Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit."

Transkript

1 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Der er 4. punkter til behandling den 26. april. Inden vi overgår til behandlingen af disse punkter skal jeg fremlægge følgende dagsordensredegørelse. Efter anmodning fra Familieudvalgets er 2. behandlingen af punkterne 20, Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for lempelse af betingelserne i landstingsforordning om offentlig støtte for at fiskere og fangere kan få tildelt offentlig støtte til livets opretholdelse og punkt 25, Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at styrke tilsynet med de forhold, børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet, lever under udsat til EM2010. Endvidere har medlem af Inatsisartut Karl Lyberth har orlov i perioden fra 26. april til og med 3. maj. Der er aftalt clearing mellem medlemmerne af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit og Karl Lyberth, Siumut under sidstnævntes fravær i perioden 26. april til og med den 29. april Førstebehandling af fire punkter, punkt 35, punkt 34, punkt 47 samt punkt 61, der alle er beslutningsforslag fra medlemmer af Inatsisartut. Vi starter med behandling af punkt 35. Side 1/101

2 8. mødedag, mandag den 26. april 2010 Dagsordenspunkt 35 Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at der i Grønland tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Forslagsstiller medlem af Inatsisartut Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, fremlægger. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Tak. I disse år er der stor aktivitet inden for ejendomshandel. Især i de større byer sælges og købes både nye og ældre enfamiliehuse, dobbelthuse, andelslejligheder og ejerlejligheder som aldrig før. I forbindelse med de kommende års erhvervs-udvikling er der intet som tyder på at denne udvikling stopper, snarere tværtimod. Vi må imødese at det primært er i de større byer og på andre lokaliteter, at vi vil se en øget aktivitet hvad salg af fast ejendom angår. Vi skal være opmærksomme på, at det primært er de frie markedskræfter, der styrer priserne på ejendomsmarkedet. Det betyder tårnhøje priser i de større byer, tit og ofte begrundet i en al for stor boligmangel nævnte steder og byer og vi ser derfor allerede, at ejendomme allerede handles for urealistisk høje priser. Dette sker bl.a. fordi købeloven for handel med huse og ejendomme ikke gælder i Grønland og der er derfor i Grønland et klart behov for en egentlig lovgivning for handel med bygninger, hvis de urealistisk høje ejendomspriser skal nedbringes og hvis der skal opnås forbedringer for købers retsstilling. Jeg mener derfor, at vi som lovgivere bør sikre en højst mulig grad af forbruger-beskyttelse ved ejendomshandler. Den nuværende lovgivning om hushandel er ikke tidssvarende og vi bør som Side 2/101

3 lovgivere indføre en passende lovgivning på boligområdet som er afpasset forholdende i Grønland, idet udviklingen på det grønlandske boligmarked som nævnt foregår med stormskridt. Med dette forslag til Inatsisartut-beslutning ønsker jeg derfor, at det pålægges Naalakkersuisut at der snarest tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt for Grønland, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom. Den fremtidige lovgivning bør fastsætte betingelserne for handel med bygninger, ejerboliger, andelsboliger mv. og der bør være bestemmelser om formidling og rådgivning ved køb/salg, om erstatningsansvar, ejerskifteforsikring osv. Endvidere bør der være klare og præcise bestemmelser som regulerer om der er tale om en brugsret eller en ejendomsret til den byggegrund hvor boligen er opført eller skal opføres. På nuværende tidspunkt er der ingen ejendomsret til selve byggegrunden, men vi ser allerede at professionelle ejendomsmæglere i de større byer kapitaliserer brugsretten som om der allerede var en ejendomsret til grunden. Vi oplever at professionelle ejendomsmæglere udnytter dette for at skrue ejendomspriserne op og for at score overnormale profitter ved hushandler. Dette er uacceptabelt og urimeligt overfor sagesløse købere og derfor bør der være helt klare regler på dette område også. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Nu går vi over til Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer. Ove Karl Berthelsen, Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer (IA) Tak. Først vil jeg takke medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, for at fremsætte et interessant og aktuelt forslag. Med henvisning til min skriftlige besvarelse skal jeg fremkomme med følgende præciseringer. I Naalakkersuisut mener vi, at vi gennem forslaget gives mulighed for at skabe rammer for en ny lovgivning om handel med fast ejendom. Side 3/101

4 Vi anmoder om, at vi gives mulighed til at udarbejde denne lovgivning, derfor skal vi anmode om, at vi gives tid til at uarbejde lovforslag, således at et færdiguarbejdet forslag kan fremlægges i Jeg skal understrege, at der gælder forskellige danske love for køb og salg af fast ejendom. Vi har mulighed for at gennemføre en analyse om mulighederne for at disse kan ikraftsættes. Endvidere kommer man i forslaget ind på tildelingen af arealer, i den forbindelse skal jeg præcisere, at der i Grønland allerede findes en klar lovgivning om arealanvendelse. Det er ud fra denne lovgivning, at de forskellige byggerier gives rammer. Ligeledes skal vi fra Naalakkersuisut her præcisere, at vi i forbindelse med gennemførelsen af analyse af rammerne for lovgivningen også vil komme ind på de regler, der gælder for sælger og køber samt for vurderinger i forbindelse med handel med fast ejendom, resultatet vil blive henvist til udvalget med anmodning om en grundig og systematisk gennemgang. Fagfolk, såsom ingeniører, arkitekter samt andre med lignende uddannelser, skal foretage kvalitetsmæssige vurderinger i denne forbindelse. Vi ved, at der er i Grønland er mangel på disse fagfolk, hvilket vi også vil være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget. Der er også ønskeligt, at ikke mindst udvalget foretager en grundig vurdering af de spørgsmål man kom ind på; nemlig værdi og prisfastsættelse på ejendomme, ligesom vi glæder os til at udvalget kommer ind på spørgsmålet om, hvordan der skabes velgennemtænkte rammer. Derfor imødekommer Naalakkersuisut forslaget og henviser den videre til rette fagudvalg. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Vi overgår nu til partiernes ordførere, den første er medlem af Inatsisartut Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Ja, tak. Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit har et forslag om, at Naalakkersuisut skal tilvejebringe et overskueligt regelsæt, der regulerer handlen med fast ejendom. Side 4/101

5 Fra Inuit Ataqatigiit er vi grundlæggende enige i dette forslag. I de seneste år har anlæggelse og handel med privat boligbyggeri været i markant fremgang i de større byer. Forslagsstilleren begrunder bl.a sit forslag med, at det frie boligmarked og den store boligmangel har resulteret i kraftig stigning i prisniveauet dette skal forslaget regulere på. Forslagsstilleren påpeger endvidere, at købeloven ikke er gældende ved handel med fast ejendom Grønland og dette må der gøres noget ved. Forslagsstilleren påpeger også, at byggegrunde som man har brugsretten til handles som om man har ejendomsret til grunden. Sagt med andre ord er man begyndt at ligge den udsigt man har oveni boligprisen. Hvorvidt dette er hensigtsmæssigt bør være med i de videre overvejelser også selvom det måske kan være vanskelligt at regulere lovgivningsmæssigt. Vi mener i Inuit Ataqatigiit, at handel med ejendomme naturligvis må følge de almindelige markedskræfter, dog må man passe på ikke at skrue priserne op på et urealistisk højt niveau. Vi bemærker os, at Naalakkersuisut har forstået hensigten med forslaget og støtter forslaget om, at der skal tilvejebringes overskuelige regelsæt på området. Dette er vi meget tilfreds med fra Inuit Ataqatigiit og vil samtidig henvise forslaget til behandling i Inatsisartuts Bolig- og infrastrukturudvalg inden andenbehandlingen. Vi ønsker desuden, at pågældende udvalg løbende skal være underrettet om arbejdets fremdrift. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Vi takker Inuit Ataqatigiits ordfører, medlem af Inatsisartut ilaasortaq Kaali Olsen. Vi går nu over til Siumuts ordfører, medlem af Inatsisartut Kim Kielsen. Kim Kielsen (S) Tak formand. Side 5/101

6 Siumut vil arbejde for en ny fremtidig boligreform, hvor der skal foretages en vurdering af den eksisterende boligmasse samt nye muligheder i samarbejde med byggebranchen og andre aktører. Alle uanset indtægt skal have ret til en sund bolig. Gode og tidssvarende boliger er et af Siumuts mål. Andelsboligbyggeriet skal udvikles og støttes løbende for at sikre alle mulighed for få sådanne boliger. Reglerne inden for andelsboligejere skal gøres tidssvarende for eksempel med arveretten samt salgsbetingelser, ligesom bopælspligten til at bo i boligen bibeholdes, hvis det offentlige har givet lån og hvor man stadig har gæld til det offentlige, for herved at forbygge misbrug af den offentlige låneordning. I alt nybygning af boliger skal der tages hensyn til handicappede, ligesom vi mener, at overdragelsen af driften på offentligt ejede bygninger skal tilgå kommunerne samt at de selv skal stå for bolig administrationen i bygderne. Ud fra beslutningsforslaget ønsker forslagsstiller og medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, at der i Grønland tilvejebringes en lovgivning og gennemskueligt regelsæt der specifikt regulerer handel med fast ejendom hvilket vi fra Siumut kan tilslutte os idet vi som nævnt her har fokus på salgsbetingelser en lovgivning som sikre køber og sælgers rettigheder og pligter i forbindelse med en handel af fast ejendom, således at der opnås retssikkerhed i forbindelse med handlen. En mulighed kan være krav om, at der inden handlen indgås skal ejendommen vurderes af en byggesagkyndig som har indgående kendskab til bygninger mv., således begge parter som foretager handlen kan henvise til den byggesagkyndiges vurdering. Siumut mener derimod ikke, at en lovgivning på dette område skal skade de frie markedskræfter som sætter markedsprisen, idet denne fastsættes af udbud og efterspørgsel. Vi er bekendt med at på trods af at, en del personer har fået opført deres bolig via enten privat investering, offentlige lån eller andet de senere år, har dette ikke fjernet boligmanglen da der er en Side 6/101

7 del folk som flytter rundt i landet på grund af job, uddannelse eller andet, hvilket kan skabe boligproblemer til den by/bygd som vedkommende flytter til. Nogle af begrundelserne som forslagsstilleren har fremkommet med, er vi fra Siumut uenige i, men vi tilslutter os intentionerne med forslaget, hvorfor vi indstiller det til behandling i bolig og infrastruktur udvalget. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Den første, der har bedt om ordet er Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Tak. Jeg vil gerne spørge Siumut om det du i indlægget til allersidst kom ind på. I det jeg mener, at jeres udtalelse om, at I er uenig med mine begrundelser i forslaet også vil være en del af grundlaget for arbejdet i udvalget. Vi du være så venligt, at præcisere, hvilket del af begrundelsen man er uening i? På denne måde kunne udvalget i sit arbejde forslaget have overblik og være opmærksom på, hvad I er uening i. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Kim Kielsen (S) Tak. Det drejer sig bl.a. om arealer. Det er blevet gjort klart, at vi ikke kan få ejendomsret over et areal, uanset om vi har bygget på grunden. Forrige år, i efteråret 2008, da loven om arelanvendelse blev fremlagt, fremgik det meget klart, at der ifølge paragraf 26, stk. 4 ikke kan handles med arealer samt at de ikke kan bruges som garanti. Dette nævner jeg for at præcisere den del, der er meget klar. Dette gør sig også gældende, hvad angår ejendomsmæglere. Det fremgår helt klart, at lovgrundlaget allerede er til stede. Side 7/101

8 Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Nu går vi over til medlemmet Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Ja, ud fra det fremlagte er det tydeligt, at Inuit Ataqatigiinni og Siumut ikke står langt fra hinanden. Det jeg gerne vil have præciseret er jeres udmelding omkring en bopælspligt i de boliger der er opført med tilskud fra det offentlige, hvad mener i eksakt. Kan du uddybe det nærmere? Hvad er det I taler om her? Mener I at man kun kan eje et byggeri, såfremt man beboer huset? Eller mener I, at man kan udleje fra det offentlige? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Kim Kielsen (S) Kaali Olsen, tak for dit spørgsmål. Her skal vi klart udtale, at vi selvfølgelig helst så, at der gives mulighed for, at der kan ydes lån til enhver. For at alle skal kunne være selvforsynende med bolig, bør vi finde de muligheder, der er for at støtte dem. Dette bør vi alle stræbe efter. Det kan vi ikke komme uden om. På den anden side skal vi også huske på, at hvis der f.eks. ydes lån til Kaali Olsen, så bør det også være hans pligt at skulle bebo huset. Det skal ikke være sådan, at Kaali Olsen efterfølgende udlejer boligen til ågerpris til Kim Kielsen fra Siumut. Disse tilstande bør vi forsøge at undgå. Måske skal det være éngangslån, der ydes. Jeg bruger igen Kaali Olsen, som eksempel. Hvis Kaali Olsen ønsker at anskaffe sig en bolig i denne by, ydes han et éngangslån. Dette kunne være en mulighed. Men hvis Kaali Olsen enten i forbindelse med en uddannelse, jobskifte eller andet flytter, bør der være mulighed for at gøre undtagelser. Side 8/101

9 Da Kaali Olsen grundet sin uddannelse er nødt til at være i en anden by kunne man forestille sig, at han gennem loven gives mulighed for at optage et andet lån i den anden by. Loven skal således ikke være fastlåst, men indeholde flere former for krav, som indeholder forskellige muligheder. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Tak. Siumuts ordfører Kim Kielsen, kan du uddybe udtalelsen om, at Siumut ikke er enig i nogle af forslagsstillerens begrundelser? Kan du uddybe de ting i er enige i nærmere? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Kim Kielsen (S) Tak formand. Ja. Lovgivningen vedrørende handel med ejendomme og mulighederne heri bør gøres mere klare. Hvad er det for krav der stilles? Hvad kræves der af sælger? Alt skal så vidt frem i lyset i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivningen. Frem for at skjule tingene mellem træpladerne, skal man have afdækket, hvilket lovgrundlag der alleredere forefindes, disse bør fremlægges. Derudover skal købers rettigheder og andre forhold afdækkes og fremlægges. Hvad kræver vi eksempelvis af sælger og hvad kræver vi af køber? Her er taler vi også om deres rettigheder. Alt disse ting skal der skabes overblik over. Side 9/101

10 Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Vi takker medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut. Demokraternes ordfører medlem af Inatsisartut Justus Hansen. Justus Hansen (D) Tak formand. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Demokraterne er enige med forslagsstilleren i, at der er behov for lovgivning, der regulerer handlen med fast ejendom. Alene på den baggrund vil vi indstille forslaget til behandling i Erhvervsudvalget, da forslaget omhandler handel med boliger og ikke byggeri. Men når det er sagt så vil vi komme med følgende kommentarer. Som Grønlands eneste liberale parti er vi naturligvis stærke tilhængere af de frie markedskræfter. Det betyder, at Demokraterne mener, at en kommende lovgivning skal basere sig på dette princip. Vi mener i modsætning til forslagsstiller - ikke, at det er de private erhvervsdrivende, der skruer priserne kunstigt op. Vi tror på, at markedet regulerer sig selv, så de priser ejendommene bliver handlet til også er de reelle priser på handelstidspunktet. En kommende lovgivning skal - som forslagsstiller pointerer indeholde et gennemskueligt regelsæt for handler, men den skal ikke operere med mekanismer, der har til formål at lægge hindringer i vejen for der frie marked. Et af de mulige løsningstiltag kunne være, at man får lovgivet om, at der i alle handler med boliger skal indgå en tilstandsrapport, som sikrer køber mod skjulte fejl og mangler. Dette ser Demokraterne som en måde til at sikre de rammer der skal til for, at få et ejendomsmarked, som ikke plages af diverse mytedannelser. Derudover skal Grønlands Selvstyre bygge boliger de steder hvor der beviseligt er et behov for almennyttige boliger, samt give tilskud til andels- og ejerboliger i de byer, hvor der reelt er et behov for disse. Hvis kommunerne derud over sørger for, at der byggemodnes efter det reelle behov og hvis tildelingen af arealer til ansøgere effektiviseres, så tror Demokraterne på, at vi dermed både Side 10/101

11 sikrer de bedste rammer for hushandler og samtidig fører en boligpolitik, som vil kunne have en prisdæmpende effekt. Det smukke ved det frie marked er jo blandt andet, at man ikke kan tvinge nogen til at handle. Derfor er enhver udbyder af en vare nødt til at prissætte varen på en måde, så han kan finde en køber. På den baggrund vil vi under ingen omstændigheder gå med til, at en kommende lov skal have som formål at standse prisudviklingen i de større byer. Prisudviklingen skal reguleres af markedet ikke af noget som helst andet. Vi er derfor ikke enige med forslagsstiller i, at boliger i dag handles til urealistisk høje priser. Boliger bliver handlet til lige præcis det beløb, som de kan sælges for. Det er der ikke noget galt i, og det skal der ikke ændres på. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i landet har forsøgt os med hushandler på baggrund af en teknisk-økonomisk vurdering, der satte markedskræfterne ud af spil. Det førte som bekendt ikke noget godt med sig. Faktisk førte det til en skandale, der blev dygtigt afdækket af den prisvindende journalist Elna Egede. En sådan sag skal vi ikke ud i igen, og derfor er det som sagt et klart krav fra Demokraterne, at en kommende lovgivning ikke på nogen måde går på kompromis med de frie markedskræfter. Men som sagt, så er vi grundlæggende enige med forslagsstiller i, at vi som lovgivere skal skabe den højst mulige grad af forbrugerbeskyttelse ved ejendomshandler. Den nuværende lovgivning om hushandel er ikke tidssvarende, og vi bør som lovgivere indføre en passende lovgivning på boligområdet som er afpasset forholdende her i landet. Vi vil hermed henvise forslaget til behandling i Erhvervsudvalget. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Side 11/101

12 Tak. Justus Hansen du sagde bl.a. følgende i din ordførertale; som ikke plages af diverse mytedannelser. Kan du uddybe baggrunden herfor? Kan du uddybe baggrunden for, at Demokraterne kommer med denne udtalelse? Hvad er det for mytedannelser man taler om? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Justus Hansen (D) Ja, tak for dit spørgsmål. Dette har ikke baggrund i mytedannelser. Der er måske nogen, der mener, at der er karteldannelser indenfor ejendomsmarkedet inden for de forskellige ejendomsfirmaer, der handler med disse huse. At der måske er nogen, der tror at der i forvejen laves aftaler om, hvad dette hus skal koste i det her område også på grund af udsigten og ikke mindst beliggenhed. Det er det vi mener. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlem Kim Kielsen, Siumut. Kim Kielsen (S) Tak formand. Justus Hansen, i din fremlæggelse fremgår det, og her skal jeg lige citere noget: Det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i landet har forsøgt os med hushandler på baggrund af en teknisk-økonomisk vurdering, der satte markedskræfterne ud af spil. Dengang solgte man huse ejet af det offentlige. Skal vi forstå Demokraterne således at det offentliges bygninger også skal kunne sælges med den form for fortjeneste? Side 12/101

13 Dette på baggrund af en boligmangel som det offentlige er medskyldig i. Og skal man nu også tjene på dette? Det offentlige bruger måske 1,5 millioner til et husbyggeri. Er det så uden betydning, at dette hus så sælges for 3 4 millioner? Er det sådan Demokraterne tænker? Eller skal vi alene dække de 1,5 millioner, vi har brugt? Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Justus Hansen (D) Med hensyn til handel med offentlige bygninger er der jo klare regelsæt og dem skal man jo forholde sig til for øjeblikket. Som Demokraternes ordfører på dette område kan jeg ikke se noget problem i, at der bliver handlet til de reelle priser. Og dertil har vi også sagt, at når vi går i gang med disse tilstandsrapporter forhåbentlig også giver et reelt billede af den hushandel der for øjeblikket sker. Men inden for det offentlige, der ved jeg godt, at der bliver vurderet ud fra de tekniske økonomiske forhold, og derfor må man tage det som det er i øjeblikket. Men jeg kan ikke se noget til hinder for, at man skal kunne i fremtiden, hvorfor ikke, hvorfor kan vi offentlige instanser ikke kunne tjene på vores bygninger også, ligesom det frie arbejdsmarked kan? Det kan jeg ikke se noget til hinder for. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlemmet Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Side 13/101

14 I Inuit Ataqatigiit s ordførerindlæg henviser vi dette punkt til behandling i Bolig- og Infratrukturudvalget. I foreslår, at det henvises til Erhversudvalget. Da dette forslag vedrører boliglovgivning har vi henvist det til bolig. Hvad er baggrunden for, at I henviser det til Erhvervsudvalget? Kan du uddybe det? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Justus Hansen (D) Ja, det er selvfølgelig fordi det er handel med ejendom og det har ikke noget med boligbyggeri at gøre, derfor henviser vi det til Erhvervsudvalg. Fordi man handler med denne her bolig og det er ikke nogen boligbyggeri vi er inde på her. Men jeg ved jo, at ud fra ordførerindlæggene, at det er flertal for, at det behandles i Bolig- og Infrastrukturudvalget og så tager vi den derfra, tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Medlemmet Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Tak, formand. Hvis jeg ikke husker forkert, så er du Justus Hansen, formand for Bolig- og Infrastrukturudvalget på vegne af Demokraterne. Hvis dette forslag skal behandles i udvalget, vil i så tage stilling til det? Hvordan vil du som formand og som medlem af Inatsisartut tage stilling til det? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Side 14/101

15 Justus Hansen (D) Med hensyn til medlemmerne i udvalget det kan jeg ikke udtale mig om. Men som formand i Boligog Infrastrukturudvalget vil jeg selvfølgelig tage det til mig og behandle det på korrekt og reel måde, hvis det bliver henvist til dette udvalg fra flertallets side, og så må jeg forholde mig derfra. Jeg kan roligt berolige jer med, at jeg som udvalgsformand der tager jeg det seriøst, dette forslag, hvis det kommer i Bolig og Infrastrukturudvalg. Tak. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Yes, tak. Vi takker medlemmet Justus Hansen, Demokraterne. Vi går nu over til Atassut s ordfører, medlemmet Knud Kristiansen. Knud Kristiansen (A) Tak. Vi skal fra Atassut knytte følgende kommentar til nærværende forslag: Ved køb af hus, eller ved ejendom af hus er det altid en forudsætning at der gives arealtildeling. Ved ansøgningen skal der være oplysninger om hvad det tiltænke hus eller ejendom skal benyttes til. Ligeledes skal køberne ved køb af hus eller ejendom fremkomme med oplysninger om formålet med husets eller ejendommens køb. Vi mener i Atassut at det første tilsyn allerede i lovgivningen bliver opfyldt. Vi fra Atassut finder det meget vigtigt at der er sikret handelsfrihed for folk der gerne vil have solgt deres huse eller ejendomme. For vi er vidende om at der i langt de fleste tilfælde vurderes husets/ejendommens tilstand, ligesom de økonomiske aspekter bliver belyst ved handelen, og at man derved finder hvilken pris man gerne vil have solgt sit hus eller ejendom til. Vi fra Atassut vil gerne værne om denne frihed og mulighed. Side 15/101

16 I Atassut er vi vidende om at folk der gerne vil købe hus eller ejendom hvad enten det er i by eller bygd, vægter placeringen af huset og omgivelserne, og vi er vidende om at dette forhold også er en afgørende faktor, og det finder vi naturligt. Derfor skal vi fra Atassut tilkendegive at vi ikke støtter forslaget. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Nu er det medlemmet Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Ja, tak. I indstiller, at forslaget afvises. Baggrunden for forslaget er en bedre beskyttelse af køberne. Og sikre at husene bliver solgt til den reelle pris, således køber også kan blive beskyttet. Så det undrer mig at Atassut ikke støtter dette forslag. Det undrer mig ligeledes, at Naalakkersuisut i 2007 har udtalt følgende. Jeg citerer: Naalakkersuisut skal indrømme at lovgivningen om ejendomshandel ikke har fulgt med udviklingen og at der ikke findes klare regler for området. Eksempelvis gælder købeloven ikke for ejendomshandel. Når forholdende er som de er, kan du så uddybe, hvad det er I har imod i forslaget, hvis formål er beskyttelse af køberne samt en regulering af uregulerede forhold. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Knud Kristiansen (A) Ja, tak for dit spørgsmål Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Fra Atassut er vi af denne opfattelse at den nuværende form for tilstands vurdering og teknisk- og økonomiske vurdering allerede beskytter sælger som køber. Side 16/101

17 Men som vi også sagde i vores ordførerindlæg, så er det selvfølgelig sådan, at vi ved, at det nogle gange kan være sådan, at en del huse kan være dyrere på grund af deres placering. D.v.s. at hvis interessen er større, så vil efterspørgslen også være større. Efter vores mening er dette almindeligt i det frie marked, som man efter vores mening ikke skal røre ved. Det frie marked bør altid være frit, og når alle parter taler om kvalitet og varighed, så mener jeg, at dette er nøglen. Vi har en grund til at afvise forslaget. For efter vores mening, hvilket vi også giver udtryk for i ordførertalen, så indikerer forslagets titel at det frie marked vil blive ramt hårdt. Atassut er selvfølgelig også interesseret at begge parter i en handel opnår det bedst mulige. Men det vi påpeger, er at man visse steder end ikke kan sælge mange af husene, til trods for, at deres kvalitet er bedre end i andre byer. Det vil sige, at det afhænger af, hvor man bor. Ligesom det afhænger af, hvor mættet markedet eller eller hvor stor efterspøgslen er. Derfor mener vi, at vi med dette vil stille det frie marked meget ulige. Men vi vil gerne have sikret tilstands vurderingerne. Ligesom man til stadighed skal foretage økonomiske vurderinger. Hvis handlen er sket via en ejendomshandlers mellemkomst regner Atassut selvfølgelig med at disse selvfølgelig er blevet overholdt. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Tak. Nu er det medlemmet Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Side 17/101

18 Tak. Først til Atassut vil jeg sige, at det ikke er formålet med forslaget at ramme det frie marked. Der er netop på grund af det frie marked, at der er mange huskøbere, der ikke bliver beskyttet af lovgivningen. Som eksempel kan vi nævne et hus, som ikke er blevet beboet i mange år, men som på grund af sit beliggenhed med skøn udsigt, bliver sat dyrt til salg. Dette til trods for, at det nærmest er ubeboeligt. I det tilfælde er der ingen beskyttelse af køber. Visse steder kan boligmanglen være så stor, at man accepterer en bolig af ringe standard. Derfor undrer det mig, at Atassut ikke går ind for en lovgivning, der beskytter disse. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Knud Kristiansen (A) Ja, tak Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Som jeg tidligere har sagt i mit ordførerindlæg så vil det ramme de friemarkedskræfter. Vi må se på på Grønland som helhed. Forholdene er vidt forskellige fra sted til sted. Det rigtig, at forholdene i de større byer er som du omtaler i dit forslag de. Men der findes også mange steder, hvor et hus af god standard ikke kan sælges, da markedet er mættet. Vi skal således kikke på alle sider af forslaget. Hvis forslaget havde sat øvre og nedre grænser eller hvis man havde adskilt privat og andre vi måske have støttet det, men her har man samlet det hele i en pose. Da det er et generelt forslag, som vi ramme de frie marked afslår vi forslaget. Side 18/101

19 Men hvis forslaget alene havde omhandlet offentligt ejet ejendomme er jeg ikke i tvivl om, at vores udmedling havde været helt anderledes. Derfor er vores begrundelser som de er. Men det er rigtig nok, at der forholder sig som du forklarer; i mange byer sælges boliger meget dyrt, selv om de er så ringe i standarden, at de ikke ville kunne sælges i andre byer. Men det modsatte er også tilfældet, hvor boliger af god standard ikke kan sælges i visse byer grundet mætte marked. Efter min mening må vi se på forholdene under et, og det er på denne baggrund at Atassut ikke tilslutter sig forslaget. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Medlemmet Kim Kielsen, Siumut. Kim Kielsen (S) Formand, tak. Til Atassut s ordfører vil jeg jeg gerne sige, at forslagets titel er meget klar. Og det er at der skal udarbejdes regler, der regulerer handel med ejendomme. Som tidligere medlem af Naalakkersuisut for Boliger kan jeg kun medgive, at der mangel i lovgivningen på området. Derfor udtaler vi klart fra Siumut, at vi støtter forslaget. Uanset om man bor i Nuuk, Sisimiut, Paamiut eller et andet sted skal rammerne i lovgivningen være de samme. Og det er det vi i Inatsisartut skal arbejde for. Det skal der ikke herske tvivl om. Uanset om man bor i Paamiut, Upernavik eller Nuuk er der derfor behov for klare regler for køb og salg af ejendomme. Side 19/101

20 Der er ikke tale om, hvor meget de enkelte huse skal koste, men om rettigheder og pligter i lovgivningen. Vil Atassut kunne støtte forslaget på det grundlag? Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Ordfører. Knud Kristiansen (A) Ja, tak Kim Kielsen, Siumut. Jeg kan godt se, at man vil behandle alle lige, men forslaget vil have indflydelse på prissætningen. Det er vort udgangspunkt. Derfor støtter vi markedskræfterne. Det viser måske, at vi er de eneste liberale er i salen, derfor kan det nok ikke undre nogen, at vi til ende vil forsvare markedskræfterne. Ja, til trods for det han siger, er vi ikke enige. Men det er ok. Det respekterer vi. Men vores begrundelse er som sagt, at markedet er mættet visse steder, hvorimod man andre steder mangler boliger. Hvis der skal være balance må det være priserne som styrer. Dette vil afbalancere handlen på stederne. Dette respekterer vi. Det må være markedskræfterne der er styrende i forbindelse med handel med ejendomme. Men vi kan forstå, at flertallet henviser forslaget til udvalgsbehandling. Det er også i orden. Det respekterer vi. Men jeg mener, at vores mening fremgår klart. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Atassut s ordfører har klart fremsat partiets tilkendegivelser. Der er fortsat flere der ønsker at stille spørgsmål. Side 20/101

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013

INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013 Hovedbestyrelsens beretning INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013 Kære venner, kollegaer, landsmænd, ærede gæster m.m. Jeg vil nu fremlægge hovedbestyrelsens beretning i henhold

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere