Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien."

Transkript

1

2 Hvor står hvad i bogen? Om betydningen af informationernes placering i bogen Udgiver: Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Copyright: Biblioteksstyrelsen Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien. Resumé Biblioteksstyrelsen har det overordnede ansvar for de bibliografiske standarder på biblioteksområdet. En revideret udgave af Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker og danmarc2-formatet er udkommet i juni Det fremhæves udtrykkeligt flere steder i katalogiseringsreglerne, at forlagets præsentation af oplysningerne lægges til grund for registreringen. Derfor ønsker Biblioteksstyrelsen at gøre forlagsverdenen og den øvrige bogbranche opmærksom på disse regler, som rummer bestemmelser, der er afgørende for, hvilke elementer der medtages i Dansk bogfortegnelse og dermed i Bogmarkedet og i bibliotekernes kataloger. Vejledningen omfatter bøger. De sidste sider handler om elektroniske bøger. Biblioteksstyrelsen har også udarbejdet en vejledning i Udformning af tidsskrifttitler. ISBN Elektronisk ISBN Pris: Gratis URL: Versionsdato: 6. august 1998

3 Indhold Formålet med denne vejledning Biblioteksstyrelsen har det overordnede ansvar for de bibliografiske standarder på biblioteksområdet bl.a. de danske katalogiseringsregler og det tilhørende edb-format. De første fælles katalogiseringsregler for danske forskningsbiblioteker og folkebiblioteker udkom i 1974 og blev første gang revideret i De baserer sig på internationale regler, kendt under betegnelsen AACR (Anglo-American Cataloguing Rules). Fremkomsten af de mange nye medieformer har nødvendiggjort en ny revision, som nu er afsluttet med udgivelsen af 2. udgave af Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker og danmarc2. Det fremhæves udtrykkeligt flere steder i katalogiseringsreglerne, at forlagets præsentation af oplysningerne lægges til grund for registreringen. Derfor ønsker Biblioteksstyrelsen at gøre forlagsverdenen og den øvrige bogbranche opmærksom på disse regler, som rummer bestemmelser, der er afgørende for, hvilke elementer der medtages i Dansk bogfortegnelse og dermed i Bogmarkedet og i bibliotekernes kataloger. Præsentation af titel og forfatter har betydning for, hvordan bogen katalogiseres. "Forfatter" omfatter alle, der er ansvarlige for den kreative udarbejdelse af bogen. I den nye udgave af katalogiseringsreglerne kalder vi dem derfor "ophav". Oplysningerne danner grundlag for den nationalbibliografiske registrering og har indflydelse på, hvorledes bogen citeres forskellige steder. Det er vigtigt, at oplysningerne præsenteres sådan, at den almindelige bruger kan finde bogen i katalogerne. Endelig er Nationalbibliografien fundamentet for udbetaling af biblioteksafgift til forfattere og andre ophav. Enhver utydelighed besværliggør og forsinker administrationen heraf. Hvad omfatter vejledningen? Denne vejledning omfatter bøger. De sidste sider handler om elektroniske bøger. Ved katalogisering tages oplysningerne først og fremmest fra titelsiden, dernæst fra titelbladets bagside. Det er derfor vigtigt, hvordan oplysningerne præsenteres her. I de danske katalogiseringsregler står: "Udgiverens præsentation af oplysningerne og hermed den betydning, udgiveren tillægger de forskellige funktioner i forhold til materialet, accepteres i vid udstrækning." Valg og placering af titel Titlen bør være kort og klar. En lang og udførlig titel kan med fordel opdeles i en kortere hovedtitel, der indeholder nøglebegrebet, og en forklarende undertitel.

4 Brug samme udformning af titlen overalt i bogen. På titelsiden skal hovedtitlen være fremhævet grafisk i forhold til andre oplysninger på titelsiden, så der ikke er tvivl om, hvad bogens titel er. En undertitel skal grafisk være adskilt fra hovedtitlen og være mindre fremtrædende end hovedtitlen. Har bogen titel på flere sprog, skal man være opmærksom på, at præsentationen (rækkefølge, typografi) har betydning for, hvilken titel der bliver bogens hovedtitel. Forfattere og andre ansvarlige for bogens indhold Hvis der er et ophav (forfatter eller anden ansvarlig for bogens indhold), anføres dette navn øverst på titelsiden eller under hovedtitlen i passende afstand fra denne. Hvis der er flere samarbejdende ophav, nævnes de alle. Hvis én af dem har en langt større andel i bogens indhold end de øvrige, fremhæves hans/hendes navn typografisk eller ved ordlyd eller rækkefølge. For- og efternavn bør angives i den form, som personen selv benytter. Reglerne for beskrivelse pålægger katalogisator at anføre ophavets navn i den form, det findes på titelsiden. Det er praktisk, hvis samme form af navnet anvendes i alle publikationer. Det vil gøre det nemmere at skelne personer med samme navn, hvis forlaget oplyser fødselsår fx på titelbladets bagside eller på omslagets bagside. Hvis flere personer har medvirket til bogen, må forlaget sikre sig, at sammenhængen mellem de enkelte funktioner fremtræder klart og forståeligt. Det skal tydeligt fremgå, hvad hver enkelt person er ansvarlig for. For at kunne gøre det, må forlaget tage stilling til følgende forhold: - Hvad er den overvejende hensigt med at udgive bogen? - Hvem har bidraget i hvilke roller? - Hvordan skal sammenhængen mellem primær og sekundær ansvarlighed præsenteres? I katalogiseringsreglerne defineres de to funktioner således: "Primær funktion. Ophavsfunktion, der af udgiveren vurderes at være mere betydningsfuld end andre ophavsfunktioner i forbindelse med udarbejdelsen af et materiale. Om der er tale

5 om en primær funktion, fremgår af den ordlyd og/eller grafiske udformning, der er benyttet ved præsentationen." Flere funktioner kan være præsenteret som primære. F.eks. en tegneserie, hvor både funktionen som tekstforfatter og funktionen som illustrator er præsenteret som særlig betydningsfulde i forhold til f.eks. en oversætter. En primær funktion kan varetages af et eller flere ophav. "Sekundær funktion. Ophavsfunktion, der af udgiveren vurderes at være mindre betydningsfuld end andre ophavsfunktioner i forbindelse med udarbejdelsen af et materiale. Om der er tale om en sekundær funktion, fremgår af den ordlyd og/eller grafiske udformning, der er benyttet ved præsentationen." I bibliotekskataloger vil man normalt kunne slå op på personer, der har udført en primær funktion. Det gælder dog ikke, hvis mere end 3 personer har udført samme funktion. Ganske vist er hovedreglen i de reviderede katalogiseringsregler, at alle ophav skal nævnes, og også gerne gøres søgbare, men af ressourcemæssige grunde vil minimumsreglen være fremherskende en tid endnu. Om der gives mulighed for opslag på personer med sekundær funktion beror på et skøn. Efterfølgende fortælles, hvorledes katalogiseringsreglerne anviser behandling af bøger med andre former for delt ansvarlighed. Redaktører En redaktør udvælger og sammenstiller tekster af en eller flere forfattere. Hans navn placeres efter hovedtitlen på titelsiden, og redaktørfunktionen oplyses i forbindelse med navnet. Hans funktion betragtes i katalogiseringsmæssig henseende som primær, hvis der er tekster af flere forfattere. Hvis publikationen kun indeholder én forfatters værk, vil det være naturligt først at anføre forfatterens navn og dernæst redaktørens funktion. Redaktøren betragtes her som udførende en sekundær funktion. Specielle redaktørfunktioner præciseres, fx billedredaktør. Det er også vigtigt, at forlagsredaktører anføres med den korrekte betegnelse og ikke kun som redaktører, da det kan give anledning til misforståelser. Forlagsredaktører anføres på titelbladets bagside. Serieredaktører anføres på titelbladets bagside under serietitlen. Udgivere Betegnelserne "udgiver" og "udgivet af" kan dække over forskellige typer funktioner:

6 Den redaktørlignende funktion Person, der ved udgivelse af skønlitterære og faglitterære værker forsyner dem med et apparat af introduktioner, kommentarer, noter, varianter osv. Denne type udgivere skal altid placeres på redaktørens plads på titelsiden. Den igangsættende eller rådgivende funktion Som oftest en institution eller organisation som samarbejder med et forlag vedrørende de bøger, der emnemæssigt har tilknytning til institutionens formål og virksomhed. Forlagsfunktionen Udgiveren kan også reelt være forlag for publikationen og anbringes da på forlagets plads. Interviewer og samtaler Det vurderes, om teksten hovedsageligt er gengivet med den interviewedes egne ord, eller om teksten i virkeligheden er stærkt bearbejdet eller omformet af intervieweren, baseret på de svar, der er givet til spørgsmålene. Rollerne må præsenteres klart på titelsiden: som ligeværdig primær funktion eller som primær/sekundær funktion alt efter personernes andel i bogen. Når det drejer sig om udveksling af meninger, dvs. samtaler mellem to eller flere personer, hvor de enkeltes udtalelser stort set er citeret i deres helhed, må alle betragtes som ligestillede, udførende en primær funktion. En person, der ikke deltager i samtalen, men nedskriver eller refererer den, får således en sekundær funktion. Når en person fortæller sin (livs)historie til en anden og fortællerens beretning stort set gengives ordret, betragtes fortælleren som den hovedansvarlige. Nedskriveren kan også af forlaget betragtes som hovedansvarlig, hvis teksten er blevet stærkt bearbejdet og eventuelt suppleret, således at indholdet ikke mere kan siges at være fortællerens men nedskriverens ord. Kunstnere og tekstforfattere Ved publikationer med både tekstforfatter og illustrator må det vurderes, hvilken af de tre nedennævnte typer publikationen tilhører:

7 Kunstbøger og fotografiske billedværker Hvis kunstneren eller fotografen har større andel i bogens indhold end tekstforfatteren, anføres illustrators navn først. Den placering og typografi, der tildeles tekstforfatteren, afhænger af, hvor stor hans andel i bogen er. Hvis der er tale om en bog med fotografier af en eller flere navngivne kunstneres værker, afhænger det af forlagets hensigt med publiceringen. Er det en bog om den eller de afbildede kunstnere og/eller deres værker, så er det kunstneren, der har den primære funktion. Men er det en bog om fotografen og hans kunnen, er fotografen den primære. Bøger med tekst- og billedmæssig ligeværdighed Det er bl.a. tegneserier og billedbøger. Forlaget afgør, hvilket navn der skal nævnes først på titelsiden. De skal placeres i forlængelse af hinanden eller under hinanden og med samme typografi for at angive ligeværdighed. Tekstbøger med få illustrationer Det skal fremgå af typografi og placering, at forlaget anser tekstfunktionen for den primære funktion. Beskrivelsen af illustratorerne vil afhænge af, om der mange eller få illustrationer, mange eller få ophavsmænd, og om der er tale om forskellige slags illustrationer. Det er vigtigt, at det fremgår, hvem der har udført hvilke illustrationer. Dokumentationen af, hvilke illustrationer den enkelte person er ansvarlig for, kan ske på én af følgende måder: Personens navn nævnes sammen med anførelse af de relevante sider eller illustrationsnumre Personens navn nævnes sammen med antallet af illustrationer, som personen er ansvarlig for. Desuden bør navnet nævnes ved hver illustration i bogen. Illustratorerne angives i forbindelse med en indholdsfortegnelse. Billedfortegnelsen kan stå på titelbladets bagside, men hvis der er mange personer involveret, kan den også placeres på en selvstændig side. Oversættelser og bearbejdelse Oversætterens funktion og navn anføres efter titlen som sekundær funktion. Eventuelt medtages oplysning om, hvilket sprog der er oversat fra. Øvrige oplysninger vedrørende originaludgaven anføres på titelbladets bagside (originaltitel, originalens udgivelsesår mv.). Disse oplysninger adskilles tydeligt fra oplysningerne om den nye udgivelse.

8 Det er vigtigt at skelne mellem oversættelse og gendigtning og angive dette tydeligt i en funktionsbetegnelse. Det skal angives, hvis der er sket en bearbejdelse samtidig med oversættelse ("oversat og bearbejdet af"). Hvis der er sket en så gennemgribende ændring af det originale værks form, indhold eller udtryksmiddel, at der må blive tale om et nyt selvstændigt værk, placeres den person, der har foretaget ændringen, som ansvarlig. Et oplagt eksempel på et sådant værk er en roman, der omarbejdes til et skuespil. Hvis materialet til den nye bog ikke har været udgivet tidligere, men kun været kendt i mundtlig overlevering, fx folkeeventyr, kan bogen ikke betragtes som en bearbejdelse. Udgivelse, udgaver og oplag Bogens udgivelsesår anføres med arabertal nederst på titelsiden eller på titelbladets bagside. Det er vigtigt at skelne mellem betegnelserne udgave og oplag. Katalogiseringsreglernes definition er: Udgave: Alle eksemplarer af et materiale, trykt med samme sats eller fremstillet ud fra samme grundeksemplar (master) og udgivet af ét forlag eller én gruppe af forlag. Oplag: Alle eksemplarer af en udgave, der er fremstillet på samme tid eller i én proces. De enkelte oplag kan indeholde ubetydelige ændringer i forhold til hinanden, men regnes for uændrede genudgivelser. Det anbefales altid at nummerere både udgaver og oplag. En ny udgave af en bog får et nyt ISBN, men et nyt oplag skal have samme ISBN som de øvrige oplag af udgaven (se nærmere under "ISBN og andre standardnumre"). Udgavebetegnelsen nævnes altid på titelbladets bagside og kan også medtages på titelsiden. Supplerende oplysninger om tidligere udgaver kan bringes på titelbladets bagside. Sidetal Ifølge katalogiseringsreglerne og i overensstemmelse med internationale regler er det tallet på den sidste nummererede side i bogen, der anføres som sideantal. Det kan give et skævt

9 billede af bogens omfang, hvis man fx af æstetiske grunde undlader at sætte sidetal på den sidste side med tekst eller billede. ISBN og andre standardnumre ISBN Grundreglen for tildeling af ISBN er: én udgave - ét ISBN. Hvis titlerne udkommer i flere indbindinger, tildeles ISBN til hver indbinding, og samtlige numre trykkes på titelbladets bagside. Ved flerbindværker tildeles både et fælles ISBN og et ISBN til hvert bind. Hvis en udgave revideres, skal den tildeles et nyt ISBN. Oplag får udgavens ISBN. ISSN Hvis bogen udkommer som en del af en serie, anføres ISSN på titelbladets bagside sammen med ISBN. Hvis bogen tilhører flere serier, tilføjes serietitlen i rund parentes efter det tilhørende ISSN. EAN Det anbefales at forsyne bøgerne med ISBN i optisk læsbar skrift, EANs numre. EAN er en forkortelse af navnet på varekodeorganisationen European Article Number. ISBN/EAN med stregkodesymbol skal kun trykkes udvendigt på bagsiden af omslaget forneden nærmest ryggen, og der må kun trykkes ét stregkodesymbol, selv om bogen har flere ISBN.

10 Anbefalet rækkefølge for en oversat bog Hovedtitel Undertitel Originaltitel Oplysninger om dansk ophavsret Oplysninger om udenlandsk ophavsret Forfattere, evt. hovedforfatter og medforfattere Redaktør Billedredaktør Oversætter Bearbejder (faglig/sproglig) Serietitel nr. Serieredaktør Serieudgiver Forlagsredaktør Konsulent Andre bidragydere (fx udarbejdere af bibliografi, diskografi) Grafisk tilrettelægger Illustrationer (evt. fortegnelse) Tegninger Grafik Fotos Omslag Udgiver Forlag Adresse Telefon Telefax Elektronisk post Sat med (skrift samt evt. punktstørrelse hos satsfirma/sætter) Trykt hos (bogtrykkeri og trykkested) Bogbinderi Trykt på (papirtype) Overensstemmelse med papirstandard samt symbol Printed in Denmark trykkeår Pris Lix-tal Sponsorer Særlige oplysninger om den foreliggende udgave set i forhold til evt. tidligere oversatte danske udgaver samt evt. ændringer i forhold til den udenlandske udgave. Særlige oplysninger om den udenlandske originaludgave Ledsagende tekst eller tilknyttet materiale Udgivelsesår Udgave, oplag Oplagsstørrelse ISBN ISSN Fra Den artige bog side 22

11 Værker i flere bind I et flerbindsværk har alle dele en fælles titel, der klart bør fremtræde som hovedtitel på alle titelsider. Det anbefales altid at give bindene numre, og derudover kan hver bind have en bindtitel. De oplysninger, der er fælles for alle bind, skal klart adskilles fra de oplysninger, der kun angår de enkelte bind. De fælles oplysninger placeres med samme ordlyd og typografi i alle bind. Serier Bøger, der kan læses uafhængig af hinanden, men fx indholdsmæssigt hører sammen, retter sig mod en bestemt målgruppe eller har en anden fælles sammenhæng, udgives ofte i serier. Sammenhængen kan fremgå af udseende, typografi og indhold. Hver bog præsenteres med egen forfatter, titel, ISBN osv. En serietitel holder bøgerne sammen. Serietitler Serietitlen bør være udformet fuldstændig ens i alle dele af serien, og placeres på samme sted i hver enkelt del af serien. Hvis serien er nummereret, placeres nummeret til sidst. Serietitlen adskilles klart fra bogens hovedtitel, således at der ikke kan være tvivl om, hvad der er bogens egentlige titel, og hvad der er serietitlen. Serietitlen kan placeres øverst på titelsiden eller på en særskilt side, fx smudstitelbladet. Serietitlen skal altid være nævnt på titelbladets bagside. Løse bilag På løse bilag i lomme bør altid foruden oplysninger om bilaget anføres, hvilken bog bilaget er knyttet til. Bilag i form af lydbånd eller diskette bør have påført en etiket med alle relevante oplysninger, herunder de tekniske. Bilaget bør nævnes med eventuel titel i bogens indholdsfortegnelse. Tilhørende værker Et bilag af større omfang udgives som et separat bind. Det kan fx være en facitliste, et register eller en planchesamling.

12 De tilhørende værker skal have samme hovedtitel som hovedbogen. Herudover skal de have en supplerende titel, der viser deres tilknytning til hovedbogen. Hovedbogens titel skal gengives med nøjagtig samme ordlyd og typografi på alle dele. Oplysninger, fx om forfatter, der kun gælder det tilhørende værk, anføres efter den supplerende titel, så det klart fremgår, at oplysningerne kun gælder denne titel. Sammenhængen mellem de forskellige dele bør anskueliggøres på titelbladenes bagsider og på omslagenes bagsider. Samhørende værker Et værk kan have en sammenhæng med andre titler, fx være en fortsættelse af et tidligere værk med en anden titel. Et sådant forhold bør oplyses i bogen, i forordet, på titelbladets bagside eller af omslaget. Det er en vigtig oplysning for læseren, og den bør derfor medtages i salgskataloger, databaser osv. Elektroniske bøger Elektroniske dokumenter udgør et nyt publikationsområde, der er i rivende udvikling - så hurtig en udvikling, at der endnu er meget få egentlige standarder på området, derimod mange de facto standarder på vej. Elektroniske bøger kan være på et fast fysisk medie som fx cd-rommer, eller det kan være publikationer på Internet. Det er en lettelse ved registrering af elektroniske publikationer på cd-rom, hvis de nødvendige bibliografiske oplysninger står uden på cd-rommen. Katalogiseringsreglerne giver formelle sammenhænge internt i materialet første prioritet som kilde til registreringen. En forsøgsperiode har imidlertid vist, at det tager for lang tid at gå ind i selve materialet, og katalogiseringen bliver dermed unødvendigt dyr. Nationalbibliografien afviger derfor fra reglerne på dette punkt. Forlagene kan hjælpe ved at skrive det samme på etiketten som inde i filen. Registreringen vil så alligevel blive i overensstemmelse med internationale regler. Elektroniske bøger på cd-rom pligtafleveres på samme måde som bøger. Netpublikationer kan enten være statiske eller dynamiske. Statiske er de, hvis de indholdsmæssigt er færdige ved udgivelsen på samme måde som en trykt bog. Ifølge pligtafleveringslovens '1 stk. 2 defineres et statisk værk som en afgrænset mængde information, som må betragtes som en afsluttet og selvstændig enhed.

13 Dynamiske bøger kan gennemgå en indholdsmæssig forandring med tiden. På et tidspunkt er forandringerne så mange og så store, at der er tale om en ny udgave eller en ny version. Det er Biblioteksstyrelsens overordnede politik, at Internetpublikationer bør være forsynet med metadata i selve filen - den såkaldte elektroniske kolofon. Dens oplysninger bruges af nettets søgemaskiner som indgang til publikationen. Den elektroniske kolofon kan ikke erstatte en katalogisering, men oplysningerne i den kan genbruges som udgangspunkt for den nationalbibliografiske registrering. Der findes endnu ikke en formel standard for metadata, men flere forskellige. Det er Dublin Core Metadata Set, som har den største gennemslagskraft og derfor er en de facto standard. Dublin Core er udarbejdet som et registreringsformat, der på dansk indeholder følgende 15 elementer: Titel Forfatter eller Ophav (hovedophavsmand) Emne- og nøgleord Beskrivelse af indhold Udgiver/forlag Andre bidragydere (ud over hovedophavsmand) Dato (udgivelsestidspunkt) Ressourcetype (roman, hjemmeside etc.) Format (html, pdf etc.) Identifikatorer som URL, ISBN etc. Kilde (originalt værk) Sprog Relationer til andre værker, programmer etc. Dækning (geografisk og tidsmæssigt) Rettigheder (oplysning om copyright mv.) Alle elementer er principielt valgfri. Dog bør kun de elementer, der er indhold til, anvendes. En dansk anbefalet version af Dublin Core med tilhørende vejledning til brug i forbindelse med pligtafleveringen af elektroniske publikationer er under udarbejdelse. Den vil bl.a. indeholde lister over koder for Ressourcetype og Format. Der er allerede opstået en praksis for behandlingen, hjulpet godt på vej af Forskningsministeriets standard for statslig elektronisk publicering med titlen Netpublikationer, der også er tilgængelig på Internet på Forskningsministeriets hjemmeside. Herfra er citeret de elementer, der bør medtages på forsiden, beregnet på den almindelige bruger: Titlen på publikationen Henvisninger til versioner på andre sprog

14 Et kort resumé eller et link til et resumé samt links til resuméer på andre sprog (hvis sådanne findes) En overordnet indholdsfortegnelse En henvisning til en detaljeret indholdsfortegnelse, hvis det er en større publikation En henvisning til en læsbar kolofon for publikationen Oplysninger om copyright-forhold En henvisning til en HTML-version, hvor publikationen findes i én fil uden billeder og grafik En henvisning til udskrivbare filer i tekstbehandlingsformater (hvis sådanne findes) Oplysninger om udgiveren og en henvisning til dennes hjemmeside En kolofon som ikke er synlig for den almindelige bruger, men som gør publikationen søgbar på World Wide Web. Endvidere anbefales det, at forsiden indeholder et billede eller billedudsnit af den trykte udgaves omslag, hvis publikationen findes i en trykt udgave. Det kan være med til at lette genkendeligheden og fungere som blikfang. Det er kun de statiske netpublikationer, der skal pligtafleveres. Det sker ved, at forlaget giver pligtafleveringsbibliotekerne meddelelse om udgivelsen og samtidig medsender de adgangskoder og andre oplysninger, der er nødvendige, for at pligtafleveringsbibliotekerne kan få adgang til værkerne. I forbindelse med den nye pligtafleveringslov er udarbejdet en anmeldelsesblanket til brug ved pligtaflevering af elektroniske dokumenter. Anmeldelsesblanketten findes på Blanketten er ikke færdigudviklet, så der kan ske mindre ændringer. Når en elektronisk publikation indeholder metadata, skal disse informationer ikke tastes ind igen ved anmeldelse til I stedet bliver de hentet automatisk i dokumentet. Anmeldelsesblanketten går videre til Dansk BiblioteksCenter, som katalogiserer og videresender de færdige katalogiseringer til Det kongelige Bibliotek, og for offentlige publikationers vedkommende også til Statens Information og Det administrative Bibliotek.

15 Kilder Vejledningen er udarbejdet af bibliotekskonsulent Elise Hermann, Biblioteksstyrelsen. Henvendelser vedrørende vejledningen kan ske på e-post-adressen eller på telefon Vejledningen bygger på: Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. 2. udgave. Udgivet af Biblioteksstyrelsen, Forlag: Dansk BiblioteksCenter Findes også i en elektronisk udgave med adressen: og Den artige bog. Retningslinjer for præsentation af bogdata. Dansk Standard, DS- Håndbog 102. For elektroniske bøger desuden på: Netpublikationer. Statens standard for elektronisk publicering. Forskningsministeriet, juni 1997 Findes også i elektronisk udgave på Forskningsministeriets hjemmeside samt Indoreg : Internetdokumenters registrering. Rapport fra et projekt, som Dansk BiblioteksCenter har gennemført i Biblioteksstyrelsen kan i øvrigt henvise til: Udformning af tidsskrifttitler. Råd om valg af titler og nummerering af periodiske publikationer. Udgivet af Biblioteksstyrelsen i 1998.

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Brugervejledning til Bogportalen.dk

Brugervejledning til Bogportalen.dk Brugervejledning til Bogportalen.dk - oprettelse og ajourføring af produktinformationer Side 1 af 16 Indhold 1. Hvad anvendes bogportalen til?... 3 2. Hvem har adgang til at oprette produkter?... 3 3.

Læs mere

DS-HÅNDBOG 111.1:20 09. Jern og stål. og dokumentation

DS-HÅNDBOG 111.1:20 09. Jern og stål. og dokumentation DS-HÅNDBOG 111.1:20 09 4. UDGAVE Jern og stål Del 1 Te r m i n o l o g i, b e t e g n e l s e r og dokumentation DS-håndbog 111.1 Jern og stål Del 1 Terminologi, betegnelser og dokumentation Jern og stål

Læs mere

Opsætning af filer til tryk

Opsætning af filer til tryk Opsætning af filer til tryk Indholdsfortegnelse Indholdsfiler 2 Marginer 2 Antal sider 2 Sidetal 3 Publikationens indhold 3 Skæringskant 3 Omslagsgrafik (cover) 4 Før du går i gang 4 Opsætning 4 Indbindingstype

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 24. januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKS PENGENE Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift September 2009 Vejledning om bibliotekspengene Vejledningen erstatter bibliotekspengene 2003 og reviderede udgaver heraf.

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 288 af 14/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-02041 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC og redaktør af profilen Temadag om RDA 8. juni 2017 Hvordan bliver det at katalogisere med RDA? Eksempel: Jeg har følgende lydbog der

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Netpublikationer. Statens standard for elektronisk publicering. Version 2.0 September 1999. IT- og Telestyrelsen

Netpublikationer. Statens standard for elektronisk publicering. Version 2.0 September 1999. IT- og Telestyrelsen Netpublikationer Statens standard for elektronisk publicering Version 2.0 September 1999 IT- og Telestyrelsen 1 Forord I sommeren 1997 udgav Forskningsministeriet Netpublikationer. Statens standard for

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik

Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik Grundlaget for nærværende specifikation er udarbejdet af DBC Dansk BiblioteksCenter efter dialog med daværende Styrelsen for

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Profil for udveksling af ABM-data Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering:

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside]

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Skriv og tryk - når du skal skrive din bog (Word 2007/2010) Forlaget Uhrskov [Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Man bør IKKE anvende Word til at fremstille omslag,

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning University College Lillebælt Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle Revideret Januar 2009/ Peder Ohrt Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift København 2007 Bibliotekspengene 2003 2. reviderede udgave 2007 Udgivet af Biblioteksstyrelsen Sproglig bearbejdelse

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Agnes Ingersen SJOV MED HÆNDER. Gratis prøveversion. 2. udgave. En klippe/klistrebog for hele familien. Foto Claus Eliasen.

Agnes Ingersen SJOV MED HÆNDER. Gratis prøveversion. 2. udgave. En klippe/klistrebog for hele familien. Foto Claus Eliasen. Agnes Ingersen SJOV MED HÆNDER 2. udgave En klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjov Med Hænder Copyright: 2004-2007 Agnes Ingersen 2. udgave, 1.

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Ergoterapeutuddannelsens praksis - følger APA, American Psychological Association November 2007 Formålet med referencer 1 Litteraturhenvisninger (bibliografiske

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

immaterialret 5. udgave

immaterialret 5. udgave Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

*Navn på bogen* (arbejdstitel)

*Navn på bogen* (arbejdstitel) Forfatteraftale Projekt 420 Mellem [forfatternavn], idet følgende kaldet Forfatteren, og Dacapo Publishing, i det følgende kaldet Forlaget, er indgået nedenstående aftale om udgivelsen af *Navn på bogen*

Læs mere

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk 1. Parter Dansk BiblioteksCenter as Tempovej 7-11 2750 Ballerup (herefter DBC ) og ( herefter Forhandleren ) har dags dato indgået denne aftale (herefter

Læs mere

PROTEST. 8. januar 2015 Ref. nr Til: Odense Centralbibliotek Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C

PROTEST. 8. januar 2015 Ref. nr Til: Odense Centralbibliotek Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C PROTEST Mellem den 7. og 10. januar 2015 appellerede jeg til 136 1 biblioteker med breve efter følgende opskrift vedlagt en reklamefolder med Forlaget Genspejlings udgivelser, hvilket udover mine egne

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Senest opdateret 10. juni 2009 DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Dette dokument viser sammenhængen mellem de søgekoder i DanBib der søger forfatter/ophav, titler, emneord, klassifikation

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov med hænder Copyright: 2004 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk Internet:

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Bibliotek Brugervejledning AdvoForum A/S

Bibliotek Brugervejledning AdvoForum A/S Bibliotek Brugervejledning AdvoForum A/S Advo+ Bibliotek Indholdsfortegnelse Bibliotek...3 Feltbeskrivelser...3 Generelt...4 Hvordan starter du modulet...4 Hvordan er modulet opbygget...4 Titelkortet og

Læs mere

Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen

Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 1 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen København 1999 2 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 3 Udarbejdet

Læs mere

Forslag til oprettelse af et konferencemodul

Forslag til oprettelse af et konferencemodul Forslag til oprettelse af et konferencemodul Motivation Konferencerelaterede aktiviteter kan i dag ikke registreres tilfredsstillende. En forsker, der har været på konference, vil typisk skulle registrere

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 1448 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., 16/02194 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Til efteråret afholder

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Søgning i KKS-arkivets database. Vejledning:

Søgning i KKS-arkivets database. Vejledning: Søgning i KKS-arkivets database Det er muligt at søge i indholdet af KKS-arkivet, efterhånden som det bliver digitaliseret. Der vil dog være begrænsninger i søgning af nyere oplysninger. Der kan søges

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle Fremtidens metadata Vejle Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015 Susanne Thorborg, DBC Agenda Nogle trends om bibliotekets brugere Hvordan påvirker det metadata og metadatastandarder? Bibliografisk

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere