[ om pårørendes anvendelse af online support fora]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[ om pårørendes anvendelse af online support fora]"

Transkript

1 [Duerikkealene] [ ompårørendesanvendelseafonlinesupportfora] [Dettespecialeundersøgerbrugenafetonlinesupportforumforpårørendetil hjerneskadedeforatfindeudafhvordandepårørendeanvenderdetonlineforum medvægtpå:hvaddermotivererdemtilatdeltage,hvaddekommunikererom,og hvaddeltagelsenharafeffektfordepårørende.] Maj 09 [ S y d d a n s k U n i v e r s i t e t ] [ S t u d i e n æ v n f o r I n t e r n a t i o n a l V i r k s o m h e d s k o m m u n i k a t i o n ] [ S p e c i a l e a f S u s a n S ø g a a r d ] [ V e j l e d e r : M i k k e l F l y v e r b o m ]

2 [ D u e r i k k e a l e n e ] [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 2 [ A f S u s a n S ø g a a r d ] [ A n t a l n o r m a l s i d e r à e n h e d e r : 7 9, 6 ] [ e n h e d e r i n k l u s i v e f o d n o t e r ] æ i

3 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 3 Abstract YouAreNotAlone Thesenseofnotbeingtheonlyonewhoexperiencestheexactsamesituation, emotion or distress in a time of crisis is allegedly the most comforting kind of supportyoucanseekorgive.fulfillingtheneedforconfirmationonthissubject is the prime argument for participating in an online support group, hence the titleofthisthesis:youarenotalone. Thethesispresentstheresultsofastudyofanonlinesupportgroupdesignedfor familiesandfriendsofpeoplesufferingfrombraindamage.itfocusesonfactors formotivation,communicationandinteractionofparticipantsinordertofigure outalloptions,possibilitiesanddistinctadvantagesthatcanbegainedthrough participation. Furthermore, the thesis takes a close look at consequence and effectaccordingtovarioussocial,network related,andhealth relatedtheories. A sample of all introductory threads (in all 297) and three not consecutively periods of posting, each by the length of four months(in all 382 postings) was studied in order to recognize patterns and themes in communication, motivation, and effect. The findings were combined with an online survey distributedtoallregisteredmembersofthegroup,andfollowedbyanumberof qualitativeresearchinterviewswithaselectedgroupofthesurveyrespondents. Thesurveywasdesignedtodiscoverthemostgeneraluseofthewebsitehosting the group, including motivation for participation, experiences in and of the group,anduserevaluationofnewideasbasedoninterestandintentionsofuse. The qualitative interviews explored further the subjective user evaluations of communication,motivation,usage,needs,effect,andsenseofcommunity.111 users, both active and lurkers, completed the survey, 5 users gave a personal interview, and 7 elaborated their answer by . Approximately 75% of the overallparticipantswerewomen,andabouthalfwerespousesorpartnersofa

4 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 4 person with brain injury. 64% of the survey respondents had been in the situationformorethanthreeyears.injuredandhealthcareprofessionalseach accountedforasmallnumberofthesurveyrespondents. Studying relatives instead of patients contributes to the general research on online support groups and forces the study to take into consideration certain conditionsconcerningrelatives.researchamongrelativeshasproventhatthose relatedtopeoplewithbraindamagesufferedfromsubstantiallymorestress,and forasignificantlylongertime,comparedtorelativesofotherinjuresordiseases. Thisisespeciallytrueforspousesandpartnersduetothetremendouschangeof roles because of the consequences of the brain damage such as memory loss, aphasia et cetera. In addition, there were indications that relatives have a differentapproachtotheuseofonlinesupportgroupsthanthepatients,which possibly has consequences for the communication and interaction within the group. The findings are, however, for the most parts consistent with those of other empirical studies of online support groups. It supports the general findings of emotional and informational support exchanged in online groups. The relatives participateinthegroupmainlytofindpeersupportandexperience.theyseek contactwithotherstheycanidentifywithandcomparethemselvestoinorderto feelbetterthemselves.discussionsofgroupstructurearefoundquitefrequently indicating that the relatives have a common need for the group, supposedly becauseofalackofalternativesandafailingordecreasedpersonalnetwork.the study identifies several mechanisms for motivation based on needs and personalityoftheusers.italsoproveseffectintheformofimprovedwellbeing andreductionofstress.interestingly,thediscussionsalmostcompletelylackthe aspectofhumourgenerallyfoundinonlinediscussiongroups,includingthoseof support.thisisasignofthedifferentapproachfoundintherelatives useofthe group.

5 Forord [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 5 Den menneskelige inspiration til dette speciale er hentet i mit netværk dels ved et tilfældigt møde online med blogger Mads Kristensen (www.vadnu.com) netop da han stod midt i en personlig krise, dels hos en god ven der lever som pårørende til en cancerramt. Mads Kristensen brugte sociale netværk som Facebook og Twitter til at dele sin krise. Den overvældende støtte fra fremmede vækkede ideen om nærmere at studere de mulighederinternettettilbyderienpersonligkrise.framinpårørende venerfaredejeg atsympatiogforståelseovervejendeliggerhosdensyge,mensderstillesurimeligekrav til den pårørendes overskud og handlinger. Det vinklede interessen mod den særlige pårørende problematik. Medudgangspunktienhypoteseomatuansethvorvelfungerendeditnetværker,vildu opleve et behov for mere end du kan hente der, undersøger jeg i specialet et online forumforpårørendetilhjerneskadede.herantagerjegdelsatdetkanværenemmere atbetrosigtilenfremmed,delsatpårørendeoveniopleverdårligsamvittighedoverat trække så intenst på eget netværk. Samtidig ligger i hypotesen en antagelse om at netværketsinteressedalerovertidogsjældentharsammeholdbarhedoglængdesom sygdommenogdenskonsekvenser. Jeg retter en ganske særlig tak til de mange brugere af der har ladetmigkommetætpåderespersonligehistorierogfølelser.desudenentaktilmikkel Flyverbom der har vejledt med stort engagement, opmuntring og ikke mindst effektivitetogretningslinjer,samtjulielindegaardforatgiveadgangtilallefunktioner påwww.hjerneskadet.dk,forkontor,energiogskarpebemærkninger.endeligentaktil familienderholdtud,ogvennernederforenperiodekunblevpladstilonline. Godlæselyst!SusanSøgaard(maj2009)

6 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 6 Indholdsfortegnelse 1.Introduktion Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Præsentation Etik Dispositionmedreviewafteorier Metode Videnskabsteoretiskståsted Valgafcasestudium Kvantitativdataindsamling Kvalitativdataindsamling Analyseogdatabehandling Resultater kvantitativedata Brugereafforum Observeredetemaeridekvantitativedata Tema:Support Tema:Ventil Tema:Gruppe Tema:Kontakt Densamlendekategori Delkonklusion Kvantitativedata Resultater kvalitativedata Interviewpersonerne Temaeridekvalitativedata Dynamikkensnetværk Motivation Fravalgogfrafald Delkonklusion Kvalitativedata Analyseogdiskussion... 52

7 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 7 5.1Del1 FundsammenholdtmedandreOSF undersøgelser Forholdomkringbrugergruppen Temaer/kommunikation Motivationogfrafald Del2 Komponenterneifunktion Support Onlinesupportogselvhjælpstraditionen Amatørerellererfaringseksperter Effektenshypoteser Gruppe Socialeteorier Gruppensomsinegenværstefjende Struktur Socialstrukturikommunikationen Delkonklusionpåanalysen Diskussionafcasensgeneraliserbarhed Diskussionafvalgtemetoderogteoriersanvendelighed Konklusion Perspektivering Litteratur

8 Figurer [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 8 Figur1.1 Fordelevedonlinesocialefora...13 Figur1.2 Ulempervedonlinesocialefora...14 Figur2.1 Oversigtoveranvendtedataindsamlingsteknikker...20 Figur2.2 Spørgeskemaetsdesign...26 Figur2.3 Brugernesangivelseafregistrering...29 Figur2.4 Spørgeguidensdesign...31 Figur3.1 Fordelingafbrugergrupperiforum...36 Figur3.2 Temaeridekvantitativedata...37 Figur3.3 Underkategoriershyppighed(Ventil)...38 Figur3.4 Kategorienintrooglegitimeringsombindingmellemtemaer...41 Figur4.1 Dynamikkensnetværk...45 Figur4.2 Motivationensstyringsmekanismer...47 Figur4.3 Årsagertilfravalgogfrafald...50 Figur5.1 Deenkeltepårørendetypersrollerelateredeproblemstillinger...59 Figur5.2 Supporttyperidentificeretiandreundersøgelser...61 Figur5.3 Effektafemotionelsupport...73 Figur5.4 Effektafinformerendesupport...74

9 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 9 1.Introduktion Fagligtudspringerspecialetafetønskeomatudviklekompetencerogforståelse afsocialemedier.ingenkanpålangsigtforudsigeretningogeffektpåvoresliv og samfund, men vi kan se på historie og udvikling samt analysere på øjebliksbilledet og give kvalificerede bud på fremtidige muligheder for anvendelseafsocialemedier.internetteterennaturligforudsætningforonline supportfora.ogikølvandetpåinternettetsudbredelseidetmodernesamfund harteoretikerefranærogfjernværetpåbanenmedteorierforogimod. Blandt de væsentlige bekymringer er frygt for en digital opdeling i samfundet hvor visse grupper køres ud på et sidespor, samt bekymring for vores sociale interaktion. Skeptikerne påpeger at interaktion på internettet er upersonligt, prægetafbedragogmisinformationogkanresultereiensomhed.enteorierat når du flytter din tid til internettet, tager du tiden fra andre og mere nære og personligerelationer.medandreordreducerdudinsocialekapital.antagelserne er ikke udokumenterede, men det interessante er at forskellige studier viser forskelligekonsekvenser.detvilsigeathvornoglestudierpåviserkonsekvenser som isolation og social reduktion, viser andre at interaktion på internettet kan reducerestress,depressionogensomhedpågrundafdemulighederdetgiveros for emotionel og informerende support(whitty& Joinson 2008; Nie& Hillygus 2002;Wellman&Haythornthwaite2002;Krautetal.1998). Specialet er desuden inspireret af tidlige internetteoretikere som Castells, Rheingold og Dijk der interesserer sig for netværksdannelse og konsekvenser i form af sociale og samfundsmæssige transformationer. Med teorierne i baghovedet drives jeg af en lyst til at undersøge internettets potentiale for at styrkebåndogofflinenetværk,samtmulighedenforgavnligeffektpåfysiskog psykisk helbred, der rækker langt ud over skærmen. Mit udgangspunkt for opgavenogdensanalysereratinternetteterenintegreretdelafvoreshverdag

10 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 10 ogskalbehandlessomsådanihelhedmedvoresøvrigeadfærd,vanerogbehov ogaltsåikkesomnogeteksternt. Desuden tillader jeg mig, om end jeg anerkender problemstillingen, ikke at bekymre mig om en eventuel digital ulighed i befolkningen. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser at i tredje kvartal af 2008 havde 85% af danskerne internetadgangfrahjemmet 90%afdissegennemenhøjhastighedsforbindelse. I problemstillingen antages at særligt ældre sakker bagud på området, men samme opgørelse viser at cirka 64% i aldersgruppen år er i gruppen af brugere med internetadgang hjemmefra (Befolkningens brug af internet, Serviceerhverv 2008). Tallene fortæller ikke hvor mange der er helt uden internetadgang, men en mindre gruppe personer i vores samfund kan være afskåret fra adgangen til online sociale medier, herunder muligheden for deltagelse i et online support forum som det der udgør genstanden for mit problemfelt. 1.1Problemfelt Udviklingen af det moderne samfund og sociale kommunikationssystemer danner grobund for virtuelle fællesskaber der fungerer uafhængigt af om medlemmerne deler tid og sted, endsige nogensinde står ansigt til ansigt. Forskydning i tid og sted er en central dynamik i dannelsen af det moderne samfundsomåbnermulighedforatorganiseresigpånyemåder(giddens2000, 2006).Shirky(2008)interesserersigogsåforgruppedannelseogpåpegeratom end grupper på tværs af geografi og sociale klasser aldrig har været en umulighed,sådogrelativtbesværligt,mennuharteknologienssocialeværktøjer nedbrudt grænserne og givet plads til ridiculously easy group forming 1 så der ikkeernogengrundtilatladevære. 1 TermenstammerfradencanadiskeinternetforskerSebPaquet(Shirky2008)

11 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 11 De nye muligheder for gruppe og netværksdannelse forandrer det sociale. Rheingold (2000) ser forandring af interaktionen mellem mennesker som en potentiel effekt af computer mediated communication (CMC). Hans koncept virtual communities er en betegnelse for et fællesskab konstrueret online hvor brugerne kommunikerer many to many. Online fællesskaber kræver at medlemmerne internt definerer en kontekst, idet en fælles opfattelse af kontekstikkekanværegivetpåforhånd.detteunderstøttesafshirky(2008)der gøropmærksompåatsamarbejdemedengruppekræveratmansynkroniserer sinadfærdmedandres.detstillerkravtilstrukturogdynamikionlinefora,men ogsåtilbrugerne. Onlinesupportfora(herefterbetegnetOSF)erenartafonlinefællesskaber.OSF bruger især tre elementer inden for CMC: 1) muligheden for at kommunikere anonymt;2)tekstbaseretkommunikationog3)mulighedforatudvidesitsociale netværk uden barrierer skabt af tid og sted (Tanis 2007). Både OSF og traditionelle face to face grupper tilbyder emotionel og informerende support samt en platform for fællesskab, nye relationer og endda venskaber(whitty& Joinson 2008). OSF har rødderne plantet i selvhjælpstraditionen der netop baserer sig på menneskets behov for information og support fra ligesindede (Kummervoldetal.2002;Madara1998). White&Dorman(2001)forklarerfænomenetsopståenogeksistensberettigelse således: Onlinesupportgroupshaveemergedwithinhealthcareasaresultofthe need individuals have to know more about health conditions they are confronting.

12 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 12 Potts (2005) supplerer med sin definition af en typisk brugergruppe for OSF således: [ ]forthoseaffectedbyacommonproblem,inparticularthoserelated to health or social circumstances. They involve mutual support and informationprovision(andthetwocanbeinseparable). Det typiske OSF er fokuseret om et specifikt problem, og hovedformålet er en udveksling af information og support. OSF kan være oprettet af både professionelle og privatpersoner med personlig interesse i problemet og opererer gennem blandt andet nyhedsgrupper, maillister og diskussionsfora (Madara 1998). Strukturen er mindre formel end i face to face grupper. Brugerne kommunikerer asynkront hvilket er muligt fordi det er tilgængeligt døgnetrundt.dukandeltagenårduhartid,lystellerbehov,menogsåfritholde opmedatdeltage.dukanpassivtfølgemedogsugeafandresinformationerog goderådudenselvatdeltageellergivedigtilkende.detgivermulighedforat lære uskrevne regler og deltagere at kende inden du eventuelt vælger selv at byde ind (Whitty & Joinson 2008; Potts 2005; White & Dorman 2001; Kummervoldetal.2002;Salemetal.1997;Madara1998). OSF kan være overvåget og/eller administreret af professionelle, men særligt kontaktentilogstøttefraligesindedeharværdi(kummervoldetal.2002).tanis (2007) beskriver OSF som et panel af erfaringseksperter, mens Salem et al. (1997) peger på at det kan være den eneste mulighed for at finde andre med sammeproblemhvisduforeksempelborityndtbefolkedeområder.osfharen økonomisk fordel fordi du ikke skal af sted til møder og arrangementer, og er samtidig en fordel for generte eller de der er immobile på grund af fysik eller forpligtelser, for eksempel i forbindelse med pleje. Tilmed udviskes de sociodemografiske faktorer når folk finder sammen for at diskutere problemer ogudveksleerfaringer,oplevelserogstøtte(white&dorman2001;tanis2007).

13 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 13 Figur1.1viserhvorledesteknologiskefordelekanoperationaliserestilpersonlige fordelemedpositiveeffekterforhelbredet.figurenerskabtpåbaggrundafde teorier og empiriske undersøgelser jeg henviser til ovenfor. Dog er forskningen hvad angår effekt, mangelfuld og utilfredsstillende dokumenteret hvorfor jeg ikke har inddraget den i teksten. Men jeg medtager den i figuren for at skabe overblikoverdeeffektersomdeltagelsemenesathavepåbrugerenslivudenfor skærmen. Figur1.1 Fordelevedonlinesocialefora OSF indebærer også ulemper. Informationer gives af lægmand og ikke professionelle,sårisikoenformisinformationerstorogkanfåalvorligefølgerda mange OSF har helbreds og sundhedsmæssigt fokus (Tanis 2007; White & Dorman 2001). Muligheden for anonymitet giver plads til flaming, spam og bevidst bedrag med mistillid, konflikt mellem brugere og social isolation som konsekvens. Nogle udvikler afhængighed af deltagelse, og andre kan lide af Münchhausen syndrom og bruge forum til at hente sympati uden at have relationtilforummetsspecifikkeproblem(white&dorman2001;madara1998; Shirky 2008). Det er dog interessant at bemærke at de negative effekter altid diskuteres,menkunsjældentberøres endsigebevises iempirien(tanis2007).

14 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 14 OSF er tekstbaserede og mangler kommunikationssignaler der kan hindre konfliktmellembrugerne,ogdetkanværesværtatlæredesocialespillereglerat kende(white&dorman2001;kummervoldetal.2002).deforudsætterevnen tilatlæseogskriveogkanudelukkekommunikationssvage.figur1.2visermere eller mindre påviste ulemper ved OSF der ligeledes er baseret på de teorier og empiriskeundersøgelserjeghenvisertilovenfor.sammenholdervidetofigurer erderuoverensstemmelser.foreksempelkanosfifølgedenvidenjegrefererer til,bådereducereogskabeensomhedogisolation.beggepåstandeerbevistaf empirien i disse undersøgelser, og begge er mulige ud fra en antagelse om at effekthængertætsammenmedbrugerenspersonlighedogmotiver. Figur1.2 Ulempervedonlinesocialefora For brugere af OSF medfører brugen en forandring af det sociale hvad enten forum fungerer som supplement til anden information og support eller direkte erstatterandrerelationer.spørgsmåletersåhvordanosfkanbruges,ogomde virkelighareneffektiformafværdifuldsupportoginformation.derermulighed for at OSF ikke har reel effekt, men blot giver et sted hvor personer finder sammen om at kredse om et specifikt problem, men uden virkelig at kunne

15 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 15 tilbyde hinanden noget eller værre at deltagelse endda bidrager til forøget ensomhed,isolationogdepression(whitty&joinson2008). 1.2Problemformulering Jeg ønsker at undersøge hvordan pårørende vurderer brugen af forum og dets indflydelse på sociale relationer og effekt af deltagelse. Problemfeltet fører derforfremtilfølgendeproblemformulering: Hvordananvenderpårørendetilskadedepersoneronlinesupportforaideres personlige krise? Hvad er motivationen til at deltage, hvad kommunikerer de om,oghvilkeneffektharderesdeltagelse? Jeg vil besvare problemformuleringen gennem en analyse af Hjerneskadeforeningens online forum for pårørende, Dispositionen nedenfor(1.6) giver et overblik over de væsentligste teorier som anvendes i analysen. Jeg inddrager tre empiriske delelementer: 1) debatindlæg og tråde; 2) kvantitativt spørgeskema til brugerne og 3) kvalitative interviews med udvalgte respondenter fra den kvantitative undersøgelse. Desuden inddrages statistik for sitet, netstatistik fra Danmarks Statistik samt andre undersøgelserafoglitteraturomemnet. Detskalnævnesatalleundersøgelserjegerbekendtmed,tagerudgangspunkti OSFforpersonermedmentaleellerfysiskelidelser,mensminundersøgelsegåri dybdenmedetosfforpårørende.derforviljegundervejsvurdereomsærlige forholdforpårørendekanforklareafvigelseriresultaterne.

16 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] Afgrænsning AnalysenafgrænsersigtiletenkeltOSF.Jeghariarbejdethaftfuldadgangtilalle administratoroplysninger. Desuden har jeg haft frihed til at kontakte brugere efteregetvalgogidetomfangjegharfundetnødvendigt.daopgavenbaserer sigpåetenkeltcasestudie,erdetnødvendigtatholdesigforøjeatresultaterne kan afspejle en særlig gruppe der ikke nødvendigvis repræsenterer pårørende generelt.manvilaltsåmedfordelkunnesammenholderesultaternemedstudier afandreosfforpårørendeforatpåviseeventuellesærligeproblemstillingerfor de enkelte typer. I det omfang det er muligt, tager jeg forbehold for særlige problemstillinger der kan betyde at resultaterne ikke kan generaliseres (Neergaard2007). 1.4Præsentation I 2004 oprettede Hjerneskadeforeningens Projekt Aktive Pårørende forum hvor de kan mødes og udveksle oplevelser og erfaringer, men både skadedeogprofessionelleinviterestilatdeltageietåbentforum.sidenvoksede fracirka300unikkebesøgendeommånedentiltoppeni2007med2553unikke besøgende på en enkelt måned. Her i starten af 2009 ligger det månedlige besøgstal gennemsnitligt omkring 1300 (www.hjerneskadet.dk/awstats). Statistikken afslører dog ikke samme persons adgang fra flere computere eller flerepersonersadgangfrasammecomputer. Hjerneskadeforeningensformålerblandtandetat skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til patienter med pludseligt opstået hjerneskade (http://www.hjerneskadeforeningen.dk/index.php?id=47).foreningenoplyserat mere end personer i Danmark lever med følgerne af pludselig opstået hjerneskade, og at uvidenhed på området medfører at de ramtes netværk forsvinder, hvilket også gælder de pårørendes netværk. Tal fra Danmarks

17 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 17 Statistik viser at 85% af danskerne havde internetadgang hjemmefra ved udgangen af 2008, men hertil kommer adgang fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt fra bibliotekerne. Jeg tillader mig derfor at formodeatkunenmegetlillegruppeudeladesfrapågrundafadgang.andretal fra Danmarks Statistik viser at 27% danske internetbrugere skriver beskeder i onlinechats,foraellerandresocialenetværk,samtat43%søgerhelbredsmæssig info på nettet. Tal og fakta vidner om både behov og forudsætninger for dette OSF. Forumfungererstortsetudenadministratorindblanding.Dererregistreret703 brugere (http://www.hjerneskadet.dk, ), men brugerinformationerne afslørerdelsbådeinaktiveogdobbeltprofiler,ogvedudsendelseaflinkkomover 20% tilbage som fejlmeldinger på grund af inaktive eller ikke eksisterende mailadresser. Brugerne fordeler sig jævnt i hele landet, men med en klar overvægt af kvinder. Sproget i Hjerneskadeforeningens OSF begrænser, idet forumudelukkendeerpådansk 2.Ifølgestatistikkenharhjemmesidenbesøgfra hele verden, men blandt respondenterne i survey var kun tre bosat uden for Danmark,ogdisseivoresnabolandeNorgeogSverige.Uafhængighedenafsted giversidensbrugeremulighedforatfindeandreisammesituationhvilketeren særlig fordel for de der er bosat uden for de større byer, og derfor har færre tilbud. 1.5Etik Madara(1998)nævnerrisikoenforatOSFblivergenstandforuetiskresearch,og at brugerne føler sig udstillet hvilket kan medføre at de holder op med at deltage. Han refererer blandt andet til sin egen undersøgelse hvor hyppige indlæg er oprettet af studerende og forskere der søger kontakt til brugere i 2 Undersøgelsenvistekunetenkeltindlægskrevetpåengelsk,mensomsvartildedanskeindlæg isammetråd

18 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 18 undersøgelsesøjemed.sammeproblemstillingerjegstødtpåvedgennemgangen afindlæg.enoptællingvisteatudaf297oprettedetrådeiforumer7%(n=21) studerendeellerjournalisterderønskerkontakttilbrugere.trådenevidnerom enhøjinteresseforbrugergruppen,menkanikkefortællenogetomhvormange der passivt studerer brugerne og disses interaktion. Ud over de mulige konsekvenser for kommunikationen i forum, har det konsekvenser for overskuelighedendatrådeneoprettestilfældigtrundtidebatterne. Indlæggeneiforumerprivatetankerogfølelser,ogdetervigtigtatrespektere de personlige informationers fortrolige natur herunder ikke hensynsløst at citereindlæg(salemetal.1997).whitty&joinson(2008)skriveratdukunbør bruge indlæg hvis brugeren selv giver lov, og aldrig citere direkte. Du kan ikke tageacceptenforgivet.imindataindsamlingharjegderforhaftekstraordinært grundigtøjeforetikkendajegharindhentetmangefølsommeoplysninger.jeg harvedpersonligeinterviewsorienterethverrespondentomatderessvarville indgå i et speciale, og i survey gjorde jeg opmærksom herpå i dels introduktionsbrevet, dels også på hvor jeg har beskrevet undersøgelsen.endviderebadjegrespondentenkrydseafisurveyomjegmåtte bruge deres svar til mit speciale. Kun svar fra respondenter der har krydset ja, indgårianalysenidetjegdervedundladerattageforgivetatdeaccepterer. 1.6Dispositionmedreviewafteorier Specialetskapitlergivesherietkortoverblikderinkludererdeanvendteteorier: Kapitel1introducererdevæsentligsteteorieromfordeleogulempervedOSF. Her rejser jeg problemstillingen, afgrænser feltet og giver en præsentation af genstanden.

19 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 19 Kapitel 2 præsenterer anvendte metoder i dataindsamling og analyse. Her redegørjegdesudenformitvidenskabsteoretiskeståsted. Kapitlet3og4systematisererogpræsentererobservationeridatamaterialetud fraenaktivitetsteoretisktænkning. Kapitel3viserdevæsentligstefundidenkvantitativeempiribaseretpå kodning. Kapitlet har primært fokus på kommunikationen og gruppens dynamik. Kapitel 4 viser de væsentligste fund i den kvalitative empiri baseret på kodning.kapitletharprimærtfokuspåmotivationogfravalg. Kapitel 5 giver en teoretisk funderet analyse af fund og observationer i data. Kapitlets første del sammenholder disse med fund og resultater i andre empiriske undersøgelser af OSF. Kapitlets anden del ser nærmere på komponenternesupport,gruppeogstruktur. Support: Her forklarer jeg online social support ud fra forskellige teoretiske vinkler med baggrund i selvhjælpstraditionen, begrebet amatørisme og hypoteser om sammenhængen mellem social støtte og helbredet. Gruppe: Her anvender jeg sociale teorier som Social Comparison, Social LearningogSocialPresencetilatsepåbrugernesopfattelseafsigselvog forum i gruppesammenhæng. Afsnittet runder jeg af med at se på destruktionsmønstreforgrupper. Struktur:Heranalysererjegkommunikationenmedfokuspådensociale struktur og finder normer og etikette for forum blandt andet ved at anvendeteoriomstærkeogsvagebåndisocialerelationer. Kapitel 6 diskuterer casens generaliserbarhed for at afgøre om resultaterne er brugbareforandreosfellerunikkeiforholdtilpårørendetilhjerneskadede.

20 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 20 Kapitel 7 diskuterer metode og teoriers anvendelighed i forhold til den gennemførte analyse, herunder hvilke styrker og svagheder der har vist sig undervejs. Kapitel 8 samler resultaterne i en konklusion der besvarer opgavens problemformulering. Kapitel 9 perspektiverer opgaven ved at se på brugbarhed og betydning af resultaterneoggiversamtidigetbudpåhvordandisseresultaterkananvendesi fremtidigresearch. 2.Metode I følgende metodekapitel redegør jeg for mit videnskabsteoretiske afsæt og de metoderjegharanvendttilindsamlingafprimæredata,udvælgelseoganalyse.i figur 2.1 giver jeg et overblik over de data jeg anvender i besvarelsen af min problemformulering.figurenerefterandersen(2006s.151). Primæredata Sekundæredata Stimulidata Ikke stimulidata Kvalitative data Kvantitative data Semistruktureredepersonlige ogtelefoniskeinterviews Ustruktureredeog semistrukturered interviews Struktureretonline spørgeskemaundersøgelse (survey) Figur2.1 Oversigtoveranvendtedataindsamlingsteknikker Debatindlægiforum Statistikfor DanmarksStatistik

21 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] Videnskabsteoretiskståsted Specialetharsitvidenskabsteoretiskeafsætihermeneutikken.Jegopfatteraltså videnskabelighed som forståelse idet hermeneutikeren ser som formålet med videnskabatfortolkemeningsfuldefænomeneridereskontekst(boolsen2004). Foratimødekommedenkompleksitetdermåforudsættesidetforumskabesaf individer der tolker egne behov og motiver, kombinerer jeg kvalitativ med kvantitativdataienanerkendelseaftallenesværdiogatdissekantilføreviden, men ud fra en betragtning om at kvantitative data ikke er objektive. Der er allerede foregået tolkning inden spørgsmålene formuleres, og svarene gives på baggrundafrespondentensegensubjektivevurdering. Jeg undersøger brugernes interaktionsmønstre, følelser og handlinger med henblikpåatforstådereslivsverdensomfundamentetforkommunikationenog dynamikkeniforum,menjegomsætterderessubjektivetolkningertilvidenskab. Herved anerkender jeg viden som en subjektiv, kontekstuel størrelse, og ikke som en egentlig sandhed. Dataindsamlingen er koncentreret om gruppedynamiske og socialpsykologiske variabler (Boolsen 2004). Det ligger desudenihermeneutikkensnaturatvidenløbendegeneres,ogfremgangsmåden i dataindsamlingen bliver derfor overvejende induktiv, men deduktion og induktionforegårsamtidigiheleprocessen(thurén2008;andersen2006;kvale 2005). Størstedelen af mine data er dialogbaseret, og Gadamer (2007) angiver netopdialogensomdetderførertilforståelse. 2.2Valgafcasestudium Robert Yin definerer casestudiet som en empirisk undersøgelse der belyser et samtidigtfænomenindenfordetvirkeligelivsrammerhvorgrænsernemellem fænomenet og den sammenhæng hvori det indgår, ikke er klart indlysende, og hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af problemet (Andersen 2006). Casestudiet betragtes oftest som kvalitativt, men

22 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 22 giver plads til kvantitative aspekter hvilket jeg har valgt at benytte mig af. I specialet defineres casen af både aktive og passive brugere af opleverforumoghjemmesidensandretilbudsomenhelhed. Flyvbjerg (2006) angiver som fordel at du kan gå i dybden med real life situationer og teste holdninger direkte i relation til fænomenet, og Neergaard (2007)atcasenerforankretiindividetserfaringerogpraksis.Hunfremhæverat valget af en case altid bør være formålsbestemt. Valget af forum som case er imidlertid gået forud for bestemmelse af formålet, så en argumentation for casen som genstand vil være en efterrationalisering. Jeg definerer casen som kritisk.ordetkritiskhenvisertilforholdetmellemcasenogdengældendeteori, modeller, antagelser eller praksis. Formålet med en kritisk case er at afprøve hvorvidt den udledte viden tillader generalisering og maksimum anvendelse af information på andre cases (Andersen 2006; Neergaard 2007). Jeg vil efter analysen diskutere om analysens resultater kan anvendes på andre cases, og altsåomcasensformåleropfyldt. 2.3Kvantitativdataindsamling Følgende afsnit redegør på makroniveau for metode, valg og fravalg i den kvantitative indsamlingsproces og prætest samt på mikroniveau for spørgeskemaetsdesign Spørgeskemaet udvælgelseafrespondentersamtdistributionsform Alle registrerede brugere blev udvalgt til at modtage en mail med link til en online survey ved hjælp af SurveyXact systemet. Derudover lagde jeg links på henholdsvis og i Hjerneskadeforeningens Facebookgruppeforatnåbrugerederikkeerregistrerede.

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse

Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse Specialets omfang: 215.598 anslag med mellemrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...0 1 Abstract...3 2 Indledning...4

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6

3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6 1. INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMFORMULERING...2 2. INTRODUKTION...3 2.1 KONCEPTUDVIKLING...4 2.2 MÅLGRUPPEN...5 3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6 3.1 DEN KVALITATIVE INTERVIEWMETODE...8 3.2 STRATEGISK

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere