Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem"

Transkript

1 Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II

2 DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet I forbindelse med kommunalreformen kunne de kommende 17 kommuners sammenlægningsudvalg på kan-området vælge, om kommunen skulle overtage de tre amters institutioner og botilbud. I hele regionen drives i alt pladser 1 på det sociale område og specialundervisningsområdet efter denne rammeaftale. Endvidere drives nogle tilbud, der yder specialrådgivning herunder om hjælpemidler. Disse tilbud er karakteriseret af, at der ikke er normeret et pladstal. Fordeling af pladserne på beliggenhedskommune og hjemmelsparagraf er beskrevet i tabel 1 2. Tabel 1 Antal pladser omfattet af rammeaftalen fordelt på paragraf og kommune. 1 Der er tale om status maj 2007 med regulering for de i rammeaftalen aftalte justeringer. Pladstallet er dynamisk og fleksibelt og vil derfor løbende ændre sig over tid. 2 Der er tale om pladser og ikke antal personer. En person kan have plads i flere forskellige foranstaltninger. Rammeaftale 2008 side 30 af 94

3 Kommune Paragraf Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge¹ Lejre Lolland Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Specialundervisningsloven for voksne 1 10 X 10 Specialundervisningsloven for voksne og rådgivning efter Servicelovens Specialundervisningsloven for voksne 1, Folkeskolelovens 20 stk. 2 og rådgivning Servicelovens X X X X X Folkeskolelovens 20 stk Folkeskolelovens 20 stk. 2, rådgivning efter Servicelovens og 112 Servicelovens 32, Dagforanstaltninger Servicelovens 36, Klubforanstaltninger Servicelovens 67 stk. 2, Døgnforanstaltning for børn og unge Servicelovens 67 stk. 2, Aflastning for børn og unge Servicelovens 67 stk. 3, Sikrede institutioner for børn og unge X X Servicelovens 101, Stofmisbrug Servicelovens 103, Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 104, Aktivitetstilbud Servicelovens 107, Midlertidig botilbud for voksne Servicelovens 107, Aflastning for voksne Servicelovens 108, Varige botilbud for voksne Servicelovens 109, Voldsramte kvinder Servicelovens 110, Særlig udsatte Servicelovens 112, Hjælpemidler, rådgivning X X X I alt ¹ De 41 pladser anført i 107 er pladser beliggende i Køge Kommune; men hvor Københavns Kommune er driftsherre. Krydserne i skemaet angiver, at der på dette område ikke er normeret et konkret pladstal, da der her er tale om rådgivning. Det samlede antal institutioner 3 i regionen er 146. Heraf driver kommunerne de 124; mens driver 22. Af de i alt pladser driver kommunerne de pladser, svarende til 86,3 % af de samlede pladser. driver 998 pladser. 3 Begrebet institution er ikke helt entydigt eksempelvis har Marjatta flere institutioner/botilbud i sin organisation, ligesom institutioner kan have større satellitter. Rammeaftale 2008 side 31 af 94

4 Fordelingen af s pladser på paragraf og beliggenhedskommune fremgår af tabel 2. Tabel 2 Oversigt over s drift af pladser Kommune Paragraf Faxe Greve Guldborgsund Lejre Lolland Odsherred Sorø Stevns Vordingborg I alt Specialundervisningsloven for voksne Specialundervisningsloven for voksne og rådgivning efter Servicelovens x x Folkeskolelovens 20 stk Folkeskolelovens 20 stk. 2, rådgivning efter Servicelovens og 112 Servicelovens 32 Dagforanstaltninger x 3 3 x Servicelovens 36, Klubforanstaltninger Servicelovens 67 stk. 2, Døgnforanstaltninger til børn og unge Servicelovens 67 stk. 2, Aflastning til børn og unge Servicelovens 67 stk. 3, Sikrede institutioner til børn og unge Servicelovens 101, Stofmisbrug Servicelovens 103, Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 104, Aktivitetstilbud Servicelovens 107, Midlertidig botilbud, voksne Servicelovens 107, Aflastning voksne Servicelovens 108, Botilbud voksne Servicelovens 109, Voldsramte kvinder Servicelovens 110, Særlig udsatte I alt Krydserne i skemaet angiver, at der på dette område ikke er normeret et konkret pladstal, da der her er tale om rådgivning. Rammeaftale 2008 side 32 af 94

5 6.2 Specialundervisningsområdet Inden for rammeaftalen er en bred vifte af tilbud til personer som pga. deres handicap, har brug for specialundervisning, specialrådgivning og særlige hjælpemidler. Hjælp og støtte gives ofte til de pårørende. Der er hovedsagelig tale om handicap inden for tale-, høre- og synsområdet, men også omkring epilepsi gives specialrådgivning. Ofte er tilbuddene karakteriseret af, at der ikke er fastsat konkrete normeringer for, hvor mange personer, der kan være i de enkelte tilbud. Dette afhænger af omfanget af den enkeltes støtte og hjælpen i det enkelte tilbud og tilbuddet personalenormering. Nogle af tilbuddene er finansieret efter objektive kriterier Tabel 3 Oversigt over tilbuddene på området 4 Institutionens navn B eliggenhedskom m une D riftsherre T aleinstituttet for Bø rn G uldborgsund G uldborgsund Synscenter R efsnæ s, R ådgivningen R egion S jæ lland Synscenter R efsnæ s, Skolen R egion S jæ lland VISP, Videnscenter for Specialpæ dagogik C enter for Specialundervisning, Kom m unikationsafdelingen T ale, H øre, S yn. Institut for kom m unikation N æ stved R oskilde Slagelse K om m unal K om m unal K om m unal Bø rneskolen, Kolonien Filadelfia Sorø R egion S jæ lland Specialrådgivningen, Kolonien Filadelfia Sorø R egion S jæ lland Syncentralen Vordingborg K om m unal 4 Nogle af tilbudene er landsdækkende både socialt og undervisning Rammeaftale 2008 side 33 af 94

6 7. Kapacitet på de enkelte serviceområder Kapitlet indledes med en generel vurdering af de data, der præsenteres. Herefter følger en gennemgang af de enkelte målgrupper opdelt efter foranstaltningens paragraf i serviceloven. 7.1 Generelt om datausikkerheden Kommunernes indberettede data hviler på et kvartals erfaring med forvaltning af de serviceområder, der er omfattet af rammeaftalen. I samme kvartal har kommunerne været i gang med at opbygge de nye organisationer. Dataene er derfor behæftet med en vis usikkerhed. På udbudssiden vurderes dataene at være pålidelige, mens data på efterspørgselssiden er usikre. bl.a., fordi det i samarbejdet om rammeaftalen ikke i tilstrækkelig grad, er lykkes at etablere et fælles udgangspunkt for opgørelse af behov. Det må derfor konkluderes, at der indtil disse begrebsafklaringer er faldet på plads, ikke alene med afsæt i behovsopgørelserne bør træffes konkrete beslutninger om justeringer/ændringer i kapaciteten. Styregruppen besluttede derfor, at en hurtigarbejdende arbejdsgruppe med udgangspunkt i redegørelsernes oplysninger, skulle foretage en umiddelbar vurdering af kapacitet og udvikling de kommende år på følgende serviceområder: Døgnanbringelse for børn og unge, Servicelovens 67,2 Aflastningstilbud til børn og unge, Servicelovens 67,2 Botilbud til udviklingshæmmede, sindslidende og personer med nedsat fysisk funktionsevne, Servicelovens 107 og 108 inklusiv almene boliger Referat fra arbejdsgruppen vedlægges som bilag 21 i Bilagsmappen og kan bruges som supplement til dataopgørelserne. Som følge af datagrundlagets usikkerhed, har styregruppen besluttet at illustrere efterspørgslen med et usikkerhedsbånd, svarende til + / - 10%. Tilsvarende illustreres differencerne med stiplet streg, så det også på denne måde markeres, at der ikke er tale om usikkerhed. Med ovennævnte forbehold vil de enkelte serviceområder blive gennemgået. 7.2 De enkelte serviceområder Dagtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 32) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 32 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i de almindelige dagtilbud. Rammeaftale 2008 side 34 af 94

7 Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Institutionens navn Guldborgsund Specialbørnehaven Solsikken Holbæk Møllevangen, Specialafsnittet Specialbørnehavne Lærkereden Køge Specialbørnehaven Vasebæk Køge Specialbørnehaven Vasebæk Specialbørnehaven Tumlingen Specialbørnehaven Tumlingen Odsherred Tengslemark Børnehave Ringsted Sct. Bendts Børnehave Specialbørnehaven Bjerget Himmelev Behandlingshjem Slagelse Specialbørnehaven Benediktevej Vordingborg Damp-Centret alt Dvs. udbuddet i forhold til 2007 er øget med 1 plads (beliggende i Specialbørnehaven Benediktevej). Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende fordelt på målgrupper: Behov for pladser i region indenfor rammeaftalens Kommunens forventede forbrug af pladser område, inden for området, som handlekommune som de er indberettet i kommunernes redegørelser Faktisk Indmeldt til Ny indberetning forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Område Nedsat fysisk funktionsevne Psykisk hæmning Autismespektret I alt Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 23 pladser højere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 13 %. Grafisk set kan udbud og efterspørgslen fremstilles som følger: Rammeaftale 2008 side 35 af 94

8 32 Dagforanstaltninger til børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 98,5 % Kommunernes bemærkninger i redegørelserne var følgende: Kommune Greve Psykisk Ved udarbejdelsen af redegørelsen sidste år, indgik en forventning om hurtigt at kunne etablere egne løsninger. Det viser sig, at denne omlægning vil strække sig over længere tid end forventet sidste år. Kommunen arbejder på at få etableret løsninger i nærmiljøet. Der er i august 2006 til april 2007 gennemført en analyse af muligheder for etablering af lokale løsninger. I takt med denne mulighed anses for relevant i forhold til de konkrete problemstillinger hos børnene, kan det påvirke kommunens behov. Autisme Kommunen har pt. et barn som ventes at fortsætte i tilbuddet. Samme strategi som for de psykisk udviklingshæmmede. Reelt ingen ændringer fra indmelding til rammeaftale for 2007 og for Køge Generelt Køge Kommune har truffet beslutning om, at børn så vidt mulig skal blive i deres nærmiljø. Psykisk udviklingshæmmede Antallet af børn med varig nedsat funktionsevne varierer, men lige nu ser det ud til, at Køge Kommune har behov for 3 pladser. Autisme Antallet af børn med autisme varierer, men lige nu ser det ud til, at Køge Kommune har behov for 3 pladser. Lejre Efterspørgslen blev på de 3 her nævnte handicapområder indmeldt til Rammeaftale 2007 til et behov på 9 pladser. I 2006 er faktisk forbrugt 7 pladser. Der forventes uændret brug, idet kommunen dog vil fokusere på muligheder for at inkludere lettere handicappede børn i egne dagtilbud (mild specialisering). Rammeaftale 2008 side 36 af 94

9 Kommune Lolland Odsherred Samme efterspørgsel Fysisk Der indføres mild specialisering i kommunale institutioner, forventes at medføre et lille fald i efterspørgslen Psykisk Ingen bemærkninger Autisme Efterspørgslen anses for at være rimelig stabil Odsherred Kommune indfører mild specialisering, som kan rumme de lettere børn indenfor autismespekteret Ringsted Fysisk Ingen efterspørgsel Autisme Ingen efterspørgsel Sorø Fysisk Sorø Kommune har arbejdet målrettet med inkludering indenfor normalområdet. Der er i flere af kommunens institutioner oprettet særlige pladser, kaldet mild specialisering, hvor børn med nedsat funktionsevne får et særligt tilrettelagt dagtilbud. Sorø Kommune har haft børn med meget svært fysisk nedsat funktionsevne, men disse har oftest også psykisk nedsat funktionsevne og tæller derfor med i næste rubrik. Hvis handicappet alene er fysisk vurderes det at barnet kan rummes indenfor kommunens egne tilbud. Psykisk Sorø Kommune arbejder målrettet med at inkludere børn med nedsat funktionsevne indenfor normalområdet. Dette kan betyde at der på sigt vil ske et fald i efterspørgslen. Autisme Sorø Kommune arbejder målrettet med inkludering af børn med nedsat funktionsevne indenfor normalområdet. Især omkring børn med autisme er der opnået gode erfaringer med ABA-træning og fuld pædagogisk støtte. Det forventes at denne metode også fremover vil blive brugt, således at børn med autisme vil kunne inkluderes indenfor normalområdet. Stevns Fysisk 1 barn optaget i kommunalt tilbud Psykisk Barn med dagsplads afgået ved døden i 2006 Autisme Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. Vordingborg Autisme Rummes i kommunalt tilbud Resumé: Kommunernes beskrivelse om at gennemføre en mild specialisering 5 kan ikke spores i kommunernes opgjorte efterspørgsel. Omvendt er der ingen kommuner, der anfører, at der er speciel brug for udvidelse af pladser på området bortset fra Køge, som har brug for 3 pladser til autister. På dette område spiller geografien (institutionernes optageområde) en relativ stor betydning. 5 Begrebet er ikke defineret i redegørelserne; men heri ligger, at kommunerne i højere grad vil bruge normal-systemet suppleret med forskellige støtteordninger som substitution til special-systemet. Rammeaftale 2008 side 37 af 94

10 7.2.2 Klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 36) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 36 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er de nødvendige pladser med særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Holbæk Holbæk Institutionens navn Børnespecialcenter 2, Ladegårdsskolen Børnespecialcenter 2, Ladegårdsskolen Synscenter Refsnæs, Skolen - Fyrrehøj Bo, Fritidshjemstilbud¹ Driftsherre Pladser i 2008 Pladser i 2009 Pladser i 2010 Pladser i 2011 Kommunal Kommunal Slagelse Autisme Center Vestsjælland Kommunal Slagelse Fritidshjemmet Solsikken Kommunal alt ¹ Landsdelsdækkende institution (pladserne medtages derfor ikke i den grafiske sammenligning mellem udbud og efterspørgsel) Udbuddet er i forhold til 2007 øget med 121 pladser, hvilket skyldes, at der i Rammeaftalen for 2007 ikke er registreret pladser i forbindelse med undervisningstilbud efter folkeskolelovens 20 stk. 2. Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende: 36 Klubforanstaltninger, Børn og Unge Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Behov for pladser i region Faktisk Indmeldt til Ny indberetning indenfor rammeaftalens område forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Kommune Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge Lejre Lolland Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Rammeaftale 2008 side 38 af 94

11 Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 6 pladser 6 højere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 5 %; mens det i overslagsårene kun er 1 plads højere. Grafisk kan situationen illustreres som følger: 36 Klubforanstaltninger til børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 100 % (beregnet på to tilbud) De kommuner, der havde bemærkninger hertil i redegørelserne, var følgende: Kommune Holbæk Det drejer sig børn og unge der er elever på Ladegårdsskolen og som tidligere tidligere blev visiteret til kommunal fritidsforanstaltning. Lejre Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Tallene har en vis usikkerhed, idet alle revisiteringer for skoleåret 2007/2008 endnu ikke er på plads. Der ses et fald, som vurderes primært at være sammenhængende med at forældre ønsker fritidstilbud til deres børn i nærområdet. Endvidere skal bemærkes, at der i Lejre Kommune i foråret 2007 er åbnet et privat specialundervisningstilbud til handicappede børn, som må formodes at tiltrække børn fra nærområdet. I foråret 2007 er visiteret 2 børn, som hidtil har været elever ved Lysholmskolen. Målgruppen / efterspørgsel forventes at være stabil Behovet for pladser ophører efter sommerferien 2007 og forventes ikke at genopstå. Videreførsel af en konkret aftalt speciel plads Behovsopgørelsen tager udgangspunkt i kommunens eksakte kendskab til børn og unge, der kan på sigt kan få behov for tilbuddet. Der er dermed ikke taget højde for nytilkomne eller børn/unge, der fraflytter kommunen. Antallet af pladser er proportionalt med antallet af børn, der henvises til specialskoler, idet barnet tilbydes fritidstilbud i tilknytning til specialskolen. Der er p.t. ingen overvejelser om at rumme børnene i kommunens egne tilbud, idet det vægtes at de er i fritidstilbud sammen med de børn de går i skole med. Stevns Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. 6 Det reelle tal er 14, da de landsdelsdækkende pladser (her 8) ikke kan medtages i sammenligningen. Rammeaftale 2008 side 39 af 94

12 Resumé: Det er karakteristisk for tilbuddene på dette område, at udbudene har indbygget en stor fleksibilitet, så det enkelte tilbud kan tilrettelægges, så det svarer til de behov den enkelte modtager heraf har. Der er sket et skred i forhold til antal pladser kommunerne mener, skal indgå i rammeaftalen, idet pladstallet er forøget væsentligt. Den kommende netværksgruppe vil få til opgave at få præciseret, hvilke oplysninger der foreslås indgår i rammeaftalen, så der til Rammeaftale 2009 kan opnås en entydighed i forståelsen af det indberettede datamateriale Døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 67, stk. 2) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 67 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Greve Institutionens navn Bo og Aflastningstilbud Skelbakken Driftsherre Guldborgsund Marie Grubbe skolen Kommunal Guldborgsund Rønnehuset, Bo og Naboskab Falster Kommunal Holbæk Kikhøj Kommunal Odsherred Odsherred Slagelse Slagelse Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid¹ Synscenter Refsnæs, Skolen - Fyrrehøj Bo¹ Bo og Naboskab Ågården - Fyrreparken, Troensevej, Køng og Albatros Marjatta Skolehjemmet Bakkegården, åbne foranstaltninger¹ Diabetikerhjemmet Solglimt¹ Himmelev Behandlingshjem Autisme Center Vestsjælland Center for børn og unge med Handicap Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Sorø Bøgen Kommunal Vordingborg Damp-Centret¹ Kommunal Rammeaftale 2008 side 40 af 94

13 Beliggenhedskommune Vordingborg Vordingborg Institutionens navn Platangården - døgnafd.unge under 18 år Platangården støtteboliger unge Driftsherre alt ¹ Landsdelsdækkende institutioner (pladserne medtages derfor ikke i den grafiske sammenligning mellem udbud og efterspørgsel) Der er på dette område tale om en reel stigning i pladstallet på 1 plads, men det dækker over en række ændringer/justeringer af pladstallet som følger: Kommune Institution Diff. Guldborgsund Marie Grubbe skolen Synscenter Refsnæs, Skolen - Fyrrehøj Bo Bo og Naboskab Ågården - Fyrreparken, Troensevej, Køng og Albatros Marjatta Skolehjemmet Pladstallet er øget med 14 pladser, som er omlagt fra 85 pladser til 67,2 pladser "Køng" var ikke med i Rammeaftale 2007 Slagelse Vordingborg Vordingborg Himmelev Behandlingshjem Autisme Center Vestsjælland Platangården døgnafd.unge under 18 år Platangården støtteboliger unge dagtilbudspladser fejlagtigt medtaget i Rammeaftale 2007 Vordingborg Damp-Centret I alt 1 Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende: Behov for pladser i region indenfor rammeaftalens område, som de er indberettet i kommunernes redegørelser Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Faktisk Indmeldt til Ny indberetning forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Område Nedsat fysisk funktionsevne Psykisk hæmning Autismespektret Sindslidelse I alt Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 82 pladser 7 lavere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 32 %. Efterspørgslen har en svag vigende tendens i overslagsårene. 7 Det reelle tal er 11, da de landsdelsdækkende pladser (her 71) ikke kan medtages i sammenligningen. Rammeaftale 2008 side 41 af 94

14 Forskellen mellem udbud og efterspørgsel kan illustreres som følger: 67,2 Døgnforanstaltninger børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 101 % Kommunerne har følgende bemærkninger opdelt i de fire forskellige målgrupper: Nedsat funktionsevne Kommune Faxe Der forventes ingen ændringer i behovet for anbringelsessteder til fysisk funktionshæmmede. Vi påtænker ikke at træffe beslutninger der vil ændre på efterspørgslen. Lejre Odsherred Forventes udskrevet til privat opholdssted. Der er forudsat 1 tilgang i 2008, som løber hele perioden. Det forventes at 1 ung ophører i 2008, at 1 ung ophører i 1010 og at 1 ung ophører i Efterspørgslen anses for at være rimeligt stabil. Det er ikke usandsynligt, at der vil være yderligere 1-3 pladser frem til Der vil fortsat være behov for denne type pladser. Solrød Sorø Stevns Vordingborg Der er tale om unge, der pt. er hjemmeboende, men hvor det forventes, at der er behov for døgnplacering v. det fyldte 18. år. De børn med nedsat fysisk funktionsevne, der er anbragt i døgntilbud, har typisk også nedsat psykisk funktionsevne, hvorfor de er medtaget i næste skema. Yderligere et barn med behov for døgntilbud De unge overgår til voksenområdet Rammeaftale 2008 side 42 af 94

15 Psykisk hæmning Kommune Greve På baggrund af den aktuelle sagsstamme marts 2007 er prognosen, at der vil blive brug for i alt 4 pladser på området fra Guldborgsund Lejre Odsherred Sorø Stevns Vordingborg Autisme Kommune Faxe Greve Lejre Lolland Odsherred Sorø Stevns Sindslidelse Kommune Greve Lejre Det vil fremgå af side 58, at normeringen skyldes at nogle bopladser ændres fra Servicelovens 85 til 67 stk. 2, idet Marie Grubbeskolen ønsker en sammenhængende indsats i de to år, de unge kan være tilknyttet stedet. Ved indmeldelse for 2007 var der ikke sket opdeling i de 4 kategorier som for 2008 der en større samlet indmelding her. Pt. er ingen kendte børn og unge i målgruppen, men det kan ikke udelukkes at der opstår et behov, hvorfor der efterspørges 1 plads i perioden. Aldersrelateret udvikling på børneområdet. Efterspørgslen anses for at være rimeligt stabil Ingen bemærkninger Der vil fortsat være behov for denne type pladser. Der er ingen overvejelser om andre tilbud til denne gruppe børn. Barn flyttes fra dag til døgn derfor stigning fra 1 til 2 pladser mellem 2007 og 2008 De unge overgår til voksenområdet Kommunen har et barn med autisme, som samtidig er psykisk udviklingshæmmet og dermed talt med i forrige skema. Barnet er placeret på Kikhøj. Der forventes anbragt yderligere et barn med autisme i løbet af 2007 Ind- og udskrivelser i tilbud inden for området vurderes ud fra nuværende sagsstamme, at forblive på samme niveau som indmeldt til rammeaftalen for Ved indmelding for 2007 er tallet at finde under psykisk udviklingshæmning. Der er forudsat 1 tilgang i 2008, som løber hele perioden. 1 ung forventes at ophøre i Har hidtil været løst i eget hjem. Oprettelse af egne tilbud med tilknyttet støtte forventes at kunne imødekomme efterspørgsel. Ingen bemærkninger Der vil fortsat være behov for denne type pladser. Der er ingen overvejelser om andre tilbud til denne gruppe børn. Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. På baggrund af den aktuelle sagsstamme, marts 2007, forventes der en efterspørgsel på 1 plads fra Der er forudsat 1 tilgang i 2008, som løber hele perioden. 1 ung forventes at ophøre i Odsherred Vi forventer at et enkelt barn vil have behov for et tilbud i 2007 eller Ringsted Ingen efterspørgsel. Der er intet aktuelt behov. Familieafdelingen drøfter det fremtidige behov vedr. tilbagemeldingen til rammeaftalen for Rammeaftale 2008 side 43 af 94

16 Sorø Stevns Kommune Sorø Kommune har opnået gode erfaringer med Projekt efterværn. Et projekt med tilbud om støtte-kontaktpersonordninger til børn med psykiske lidelser. Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialministeriet og vil nu blive forankret som et fast tilbud i kommunen. Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. Resumé: Generelt synes situationen at være den, at efterspørgslen er passede med udbuddet; men at der synes at være en tendens til større efterspørgsel. Der kunne være en problemstilling omkring 18 årige, der virker som prop i systemet, fordi der ikke er fundet egnet botilbud til dem. En nærmere efterprøvning heraf kræver en dybere analyse og databehandling. Se i øvrigt konklusion i afsnit Himmelev Behandlingshjem I juni 2003 anmodede den selvejende bestyrelse for Himmelev Behandlingshjem Amt om, at amtet blev inddraget i indledende drøftelse med henblik på etablering af et nyt Himmelev Behandlingshjem. Baggrunden var, at institutionens fysiske rammer var nedslidte, husene for små og utidssvarende, samt påbud af Arbejdstilsynet om udbedring af visse ting. Arbejdet med henblik på etablering af institutionen i nybyggeri blev igangsat og et endeligt beslutningsgrundlag for etablering af den nye institution lå i 2006 klar, men pga. overgangsproblemer i forbindelse med kommunalreformen ikke realiseret. Forretningsudvalget i har truffet principiel beslutning om, at Himmelev Behandlingshjem skal have nye fysiske rammer snarest muligt Aflastning til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ( 67.2) Lovhjemmel Servicelovens 67 stk. 2., som ovenfor beskrevet. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Greve Guldborgsund Guldborgsund Institutionens navn Bo- og Aflastningstilbud Skelbakken Specialbørnehaven Solsikken Rønnehuset, Bo og Naboskab Falster Driftsherre Kommunal Kommunal Holbæk Kikhøj - aflastning Kommunal Strandbo Kommunal Køge Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid¹ Specialbørnehaven Vasebæk Kommunal Lolland Ungdomskollegium Kommunal Rammeaftale 2008 side 44 af 94

17 Beliggenhedskommune Institutionens navn Børnehuset Troensevej og Køng Driftsherre Kommunal Specialbørnehaven Bjerget Kommunal Slagelse Aflastningshjemmet Margrethehøj Autisme Center Vestsjælland Kommunal Slagelse Center for Aflastning Kommunal alt ¹ Landsdelsdækkende institutioner (pladserne medtages derfor ikke i den grafiske sammenligning mellem udbud og efterspørgsel) Udbuddet er præcis det samme som anført i Rammeaftale Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende: 67,2 Aflastning, Børn og Unge Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Behov for pladser i region Faktisk Indmeldt til Ny indberetning indenfor rammeaftalens område forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Kommune Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge Lejre Lolland Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 62 pladser 8 højere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 71 %. Efterspørgslen har en svag stigning i overslagsårene. 8 Det reelle tal er 69, da de landsdelsdækkende pladser (her 7) ikke kan medtages i sammenligningen. Rammeaftale 2008 side 45 af 94

18 Forskellen mellem udbud og efterspørgsel kan illustreres som følger: 67,2 Aflastning børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 82% (beregnet på to tilbud) Da der her kan være forskel på, hvordan kommunerne angiver deres behovstal (årsnormering eller konkrete antal personer) kan der ligge en relativ væsentlig fejlkilde her. Kommunernes bemærkninger i redegørelserne har været følgende: Kommune Faxe Vi har p.t. 8 børn som jævnligt er i aflastningstilbud på institutioner. Samlet svarer antal døgn til 1,1 helårsperson. En af disse forventes døgnanbragt i løbet af 2007 i et tilbud til autister. Greve Psykisk Det indmeldte behov for pladser for 2007 var et totaltal for hele målgruppen. Ændringen i indberetningen for 2008 skyldes dels en diagnoseopdeling af børn med behov for aflastning, dels en behovsvurdering på baggrund af aktuel sagsstamme marts Autisme (indberettet med et behov på 11 pladser i 2008 og de tre overslagsår) Det indmeldte behov for pladser for 2007 var et totaltal for hele målgruppen. Ændringen i indberetningen for 2008 skyldes dels en diagnoseopdeling af børn med behov for aflastning, dels en behovsvurdering på baggrund af aktuel sagsstamme marts Guldborgsund Lejre Odsherred Der arbejdes med en analyse af aflastningsbehovet for børn og unge med udviklingshandicap. Det skønnes, at behovet er større end tallene viser. Ligeledes vil formen på aflastningstilbuddet blive vurderet. Der er omregnet til fuldtidspladser, i alt 17 børn. Ingen forventede ændringer 16 børn er i aflastning er ikke indmeldt til sidste års redegørelse Der forventes udviklet lokale tilbud til denne målgruppe. Der er indledet overvejelser om den fremtidige udvikling på dette område. Let stigende efterspørgsel (1 yderligere fra 2006 til 2007, red.) Det vurderes, at behov for aflastning er konstant til let stigende de næste 4 år. Der anvendes pladser på Margrethehøj og på Skelbakken. Rammeaftale 2008 side 46 af 94

19 Solrød Sorø Kommune Behovsopgørelsen tager udgangspunkt i kommunens eksakte kendskab til børn og unge, der kan på sigt kan få behov for tilbuddet. Der er dermed ikke taget højde for nytilkomne eller børn/unge, der fraflytter kommunen. Der benyttes også andre tilbud til aflastning, f.eks. godkendte døgnplejefamilier eller aflastning i hjemmet. Resumé: Der tegner sig ikke noget entydigt billede; men tendensen i efterspørgslen synes at være let stigende. Der igangsættes derfor initiativer med henblik på udvidelse af kapaciteten, idet det skal vurderes, hvorvidt udvidelsen kan ske på de allerede eksisterende tilbud og på en sådan måde, at fleksibilitet i tilbuddet fortsat kan prioriteres. I relation til prioriteringerne inddrages i hvor høj grad, der er mulighed for at matche familiernes individuelle ønsker, set i forhold til kommunerne serviceniveau. I vurderingen skal tillige indgå en vurdering af, hvilken indflydelse på døgnforanstaltningsområdet, en udvidelse af aflastningskapaciteten kunne have Sikrede døgninstitutioner ( 67, stk.3) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 67 stk. 3 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Tilbuddene Udbuddet af pladser i regionen er følgende: Beliggenhedskommune Odsherred Stevns Institutionens navn Bakkegården, sikrede afd. Stevnsfortet Driftsherre alt Udbuddet er i forhold til 2007 øget med 5 pladser, svarende til 17,24 %, som følger: Kommune Institution Diff. Stevns Stevnsfortet I alt 5 Kommunerne har opgjort deres behov til følgende: Behov for pladser i region indenfor rammeaftalens område, som de er indberettet i kommunernes redegørelser Socialministeriet har godkendt en opnormering af pladserne, som blev etableret fra den 1. juni Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Faktisk Indmeldt til Ny indberetning forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Område I alt Rammeaftale 2008 side 47 af 94

20 Kapaciteten ligger således over den i forventede efterspørgsel, hvilket man ikke skal lægge så meget i pt. da institutionerne virker som landdelsdækkende institutioner og derfor også tager unge ind fra andre dele af landet. Kommunernes bemærkninger: Kommune Faxe 2006: Vi har haft 3-4 børn på sikret døgninstitution i meget korte forløb, hvilket ikke tilsammen giver en helårsplads. Vi håber ikke at få børn i længere forløb på sikret døgninstitution, men et vanskeligt område at spå om. Greve Odsherred Solrød Sorø Tallet der blev indmeldt til rammeaftalen 2007 var antallet af borgere. Det indmeldte tal for 2008 og frem er beregnet i årsforbrug/årspladser. Der er ingen ændring, men er jo et område, hvor det kan være svært at kende det nøjagtige behov Ingen bemærkninger Behovet for antal helårspladser forventes at ligge på 3 pladser pr. år de næste 4 år. Behovsopgørelsen tager udgangspunkt i kommunens eksakte kendskab til børn og unge, der kan på sigt kan få behov for tilbuddet. Der er dermed ikke taget højde for nytilkomne eller børn/unge, der fraflytter kommunen. Resumé: Der er ingen grund til pt. at foretage ændringer i kapaciteten; men området må følges nøje, idet konsekvenserne af for lav kapacitet på dette område kan have alvorlige konsekvenser for de unge mennesker, der som alternativ må opholde sig i voksen fængsel Tilbud om behandling af stofmisbrugere ( 101) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Der er ingen strategiske overvejelser. Forbruget er svingende, idet det ikke kan beregnes hvor mange pladser der skal bruges, men gennemsnitligt ligger det på 2 3 pladser. Beliggenhedskommune Institutionens navn Driftsherre Holbæk Center for Misbrug og Forsorg Kommunal Misbrugscenter Kommunal Køge Køge Rådgivnings- og behandlingscenter Kommunal RABS Kommunal Dagbehandlingscentret Slagelse Ambulant Behandling Kommunal Slagelse Dagbehandlingsinstitutionen Kommunal Vordingborg Platangården - ambulant behandling Vordingborg Rådgivning for Stofmisbrug Kommunal alt Rammeaftale 2008 side 48 af 94

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Rammeaftalens del 3 September 2006

Rammeaftalens del 3 September 2006 Rammeaftalens del 3 September 2006 Institutionsoversigt Indholdsfortegnelse SPECIALUNDERVISNINGSLOVEN FOR VOKSNE 1...7 CENTER FOR SPECIALUNDERVISNING, KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN...8 SYNSCENTER REFSNÆS, SKOLEN...9

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Randi Beiskjær, Tina Boel, Susanne Thomsen Anni Søndergaard, Lise Rasmussen, Jonna Andersen, Hanne Brun Nielsen, Jan Hansen.

Randi Beiskjær, Tina Boel, Susanne Thomsen Anni Søndergaard, Lise Rasmussen, Jonna Andersen, Hanne Brun Nielsen, Jan Hansen. Holbæk den 18. januar 2012 Deltagere: Fraværende: Randi Beiskjær, Tina Boel, Susanne Thomsen Anni Søndergaard, Lise Rasmussen, Jonna Andersen, Hanne Brun Nielsen, Jan Hansen. Pia Stausgaard, Jette Frost

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen 2009 BIND I Denne rammeaftale er vedtaget

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Efterspørgslen forventes stabil. Der er lille udskiftning, men brugerne skifter oftere tilbud indenfor

Efterspørgslen forventes stabil. Der er lille udskiftning, men brugerne skifter oftere tilbud indenfor Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 3 - Udviklingshæmmede Job- og aktivitetscenter Midt Valdemars Alle 81 D 1 2860 Søborg kan -institution 1. Målgruppen Job- og Aktivitetscenter Midt er et dagtilbud/beskæftigelsestilbud

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundersvisningen mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundersvisningen mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundersvisningen mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen September 2006 Denne rammeaftale er

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Sammenfatning Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Centret består af Skole- og behandlingshjemmet

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere