Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem"

Transkript

1 Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II

2 DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet I forbindelse med kommunalreformen kunne de kommende 17 kommuners sammenlægningsudvalg på kan-området vælge, om kommunen skulle overtage de tre amters institutioner og botilbud. I hele regionen drives i alt pladser 1 på det sociale område og specialundervisningsområdet efter denne rammeaftale. Endvidere drives nogle tilbud, der yder specialrådgivning herunder om hjælpemidler. Disse tilbud er karakteriseret af, at der ikke er normeret et pladstal. Fordeling af pladserne på beliggenhedskommune og hjemmelsparagraf er beskrevet i tabel 1 2. Tabel 1 Antal pladser omfattet af rammeaftalen fordelt på paragraf og kommune. 1 Der er tale om status maj 2007 med regulering for de i rammeaftalen aftalte justeringer. Pladstallet er dynamisk og fleksibelt og vil derfor løbende ændre sig over tid. 2 Der er tale om pladser og ikke antal personer. En person kan have plads i flere forskellige foranstaltninger. Rammeaftale 2008 side 30 af 94

3 Kommune Paragraf Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge¹ Lejre Lolland Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Specialundervisningsloven for voksne 1 10 X 10 Specialundervisningsloven for voksne og rådgivning efter Servicelovens Specialundervisningsloven for voksne 1, Folkeskolelovens 20 stk. 2 og rådgivning Servicelovens X X X X X Folkeskolelovens 20 stk Folkeskolelovens 20 stk. 2, rådgivning efter Servicelovens og 112 Servicelovens 32, Dagforanstaltninger Servicelovens 36, Klubforanstaltninger Servicelovens 67 stk. 2, Døgnforanstaltning for børn og unge Servicelovens 67 stk. 2, Aflastning for børn og unge Servicelovens 67 stk. 3, Sikrede institutioner for børn og unge X X Servicelovens 101, Stofmisbrug Servicelovens 103, Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 104, Aktivitetstilbud Servicelovens 107, Midlertidig botilbud for voksne Servicelovens 107, Aflastning for voksne Servicelovens 108, Varige botilbud for voksne Servicelovens 109, Voldsramte kvinder Servicelovens 110, Særlig udsatte Servicelovens 112, Hjælpemidler, rådgivning X X X I alt ¹ De 41 pladser anført i 107 er pladser beliggende i Køge Kommune; men hvor Københavns Kommune er driftsherre. Krydserne i skemaet angiver, at der på dette område ikke er normeret et konkret pladstal, da der her er tale om rådgivning. Det samlede antal institutioner 3 i regionen er 146. Heraf driver kommunerne de 124; mens driver 22. Af de i alt pladser driver kommunerne de pladser, svarende til 86,3 % af de samlede pladser. driver 998 pladser. 3 Begrebet institution er ikke helt entydigt eksempelvis har Marjatta flere institutioner/botilbud i sin organisation, ligesom institutioner kan have større satellitter. Rammeaftale 2008 side 31 af 94

4 Fordelingen af s pladser på paragraf og beliggenhedskommune fremgår af tabel 2. Tabel 2 Oversigt over s drift af pladser Kommune Paragraf Faxe Greve Guldborgsund Lejre Lolland Odsherred Sorø Stevns Vordingborg I alt Specialundervisningsloven for voksne Specialundervisningsloven for voksne og rådgivning efter Servicelovens x x Folkeskolelovens 20 stk Folkeskolelovens 20 stk. 2, rådgivning efter Servicelovens og 112 Servicelovens 32 Dagforanstaltninger x 3 3 x Servicelovens 36, Klubforanstaltninger Servicelovens 67 stk. 2, Døgnforanstaltninger til børn og unge Servicelovens 67 stk. 2, Aflastning til børn og unge Servicelovens 67 stk. 3, Sikrede institutioner til børn og unge Servicelovens 101, Stofmisbrug Servicelovens 103, Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 104, Aktivitetstilbud Servicelovens 107, Midlertidig botilbud, voksne Servicelovens 107, Aflastning voksne Servicelovens 108, Botilbud voksne Servicelovens 109, Voldsramte kvinder Servicelovens 110, Særlig udsatte I alt Krydserne i skemaet angiver, at der på dette område ikke er normeret et konkret pladstal, da der her er tale om rådgivning. Rammeaftale 2008 side 32 af 94

5 6.2 Specialundervisningsområdet Inden for rammeaftalen er en bred vifte af tilbud til personer som pga. deres handicap, har brug for specialundervisning, specialrådgivning og særlige hjælpemidler. Hjælp og støtte gives ofte til de pårørende. Der er hovedsagelig tale om handicap inden for tale-, høre- og synsområdet, men også omkring epilepsi gives specialrådgivning. Ofte er tilbuddene karakteriseret af, at der ikke er fastsat konkrete normeringer for, hvor mange personer, der kan være i de enkelte tilbud. Dette afhænger af omfanget af den enkeltes støtte og hjælpen i det enkelte tilbud og tilbuddet personalenormering. Nogle af tilbuddene er finansieret efter objektive kriterier Tabel 3 Oversigt over tilbuddene på området 4 Institutionens navn B eliggenhedskom m une D riftsherre T aleinstituttet for Bø rn G uldborgsund G uldborgsund Synscenter R efsnæ s, R ådgivningen R egion S jæ lland Synscenter R efsnæ s, Skolen R egion S jæ lland VISP, Videnscenter for Specialpæ dagogik C enter for Specialundervisning, Kom m unikationsafdelingen T ale, H øre, S yn. Institut for kom m unikation N æ stved R oskilde Slagelse K om m unal K om m unal K om m unal Bø rneskolen, Kolonien Filadelfia Sorø R egion S jæ lland Specialrådgivningen, Kolonien Filadelfia Sorø R egion S jæ lland Syncentralen Vordingborg K om m unal 4 Nogle af tilbudene er landsdækkende både socialt og undervisning Rammeaftale 2008 side 33 af 94

6 7. Kapacitet på de enkelte serviceområder Kapitlet indledes med en generel vurdering af de data, der præsenteres. Herefter følger en gennemgang af de enkelte målgrupper opdelt efter foranstaltningens paragraf i serviceloven. 7.1 Generelt om datausikkerheden Kommunernes indberettede data hviler på et kvartals erfaring med forvaltning af de serviceområder, der er omfattet af rammeaftalen. I samme kvartal har kommunerne været i gang med at opbygge de nye organisationer. Dataene er derfor behæftet med en vis usikkerhed. På udbudssiden vurderes dataene at være pålidelige, mens data på efterspørgselssiden er usikre. bl.a., fordi det i samarbejdet om rammeaftalen ikke i tilstrækkelig grad, er lykkes at etablere et fælles udgangspunkt for opgørelse af behov. Det må derfor konkluderes, at der indtil disse begrebsafklaringer er faldet på plads, ikke alene med afsæt i behovsopgørelserne bør træffes konkrete beslutninger om justeringer/ændringer i kapaciteten. Styregruppen besluttede derfor, at en hurtigarbejdende arbejdsgruppe med udgangspunkt i redegørelsernes oplysninger, skulle foretage en umiddelbar vurdering af kapacitet og udvikling de kommende år på følgende serviceområder: Døgnanbringelse for børn og unge, Servicelovens 67,2 Aflastningstilbud til børn og unge, Servicelovens 67,2 Botilbud til udviklingshæmmede, sindslidende og personer med nedsat fysisk funktionsevne, Servicelovens 107 og 108 inklusiv almene boliger Referat fra arbejdsgruppen vedlægges som bilag 21 i Bilagsmappen og kan bruges som supplement til dataopgørelserne. Som følge af datagrundlagets usikkerhed, har styregruppen besluttet at illustrere efterspørgslen med et usikkerhedsbånd, svarende til + / - 10%. Tilsvarende illustreres differencerne med stiplet streg, så det også på denne måde markeres, at der ikke er tale om usikkerhed. Med ovennævnte forbehold vil de enkelte serviceområder blive gennemgået. 7.2 De enkelte serviceområder Dagtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 32) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 32 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i de almindelige dagtilbud. Rammeaftale 2008 side 34 af 94

7 Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Institutionens navn Guldborgsund Specialbørnehaven Solsikken Holbæk Møllevangen, Specialafsnittet Specialbørnehavne Lærkereden Køge Specialbørnehaven Vasebæk Køge Specialbørnehaven Vasebæk Specialbørnehaven Tumlingen Specialbørnehaven Tumlingen Odsherred Tengslemark Børnehave Ringsted Sct. Bendts Børnehave Specialbørnehaven Bjerget Himmelev Behandlingshjem Slagelse Specialbørnehaven Benediktevej Vordingborg Damp-Centret alt Dvs. udbuddet i forhold til 2007 er øget med 1 plads (beliggende i Specialbørnehaven Benediktevej). Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende fordelt på målgrupper: Behov for pladser i region indenfor rammeaftalens Kommunens forventede forbrug af pladser område, inden for området, som handlekommune som de er indberettet i kommunernes redegørelser Faktisk Indmeldt til Ny indberetning forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Område Nedsat fysisk funktionsevne Psykisk hæmning Autismespektret I alt Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 23 pladser højere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 13 %. Grafisk set kan udbud og efterspørgslen fremstilles som følger: Rammeaftale 2008 side 35 af 94

8 32 Dagforanstaltninger til børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 98,5 % Kommunernes bemærkninger i redegørelserne var følgende: Kommune Greve Psykisk Ved udarbejdelsen af redegørelsen sidste år, indgik en forventning om hurtigt at kunne etablere egne løsninger. Det viser sig, at denne omlægning vil strække sig over længere tid end forventet sidste år. Kommunen arbejder på at få etableret løsninger i nærmiljøet. Der er i august 2006 til april 2007 gennemført en analyse af muligheder for etablering af lokale løsninger. I takt med denne mulighed anses for relevant i forhold til de konkrete problemstillinger hos børnene, kan det påvirke kommunens behov. Autisme Kommunen har pt. et barn som ventes at fortsætte i tilbuddet. Samme strategi som for de psykisk udviklingshæmmede. Reelt ingen ændringer fra indmelding til rammeaftale for 2007 og for Køge Generelt Køge Kommune har truffet beslutning om, at børn så vidt mulig skal blive i deres nærmiljø. Psykisk udviklingshæmmede Antallet af børn med varig nedsat funktionsevne varierer, men lige nu ser det ud til, at Køge Kommune har behov for 3 pladser. Autisme Antallet af børn med autisme varierer, men lige nu ser det ud til, at Køge Kommune har behov for 3 pladser. Lejre Efterspørgslen blev på de 3 her nævnte handicapområder indmeldt til Rammeaftale 2007 til et behov på 9 pladser. I 2006 er faktisk forbrugt 7 pladser. Der forventes uændret brug, idet kommunen dog vil fokusere på muligheder for at inkludere lettere handicappede børn i egne dagtilbud (mild specialisering). Rammeaftale 2008 side 36 af 94

9 Kommune Lolland Odsherred Samme efterspørgsel Fysisk Der indføres mild specialisering i kommunale institutioner, forventes at medføre et lille fald i efterspørgslen Psykisk Ingen bemærkninger Autisme Efterspørgslen anses for at være rimelig stabil Odsherred Kommune indfører mild specialisering, som kan rumme de lettere børn indenfor autismespekteret Ringsted Fysisk Ingen efterspørgsel Autisme Ingen efterspørgsel Sorø Fysisk Sorø Kommune har arbejdet målrettet med inkludering indenfor normalområdet. Der er i flere af kommunens institutioner oprettet særlige pladser, kaldet mild specialisering, hvor børn med nedsat funktionsevne får et særligt tilrettelagt dagtilbud. Sorø Kommune har haft børn med meget svært fysisk nedsat funktionsevne, men disse har oftest også psykisk nedsat funktionsevne og tæller derfor med i næste rubrik. Hvis handicappet alene er fysisk vurderes det at barnet kan rummes indenfor kommunens egne tilbud. Psykisk Sorø Kommune arbejder målrettet med at inkludere børn med nedsat funktionsevne indenfor normalområdet. Dette kan betyde at der på sigt vil ske et fald i efterspørgslen. Autisme Sorø Kommune arbejder målrettet med inkludering af børn med nedsat funktionsevne indenfor normalområdet. Især omkring børn med autisme er der opnået gode erfaringer med ABA-træning og fuld pædagogisk støtte. Det forventes at denne metode også fremover vil blive brugt, således at børn med autisme vil kunne inkluderes indenfor normalområdet. Stevns Fysisk 1 barn optaget i kommunalt tilbud Psykisk Barn med dagsplads afgået ved døden i 2006 Autisme Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. Vordingborg Autisme Rummes i kommunalt tilbud Resumé: Kommunernes beskrivelse om at gennemføre en mild specialisering 5 kan ikke spores i kommunernes opgjorte efterspørgsel. Omvendt er der ingen kommuner, der anfører, at der er speciel brug for udvidelse af pladser på området bortset fra Køge, som har brug for 3 pladser til autister. På dette område spiller geografien (institutionernes optageområde) en relativ stor betydning. 5 Begrebet er ikke defineret i redegørelserne; men heri ligger, at kommunerne i højere grad vil bruge normal-systemet suppleret med forskellige støtteordninger som substitution til special-systemet. Rammeaftale 2008 side 37 af 94

10 7.2.2 Klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 36) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 36 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er de nødvendige pladser med særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Holbæk Holbæk Institutionens navn Børnespecialcenter 2, Ladegårdsskolen Børnespecialcenter 2, Ladegårdsskolen Synscenter Refsnæs, Skolen - Fyrrehøj Bo, Fritidshjemstilbud¹ Driftsherre Pladser i 2008 Pladser i 2009 Pladser i 2010 Pladser i 2011 Kommunal Kommunal Slagelse Autisme Center Vestsjælland Kommunal Slagelse Fritidshjemmet Solsikken Kommunal alt ¹ Landsdelsdækkende institution (pladserne medtages derfor ikke i den grafiske sammenligning mellem udbud og efterspørgsel) Udbuddet er i forhold til 2007 øget med 121 pladser, hvilket skyldes, at der i Rammeaftalen for 2007 ikke er registreret pladser i forbindelse med undervisningstilbud efter folkeskolelovens 20 stk. 2. Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende: 36 Klubforanstaltninger, Børn og Unge Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Behov for pladser i region Faktisk Indmeldt til Ny indberetning indenfor rammeaftalens område forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Kommune Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge Lejre Lolland Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Rammeaftale 2008 side 38 af 94

11 Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 6 pladser 6 højere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 5 %; mens det i overslagsårene kun er 1 plads højere. Grafisk kan situationen illustreres som følger: 36 Klubforanstaltninger til børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 100 % (beregnet på to tilbud) De kommuner, der havde bemærkninger hertil i redegørelserne, var følgende: Kommune Holbæk Det drejer sig børn og unge der er elever på Ladegårdsskolen og som tidligere tidligere blev visiteret til kommunal fritidsforanstaltning. Lejre Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Tallene har en vis usikkerhed, idet alle revisiteringer for skoleåret 2007/2008 endnu ikke er på plads. Der ses et fald, som vurderes primært at være sammenhængende med at forældre ønsker fritidstilbud til deres børn i nærområdet. Endvidere skal bemærkes, at der i Lejre Kommune i foråret 2007 er åbnet et privat specialundervisningstilbud til handicappede børn, som må formodes at tiltrække børn fra nærområdet. I foråret 2007 er visiteret 2 børn, som hidtil har været elever ved Lysholmskolen. Målgruppen / efterspørgsel forventes at være stabil Behovet for pladser ophører efter sommerferien 2007 og forventes ikke at genopstå. Videreførsel af en konkret aftalt speciel plads Behovsopgørelsen tager udgangspunkt i kommunens eksakte kendskab til børn og unge, der kan på sigt kan få behov for tilbuddet. Der er dermed ikke taget højde for nytilkomne eller børn/unge, der fraflytter kommunen. Antallet af pladser er proportionalt med antallet af børn, der henvises til specialskoler, idet barnet tilbydes fritidstilbud i tilknytning til specialskolen. Der er p.t. ingen overvejelser om at rumme børnene i kommunens egne tilbud, idet det vægtes at de er i fritidstilbud sammen med de børn de går i skole med. Stevns Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. 6 Det reelle tal er 14, da de landsdelsdækkende pladser (her 8) ikke kan medtages i sammenligningen. Rammeaftale 2008 side 39 af 94

12 Resumé: Det er karakteristisk for tilbuddene på dette område, at udbudene har indbygget en stor fleksibilitet, så det enkelte tilbud kan tilrettelægges, så det svarer til de behov den enkelte modtager heraf har. Der er sket et skred i forhold til antal pladser kommunerne mener, skal indgå i rammeaftalen, idet pladstallet er forøget væsentligt. Den kommende netværksgruppe vil få til opgave at få præciseret, hvilke oplysninger der foreslås indgår i rammeaftalen, så der til Rammeaftale 2009 kan opnås en entydighed i forståelsen af det indberettede datamateriale Døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 67, stk. 2) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 67 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Greve Institutionens navn Bo og Aflastningstilbud Skelbakken Driftsherre Guldborgsund Marie Grubbe skolen Kommunal Guldborgsund Rønnehuset, Bo og Naboskab Falster Kommunal Holbæk Kikhøj Kommunal Odsherred Odsherred Slagelse Slagelse Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid¹ Synscenter Refsnæs, Skolen - Fyrrehøj Bo¹ Bo og Naboskab Ågården - Fyrreparken, Troensevej, Køng og Albatros Marjatta Skolehjemmet Bakkegården, åbne foranstaltninger¹ Diabetikerhjemmet Solglimt¹ Himmelev Behandlingshjem Autisme Center Vestsjælland Center for børn og unge med Handicap Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Sorø Bøgen Kommunal Vordingborg Damp-Centret¹ Kommunal Rammeaftale 2008 side 40 af 94

13 Beliggenhedskommune Vordingborg Vordingborg Institutionens navn Platangården - døgnafd.unge under 18 år Platangården støtteboliger unge Driftsherre alt ¹ Landsdelsdækkende institutioner (pladserne medtages derfor ikke i den grafiske sammenligning mellem udbud og efterspørgsel) Der er på dette område tale om en reel stigning i pladstallet på 1 plads, men det dækker over en række ændringer/justeringer af pladstallet som følger: Kommune Institution Diff. Guldborgsund Marie Grubbe skolen Synscenter Refsnæs, Skolen - Fyrrehøj Bo Bo og Naboskab Ågården - Fyrreparken, Troensevej, Køng og Albatros Marjatta Skolehjemmet Pladstallet er øget med 14 pladser, som er omlagt fra 85 pladser til 67,2 pladser "Køng" var ikke med i Rammeaftale 2007 Slagelse Vordingborg Vordingborg Himmelev Behandlingshjem Autisme Center Vestsjælland Platangården døgnafd.unge under 18 år Platangården støtteboliger unge dagtilbudspladser fejlagtigt medtaget i Rammeaftale 2007 Vordingborg Damp-Centret I alt 1 Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende: Behov for pladser i region indenfor rammeaftalens område, som de er indberettet i kommunernes redegørelser Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Faktisk Indmeldt til Ny indberetning forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Område Nedsat fysisk funktionsevne Psykisk hæmning Autismespektret Sindslidelse I alt Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 82 pladser 7 lavere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 32 %. Efterspørgslen har en svag vigende tendens i overslagsårene. 7 Det reelle tal er 11, da de landsdelsdækkende pladser (her 71) ikke kan medtages i sammenligningen. Rammeaftale 2008 side 41 af 94

14 Forskellen mellem udbud og efterspørgsel kan illustreres som følger: 67,2 Døgnforanstaltninger børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 101 % Kommunerne har følgende bemærkninger opdelt i de fire forskellige målgrupper: Nedsat funktionsevne Kommune Faxe Der forventes ingen ændringer i behovet for anbringelsessteder til fysisk funktionshæmmede. Vi påtænker ikke at træffe beslutninger der vil ændre på efterspørgslen. Lejre Odsherred Forventes udskrevet til privat opholdssted. Der er forudsat 1 tilgang i 2008, som løber hele perioden. Det forventes at 1 ung ophører i 2008, at 1 ung ophører i 1010 og at 1 ung ophører i Efterspørgslen anses for at være rimeligt stabil. Det er ikke usandsynligt, at der vil være yderligere 1-3 pladser frem til Der vil fortsat være behov for denne type pladser. Solrød Sorø Stevns Vordingborg Der er tale om unge, der pt. er hjemmeboende, men hvor det forventes, at der er behov for døgnplacering v. det fyldte 18. år. De børn med nedsat fysisk funktionsevne, der er anbragt i døgntilbud, har typisk også nedsat psykisk funktionsevne, hvorfor de er medtaget i næste skema. Yderligere et barn med behov for døgntilbud De unge overgår til voksenområdet Rammeaftale 2008 side 42 af 94

15 Psykisk hæmning Kommune Greve På baggrund af den aktuelle sagsstamme marts 2007 er prognosen, at der vil blive brug for i alt 4 pladser på området fra Guldborgsund Lejre Odsherred Sorø Stevns Vordingborg Autisme Kommune Faxe Greve Lejre Lolland Odsherred Sorø Stevns Sindslidelse Kommune Greve Lejre Det vil fremgå af side 58, at normeringen skyldes at nogle bopladser ændres fra Servicelovens 85 til 67 stk. 2, idet Marie Grubbeskolen ønsker en sammenhængende indsats i de to år, de unge kan være tilknyttet stedet. Ved indmeldelse for 2007 var der ikke sket opdeling i de 4 kategorier som for 2008 der en større samlet indmelding her. Pt. er ingen kendte børn og unge i målgruppen, men det kan ikke udelukkes at der opstår et behov, hvorfor der efterspørges 1 plads i perioden. Aldersrelateret udvikling på børneområdet. Efterspørgslen anses for at være rimeligt stabil Ingen bemærkninger Der vil fortsat være behov for denne type pladser. Der er ingen overvejelser om andre tilbud til denne gruppe børn. Barn flyttes fra dag til døgn derfor stigning fra 1 til 2 pladser mellem 2007 og 2008 De unge overgår til voksenområdet Kommunen har et barn med autisme, som samtidig er psykisk udviklingshæmmet og dermed talt med i forrige skema. Barnet er placeret på Kikhøj. Der forventes anbragt yderligere et barn med autisme i løbet af 2007 Ind- og udskrivelser i tilbud inden for området vurderes ud fra nuværende sagsstamme, at forblive på samme niveau som indmeldt til rammeaftalen for Ved indmelding for 2007 er tallet at finde under psykisk udviklingshæmning. Der er forudsat 1 tilgang i 2008, som løber hele perioden. 1 ung forventes at ophøre i Har hidtil været løst i eget hjem. Oprettelse af egne tilbud med tilknyttet støtte forventes at kunne imødekomme efterspørgsel. Ingen bemærkninger Der vil fortsat være behov for denne type pladser. Der er ingen overvejelser om andre tilbud til denne gruppe børn. Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. På baggrund af den aktuelle sagsstamme, marts 2007, forventes der en efterspørgsel på 1 plads fra Der er forudsat 1 tilgang i 2008, som løber hele perioden. 1 ung forventes at ophøre i Odsherred Vi forventer at et enkelt barn vil have behov for et tilbud i 2007 eller Ringsted Ingen efterspørgsel. Der er intet aktuelt behov. Familieafdelingen drøfter det fremtidige behov vedr. tilbagemeldingen til rammeaftalen for Rammeaftale 2008 side 43 af 94

16 Sorø Stevns Kommune Sorø Kommune har opnået gode erfaringer med Projekt efterværn. Et projekt med tilbud om støtte-kontaktpersonordninger til børn med psykiske lidelser. Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialministeriet og vil nu blive forankret som et fast tilbud i kommunen. Stevns Kommunen har ingen behov for pladser under denne gruppering. Resumé: Generelt synes situationen at være den, at efterspørgslen er passede med udbuddet; men at der synes at være en tendens til større efterspørgsel. Der kunne være en problemstilling omkring 18 årige, der virker som prop i systemet, fordi der ikke er fundet egnet botilbud til dem. En nærmere efterprøvning heraf kræver en dybere analyse og databehandling. Se i øvrigt konklusion i afsnit Himmelev Behandlingshjem I juni 2003 anmodede den selvejende bestyrelse for Himmelev Behandlingshjem Amt om, at amtet blev inddraget i indledende drøftelse med henblik på etablering af et nyt Himmelev Behandlingshjem. Baggrunden var, at institutionens fysiske rammer var nedslidte, husene for små og utidssvarende, samt påbud af Arbejdstilsynet om udbedring af visse ting. Arbejdet med henblik på etablering af institutionen i nybyggeri blev igangsat og et endeligt beslutningsgrundlag for etablering af den nye institution lå i 2006 klar, men pga. overgangsproblemer i forbindelse med kommunalreformen ikke realiseret. Forretningsudvalget i har truffet principiel beslutning om, at Himmelev Behandlingshjem skal have nye fysiske rammer snarest muligt Aflastning til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ( 67.2) Lovhjemmel Servicelovens 67 stk. 2., som ovenfor beskrevet. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Beliggenhedskommune Greve Guldborgsund Guldborgsund Institutionens navn Bo- og Aflastningstilbud Skelbakken Specialbørnehaven Solsikken Rønnehuset, Bo og Naboskab Falster Driftsherre Kommunal Kommunal Holbæk Kikhøj - aflastning Kommunal Strandbo Kommunal Køge Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid¹ Specialbørnehaven Vasebæk Kommunal Lolland Ungdomskollegium Kommunal Rammeaftale 2008 side 44 af 94

17 Beliggenhedskommune Institutionens navn Børnehuset Troensevej og Køng Driftsherre Kommunal Specialbørnehaven Bjerget Kommunal Slagelse Aflastningshjemmet Margrethehøj Autisme Center Vestsjælland Kommunal Slagelse Center for Aflastning Kommunal alt ¹ Landsdelsdækkende institutioner (pladserne medtages derfor ikke i den grafiske sammenligning mellem udbud og efterspørgsel) Udbuddet er præcis det samme som anført i Rammeaftale Kommunernes efterspørgsel efter pladserne er i redegørelserne opgjort til følgende: 67,2 Aflastning, Børn og Unge Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Behov for pladser i region Faktisk Indmeldt til Ny indberetning indenfor rammeaftalens område forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Kommune Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge Lejre Lolland Odsherred Ringsted Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Den forventede efterspørgsel i 2008 ligger herved 62 pladser 8 højere end det forventede udbud samme år svarende til ca. 71 %. Efterspørgslen har en svag stigning i overslagsårene. 8 Det reelle tal er 69, da de landsdelsdækkende pladser (her 7) ikke kan medtages i sammenligningen. Rammeaftale 2008 side 45 af 94

18 Forskellen mellem udbud og efterspørgsel kan illustreres som følger: 67,2 Aflastning børn og unge Pladser Plus 10 % Minus 10 % Difference Udbud Efterspørgsel Dækningsprocent 82% (beregnet på to tilbud) Da der her kan være forskel på, hvordan kommunerne angiver deres behovstal (årsnormering eller konkrete antal personer) kan der ligge en relativ væsentlig fejlkilde her. Kommunernes bemærkninger i redegørelserne har været følgende: Kommune Faxe Vi har p.t. 8 børn som jævnligt er i aflastningstilbud på institutioner. Samlet svarer antal døgn til 1,1 helårsperson. En af disse forventes døgnanbragt i løbet af 2007 i et tilbud til autister. Greve Psykisk Det indmeldte behov for pladser for 2007 var et totaltal for hele målgruppen. Ændringen i indberetningen for 2008 skyldes dels en diagnoseopdeling af børn med behov for aflastning, dels en behovsvurdering på baggrund af aktuel sagsstamme marts Autisme (indberettet med et behov på 11 pladser i 2008 og de tre overslagsår) Det indmeldte behov for pladser for 2007 var et totaltal for hele målgruppen. Ændringen i indberetningen for 2008 skyldes dels en diagnoseopdeling af børn med behov for aflastning, dels en behovsvurdering på baggrund af aktuel sagsstamme marts Guldborgsund Lejre Odsherred Der arbejdes med en analyse af aflastningsbehovet for børn og unge med udviklingshandicap. Det skønnes, at behovet er større end tallene viser. Ligeledes vil formen på aflastningstilbuddet blive vurderet. Der er omregnet til fuldtidspladser, i alt 17 børn. Ingen forventede ændringer 16 børn er i aflastning er ikke indmeldt til sidste års redegørelse Der forventes udviklet lokale tilbud til denne målgruppe. Der er indledet overvejelser om den fremtidige udvikling på dette område. Let stigende efterspørgsel (1 yderligere fra 2006 til 2007, red.) Det vurderes, at behov for aflastning er konstant til let stigende de næste 4 år. Der anvendes pladser på Margrethehøj og på Skelbakken. Rammeaftale 2008 side 46 af 94

19 Solrød Sorø Kommune Behovsopgørelsen tager udgangspunkt i kommunens eksakte kendskab til børn og unge, der kan på sigt kan få behov for tilbuddet. Der er dermed ikke taget højde for nytilkomne eller børn/unge, der fraflytter kommunen. Der benyttes også andre tilbud til aflastning, f.eks. godkendte døgnplejefamilier eller aflastning i hjemmet. Resumé: Der tegner sig ikke noget entydigt billede; men tendensen i efterspørgslen synes at være let stigende. Der igangsættes derfor initiativer med henblik på udvidelse af kapaciteten, idet det skal vurderes, hvorvidt udvidelsen kan ske på de allerede eksisterende tilbud og på en sådan måde, at fleksibilitet i tilbuddet fortsat kan prioriteres. I relation til prioriteringerne inddrages i hvor høj grad, der er mulighed for at matche familiernes individuelle ønsker, set i forhold til kommunerne serviceniveau. I vurderingen skal tillige indgå en vurdering af, hvilken indflydelse på døgnforanstaltningsområdet, en udvidelse af aflastningskapaciteten kunne have Sikrede døgninstitutioner ( 67, stk.3) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 67 stk. 3 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Tilbuddene Udbuddet af pladser i regionen er følgende: Beliggenhedskommune Odsherred Stevns Institutionens navn Bakkegården, sikrede afd. Stevnsfortet Driftsherre alt Udbuddet er i forhold til 2007 øget med 5 pladser, svarende til 17,24 %, som følger: Kommune Institution Diff. Stevns Stevnsfortet I alt 5 Kommunerne har opgjort deres behov til følgende: Behov for pladser i region indenfor rammeaftalens område, som de er indberettet i kommunernes redegørelser Socialministeriet har godkendt en opnormering af pladserne, som blev etableret fra den 1. juni Kommunens forventede forbrug af pladser inden for området, som handlekommune Faktisk Indmeldt til Ny indberetning forbrugt rammeaftalen rammeaftale Overslagsår Område I alt Rammeaftale 2008 side 47 af 94

20 Kapaciteten ligger således over den i forventede efterspørgsel, hvilket man ikke skal lægge så meget i pt. da institutionerne virker som landdelsdækkende institutioner og derfor også tager unge ind fra andre dele af landet. Kommunernes bemærkninger: Kommune Faxe 2006: Vi har haft 3-4 børn på sikret døgninstitution i meget korte forløb, hvilket ikke tilsammen giver en helårsplads. Vi håber ikke at få børn i længere forløb på sikret døgninstitution, men et vanskeligt område at spå om. Greve Odsherred Solrød Sorø Tallet der blev indmeldt til rammeaftalen 2007 var antallet af borgere. Det indmeldte tal for 2008 og frem er beregnet i årsforbrug/årspladser. Der er ingen ændring, men er jo et område, hvor det kan være svært at kende det nøjagtige behov Ingen bemærkninger Behovet for antal helårspladser forventes at ligge på 3 pladser pr. år de næste 4 år. Behovsopgørelsen tager udgangspunkt i kommunens eksakte kendskab til børn og unge, der kan på sigt kan få behov for tilbuddet. Der er dermed ikke taget højde for nytilkomne eller børn/unge, der fraflytter kommunen. Resumé: Der er ingen grund til pt. at foretage ændringer i kapaciteten; men området må følges nøje, idet konsekvenserne af for lav kapacitet på dette område kan have alvorlige konsekvenser for de unge mennesker, der som alternativ må opholde sig i voksen fængsel Tilbud om behandling af stofmisbrugere ( 101) Lovhjemmel Ifølge servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbuddene Udbuddet af pladser er følgende: Der er ingen strategiske overvejelser. Forbruget er svingende, idet det ikke kan beregnes hvor mange pladser der skal bruges, men gennemsnitligt ligger det på 2 3 pladser. Beliggenhedskommune Institutionens navn Driftsherre Holbæk Center for Misbrug og Forsorg Kommunal Misbrugscenter Kommunal Køge Køge Rådgivnings- og behandlingscenter Kommunal RABS Kommunal Dagbehandlingscentret Slagelse Ambulant Behandling Kommunal Slagelse Dagbehandlingsinstitutionen Kommunal Vordingborg Platangården - ambulant behandling Vordingborg Rådgivning for Stofmisbrug Kommunal alt Rammeaftale 2008 side 48 af 94

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune tmc Karen Zobbe Bo Ertmann Indholdsfortegnelse Forord... Resumé... Indledning... Metoder og dataindsamling... 6 Præsentation

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere