دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق"

Transkript

1 دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

2 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری ضوابط مربوط به فضاهای تجاری / كسبی ضوابط تاسیسات الکتریکی آسانسور و سیستم اعالم حریق ضوابط و مقررات سیستم اعالم حریق...21 ضوابط ایمنی در اجرای آسانسور و پله برقی...22 ضوابط تاسیسات مکانیکی و سیستم اطفاء حریق...29 خاموش كننده های دستی سیستم اطفاء حریق...11 سیستم فشار مثبت...13 شبکه بارنده خودكار ( آب افشان )...16 ضوابط ایمنی...11 ضوابط ایمنی كارگاهی...41 ضوابط ایمنی تاسیسات و موتورخانه ضوابط مربوط به استفاده ازنمای شیشه ای و یا سنگ جان پناه ونورگیرها:

3 «به نام خدا» مقدمه : آتش سوزی حادثه ناگواری است كه هرروزه بسیاری ازساختمانها اعم از مجتمع های مسکونی اداری كارخانجات و...را به كام خود میکشدوگسترش آن همگام باگسترش صنعت وشهرسازی پیش میرود. باشد. ازسوی دیگر رشد جمعیت ومهاجرت به شهرهاباعث گسترش شهر وروی آوردن افراد به ساختمانهای بلند ومتراكم میگردد.یک حادثه آتش سوزی درچنین ساختمانهایی میتواند عواقب وخیم وخسارات جانی فراوانی رابه همراه داشته آمارهای منتشر شده ازسوی مراكز ذیصالح حاكی ازآن است كه ساالنه مقادیر فراوانی ازسرمایه های كشور براثرسوانحی ازقبیل سیل زلزله وآتش سوزی ازبین میرودوبه موازات آن رقم عمده ای ازنیروهای انسانی وامکانات كشور جذب مناطق آسیب دیده میشود كه به بازسازی فوری نیازدارند و انسانهای بیگناهی كه در این گونه حوادث جان خود را ازدست میدهند قسمت غیرقابل جبران این حوادث راتشکیل میدهند. عالوه برآن زندگی شهری به شیوه امروزی به خصوص درشهرهایی كه اغلب بدون رعایت مقررات ایمنی گسترش یافته اند باعث بروز مشکالت تغییرات وتحوالت اساسی درالگوهای كاروزندگی انسانها گردیده است. رواج استفاده ازمصالح و وسایل سوختنی وسعت وارتفاع بیش ازپیش بناها وبسیاری ازعوامل دیگر جملگی باعث افزایش ضریب خطر ومتعاقب آن آتش سوزی وگسترش خطرات درساختمانها شده است.درعین حال بانگاهی به شاخصهای رشد وتوسعه اقتصادی میتوان دریافت كه سرمایه گذاری دربخش مسکن همواره سهم چشمگیری ازتولید ناخالص ملی كشور را به خود اختصاص داده ومسئله ایمنی بناها چه ازنظرابعاد فرهنگی كشوراز اهمیت ویژه ای برخوردار است. واجتماعی وچه از دیدگاه حفظ سرمایه های ملی ازاین روبه استناد تبصره 14 ذیل ماده 33 قانون شهرداریها وهمچنین مبحث سوم از مقرارت ملی ساختمان حفاظت ساختمانها ( در مقابل حریق( و با توجه به مسئولیت سازمان آتش نشانی دربرنامه ریزی جهت ایمن سازی ساختمانها دربرابر حریق ضوابط ارائه شده در این دستورالعمل توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج و با همکاری معاونت محترم شهر سازی و معماری شهرداری کرج سازمان نظام مهندسی استان البرز تهیه و با در نظر گرفتن موارد فوق شامل ساختمانها با شرایط ذیل میباشد: 1 ساختمانهای با حداقل پنج سقف از معبر. 2 ساختمانهای با حداقل ده واحد در مجموع. 3 کلیه ساختمانهای با کاربرری غیر مسکونی. 1

4 جدول سیستمهای آتش نشانی الزامی و اختیاری نوع سیستم تاسیسات مکانیکی تاسیسات الکتریکی خاموش نوع ساختمان کننده آتش نشانی اطفاء خشک اطفاء ترکیبی فشار مثبت اسپرینکلر اعالم حریق برق اضطراری روشنایی ایمنی برق گیر * گروه الف * 3 طبقه * 4 طبقه گروه ب * 5 طبقه * تا 8 طبقه 8 طبقه گروه ج تا 11 طبقه گروه د به معنای الزامی و به معنای اختیاری می باشد. است. * 1 در صورت اجرای ده )11( واحد و بیشتر پاركینگ خودرو اجرای سیستم اطفاء اتوماتیک اسپرینکلر ( آب افشان ) اجباری 2 در صورت تعبیه باالبر خودرو باید طبقات پاركینگ بصورت فول اسپرینکلر ( آب افشان ) تجهیز گردند. 1 فول اسپرینکلر به معنای تجهیز كلیه قسمتهای یک فضا مانند پاركینگ و راه پله و... به سیستم اطفاء اتوماتیک ( آب افشان ) می باشد. 4

5 بخش دوم ضوابط تاسیسات الکتریکی آسانسور و سیستم اعالم حریق رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تاسیسات الکتریکی ساختمانها می تواند در بسیاری از موارد از حوادث جبران ناپذیری كه باعث ایجاد خسارت به جان و مال انسانها می گردد جلوگیری نماید. همچنین طراحی اصولی و نصب دقیق انواع شبکه های اخطاری محافظ ( تشخیص هشدار و اعالم حریق ) در هر تصرف می تواند در آگاهی بموقع از خطر موثر بوده و پیش از رسیدن محیط به لحظه بحران فرصت الزم برای عملیات مبارزه با آتش سوزی را فراهم آورد.به كمک این شبکه ها می توان تا حدود زیادی از تلفات و ضایعات حریق جلوگیری نمود به همین دلیل تجهیز بناها به این وسایل یکی از عوامل اصلی حفاظت جان و مال انسان در برابر آتش سوزی شناخته شده است. از این رو در همه مواردی كه در این دستورالعمل استفاده از این شبکه ها ضروری اعالم شود ضوابط مندرج در این بخش برای طراحی اجرا نگهداری و بازدید آنها الزامی است. 12 تعاریف تاسیسات الکتریکی مجموعه ای است از تجهیزات الکتریکی به هم پیوسته برای انجام هدف یا اهداف معین كه دارای مشخصه های هماهنگ و مرتبط باشند. سیستم اعالم حریق عادی هرنوع سیستم كشف واعالم حریق كه دارای زون بندی های مختلف بوده وجهت تعیین مکان دقیق حریق امکاناتی نداشته وتنها میتوان ازطریق چراغهای نشانگر) ) LED ازمحل وقوع حریق مطلع گردید. سیستم اعالم حریق آدرس پذیر نوعی سیستم اعالم حریق كه در آن كلیه تجهیزات و آشکارسازها دارای نشانی منحصر به فردی هستند كه به وسیله آن مورد شناسایی قرار می گیرند. ضد جرقه هرنوع موتور یا وسیله الکتریکی كه درهنگام قطع و وصل جریان برق دارای تجهیزاتی بعنوان خفه كن جرقه باشد. 3

6 کاشف )آشکارساز( مکنده دود آشکارساز دود كه در آن هوا و ذرات معلق در هوا از طریق دستگاه, نمونه برداری شده و به یک یا چند المان حساس به دود توسط یک مکنده حمل میگردد. )به عنوان مثال فن یا پمپ( یادآوری: هر المان حساس به دود ممکن است بیش از یک سنسور در معرض دود داشته باشد. کاشف ( آشکارساز (دودی: حس گر مورد استفاده درسیستم كشف واعالم حریق باقابلیت تشخیص دود و با بهره گیری ازدو مکانیزم نور یا یونیزاسیون درهنگام حریق میباشد. کاشف ( آشکارساز (حرارتی: حس گرمورد استفاده درسیستم كشف واعالم حریق با قابلیت تشخیص حرارت و با بهره گیری از دو مکانیزم ثابت یا افزایشی درهنگام وقوع حریق میباشد. کاشف ( آشکارساز( ترکیبی: حس گرهایی با قابلیت تشخیص دود وحرارت درهنگام حریق میباشند. کاشف ( آشکار ساز ) گاز : حس گرمورد استفاده در سیستم كشف واعالم حریق با قابلیت تشخیص منوكسید كربن و... می باشد. گازهای خطرناک مانند گاز سبک شهری 6

7 22 ضوابط و مقررات سیستم اعالم حریق ISIRI3706 اجزای سیستم میبایست تابع یکی ازاستانداردهای معتبر جهانی یا استاندارد ملی ایران 122 كلیه باشند. 222 كلیه وسایل و تجهیزات میبایست در مکانهای قابل دسترس نصب گردند. 322 كلیه فضاهای یک ساختمان اعم از اتاقها سالنها انباریها زیر زمینها اتاقهای زیرشیروانی قسمتهای فوقانی سقف های كاذب و دیگر فضاهای تقسیم بنا و قابل دسترس مانند : شفتهای آسانسور راه پله های محصور میبایست تحت پوشش سیستم اعالم حریق قرار گیرد. 422 در تمامی ساختمان ها چون سیستم آدرس پذیر خطاهای كاذب كمتری داشته و امکان عیب یابی و كشف حریق در آنها ساده تر می باشد این سیستم توصیه می شود اما در ساختمانهای زیر استفاده از سیستم متعارف در حال حاضر بالمانع است. 1( ساختمانهای زیر 21 متر ارتفاع )ارتفاع از كف معبر تا آخرین طبقه قابل تصرف( 2( ساختمانهای مسکونی 23 واحد و كمتر 3( ساختمانهای مسکونی با مساحت كل 3111 متر مربع و كمتر 4( اگر تعداد قطعات سیستم اعالم حریق )كاشفها( در هر طبقه 21 عدد و كمتر باشد. 522 در صورتی كه طراحان از سیستم اعالم حریق متعارف در طراحی ها استفاده كرده اند باید نقشه ها به گونه ای باشد كه امکان پیاده سازی سیستم آدرس پذیر در آن وجود داشته باشد. 622 در طراحی سیستم های اعالم حریق متعارف در صورتی كه نواحی آتش دارای درب مستقل در یک زون باشند بایستی در سر درب آنها باید ریموت اندیکاتور نصب شود.)جهت تشخیص حریق در آن ناحیه( 722 در صورتی كه یک فضای غیر قابل دسترس دارای مواد قابل اشتعال باشد باید عالوه بر ایجاد مسیر دسترسی به كاشف مناسب نیز مجهز گردند. 822 در صورتی كه فضای باالی سقف كاذب بطور كامل با مواد غیر قابل اشتعال پر شده باشد و یا یا بطور مستقیم به میله های نگهدارنده متصل شده باشد نیازی به نصب كاشف نخواهد بود. 2

8 922 در صورت اجرای سقف بصورت شبکه های باز با ابعاد حداقل 6/4 mm شامل موارد زیر نیازی به نصب كاشف نخواهد بود. الف(فضاهایی كه قابلیت دسترسی برای انبار كاال و یا ورود نخواهند داشت. )مانند نور گیر( افراد غیر مجاز را نداشته باشند نیازی به نصب كاشف ب(فضاهایی كه فاقد هر گونه تجهیزاتی از قبیل لوله های بخار تاسیسات الکتریکی و شفت می باشند نیازی به نصب كاشف نخواهند داشت. ج(فضای روی آن كامال بسته باشد. د( از كف باالیی آن جهت فرآوری جابجایی و انبار نمودن مایعات قابل اشتعال استفاده نشود مركز اعالم حریق میبایست درمکانی نصب و اجراء گرددكه ریسک حریق كمتری داشته و حضور افراد بصورت دائم و شبانه روز در آن میسر باشد. )جزئیات بیشتر در نشریه 622 معاونت برنامه ریزی( 1122 نصب حداقل یک كاشف )آشکارساز ) دودی در فضا یا اتاق نصب كنترل پانل مركزی ضروری می باشد نقشه های سیستم اعالم حریق میبایست در مقیاس مشخص ترسیم و شامل موارد زیر باشد : )1/200( مشخصات طبقه مقیاس تمامی دیوار ها و در ها تمامی تقسیم بندی ها partition( ) با ارتفاع بیش از 13 درصد ارتفاع طبقه كاربری هر یک از فضاهای نامشخص در پالن مشخص گردد موقعیت قرارگیری هر یک از دستگاهها Device( ) و تجهیزات سیستم اعالم حریق مشخص كردن فیدر مركز اعالم حریق تامین منبع برق پشتیبان )باطری( مطابق ضوابط استاندارد الزامی است موقعیت مکانی داكتهای مورد استفاده در سیستم 1

9 ارتفاع سقف و جزئیات ( Detail ) ساختار سقف )در صورت نیاز( 1322 رایزر دیاگرام سیستم اعالم حریق باید با سایر نقشه ها همخوانی و مطابقت داشته و شامل موارد زیر باشد : چیدمان سیستم در نمای برش ساختمان تعداد رایزر ها نوع و تعداد مدارهای هر رایزر نوع و تعداد دستگاهها و تجهیزات هر مدار روی هر طبقه یا سطح )شماره زون و شماره لوپ( اگر كل مساحت طبقات یک بنا از 111 متر مربع كمتر باشد Zone میتواند شامل بیش از یک طبقه باشد ( منطقه ) 1522 اگر كل مساحت طبقات یک بنا از 111 متر مربع بیشتر باشد نباید یک زون بیش ازیک طبقه را پوشش دهد. ( منطقه 1622 درمواردی كه یک ساختمان دارای كاربریهای گوناگونی است هرنوع تصرف باید بعنوان یک Zone ) جداگانه تلقی گردد. ( منطقه ) مجزا 1722 درمکانهایی كه راه پله به عنوان پله فرار استفاده می شود میبایست راه پله یک Zone درنظر گرفته شود. مساحت یک Zone ( منطقه ) نباید بیشتر از 2111 متر مربع باشد ( منطقه ) حداكثر 61 متر در تمامی جهات می باشد طول مسیر جستجو در یک Zone 9

10 ب )مسیری كه توسط یک فرد در واكنش به سیگنال اعالم حریق طی میکند ) ) BS ( از ورودی زون تا رسیدن به محل رویت حریق نباید از 61 متر تجاوز كند ) ) شستی های اعالم حریق باید در آستانه ( حداكثر 1.3 متر قبل یا بعد خروج ) تمامی راههای خروج ابتدای راه پله و تمامی مدخلهای منتهی به قسمتهای باز ساختمان قرار گیرند ) BS212 D( 2222 حداكثر مسافتی كه یک شخص باید طی نماید تا به اولین شستی اعالم حریق برسد 11 الی 43 متر می باشد. شستی های اعالم حریق باید در ارتفاع 1/21 تا 1/41 متری از كف تمام شده و در مکانی كه قابل رویت و دسترس بوده و توسط اشیاء دیگر احاطه نشده باشد نصب گردند. ) BS212 H ( 2322 تمامی شستی های اعالم حریق نصب شده در یک محل باید از یک نوع یک شکل و با یک كارایی انتخاب گردند. ( در صورت نصب شستی به صورت توكار حداقل باید 13 میلیمتر از آن بیرون از دیوار قرار بگیرد و قابل روئیت باشد ) 2422 حداقل میزان صدای تولید شده توسط آژیرها و زنگهای اعالم حریق در تمامی نقاط یک محل باید 65 db یا 5db باالتر از بیشترین میزان صدای موجود در محیط باشد. 11

11 2522 تمامی زنگها و آژیرهای یک محل باید از یک نوع و با یک صدا در نظر گرفته شوند متفاوت باشد. صدای تولید شده توسط آژیرها و زنگهای اعالم حریق باید با صدای تمام صداسازهای دیگر موجود در محل نصب حداقل یک آزیر جهت هر Zone ( منطقه ) ضروری می باشد اختصاص حداقل دو مدار مجزا برای آژیر و زنگهای اعالم حریق ضروری می باشد.)ارتفاع آژیر 2 متر باشد( 2922 اگر در سقف مانعی با ارتفاع بیش از 11 درصد ارتفاع اتاق وجود داشته باشد باید آن را در حکم دیواری كه فضا را به قسمتهای مجزا تبدیل می كند در نظر گرفت آشکار سازها نباید نزدیکتر از دو برابر ارتفاع چراغ یا هر مانعی كه در سقف كه كمتر از 25 cm ارتفاع دارد نصب شوند.برای موانع بلند تر از 25 cm ولی كمتر از 11 درصد ارتفاع اتاق این فاصله به 50 cm می رسد. 312 در هر یک از راهروهای طبقات باید یک آشکار ساز نصب گردد. نصب آشکار ساز در شفت آسانسور موتورخانه آن و كریدورها ضروری می باشد. آشکار سازهای حرارتی و دودی نباید در فاصله كمتر از 311 میلیمتری از هر گونه دیوار پارتیشن یا هر گونه مانع جریان یافتن دود و گازهای داغ مانند تیرهای سازه ای و داكتها كه در آنها موانع دارای عمق بیش از 111 میلیمتر می باشند نصب شوند. 11

12 3422 داخل سقفهای كاذب با ارتفاع و 80 cm و بیشتر نصب كاشف مناسب از نوع دودی ضروری می باشد. 352 حداقل فاصله آشکارسازها با دریچه های هوا 1 متر می باشد. 12

13 حداقل فاصله كاشف از دمنده های سقفی حداكثر فاصله آشکارسازها با آسانسور و هر داكت دیگر در هر طبقه 1.5 متر می باشد آشکارسازهای حرارتی و دودی با ید به نحوی نصب گردند كه سنسور آنها حداقل 25 mm و حداكثر 150 mm با سقف فاصله داشته باشند. الزم بذكر است استفاده از لوله آویز براكت و یا هر وسیله دیگر جهت انتقال كاشف ( آشکارساز ) به پایین سقف ممنوع می باشد. 11

14 3822 نصب كاشف های اعالم حریق در تمامی فضاهای ساختمان مانند ( اتاق خواب هال و پذیرایی و...( بصورت جداگانه الزامی است. نصب كاشف گاز شهری و مونواكسید كربن در فضاهای الزم نظیر آشپزخانه موتورخانه و..اجباری است حداكثر فاصله افقی بین هر نقطه داخل فضاهای پوششی آشکار ساز ها باید به شرح زیر باشد : سقفهای بدون شیب و تخت و كریدورهای با عرض بیش از 3 متر : ( مراجعه به شکل ) 5.3 m )حداكثر پوشش هر آشکار ساز 31 متر مربع ) الف آشکار ساز های حرارتی نقطه ای 7.5 m )حداكثر پوشش هر آشکار ساز 111 متر مربع ) ب آشکار ساز های دودی نقطه ای در كریدورهای با عرض كمتر از 3 متر : در اینگونه موارد برای محاسبه فاصله بین دو آشکار ساز 31 درصد اختالف عرض كریدور تا 3 متر را به شعاع فضای تحت پوشش آشکار ساز اضافه می كنیم. مثال : در یک كریدور با عرض 1 متر با توجه به وجود اختالف 2 متری این كریدور تا كریدور با عرض 3 متر 31 درصد این اختالف یعنی 1 متر را به شعاع فضای تحت پوشش دو آشکار ساز ( با فرض آشکار ساز دودی ) اضافه می كنیم و عدد 1/3 متر به دست می آید. 14

15 11922 در سقف های شیب دار : ج ه ت م حا س ب ه فا صلل ه بل ی ن آ شلکا ر سلا ز هلا د ر سل ق ف هلا ی شل ی ب د ا ر بل ه ا ز ا ی هل ر د ر جل ه ا ز شل ی ب تلا حلد اك ث ر 23 درجه 1 درصد به فضای پوشش آشکار ساز اضافه می گردد. جهت شیبهای بلیش از 23 درجله ضلریب 23 درصلد در نظر گرفته می شود. مثال : در صورتی كه شیب یک فضا 13 درجه باشد میزان 13 درصد به شعاع فضای تحت پوشش آشکار ساز اضافه شده و با فرض استفاده از كاشف حرارتی بصورت زیر خواهد شد : R = ( 0.15 * 5.3 )= = = m در صورت وجود مانع در سقف : در صورتی كه یک مانع با ارتفاع بیش از 150 mm و كمتر از 11 درصد ارتفاع كلی سقف وجود داشته و احتمال جلوگیری از حركت دود و یا حرارت به سمت آشکار ساز وجود داشته باشد دو برابر عمق مانع از شعاع فضای تحت پوشش آشکار ساز كاسته می شود. مثال : در صورت وجود یک مانع با ارتفاع 200 mm و با فرض استفاده از كاشف دودی به صورت زیر عمل می R = 7.5 ( 2 * 0.2 ) = 7.1 m گردد : 4122 اگر سقف محل دارای شیب می باشد نصب حداقل یک ردیف آشکار ساز در باالترین نقطه شیب ضروری می باشد. 13

16 4122 محدودیت ارتفاع نصب آشکار ساز ها مطابق جدول زیر می باشد : ستون 2 ستون 1 نوع آشکار ساز ارتفاع سقف حداکثر عموما قابل اعمال %11 ارتفاع سقف که نباید بزرگتر از اعداد باشد مطابقت آشکار ساز حرارتی با 545 BS EN کالس A سایر کالسها آشكارسازهاي دودي نقطه ای آشكارسازهاي مونواكسيد كربن آشكارسازهاي دودي پرتو نوري سيستم هاي آشكارسازي هواكشي دودي مطابق با BF PSA برای سيستم هاي آشكارسازي هواكشي رده 1 حساسيت نرمال حساسيت ارتقاء یافته حساسيت بسيار باال سایر آشكارسازهاي حریق مطابق مشخصات ارايه شده توسط سازنده 16

17 4222 كابل مورد استفاده در سیستم اعالم حریق حداقل 2*1.5 می باشد. )در صورت اجرای روكار استفاده از لوله فوالدی جهت محافظت كابلها الزامیست ) 4322 به منظور حفظ كارآیی سیستم اعالم حریق تنظیم برنامه زمانبندی شده تعمیر و نگهداری و انجام مفاد آن برابر استاندارد های معتبر از جمله نشریه 622 ضروری می باشد. در صورت وجود واحد)های( تجاری سیستم اعالم حریق باید بصورت مجزا برای هر كدام اجرا گردد. اتصال سیم زمین به پنل مركزی الزامیست در كلیه كاربریها كابلهای آژیر اعالم حریق می بایست از نوع مقاوم در مقابل حریق باشد. )جهت توضیحات تکمیلی به نشریه 622 مراجعه گردد ) 4722 نصب فرم مشخصات و دستور العمل استفاده از دستگاه ( فرم پیوست ) در كنار پنل مركزی الزامیست به منظور انتخاب نوع آشکار ساز می توان از جدول زیر استفاده نمود : مکان آشکارساز دودی نوری یونیزاسیون آشکار ساز حرارتی ثابت افزایشی راهرو پلکان چاه آسانسور و داكتها اتاق اداری كنفرانس سالن اجتماعات انتظار البی اتاق خواب هتل اتاق غذاخوری انبار بار انداز 12

18 فروشگاه مدرسه كتابخانه سالن ورزش درمانگاه اتاق بستری اتاق عمل آزمایشگاه رادیولوژی مركز كامپیوتر مركز تلفن رختکن اتاق برق پمپخانه اتاق هواساز موتورخانه اتاق دیزل ژنراتور مخازن سوخت آشپزخانه پاركینگ بهترین انتخاب قابل قبول غیر مجاز 11

19 19

20 32 ضوابط ایمنی در اجرای آسانسور و پله برقی 132 دیوارهای جانبی آسانسورخود ایستا ومقاوم دربرابر حریق اجراء گردد. 232 استفاده ازداكت آسانسور جهت عبور لوله های آب گاز كابلهای برق فاضالب وهرگونه تجهیزاتی به غیر از تجهیزات مربوط به آسانسورممنوع می باشد. 332 ایجاد هرگونه روزنه ودریچه به چاه آسانسور به غیرازدرب ورودی به چاه غیرمجازمیباشد. 432 موتورخانه آسانسورهای كششیی باید دارای اتاق مستقل با درب مجهز به قفل سوئیچی وپنجره باشد. 532 درنظرگرفتن سیستم ارتینگ برای آسانسور الزامیست. 632 نصب كفپوش الستیکی به ضخامت حداقل 6 میلیمتر وبه ابعاد مناسب بصورت ثابت مقابل تابلو كنترل آسانسور ضروریست. 732 دستورالعمل نحوه عملکرد سیستم آسانسور دراتاقک نصب گردد. 832 كابل تغذیه برق آسانسور میبایست مستقل باشد تاچنانچه براثر بروزهرگونه حادثه احتمالی وقطع جریان برق قسمتهای مختلف سیستم برق آسانسور همچنان برقرار وفعال باشد. 932 طراحی واجرای سیستم كشف واعالم حریق ازنوع دستی واتوماتیک با تجهیزات سمعی وبصری دراتاقک آسانسور الزامیست نصب عالئم ایمنی بمنظور پیشگیری ازسقوط افراد به داخل چاه آسانسور وپله برقی ضروری میباشد نصب عالئم راهنمای آسانسور وپله برقی درمکانهای مناسب بنحویکه درتمامی ساعات شبانه روز وبا قطع برق بسهولت قابل رویت وتشخیص باشد الزامیست درصورتیکه سیستم كشف واعالم حریق درپیرامون پله برقی تعبیه شده باشد باید بنحوی به سیسستم كنترل پله برقی مرتبط و متصل گردد تا هنگام عملکرد این سیستم پله برقی هم جهت با ورود افراد به مجموعه متوقف شده وپله برقی درجهت تخلیه افراد ازساختمان حركت نماید. 21

21 1432 آسانسورهای ساختمانهای بلند مرتبه و پله های برقی میبایست عالوه براتصال به شبکه برق شهری به ژنراتور برق اضطراری نیزمتصل گردند تا درصورت قطع برق ازشبکه شهری ژنراتور برق مورد نیاز آسانسورها وپله های برقی راتامین نماید فضای موتورخانه آسانسور میبایست به اندازه ای درنظر گرفته شده باشد كه امکان جای دادن كلیه تجهیزات مربوط به آسانسور وهمچنین تردد ایمن افراد مسئول جهت تعمیرات احتمالی را دارا باشد استفاده ازدیوارهای كاذب یا غیر مقاوم دربرابر حریق جهت ساخت اتاقک آسانسور اكیدا ممنوع میباشد اخذ گواهی ایمنی كیفیت ازشركت بازرسی وكنترل كیفیت یا مراجع ذیصالح به هنگام اتمام كارضروریست و ارائه تصویر گواهی اخذ شده به سازمان آتش نشانی جهت ثبت درسوابق الزامیست رعایت مبحث 13 مقرارت ملی ساختمان دراین خصوص الزامی میباشد تابلو برق منازل مجاور درب اصلی واحد درنظر گرفته شود و به فیوزهای مینیاتوری مستقل برای هرقسمت مجهز باشد. 21

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

phone : ٠٩١٣١٠٠۶۶۵٢

phone : ٠٩١٣١٠٠۶۶۵٢ ف و ند ١ دوم د ر تان ر ه ریا ی زیک ع وم ی پا خ تاب ی ل سا ل کا وزش و Rورش ا هان د ر ر ی ا ص ن ی مد : Emil : info@rizisr.com phone : ٠٩١٣١٠٠۶۶۵٢ هرگونه انتشار بدون تغيير در صفحات مجاز است. www.prsbook.org

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere