[ om pårørendes anvendelse af online support fora]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[ om pårørendes anvendelse af online support fora]"

Transkript

1 [Duerikkealene] [ ompårørendesanvendelseafonlinesupportfora] [Dettespecialeundersøgerbrugenafetonlinesupportforumforpårørendetil hjerneskadedeforatfindeudafhvordandepårørendeanvenderdetonlineforum medvægtpå:hvaddermotivererdemtilatdeltage,hvaddekommunikererom,og hvaddeltagelsenharafeffektfordepårørende.] Maj 09 [ S y d d a n s k U n i v e r s i t e t ] [ S t u d i e n æ v n f o r I n t e r n a t i o n a l V i r k s o m h e d s k o m m u n i k a t i o n ] [ S p e c i a l e a f S u s a n S ø g a a r d ] [ V e j l e d e r : M i k k e l F l y v e r b o m ]

2 [ D u e r i k k e a l e n e ] [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 2 [ A f S u s a n S ø g a a r d ] [ A n t a l n o r m a l s i d e r à e n h e d e r : 7 9, 6 ] [ e n h e d e r i n k l u s i v e f o d n o t e r ] æ i

3 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 3 Abstract YouAreNotAlone Thesenseofnotbeingtheonlyonewhoexperiencestheexactsamesituation, emotion or distress in a time of crisis is allegedly the most comforting kind of supportyoucanseekorgive.fulfillingtheneedforconfirmationonthissubject is the prime argument for participating in an online support group, hence the titleofthisthesis:youarenotalone. Thethesispresentstheresultsofastudyofanonlinesupportgroupdesignedfor familiesandfriendsofpeoplesufferingfrombraindamage.itfocusesonfactors formotivation,communicationandinteractionofparticipantsinordertofigure outalloptions,possibilitiesanddistinctadvantagesthatcanbegainedthrough participation. Furthermore, the thesis takes a close look at consequence and effectaccordingtovarioussocial,network related,andhealth relatedtheories. A sample of all introductory threads (in all 297) and three not consecutively periods of posting, each by the length of four months(in all 382 postings) was studied in order to recognize patterns and themes in communication, motivation, and effect. The findings were combined with an online survey distributedtoallregisteredmembersofthegroup,andfollowedbyanumberof qualitativeresearchinterviewswithaselectedgroupofthesurveyrespondents. Thesurveywasdesignedtodiscoverthemostgeneraluseofthewebsitehosting the group, including motivation for participation, experiences in and of the group,anduserevaluationofnewideasbasedoninterestandintentionsofuse. The qualitative interviews explored further the subjective user evaluations of communication,motivation,usage,needs,effect,andsenseofcommunity.111 users, both active and lurkers, completed the survey, 5 users gave a personal interview, and 7 elaborated their answer by . Approximately 75% of the overallparticipantswerewomen,andabouthalfwerespousesorpartnersofa

4 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 4 person with brain injury. 64% of the survey respondents had been in the situationformorethanthreeyears.injuredandhealthcareprofessionalseach accountedforasmallnumberofthesurveyrespondents. Studying relatives instead of patients contributes to the general research on online support groups and forces the study to take into consideration certain conditionsconcerningrelatives.researchamongrelativeshasproventhatthose relatedtopeoplewithbraindamagesufferedfromsubstantiallymorestress,and forasignificantlylongertime,comparedtorelativesofotherinjuresordiseases. Thisisespeciallytrueforspousesandpartnersduetothetremendouschangeof roles because of the consequences of the brain damage such as memory loss, aphasia et cetera. In addition, there were indications that relatives have a differentapproachtotheuseofonlinesupportgroupsthanthepatients,which possibly has consequences for the communication and interaction within the group. The findings are, however, for the most parts consistent with those of other empirical studies of online support groups. It supports the general findings of emotional and informational support exchanged in online groups. The relatives participateinthegroupmainlytofindpeersupportandexperience.theyseek contactwithotherstheycanidentifywithandcomparethemselvestoinorderto feelbetterthemselves.discussionsofgroupstructurearefoundquitefrequently indicating that the relatives have a common need for the group, supposedly becauseofalackofalternativesandafailingordecreasedpersonalnetwork.the study identifies several mechanisms for motivation based on needs and personalityoftheusers.italsoproveseffectintheformofimprovedwellbeing andreductionofstress.interestingly,thediscussionsalmostcompletelylackthe aspectofhumourgenerallyfoundinonlinediscussiongroups,includingthoseof support.thisisasignofthedifferentapproachfoundintherelatives useofthe group.

5 Forord [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 5 Den menneskelige inspiration til dette speciale er hentet i mit netværk dels ved et tilfældigt møde online med blogger Mads Kristensen (www.vadnu.com) netop da han stod midt i en personlig krise, dels hos en god ven der lever som pårørende til en cancerramt. Mads Kristensen brugte sociale netværk som Facebook og Twitter til at dele sin krise. Den overvældende støtte fra fremmede vækkede ideen om nærmere at studere de mulighederinternettettilbyderienpersonligkrise.framinpårørende venerfaredejeg atsympatiogforståelseovervejendeliggerhosdensyge,mensderstillesurimeligekrav til den pårørendes overskud og handlinger. Det vinklede interessen mod den særlige pårørende problematik. Medudgangspunktienhypoteseomatuansethvorvelfungerendeditnetværker,vildu opleve et behov for mere end du kan hente der, undersøger jeg i specialet et online forumforpårørendetilhjerneskadede.herantagerjegdelsatdetkanværenemmere atbetrosigtilenfremmed,delsatpårørendeoveniopleverdårligsamvittighedoverat trække så intenst på eget netværk. Samtidig ligger i hypotesen en antagelse om at netværketsinteressedalerovertidogsjældentharsammeholdbarhedoglængdesom sygdommenogdenskonsekvenser. Jeg retter en ganske særlig tak til de mange brugere af der har ladetmigkommetætpåderespersonligehistorierogfølelser.desudenentaktilmikkel Flyverbom der har vejledt med stort engagement, opmuntring og ikke mindst effektivitetogretningslinjer,samtjulielindegaardforatgiveadgangtilallefunktioner påwww.hjerneskadet.dk,forkontor,energiogskarpebemærkninger.endeligentaktil familienderholdtud,ogvennernederforenperiodekunblevpladstilonline. Godlæselyst!SusanSøgaard(maj2009)

6 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 6 Indholdsfortegnelse 1.Introduktion Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Præsentation Etik Dispositionmedreviewafteorier Metode Videnskabsteoretiskståsted Valgafcasestudium Kvantitativdataindsamling Kvalitativdataindsamling Analyseogdatabehandling Resultater kvantitativedata Brugereafforum Observeredetemaeridekvantitativedata Tema:Support Tema:Ventil Tema:Gruppe Tema:Kontakt Densamlendekategori Delkonklusion Kvantitativedata Resultater kvalitativedata Interviewpersonerne Temaeridekvalitativedata Dynamikkensnetværk Motivation Fravalgogfrafald Delkonklusion Kvalitativedata Analyseogdiskussion... 52

7 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 7 5.1Del1 FundsammenholdtmedandreOSF undersøgelser Forholdomkringbrugergruppen Temaer/kommunikation Motivationogfrafald Del2 Komponenterneifunktion Support Onlinesupportogselvhjælpstraditionen Amatørerellererfaringseksperter Effektenshypoteser Gruppe Socialeteorier Gruppensomsinegenværstefjende Struktur Socialstrukturikommunikationen Delkonklusionpåanalysen Diskussionafcasensgeneraliserbarhed Diskussionafvalgtemetoderogteoriersanvendelighed Konklusion Perspektivering Litteratur

8 Figurer [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 8 Figur1.1 Fordelevedonlinesocialefora...13 Figur1.2 Ulempervedonlinesocialefora...14 Figur2.1 Oversigtoveranvendtedataindsamlingsteknikker...20 Figur2.2 Spørgeskemaetsdesign...26 Figur2.3 Brugernesangivelseafregistrering...29 Figur2.4 Spørgeguidensdesign...31 Figur3.1 Fordelingafbrugergrupperiforum...36 Figur3.2 Temaeridekvantitativedata...37 Figur3.3 Underkategoriershyppighed(Ventil)...38 Figur3.4 Kategorienintrooglegitimeringsombindingmellemtemaer...41 Figur4.1 Dynamikkensnetværk...45 Figur4.2 Motivationensstyringsmekanismer...47 Figur4.3 Årsagertilfravalgogfrafald...50 Figur5.1 Deenkeltepårørendetypersrollerelateredeproblemstillinger...59 Figur5.2 Supporttyperidentificeretiandreundersøgelser...61 Figur5.3 Effektafemotionelsupport...73 Figur5.4 Effektafinformerendesupport...74

9 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 9 1.Introduktion Fagligtudspringerspecialetafetønskeomatudviklekompetencerogforståelse afsocialemedier.ingenkanpålangsigtforudsigeretningogeffektpåvoresliv og samfund, men vi kan se på historie og udvikling samt analysere på øjebliksbilledet og give kvalificerede bud på fremtidige muligheder for anvendelseafsocialemedier.internetteterennaturligforudsætningforonline supportfora.ogikølvandetpåinternettetsudbredelseidetmodernesamfund harteoretikerefranærogfjernværetpåbanenmedteorierforogimod. Blandt de væsentlige bekymringer er frygt for en digital opdeling i samfundet hvor visse grupper køres ud på et sidespor, samt bekymring for vores sociale interaktion. Skeptikerne påpeger at interaktion på internettet er upersonligt, prægetafbedragogmisinformationogkanresultereiensomhed.enteorierat når du flytter din tid til internettet, tager du tiden fra andre og mere nære og personligerelationer.medandreordreducerdudinsocialekapital.antagelserne er ikke udokumenterede, men det interessante er at forskellige studier viser forskelligekonsekvenser.detvilsigeathvornoglestudierpåviserkonsekvenser som isolation og social reduktion, viser andre at interaktion på internettet kan reducerestress,depressionogensomhedpågrundafdemulighederdetgiveros for emotionel og informerende support(whitty& Joinson 2008; Nie& Hillygus 2002;Wellman&Haythornthwaite2002;Krautetal.1998). Specialet er desuden inspireret af tidlige internetteoretikere som Castells, Rheingold og Dijk der interesserer sig for netværksdannelse og konsekvenser i form af sociale og samfundsmæssige transformationer. Med teorierne i baghovedet drives jeg af en lyst til at undersøge internettets potentiale for at styrkebåndogofflinenetværk,samtmulighedenforgavnligeffektpåfysiskog psykisk helbred, der rækker langt ud over skærmen. Mit udgangspunkt for opgavenogdensanalysereratinternetteterenintegreretdelafvoreshverdag

10 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 10 ogskalbehandlessomsådanihelhedmedvoresøvrigeadfærd,vanerogbehov ogaltsåikkesomnogeteksternt. Desuden tillader jeg mig, om end jeg anerkender problemstillingen, ikke at bekymre mig om en eventuel digital ulighed i befolkningen. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser at i tredje kvartal af 2008 havde 85% af danskerne internetadgangfrahjemmet 90%afdissegennemenhøjhastighedsforbindelse. I problemstillingen antages at særligt ældre sakker bagud på området, men samme opgørelse viser at cirka 64% i aldersgruppen år er i gruppen af brugere med internetadgang hjemmefra (Befolkningens brug af internet, Serviceerhverv 2008). Tallene fortæller ikke hvor mange der er helt uden internetadgang, men en mindre gruppe personer i vores samfund kan være afskåret fra adgangen til online sociale medier, herunder muligheden for deltagelse i et online support forum som det der udgør genstanden for mit problemfelt. 1.1Problemfelt Udviklingen af det moderne samfund og sociale kommunikationssystemer danner grobund for virtuelle fællesskaber der fungerer uafhængigt af om medlemmerne deler tid og sted, endsige nogensinde står ansigt til ansigt. Forskydning i tid og sted er en central dynamik i dannelsen af det moderne samfundsomåbnermulighedforatorganiseresigpånyemåder(giddens2000, 2006).Shirky(2008)interesserersigogsåforgruppedannelseogpåpegeratom end grupper på tværs af geografi og sociale klasser aldrig har været en umulighed,sådogrelativtbesværligt,mennuharteknologienssocialeværktøjer nedbrudt grænserne og givet plads til ridiculously easy group forming 1 så der ikkeernogengrundtilatladevære. 1 TermenstammerfradencanadiskeinternetforskerSebPaquet(Shirky2008)

11 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 11 De nye muligheder for gruppe og netværksdannelse forandrer det sociale. Rheingold (2000) ser forandring af interaktionen mellem mennesker som en potentiel effekt af computer mediated communication (CMC). Hans koncept virtual communities er en betegnelse for et fællesskab konstrueret online hvor brugerne kommunikerer many to many. Online fællesskaber kræver at medlemmerne internt definerer en kontekst, idet en fælles opfattelse af kontekstikkekanværegivetpåforhånd.detteunderstøttesafshirky(2008)der gøropmærksompåatsamarbejdemedengruppekræveratmansynkroniserer sinadfærdmedandres.detstillerkravtilstrukturogdynamikionlinefora,men ogsåtilbrugerne. Onlinesupportfora(herefterbetegnetOSF)erenartafonlinefællesskaber.OSF bruger især tre elementer inden for CMC: 1) muligheden for at kommunikere anonymt;2)tekstbaseretkommunikationog3)mulighedforatudvidesitsociale netværk uden barrierer skabt af tid og sted (Tanis 2007). Både OSF og traditionelle face to face grupper tilbyder emotionel og informerende support samt en platform for fællesskab, nye relationer og endda venskaber(whitty& Joinson 2008). OSF har rødderne plantet i selvhjælpstraditionen der netop baserer sig på menneskets behov for information og support fra ligesindede (Kummervoldetal.2002;Madara1998). White&Dorman(2001)forklarerfænomenetsopståenogeksistensberettigelse således: Onlinesupportgroupshaveemergedwithinhealthcareasaresultofthe need individuals have to know more about health conditions they are confronting.

12 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 12 Potts (2005) supplerer med sin definition af en typisk brugergruppe for OSF således: [ ]forthoseaffectedbyacommonproblem,inparticularthoserelated to health or social circumstances. They involve mutual support and informationprovision(andthetwocanbeinseparable). Det typiske OSF er fokuseret om et specifikt problem, og hovedformålet er en udveksling af information og support. OSF kan være oprettet af både professionelle og privatpersoner med personlig interesse i problemet og opererer gennem blandt andet nyhedsgrupper, maillister og diskussionsfora (Madara 1998). Strukturen er mindre formel end i face to face grupper. Brugerne kommunikerer asynkront hvilket er muligt fordi det er tilgængeligt døgnetrundt.dukandeltagenårduhartid,lystellerbehov,menogsåfritholde opmedatdeltage.dukanpassivtfølgemedogsugeafandresinformationerog goderådudenselvatdeltageellergivedigtilkende.detgivermulighedforat lære uskrevne regler og deltagere at kende inden du eventuelt vælger selv at byde ind (Whitty & Joinson 2008; Potts 2005; White & Dorman 2001; Kummervoldetal.2002;Salemetal.1997;Madara1998). OSF kan være overvåget og/eller administreret af professionelle, men særligt kontaktentilogstøttefraligesindedeharværdi(kummervoldetal.2002).tanis (2007) beskriver OSF som et panel af erfaringseksperter, mens Salem et al. (1997) peger på at det kan være den eneste mulighed for at finde andre med sammeproblemhvisduforeksempelborityndtbefolkedeområder.osfharen økonomisk fordel fordi du ikke skal af sted til møder og arrangementer, og er samtidig en fordel for generte eller de der er immobile på grund af fysik eller forpligtelser, for eksempel i forbindelse med pleje. Tilmed udviskes de sociodemografiske faktorer når folk finder sammen for at diskutere problemer ogudveksleerfaringer,oplevelserogstøtte(white&dorman2001;tanis2007).

13 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 13 Figur1.1viserhvorledesteknologiskefordelekanoperationaliserestilpersonlige fordelemedpositiveeffekterforhelbredet.figurenerskabtpåbaggrundafde teorier og empiriske undersøgelser jeg henviser til ovenfor. Dog er forskningen hvad angår effekt, mangelfuld og utilfredsstillende dokumenteret hvorfor jeg ikke har inddraget den i teksten. Men jeg medtager den i figuren for at skabe overblikoverdeeffektersomdeltagelsemenesathavepåbrugerenslivudenfor skærmen. Figur1.1 Fordelevedonlinesocialefora OSF indebærer også ulemper. Informationer gives af lægmand og ikke professionelle,sårisikoenformisinformationerstorogkanfåalvorligefølgerda mange OSF har helbreds og sundhedsmæssigt fokus (Tanis 2007; White & Dorman 2001). Muligheden for anonymitet giver plads til flaming, spam og bevidst bedrag med mistillid, konflikt mellem brugere og social isolation som konsekvens. Nogle udvikler afhængighed af deltagelse, og andre kan lide af Münchhausen syndrom og bruge forum til at hente sympati uden at have relationtilforummetsspecifikkeproblem(white&dorman2001;madara1998; Shirky 2008). Det er dog interessant at bemærke at de negative effekter altid diskuteres,menkunsjældentberøres endsigebevises iempirien(tanis2007).

14 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 14 OSF er tekstbaserede og mangler kommunikationssignaler der kan hindre konfliktmellembrugerne,ogdetkanværesværtatlæredesocialespillereglerat kende(white&dorman2001;kummervoldetal.2002).deforudsætterevnen tilatlæseogskriveogkanudelukkekommunikationssvage.figur1.2visermere eller mindre påviste ulemper ved OSF der ligeledes er baseret på de teorier og empiriskeundersøgelserjeghenvisertilovenfor.sammenholdervidetofigurer erderuoverensstemmelser.foreksempelkanosfifølgedenvidenjegrefererer til,bådereducereogskabeensomhedogisolation.beggepåstandeerbevistaf empirien i disse undersøgelser, og begge er mulige ud fra en antagelse om at effekthængertætsammenmedbrugerenspersonlighedogmotiver. Figur1.2 Ulempervedonlinesocialefora For brugere af OSF medfører brugen en forandring af det sociale hvad enten forum fungerer som supplement til anden information og support eller direkte erstatterandrerelationer.spørgsmåletersåhvordanosfkanbruges,ogomde virkelighareneffektiformafværdifuldsupportoginformation.derermulighed for at OSF ikke har reel effekt, men blot giver et sted hvor personer finder sammen om at kredse om et specifikt problem, men uden virkelig at kunne

15 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 15 tilbyde hinanden noget eller værre at deltagelse endda bidrager til forøget ensomhed,isolationogdepression(whitty&joinson2008). 1.2Problemformulering Jeg ønsker at undersøge hvordan pårørende vurderer brugen af forum og dets indflydelse på sociale relationer og effekt af deltagelse. Problemfeltet fører derforfremtilfølgendeproblemformulering: Hvordananvenderpårørendetilskadedepersoneronlinesupportforaideres personlige krise? Hvad er motivationen til at deltage, hvad kommunikerer de om,oghvilkeneffektharderesdeltagelse? Jeg vil besvare problemformuleringen gennem en analyse af Hjerneskadeforeningens online forum for pårørende, Dispositionen nedenfor(1.6) giver et overblik over de væsentligste teorier som anvendes i analysen. Jeg inddrager tre empiriske delelementer: 1) debatindlæg og tråde; 2) kvantitativt spørgeskema til brugerne og 3) kvalitative interviews med udvalgte respondenter fra den kvantitative undersøgelse. Desuden inddrages statistik for sitet, netstatistik fra Danmarks Statistik samt andre undersøgelserafoglitteraturomemnet. Detskalnævnesatalleundersøgelserjegerbekendtmed,tagerudgangspunkti OSFforpersonermedmentaleellerfysiskelidelser,mensminundersøgelsegåri dybdenmedetosfforpårørende.derforviljegundervejsvurdereomsærlige forholdforpårørendekanforklareafvigelseriresultaterne.

16 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] Afgrænsning AnalysenafgrænsersigtiletenkeltOSF.Jeghariarbejdethaftfuldadgangtilalle administratoroplysninger. Desuden har jeg haft frihed til at kontakte brugere efteregetvalgogidetomfangjegharfundetnødvendigt.daopgavenbaserer sigpåetenkeltcasestudie,erdetnødvendigtatholdesigforøjeatresultaterne kan afspejle en særlig gruppe der ikke nødvendigvis repræsenterer pårørende generelt.manvilaltsåmedfordelkunnesammenholderesultaternemedstudier afandreosfforpårørendeforatpåviseeventuellesærligeproblemstillingerfor de enkelte typer. I det omfang det er muligt, tager jeg forbehold for særlige problemstillinger der kan betyde at resultaterne ikke kan generaliseres (Neergaard2007). 1.4Præsentation I 2004 oprettede Hjerneskadeforeningens Projekt Aktive Pårørende forum hvor de kan mødes og udveksle oplevelser og erfaringer, men både skadedeogprofessionelleinviterestilatdeltageietåbentforum.sidenvoksede fracirka300unikkebesøgendeommånedentiltoppeni2007med2553unikke besøgende på en enkelt måned. Her i starten af 2009 ligger det månedlige besøgstal gennemsnitligt omkring 1300 (www.hjerneskadet.dk/awstats). Statistikken afslører dog ikke samme persons adgang fra flere computere eller flerepersonersadgangfrasammecomputer. Hjerneskadeforeningensformålerblandtandetat skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til patienter med pludseligt opstået hjerneskade (http://www.hjerneskadeforeningen.dk/index.php?id=47).foreningenoplyserat mere end personer i Danmark lever med følgerne af pludselig opstået hjerneskade, og at uvidenhed på området medfører at de ramtes netværk forsvinder, hvilket også gælder de pårørendes netværk. Tal fra Danmarks

17 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 17 Statistik viser at 85% af danskerne havde internetadgang hjemmefra ved udgangen af 2008, men hertil kommer adgang fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt fra bibliotekerne. Jeg tillader mig derfor at formodeatkunenmegetlillegruppeudeladesfrapågrundafadgang.andretal fra Danmarks Statistik viser at 27% danske internetbrugere skriver beskeder i onlinechats,foraellerandresocialenetværk,samtat43%søgerhelbredsmæssig info på nettet. Tal og fakta vidner om både behov og forudsætninger for dette OSF. Forumfungererstortsetudenadministratorindblanding.Dererregistreret703 brugere (http://www.hjerneskadet.dk, ), men brugerinformationerne afslørerdelsbådeinaktiveogdobbeltprofiler,ogvedudsendelseaflinkkomover 20% tilbage som fejlmeldinger på grund af inaktive eller ikke eksisterende mailadresser. Brugerne fordeler sig jævnt i hele landet, men med en klar overvægt af kvinder. Sproget i Hjerneskadeforeningens OSF begrænser, idet forumudelukkendeerpådansk 2.Ifølgestatistikkenharhjemmesidenbesøgfra hele verden, men blandt respondenterne i survey var kun tre bosat uden for Danmark,ogdisseivoresnabolandeNorgeogSverige.Uafhængighedenafsted giversidensbrugeremulighedforatfindeandreisammesituationhvilketeren særlig fordel for de der er bosat uden for de større byer, og derfor har færre tilbud. 1.5Etik Madara(1998)nævnerrisikoenforatOSFblivergenstandforuetiskresearch,og at brugerne føler sig udstillet hvilket kan medføre at de holder op med at deltage. Han refererer blandt andet til sin egen undersøgelse hvor hyppige indlæg er oprettet af studerende og forskere der søger kontakt til brugere i 2 Undersøgelsenvistekunetenkeltindlægskrevetpåengelsk,mensomsvartildedanskeindlæg isammetråd

18 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 18 undersøgelsesøjemed.sammeproblemstillingerjegstødtpåvedgennemgangen afindlæg.enoptællingvisteatudaf297oprettedetrådeiforumer7%(n=21) studerendeellerjournalisterderønskerkontakttilbrugere.trådenevidnerom enhøjinteresseforbrugergruppen,menkanikkefortællenogetomhvormange der passivt studerer brugerne og disses interaktion. Ud over de mulige konsekvenser for kommunikationen i forum, har det konsekvenser for overskuelighedendatrådeneoprettestilfældigtrundtidebatterne. Indlæggeneiforumerprivatetankerogfølelser,ogdetervigtigtatrespektere de personlige informationers fortrolige natur herunder ikke hensynsløst at citereindlæg(salemetal.1997).whitty&joinson(2008)skriveratdukunbør bruge indlæg hvis brugeren selv giver lov, og aldrig citere direkte. Du kan ikke tageacceptenforgivet.imindataindsamlingharjegderforhaftekstraordinært grundigtøjeforetikkendajegharindhentetmangefølsommeoplysninger.jeg harvedpersonligeinterviewsorienterethverrespondentomatderessvarville indgå i et speciale, og i survey gjorde jeg opmærksom herpå i dels introduktionsbrevet, dels også på hvor jeg har beskrevet undersøgelsen.endviderebadjegrespondentenkrydseafisurveyomjegmåtte bruge deres svar til mit speciale. Kun svar fra respondenter der har krydset ja, indgårianalysenidetjegdervedundladerattageforgivetatdeaccepterer. 1.6Dispositionmedreviewafteorier Specialetskapitlergivesherietkortoverblikderinkludererdeanvendteteorier: Kapitel1introducererdevæsentligsteteorieromfordeleogulempervedOSF. Her rejser jeg problemstillingen, afgrænser feltet og giver en præsentation af genstanden.

19 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 19 Kapitel 2 præsenterer anvendte metoder i dataindsamling og analyse. Her redegørjegdesudenformitvidenskabsteoretiskeståsted. Kapitlet3og4systematisererogpræsentererobservationeridatamaterialetud fraenaktivitetsteoretisktænkning. Kapitel3viserdevæsentligstefundidenkvantitativeempiribaseretpå kodning. Kapitlet har primært fokus på kommunikationen og gruppens dynamik. Kapitel 4 viser de væsentligste fund i den kvalitative empiri baseret på kodning.kapitletharprimærtfokuspåmotivationogfravalg. Kapitel 5 giver en teoretisk funderet analyse af fund og observationer i data. Kapitlets første del sammenholder disse med fund og resultater i andre empiriske undersøgelser af OSF. Kapitlets anden del ser nærmere på komponenternesupport,gruppeogstruktur. Support: Her forklarer jeg online social support ud fra forskellige teoretiske vinkler med baggrund i selvhjælpstraditionen, begrebet amatørisme og hypoteser om sammenhængen mellem social støtte og helbredet. Gruppe: Her anvender jeg sociale teorier som Social Comparison, Social LearningogSocialPresencetilatsepåbrugernesopfattelseafsigselvog forum i gruppesammenhæng. Afsnittet runder jeg af med at se på destruktionsmønstreforgrupper. Struktur:Heranalysererjegkommunikationenmedfokuspådensociale struktur og finder normer og etikette for forum blandt andet ved at anvendeteoriomstærkeogsvagebåndisocialerelationer. Kapitel 6 diskuterer casens generaliserbarhed for at afgøre om resultaterne er brugbareforandreosfellerunikkeiforholdtilpårørendetilhjerneskadede.

20 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 20 Kapitel 7 diskuterer metode og teoriers anvendelighed i forhold til den gennemførte analyse, herunder hvilke styrker og svagheder der har vist sig undervejs. Kapitel 8 samler resultaterne i en konklusion der besvarer opgavens problemformulering. Kapitel 9 perspektiverer opgaven ved at se på brugbarhed og betydning af resultaterneoggiversamtidigetbudpåhvordandisseresultaterkananvendesi fremtidigresearch. 2.Metode I følgende metodekapitel redegør jeg for mit videnskabsteoretiske afsæt og de metoderjegharanvendttilindsamlingafprimæredata,udvælgelseoganalyse.i figur 2.1 giver jeg et overblik over de data jeg anvender i besvarelsen af min problemformulering.figurenerefterandersen(2006s.151). Primæredata Sekundæredata Stimulidata Ikke stimulidata Kvalitative data Kvantitative data Semistruktureredepersonlige ogtelefoniskeinterviews Ustruktureredeog semistrukturered interviews Struktureretonline spørgeskemaundersøgelse (survey) Figur2.1 Oversigtoveranvendtedataindsamlingsteknikker Debatindlægiforum Statistikfor DanmarksStatistik

21 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] Videnskabsteoretiskståsted Specialetharsitvidenskabsteoretiskeafsætihermeneutikken.Jegopfatteraltså videnskabelighed som forståelse idet hermeneutikeren ser som formålet med videnskabatfortolkemeningsfuldefænomeneridereskontekst(boolsen2004). Foratimødekommedenkompleksitetdermåforudsættesidetforumskabesaf individer der tolker egne behov og motiver, kombinerer jeg kvalitativ med kvantitativdataienanerkendelseaftallenesværdiogatdissekantilføreviden, men ud fra en betragtning om at kvantitative data ikke er objektive. Der er allerede foregået tolkning inden spørgsmålene formuleres, og svarene gives på baggrundafrespondentensegensubjektivevurdering. Jeg undersøger brugernes interaktionsmønstre, følelser og handlinger med henblikpåatforstådereslivsverdensomfundamentetforkommunikationenog dynamikkeniforum,menjegomsætterderessubjektivetolkningertilvidenskab. Herved anerkender jeg viden som en subjektiv, kontekstuel størrelse, og ikke som en egentlig sandhed. Dataindsamlingen er koncentreret om gruppedynamiske og socialpsykologiske variabler (Boolsen 2004). Det ligger desudenihermeneutikkensnaturatvidenløbendegeneres,ogfremgangsmåden i dataindsamlingen bliver derfor overvejende induktiv, men deduktion og induktionforegårsamtidigiheleprocessen(thurén2008;andersen2006;kvale 2005). Størstedelen af mine data er dialogbaseret, og Gadamer (2007) angiver netopdialogensomdetderførertilforståelse. 2.2Valgafcasestudium Robert Yin definerer casestudiet som en empirisk undersøgelse der belyser et samtidigtfænomenindenfordetvirkeligelivsrammerhvorgrænsernemellem fænomenet og den sammenhæng hvori det indgår, ikke er klart indlysende, og hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af problemet (Andersen 2006). Casestudiet betragtes oftest som kvalitativt, men

22 [Duerikkealene afsusansøgaard,ivk,syddanskuniversitet] 22 giver plads til kvantitative aspekter hvilket jeg har valgt at benytte mig af. I specialet defineres casen af både aktive og passive brugere af opleverforumoghjemmesidensandretilbudsomenhelhed. Flyvbjerg (2006) angiver som fordel at du kan gå i dybden med real life situationer og teste holdninger direkte i relation til fænomenet, og Neergaard (2007)atcasenerforankretiindividetserfaringerogpraksis.Hunfremhæverat valget af en case altid bør være formålsbestemt. Valget af forum som case er imidlertid gået forud for bestemmelse af formålet, så en argumentation for casen som genstand vil være en efterrationalisering. Jeg definerer casen som kritisk.ordetkritiskhenvisertilforholdetmellemcasenogdengældendeteori, modeller, antagelser eller praksis. Formålet med en kritisk case er at afprøve hvorvidt den udledte viden tillader generalisering og maksimum anvendelse af information på andre cases (Andersen 2006; Neergaard 2007). Jeg vil efter analysen diskutere om analysens resultater kan anvendes på andre cases, og altsåomcasensformåleropfyldt. 2.3Kvantitativdataindsamling Følgende afsnit redegør på makroniveau for metode, valg og fravalg i den kvantitative indsamlingsproces og prætest samt på mikroniveau for spørgeskemaetsdesign Spørgeskemaet udvælgelseafrespondentersamtdistributionsform Alle registrerede brugere blev udvalgt til at modtage en mail med link til en online survey ved hjælp af SurveyXact systemet. Derudover lagde jeg links på henholdsvis og i Hjerneskadeforeningens Facebookgruppeforatnåbrugerederikkeerregistrerede.

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur DANSK, 8. - 9. KLASSE NÅR FACEBOOK DIDAKTISERES OG BRUGES SOM MIDDEL TIL FORTOLKNING AF SKØNLITTERATUR IT lærernetværk, region Nord

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Samlet evaluering af kommunale samarbejdspartnerne, biologiske forældre og plejeforældrene 1 Forord Formålet med evalueringen er: - At belyse Videnscentrets

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser Helle Neergaard Temaet for dette hæfte er udvælgelse af cases og informanter i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Caseudvælgelsen er tæt forbundet med undersøgelsens formål, og der skal derfor

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Bilag 5: Interviewguides

Bilag 5: Interviewguides Bilag 5: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguide til interviews med udvalgte venligboere samt interviewguide til interview med stifter af Venligboerne, Merete Bonde Pilgaard. Interviewguide

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Samarbejde og kommunikation

Samarbejde og kommunikation Avu karakterfordeling (Omsætning fra 13-skalaen til 7-trinskalaen) Fra prøveterminen maj-juni 2006 Samarbejde og kommunikation Ny skala 12 (10 %) 10 (25 %) 7 (30 %) 4 (25 %) 02 (10 %) 00 Trin 2 mundtlig

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset!

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! 80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! Hvorfor står jeg her idag? Learning - design af værdifuld kundeadfærd Løsninger der fremmer ønsket adfærd uden brug af pisk, gulerod

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere