrer. 300 Merforbrug vedr. personaleudskiftning og uddannelse Social og arbejdsmarked Mindreforbrug vedr. CJK, digitalisering udskudt til 2013 Miljø og teknik Sundhed og ældre Administration i alt Mindreindtægt som følge af ændrede regler vedr. ejendomsoplysninger samt lavere projekterings- og aktitekthonorar som følge af lavere anlægsprogram. Mindreudgift vedr. lønninger samt frigivne overførsler. Beløbet overføres til 2013 Der er tale om en forbedring i forhold til opfølgningen pr på 8,2 mio. kr. Politisk organisation 3

4 Der forventes en mindre udgift på 0,9 mio. kr. som følge af færre studierejser i 2012 samt lavere mødeaktivitet i råd og nævn end forudsat. Børn og skole Skole På baggrund af det nuværende forbrug i 2012, samt et skøn over forbrug af de frigivne overførsler fra 2011 forventes et mindre forbrug på 4 mio. kr. Efter den seneste visitation på specialundervisningsområdet forventer man, at kunne overholde intentionerne fra 2011 strateginotat om specialundervisning, hvor forbruget skulle reduceres med 18,4 mio.kr. og samtidig skønnes det muligt at afdrage 2 mio. kr. på tidligere års merforbrug. Saldoen udgør herefter ca. 11 mio. kr. ved udgangen af Børn På baggrund af det nuværende forbrug i 2012, samt et skøn over forbrug af de frigivne overførsler fra 2011 forventes et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. Familie I forbindelse med omlægningen af indsatsen på udførerområdet i 2012 har den nye afdeling Ung & Familie haft forholdsvise store udfordringer i forbindelse med sammenlægning af institutionerne, Vester Alle og Rismøllegården, samt ved lukning af tilbud Bopladsen pr. 1. januar Omlægning af ledelsen, flytning af medarbejdere har betydet merudgifter på i alt 1,1 mio. kr. Med udgangen af 2012 forventes 75 % belægning, og Rismøllegården forventer et underskud på 1,25 mio. kr. i Samlet forventes et underskud for aftaleenheden Ung&Familie på 2,4 mio. kr. Aftaleenheden Børn & Familie (Familiehuset, Infanterivej og Egehøjvej) forventer et resultat i balance. Der er indefrosne midler, som kan dække det forventede underskud på området. På myndighedsområdet er der et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette skyldes, at omlægning af indsatsen på området er nået til en fase, hvor løsningerne nu er noget sværere og ofte noget mere komplicerede at gennemføre. Nogle ændringer kræver også en længere tidsramme for at kunne blive gennemført. Der er dog fortsat en forventning om, at planen for området følges, på trods af at afdrag på tidligere års merforbrug ikke kan ske i det tempo, som er forudsat i budgettet. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger Der forventes på nuværende tidspunkt ingen større afvigelser mellem disponibelt budget og forventet. Kontante ydelser Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser mellem disponibelt budget og forventet. Socialudvalget 4

5 Forebyggende foranstaltninger Der forventes fortsat et mindreforbrug på 10,6 mio. kr., som primært skyldes børn, der er blevet/bliver voksne. Samtidig er der flere nye børn på vej ind, som ikke er endeligt visiteret. Visiteringen af de nye børn kan påvirke det forventede mindreforbrug, hvis det viser sig, at de er dyrere end forudsat. Det skal også understreges, at genopretningsplanen på handicapområdet ser børn og voksne handicappede under et - der skal derfor forventes tilbagebetaling af takster/tabte tvistsager m.v. af dette mindreforbrug i de kommende år. Der ansøges om flytning af 6 mio.kr. fra børn til voksne, da det har vist sig, at børnene, der er blevet voksne, er dyrere end forudsat i budgetopfølgningen på voksenområdet. Tilbud til voksne og øvrige sociale områder Tilbud til voksne og øvrige sociale områder ses under ét, da bevillingsområderne netop er blevet sammenlagt. Der er en samlet afvigelse mellem disponibelt budget og forventet på 5,8 mio. kr. Der er siden sidste opfølgning tabt en række sager omkring betalingskommuneforhold. Der tilføres området 6 mio. kr. fra børneområdet til dækning af merudgifterne, jf. bemærkningen ovenfor. Områder der administreres af borgerservice Der forventes her en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Der har siden Midttrafik overtog befordringen været en mindreudgift på området. Beløbet foreslås anvendt til dækning af tilsvarende merudgifter under indkomstoverførsler på samme bevilling. Miljø og teknik Miljø og teknik skal finde kompenserende besparelse for merforbrug på 6,7 mio. kr. på rammen for bygningsvedligehold. Merudgiften finansieres ved besparelser på driftsbudgettet på 3,6 mio. kr. og anlægsbudgettet på 3,1 mio.kr. Kirkegårde får ikke som forudsat afdraget 0,5 mio. kr. på oparbejdet underskud. For at få balance mellem omkostninger og indtægter i 2013 og afvikle underskuddet på 2,2 mio. kr. i perioden er kirkegårdstaksterne i budget forhøjet med 10 % i Kultur og fritid Der forventes ingen afvigelse mellem disponibelt budget og forventet. Sundhed og ældre Sundhed På medfinansieringsområdet giver indførsel af elektronisk patient journal på Skejby sygehuset usikkerheder i forbindelse med udarbejdelse af prognose på området - men det forventes pt. at budgettet overholdes. På tandplejens område forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. i 2012 svarende til 5 % af budgettet. Ældre Der forventes på nuværende tidspunkt fortsat et samlet mindreforbrug på ældreområdet på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører bl.a. indtægter fra rotationsordninger i forbindelse med uddannelse af personalet (skøn 2 mio. kr., hvor der i 2010 og 2011 har været nettoudgifter) og overskud på øvrige fælleskonti samt områdecentre på andre 2 mio. kr. Det bemærkes, at der er stor usikkerhed omkring periodisering af betalinger til/fra andre kommuner. I 2012 er modtaget regninger for ca. 4 mio. kr. 5

6 vedr mod ca kr. i 2011 vedr Endelig er der overført godt 3,1 mio. kr. vedr. handicapbiler fra 2011 til 2012 til afvikling af sagspukkel, hvoraf kun halvdelen forventes anvendt i Der overføres et mindreforbrug på anlæg på 0,8 mio. kr. til driftsområdet med henblik på istandsættelsesarbejder i område Nord. Erhvervsudvalget Der forventes pt. ingen afvigelser mellem disponibelt budget og forventet. 4. Indkomstoverførsler Nedenstående tabel viser afvigelsen mellem disponibelt budget 1 og forventet på indkomstoverførselsområdet: Mio. kr. Oprindeligt budget (1) Tillægsbevillinger (2) Frigivne overførsler (3) Disponibelt budget (4) = Forventet (5) Afvigelse ml disp budget og forventet (6) = 5-4 Børn og skole -1,7 1,2-0,5-0,5 0,0 2.4 Familie -1,7 1,2 0,0-0,5-0,5 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 778,5 51,7 0,6 830,8 830,8 0,0 3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 145,0 1,0 0,6 146,6 141,6-5,0 3.2 Kontante ydelser 633,5 50,7 0,0 684,2 689,2 5,0 Socialudvalget 547,7 18,0 565,7 566,6 0,9 4.1 Forebyggende foranstaltninger 14,6 0,0 14,6 14,6 0,0 4.2 Tilbud til voksne -7,8 0,0-7,8-7,6 0,2 4.4 Områder under Borgerservice 540,8 18,0 558,9 559,6 0,8 4.5 Øvrige sociale områder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1.324,5 70, , ,0 0,9 Tabellen viser, at det forventede ligger 0,9 mio. kr. over det disponible budget. Der er således balance mellem budget og forventet. Der er afvigelse på de enkelte områder, som uddybes nedenfor. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Der forventes et mindreforbrug på 5 mio.kr. vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger. Mindreudgiften overføres til kontante ydelser, hvor der skønnes et tilsvarende merforbrug. Kontante ydelser Kontanthjælp 1 Under indkomstoverførsler er det disponible budget blot lig oprindelig budget plus eventuelle tillægsbevillinger, idet der som udgangspunkt ikke er overført overskud/underskud på disse områder (dog en mindre undtagelse under arbejdsmarkedsforanstaltninger). 6

7 Der forventes ingen ændringer vedrørende kontanthjælp, idet det forventes at projekt tættekam nu for alvor er kommet i gang. Sygedagpenge og ledighedsydelse Den samlede forventede merudgift udgør 5 mio. kr. Antallet af sygedagpengemodtagere mellem 9-52 uger er højere end forventet. Som følge heraf forventes p.t. en merudgift på ca. 2 mio. kr. Dertil kommer en mindreindtægt vedr. regres på ca. 1 mio. kr. Endelig forventes antallet af ledige på ledighedsydelse fortsat at ligge over måltallet. Det medfører en merudgift på godt 2 mio. kr. Områder under borgerservice Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 blev der givet en tillægsbevilling på 17 mio. kr. til bevillingsområde 4.4 (områder under borgerservice). Bevillingen vedrører førtidspensionsområdet hvor der ved budgetopfølgningen pr. 31/3 blev forventet en merudgift på 22,5 mio. kr. altså en forventet merudgift (efter tillægsbevillingen) på 5,5 mio. kr. Det aktuelle skøn ved denne budgetopfølgning viser en forbedring i forhold til skønnet pr. 31/3 der forventes således nu kun en merudgift på 0,8 mio. kr. Årsagen til forbedringen er en forstærket indsats på området med det mål, at færre tilkendes førtidspension. Merudgiften dækkes af mindreudgifter på samme bevilling, dog under serviceudgifterne. Sammenfatning indkomstoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der balance mellem disponibelt budget og forventet for indkomstoverførslerne under ét. 5. Udmøntning af Lov og cirkulæreprogrammet 2012 Lov- og cirkulæreprogrammet (LC-programmet) fra juni 2012 indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af de seneste lovændringer. De fleste lovændringer har konsekvenser allerede for 2012, og bringes bevillingsmæssigt på plads i forbindelse med denne budgetopfølgning. Som følge af lovændringerne bliver bloktilskuddet reduceret med 1,1 mio. kr. i 2012, hvilket også medtages bevillingsmæssigt i denne budgetopfølgning. De enkelte lovændringer er gennemgået i forvaltningerne dog er der en bagatelgrænse på kr. Det samlede resultat viser forventede mindreudgifter på i alt 1,8 mio. kr. i Nettoresultatet er således en merindtægt/mindreudgift på 0,7 mio. kr., jf. nedenstående tabel: 7

8 LC nr Overskrift Hævelse af den kriminelle lavalder fra 14 til 15 Udvidet ret til tabt arbejdsfortjeneste samt handicapbiler Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste Ændret refusionsordning for særligt dyre enkeltsager Beløb 2012 (1.000 kr.) Bemærkning Den kriminelle lavalder blev sænket fra 15 til 14 i 2010 og her blev kommunerne kompenseret for etablering og drift af yderligere pladser. Nu hæves den kriminelle -427 lavalder igen, og derfor føres kompensationen tilbage (dog kun for driften). Reduktionen i bloktilskuddet svarer til kr. for Randers og det forventes at Randers har mindreudgifter svarende til reduktionen Loven udvider retten til tab arbejdsfortjeneste til også at omfatte forældre til anbragte børn med funktionsnedsættelser ifm hospitalsbesøg, når forældres tilstedeværelse er nødvendig. Desuden medfører lovændringen at målgruppen for støtte til køb af handicapbil udvides. Kommunerne kompenseres i alt med 13,6 mio. kr. svarende til kr. for Randers. Der forventes udgifter svarende til kompensationen. Ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste hæves pr. 1/ fra kr./mdr. til kr./mdr. Kommunernes kompenseres med 16,3 mio. kr. i 2012 svarende til kr. for Randers. Der forventes udgifter svarende til kompensationen Refusionsgrænserne sænkes til 2009-niveau for så vidt angår sager om særlig støtte til børn og unge. Derudover indføres en søskenderefusionsordning hvor refusionen øges i de tilfælde, hvor én kommune anbringer fire eller flere børn og unge fra samme husstand. Ændringerne træder i kraft 1. september Kommunernes bloktilskud i 2012 reduceres med 183 mio. kr. svarende til 3,1 mio. kr. En nærmere beregning for Randers viser imidlertid, at der kun kan forventes øgede refusionsindtægter på 2,0 mio. kr. I er denne manko endnu større, hvilket der er taget hensyn til i budgetlægningen for Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven 160 Bekendtgørelsen præciserer, at udmålingen til løn under sygdom, barnets 1. og 2. sygedag samt barsel til handicaphjælpere i BPA-ordninger skal tage udgangspunkt i løn inkl. fast påregnelige tillæg. Ordningen træder i kraft pr. 1. juli 2012 og kompensationen udgør i alt 9,3 mio. kr. svarende til kr. for Randers Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III) Daginstitutionsbetaling, mindreudgifter som følge af lovændringer Udgiftssiden i alt (mindreudgifter) Indtægtssiden (reduktion i bloktilskuddet) Nettoresultat (mindreudgift) I Finansloven 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. I den forbindelse er kommunerne kompenseret til at understøtte forløbsprogrammer for kræftspatienters rehabilitering og palliation. Kompensationen udgør 24,0 mio. kr. svarende til kr. for Randers. Byrådet har i møde den 18/6 besluttet at dette beløb skal reserveres Kræftplan III. Lov om ophævelse af starthjælp m.m. medfører mindreudgifter til fri daginstitutionsplads, da færre personer bliver berettiget hertil. Kommunernes bloktilskud er reduceret med 25 mio. kr. svarende til kr. for Randers. Der forventes mindreudgifter svarende til reduktionen Jf udmelding fra Ministeriet -663 For de fleste lovændringer gælder, at der forventes merudgifter svarende til kompensationen via bloktilskuddet eller mindreudgifter svarende til reduktionen i bloktilskuddet. For lovændring nr. 21 (ændret refusionsordning for særligt dyre enkeltsager) gælder dog at bloktilskuddet reduceres med 3,1 mio. kr. men forventningen er, at der i Randers kun vil være merindtægter på 2,0 mio. kr. altså en manko på 1,1 mio. kr. Når der så alligevel er at samlet overskud på LC-programmet på 0,7 mio. kr. skyldes det primært en anden større lovændring, der betyder, at egenbetalinger for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen er ophævet. Som følge heraf bliver Randers Kommune i 2012 kompenseret med 1,9 mio. kr., men tallene for Randers viser ikke umiddelbart merudgifter som følge heraf. Det er således overskuddet på denne lovændring, der er hovedårsagen til, at der samlet set er et overskud på LC-programmet på 0,7 mio. kr. i

9 6. Udmøntning af kompenserende besparelser i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 besluttede byrådet, at der skulle findes kompenserende besparelser for 20,1 mio. kr. i alt svarende til de bevillingsmæssige ændringer på resultat af ordinær drift og anlæg. I juni blev der fundet kompenserende besparelser for 8,4 mio. kr., og forvaltningen fik efterfølgende til opgave at finde de resterende 11,7 mio. kr. i forbindelse med denne budgetopfølgning. De kompenserende besparelser er fundet indenfor den samlede økonomi, og de fremgår af nedenstående tabel: Ældreboliger i Harridslev, projektet udgår 8,5 Renter af lån, lavere renteniveau 1,8 Renter af likviditeten, merindtægt 1,4 Mio. kr. i alt 11,7 Der er således fundet kompenserende besparelser for restbeløbet på 11,7 mio.kr. 7. Anlæg og jordforsyning Skattefinansieret anlæg Anlæg beskrives nærmere i sagen om anlægsstyrelisten, som behandles i økonomiudvalget den 10. december sammen med denne sag. Bevillingsmæssige ændringer som følge budgetopfølgningen udgør 2,7 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og -8,5 mio. kr. vedrørende ældreboliger og medtages her. De bevillingsmæssige ændringer vedrører en række projekter, som fremgår af vedlagte oversigt over tillægsbevillinger. Jordforsyning Der foretages reguleringer af budgettet til jordforsyning på -3,6 mio. kr. netto. Der henvises til oversigten over tillægsbevillinger for yderligere oplysninger. 8. Finansiering Budgetopfølgningen har givet anledning til en række bevillingsmæssige ændringer på finansposterne. De samlede ændringer udgør -18,6 mio. kr. og vedrører følgende områder: Rentemerindtægter af likvide aktiver - 2 mio. kr. mio. kr. (Heraf er 1,4 medtaget som kompenserende besparelse, jf. ovenfor). Lavere renteudgifter låneporteføljen -1,8 mio. kr. (er medtaget som kompenserende besparelse, jf. ovenfor). Afdrag vedr. jordforsyningslån mindreudgift -5,5 mio. kr. Regulering af moms vedr. jordudstykninger merindtægt på - 9,3 mio. kr. Renter af likvide aktiver Der var oprindeligt budgetteret med en renteindtægt fra den løbende konto på 1,3 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30/6 blev dette beløb nedjusteret med 1,0 mio. kr. som følge af det meget lave renteniveau. Renteindtægten på den løbende konto har pr. 30/9 været kr. og der 9

10 forventes kun en beskeden renteindtægt i 4. kvartal. På den løbende konto i Nordea er der således ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget. Udover den løbende konto har kommunen en obligationsbeholdning hos Nordea på godt 50 mio. kr. (primært deponerede midler). Det har i løbet af året været usikkert, hvor stort afkastet af denne beholdning blev og derfor har afkastet af denne beholdning ikke været medtaget ved tidligere budgetopfølgninger. Da vi nu nærmer os årets afslutning kan vi konstatere et ganske fint afkast af obligationsbeholdningen, nemlig 3,9 % pr. 30/9. Der forventes således et samlet afkast på 2,0 mio. kr. i Renter af låneporteføljen Det meget lave renteniveau er fortsat ind i den sidste halvdel af 2012, og derfor forventes der en yderligere besparelse på renteudgifterne på 1,8 mio. kr. Jordforsyningslån I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev det besluttet at omlægge de stående jordforsyningslån til lån med afdrag. Det medfører en besparelse på afdrag på 5,5 mio. kr. i Moms Udstykningserne vedrørende jordsalg er blevet gennemgået, og der kan opnås en yderligere indtægt på momsordningen på 9,3 mio. kr. netto. Det foreslås at merindtægterne vedrørende finansieringsposterne reserveres til finansiering af merudgifter vedrørende efterbetaling af vejafvandingsbidrag for perioden samt for Der foreligger endnu ikke en afgørelse vedrørende denne sag. Derudover reserveres en del af beløbet til Randers Kommunes andel af kapitaludvidelsen i Aarhus Lufthavn. 9. Sammenfatning og bevillingsmæssige ændringer Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30/ kan sammenfattes som nedenfor: Mio. kr. Oprindeligt budget Disponibelt budget Forventet Afvigelse ml disp budget og forventet Serviceudgifter 4.074, , ,6-27,8 Indkomstoverførsler 1.324, , ,0 0,9 Driftsudgifter i alt 5.399, , ,6-26,9 Serviceudgifter Det forventede pr. 30/9 udgør 4.070,6 mio. kr. hvilket er 27,8 mio. kr. under det disponible budget. Det forventede ligger 4 mio. kr. under det oprindelige budget. Forventningerne til 2012 bygger på en række forudsætninger. Hvis en eller flere forudsætninger ikke holder, risikeres en overskridelse af servicebudgettet. På nuværende tidspunkt er der imidlertid ikke noget, som tyder på, at Randers Kommune vil blive ramt af ssanktionen. 10

11 Det er primært under Økonomiudvalget, at der forventes forbedringer i forhold til opfølgningen pr. 30. juni Der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 7,5 mio. kr. Indkomstoverførsler Det forventede udgør mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. højere end det disponible budget. Der ser således ud til, at der er skabt balance mellem disponibelt budget og forventet efter de mange budgettilpasninger, der er foretaget pr. 31. marts og 30. juni Merudgiften dækkes af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende samme bevilling under serviceudgifter. Bevillingsmæssige ændringer Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september Det er vigtigt at bemærke, at afvigelsen mellem forventet og disponibelt budget ikke nødvendigvis tillægsbevilges i forbindelse med denne budgetopfølgning, idet afvigelsen for en stor dels vedkommende overføres som overskud/underskud til De bevillingsmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel og udgør i alt -28,9 mio. kr. i 2012 og -11,3 mio. kr. i Bevillingsmæssige ændringer Skatter og tilskud 1,1 Serviceudgifter -5,2-15,4 1,6 1,6-0,2 Indkomstoverførsler 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Resultat af ordinær drift -3,9-15,2 1,8 1,8 0,0 Skattefinansieret anlæg 5,7 3,6 Jordforsyning -3,6 0,3 Ældreboliger -8,5 Lån, finansposter mv. -18,6 Tillægsbevillinger i alt -28,9-11,3 1,8 1,8 0,0 Indstilling Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget At der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på 1,1 mio. kr. At der gives tillægsbevilling til serviceudgifterne på -5,2 mio. kr. i 2012 og -15,4 mio. kr. i 2013, og 1,6 mio. kr. i samt -0,2 mio. kr. i 2016 At der gives tillægsbevilling til overførselsindkomsterne på 0,2 mio. kr. i At der gives tillægsbevilling til anlæg på 5,7 mio. kr. i 2012 og 3,6 mio. kr. i 2013 At der gives tillægsbevilling til jordforsyning på netto -3,6 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013 At der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -8,5 mio. kr. At der gives tillægsbevilling til lån og finansposter på -18,6 mio. kr. At der foretages omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. bilag, som netto giver 0 At budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning 11

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget. Sammenfatning og indledning

Notat. Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget. Sammenfatning og indledning Notat Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget 8. marts 2011 Sags id: 11/3166 Kontaktperson: mbmoe/eddyd E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Sammenfatning og indledning

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere