[ om pårørendes anvendelse af online support fora]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[ om pårørendes anvendelse af online support fora]"

Transkript

1 [Duerikkealene] [ ompårørendesanvendelseafonlinesupportfora] [Dettespecialeundersøgerbrugenafetonlinesupportforumforpårørendetil hjerneskadedeforatfindeudafhvordandepårørendeanvenderdetonlineforum medvægtpå:hvaddermotivererdemtilatdeltage,hvaddekommunikererom,og hvaddeltagelsenharafeffektfordepårørende.] Maj 09 [ S y d d a n s k U n i v e r s i t e t ] [ S t u d i e n æ v n f o r I n t e r n a t i o n a l V i r k s o m h e d s k o m m u n i k a t i o n ] [ S p e c i a l e a f S u s a n S ø g a a r d ] [ V e j l e d e r : M i k k e l F l y v e r b o m ]

2 [ D u e r i k k e a l e n e ] [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 2 [ A f S u s a n S ø g a a r d ] [ A n t a l n o r m a l s i d e r à e n h e d e r : 7 9, 6 ] [ e n h e d e r i n k l u s i v e f o d n o t e r ] æ i

3 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 3 Abstract YouAreNotAlone Thesenseofnotbeingtheonlyonewhoexperiencestheexactsamesituation, emotion or distress in a time of crisis is allegedly the most comforting kind of supportyoucanseekorgive.fulfillingtheneedforconfirmationonthissubject is the prime argument for participating in an online support group, hence the titleofthisthesis:youarenotalone. Thethesispresentstheresultsofastudyofanonlinesupportgroupdesignedfor familiesandfriendsofpeoplesufferingfrombraindamage.itfocusesonfactors formotivation,communicationandinteractionofparticipantsinordertofigure outalloptions,possibilitiesanddistinctadvantagesthatcanbegainedthrough participation. Furthermore, the thesis takes a close look at consequence and effectaccordingtovarioussocial,network related,andhealth relatedtheories. A sample of all introductory threads (in all 297) and three not consecutively periods of posting, each by the length of four months(in all 382 postings) was studied in order to recognize patterns and themes in communication, motivation, and effect. The findings were combined with an online survey distributedtoallregisteredmembersofthegroup,andfollowedbyanumberof qualitativeresearchinterviewswithaselectedgroupofthesurveyrespondents. Thesurveywasdesignedtodiscoverthemostgeneraluseofthewebsitehosting the group, including motivation for participation, experiences in and of the group,anduserevaluationofnewideasbasedoninterestandintentionsofuse. The qualitative interviews explored further the subjective user evaluations of communication,motivation,usage,needs,effect,andsenseofcommunity.111 users, both active and lurkers, completed the survey, 5 users gave a personal interview, and 7 elaborated their answer by . Approximately 75% of the overallparticipantswerewomen,andabouthalfwerespousesorpartnersofa

4 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 4 person with brain injury. 64% of the survey respondents had been in the situationformorethanthreeyears.injuredandhealthcareprofessionalseach accountedforasmallnumberofthesurveyrespondents. Studying relatives instead of patients contributes to the general research on online support groups and forces the study to take into consideration certain conditionsconcerningrelatives.researchamongrelativeshasproventhatthose relatedtopeoplewithbraindamagesufferedfromsubstantiallymorestress,and forasignificantlylongertime,comparedtorelativesofotherinjuresordiseases. Thisisespeciallytrueforspousesandpartnersduetothetremendouschangeof roles because of the consequences of the brain damage such as memory loss, aphasia et cetera. In addition, there were indications that relatives have a differentapproachtotheuseofonlinesupportgroupsthanthepatients,which possibly has consequences for the communication and interaction within the group. The findings are, however, for the most parts consistent with those of other empirical studies of online support groups. It supports the general findings of emotional and informational support exchanged in online groups. The relatives participateinthegroupmainlytofindpeersupportandexperience.theyseek contactwithotherstheycanidentifywithandcomparethemselvestoinorderto feelbetterthemselves.discussionsofgroupstructurearefoundquitefrequently indicating that the relatives have a common need for the group, supposedly becauseofalackofalternativesandafailingordecreasedpersonalnetwork.the study identifies several mechanisms for motivation based on needs and personalityoftheusers.italsoproveseffectintheformofimprovedwellbeing andreductionofstress.interestingly,thediscussionsalmostcompletelylackthe aspectofhumourgenerallyfoundinonlinediscussiongroups,includingthoseof support.thisisasignofthedifferentapproachfoundintherelatives useofthe group.

5 Forord [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 5 Den menneskelige inspiration til dette speciale er hentet i mit netværk dels ved et tilfældigt møde online med blogger Mads Kristensen (www.vadnu.com) netop da han stod midt i en personlig krise, dels hos en god ven der lever som pårørende til en cancerramt. Mads Kristensen brugte sociale netværk som Facebook og Twitter til at dele sin krise. Den overvældende støtte fra fremmede vækkede ideen om nærmere at studere de mulighederinternettettilbyderienpersonligkrise.framinpårørende venerfaredejeg atsympatiogforståelseovervejendeliggerhosdensyge,mensderstillesurimeligekrav til den pårørendes overskud og handlinger. Det vinklede interessen mod den særlige pårørende problematik. Medudgangspunktienhypoteseomatuansethvorvelfungerendeditnetværker,vildu opleve et behov for mere end du kan hente der, undersøger jeg i specialet et online forumforpårørendetilhjerneskadede.herantagerjegdelsatdetkanværenemmere atbetrosigtilenfremmed,delsatpårørendeoveniopleverdårligsamvittighedoverat trække så intenst på eget netværk. Samtidig ligger i hypotesen en antagelse om at netværketsinteressedalerovertidogsjældentharsammeholdbarhedoglængdesom sygdommenogdenskonsekvenser. Jeg retter en ganske særlig tak til de mange brugere af der har ladetmigkommetætpåderespersonligehistorierogfølelser.desudenentaktilmikkel Flyverbom der har vejledt med stort engagement, opmuntring og ikke mindst effektivitetogretningslinjer,samtjulielindegaardforatgiveadgangtilallefunktioner påwww.hjerneskadet.dk,forkontor,energiogskarpebemærkninger.endeligentaktil familienderholdtud,ogvennernederforenperiodekunblevpladstilonline. Godlæselyst!SusanSøgaard(maj2009)

6 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 6 Indholdsfortegnelse 1.Introduktion Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Præsentation Etik Dispositionmedreviewafteorier Metode Videnskabsteoretiskståsted Valgafcasestudium Kvantitativdataindsamling Kvalitativdataindsamling Analyseogdatabehandling Resultater kvantitativedata Brugereafforum Observeredetemaeridekvantitativedata Tema:Support Tema:Ventil Tema:Gruppe Tema:Kontakt Densamlendekategori Delkonklusion Kvantitativedata Resultater kvalitativedata Interviewpersonerne Temaeridekvalitativedata Dynamikkensnetværk Motivation Fravalgogfrafald Delkonklusion Kvalitativedata Analyseogdiskussion... 52

7 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 7 5.1Del1 FundsammenholdtmedandreOSF undersøgelser Forholdomkringbrugergruppen Temaer/kommunikation Motivationogfrafald Del2 Komponenterneifunktion Support Onlinesupportogselvhjælpstraditionen Amatørerellererfaringseksperter Effektenshypoteser Gruppe Socialeteorier Gruppensomsinegenværstefjende Struktur Socialstrukturikommunikationen Delkonklusionpåanalysen Diskussionafcasensgeneraliserbarhed Diskussionafvalgtemetoderogteoriersanvendelighed Konklusion Perspektivering Litteratur

8 Figurer [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 8 Figur1.1 Fordelevedonlinesocialefora...13 Figur1.2 Ulempervedonlinesocialefora...14 Figur2.1 Oversigtoveranvendtedataindsamlingsteknikker...20 Figur2.2 Spørgeskemaetsdesign...26 Figur2.3 Brugernesangivelseafregistrering...29 Figur2.4 Spørgeguidensdesign...31 Figur3.1 Fordelingafbrugergrupperiforum...36 Figur3.2 Temaeridekvantitativedata...37 Figur3.3 Underkategoriershyppighed(Ventil)...38 Figur3.4 Kategorienintrooglegitimeringsombindingmellemtemaer...41 Figur4.1 Dynamikkensnetværk...45 Figur4.2 Motivationensstyringsmekanismer...47 Figur4.3 Årsagertilfravalgogfrafald...50 Figur5.1 Deenkeltepårørendetypersrollerelateredeproblemstillinger...59 Figur5.2 Supporttyperidentificeretiandreundersøgelser...61 Figur5.3 Effektafemotionelsupport...73 Figur5.4 Effektafinformerendesupport...74

9 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 9 1.Introduktion Fagligtudspringerspecialetafetønskeomatudviklekompetencerogforståelse afsocialemedier.ingenkanpålangsigtforudsigeretningogeffektpåvoresliv og samfund, men vi kan se på historie og udvikling samt analysere på øjebliksbilledet og give kvalificerede bud på fremtidige muligheder for anvendelseafsocialemedier.internetteterennaturligforudsætningforonline supportfora.ogikølvandetpåinternettetsudbredelseidetmodernesamfund harteoretikerefranærogfjernværetpåbanenmedteorierforogimod. Blandt de væsentlige bekymringer er frygt for en digital opdeling i samfundet hvor visse grupper køres ud på et sidespor, samt bekymring for vores sociale interaktion. Skeptikerne påpeger at interaktion på internettet er upersonligt, prægetafbedragogmisinformationogkanresultereiensomhed.enteorierat når du flytter din tid til internettet, tager du tiden fra andre og mere nære og personligerelationer.medandreordreducerdudinsocialekapital.antagelserne er ikke udokumenterede, men det interessante er at forskellige studier viser forskelligekonsekvenser.detvilsigeathvornoglestudierpåviserkonsekvenser som isolation og social reduktion, viser andre at interaktion på internettet kan reducerestress,depressionogensomhedpågrundafdemulighederdetgiveros for emotionel og informerende support(whitty& Joinson 2008; Nie& Hillygus 2002;Wellman&Haythornthwaite2002;Krautetal.1998). Specialet er desuden inspireret af tidlige internetteoretikere som Castells, Rheingold og Dijk der interesserer sig for netværksdannelse og konsekvenser i form af sociale og samfundsmæssige transformationer. Med teorierne i baghovedet drives jeg af en lyst til at undersøge internettets potentiale for at styrkebåndogofflinenetværk,samtmulighedenforgavnligeffektpåfysiskog psykisk helbred, der rækker langt ud over skærmen. Mit udgangspunkt for opgavenogdensanalysereratinternetteterenintegreretdelafvoreshverdag

10 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 10 ogskalbehandlessomsådanihelhedmedvoresøvrigeadfærd,vanerogbehov ogaltsåikkesomnogeteksternt. Desuden tillader jeg mig, om end jeg anerkender problemstillingen, ikke at bekymre mig om en eventuel digital ulighed i befolkningen. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser at i tredje kvartal af 2008 havde 85% af danskerne internetadgangfrahjemmet 90%afdissegennemenhøjhastighedsforbindelse. I problemstillingen antages at særligt ældre sakker bagud på området, men samme opgørelse viser at cirka 64% i aldersgruppen år er i gruppen af brugere med internetadgang hjemmefra (Befolkningens brug af internet, Serviceerhverv 2008). Tallene fortæller ikke hvor mange der er helt uden internetadgang, men en mindre gruppe personer i vores samfund kan være afskåret fra adgangen til online sociale medier, herunder muligheden for deltagelse i et online support forum som det der udgør genstanden for mit problemfelt. 1.1Problemfelt Udviklingen af det moderne samfund og sociale kommunikationssystemer danner grobund for virtuelle fællesskaber der fungerer uafhængigt af om medlemmerne deler tid og sted, endsige nogensinde står ansigt til ansigt. Forskydning i tid og sted er en central dynamik i dannelsen af det moderne samfundsomåbnermulighedforatorganiseresigpånyemåder(giddens2000, 2006).Shirky(2008)interesserersigogsåforgruppedannelseogpåpegeratom end grupper på tværs af geografi og sociale klasser aldrig har været en umulighed,sådogrelativtbesværligt,mennuharteknologienssocialeværktøjer nedbrudt grænserne og givet plads til ridiculously easy group forming 1 så der ikkeernogengrundtilatladevære. 1 TermenstammerfradencanadiskeinternetforskerSebPaquet(Shirky2008)

11 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 11 De nye muligheder for gruppe og netværksdannelse forandrer det sociale. Rheingold (2000) ser forandring af interaktionen mellem mennesker som en potentiel effekt af computer mediated communication (CMC). Hans koncept virtual communities er en betegnelse for et fællesskab konstrueret online hvor brugerne kommunikerer many to many. Online fællesskaber kræver at medlemmerne internt definerer en kontekst, idet en fælles opfattelse af kontekstikkekanværegivetpåforhånd.detteunderstøttesafshirky(2008)der gøropmærksompåatsamarbejdemedengruppekræveratmansynkroniserer sinadfærdmedandres.detstillerkravtilstrukturogdynamikionlinefora,men ogsåtilbrugerne. Onlinesupportfora(herefterbetegnetOSF)erenartafonlinefællesskaber.OSF bruger især tre elementer inden for CMC: 1) muligheden for at kommunikere anonymt;2)tekstbaseretkommunikationog3)mulighedforatudvidesitsociale netværk uden barrierer skabt af tid og sted (Tanis 2007). Både OSF og traditionelle face to face grupper tilbyder emotionel og informerende support samt en platform for fællesskab, nye relationer og endda venskaber(whitty& Joinson 2008). OSF har rødderne plantet i selvhjælpstraditionen der netop baserer sig på menneskets behov for information og support fra ligesindede (Kummervoldetal.2002;Madara1998). White&Dorman(2001)forklarerfænomenetsopståenogeksistensberettigelse således: Onlinesupportgroupshaveemergedwithinhealthcareasaresultofthe need individuals have to know more about health conditions they are confronting.

12 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 12 Potts (2005) supplerer med sin definition af en typisk brugergruppe for OSF således: [ ]forthoseaffectedbyacommonproblem,inparticularthoserelated to health or social circumstances. They involve mutual support and informationprovision(andthetwocanbeinseparable). Det typiske OSF er fokuseret om et specifikt problem, og hovedformålet er en udveksling af information og support. OSF kan være oprettet af både professionelle og privatpersoner med personlig interesse i problemet og opererer gennem blandt andet nyhedsgrupper, maillister og diskussionsfora (Madara 1998). Strukturen er mindre formel end i face to face grupper. Brugerne kommunikerer asynkront hvilket er muligt fordi det er tilgængeligt døgnetrundt.dukandeltagenårduhartid,lystellerbehov,menogsåfritholde opmedatdeltage.dukanpassivtfølgemedogsugeafandresinformationerog goderådudenselvatdeltageellergivedigtilkende.detgivermulighedforat lære uskrevne regler og deltagere at kende inden du eventuelt vælger selv at byde ind (Whitty & Joinson 2008; Potts 2005; White & Dorman 2001; Kummervoldetal.2002;Salemetal.1997;Madara1998). OSF kan være overvåget og/eller administreret af professionelle, men særligt kontaktentilogstøttefraligesindedeharværdi(kummervoldetal.2002).tanis (2007) beskriver OSF som et panel af erfaringseksperter, mens Salem et al. (1997) peger på at det kan være den eneste mulighed for at finde andre med sammeproblemhvisduforeksempelborityndtbefolkedeområder.osfharen økonomisk fordel fordi du ikke skal af sted til møder og arrangementer, og er samtidig en fordel for generte eller de der er immobile på grund af fysik eller forpligtelser, for eksempel i forbindelse med pleje. Tilmed udviskes de sociodemografiske faktorer når folk finder sammen for at diskutere problemer ogudveksleerfaringer,oplevelserogstøtte(white&dorman2001;tanis2007).

13 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 13 Figur1.1viserhvorledesteknologiskefordelekanoperationaliserestilpersonlige fordelemedpositiveeffekterforhelbredet.figurenerskabtpåbaggrundafde teorier og empiriske undersøgelser jeg henviser til ovenfor. Dog er forskningen hvad angår effekt, mangelfuld og utilfredsstillende dokumenteret hvorfor jeg ikke har inddraget den i teksten. Men jeg medtager den i figuren for at skabe overblikoverdeeffektersomdeltagelsemenesathavepåbrugerenslivudenfor skærmen. Figur1.1 Fordelevedonlinesocialefora OSF indebærer også ulemper. Informationer gives af lægmand og ikke professionelle,sårisikoenformisinformationerstorogkanfåalvorligefølgerda mange OSF har helbreds og sundhedsmæssigt fokus (Tanis 2007; White & Dorman 2001). Muligheden for anonymitet giver plads til flaming, spam og bevidst bedrag med mistillid, konflikt mellem brugere og social isolation som konsekvens. Nogle udvikler afhængighed af deltagelse, og andre kan lide af Münchhausen syndrom og bruge forum til at hente sympati uden at have relationtilforummetsspecifikkeproblem(white&dorman2001;madara1998; Shirky 2008). Det er dog interessant at bemærke at de negative effekter altid diskuteres,menkunsjældentberøres endsigebevises iempirien(tanis2007).

14 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 14 OSF er tekstbaserede og mangler kommunikationssignaler der kan hindre konfliktmellembrugerne,ogdetkanværesværtatlæredesocialespillereglerat kende(white&dorman2001;kummervoldetal.2002).deforudsætterevnen tilatlæseogskriveogkanudelukkekommunikationssvage.figur1.2visermere eller mindre påviste ulemper ved OSF der ligeledes er baseret på de teorier og empiriskeundersøgelserjeghenvisertilovenfor.sammenholdervidetofigurer erderuoverensstemmelser.foreksempelkanosfifølgedenvidenjegrefererer til,bådereducereogskabeensomhedogisolation.beggepåstandeerbevistaf empirien i disse undersøgelser, og begge er mulige ud fra en antagelse om at effekthængertætsammenmedbrugerenspersonlighedogmotiver. Figur1.2 Ulempervedonlinesocialefora For brugere af OSF medfører brugen en forandring af det sociale hvad enten forum fungerer som supplement til anden information og support eller direkte erstatterandrerelationer.spørgsmåletersåhvordanosfkanbruges,ogomde virkelighareneffektiformafværdifuldsupportoginformation.derermulighed for at OSF ikke har reel effekt, men blot giver et sted hvor personer finder sammen om at kredse om et specifikt problem, men uden virkelig at kunne

15 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 15 tilbyde hinanden noget eller værre at deltagelse endda bidrager til forøget ensomhed,isolationogdepression(whitty&joinson2008). 1.2Problemformulering Jeg ønsker at undersøge hvordan pårørende vurderer brugen af forum og dets indflydelse på sociale relationer og effekt af deltagelse. Problemfeltet fører derforfremtilfølgendeproblemformulering: Hvordananvenderpårørendetilskadedepersoneronlinesupportforaideres personlige krise? Hvad er motivationen til at deltage, hvad kommunikerer de om,oghvilkeneffektharderesdeltagelse? Jeg vil besvare problemformuleringen gennem en analyse af Hjerneskadeforeningens online forum for pårørende, Dispositionen nedenfor(1.6) giver et overblik over de væsentligste teorier som anvendes i analysen. Jeg inddrager tre empiriske delelementer: 1) debatindlæg og tråde; 2) kvantitativt spørgeskema til brugerne og 3) kvalitative interviews med udvalgte respondenter fra den kvantitative undersøgelse. Desuden inddrages statistik for sitet, netstatistik fra Danmarks Statistik samt andre undersøgelserafoglitteraturomemnet. Detskalnævnesatalleundersøgelserjegerbekendtmed,tagerudgangspunkti OSFforpersonermedmentaleellerfysiskelidelser,mensminundersøgelsegåri dybdenmedetosfforpårørende.derforviljegundervejsvurdereomsærlige forholdforpårørendekanforklareafvigelseriresultaterne.

16 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] Afgrænsning AnalysenafgrænsersigtiletenkeltOSF.Jeghariarbejdethaftfuldadgangtilalle administratoroplysninger. Desuden har jeg haft frihed til at kontakte brugere efteregetvalgogidetomfangjegharfundetnødvendigt.daopgavenbaserer sigpåetenkeltcasestudie,erdetnødvendigtatholdesigforøjeatresultaterne kan afspejle en særlig gruppe der ikke nødvendigvis repræsenterer pårørende generelt.manvilaltsåmedfordelkunnesammenholderesultaternemedstudier afandreosfforpårørendeforatpåviseeventuellesærligeproblemstillingerfor de enkelte typer. I det omfang det er muligt, tager jeg forbehold for særlige problemstillinger der kan betyde at resultaterne ikke kan generaliseres (Neergaard2007). 1.4Præsentation I 2004 oprettede Hjerneskadeforeningens Projekt Aktive Pårørende forum hvor de kan mødes og udveksle oplevelser og erfaringer, men både skadedeogprofessionelleinviterestilatdeltageietåbentforum.sidenvoksede fracirka300unikkebesøgendeommånedentiltoppeni2007med2553unikke besøgende på en enkelt måned. Her i starten af 2009 ligger det månedlige besøgstal gennemsnitligt omkring 1300 (www.hjerneskadet.dk/awstats). Statistikken afslører dog ikke samme persons adgang fra flere computere eller flerepersonersadgangfrasammecomputer. Hjerneskadeforeningensformålerblandtandetat skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til patienter med pludseligt opstået hjerneskade (http://www.hjerneskadeforeningen.dk/index.php?id=47).foreningenoplyserat mere end personer i Danmark lever med følgerne af pludselig opstået hjerneskade, og at uvidenhed på området medfører at de ramtes netværk forsvinder, hvilket også gælder de pårørendes netværk. Tal fra Danmarks

17 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 17 Statistik viser at 85% af danskerne havde internetadgang hjemmefra ved udgangen af 2008, men hertil kommer adgang fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt fra bibliotekerne. Jeg tillader mig derfor at formodeatkunenmegetlillegruppeudeladesfrapågrundafadgang.andretal fra Danmarks Statistik viser at 27% danske internetbrugere skriver beskeder i onlinechats,foraellerandresocialenetværk,samtat43%søgerhelbredsmæssig info på nettet. Tal og fakta vidner om både behov og forudsætninger for dette OSF. Forumfungererstortsetudenadministratorindblanding.Dererregistreret703 brugere (http://www.hjerneskadet.dk, ), men brugerinformationerne afslørerdelsbådeinaktiveogdobbeltprofiler,ogvedudsendelseaflinkkomover 20% tilbage som fejlmeldinger på grund af inaktive eller ikke eksisterende mailadresser. Brugerne fordeler sig jævnt i hele landet, men med en klar overvægt af kvinder. Sproget i Hjerneskadeforeningens OSF begrænser, idet forumudelukkendeerpådansk 2.Ifølgestatistikkenharhjemmesidenbesøgfra hele verden, men blandt respondenterne i survey var kun tre bosat uden for Danmark,ogdisseivoresnabolandeNorgeogSverige.Uafhængighedenafsted giversidensbrugeremulighedforatfindeandreisammesituationhvilketeren særlig fordel for de der er bosat uden for de større byer, og derfor har færre tilbud. 1.5Etik Madara(1998)nævnerrisikoenforatOSFblivergenstandforuetiskresearch,og at brugerne føler sig udstillet hvilket kan medføre at de holder op med at deltage. Han refererer blandt andet til sin egen undersøgelse hvor hyppige indlæg er oprettet af studerende og forskere der søger kontakt til brugere i 2 Undersøgelsenvistekunetenkeltindlægskrevetpåengelsk,mensomsvartildedanskeindlæg isammetråd

18 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 18 undersøgelsesøjemed.sammeproblemstillingerjegstødtpåvedgennemgangen afindlæg.enoptællingvisteatudaf297oprettedetrådeiforumer7%(n=21) studerendeellerjournalisterderønskerkontakttilbrugere.trådenevidnerom enhøjinteresseforbrugergruppen,menkanikkefortællenogetomhvormange der passivt studerer brugerne og disses interaktion. Ud over de mulige konsekvenser for kommunikationen i forum, har det konsekvenser for overskuelighedendatrådeneoprettestilfældigtrundtidebatterne. Indlæggeneiforumerprivatetankerogfølelser,ogdetervigtigtatrespektere de personlige informationers fortrolige natur herunder ikke hensynsløst at citereindlæg(salemetal.1997).whitty&joinson(2008)skriveratdukunbør bruge indlæg hvis brugeren selv giver lov, og aldrig citere direkte. Du kan ikke tageacceptenforgivet.imindataindsamlingharjegderforhaftekstraordinært grundigtøjeforetikkendajegharindhentetmangefølsommeoplysninger.jeg harvedpersonligeinterviewsorienterethverrespondentomatderessvarville indgå i et speciale, og i survey gjorde jeg opmærksom herpå i dels introduktionsbrevet, dels også på hvor jeg har beskrevet undersøgelsen.endviderebadjegrespondentenkrydseafisurveyomjegmåtte bruge deres svar til mit speciale. Kun svar fra respondenter der har krydset ja, indgårianalysenidetjegdervedundladerattageforgivetatdeaccepterer. 1.6Dispositionmedreviewafteorier Specialetskapitlergivesherietkortoverblikderinkludererdeanvendteteorier: Kapitel1introducererdevæsentligsteteorieromfordeleogulempervedOSF. Her rejser jeg problemstillingen, afgrænser feltet og giver en præsentation af genstanden.

19 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 19 Kapitel 2 præsenterer anvendte metoder i dataindsamling og analyse. Her redegørjegdesudenformitvidenskabsteoretiskeståsted. Kapitlet3og4systematisererogpræsentererobservationeridatamaterialetud fraenaktivitetsteoretisktænkning. Kapitel3viserdevæsentligstefundidenkvantitativeempiribaseretpå kodning. Kapitlet har primært fokus på kommunikationen og gruppens dynamik. Kapitel 4 viser de væsentligste fund i den kvalitative empiri baseret på kodning.kapitletharprimærtfokuspåmotivationogfravalg. Kapitel 5 giver en teoretisk funderet analyse af fund og observationer i data. Kapitlets første del sammenholder disse med fund og resultater i andre empiriske undersøgelser af OSF. Kapitlets anden del ser nærmere på komponenternesupport,gruppeogstruktur. Support: Her forklarer jeg online social support ud fra forskellige teoretiske vinkler med baggrund i selvhjælpstraditionen, begrebet amatørisme og hypoteser om sammenhængen mellem social støtte og helbredet. Gruppe: Her anvender jeg sociale teorier som Social Comparison, Social LearningogSocialPresencetilatsepåbrugernesopfattelseafsigselvog forum i gruppesammenhæng. Afsnittet runder jeg af med at se på destruktionsmønstreforgrupper. Struktur:Heranalysererjegkommunikationenmedfokuspådensociale struktur og finder normer og etikette for forum blandt andet ved at anvendeteoriomstærkeogsvagebåndisocialerelationer. Kapitel 6 diskuterer casens generaliserbarhed for at afgøre om resultaterne er brugbareforandreosfellerunikkeiforholdtilpårørendetilhjerneskadede.

20 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 20 Kapitel 7 diskuterer metode og teoriers anvendelighed i forhold til den gennemførte analyse, herunder hvilke styrker og svagheder der har vist sig undervejs. Kapitel 8 samler resultaterne i en konklusion der besvarer opgavens problemformulering. Kapitel 9 perspektiverer opgaven ved at se på brugbarhed og betydning af resultaterneoggiversamtidigetbudpåhvordandisseresultaterkananvendesi fremtidigresearch. 2.Metode I følgende metodekapitel redegør jeg for mit videnskabsteoretiske afsæt og de metoderjegharanvendttilindsamlingafprimæredata,udvælgelseoganalyse.i figur 2.1 giver jeg et overblik over de data jeg anvender i besvarelsen af min problemformulering.figurenerefterandersen(2006s.151). Primæredata Sekundæredata Stimulidata Ikke stimulidata Kvalitative data Kvantitative data Semistruktureredepersonlige ogtelefoniskeinterviews Ustruktureredeog semistrukturered interviews Struktureretonline spørgeskemaundersøgelse (survey) Figur2.1 Oversigtoveranvendtedataindsamlingsteknikker Debatindlægiforum Statistikfor DanmarksStatistik

21 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] Videnskabsteoretiskståsted Specialetharsitvidenskabsteoretiskeafsætihermeneutikken.Jegopfatteraltså videnskabelighed som forståelse idet hermeneutikeren ser som formålet med videnskabatfortolkemeningsfuldefænomeneridereskontekst(boolsen2004). Foratimødekommedenkompleksitetdermåforudsættesidetforumskabesaf individer der tolker egne behov og motiver, kombinerer jeg kvalitativ med kvantitativdataienanerkendelseaftallenesværdiogatdissekantilføreviden, men ud fra en betragtning om at kvantitative data ikke er objektive. Der er allerede foregået tolkning inden spørgsmålene formuleres, og svarene gives på baggrundafrespondentensegensubjektivevurdering. Jeg undersøger brugernes interaktionsmønstre, følelser og handlinger med henblikpåatforstådereslivsverdensomfundamentetforkommunikationenog dynamikkeniforum,menjegomsætterderessubjektivetolkningertilvidenskab. Herved anerkender jeg viden som en subjektiv, kontekstuel størrelse, og ikke som en egentlig sandhed. Dataindsamlingen er koncentreret om gruppedynamiske og socialpsykologiske variabler (Boolsen 2004). Det ligger desudenihermeneutikkensnaturatvidenløbendegeneres,ogfremgangsmåden i dataindsamlingen bliver derfor overvejende induktiv, men deduktion og induktionforegårsamtidigiheleprocessen(thurén2008;andersen2006;kvale 2005). Størstedelen af mine data er dialogbaseret, og Gadamer (2007) angiver netopdialogensomdetderførertilforståelse. 2.2Valgafcasestudium Robert Yin definerer casestudiet som en empirisk undersøgelse der belyser et samtidigtfænomenindenfordetvirkeligelivsrammerhvorgrænsernemellem fænomenet og den sammenhæng hvori det indgår, ikke er klart indlysende, og hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af problemet (Andersen 2006). Casestudiet betragtes oftest som kvalitativt, men

22 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 22 giver plads til kvantitative aspekter hvilket jeg har valgt at benytte mig af. I specialet defineres casen af både aktive og passive brugere af opleverforumoghjemmesidensandretilbudsomenhelhed. Flyvbjerg (2006) angiver som fordel at du kan gå i dybden med real life situationer og teste holdninger direkte i relation til fænomenet, og Neergaard (2007)atcasenerforankretiindividetserfaringerogpraksis.Hunfremhæverat valget af en case altid bør være formålsbestemt. Valget af forum som case er imidlertid gået forud for bestemmelse af formålet, så en argumentation for casen som genstand vil være en efterrationalisering. Jeg definerer casen som kritisk.ordetkritiskhenvisertilforholdetmellemcasenogdengældendeteori, modeller, antagelser eller praksis. Formålet med en kritisk case er at afprøve hvorvidt den udledte viden tillader generalisering og maksimum anvendelse af information på andre cases (Andersen 2006; Neergaard 2007). Jeg vil efter analysen diskutere om analysens resultater kan anvendes på andre cases, og altsåomcasensformåleropfyldt. 2.3Kvantitativdataindsamling Følgende afsnit redegør på makroniveau for metode, valg og fravalg i den kvantitative indsamlingsproces og prætest samt på mikroniveau for spørgeskemaetsdesign Spørgeskemaet udvælgelseafrespondentersamtdistributionsform Alle registrerede brugere blev udvalgt til at modtage en mail med link til en online survey ved hjælp af SurveyXact systemet. Derudover lagde jeg links på henholdsvis og i Hjerneskadeforeningens Facebookgruppeforatnåbrugerederikkeerregistrerede.

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Kandidatspeciale Aalborg Universitet Turisme 10. semester Kandidatspeciale

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

16-12-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution

16-12-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Bilag 2: Spørgeskema med besvarelser Alle kommentarer, som ikke var en del af spørgeksemaet, er markeret med rød skrift Mail på RUC brug og sikkerhed 16-12-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Denne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Hvad er en fokusgruppe?

Hvad er en fokusgruppe? Hvad er en fokusgruppe? Focused groups, gruppeinterview, gruppe-dybde interview 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier, der udveksler erfaringer, holdninger og meninger

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere