Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit."

Transkript

1 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Der er 4. punkter til behandling den 26. april. Inden vi overgår til behandlingen af disse punkter skal jeg fremlægge følgende dagsordensredegørelse. Efter anmodning fra Familieudvalgets er 2. behandlingen af punkterne 20, Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for lempelse af betingelserne i landstingsforordning om offentlig støtte for at fiskere og fangere kan få tildelt offentlig støtte til livets opretholdelse og punkt 25, Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at styrke tilsynet med de forhold, børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet, lever under udsat til EM2010. Endvidere har medlem af Inatsisartut Karl Lyberth har orlov i perioden fra 26. april til og med 3. maj. Der er aftalt clearing mellem medlemmerne af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit og Karl Lyberth, Siumut under sidstnævntes fravær i perioden 26. april til og med den 29. april Førstebehandling af fire punkter, punkt 35, punkt 34, punkt 47 samt punkt 61, der alle er beslutningsforslag fra medlemmer af Inatsisartut. Vi starter med behandling af punkt 35. Side 1/101

2 8. mødedag, mandag den 26. april 2010 Dagsordenspunkt 35 Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at der i Grønland tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Forslagsstiller medlem af Inatsisartut Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, fremlægger. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Tak. I disse år er der stor aktivitet inden for ejendomshandel. Især i de større byer sælges og købes både nye og ældre enfamiliehuse, dobbelthuse, andelslejligheder og ejerlejligheder som aldrig før. I forbindelse med de kommende års erhvervs-udvikling er der intet som tyder på at denne udvikling stopper, snarere tværtimod. Vi må imødese at det primært er i de større byer og på andre lokaliteter, at vi vil se en øget aktivitet hvad salg af fast ejendom angår. Vi skal være opmærksomme på, at det primært er de frie markedskræfter, der styrer priserne på ejendomsmarkedet. Det betyder tårnhøje priser i de større byer, tit og ofte begrundet i en al for stor boligmangel nævnte steder og byer og vi ser derfor allerede, at ejendomme allerede handles for urealistisk høje priser. Dette sker bl.a. fordi købeloven for handel med huse og ejendomme ikke gælder i Grønland og der er derfor i Grønland et klart behov for en egentlig lovgivning for handel med bygninger, hvis de urealistisk høje ejendomspriser skal nedbringes og hvis der skal opnås forbedringer for købers retsstilling. Jeg mener derfor, at vi som lovgivere bør sikre en højst mulig grad af forbruger-beskyttelse ved ejendomshandler. Den nuværende lovgivning om hushandel er ikke tidssvarende og vi bør som Side 2/101

3 lovgivere indføre en passende lovgivning på boligområdet som er afpasset forholdende i Grønland, idet udviklingen på det grønlandske boligmarked som nævnt foregår med stormskridt. Med dette forslag til Inatsisartut-beslutning ønsker jeg derfor, at det pålægges Naalakkersuisut at der snarest tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt for Grønland, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom. Den fremtidige lovgivning bør fastsætte betingelserne for handel med bygninger, ejerboliger, andelsboliger mv. og der bør være bestemmelser om formidling og rådgivning ved køb/salg, om erstatningsansvar, ejerskifteforsikring osv. Endvidere bør der være klare og præcise bestemmelser som regulerer om der er tale om en brugsret eller en ejendomsret til den byggegrund hvor boligen er opført eller skal opføres. På nuværende tidspunkt er der ingen ejendomsret til selve byggegrunden, men vi ser allerede at professionelle ejendomsmæglere i de større byer kapitaliserer brugsretten som om der allerede var en ejendomsret til grunden. Vi oplever at professionelle ejendomsmæglere udnytter dette for at skrue ejendomspriserne op og for at score overnormale profitter ved hushandler. Dette er uacceptabelt og urimeligt overfor sagesløse købere og derfor bør der være helt klare regler på dette område også. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Nu går vi over til Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer. Ove Karl Berthelsen, Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer (IA) Tak. Først vil jeg takke medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, for at fremsætte et interessant og aktuelt forslag. Med henvisning til min skriftlige besvarelse skal jeg fremkomme med følgende præciseringer. I Naalakkersuisut mener vi, at vi gennem forslaget gives mulighed for at skabe rammer for en ny lovgivning om handel med fast ejendom. Side 3/101

4 Vi anmoder om, at vi gives mulighed til at udarbejde denne lovgivning, derfor skal vi anmode om, at vi gives tid til at uarbejde lovforslag, således at et færdiguarbejdet forslag kan fremlægges i Jeg skal understrege, at der gælder forskellige danske love for køb og salg af fast ejendom. Vi har mulighed for at gennemføre en analyse om mulighederne for at disse kan ikraftsættes. Endvidere kommer man i forslaget ind på tildelingen af arealer, i den forbindelse skal jeg præcisere, at der i Grønland allerede findes en klar lovgivning om arealanvendelse. Det er ud fra denne lovgivning, at de forskellige byggerier gives rammer. Ligeledes skal vi fra Naalakkersuisut her præcisere, at vi i forbindelse med gennemførelsen af analyse af rammerne for lovgivningen også vil komme ind på de regler, der gælder for sælger og køber samt for vurderinger i forbindelse med handel med fast ejendom, resultatet vil blive henvist til udvalget med anmodning om en grundig og systematisk gennemgang. Fagfolk, såsom ingeniører, arkitekter samt andre med lignende uddannelser, skal foretage kvalitetsmæssige vurderinger i denne forbindelse. Vi ved, at der er i Grønland er mangel på disse fagfolk, hvilket vi også vil være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget. Der er også ønskeligt, at ikke mindst udvalget foretager en grundig vurdering af de spørgsmål man kom ind på; nemlig værdi og prisfastsættelse på ejendomme, ligesom vi glæder os til at udvalget kommer ind på spørgsmålet om, hvordan der skabes velgennemtænkte rammer. Derfor imødekommer Naalakkersuisut forslaget og henviser den videre til rette fagudvalg. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Vi overgår nu til partiernes ordførere, den første er medlem af Inatsisartut Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Ja, tak. Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit har et forslag om, at Naalakkersuisut skal tilvejebringe et overskueligt regelsæt, der regulerer handlen med fast ejendom. Side 4/101

5 Fra Inuit Ataqatigiit er vi grundlæggende enige i dette forslag. I de seneste år har anlæggelse og handel med privat boligbyggeri været i markant fremgang i de større byer. Forslagsstilleren begrunder bl.a sit forslag med, at det frie boligmarked og den store boligmangel har resulteret i kraftig stigning i prisniveauet dette skal forslaget regulere på. Forslagsstilleren påpeger endvidere, at købeloven ikke er gældende ved handel med fast ejendom Grønland og dette må der gøres noget ved. Forslagsstilleren påpeger også, at byggegrunde som man har brugsretten til handles som om man har ejendomsret til grunden. Sagt med andre ord er man begyndt at ligge den udsigt man har oveni boligprisen. Hvorvidt dette er hensigtsmæssigt bør være med i de videre overvejelser også selvom det måske kan være vanskelligt at regulere lovgivningsmæssigt. Vi mener i Inuit Ataqatigiit, at handel med ejendomme naturligvis må følge de almindelige markedskræfter, dog må man passe på ikke at skrue priserne op på et urealistisk højt niveau. Vi bemærker os, at Naalakkersuisut har forstået hensigten med forslaget og støtter forslaget om, at der skal tilvejebringes overskuelige regelsæt på området. Dette er vi meget tilfreds med fra Inuit Ataqatigiit og vil samtidig henvise forslaget til behandling i Inatsisartuts Bolig- og infrastrukturudvalg inden andenbehandlingen. Vi ønsker desuden, at pågældende udvalg løbende skal være underrettet om arbejdets fremdrift. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Vi takker Inuit Ataqatigiits ordfører, medlem af Inatsisartut ilaasortaq Kaali Olsen. Vi går nu over til Siumuts ordfører, medlem af Inatsisartut Kim Kielsen. Kim Kielsen (S) Tak formand. Side 5/101

6 Siumut vil arbejde for en ny fremtidig boligreform, hvor der skal foretages en vurdering af den eksisterende boligmasse samt nye muligheder i samarbejde med byggebranchen og andre aktører. Alle uanset indtægt skal have ret til en sund bolig. Gode og tidssvarende boliger er et af Siumuts mål. Andelsboligbyggeriet skal udvikles og støttes løbende for at sikre alle mulighed for få sådanne boliger. Reglerne inden for andelsboligejere skal gøres tidssvarende for eksempel med arveretten samt salgsbetingelser, ligesom bopælspligten til at bo i boligen bibeholdes, hvis det offentlige har givet lån og hvor man stadig har gæld til det offentlige, for herved at forbygge misbrug af den offentlige låneordning. I alt nybygning af boliger skal der tages hensyn til handicappede, ligesom vi mener, at overdragelsen af driften på offentligt ejede bygninger skal tilgå kommunerne samt at de selv skal stå for bolig administrationen i bygderne. Ud fra beslutningsforslaget ønsker forslagsstiller og medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, at der i Grønland tilvejebringes en lovgivning og gennemskueligt regelsæt der specifikt regulerer handel med fast ejendom hvilket vi fra Siumut kan tilslutte os idet vi som nævnt her har fokus på salgsbetingelser en lovgivning som sikre køber og sælgers rettigheder og pligter i forbindelse med en handel af fast ejendom, således at der opnås retssikkerhed i forbindelse med handlen. En mulighed kan være krav om, at der inden handlen indgås skal ejendommen vurderes af en byggesagkyndig som har indgående kendskab til bygninger mv., således begge parter som foretager handlen kan henvise til den byggesagkyndiges vurdering. Siumut mener derimod ikke, at en lovgivning på dette område skal skade de frie markedskræfter som sætter markedsprisen, idet denne fastsættes af udbud og efterspørgsel. Vi er bekendt med at på trods af at, en del personer har fået opført deres bolig via enten privat investering, offentlige lån eller andet de senere år, har dette ikke fjernet boligmanglen da der er en Side 6/101

7 del folk som flytter rundt i landet på grund af job, uddannelse eller andet, hvilket kan skabe boligproblemer til den by/bygd som vedkommende flytter til. Nogle af begrundelserne som forslagsstilleren har fremkommet med, er vi fra Siumut uenige i, men vi tilslutter os intentionerne med forslaget, hvorfor vi indstiller det til behandling i bolig og infrastruktur udvalget. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Den første, der har bedt om ordet er Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Tak. Jeg vil gerne spørge Siumut om det du i indlægget til allersidst kom ind på. I det jeg mener, at jeres udtalelse om, at I er uenig med mine begrundelser i forslaet også vil være en del af grundlaget for arbejdet i udvalget. Vi du være så venligt, at præcisere, hvilket del af begrundelsen man er uening i? På denne måde kunne udvalget i sit arbejde forslaget have overblik og være opmærksom på, hvad I er uening i. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Kim Kielsen (S) Tak. Det drejer sig bl.a. om arealer. Det er blevet gjort klart, at vi ikke kan få ejendomsret over et areal, uanset om vi har bygget på grunden. Forrige år, i efteråret 2008, da loven om arelanvendelse blev fremlagt, fremgik det meget klart, at der ifølge paragraf 26, stk. 4 ikke kan handles med arealer samt at de ikke kan bruges som garanti. Dette nævner jeg for at præcisere den del, der er meget klar. Dette gør sig også gældende, hvad angår ejendomsmæglere. Det fremgår helt klart, at lovgrundlaget allerede er til stede. Side 7/101

8 Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Nu går vi over til medlemmet Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Ja, ud fra det fremlagte er det tydeligt, at Inuit Ataqatigiinni og Siumut ikke står langt fra hinanden. Det jeg gerne vil have præciseret er jeres udmelding omkring en bopælspligt i de boliger der er opført med tilskud fra det offentlige, hvad mener i eksakt. Kan du uddybe det nærmere? Hvad er det I taler om her? Mener I at man kun kan eje et byggeri, såfremt man beboer huset? Eller mener I, at man kan udleje fra det offentlige? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Kim Kielsen (S) Kaali Olsen, tak for dit spørgsmål. Her skal vi klart udtale, at vi selvfølgelig helst så, at der gives mulighed for, at der kan ydes lån til enhver. For at alle skal kunne være selvforsynende med bolig, bør vi finde de muligheder, der er for at støtte dem. Dette bør vi alle stræbe efter. Det kan vi ikke komme uden om. På den anden side skal vi også huske på, at hvis der f.eks. ydes lån til Kaali Olsen, så bør det også være hans pligt at skulle bebo huset. Det skal ikke være sådan, at Kaali Olsen efterfølgende udlejer boligen til ågerpris til Kim Kielsen fra Siumut. Disse tilstande bør vi forsøge at undgå. Måske skal det være éngangslån, der ydes. Jeg bruger igen Kaali Olsen, som eksempel. Hvis Kaali Olsen ønsker at anskaffe sig en bolig i denne by, ydes han et éngangslån. Dette kunne være en mulighed. Men hvis Kaali Olsen enten i forbindelse med en uddannelse, jobskifte eller andet flytter, bør der være mulighed for at gøre undtagelser. Side 8/101

9 Da Kaali Olsen grundet sin uddannelse er nødt til at være i en anden by kunne man forestille sig, at han gennem loven gives mulighed for at optage et andet lån i den anden by. Loven skal således ikke være fastlåst, men indeholde flere former for krav, som indeholder forskellige muligheder. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Tak. Siumuts ordfører Kim Kielsen, kan du uddybe udtalelsen om, at Siumut ikke er enig i nogle af forslagsstillerens begrundelser? Kan du uddybe de ting i er enige i nærmere? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Kim Kielsen (S) Tak formand. Ja. Lovgivningen vedrørende handel med ejendomme og mulighederne heri bør gøres mere klare. Hvad er det for krav der stilles? Hvad kræves der af sælger? Alt skal så vidt frem i lyset i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivningen. Frem for at skjule tingene mellem træpladerne, skal man have afdækket, hvilket lovgrundlag der alleredere forefindes, disse bør fremlægges. Derudover skal købers rettigheder og andre forhold afdækkes og fremlægges. Hvad kræver vi eksempelvis af sælger og hvad kræver vi af køber? Her er taler vi også om deres rettigheder. Alt disse ting skal der skabes overblik over. Side 9/101

10 Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Vi takker medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut. Demokraternes ordfører medlem af Inatsisartut Justus Hansen. Justus Hansen (D) Tak formand. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Demokraterne er enige med forslagsstilleren i, at der er behov for lovgivning, der regulerer handlen med fast ejendom. Alene på den baggrund vil vi indstille forslaget til behandling i Erhvervsudvalget, da forslaget omhandler handel med boliger og ikke byggeri. Men når det er sagt så vil vi komme med følgende kommentarer. Som Grønlands eneste liberale parti er vi naturligvis stærke tilhængere af de frie markedskræfter. Det betyder, at Demokraterne mener, at en kommende lovgivning skal basere sig på dette princip. Vi mener i modsætning til forslagsstiller - ikke, at det er de private erhvervsdrivende, der skruer priserne kunstigt op. Vi tror på, at markedet regulerer sig selv, så de priser ejendommene bliver handlet til også er de reelle priser på handelstidspunktet. En kommende lovgivning skal - som forslagsstiller pointerer indeholde et gennemskueligt regelsæt for handler, men den skal ikke operere med mekanismer, der har til formål at lægge hindringer i vejen for der frie marked. Et af de mulige løsningstiltag kunne være, at man får lovgivet om, at der i alle handler med boliger skal indgå en tilstandsrapport, som sikrer køber mod skjulte fejl og mangler. Dette ser Demokraterne som en måde til at sikre de rammer der skal til for, at få et ejendomsmarked, som ikke plages af diverse mytedannelser. Derudover skal Grønlands Selvstyre bygge boliger de steder hvor der beviseligt er et behov for almennyttige boliger, samt give tilskud til andels- og ejerboliger i de byer, hvor der reelt er et behov for disse. Hvis kommunerne derud over sørger for, at der byggemodnes efter det reelle behov og hvis tildelingen af arealer til ansøgere effektiviseres, så tror Demokraterne på, at vi dermed både Side 10/101

11 sikrer de bedste rammer for hushandler og samtidig fører en boligpolitik, som vil kunne have en prisdæmpende effekt. Det smukke ved det frie marked er jo blandt andet, at man ikke kan tvinge nogen til at handle. Derfor er enhver udbyder af en vare nødt til at prissætte varen på en måde, så han kan finde en køber. På den baggrund vil vi under ingen omstændigheder gå med til, at en kommende lov skal have som formål at standse prisudviklingen i de større byer. Prisudviklingen skal reguleres af markedet ikke af noget som helst andet. Vi er derfor ikke enige med forslagsstiller i, at boliger i dag handles til urealistisk høje priser. Boliger bliver handlet til lige præcis det beløb, som de kan sælges for. Det er der ikke noget galt i, og det skal der ikke ændres på. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i landet har forsøgt os med hushandler på baggrund af en teknisk-økonomisk vurdering, der satte markedskræfterne ud af spil. Det førte som bekendt ikke noget godt med sig. Faktisk førte det til en skandale, der blev dygtigt afdækket af den prisvindende journalist Elna Egede. En sådan sag skal vi ikke ud i igen, og derfor er det som sagt et klart krav fra Demokraterne, at en kommende lovgivning ikke på nogen måde går på kompromis med de frie markedskræfter. Men som sagt, så er vi grundlæggende enige med forslagsstiller i, at vi som lovgivere skal skabe den højst mulige grad af forbrugerbeskyttelse ved ejendomshandler. Den nuværende lovgivning om hushandel er ikke tidssvarende, og vi bør som lovgivere indføre en passende lovgivning på boligområdet som er afpasset forholdende her i landet. Vi vil hermed henvise forslaget til behandling i Erhvervsudvalget. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Side 11/101

12 Tak. Justus Hansen du sagde bl.a. følgende i din ordførertale; som ikke plages af diverse mytedannelser. Kan du uddybe baggrunden herfor? Kan du uddybe baggrunden for, at Demokraterne kommer med denne udtalelse? Hvad er det for mytedannelser man taler om? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Justus Hansen (D) Ja, tak for dit spørgsmål. Dette har ikke baggrund i mytedannelser. Der er måske nogen, der mener, at der er karteldannelser indenfor ejendomsmarkedet inden for de forskellige ejendomsfirmaer, der handler med disse huse. At der måske er nogen, der tror at der i forvejen laves aftaler om, hvad dette hus skal koste i det her område også på grund af udsigten og ikke mindst beliggenhed. Det er det vi mener. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlem Kim Kielsen, Siumut. Kim Kielsen (S) Tak formand. Justus Hansen, i din fremlæggelse fremgår det, og her skal jeg lige citere noget: Det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i landet har forsøgt os med hushandler på baggrund af en teknisk-økonomisk vurdering, der satte markedskræfterne ud af spil. Dengang solgte man huse ejet af det offentlige. Skal vi forstå Demokraterne således at det offentliges bygninger også skal kunne sælges med den form for fortjeneste? Side 12/101

13 Dette på baggrund af en boligmangel som det offentlige er medskyldig i. Og skal man nu også tjene på dette? Det offentlige bruger måske 1,5 millioner til et husbyggeri. Er det så uden betydning, at dette hus så sælges for 3 4 millioner? Er det sådan Demokraterne tænker? Eller skal vi alene dække de 1,5 millioner, vi har brugt? Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Justus Hansen (D) Med hensyn til handel med offentlige bygninger er der jo klare regelsæt og dem skal man jo forholde sig til for øjeblikket. Som Demokraternes ordfører på dette område kan jeg ikke se noget problem i, at der bliver handlet til de reelle priser. Og dertil har vi også sagt, at når vi går i gang med disse tilstandsrapporter forhåbentlig også giver et reelt billede af den hushandel der for øjeblikket sker. Men inden for det offentlige, der ved jeg godt, at der bliver vurderet ud fra de tekniske økonomiske forhold, og derfor må man tage det som det er i øjeblikket. Men jeg kan ikke se noget til hinder for, at man skal kunne i fremtiden, hvorfor ikke, hvorfor kan vi offentlige instanser ikke kunne tjene på vores bygninger også, ligesom det frie arbejdsmarked kan? Det kan jeg ikke se noget til hinder for. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlemmet Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Side 13/101

14 I Inuit Ataqatigiit s ordførerindlæg henviser vi dette punkt til behandling i Bolig- og Infratrukturudvalget. I foreslår, at det henvises til Erhversudvalget. Da dette forslag vedrører boliglovgivning har vi henvist det til bolig. Hvad er baggrunden for, at I henviser det til Erhvervsudvalget? Kan du uddybe det? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Justus Hansen (D) Ja, det er selvfølgelig fordi det er handel med ejendom og det har ikke noget med boligbyggeri at gøre, derfor henviser vi det til Erhvervsudvalg. Fordi man handler med denne her bolig og det er ikke nogen boligbyggeri vi er inde på her. Men jeg ved jo, at ud fra ordførerindlæggene, at det er flertal for, at det behandles i Bolig- og Infrastrukturudvalget og så tager vi den derfra, tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Medlemmet Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Tak, formand. Hvis jeg ikke husker forkert, så er du Justus Hansen, formand for Bolig- og Infrastrukturudvalget på vegne af Demokraterne. Hvis dette forslag skal behandles i udvalget, vil i så tage stilling til det? Hvordan vil du som formand og som medlem af Inatsisartut tage stilling til det? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Side 14/101

15 Justus Hansen (D) Med hensyn til medlemmerne i udvalget det kan jeg ikke udtale mig om. Men som formand i Boligog Infrastrukturudvalget vil jeg selvfølgelig tage det til mig og behandle det på korrekt og reel måde, hvis det bliver henvist til dette udvalg fra flertallets side, og så må jeg forholde mig derfra. Jeg kan roligt berolige jer med, at jeg som udvalgsformand der tager jeg det seriøst, dette forslag, hvis det kommer i Bolig og Infrastrukturudvalg. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Yes, tak. Vi takker medlemmet Justus Hansen, Demokraterne. Vi går nu over til Atassut s ordfører, medlemmet Knud Kristiansen. Knud Kristiansen (A) Tak. Vi skal fra Atassut knytte følgende kommentar til nærværende forslag: Ved køb af hus, eller ved ejendom af hus er det altid en forudsætning at der gives arealtildeling. Ved ansøgningen skal der være oplysninger om hvad det tiltænke hus eller ejendom skal benyttes til. Ligeledes skal køberne ved køb af hus eller ejendom fremkomme med oplysninger om formålet med husets eller ejendommens køb. Vi mener i Atassut at det første tilsyn allerede i lovgivningen bliver opfyldt. Vi fra Atassut finder det meget vigtigt at der er sikret handelsfrihed for folk der gerne vil have solgt deres huse eller ejendomme. For vi er vidende om at der i langt de fleste tilfælde vurderes husets/ejendommens tilstand, ligesom de økonomiske aspekter bliver belyst ved handelen, og at man derved finder hvilken pris man gerne vil have solgt sit hus eller ejendom til. Vi fra Atassut vil gerne værne om denne frihed og mulighed. Side 15/101

16 I Atassut er vi vidende om at folk der gerne vil købe hus eller ejendom hvad enten det er i by eller bygd, vægter placeringen af huset og omgivelserne, og vi er vidende om at dette forhold også er en afgørende faktor, og det finder vi naturligt. Derfor skal vi fra Atassut tilkendegive at vi ikke støtter forslaget. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Nu er det medlemmet Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Ja, tak. I indstiller, at forslaget afvises. Baggrunden for forslaget er en bedre beskyttelse af køberne. Og sikre at husene bliver solgt til den reelle pris, således køber også kan blive beskyttet. Så det undrer mig at Atassut ikke støtter dette forslag. Det undrer mig ligeledes, at Naalakkersuisut i 2007 har udtalt følgende. Jeg citerer: Naalakkersuisut skal indrømme at lovgivningen om ejendomshandel ikke har fulgt med udviklingen og at der ikke findes klare regler for området. Eksempelvis gælder købeloven ikke for ejendomshandel. Når forholdende er som de er, kan du så uddybe, hvad det er I har imod i forslaget, hvis formål er beskyttelse af køberne samt en regulering af uregulerede forhold. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Knud Kristiansen (A) Ja, tak for dit spørgsmål Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Fra Atassut er vi af denne opfattelse at den nuværende form for tilstands vurdering og teknisk- og økonomiske vurdering allerede beskytter sælger som køber. Side 16/101

17 Men som vi også sagde i vores ordførerindlæg, så er det selvfølgelig sådan, at vi ved, at det nogle gange kan være sådan, at en del huse kan være dyrere på grund af deres placering. D.v.s. at hvis interessen er større, så vil efterspørgslen også være større. Efter vores mening er dette almindeligt i det frie marked, som man efter vores mening ikke skal røre ved. Det frie marked bør altid være frit, og når alle parter taler om kvalitet og varighed, så mener jeg, at dette er nøglen. Vi har en grund til at afvise forslaget. For efter vores mening, hvilket vi også giver udtryk for i ordførertalen, så indikerer forslagets titel at det frie marked vil blive ramt hårdt. Atassut er selvfølgelig også interesseret at begge parter i en handel opnår det bedst mulige. Men det vi påpeger, er at man visse steder end ikke kan sælge mange af husene, til trods for, at deres kvalitet er bedre end i andre byer. Det vil sige, at det afhænger af, hvor man bor. Ligesom det afhænger af, hvor mættet markedet eller eller hvor stor efterspøgslen er. Derfor mener vi, at vi med dette vil stille det frie marked meget ulige. Men vi vil gerne have sikret tilstands vurderingerne. Ligesom man til stadighed skal foretage økonomiske vurderinger. Hvis handlen er sket via en ejendomshandlers mellemkomst regner Atassut selvfølgelig med at disse selvfølgelig er blevet overholdt. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Nu er det medlemmet Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Side 17/101

18 Tak. Først til Atassut vil jeg sige, at det ikke er formålet med forslaget at ramme det frie marked. Der er netop på grund af det frie marked, at der er mange huskøbere, der ikke bliver beskyttet af lovgivningen. Som eksempel kan vi nævne et hus, som ikke er blevet beboet i mange år, men som på grund af sit beliggenhed med skøn udsigt, bliver sat dyrt til salg. Dette til trods for, at det nærmest er ubeboeligt. I det tilfælde er der ingen beskyttelse af køber. Visse steder kan boligmanglen være så stor, at man accepterer en bolig af ringe standard. Derfor undrer det mig, at Atassut ikke går ind for en lovgivning, der beskytter disse. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Knud Kristiansen (A) Ja, tak Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Som jeg tidligere har sagt i mit ordførerindlæg så vil det ramme de friemarkedskræfter. Vi må se på på Grønland som helhed. Forholdene er vidt forskellige fra sted til sted. Det rigtig, at forholdene i de større byer er som du omtaler i dit forslag de. Men der findes også mange steder, hvor et hus af god standard ikke kan sælges, da markedet er mættet. Vi skal således kikke på alle sider af forslaget. Hvis forslaget havde sat øvre og nedre grænser eller hvis man havde adskilt privat og andre vi måske have støttet det, men her har man samlet det hele i en pose. Da det er et generelt forslag, som vi ramme de frie marked afslår vi forslaget. Side 18/101

19 Men hvis forslaget alene havde omhandlet offentligt ejet ejendomme er jeg ikke i tvivl om, at vores udmedling havde været helt anderledes. Derfor er vores begrundelser som de er. Men det er rigtig nok, at der forholder sig som du forklarer; i mange byer sælges boliger meget dyrt, selv om de er så ringe i standarden, at de ikke ville kunne sælges i andre byer. Men det modsatte er også tilfældet, hvor boliger af god standard ikke kan sælges i visse byer grundet mætte marked. Efter min mening må vi se på forholdene under et, og det er på denne baggrund at Atassut ikke tilslutter sig forslaget. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlemmet Kim Kielsen, Siumut. Kim Kielsen (S) Formand, tak. Til Atassut s ordfører vil jeg jeg gerne sige, at forslagets titel er meget klar. Og det er at der skal udarbejdes regler, der regulerer handel med ejendomme. Som tidligere medlem af Naalakkersuisut for Boliger kan jeg kun medgive, at der mangel i lovgivningen på området. Derfor udtaler vi klart fra Siumut, at vi støtter forslaget. Uanset om man bor i Nuuk, Sisimiut, Paamiut eller et andet sted skal rammerne i lovgivningen være de samme. Og det er det vi i Inatsisartut skal arbejde for. Det skal der ikke herske tvivl om. Uanset om man bor i Paamiut, Upernavik eller Nuuk er der derfor behov for klare regler for køb og salg af ejendomme. Side 19/101

20 Der er ikke tale om, hvor meget de enkelte huse skal koste, men om rettigheder og pligter i lovgivningen. Vil Atassut kunne støtte forslaget på det grundlag? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Knud Kristiansen (A) Ja, tak Kim Kielsen, Siumut. Jeg kan godt se, at man vil behandle alle lige, men forslaget vil have indflydelse på prissætningen. Det er vort udgangspunkt. Derfor støtter vi markedskræfterne. Det viser måske, at vi er de eneste liberale er i salen, derfor kan det nok ikke undre nogen, at vi til ende vil forsvare markedskræfterne. Ja, til trods for det han siger, er vi ikke enige. Men det er ok. Det respekterer vi. Men vores begrundelse er som sagt, at markedet er mættet visse steder, hvorimod man andre steder mangler boliger. Hvis der skal være balance må det være priserne som styrer. Dette vil afbalancere handlen på stederne. Dette respekterer vi. Det må være markedskræfterne der er styrende i forbindelse med handel med ejendomme. Men vi kan forstå, at flertallet henviser forslaget til udvalgsbehandling. Det er også i orden. Det respekterer vi. Men jeg mener, at vores mening fremgår klart. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Atassut s ordfører har klart fremsat partiets tilkendegivelser. Der er fortsat flere der ønsker at stille spørgsmål. Side 20/101

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 69 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 27. april 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning fra Inatsisartuts

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 75 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 5. maj 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Inatsisartuts

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 4. mødedag, torsdag 15. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartut Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Velkommen

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 10. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uvmaterialers

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 103 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der

Læs mere

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det

Læs mere

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kirken Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere