Kodebog, bilag B til del I,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodebog, bilag B til del I,"

Transkript

1 1 Kodebog, bilag B til del I, Til Voldtægt der anmeldes Udarbejdet af Maj-Britt Elise Martinussen

2 2 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Kodebogen... 3 Valg af variable... 3 Særlig om kodningen i forhold til undersøgelsen... 3 Svarkategorier... 4 Talkoder/tidstabeller... 5 Kodning af ufuldstændige sager... 5 Anvendte forkortelser... 5 Variablene... 6 A Basisoplysninger... 6 B Forbrydelsen, karakter... 8 C Forbrydelsen, tid D Forbrydelsen, sted E Forbrydelsen, opklaring F Kvinden G1-G3 Manden...169

3 3 Generelt Kodebogen Denne kodebog er et arbejdsredskab til brug for fortolkningen af de variable, der findes i bilag A. Kodebogen udarbejdedes før og under kodningen af datamaterialet. Før kodningen anvendtes kodebogen til brug for opbygningen af det skema, der ses i bilag A, dels som oversigt over variable og dels med beskrivelse af de svarmuligheder, der teknisk skulle indføres i bilag A. Derudover fremgår de kilder/den inspiration, variablene var fremkommet under, og de overvejelser der har været i relation til opbygningen af skemaet i bilag A. Under kodningen er der tilføjet kommentarer efterhånden som fortolkningstvivl opstod og afklaredes, og der er endvidere beskrevet de nærmere detaljer, når variablen Andet er anvendt. Mangler ved skemaet i bilag A er endvidere beskrevet, således at kodebogen kan anvendes til at optimere en eventuel senere undersøgelse af voldtægt. Valg af variable Skemaet over variable (bilag A) er fremkommet med inspiration fra flere kilder. Udgangspunktet er det skema, der anvendtes i undersøgelsen af anmeldte voldtægter i Danmark. 1 I forhold til undersøgelsen er nærværende undersøgelse imidlertid væsentligt udvidet. Udvidelsen af antallet af variable er dog sket under hensyntagen til, at resultaterne stadig skal kunne sammenlignes med resultaterne fra undersøgelsen. Hvorledes udvidelserne skal analyseres, således der er overensstemmelse mellem undersøgelsen og undersøgelsen vil fremgå nedenfor under de enkelte variabelnumre. Da der ikke foreligger en kodebog eller lignende vedrørende undersøgelsen, er der forsøgt opnået kendskab til kodningen via konsultation samt løbende kontakt under kodningen med koderen på den tidligere undersøgelse, Jørgen Abildgaard, Rigspolitiet. I forbindelse med udarbejdelsen af bilag A er der endvidere søgt inspiration i det registreringsskema, Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet anvender ved registrering af oplysninger fra de kvinder, der henvender sig på centret. En kilde er endvidere det canadiske VICLAS-skema 2 anvendt af Rigspolitiet bl.a. i forbindelse med registrering af oplysninger om gerningsmænd til visse seksualforbrydelser. Særlig om kodningen i forhold til undersøgelsen Den tidligere undersøgelse er: Voldtægters omfang og karakter i Danmark - en undersøgelse af voldtægtsanmeldelser i 1990, 1991 og 1992 & voldtægtsudviklingen i Danmark udgivet af Rigspolitichefen, Når der i kodebogen nævnes, at der tidligere er kodet på en bestemt måde, refereres der dermed til denne voldtægtsundersøgelse. Udgangspunktet for kodningen af sagerne er voldtægten ifølge kvindens forklaring til politiet. I den tidligere undersøgelse kunne man, af tekniske årsager, kun sætte ét kryds ved hver variabel, dvs. kun give ét svar. Nogle af emnerne som f.eks. fremgangsmåder, spor, påvirkethed og modstand bestod derfor af 2 eller 3 enslydende spørgsmål. Dette betød, at der højest kunne registreres 2 eller 3 former for f.eks. modstand. I kan der ved disse spørgsmål sættes flere krydser. Dette kan medføre en tilsyneladende forøgelse af bl.a. fremgangsmåder, spor og modstandsformer i den nye undersøgelse i forhold til den tidligere. Ifølge koderen på undersøgelsen, burde det dog ikke give den store forøgelse, idet der tidligere typisk ikke var flere end 2-3 fremgangsmåder, spor, rusmidler og modstandsformer i en voldtægtssag. 1 Voldtægters omfang og karakter i Danmark en undersøgelse af voldtægtsanmeldelser i 1990, 1991 og 1992 & voldtægtsudviklingen i Danmark, Rigspolitichefen, Foretaget i samarbejde med professor, dr. jur., Flemming Balvig, Københavns Universitet. 2 Violent Crime Linkage Analysis System

4 4 I undersøgelsen blev visse variable ikke besvaret/udfyldt, såfremt sagen ikke indeholdt oplysninger til at besvare de enkelte variable med. Der var således ingen mulighed for at svare uoplyst eller lignende. Det gælder f.eks. variablene: vidners/spors/billedfremstillingens/billedforevisningens/konfrontationens betydning for opklaring. Opklaring er i undersøgelsen lig med sigtelse. Var der ingen sigtelse, var der dermed heller ingen opklaring, og man kunne ikke besvare spørgsmålet om f.eks. vidners betydning for opklaringen. Variablene blev i de tilfælde sprunget over. I undersøgelsen springes ingen variable over. Der er således oprettet svarkategorier som uoplyst, ingen gerningsmand fundet og ingen opklaring, hvilket kan give et anderledes billede af voldtægtssagerne i den nye undersøgelse i forhold til den tidligere. Udgangspunktet for at kode oplysninger omkring sagens opklaring er sigtelsen. I den tidligere undersøgelse betragtedes en afhøring af en person med sigtets rettigheder som en sigtelse og dermed en opklaring (opklaring = sigtelse). Det er især relevant at have i betragtning i relation til variablene om årsagerne til opklaring, vidners/spors/dna s/billedfremstillingens/billedekonfrontationens betydning for opklaringen samt ikke mindst oplysningerne om gerningsmændene. I undersøgelsen kodes oplysninger omkring den mand, der afhøres med en sigtets rettigheder, såvel som oplysningerne om en sigtet, uanset sagen senere sluttes på baggrund af retsplejeloven og dermed ikke kommer for retten - eller kommer for retten og manden frikendes. Udgangspunktet er, at det er kvindens anmeldelse af manden, der tæller. Der forefindes også en del sager, hvor politiet afhører en mand enten som sigtet eller med sigtets rettigheder, men hvor kvinden ikke kan genkende ham, og der på grund af manglende spor/dna ikke sker mere i sagen. I den tidligere undersøgelse er sådan en mand kodet som gerningsmand, fordi udgangspunktet i den tidligere undersøgelse var, at denne mand så var gerningsmanden ifølge politiet. Dette er dermed også udgangspunktet for kodningen af denne undersøgelse (se i øvrigt nærmere om variablene afsnit G). Svarkategorier Som noget meget væsentligt for analysen af svarkategorierne skal det bemærkes, at uoplyst -kategorien skal fortolkes forskelligt afhængig af variablen. I nogle variable kodes uoplyst (kode 999), såfremt der ingen oplysninger findes i sagen i andre variable kodes der i lignende tilfælde nej. I en tredje kategori af variable indgår uoplyst slet ikke som svarmulighed. Fortolkningen af uoplyst findes beskrevet i kodebogen under hver variabel, og der henvises dertil for fortolkningen af hver enkelt variabel. Der er som hovedregel valgt betydningen af uoplyst udfra en vurdering af, hvorvidt svarene på den enkelte variabel vil være at finde i sagens akter. F.eks. gås ud fra, at samtlige sextyper vil blive nævnt i sagen (oral, anal, vaginal, onani), og derfor kodes nej, såfremt der intet står i sagen om det. Omvendt kodes uoplyst, såfremt der intet står i sagen om indtagelse af narkotika, idet man ikke kan være sikker på, det vil fremgå af sagen både kvinden og manden kan have en interesse i ikke at fortælle om eventuel indtagelse af stoffer. Som kodningen er fremskredet er vi blevet opmærksomme på, at der i enkelte af variablene burde være tilføjet uoplyst kategorier for oplysninger om hvorledes vi har valgt at kode i disse variable henvises til kommentarerne vedr. de enkelte variable her i kodebogen. Undervejs i kodningen er der i kodebogen specificeret hvad afkrydsning i svarkategorierne andet dækker over samt hvilke svarmuligheder, der eventuelt kan siges at mangle. Dette gøres med udgangspunkt i, at der således fremstår bidrag til analysen (således at høje svarprocenter i kategorien andet kan forklares), samt at der i en eventuel senere undersøgelse kan tilføjes yderligere relevante svarkategorier med det formål at opnå et så optimalt datasæt som muligt som grundlag for en kvantitativ analyse. Derudover udarbejdes sagsresuméer for hver enkelt sag.

5 5 Talkoder/tidstabeller 999 = uoplyst i sagen 998 = Husker ikke/ved ikke 997 = uendeligt mange (over 20) 996 = mange (11-20) 995 = en del gange (2-10) 994 = Løsladt uden fremstilling 993 = Udland 992 = sanktionen ikke fastsat endnu 991 = på ubestemt tid 990 = ingen anholdt/sigtelse/dom/undersøgelse/grundlovsforhør/afgørelse (i 1. instans) /afgørelse i 2. instans/ingen g-mand fundet. Anvendelsen af denne kode viser, at oplysningen ikke er uoplyst på den måde, at oplysningen ikke er fundet i sagen, MEN at oplysningen ikke findes af andre grunde, eksempelvis kan der ikke opgives tidsrum mellem voldtægten og afgørelsen i 2. instans, hvis der ikke har været en retssag i det hele taget. 989 = undersøgelse sket før anmeldelse ELLER anholdelse sket før anmeldelse (hvis g- manden f.eks. er anholdt for anden kriminalitet da anmeldelsen om voldtægt indløber). 988 = livstid Brugen af kode 990 og 999 som svarmulighed er ikke stringent gennemført i hele skemaet der vil således være variable, hvor der kun kan svares 999 og ikke 990. I variable med tidstabeller som svarmuligheder vil der stå den samme tid flere gange, f.eks. 1-2 timer, 2-5 timer (2 timer går igen i begge variable). Der vil altid blive kodet for det længste tidspunkt. Dvs er der gået 2 timer f.eks. fra voldtægt til anmeldelse kodes det i nævnte tilfælde som 2-5 timer. Kodning af ufuldstændige sager I de sager, hvor der kun findes enkelte dokumenter, idet resten af sagen er bortkommet, vil en del af variablene ikke være besvaret fuldstændig korrekt, idet der ikke har været en passende svarmulighed. I de situationer er der tolket indskrænkende, dvs står det ikke i dommen, kodes der nej eller så vidt muligt uoplyst. Dette har i undersøgelsen vist sig at dreje sig om ganske få sager og har ingen betydningen for den statistiske analyse. Anvendte forkortelser I kodebogen anvendes undertiden visse forkortelser, herunder g-mand (=manden eller gerningsmanden), CFV (=Center for Voldtægtsofre), g-sted (=gerningssted) og g-tid (gerningstid). Kvinden i sagen omtales i varierende grad som kvinden eller ofret - nogle steder blot K.

6 6 Variablene A - Basisoplysninger A101. Skemanummer Hver sag skal have sit eget løbenummer startende fra 1. Det bliver det unikke nummer, hvad angår antal voldtægtshandlinger, idet der udfyldes et skema for hver kvinde, der er blevet voldtaget/forsøgt voldtaget samt for hver voldtægtsmand. A102. Id-nummer for koder Hver person, der skal taste oplysninger, skal have et id-nummer. Der skal tastes et password i begyndelsen, som derefter automatisk udløser id-nummeret på personen, der har logget på. A103. Undersøgelse Undersøgelsesnummeret vil i denne undersøgelse altid være = 2. 2 står for undersøgelsesår (i modsætning til sidste undersøgelse hvor tallene var fra ). Dette vil også automatisk komme op, men således at man kan rette i det. A104. Journalnummer Journalnummeret kan indeholde bindestreger eller bogstaver. Dette er ikke hensigtsmæssigt, derfor skal vi have både det reelle journalnummer samt et journalnummer uden diverse tegn og bogstaver, dvs. kun med tal. Journalnummer med tegn kodes i denne variabel. A105. Journalnummer kun tal Journalnummeret renset for diverse tegn og bogstaver. Kommer automatisk op efter indtastningen af journalnummeret i foregående punkt. A106. Undersøgelsesnummer Såfremt sagen ikke har et undersøgelsesnummer (fordi den er oprettet hos politiet som en voldtægtssag) udfyldes her med 999. A107. Gerningskode Gerningskode = 216, = 217. Kan ses af journalnummeret, kommer automatisk op efter indtastning af journalnummeret. A108. Anmeldelsesår Anmeldelsesår (f.eks. 1996) Anmeldes et overfald men der nævnes ikke noget om voldtægt før senere, koder vi dog stadig førstnævnte anmeldelsestidspunkt som anmeldelsestidspunktet for voldtægten med mindre der foreligger et nyt journalnummer på sagen med en ny anmeldelsesdato Det kan forekomme misvisende at anmeldelsestidspunktet er noteret som før gerningen er afsluttet. Dette er rigtigt kodet idet g-mand holdt offer indespærret i 3 timer og imens blev forbrydelsen anmeldt. A109. Anmeldelsesdato Der skal kunne tastes tal fra 1 til og med 31. Med dato menes ikke måneden kun dagen Det kan forekomme misvisende at anmeldelsestidspunktet er noteret som før gerningen er afsluttet. Dette er rigtigt kodet idet g-mand holdt offer indespærret i 3 timer og imens blev forbrydelsen anmeldt.

7 7 A110. Anmeldelsesmåned 2021 Det kan forekomme misvisende at anmeldelsestidspunktet er noteret som før gernin gen er afsluttet. Dette er rigtigt kodet idet g-mand holdt offer indespærret i 3 timer og imens blev forbrydelsen anmeldt. A111. Anmeldelsesugedag 2021 Det kan forekomme misvisende at anmeldelsestidspunktet er noteret som før gerningen er afsluttet. Dette er rigtigt kodet idet g-mand holdt offer indespærret i 3 timer og imens blev forbrydelsen anmeldt. A112. Anmeldelsestidspunkt Tidspunktet vil typisk stå på anmeldelsesblanketten eller i døgnrapporten, som kan være vedlagt. Såfremt kvinden eller andre i hendes omgangskreds/familie har forsøgt at anmelde voldtægten på et tidligere tidspunkt, end det tidspunkt, politiet angiver i anmeldelsen, noteres det tidligste tidspunkt. Dette kan f.eks. være situationer, hvor kvinden henvender sig i weekenden eller om aftenen og får besked på at vende tilbage næste dag/om mandagen/i åbningstiden. For at kode det tidligere tidspunkt, skal det fremgå af kvindens og/eller vidners forklaring til rapport, at de forsøgte at anmelde med blev henvist til et senere tidspunkt Det kan forekomme misvisende at anmeldelsestidspunktet er noteret som før gernin gen er afsluttet. Dette er rigtigt kodet idet g-mand holdt offer indespærret i 3 timer og imens blev forbrydelsen anmeldt.

8 8 B Forbrydelsen, karakter B101. Forbrydelsen Kun én svarmulighed enten fuldbyrdet eller forsøg. Tidligere indgik også medvirken som en kategori den blev taget ud af undersøgelsen (meningsløst at have medvirken med enten er forbrydelsen fuldbyrdet eller også er den forsøg, man kan ikke medvirke såfremt fuldbyrdelse eller forsøg ikke sker). Det er en fejl (formentlig en tastefejl), når der i undersøgelsen er sat kryds i medvirken og ikke andet i én af sagerne. Er der flere g-mænd kodes et skema for hver g-mand. I de tilfælde hvor en g-mand kun medvirker, dvs uden selv at voldtage kvinden, kodes der i denne variabel efter, hvorvidt kvinden er udsat for fuldbyrdet voldtægt eller forsøg på voldtægt fra de øvrige g-mænd (men KUN i denne variabel ikke i de følgende, disse udfyldes pr. g-mand ). Hvad den enkelte g-mand, som kun medvirker, så har gjort ved kvinden, fremgår af de flg. variable om den seksuelle gerning. Dvs det kan umiddelbart se modstridende ud i de medvirkende g-mænds skemaer, idet der i sådan et skema vil kodes i B101, at kvinden har været udsat for voldtægt, men at penis f.eks. ikke har været indført nogen steder. Såfremt der både indgår forsøg og fuldbyrdet voldtægt (f.eks. ved gruppevoldtæger) afkrydses den værste, dvs. den fuldbyrdede, såfremt der har været tale om fuldbyrdet voldtægt. Fuldbyrdet voldtægt er kodet, når penis er indført i vagina, anus eller mund (hvilket ikke svarer helt til den juridiske terminologi, idet indføring i anus eller mund beskrives som overtrædelse af 224 jf. 216 anden kønslig omgang ved anvendelse af vold eller trussel om vold). Dog skal der først og fremmest kodes efter, hvad der står i rapporten, dvs. hvad den enkelte politibetjent har vurderet. Sådan gjorde koderen i den gamle undersøgelse. Ex. hvis betjenten kalder det forsøg på voldtægt, hvori indgår oralsex, koder vi det også kun som forsøg, selvom der er indføring i munden. Forsøg på voldtægt: 216 eller 217 jf. 21. Medvirken til voldtægt: 216 eller 217 jf. 23. Oral- og analsex kan stå beskrevet i sagen som 224 jf. 216 (eller 217). B Sex-type Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (ja/nej/ofret husker ikke eller ved ikke/uoplyst). I tilfælde af flere voldtægter kodes alle de sex-typer kvinden udsættes for. Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt f.eks. aftalt oralsex hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil det frivillige/aftalte kodes ikke i denne variabel. Oral og onani går på, om kvinden udfører oralsex på manden, og om hun onanerer på ham og kodes i denne variabel. Såfremt manden slikker kvinden kodes det i senere variabel om kys/slik. Onanerer manden på kvinden (rører ved kvindens kønsdel og kvinden opfatter det som forsøg på onani) kodes det i variablen om berøring af kvinden under tøjet. Onani er ikke når g-manden selv onanerer og f.eks. får sædafgang på kvinden vi koder det kun her såfremt, han har tvunget kvinden til at onanere ham f.eks. med hånden. Såfremt andet afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad andet går ud på.

9 9 Hvornår anvendes husker ikke/ved ikke, nej, og uoplyst : Man må gå ud fra, at spørgsmålet om, hvilke sextyper kvinden har været udsat for, vil være belyst i sagen. Dvs fortæller kvinden kun om vaginalt samleje, går vi ud fra, at det er den eneste sex-type, der har fundet sted. Således kodes NEJ i de andre sex-typer (oral, anal, onani), hvis de ikke nævnes, IKKE uoplyst. Uoplyst afkrydses alene såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af, at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Det er meget utænkeligt, såfremt der er tale om en anmeldelse af voldtægt, at man ikke skulle tale om f.eks. sex-type under afhøringen. Uoplyst vil derfor meget sjældent skulle anvendes her. Fremgår det af sagen, at kvinden muligt ikke kan huske, hvad der er foregået, kodes husker ikke/ved ikke og IKKE uoplyst. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun lukker af / bliver væk /fortrænger, hvad der foregår. Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre. B Seksuel berøring (ikke med penis eller mund) udelukkende uden på tøj Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller ved ikke/uoplyst). Såfremt andet afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad andet går ud på.. Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt f.eks. aftalt oralsex hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil det frivillige/aftalte kodes ikke i denne variabel. Bemærk: i overskriften til variablen står der udelukkende udenpå tøj vi koder AL BERØ- RING uden på tøj, selvom der også er sket andet Hvornår uoplyst, hvornår husker ikke/ved ikke: Denne variabel samt de følgende variable (frem til B191) er medtaget med stærk inspiration fra Center for voldtægtsofres skema (Rigshospitalet). På centret udspørges den voldtagne kvinde efter et skema, og centret er dermed sikre på, at få alle oplysningerne frem (forudsat naturligvis at kvinden kan huske og ved, hvad der er foregået). Vort skema udfyldes imidlertid ud fra papirsagerne hos politiet. Det betyder, at den enkelte betjent ikke nødvendigvis har spurgt kvinden, om hun f.eks. er blevet berørt uden på tøjet, inden på tøjet, er blevet kysset/slikket. Det er heller ikke sikkert, kvinden fortæller om f.eks. berøring uden på tøjet/inden på tøjet osv, for det vigtigste/værste vil være, om og hvor (sex-type) g-manden havde fuldbyrdet voldtægt, og om der blev anvendt vold, og i givet tilfælde, hvilken vold/hvor slem. Derfor kodes uoplyst, såfremt der ingen oplysninger er i sagen om: seksuel berøring uden på tøj, seksuel berøring under tøj, kys og/el slik, (variable B121-B141). Siger kvinden f.eks., at g- manden rører hendes vagina under tøjet, kan det ikke udelukkes, at han også har berørt hendes bryster det kan være, kvinden blot ikke nævner det, eller at politibetjenten ikke nedskriver det. Såfremt vi har en begrundet fornemmelse af, at kvinden har fortalt detaljeret om hændelsen, kan dog kodes nej og ikke uoplyst. Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes husker ikke/ved ikke og IKKE uoplyst. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for

10 10 voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun lukker af / bliver væk /fortrænger, hvad der foregår. Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre. Andet: Skema 2 Skema 18 Skema 28 Lår og endeballer under dynen Ballerne River bukserne i stykker, så knappen sprænger hun slipper væk Skema balderne Skema 453 holder om hende da hun vågner, nusser hende i håret. Skema en holder hende mens en anden tager bukserne af hende Hvis der er sat kryds i andet, betyder det, hvis ikke andet står anført, at g-mand har befølt offer på hele kroppen (seksuelt). Gælder skemaer der starter med 2000-nummer 2005 offer udtaler at g-mand gramser på hende g-mand tager hende på ballerne 2091 rør offer på lårene 2193 G-mand holder offer om balderne g-mand beføler offer på inderlår, samtidig med at han kører bil 2254 g-mænd slår offer på ende og lår 2255 g-mand slår på ende og lår 2264 berør på baller Skema 4001 Befamler forurettede på kroppen Skema 4013 G-manden tog på offerets over hele kroppen Skema 4081 På lårene Skema 4088 På kroppen Skema 4090 På lårene Skema 4131 På inderlårene (udvist om der er uden eller under tøjet) Skema 4153 Hofterne Skema 4157 På lårene Skema 4166 Hele kroppen Skema 4173 Han gnubber sig op af hendes bagdel Skema 4187 På lår Skema 4190 På lår Skema 4191 På lår

11 11 B Se ksuel berøring (ikke med penis eller mund) under tøj. Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller ved ikke/uoplyst). Oral og onani hvor kvinden udfører oralsex på manden og/eller onanerer på ham kodes i variabel B Såfremt manden slikker kvinden kodes det i senere variabel om kys/slik onanerer manden på kvinden kodes det her i denne variabel om berøring af kvinden under tøjet. Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt f.eks. aftalt oralsex hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil det frivillige/aftalte kodes ikke i denne variabel. Såfremt andet afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad andet går ud på: Hvornår uoplyst, hvornår husker ikke/ved ikke: Denne variabel samt de følgende variabel (frem til B191) er medtaget med stærk inspiration fra Center for voldtægtsofres skema (Rigshospitalet). På centret udspørges den voldtagne kvinde efter et skema, og centret er dermed sikre på, at få alle oplysningerne frem (forudsat naturligvis at kvinden kan huske og ved, hvad der er foregået). Vort skema udfyldes imidlertid ud fra papirsagerne hos politiet. Det betyder, at den enkelte betjent ikke nødvendigvis har spurgt kvinden, om hun f.eks. er blevet berørt uden på tøjet, inden på tøjet, er blevet kysset/slikket. Det er heller ikke sikkert, kvinden fortæller om f.eks. berøring uden på tøjet/inden på tøjet osv, for det vigtigste/værste vil være, om og hvor (sex-type) g-manden havde fuldbyrdet voldtægt, og om der blev anvendt vold, og i givet tilfælde, hvilken vold/hvor slem. Derfor kodes uoplyst, såfremt der ingen oplysninger er i sagen om: seksuel berøring uden på tøj, seksuel berøring under tøj, kys og/el slik (variable B121-B141). Siger kvinden f.eks., at g- manden rører hendes vagina under tøjet, kan det ikke udelukkes, at han også har berørt hendes bryster det kan være, kvinden blot ikke nævner det, eller at politibetjenten ikke nedskriver det. Såfremt vi har en begrundet fornemmelse af, at kvinden har fortalt detaljeret om hændelsen, kan dog kodes nej og ikke uoplyst. Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes husker ikke/ved ikke og IKKE uoplyst. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun lukker af / bliver væk /fortrænger, hvad der foregår. Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre. Andet: Skema 3 Skema 334 Skema 366 Skema 421 g-mand klapper offer på balderne og i skridtet, udtaler ved afhøring at han har erfaring for, at kvinder godt kan lide det sådan. Den seksuelle berøring på bryster og vagina er her ved bid. Balder rager på hende overalt. kysser og kærtegner på hele kroppen 2005 offer udtaler at g-mand gramser på hende.

12 g-mand tager på offers bare lår g-mand tager på offers balder og slår hende i enden g-mand gnider penis op af offers ryg, som står foroverbøjet g-mand berører offer over det hele 2227 inderlår 2264 berør på baller 2343 Han beføler hende på maven. Skema 4003 Befølt hende i skridtet Skema 4008 G-mand gnider sin sne hånd op af offers ene lår Skema 4018 På maven Skema 4047 Finger op i hendes skede Skema 4104 ryggen og over det hele Skema 4119 På lårene Skema 4230 På lårene B Kys og/eller slik Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller ved ikke/uoplyst). Oral og onani hvor kvinden udfører oralsex på manden og/eller onanerer på ham kodes i variabel B Såfremt manden slikker kvinden kodes det i variablen om kys/slik onanerer manden på kvinden kodes det i variablen om berøring af kvinden under tøjet. Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt f.eks. aftalt oralsex hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil det frivillige/aftalte kodes ikke i denne variabel. Såfremt andet afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad andet går ud på. Hvornår uoplyst, hvornår husker ikke/ved ikke: Denne variabel samt de følgende variable (frem til B191) er medtaget med stærk inspiration fra Center for voldtægtsofres skema (Rigshospitalet). På centret udspørges den voldtagne kvinde efter et skema, og centret er dermed sikre på, at få alle oplysningerne frem (forudsat naturligvis at kvinden kan huske og ved, hvad der er foregået). Vort skema udfyldes imidlertid ud fra papirsagerne hos politiet. Det betyder, at den enkelte betjent ikke nødvendigvis har spurgt kvinden, om hun f.eks. er blevet berørt uden på tøjet, inden på tøjet, er blevet kysset/slikket. Det er heller ikke sikkert, kvinden fortæller om f.eks. berøring uden på tøjet/inden på tøjet osv, for det vigtigste/værste vil være, om og hvor (sex-type) g-manden havde fuldbyrdet voldtægt, og om der blev anvendt vold, og i givet tilfælde, hvilken vold/hvor slem. Derfor kodes uoplyst, såfremt der ingen oplysninger er i sagen om: seksuel berøring uden på tøj, seksuel berøring under tøj, kys og/el slik (variable B121-B141). Siger kvinden f.eks., at g- manden rører hendes vagina under tøjet, kan det ikke udelukkes, at han også har berørt hendes bryster det kan være, kvinden blot ikke nævner det, eller at politibetjenten ikke nedskriver det. Såfremt vi har en begrundet fornemmelse af, at kvinden har fortalt detaljeret om hændelsen, kan dog kodes nej og ikke uoplyst. Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes husker ikke/ved ikke og IKKE uoplyst. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for

13 13 voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun lukker af / bliver væk /fortrænger, hvad der foregår. Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre. Andet: Skema 2 Maven Skema 366 slikker hende overalt opførte sig som en hund Skema 421 kysser og kærtegner på hele kroppen 2178 g-mand slikker offers tær Skema 4079 På maven Skema 4088 På øren Skema 4132 På maven Skema 4133 På ryggen Skema 4142 Over det hele (Udvist om det er under eller oven på tøjet) Skema 4153 Nakken Skema 4186 Ryggen Skema 4230 Over det hele Skema 4239 Lårene B Penis berørt ofret udover eventuel indtrængning Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller ved ikke/uoplyst). Går ikke på forsøg, det kodes i B161. Dvs variablen går mere på leg m penis. Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt f.eks. aftalt oralsex hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil det frivillige/aftalte kodes ikke i denne variabel. Såfremt andet afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad andet går ud på: Skema 63 Kører penis frem og tilbage mellem lårene Hvornår anvendes ja, nej, husker ikke/ved ikke og uoplyst : Vi går ud fra, at spørgsmålet om, hvorvidt penis har berørt kvinden, vil være belyst i sagen. Er det ikke nævnt i sagen, kodes derfor nej udfor de forskellige variable. Uoplyst afkrydses kun, såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af, at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes husker ikke/ved ikke og IKKE uoplyst. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på

14 14 grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun lukker af / bliver væk /fortrænger, hvad der foregår. Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre. B Forsøg på indtrængning (ikke lykkedes) Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller ved ikke/uoplyst). Bemærk: variablen går KUN på forsøg, dvs hvor indtrængning ikke lykkedes. Der kan f.eks. godt være indtrængning i vagina, men kun forsøg i anus i sådan et tilfælde afkrydses ja ud for anus i denne variabel (vagina er i det tilfælde jo så fuldbyrdet). Der er alene tale om forsøg på indtrængning med penis. Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt f.eks. aftalt oralsex hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil det frivillige/aftalte kodes ikke i denne variabel. Hvornår anvendes ja, nej, husker ikke/ved ikke og uoplyst : Man må gå ud fra, at spørgsmålet om, hvorvidt g-manden har forsøgt indtrængning, uden at det er lykkedes ham, vil være belyst i sagen. Er det ikke nævnt i sagen, kodes derfor nej udfor de forskellige variable. Dvs fortæller kvinden kun om, at g-manden har forsøgt at trænge ind i anus, går vi ud fra, at det er det eneste sted, han har forsøgt at trænge ind i ellers ville kvinden have nævnt det, eller politibetjenten spurgt til det og dermed noteret det i sagen. Vi ville således i nævnte situation kode JA udfor anus og NEJ i de andre steder (mund, vagina, andet). Hvis der ER sket indtrængning i anus, kodes nej i anus, idet denne variabel alene handler om forsøg på indtrængning = ER indtrængning sket, er der ikke tale om forsøg, derfor svares der i så tilfælde nej. Indtrængning skal i stedet kodes i variabel B171 Penis indført eller B181 Andet indført Uoplyst afkrydses kun, såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af, at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Det er meget utænkeligt, såfremt der er tale om en anmeldelse af voldtægt, at man under afhøringen ikke skulle tale om f.eks. forsøg på indtrængning. Uoplyst vil derfor skulle anvendes meget sjældent. Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes husker ikke/ved ikke og IKKE uoplyst. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun lukker af / bliver væk /fortrænger, hvad der foregår. Såfremt andet afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad andet går ud på: Skema 4058 På ryggen Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre.

15 15 B Penis indført Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller ved ikke/uoplyst). I tilfælde af flere voldtæger kodes for alt dét, kvinden udsættes for. Såfremt andet afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad andet går ud på. Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt f.eks. aftalt oralsex hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil det frivillige/aftalte kodes ikke i denne variabel. Hvornår anvendes ja, nej, husker ikke/ved ikke og uoplyst : Man må gå ud fra, at spørgsmålet om, hvorvidt g-manden har indført penis i kvinden, vil være belyst i sagen. Er det ikke nævnt i sagen, koder vi derfor nej udfor de forskellige variable. Dvs fortæller kvinden kun om, at g-manden har trængt ind i anus, går vi ud fra, at det er det eneste sted, han har trængt ind i ellers ville kvinden have nævnt det, eller politibetjenten spurgt til det og dermed noteret det i sagen. Vi ville således i nævnte situation kode JA udfor anus og NEJ i de andre steder (mund, vagina, andet). Uoplyst afkrydses kun, såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af, at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Det er meget utænkeligt, såfremt der er tale om en anmeldelse af voldtægt, at man under afhøringen ikke skulle tale om f.eks. hvorvidt penis blev indført. Uoplyst vil derfor skulle anvendes meget sjældent. Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes husker ikke/ved ikke og IKKE uoplyst. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun lukker af / bliver væk /fortrænger, hvad der foregår. Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre. B Andet indført I tilfælde af flere voldtæger kodes for alt dét, kvinden udsættes for. Variablen går på, hvor g-manden har indført andet i kvinden, dvs andet end penis. Eksempelvis kan g-manden have indført dildo i vagina eller anus. Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller ved ikke/uoplyst). Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt f.eks. aftalt oralsex hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil det frivillige/aftalte kodes ikke i denne variabel. Såfremt andet afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer.

16 16 Hvornår anvendes ja, nej, husker ikke/ved ikke og uoplyst : Man må gå ud fra, at spørgsmålet om, hvor g-manden har indført noget i kvinden, vil være belyst i sagen. Er det ikke nævnt i sagen, koder vi derfor nej udfor de forskellige variable. Dvs fortæller kvinden kun om, at g-manden har indført noget i anus, går vi ud fra, at det er det eneste sted, han har indført noget i ellers ville kvinden have nævnt det, eller politibetjenten spurgt til det og dermed noteret det i sagen. Vi ville således i nævnte situation kode JA udfor anus og NEJ i de andre steder (mund, vagina, andet). Uoplyst afkrydses kun, såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af, at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Det er meget utænkeligt, såfremt der er tale om en anmeldelse af voldtægt, at man under afhøringen ikke skulle tale om, hvor g-manden har indført andet i kvinden (andet end penis). Uoplyst vil derfor skulle anvendes meget sjældent. Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes husker ikke/ved ikke og IKKE uoplyst. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun lukker af / bliver væk /fortrænger, hvad der foregår. Andet - hvor har g-manden indført noget (udover anus, vagina og mund): Der kan opstå nogen forvirring i denne variabel, fordi spørgsmålet går på, om andet er indført i mund, anus, vagina eller andet. Der er altså 2 stk. andet. Hvad g-manden indfører beskrives i næste variabel. I denne variabel beskrives alene, HVOR der er indført noget. Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre. B Hvad er indført Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller ved ikke/uoplyst). I tilfælde af flere voldtæger kodes for alt dét, kvinden udsættes for. Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt f.eks. aftalt oralsex hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil det frivillige/aftalte kodes ikke i denne variabel. Såfremt andet afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer. Skal tilføjes flere svarmuligheder undervejs, såfremt vi støder på det i sagerne. BEMÆRK: disponibel A skal hedde finger/fingre/hånd. Tilføjelse af flere svarkategorier skal aftales indbyrdes mellem koderne. Hvornår anvendes ja, nej, husker ikke/ved ikke og uoplyst : Man må gå ud fra, at spørgsmålet om, hvad g-manden har indført noget i kvinden, vil være belyst i sagen. Er det ikke nævnt i sagen, koder vi derfor nej udfor de forskellige variable. Dvs fortæller kvinden kun om, at g-manden har indført noget, f.eks. dildo, i anus, går vi ud fra, at det er det eneste, han har indført ellers ville kvinden have nævnt det, eller politibe-

17 17 tjenten spurgt til det og dermed noteret det i sagen. Vi ville således i nævnte situation kode JA udfor dildo og NEJ i de andre steder (våben, finger, andet). Uoplyst afkrydses kun, såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af, at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Det er meget utænkeligt, såfremt der er tale om en anmeldelse af voldtægt, at man under afhøringen ikke skulle tale om f.eks. hvad g-manden har indført. Uoplyst vil derfor skulle anvendes meget sjældent. Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes husker ikke/ved ikke og IKKE uoplyst. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun lukker af / bliver væk /fortrænger, hvad der foregår. Andet: Skema 65 Tunge Skema 167 creme-flaske (indført uden skader i vagina til følge) Skema 372 agurk Skema 440 Flaske Skema 410 kæp Skema 467 Tunge Skema 536 træ-ting evt kosteskaft (K sigtes for falsk forklaring, ingen skader i vagina) Skema 614 Tunge Skema 826 Flaske (i anus) Skema 831 vaginalkugler (i skede) Skema 854 blyant, skruetrækker 2034 g-mand fører et eller andet op i offers skede, for at slette beviserne, siger han. Det er uvist hvad. Offer besvimer herefter af smerte g-mand indfører en agurk i offers skede g-mand fører sin tunge ind i skede G-mand har indført slik i offers skede og derefter suget/slikket det ud af hende g-mand fører et stearinlys ud og ind af offers skede g-mand ønsker at udføre et slags lavement på offer, hvorfor han tager brusehovedet af bruseren, og fører den op i offers endetarm adskillige gange for at foretage skyld g-mand arrangerer trekant med sin evnesvage kæreste og offer, han får kæresten til at indføre agurk i offers skede, mens han tager billeder heraf G-mand indfører en ølflaske adskillige gange i vagina 4165 Stearinlys Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tol-

18 18 kes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre. B201. Kondom benyttet Såfremt der intet fremgår af sagen om, hvorvidt kondom blev benyttet ved en fuldbyrdet voldtægt, kodes der i uoplyst. Nej kodes således kun såfremt det positivt fremgår, at der ikke har været brugt kondom (husk altid det er ifølge kvinden). Ved forsøg på voldtægt, kodes forsøg, uvist om brug af kondom i de tilfælde, hvor forsøget ikke udelukker, at g-manden ville have brugt kondom, hvis det var kommet videre. Er der i sagen tale om, at kvinden, på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun lukkede af / blev væk /fortrængte, hvad der foregik, kodes dog husker ikke/ved ikke. Dette gælder også i tilfælde af bevidstløshed. Har g-manden kun medvirket kodes andet. Andet: Skema 98 Kun medvirket Skema 221 g-mand forsøger via Internet at få andre til at voldtage kvinden sker aldrig Skema 277 Kun medvirket Skema 297 Kun medvirket Skema 308 Kun medvirket Skema 320 kun medvirket Skema 397 kun medvirket Skema kun medvirket Skema kun medvirket Skema 495 Kun medvirket Skema 511 Kun medvirket Skema 518 Kun medvirket Skema 545 Kun medvirket Skema 598 Kun medvirket + er kvinde Skema 604 Kun medvirket Skema Kun medvirket Skema 634 Kun medvirket Skema Kun medvirket Skema 671 kun medvirket Skema 728 kun medvirket Skema 731 kun medvirket Skema 734 kun medvirket Skema 741 kun medvirket kvinde Skema 794 kun medvirket

19 19 Skema 819 kun medvirket Skema 825 kun medvirket Skema kun medvirket Skema kun medvirket Skema 870 kun medvirket Skema 886 kun medvirket Skemaer med 2000-nummer (koder noterer): Hvis der er krydset af i andet og intet andet står anført nedenunder, betyder det, at der er tale om gruppevoldtægt, og at g-manden har hjulpet til, altså fx holdt offeret. (dette har jeg dog først kodet fra skema 2247). Skema 4064 Han medvirker uden at gøre noget seksuelt ved hende Skema 4133 Han har kun stukket en finger op i hendes skede (selv om der er en vold tægtsjornalnummer) Skema 4140 Kun medvirker Skema 4141 Kun medvirker Skema 4150 Hun kan ikke huske præcis var der er sket Skema 4180 Kun medvirker Skema 4183 Kun medvirker Skema 4194 Kun medvirker Skema 4214 Kun medvirker Skema 4215 Kun medvirker B202. Sædafgang vaginalt Er der ikke sket sædafgang nogen steder, kodes altid i nej, ikke sædafgang i det hele taget. Det fremgår ikke nødvendigvis af sagen, hvorvidt g-manden har haft sædafgang. Dog nævnes det ofte. Mangler der af en eller anden grund oplysninger om det, koder vi uoplyst. Eneste undtagelser er chok/fortrængnings-situationen. Dvs såfremt der i sagen tale om, at kvinden, på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun lukkede af / blev væk /fortrængte, hvad der foregik, kodes husker ikke/ved ikke. Dette gælder også i tilfælde af bevidstløshed. Dog kodes ikke uoplyst til f.eks. sædafgang vaginalt og oralt, hvis det fremgår af sagen, at de kun har haft vaginalt samleje så kodes nej. Man kan se under spor E181, om der er fundet sæd i sagen i det hele taget. Om g-mandens DNA er fundet kan ses af variabel E192. B203. Sædafgang oralt Er der ikke sket sædafgang nogen steder, kodes altid i nej, ikke sædafgang i det hele taget. Det fremgår ikke nødvendigvis af sagen, hvorvidt g-manden har haft sædafgang. Dog nævnes det ofte. Mangler der af en eller anden grund oplysninger om det, koder vi uoplyst. Eneste

20 20 undtagelser er chok/fortrængnings-situationen. Dvs såfremt der i sagen tale om, at kvinden, på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun lukkede af / blev væk /fortrængte, hvad der foregik, kodes husker ikke/ved ikke. Dette gælder også i tilfælde af bevidstløshed. Dog kodes ikke uoplyst til f.eks. sædafgang vaginalt og oralt, hvis det fremgår af sagen, at de kun har haft vaginalt samleje så kodes nej. Man kan se under spor E181, om der er fundet sæd i sagen i det hele taget. Om g-mandens DNA er fundet kan ses af variabel E192. B204. Sædafgang analt Er der ikke sket sædafgang nogen steder, kodes altid i nej, ikke sædafgang i det hele taget. Det fremgår ikke nødvendigvis af sagen, hvorvidt g-manden har haft sædafgang. Dog nævnes det ofte. Mangler der af en eller anden grund oplysninger om det, koder vi uoplyst. Eneste undtagelser er chok/fortrængnings-situationen. Dvs såfremt der i sagen tale om, at kvinden, på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun lukkede af / blev væk /fortrængte, hvad der foregik, kodes husker ikke/ved ikke. Dette gælder også i tilfælde af bevidstløshed. Dog kodes ikke uoplyst til f.eks. sædafgang analt og oralt, hvis det fremgår af sagen, at de kun har haft vaginalt samleje så kodes nej. Man kan se under spor E181, om der er fundet sæd i sagen i det hele taget. Om g-mandens DNA er fundet kan ses af variabel E192. B205. Sædafgang andet sted på kroppen Er der ikke sket sædafgang nogen steder, kodes altid i nej, ikke sædafgang i det hele taget. Det fremgår ikke nødvendigvis af sagen, hvorvidt g-manden har haft sædafgang. Dog nævnes det ofte. Mangler der af en eller anden grund oplysninger om det, koder vi uoplyst. Eneste undtagelser er chok/fortrængnings-situationen. Dvs såfremt der i sagen tale om, at kvinden, på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun lukkede af / blev væk /fortrængte, hvad der foregik, kodes husker ikke/ved ikke. Dette gælder også i tilfælde af bevidstløshed. Dog kodes ikke uoplyst til f.eks. sædafgang vaginalt og oralt, hvis det fremgår af sagen, at de kun har haft vaginalt samleje så kodes nej. Man kan se under spor E181, om der er fundet sæd i sagen i det hele taget. Om g-mandens DNA er fundet kan ses af variabel E192. Hvor på kroppen: Skema 16 trak sig ud af vagina og fik udløsning på hendes mave Skema 17 Skema 21 (samme g-mand som skema 16) trak sig ud af vagina og fik udløsning på hendes mave Sædrester fundet udenpå vagina Skema 2007 g-mand sædafgang på offers mave og bryster. Skema 2261 udover hendes ben

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Maj-Britt Elise Martinussen, Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del II: Falsk anmeldelse af voldtægt 1 VOLDTÆGT DER ANMELDES Del II: Falsk anmeldelse

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Bjarne Laursen, Flemming Balvig, Karin Sten Madsen, Maj-Britt Elise Martinussen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del IV: Mændene VOLDTÆGT DER ANMELDES Del IV: Mændene Bjarne Laursen, Flemming

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Voldtægt der anmeldes... Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet 1 VOLDTÆGT

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Karin Sten Madsen, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen Voldtægt der anmeldes... Del V: Kvinder der anmeldte voldtægt eller forsøg på voldtægt VOLDTÆGT DER ANMELDES

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Børn og unge. i politiets døgnrapporter. Hvem og hvorfor? Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 Kirsten Ørgaard Jette Jensen.

Børn og unge. i politiets døgnrapporter. Hvem og hvorfor? Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 Kirsten Ørgaard Jette Jensen. Børn og unge i politiets døgnrapporter Hvem og hvorfor? Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 Kirsten Ørgaard Jette Jensen Sponsoreret af: nunatta naqiterivia Børn og unge i politiets døgnrapporter Hvem

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

ALS og seksualitet. Hvordan påvirker ALS min seksualitet

ALS og seksualitet. Hvordan påvirker ALS min seksualitet ALS og seksualitet Hvis du har ALS, kan du her finde svar på nogle af de spørgsmål eller bekymringer, du måske har om, hvordan du kan udtrykke din seksualitet, uanset om du er i et forhold eller ej Hvordan

Læs mere

Pæne piger bliver da ikke voldtaget

Pæne piger bliver da ikke voldtaget Pæne piger bliver da ikke voldtaget Jeg talte ikke om det i halvandet år. Jeg har aldrig set på den hændelse som en voldtægt. En stærk pige som mig kunne ikke blive udsat for sådanne ydmygelser. Jeg er

Læs mere

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave.

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave. HVORDAN TALER JEG MED BØRN OM SEKSUALITET? Som voksne er vi gode til at vejlede og tale med børn om, hvordan de skal tale pænt til hinanden, sidde ordenligt ved bordet og ikke slå, når de bliver vrede.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Voldtægt. - råd og vejledning for pårørende. Med 11 personlige beretninger skrevet af voldtægtsofre, deres forældre, veninder og kærester.

Voldtægt. - råd og vejledning for pårørende. Med 11 personlige beretninger skrevet af voldtægtsofre, deres forældre, veninder og kærester. Voldtægt - råd og vejledning for pårørende Med 11 personlige beretninger skrevet af voldtægtsofre, deres forældre, veninder og kærester. Af Thomas Haansbæk Voldtægt - råd og vejledning for pårørende Med

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet.

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 9-340/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 15. januar

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk Camilla Laudrup Helle Rahbæk Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark ISBN 87-991390-0-6 VAR DET VOLDTÆGT? EN UNDERSØGELSE AF MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen

Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen Danske kvinders sex-hemmelighed: Mere end halvdelen simulerer orgasme Af Susanne Johansson, december 2012 03 Hun stønner sig fri for mere sex 05 Gallup-undersøgelse:

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Gå ind på www.effcaccidentreports.org (eller brug linket på www.foundationworld.org <0

Gå ind på www.effcaccidentreports.org (eller brug linket på www.foundationworld.org <0 Analyseprogram Brugervejledning Analyse af ulykker på byggepladser med funderingsarbejder og gg geotekniske arbejder 1 Registreringsprocedure Hvordan man opretter en konto og login-oplysningeroplysninger

Læs mere

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 14 PSYKOLOG NYT En voldtægt er belastende i sig selv men det kan det efterfølgende forløb også være. Hvordan kvinden, der anmelder overgrebet,

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2008

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2008 Center for Voldtægtsofre Odense Årsrapport 2008 Forord 2008 blev året, hvor det vigtige arbejde for voldtægtsramte fik en endnu fastere forankring i OUH s organisation, i og med at hospitalets direktion

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Anmeldelse om narkotikabesiddelse

Anmeldelse om narkotikabesiddelse Journalnummer forbeholdt politiet Østjyllands Politi Specialpatruljen Ridderstræde 1 8000 Århus C Anmeldelse om narkotikabesiddelse 1. GERNINGSSTED: Gerningsstedets navn: Telefonnr.: CVR-nr.: Adresse:

Læs mere

Redigeret af Katrine Sidenius og Karin Sten Madsen

Redigeret af Katrine Sidenius og Karin Sten Madsen Center for oldtægtsofre Status 2000-2004 & Årsrapport 2003 Center for oldtægtsofre Status 2000-2004 & Årsrapport 2003 Redigeret af Katrine Sidenius og Karin Sten Madsen Bidragydere til rapporten Overlæge

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586)

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) oktober 2002 Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) Kære Interviewere på denne undersøgelse Denne undersøgelse kan ses som en fortsættelse af den europæiske husholdningsundersøgelse (ECHP),

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne

10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne 10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne Introduktion Uanset hvor mange informationer man tilføjer en fejlrapport er det vigtigt, at man beslutter

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling BILAG 1 Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling Strafferetsplejeudvalget har til brug for overvejelserne i nærværende betænkning foretaget en undersøgelse af, hvorledes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere