Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit."

Transkript

1 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Der er 4. punkter til behandling den 26. april. Inden vi overgår til behandlingen af disse punkter skal jeg fremlægge følgende dagsordensredegørelse. Efter anmodning fra Familieudvalgets er 2. behandlingen af punkterne 20, Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for lempelse af betingelserne i landstingsforordning om offentlig støtte for at fiskere og fangere kan få tildelt offentlig støtte til livets opretholdelse og punkt 25, Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at styrke tilsynet med de forhold, børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet, lever under udsat til EM2010. Endvidere har medlem af Inatsisartut Karl Lyberth har orlov i perioden fra 26. april til og med 3. maj. Der er aftalt clearing mellem medlemmerne af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit og Karl Lyberth, Siumut under sidstnævntes fravær i perioden 26. april til og med den 29. april Førstebehandling af fire punkter, punkt 35, punkt 34, punkt 47 samt punkt 61, der alle er beslutningsforslag fra medlemmer af Inatsisartut. Vi starter med behandling af punkt 35. Side 1/101

2 8. mødedag, mandag den 26. april 2010 Dagsordenspunkt 35 Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at der i Grønland tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Forslagsstiller medlem af Inatsisartut Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, fremlægger. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Tak. I disse år er der stor aktivitet inden for ejendomshandel. Især i de større byer sælges og købes både nye og ældre enfamiliehuse, dobbelthuse, andelslejligheder og ejerlejligheder som aldrig før. I forbindelse med de kommende års erhvervs-udvikling er der intet som tyder på at denne udvikling stopper, snarere tværtimod. Vi må imødese at det primært er i de større byer og på andre lokaliteter, at vi vil se en øget aktivitet hvad salg af fast ejendom angår. Vi skal være opmærksomme på, at det primært er de frie markedskræfter, der styrer priserne på ejendomsmarkedet. Det betyder tårnhøje priser i de større byer, tit og ofte begrundet i en al for stor boligmangel nævnte steder og byer og vi ser derfor allerede, at ejendomme allerede handles for urealistisk høje priser. Dette sker bl.a. fordi købeloven for handel med huse og ejendomme ikke gælder i Grønland og der er derfor i Grønland et klart behov for en egentlig lovgivning for handel med bygninger, hvis de urealistisk høje ejendomspriser skal nedbringes og hvis der skal opnås forbedringer for købers retsstilling. Jeg mener derfor, at vi som lovgivere bør sikre en højst mulig grad af forbruger-beskyttelse ved ejendomshandler. Den nuværende lovgivning om hushandel er ikke tidssvarende og vi bør som Side 2/101

3 lovgivere indføre en passende lovgivning på boligområdet som er afpasset forholdende i Grønland, idet udviklingen på det grønlandske boligmarked som nævnt foregår med stormskridt. Med dette forslag til Inatsisartut-beslutning ønsker jeg derfor, at det pålægges Naalakkersuisut at der snarest tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt for Grønland, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom. Den fremtidige lovgivning bør fastsætte betingelserne for handel med bygninger, ejerboliger, andelsboliger mv. og der bør være bestemmelser om formidling og rådgivning ved køb/salg, om erstatningsansvar, ejerskifteforsikring osv. Endvidere bør der være klare og præcise bestemmelser som regulerer om der er tale om en brugsret eller en ejendomsret til den byggegrund hvor boligen er opført eller skal opføres. På nuværende tidspunkt er der ingen ejendomsret til selve byggegrunden, men vi ser allerede at professionelle ejendomsmæglere i de større byer kapitaliserer brugsretten som om der allerede var en ejendomsret til grunden. Vi oplever at professionelle ejendomsmæglere udnytter dette for at skrue ejendomspriserne op og for at score overnormale profitter ved hushandler. Dette er uacceptabelt og urimeligt overfor sagesløse købere og derfor bør der være helt klare regler på dette område også. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Nu går vi over til Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer. Ove Karl Berthelsen, Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer (IA) Tak. Først vil jeg takke medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, for at fremsætte et interessant og aktuelt forslag. Med henvisning til min skriftlige besvarelse skal jeg fremkomme med følgende præciseringer. I Naalakkersuisut mener vi, at vi gennem forslaget gives mulighed for at skabe rammer for en ny lovgivning om handel med fast ejendom. Side 3/101

4 Vi anmoder om, at vi gives mulighed til at udarbejde denne lovgivning, derfor skal vi anmode om, at vi gives tid til at uarbejde lovforslag, således at et færdiguarbejdet forslag kan fremlægges i Jeg skal understrege, at der gælder forskellige danske love for køb og salg af fast ejendom. Vi har mulighed for at gennemføre en analyse om mulighederne for at disse kan ikraftsættes. Endvidere kommer man i forslaget ind på tildelingen af arealer, i den forbindelse skal jeg præcisere, at der i Grønland allerede findes en klar lovgivning om arealanvendelse. Det er ud fra denne lovgivning, at de forskellige byggerier gives rammer. Ligeledes skal vi fra Naalakkersuisut her præcisere, at vi i forbindelse med gennemførelsen af analyse af rammerne for lovgivningen også vil komme ind på de regler, der gælder for sælger og køber samt for vurderinger i forbindelse med handel med fast ejendom, resultatet vil blive henvist til udvalget med anmodning om en grundig og systematisk gennemgang. Fagfolk, såsom ingeniører, arkitekter samt andre med lignende uddannelser, skal foretage kvalitetsmæssige vurderinger i denne forbindelse. Vi ved, at der er i Grønland er mangel på disse fagfolk, hvilket vi også vil være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget. Der er også ønskeligt, at ikke mindst udvalget foretager en grundig vurdering af de spørgsmål man kom ind på; nemlig værdi og prisfastsættelse på ejendomme, ligesom vi glæder os til at udvalget kommer ind på spørgsmålet om, hvordan der skabes velgennemtænkte rammer. Derfor imødekommer Naalakkersuisut forslaget og henviser den videre til rette fagudvalg. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Vi overgår nu til partiernes ordførere, den første er medlem af Inatsisartut Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Ja, tak. Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit har et forslag om, at Naalakkersuisut skal tilvejebringe et overskueligt regelsæt, der regulerer handlen med fast ejendom. Side 4/101

5 Fra Inuit Ataqatigiit er vi grundlæggende enige i dette forslag. I de seneste år har anlæggelse og handel med privat boligbyggeri været i markant fremgang i de større byer. Forslagsstilleren begrunder bl.a sit forslag med, at det frie boligmarked og den store boligmangel har resulteret i kraftig stigning i prisniveauet dette skal forslaget regulere på. Forslagsstilleren påpeger endvidere, at købeloven ikke er gældende ved handel med fast ejendom Grønland og dette må der gøres noget ved. Forslagsstilleren påpeger også, at byggegrunde som man har brugsretten til handles som om man har ejendomsret til grunden. Sagt med andre ord er man begyndt at ligge den udsigt man har oveni boligprisen. Hvorvidt dette er hensigtsmæssigt bør være med i de videre overvejelser også selvom det måske kan være vanskelligt at regulere lovgivningsmæssigt. Vi mener i Inuit Ataqatigiit, at handel med ejendomme naturligvis må følge de almindelige markedskræfter, dog må man passe på ikke at skrue priserne op på et urealistisk højt niveau. Vi bemærker os, at Naalakkersuisut har forstået hensigten med forslaget og støtter forslaget om, at der skal tilvejebringes overskuelige regelsæt på området. Dette er vi meget tilfreds med fra Inuit Ataqatigiit og vil samtidig henvise forslaget til behandling i Inatsisartuts Bolig- og infrastrukturudvalg inden andenbehandlingen. Vi ønsker desuden, at pågældende udvalg løbende skal være underrettet om arbejdets fremdrift. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Vi takker Inuit Ataqatigiits ordfører, medlem af Inatsisartut ilaasortaq Kaali Olsen. Vi går nu over til Siumuts ordfører, medlem af Inatsisartut Kim Kielsen. Kim Kielsen (S) Tak formand. Side 5/101

6 Siumut vil arbejde for en ny fremtidig boligreform, hvor der skal foretages en vurdering af den eksisterende boligmasse samt nye muligheder i samarbejde med byggebranchen og andre aktører. Alle uanset indtægt skal have ret til en sund bolig. Gode og tidssvarende boliger er et af Siumuts mål. Andelsboligbyggeriet skal udvikles og støttes løbende for at sikre alle mulighed for få sådanne boliger. Reglerne inden for andelsboligejere skal gøres tidssvarende for eksempel med arveretten samt salgsbetingelser, ligesom bopælspligten til at bo i boligen bibeholdes, hvis det offentlige har givet lån og hvor man stadig har gæld til det offentlige, for herved at forbygge misbrug af den offentlige låneordning. I alt nybygning af boliger skal der tages hensyn til handicappede, ligesom vi mener, at overdragelsen af driften på offentligt ejede bygninger skal tilgå kommunerne samt at de selv skal stå for bolig administrationen i bygderne. Ud fra beslutningsforslaget ønsker forslagsstiller og medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, at der i Grønland tilvejebringes en lovgivning og gennemskueligt regelsæt der specifikt regulerer handel med fast ejendom hvilket vi fra Siumut kan tilslutte os idet vi som nævnt her har fokus på salgsbetingelser en lovgivning som sikre køber og sælgers rettigheder og pligter i forbindelse med en handel af fast ejendom, således at der opnås retssikkerhed i forbindelse med handlen. En mulighed kan være krav om, at der inden handlen indgås skal ejendommen vurderes af en byggesagkyndig som har indgående kendskab til bygninger mv., således begge parter som foretager handlen kan henvise til den byggesagkyndiges vurdering. Siumut mener derimod ikke, at en lovgivning på dette område skal skade de frie markedskræfter som sætter markedsprisen, idet denne fastsættes af udbud og efterspørgsel. Vi er bekendt med at på trods af at, en del personer har fået opført deres bolig via enten privat investering, offentlige lån eller andet de senere år, har dette ikke fjernet boligmanglen da der er en Side 6/101

7 del folk som flytter rundt i landet på grund af job, uddannelse eller andet, hvilket kan skabe boligproblemer til den by/bygd som vedkommende flytter til. Nogle af begrundelserne som forslagsstilleren har fremkommet med, er vi fra Siumut uenige i, men vi tilslutter os intentionerne med forslaget, hvorfor vi indstiller det til behandling i bolig og infrastruktur udvalget. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Den første, der har bedt om ordet er Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Tak. Jeg vil gerne spørge Siumut om det du i indlægget til allersidst kom ind på. I det jeg mener, at jeres udtalelse om, at I er uenig med mine begrundelser i forslaet også vil være en del af grundlaget for arbejdet i udvalget. Vi du være så venligt, at præcisere, hvilket del af begrundelsen man er uening i? På denne måde kunne udvalget i sit arbejde forslaget have overblik og være opmærksom på, hvad I er uening i. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Kim Kielsen (S) Tak. Det drejer sig bl.a. om arealer. Det er blevet gjort klart, at vi ikke kan få ejendomsret over et areal, uanset om vi har bygget på grunden. Forrige år, i efteråret 2008, da loven om arelanvendelse blev fremlagt, fremgik det meget klart, at der ifølge paragraf 26, stk. 4 ikke kan handles med arealer samt at de ikke kan bruges som garanti. Dette nævner jeg for at præcisere den del, der er meget klar. Dette gør sig også gældende, hvad angår ejendomsmæglere. Det fremgår helt klart, at lovgrundlaget allerede er til stede. Side 7/101

8 Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Nu går vi over til medlemmet Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Ja, ud fra det fremlagte er det tydeligt, at Inuit Ataqatigiinni og Siumut ikke står langt fra hinanden. Det jeg gerne vil have præciseret er jeres udmelding omkring en bopælspligt i de boliger der er opført med tilskud fra det offentlige, hvad mener i eksakt. Kan du uddybe det nærmere? Hvad er det I taler om her? Mener I at man kun kan eje et byggeri, såfremt man beboer huset? Eller mener I, at man kan udleje fra det offentlige? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Kim Kielsen (S) Kaali Olsen, tak for dit spørgsmål. Her skal vi klart udtale, at vi selvfølgelig helst så, at der gives mulighed for, at der kan ydes lån til enhver. For at alle skal kunne være selvforsynende med bolig, bør vi finde de muligheder, der er for at støtte dem. Dette bør vi alle stræbe efter. Det kan vi ikke komme uden om. På den anden side skal vi også huske på, at hvis der f.eks. ydes lån til Kaali Olsen, så bør det også være hans pligt at skulle bebo huset. Det skal ikke være sådan, at Kaali Olsen efterfølgende udlejer boligen til ågerpris til Kim Kielsen fra Siumut. Disse tilstande bør vi forsøge at undgå. Måske skal det være éngangslån, der ydes. Jeg bruger igen Kaali Olsen, som eksempel. Hvis Kaali Olsen ønsker at anskaffe sig en bolig i denne by, ydes han et éngangslån. Dette kunne være en mulighed. Men hvis Kaali Olsen enten i forbindelse med en uddannelse, jobskifte eller andet flytter, bør der være mulighed for at gøre undtagelser. Side 8/101

9 Da Kaali Olsen grundet sin uddannelse er nødt til at være i en anden by kunne man forestille sig, at han gennem loven gives mulighed for at optage et andet lån i den anden by. Loven skal således ikke være fastlåst, men indeholde flere former for krav, som indeholder forskellige muligheder. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Tak. Siumuts ordfører Kim Kielsen, kan du uddybe udtalelsen om, at Siumut ikke er enig i nogle af forslagsstillerens begrundelser? Kan du uddybe de ting i er enige i nærmere? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Kim Kielsen (S) Tak formand. Ja. Lovgivningen vedrørende handel med ejendomme og mulighederne heri bør gøres mere klare. Hvad er det for krav der stilles? Hvad kræves der af sælger? Alt skal så vidt frem i lyset i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivningen. Frem for at skjule tingene mellem træpladerne, skal man have afdækket, hvilket lovgrundlag der alleredere forefindes, disse bør fremlægges. Derudover skal købers rettigheder og andre forhold afdækkes og fremlægges. Hvad kræver vi eksempelvis af sælger og hvad kræver vi af køber? Her er taler vi også om deres rettigheder. Alt disse ting skal der skabes overblik over. Side 9/101

10 Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Vi takker medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut. Demokraternes ordfører medlem af Inatsisartut Justus Hansen. Justus Hansen (D) Tak formand. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Demokraterne er enige med forslagsstilleren i, at der er behov for lovgivning, der regulerer handlen med fast ejendom. Alene på den baggrund vil vi indstille forslaget til behandling i Erhvervsudvalget, da forslaget omhandler handel med boliger og ikke byggeri. Men når det er sagt så vil vi komme med følgende kommentarer. Som Grønlands eneste liberale parti er vi naturligvis stærke tilhængere af de frie markedskræfter. Det betyder, at Demokraterne mener, at en kommende lovgivning skal basere sig på dette princip. Vi mener i modsætning til forslagsstiller - ikke, at det er de private erhvervsdrivende, der skruer priserne kunstigt op. Vi tror på, at markedet regulerer sig selv, så de priser ejendommene bliver handlet til også er de reelle priser på handelstidspunktet. En kommende lovgivning skal - som forslagsstiller pointerer indeholde et gennemskueligt regelsæt for handler, men den skal ikke operere med mekanismer, der har til formål at lægge hindringer i vejen for der frie marked. Et af de mulige løsningstiltag kunne være, at man får lovgivet om, at der i alle handler med boliger skal indgå en tilstandsrapport, som sikrer køber mod skjulte fejl og mangler. Dette ser Demokraterne som en måde til at sikre de rammer der skal til for, at få et ejendomsmarked, som ikke plages af diverse mytedannelser. Derudover skal Grønlands Selvstyre bygge boliger de steder hvor der beviseligt er et behov for almennyttige boliger, samt give tilskud til andels- og ejerboliger i de byer, hvor der reelt er et behov for disse. Hvis kommunerne derud over sørger for, at der byggemodnes efter det reelle behov og hvis tildelingen af arealer til ansøgere effektiviseres, så tror Demokraterne på, at vi dermed både Side 10/101

11 sikrer de bedste rammer for hushandler og samtidig fører en boligpolitik, som vil kunne have en prisdæmpende effekt. Det smukke ved det frie marked er jo blandt andet, at man ikke kan tvinge nogen til at handle. Derfor er enhver udbyder af en vare nødt til at prissætte varen på en måde, så han kan finde en køber. På den baggrund vil vi under ingen omstændigheder gå med til, at en kommende lov skal have som formål at standse prisudviklingen i de større byer. Prisudviklingen skal reguleres af markedet ikke af noget som helst andet. Vi er derfor ikke enige med forslagsstiller i, at boliger i dag handles til urealistisk høje priser. Boliger bliver handlet til lige præcis det beløb, som de kan sælges for. Det er der ikke noget galt i, og det skal der ikke ændres på. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i landet har forsøgt os med hushandler på baggrund af en teknisk-økonomisk vurdering, der satte markedskræfterne ud af spil. Det førte som bekendt ikke noget godt med sig. Faktisk førte det til en skandale, der blev dygtigt afdækket af den prisvindende journalist Elna Egede. En sådan sag skal vi ikke ud i igen, og derfor er det som sagt et klart krav fra Demokraterne, at en kommende lovgivning ikke på nogen måde går på kompromis med de frie markedskræfter. Men som sagt, så er vi grundlæggende enige med forslagsstiller i, at vi som lovgivere skal skabe den højst mulige grad af forbrugerbeskyttelse ved ejendomshandler. Den nuværende lovgivning om hushandel er ikke tidssvarende, og vi bør som lovgivere indføre en passende lovgivning på boligområdet som er afpasset forholdende her i landet. Vi vil hermed henvise forslaget til behandling i Erhvervsudvalget. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Side 11/101

12 Tak. Justus Hansen du sagde bl.a. følgende i din ordførertale; som ikke plages af diverse mytedannelser. Kan du uddybe baggrunden herfor? Kan du uddybe baggrunden for, at Demokraterne kommer med denne udtalelse? Hvad er det for mytedannelser man taler om? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Justus Hansen (D) Ja, tak for dit spørgsmål. Dette har ikke baggrund i mytedannelser. Der er måske nogen, der mener, at der er karteldannelser indenfor ejendomsmarkedet inden for de forskellige ejendomsfirmaer, der handler med disse huse. At der måske er nogen, der tror at der i forvejen laves aftaler om, hvad dette hus skal koste i det her område også på grund af udsigten og ikke mindst beliggenhed. Det er det vi mener. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlem Kim Kielsen, Siumut. Kim Kielsen (S) Tak formand. Justus Hansen, i din fremlæggelse fremgår det, og her skal jeg lige citere noget: Det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i landet har forsøgt os med hushandler på baggrund af en teknisk-økonomisk vurdering, der satte markedskræfterne ud af spil. Dengang solgte man huse ejet af det offentlige. Skal vi forstå Demokraterne således at det offentliges bygninger også skal kunne sælges med den form for fortjeneste? Side 12/101

13 Dette på baggrund af en boligmangel som det offentlige er medskyldig i. Og skal man nu også tjene på dette? Det offentlige bruger måske 1,5 millioner til et husbyggeri. Er det så uden betydning, at dette hus så sælges for 3 4 millioner? Er det sådan Demokraterne tænker? Eller skal vi alene dække de 1,5 millioner, vi har brugt? Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Justus Hansen (D) Med hensyn til handel med offentlige bygninger er der jo klare regelsæt og dem skal man jo forholde sig til for øjeblikket. Som Demokraternes ordfører på dette område kan jeg ikke se noget problem i, at der bliver handlet til de reelle priser. Og dertil har vi også sagt, at når vi går i gang med disse tilstandsrapporter forhåbentlig også giver et reelt billede af den hushandel der for øjeblikket sker. Men inden for det offentlige, der ved jeg godt, at der bliver vurderet ud fra de tekniske økonomiske forhold, og derfor må man tage det som det er i øjeblikket. Men jeg kan ikke se noget til hinder for, at man skal kunne i fremtiden, hvorfor ikke, hvorfor kan vi offentlige instanser ikke kunne tjene på vores bygninger også, ligesom det frie arbejdsmarked kan? Det kan jeg ikke se noget til hinder for. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlemmet Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Side 13/101

14 I Inuit Ataqatigiit s ordførerindlæg henviser vi dette punkt til behandling i Bolig- og Infratrukturudvalget. I foreslår, at det henvises til Erhversudvalget. Da dette forslag vedrører boliglovgivning har vi henvist det til bolig. Hvad er baggrunden for, at I henviser det til Erhvervsudvalget? Kan du uddybe det? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Justus Hansen (D) Ja, det er selvfølgelig fordi det er handel med ejendom og det har ikke noget med boligbyggeri at gøre, derfor henviser vi det til Erhvervsudvalg. Fordi man handler med denne her bolig og det er ikke nogen boligbyggeri vi er inde på her. Men jeg ved jo, at ud fra ordførerindlæggene, at det er flertal for, at det behandles i Bolig- og Infrastrukturudvalget og så tager vi den derfra, tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Medlemmet Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Tak, formand. Hvis jeg ikke husker forkert, så er du Justus Hansen, formand for Bolig- og Infrastrukturudvalget på vegne af Demokraterne. Hvis dette forslag skal behandles i udvalget, vil i så tage stilling til det? Hvordan vil du som formand og som medlem af Inatsisartut tage stilling til det? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Side 14/101

15 Justus Hansen (D) Med hensyn til medlemmerne i udvalget det kan jeg ikke udtale mig om. Men som formand i Boligog Infrastrukturudvalget vil jeg selvfølgelig tage det til mig og behandle det på korrekt og reel måde, hvis det bliver henvist til dette udvalg fra flertallets side, og så må jeg forholde mig derfra. Jeg kan roligt berolige jer med, at jeg som udvalgsformand der tager jeg det seriøst, dette forslag, hvis det kommer i Bolig og Infrastrukturudvalg. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Yes, tak. Vi takker medlemmet Justus Hansen, Demokraterne. Vi går nu over til Atassut s ordfører, medlemmet Knud Kristiansen. Knud Kristiansen (A) Tak. Vi skal fra Atassut knytte følgende kommentar til nærværende forslag: Ved køb af hus, eller ved ejendom af hus er det altid en forudsætning at der gives arealtildeling. Ved ansøgningen skal der være oplysninger om hvad det tiltænke hus eller ejendom skal benyttes til. Ligeledes skal køberne ved køb af hus eller ejendom fremkomme med oplysninger om formålet med husets eller ejendommens køb. Vi mener i Atassut at det første tilsyn allerede i lovgivningen bliver opfyldt. Vi fra Atassut finder det meget vigtigt at der er sikret handelsfrihed for folk der gerne vil have solgt deres huse eller ejendomme. For vi er vidende om at der i langt de fleste tilfælde vurderes husets/ejendommens tilstand, ligesom de økonomiske aspekter bliver belyst ved handelen, og at man derved finder hvilken pris man gerne vil have solgt sit hus eller ejendom til. Vi fra Atassut vil gerne værne om denne frihed og mulighed. Side 15/101

16 I Atassut er vi vidende om at folk der gerne vil købe hus eller ejendom hvad enten det er i by eller bygd, vægter placeringen af huset og omgivelserne, og vi er vidende om at dette forhold også er en afgørende faktor, og det finder vi naturligt. Derfor skal vi fra Atassut tilkendegive at vi ikke støtter forslaget. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Nu er det medlemmet Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Ja, tak. I indstiller, at forslaget afvises. Baggrunden for forslaget er en bedre beskyttelse af køberne. Og sikre at husene bliver solgt til den reelle pris, således køber også kan blive beskyttet. Så det undrer mig at Atassut ikke støtter dette forslag. Det undrer mig ligeledes, at Naalakkersuisut i 2007 har udtalt følgende. Jeg citerer: Naalakkersuisut skal indrømme at lovgivningen om ejendomshandel ikke har fulgt med udviklingen og at der ikke findes klare regler for området. Eksempelvis gælder købeloven ikke for ejendomshandel. Når forholdende er som de er, kan du så uddybe, hvad det er I har imod i forslaget, hvis formål er beskyttelse af køberne samt en regulering af uregulerede forhold. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Knud Kristiansen (A) Ja, tak for dit spørgsmål Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Fra Atassut er vi af denne opfattelse at den nuværende form for tilstands vurdering og teknisk- og økonomiske vurdering allerede beskytter sælger som køber. Side 16/101

17 Men som vi også sagde i vores ordførerindlæg, så er det selvfølgelig sådan, at vi ved, at det nogle gange kan være sådan, at en del huse kan være dyrere på grund af deres placering. D.v.s. at hvis interessen er større, så vil efterspørgslen også være større. Efter vores mening er dette almindeligt i det frie marked, som man efter vores mening ikke skal røre ved. Det frie marked bør altid være frit, og når alle parter taler om kvalitet og varighed, så mener jeg, at dette er nøglen. Vi har en grund til at afvise forslaget. For efter vores mening, hvilket vi også giver udtryk for i ordførertalen, så indikerer forslagets titel at det frie marked vil blive ramt hårdt. Atassut er selvfølgelig også interesseret at begge parter i en handel opnår det bedst mulige. Men det vi påpeger, er at man visse steder end ikke kan sælge mange af husene, til trods for, at deres kvalitet er bedre end i andre byer. Det vil sige, at det afhænger af, hvor man bor. Ligesom det afhænger af, hvor mættet markedet eller eller hvor stor efterspøgslen er. Derfor mener vi, at vi med dette vil stille det frie marked meget ulige. Men vi vil gerne have sikret tilstands vurderingerne. Ligesom man til stadighed skal foretage økonomiske vurderinger. Hvis handlen er sket via en ejendomshandlers mellemkomst regner Atassut selvfølgelig med at disse selvfølgelig er blevet overholdt. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Nu er det medlemmet Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Side 17/101

18 Tak. Først til Atassut vil jeg sige, at det ikke er formålet med forslaget at ramme det frie marked. Der er netop på grund af det frie marked, at der er mange huskøbere, der ikke bliver beskyttet af lovgivningen. Som eksempel kan vi nævne et hus, som ikke er blevet beboet i mange år, men som på grund af sit beliggenhed med skøn udsigt, bliver sat dyrt til salg. Dette til trods for, at det nærmest er ubeboeligt. I det tilfælde er der ingen beskyttelse af køber. Visse steder kan boligmanglen være så stor, at man accepterer en bolig af ringe standard. Derfor undrer det mig, at Atassut ikke går ind for en lovgivning, der beskytter disse. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Knud Kristiansen (A) Ja, tak Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Som jeg tidligere har sagt i mit ordførerindlæg så vil det ramme de friemarkedskræfter. Vi må se på på Grønland som helhed. Forholdene er vidt forskellige fra sted til sted. Det rigtig, at forholdene i de større byer er som du omtaler i dit forslag de. Men der findes også mange steder, hvor et hus af god standard ikke kan sælges, da markedet er mættet. Vi skal således kikke på alle sider af forslaget. Hvis forslaget havde sat øvre og nedre grænser eller hvis man havde adskilt privat og andre vi måske have støttet det, men her har man samlet det hele i en pose. Da det er et generelt forslag, som vi ramme de frie marked afslår vi forslaget. Side 18/101

19 Men hvis forslaget alene havde omhandlet offentligt ejet ejendomme er jeg ikke i tvivl om, at vores udmedling havde været helt anderledes. Derfor er vores begrundelser som de er. Men det er rigtig nok, at der forholder sig som du forklarer; i mange byer sælges boliger meget dyrt, selv om de er så ringe i standarden, at de ikke ville kunne sælges i andre byer. Men det modsatte er også tilfældet, hvor boliger af god standard ikke kan sælges i visse byer grundet mætte marked. Efter min mening må vi se på forholdene under et, og det er på denne baggrund at Atassut ikke tilslutter sig forslaget. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlemmet Kim Kielsen, Siumut. Kim Kielsen (S) Formand, tak. Til Atassut s ordfører vil jeg jeg gerne sige, at forslagets titel er meget klar. Og det er at der skal udarbejdes regler, der regulerer handel med ejendomme. Som tidligere medlem af Naalakkersuisut for Boliger kan jeg kun medgive, at der mangel i lovgivningen på området. Derfor udtaler vi klart fra Siumut, at vi støtter forslaget. Uanset om man bor i Nuuk, Sisimiut, Paamiut eller et andet sted skal rammerne i lovgivningen være de samme. Og det er det vi i Inatsisartut skal arbejde for. Det skal der ikke herske tvivl om. Uanset om man bor i Paamiut, Upernavik eller Nuuk er der derfor behov for klare regler for køb og salg af ejendomme. Side 19/101

20 Der er ikke tale om, hvor meget de enkelte huse skal koste, men om rettigheder og pligter i lovgivningen. Vil Atassut kunne støtte forslaget på det grundlag? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Knud Kristiansen (A) Ja, tak Kim Kielsen, Siumut. Jeg kan godt se, at man vil behandle alle lige, men forslaget vil have indflydelse på prissætningen. Det er vort udgangspunkt. Derfor støtter vi markedskræfterne. Det viser måske, at vi er de eneste liberale er i salen, derfor kan det nok ikke undre nogen, at vi til ende vil forsvare markedskræfterne. Ja, til trods for det han siger, er vi ikke enige. Men det er ok. Det respekterer vi. Men vores begrundelse er som sagt, at markedet er mættet visse steder, hvorimod man andre steder mangler boliger. Hvis der skal være balance må det være priserne som styrer. Dette vil afbalancere handlen på stederne. Dette respekterer vi. Det må være markedskræfterne der er styrende i forbindelse med handel med ejendomme. Men vi kan forstå, at flertallet henviser forslaget til udvalgsbehandling. Det er også i orden. Det respekterer vi. Men jeg mener, at vores mening fremgår klart. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Atassut s ordfører har klart fremsat partiets tilkendegivelser. Der er fortsat flere der ønsker at stille spørgsmål. Side 20/101

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 15. mødedag, onsdag den 18. april 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010 Billede fra sidste års seminar Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2 LÆS OM: Status på hjemmesiden 2 Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 Forhandlerrejsen 4 Inatsisartut

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere