Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem"

Transkript

1 Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II

2 DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet I forbindelse med kommunalreformen kunne de kommende 17 kommuners sammenlægningsudvalg på kan-området vælge, om kommunen skulle overtage de tre amters institutioner og botilbud. I hele regionen drives i alt pladser 1 på det sociale område og specialundervisningsområdet efter denne rammeaftale. Endvidere drives nogle tilbud, der yder specialrådgivning herunder om hjælpemidler. Disse tilbud er karakteriseret af, at der ikke er normeret et pladstal. Fordeling af pladserne på beliggenhedskommune og hjemmelsparagraf er beskrevet i tabel 1 2. Tabel 1 Antal pladser omfattet af rammeaftalen fordelt på paragraf og kommune. 1 Der er tale om status maj 2007 med regulering for de i rammeaftalen aftalte justeringer. Pladstallet er dynamisk og fleksibelt og vil derfor løbende ændre sig over tid. 2 Der er tale om pladser og ikke antal personer. En person kan have plads i flere forskellige foranstaltninger. Rammeaftale 2008 side 30 af 94

3 Kommune Paragraf Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge¹ Lejre Lolland Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Specialundervisningsloven for voksne 1 10 X 10 Specialundervisningsloven for voksne og rådgivning efter Servicelovens Specialundervisningsloven for voksne 1, Folkeskolelovens 20 stk. 2 og rådgivning Servicelovens X X X X X Folkeskolelovens 20 stk Folkeskolelovens 20 stk. 2, rådgivning efter Servicelovens og 112 Servicelovens 32, Dagforanstaltninger Servicelovens 36, Klubforanstaltninger Servicelovens 67 stk. 2, Døgnforanstaltning for børn og unge Servicelovens 67 stk. 2, Aflastning for børn og unge Servicelovens 67 stk. 3, Sikrede institutioner for børn og unge X X Servicelovens 101, Stofmisbrug Servicelovens 103, Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 104, Aktivitetstilbud Servicelovens 107, Midlertidig botilbud for voksne Servicelovens 107, Aflastning for voksne Servicelovens 108, Varige botilbud for voksne Servicelovens 109, Voldsramte kvinder Servicelovens 110, Særlig udsatte Servicelovens 112, Hjælpemidler, rådgivning X X X I alt ¹ De 41 pladser anført i 107 er pladser beliggende i Køge Kommune; men hvor Københavns Kommune er driftsherre. Krydserne i skemaet angiver, at der på dette område ikke er normeret et konkret pladstal, da der her er tale om rådgivning. Det samlede antal institutioner 3 i regionen er 146. Heraf driver kommunerne de 124; mens driver 22. Af de i alt pladser driver kommunerne de pladser, svarende til 86,3 % af de samlede pladser. driver 998 pladser. 3 Begrebet institution er ikke helt entydigt eksempelvis har Marjatta flere institutioner/botilbud i sin organisation, ligesom institutioner kan have større satellitter. Rammeaftale 2008 side 31 af 94

4 Fordelingen af s pladser på paragraf og beliggenhedskommune fremgår af tabel 2. Tabel 2 Oversigt over s drift af pladser Kommune Paragraf Faxe Greve Guldborgsund Lejre Lolland Odsherred Sorø Stevns Vordingborg I alt Specialundervisningsloven for voksne Specialundervisningsloven for voksne og rådgivning efter Servicelovens x x Folkeskolelovens 20 stk Folkeskolelovens 20 stk. 2, rådgivning efter Servicelovens og 112 Servicelovens 32 Dagforanstaltninger x 3 3 x Servicelovens 36, Klubforanstaltninger Servicelovens 67 stk. 2, Døgnforanstaltninger til børn og unge Servicelovens 67 stk. 2, Aflastning til børn og unge Servicelovens 67 stk. 3, Sikrede institutioner til børn og unge Servicelovens 101, Stofmisbrug Servicelovens 103, Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 104, Aktivitetstilbud Servicelovens 107, Midlertidig botilbud, voksne Servicelovens 107, Aflastning voksne Servicelovens 108, Botilbud voksne Servicelovens 109, Voldsramte kvinder Servicelovens 110, Særlig udsatte I alt Krydserne i skemaet angiver, at der på dette område ikke er normeret et konkret pladstal, da der her er tale om rådgivning. Rammeaftale 2008 side 32 af 94

5 6.2 Specialundervisningsområdet Inden for rammeaftalen er en bred vifte af tilbud til personer som pga. deres handicap, har brug for specialundervisning, specialrådgivning og særlige hjælpemidler. Hjælp og støtte gives ofte til de pårørende. Der er hovedsagelig tale om handicap inden for tale-, høre- og synsområdet, men også omkring epilepsi gives specialrådgivning. Ofte er tilbuddene karakteriseret af, at der ikke er fastsat konkrete normeringer for, hvor mange personer, der kan være i de enkelte tilbud. Dette afhænger af omfanget af den enkeltes støtte og hjælpen i det enkelte tilbud og tilbuddet personalenormering. Nogle af tilbuddene er finansieret efter objektive kriterier Tabel 3 Oversigt over tilbuddene på området 4 Institutionens navn B eliggenhedskom m une D riftsherre T aleinstituttet for Bø rn G uldborgsund G uldborgsund Synscenter R efsnæ s, R ådgivningen R egion S jæ lland Synscenter R efsnæ s, Skolen R egion S jæ lland VISP, Videnscenter for Specialpæ dagogik C enter for Specialundervisning, Kom m unikationsafdelingen T ale, H øre, S yn. Institut for kom m unikation N æ stved R oskilde Slagelse K om m unal K om m unal K om m unal Bø rneskolen, Kolonien Filadelfia Sorø R egion S jæ lland Specialrådgivningen, Kolonien Filadelfia Sorø R egion S jæ lland Syncentralen Vordingborg K om m unal 4 Nogle af tilbudene er landsdækkende både socialt og undervisning Rammeaftale 2008 side 33 af 94

6 7. Kapacitet på de enkelte serviceområder Kapitlet indledes med en generel vurdering af de data, der præsenteres. Herefter følger en gennemgang af de enkelte målgrupper opdelt efter foranstaltningens paragraf i serviceloven. 7.1 Generelt om datausikkerheden Kommunernes indberettede data hviler på et kvartals erfaring med forvaltning af de serviceområder, der er omfattet af rammeaftalen. I samme kvartal har kommunerne været i gang med at opbygge de nye organisationer. Dataene er derfor behæftet med en vis usikkerhed. På udbudssiden vurderes dataene at være pålidelige, mens data på efterspørgselssiden er usikre. bl.a., fordi det i samarbejdet om rammeaftalen ikke i tilstrækkelig grad, er lykkes at etablere et fælles udgangspunkt for opgørelse af behov. Det må derfor konkluderes, at der indtil disse begrebsafklaringer er faldet på plads, ikke alene med afsæt i behovsopgørelserne bør træffes konkrete beslutninger om justeringer/ændringer i kapaciteten. Styregruppen besluttede derfor, at en hurtigarbejdende arbejdsgruppe med udgangspunkt i redegørelsernes oplysninger, skulle foretage en umiddelbar vurdering af kapacitet og udvikling de kommende år på følgende serviceområder: Døgnanbringelse for børn og unge, Servicelovens 67,2 Aflastningstilbud til børn og unge, Servicelovens 67,2 Botilbud til udviklingshæmmede, sindslidende og personer med nedsat fysisk funktionsevne, Servicelovens 107 og 108 inklusiv almene boliger Referat fra arbejdsgruppen vedlægges som bilag 21 i Bilagsmappen og kan bruges som supplement til dataopgørelserne. Som følge af datagrundlagets usikkerhed, har styregruppen besluttet at illustrere efterspørgslen med et usikkerhedsbånd, svarende til + / - 10%. Tilsvarende illustreres differencerne med stiplet streg, så det også på denne måde markeres, at der ikke er tale om usikkerhed. Med ovennævnte forbehold vil de enkelte serviceområder blive gennemgået. 7.2 De enkelte serviceområder Dagtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 32) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 32 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i de almindelige dagtilbud. Rammeaftale 2008 side 34 af 94

7 Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Institutionens navn Guldborgsund Specialbørnehaven Solsikken Holbæk Møllevangen, Specialafsnittet Specialbørnehavne Lærkereden Køge Specialbørnehaven Vasebæk Køge Specialbørnehaven Vasebæk Specialbørnehaven Tumlingen Specialbørnehaven Tumlingen Odsherred Tengslemark Børnehave Ringsted Sct. Bendts Børnehave Specialbørnehaven Bjerget Himmelev Behandlingshjem Slagelse Specialbørnehaven Benediktevej Vordingborg Damp-Centret alt Dvs. udbuddet i forhold til 2007 er øget med 1 plads (beliggende i Specialbørnehaven Benediktevej). Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende fordelt på målgrupper: Behov for pladser i region indenfor rammeaftalens Kommunens forventede forbrug af pladser område, inden for området, som handlekommune som de er indberettet i kommunernes redegørelser Faktisk Indmeldt til Ny indberetning forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Område Nedsat fysisk funktionsevne Psykisk hæmning Autismespektret I alt Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 23 pladser højere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 13 %. Grafisk set kan udbud og efterspørgslen fremstilles som følger: Rammeaftale 2008 side 35 af 94

8 32 Dagforanstaltninger til børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 98,5 % Kommunernes bemærkninger i redegørelserne var følgende: Kommune Greve Psykisk Ved udarbejdelsen af redegørelsen sidste år, indgik en forventning om hurtigt at kunne etablere egne løsninger. Det viser sig, at denne omlægning vil strække sig over længere tid end forventet sidste år. Kommunen arbejder på at få etableret løsninger i nærmiljøet. Der er i august 2006 til april 2007 gennemført en analyse af muligheder for etablering af lokale løsninger. I takt med denne mulighed anses for relevant i forhold til de konkrete problemstillinger hos børnene, kan det påvirke kommunens behov. Autisme Kommunen har pt. et barn som ventes at fortsætte i tilbuddet. Samme strategi som for de psykisk udviklingshæmmede. Reelt ingen ændringer fra indmelding til rammeaftale for 2007 og for Køge Generelt Køge Kommune har truffet beslutning om, at børn så vidt mulig skal blive i deres nærmiljø. Psykisk udviklingshæmmede Antallet af børn med varig nedsat funktionsevne varierer, men lige nu ser det ud til, at Køge Kommune har behov for 3 pladser. Autisme Antallet af børn med autisme varierer, men lige nu ser det ud til, at Køge Kommune har behov for 3 pladser. Lejre Efterspørgslen blev på de 3 her nævnte handicapområder indmeldt til Rammeaftale 2007 til et behov på 9 pladser. I 2006 er faktisk forbrugt 7 pladser. Der forventes uændret brug, idet kommunen dog vil fokusere på muligheder for at inkludere lettere handicappede børn i egne dagtilbud (mild specialisering). Rammeaftale 2008 side 36 af 94

9 Kommune Lolland Odsherred Samme efterspørgsel Fysisk Der indføres mild specialisering i kommunale institutioner, forventes at medføre et lille fald i efterspørgslen Psykisk Ingen bemærkninger Autisme Efterspørgslen anses for at være rimelig stabil Odsherred Kommune indfører mild specialisering, som kan rumme de lettere børn indenfor autismespekteret Ringsted Fysisk Ingen efterspørgsel Autisme Ingen efterspørgsel Sorø Fysisk Sorø Kommune har arbejdet målrettet med inkludering indenfor normalområdet. Der er i flere af kommunens institutioner oprettet særlige pladser, kaldet mild specialisering, hvor børn med nedsat funktionsevne får et særligt tilrettelagt dagtilbud. Sorø Kommune har haft børn med meget svært fysisk nedsat funktionsevne, men disse har oftest også psykisk nedsat funktionsevne og tæller derfor med i næste rubrik. Hvis handicappet alene er fysisk vurderes det at barnet kan rummes indenfor kommunens egne tilbud. Psykisk Sorø Kommune arbejder målrettet med at inkludere børn med nedsat funktionsevne indenfor normalområdet. Dette kan betyde at der på sigt vil ske et fald i efterspørgslen. Autisme Sorø Kommune arbejder målrettet med inkludering af børn med nedsat funktionsevne indenfor normalområdet. Især omkring børn med autisme er der opnået gode erfaringer med ABA-træning og fuld pædagogisk støtte. Det forventes at denne metode også fremover vil blive brugt, således at børn med autisme vil kunne inkluderes indenfor normalområdet. Stevns Fysisk 1 barn optaget i kommunalt tilbud Psykisk Barn med dagsplads afgået ved døden i 2006 Autisme Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. Vordingborg Autisme Rummes i kommunalt tilbud Resumé: Kommunernes beskrivelse om at gennemføre en mild specialisering 5 kan ikke spores i kommunernes opgjorte efterspørgsel. Omvendt er der ingen kommuner, der anfører, at der er speciel brug for udvidelse af pladser på området bortset fra Køge, som har brug for 3 pladser til autister. På dette område spiller geografien (institutionernes optageområde) en relativ stor betydning. 5 Begrebet er ikke defineret i redegørelserne; men heri ligger, at kommunerne i højere grad vil bruge normal-systemet suppleret med forskellige støtteordninger som substitution til special-systemet. Rammeaftale 2008 side 37 af 94

10 7.2.2 Klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 36) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 36 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er de nødvendige pladser med særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Holbæk Holbæk Institutionens navn Børnespecialcenter 2, Ladegårdsskolen Børnespecialcenter 2, Ladegårdsskolen Synscenter Refsnæs, Skolen - Fyrrehøj Bo, Fritidshjemstilbud¹ Driftsherre Pladser i 2008 Pladser i 2009 Pladser i 2010 Pladser i 2011 Kommunal Kommunal Slagelse Autisme Center Vestsjælland Kommunal Slagelse Fritidshjemmet Solsikken Kommunal alt ¹ Landsdelsdækkende institution (pladserne medtages derfor ikke i den grafiske sammenligning mellem udbud og efterspørgsel) Udbuddet er i forhold til 2007 øget med 121 pladser, hvilket skyldes, at der i Rammeaftalen for 2007 ikke er registreret pladser i forbindelse med undervisningstilbud efter folkeskolelovens 20 stk. 2. Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende: 36 Klubforanstaltninger, Børn og Unge Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Behov for pladser i region Faktisk Indmeldt til Ny indberetning indenfor rammeaftalens område forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Kommune Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge Lejre Lolland Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Rammeaftale 2008 side 38 af 94

11 Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 6 pladser 6 højere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 5 %; mens det i overslagsårene kun er 1 plads højere. Grafisk kan situationen illustreres som følger: 36 Klubforanstaltninger til børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 100 % (beregnet på to tilbud) De kommuner, der havde bemærkninger hertil i redegørelserne, var følgende: Kommune Holbæk Det drejer sig børn og unge der er elever på Ladegårdsskolen og som tidligere tidligere blev visiteret til kommunal fritidsforanstaltning. Lejre Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Tallene har en vis usikkerhed, idet alle revisiteringer for skoleåret 2007/2008 endnu ikke er på plads. Der ses et fald, som vurderes primært at være sammenhængende med at forældre ønsker fritidstilbud til deres børn i nærområdet. Endvidere skal bemærkes, at der i Lejre Kommune i foråret 2007 er åbnet et privat specialundervisningstilbud til handicappede børn, som må formodes at tiltrække børn fra nærområdet. I foråret 2007 er visiteret 2 børn, som hidtil har været elever ved Lysholmskolen. Målgruppen / efterspørgsel forventes at være stabil Behovet for pladser ophører efter sommerferien 2007 og forventes ikke at genopstå. Videreførsel af en konkret aftalt speciel plads Behovsopgørelsen tager udgangspunkt i kommunens eksakte kendskab til børn og unge, der kan på sigt kan få behov for tilbuddet. Der er dermed ikke taget højde for nytilkomne eller børn/unge, der fraflytter kommunen. Antallet af pladser er proportionalt med antallet af børn, der henvises til specialskoler, idet barnet tilbydes fritidstilbud i tilknytning til specialskolen. Der er p.t. ingen overvejelser om at rumme børnene i kommunens egne tilbud, idet det vægtes at de er i fritidstilbud sammen med de børn de går i skole med. Stevns Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. 6 Det reelle tal er 14, da de landsdelsdækkende pladser (her 8) ikke kan medtages i sammenligningen. Rammeaftale 2008 side 39 af 94

12 Resumé: Det er karakteristisk for tilbuddene på dette område, at udbudene har indbygget en stor fleksibilitet, så det enkelte tilbud kan tilrettelægges, så det svarer til de behov den enkelte modtager heraf har. Der er sket et skred i forhold til antal pladser kommunerne mener, skal indgå i rammeaftalen, idet pladstallet er forøget væsentligt. Den kommende netværksgruppe vil få til opgave at få præciseret, hvilke oplysninger der foreslås indgår i rammeaftalen, så der til Rammeaftale 2009 kan opnås en entydighed i forståelsen af det indberettede datamateriale Døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 67, stk. 2) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 67 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Greve Institutionens navn Bo og Aflastningstilbud Skelbakken Driftsherre Guldborgsund Marie Grubbe skolen Kommunal Guldborgsund Rønnehuset, Bo og Naboskab Falster Kommunal Holbæk Kikhøj Kommunal Odsherred Odsherred Slagelse Slagelse Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid¹ Synscenter Refsnæs, Skolen - Fyrrehøj Bo¹ Bo og Naboskab Ågården - Fyrreparken, Troensevej, Køng og Albatros Marjatta Skolehjemmet Bakkegården, åbne foranstaltninger¹ Diabetikerhjemmet Solglimt¹ Himmelev Behandlingshjem Autisme Center Vestsjælland Center for børn og unge med Handicap Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Sorø Bøgen Kommunal Vordingborg Damp-Centret¹ Kommunal Rammeaftale 2008 side 40 af 94

13 Beliggenhedskommune Vordingborg Vordingborg Institutionens navn Platangården - døgnafd.unge under 18 år Platangården støtteboliger unge Driftsherre alt ¹ Landsdelsdækkende institutioner (pladserne medtages derfor ikke i den grafiske sammenligning mellem udbud og efterspørgsel) Der er på dette område tale om en reel stigning i pladstallet på 1 plads, men det dækker over en række ændringer/justeringer af pladstallet som følger: Kommune Institution Diff. Guldborgsund Marie Grubbe skolen Synscenter Refsnæs, Skolen - Fyrrehøj Bo Bo og Naboskab Ågården - Fyrreparken, Troensevej, Køng og Albatros Marjatta Skolehjemmet Pladstallet er øget med 14 pladser, som er omlagt fra 85 pladser til 67,2 pladser "Køng" var ikke med i Rammeaftale 2007 Slagelse Vordingborg Vordingborg Himmelev Behandlingshjem Autisme Center Vestsjælland Platangården døgnafd.unge under 18 år Platangården støtteboliger unge dagtilbudspladser fejlagtigt medtaget i Rammeaftale 2007 Vordingborg Damp-Centret I alt 1 Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende: Behov for pladser i region indenfor rammeaftalens område, som de er indberettet i kommunernes redegørelser Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Faktisk Indmeldt til Ny indberetning forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Område Nedsat fysisk funktionsevne Psykisk hæmning Autismespektret Sindslidelse I alt Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 82 pladser 7 lavere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 32 %. Efterspørgslen har en svag vigende tendens i overslagsårene. 7 Det reelle tal er 11, da de landsdelsdækkende pladser (her 71) ikke kan medtages i sammenligningen. Rammeaftale 2008 side 41 af 94

14 Forskellen mellem udbud og efterspørgsel kan illustreres som følger: 67,2 Døgnforanstaltninger børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 101 % Kommunerne har følgende bemærkninger opdelt i de fire forskellige målgrupper: Nedsat funktionsevne Kommune Faxe Der forventes ingen ændringer i behovet for anbringelsessteder til fysisk funktionshæmmede. Vi påtænker ikke at træffe beslutninger der vil ændre på efterspørgslen. Lejre Odsherred Forventes udskrevet til privat opholdssted. Der er forudsat 1 tilgang i 2008, som løber hele perioden. Det forventes at 1 ung ophører i 2008, at 1 ung ophører i 1010 og at 1 ung ophører i Efterspørgslen anses for at være rimeligt stabil. Det er ikke usandsynligt, at der vil være yderligere 1-3 pladser frem til Der vil fortsat være behov for denne type pladser. Solrød Sorø Stevns Vordingborg Der er tale om unge, der pt. er hjemmeboende, men hvor det forventes, at der er behov for døgnplacering v. det fyldte 18. år. De børn med nedsat fysisk funktionsevne, der er anbragt i døgntilbud, har typisk også nedsat psykisk funktionsevne, hvorfor de er medtaget i næste skema. Yderligere et barn med behov for døgntilbud De unge overgår til voksenområdet Rammeaftale 2008 side 42 af 94

15 Psykisk hæmning Kommune Greve På baggrund af den aktuelle sagsstamme marts 2007 er prognosen, at der vil blive brug for i alt 4 pladser på området fra Guldborgsund Lejre Odsherred Sorø Stevns Vordingborg Autisme Kommune Faxe Greve Lejre Lolland Odsherred Sorø Stevns Sindslidelse Kommune Greve Lejre Det vil fremgå af side 58, at normeringen skyldes at nogle bopladser ændres fra Servicelovens 85 til 67 stk. 2, idet Marie Grubbeskolen ønsker en sammenhængende indsats i de to år, de unge kan være tilknyttet stedet. Ved indmeldelse for 2007 var der ikke sket opdeling i de 4 kategorier som for 2008 der en større samlet indmelding her. Pt. er ingen kendte børn og unge i målgruppen, men det kan ikke udelukkes at der opstår et behov, hvorfor der efterspørges 1 plads i perioden. Aldersrelateret udvikling på børneområdet. Efterspørgslen anses for at være rimeligt stabil Ingen bemærkninger Der vil fortsat være behov for denne type pladser. Der er ingen overvejelser om andre tilbud til denne gruppe børn. Barn flyttes fra dag til døgn derfor stigning fra 1 til 2 pladser mellem 2007 og 2008 De unge overgår til voksenområdet Kommunen har et barn med autisme, som samtidig er psykisk udviklingshæmmet og dermed talt med i forrige skema. Barnet er placeret på Kikhøj. Der forventes anbragt yderligere et barn med autisme i løbet af 2007 Ind- og udskrivelser i tilbud inden for området vurderes ud fra nuværende sagsstamme, at forblive på samme niveau som indmeldt til rammeaftalen for Ved indmelding for 2007 er tallet at finde under psykisk udviklingshæmning. Der er forudsat 1 tilgang i 2008, som løber hele perioden. 1 ung forventes at ophøre i Har hidtil været løst i eget hjem. Oprettelse af egne tilbud med tilknyttet støtte forventes at kunne imødekomme efterspørgsel. Ingen bemærkninger Der vil fortsat være behov for denne type pladser. Der er ingen overvejelser om andre tilbud til denne gruppe børn. Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. På baggrund af den aktuelle sagsstamme, marts 2007, forventes der en efterspørgsel på 1 plads fra Der er forudsat 1 tilgang i 2008, som løber hele perioden. 1 ung forventes at ophøre i Odsherred Vi forventer at et enkelt barn vil have behov for et tilbud i 2007 eller Ringsted Ingen efterspørgsel. Der er intet aktuelt behov. Familieafdelingen drøfter det fremtidige behov vedr. tilbagemeldingen til rammeaftalen for Rammeaftale 2008 side 43 af 94

16 Sorø Stevns Kommune Sorø Kommune har opnået gode erfaringer med Projekt efterværn. Et projekt med tilbud om støtte-kontaktpersonordninger til børn med psykiske lidelser. Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialministeriet og vil nu blive forankret som et fast tilbud i kommunen. Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. Resumé: Generelt synes situationen at være den, at efterspørgslen er passede med udbuddet; men at der synes at være en tendens til større efterspørgsel. Der kunne være en problemstilling omkring 18 årige, der virker som prop i systemet, fordi der ikke er fundet egnet botilbud til dem. En nærmere efterprøvning heraf kræver en dybere analyse og databehandling. Se i øvrigt konklusion i afsnit Himmelev Behandlingshjem I juni 2003 anmodede den selvejende bestyrelse for Himmelev Behandlingshjem Amt om, at amtet blev inddraget i indledende drøftelse med henblik på etablering af et nyt Himmelev Behandlingshjem. Baggrunden var, at institutionens fysiske rammer var nedslidte, husene for små og utidssvarende, samt påbud af Arbejdstilsynet om udbedring af visse ting. Arbejdet med henblik på etablering af institutionen i nybyggeri blev igangsat og et endeligt beslutningsgrundlag for etablering af den nye institution lå i 2006 klar, men pga. overgangsproblemer i forbindelse med kommunalreformen ikke realiseret. Forretningsudvalget i har truffet principiel beslutning om, at Himmelev Behandlingshjem skal have nye fysiske rammer snarest muligt Aflastning til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ( 67.2) Lovhjemmel Servicelovens 67 stk. 2., som ovenfor beskrevet. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Greve Guldborgsund Guldborgsund Institutionens navn Bo- og Aflastningstilbud Skelbakken Specialbørnehaven Solsikken Rønnehuset, Bo og Naboskab Falster Driftsherre Kommunal Kommunal Holbæk Kikhøj - aflastning Kommunal Strandbo Kommunal Køge Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid¹ Specialbørnehaven Vasebæk Kommunal Lolland Ungdomskollegium Kommunal Rammeaftale 2008 side 44 af 94

17 Beliggenhedskommune Institutionens navn Børnehuset Troensevej og Køng Driftsherre Kommunal Specialbørnehaven Bjerget Kommunal Slagelse Aflastningshjemmet Margrethehøj Autisme Center Vestsjælland Kommunal Slagelse Center for Aflastning Kommunal alt ¹ Landsdelsdækkende institutioner (pladserne medtages derfor ikke i den grafiske sammenligning mellem udbud og efterspørgsel) Udbuddet er præcis det samme som anført i Rammeaftale Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende: 67,2 Aflastning, Børn og Unge Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Behov for pladser i region Faktisk Indmeldt til Ny indberetning indenfor rammeaftalens område forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Kommune Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge Lejre Lolland Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 62 pladser 8 højere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 71 %. Efterspørgslen har en svag stigning i overslagsårene. 8 Det reelle tal er 69, da de landsdelsdækkende pladser (her 7) ikke kan medtages i sammenligningen. Rammeaftale 2008 side 45 af 94

18 Forskellen mellem udbud og efterspørgsel kan illustreres som følger: 67,2 Aflastning børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 82% (beregnet på to tilbud) Da der her kan være forskel på, hvordan kommunerne angiver deres behovstal (årsnormering eller konkrete antal personer) kan der ligge en relativ væsentlig fejlkilde her. Kommunernes bemærkninger i redegørelserne har været følgende: Kommune Faxe Vi har p.t. 8 børn som jævnligt er i aflastningstilbud på institutioner. Samlet svarer antal døgn til 1,1 helårsperson. En af disse forventes døgnanbragt i løbet af 2007 i et tilbud til autister. Greve Psykisk Det indmeldte behov for pladser for 2007 var et totaltal for hele målgruppen. Ændringen i indberetningen for 2008 skyldes dels en diagnoseopdeling af børn med behov for aflastning, dels en behovsvurdering på baggrund af aktuel sagsstamme marts Autisme (indberettet med et behov på 11 pladser i 2008 og de tre overslagsår) Det indmeldte behov for pladser for 2007 var et totaltal for hele målgruppen. Ændringen i indberetningen for 2008 skyldes dels en diagnoseopdeling af børn med behov for aflastning, dels en behovsvurdering på baggrund af aktuel sagsstamme marts Guldborgsund Lejre Odsherred Der arbejdes med en analyse af aflastningsbehovet for børn og unge med udviklingshandicap. Det skønnes, at behovet er større end tallene viser. Ligeledes vil formen på aflastningstilbuddet blive vurderet. Der er omregnet til fuldtidspladser, i alt 17 børn. Ingen forventede ændringer 16 børn er i aflastning er ikke indmeldt til sidste års redegørelse Der forventes udviklet lokale tilbud til denne målgruppe. Der er indledet overvejelser om den fremtidige udvikling på dette område. Let stigende efterspørgsel (1 yderligere fra 2006 til 2007, red.) Det vurderes, at behov for aflastning er konstant til let stigende de næste 4 år. Der anvendes pladser på Margrethehøj og på Skelbakken. Rammeaftale 2008 side 46 af 94

19 Solrød Sorø Kommune Behovsopgørelsen tager udgangspunkt i kommunens eksakte kendskab til børn og unge, der kan på sigt kan få behov for tilbuddet. Der er dermed ikke taget højde for nytilkomne eller børn/unge, der fraflytter kommunen. Der benyttes også andre tilbud til aflastning, f.eks. godkendte døgnplejefamilier eller aflastning i hjemmet. Resumé: Der tegner sig ikke noget entydigt billede; men tendensen i efterspørgslen synes at være let stigende. Der igangsættes derfor initiativer med henblik på udvidelse af kapaciteten, idet det skal vurderes, hvorvidt udvidelsen kan ske på de allerede eksisterende tilbud og på en sådan måde, at fleksibilitet i tilbuddet fortsat kan prioriteres. I relation til prioriteringerne inddrages i hvor høj grad, der er mulighed for at matche familiernes individuelle ønsker, set i forhold til kommunerne serviceniveau. I vurderingen skal tillige indgå en vurdering af, hvilken indflydelse på døgnforanstaltningsområdet, en udvidelse af aflastningskapaciteten kunne have Sikrede døgninstitutioner ( 67, stk.3) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 67 stk. 3 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Tilbuddene Udbuddet af pladser i regionen er følgende: Beliggenhedskommune Odsherred Stevns Institutionens navn Bakkegården, sikrede afd. Stevnsfortet Driftsherre alt Udbuddet er i forhold til 2007 øget med 5 pladser, svarende til 17,24 %, som følger: Kommune Institution Diff. Stevns Stevnsfortet I alt 5 Kommunerne har opgjort deres behov til følgende: Behov for pladser i region indenfor rammeaftalens område, som de er indberettet i kommunernes redegørelser Socialministeriet har godkendt en opnormering af pladserne, som blev etableret fra den 1. juni Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Faktisk Indmeldt til Ny indberetning forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Område I alt Rammeaftale 2008 side 47 af 94

20 Kapaciteten ligger således over den i forventede efterspørgsel, hvilket man ikke skal lægge så meget i pt. da institutionerne virker som landdelsdækkende institutioner og derfor også tager unge ind fra andre dele af landet. Kommunernes bemærkninger: Kommune Faxe 2006: Vi har haft 3-4 børn på sikret døgninstitution i meget korte forløb, hvilket ikke tilsammen giver en helårsplads. Vi håber ikke at få børn i længere forløb på sikret døgninstitution, men et vanskeligt område at spå om. Greve Odsherred Solrød Sorø Tallet der blev indmeldt til rammeaftalen 2007 var antallet af borgere. Det indmeldte tal for 2008 og frem er beregnet i årsforbrug/årspladser. Der er ingen ændring, men er jo et område, hvor det kan være svært at kende det nøjagtige behov Ingen bemærkninger Behovet for antal helårspladser forventes at ligge på 3 pladser pr. år de næste 4 år. Behovsopgørelsen tager udgangspunkt i kommunens eksakte kendskab til børn og unge, der kan på sigt kan få behov for tilbuddet. Der er dermed ikke taget højde for nytilkomne eller børn/unge, der fraflytter kommunen. Resumé: Der er ingen grund til pt. at foretage ændringer i kapaciteten; men området må følges nøje, idet konsekvenserne af for lav kapacitet på dette område kan have alvorlige konsekvenser for de unge mennesker, der som alternativ må opholde sig i voksen fængsel Tilbud om behandling af stofmisbrugere ( 101) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Der er ingen strategiske overvejelser. Forbruget er svingende, idet det ikke kan beregnes hvor mange pladser der skal bruges, men gennemsnitligt ligger det på 2 3 pladser. Beliggenhedskommune Institutionens navn Driftsherre Holbæk Center for Misbrug og Forsorg Kommunal Misbrugscenter Kommunal Køge Køge Rådgivnings- og behandlingscenter Kommunal RABS Kommunal Dagbehandlingscentret Slagelse Ambulant Behandling Kommunal Slagelse Dagbehandlingsinstitutionen Kommunal Vordingborg Platangården - ambulant behandling Vordingborg Rådgivning for Stofmisbrug Kommunal alt Rammeaftale 2008 side 48 af 94

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Værkstedet Hesselager 11 (Administration) Værkstedet Biblioteksvej Aktivitetscentret Ishøj Værkstedet Hulegården Brøndbyskovens Værkstedcenter Daghjemmet

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) Kernen Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C Faxe Kommune Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Kernen (Nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt FSU (nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Aktivitetshus Haslev (nyt navn) Bo

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere