LÆREBOGSMATERIALE TIL VEJ- OG TRAFIKFAGENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆREBOGSMATERIALE TIL VEJ- OG TRAFIKFAGENE"

Transkript

1 LÆREBOGSMATERIALE TIL VEJ- OG TRAFIKFAGENE STRUKTUR, FREMSTILLING OG PUBLICERING BAGGRUND Baggrunden for projektet er beskrevet af Lars Bolet m.fl [1]: På årsmødet den 2. december 2008 i Ingeniøruddannelsernes Lærerforening for Vej- og Trafikfagene (ILVT) blev det besluttet, at beskrive strukturen for nyt, fælles undervisningsmateriale, der kan afløse de hidtil benyttede, danske lærebøger»veje og Stier«[1] samt»vejtrafik«[2]. Det var årsmødets opfattelse, at begge lærebøger stærkt trænger til ajourføring, at ajourføringerne bør ses i sammenhæng, og at tiden er moden til at overveje elektronisk publicering af lærebogsmateriale inden for vej- og trafikfagene. Ønsker til et nyt lærebogsmateriale I drøftelsen på årsmødet blev det blandt andet betonet, at lærebogsmaterialet bør tilrettelægges, således at det tager højde for, at stoffet opdeles og præsenteres forskelligt på de danske vej- og trafikingeniøruddannelser. Heri indgår blandt andet, at uddannelserne ikke alle går lige meget i dybden på alle områder, og at noget af undervisningen sker på engelsk og er rettet mod udenlandske studerende. Det blev ligeledes betonet, at tilrettelæggelsen bør tilgodese det forhold, at stoffet har forskellig ajourføringsfrekvens. Endvidere var opfattelsen på årsmødet, at tilvejebringelsen af et nyt lærebogsmateriale kan strække sig over en periode. I det omfang uddannelsernes lærere ikke selv har tid eller forudsætninger for at skrive afsnit i materialet, forventes det, at medarbejdere i sektoren kan formås at bidrage, sådan som det også hidtil har været tilfældet. I det øjemed skal det sikres, at forfatterne får mulighed for at profilere sig gennem det materiale, de leverer. Herudover fandt årsmødet, at det er væsentligt, at der sker systematisk kvalitetssikring af alle afsnit, der indgår i lærebogsmaterialet. Det var holdningen, at lærebogsmaterialet skal være uden begrænsende ophavsrettigheder. Materialet bør således frit kunne printes, kopieres og gengives, dog med tilbørlig forfatter- og kildeangivelse. Dette betyder, at forfatterne skal fraskrive sig royalties; men at de stadig krediteres, når materialet anvendes. Tilsvarende bør gælde copyright-rettigheder til benyttede illustrationer og fotografier. Endelig drøftede årsmødet muligheden for at publicere lærebogsmaterialet i et samarbejde med andre af vej- og trafiksektorens institutioner. Dels føltes det naturligt, at materialet også bliver tilgængeligt for de kurser, der afholdes af vejsektorens efteruddannelse (VEJ-EU). Dels kunne VEJ-EU s hjemmeside måske være en naturlig publiceringskanal, hvis sektoren vil og kan påtage sig de praktiske forlagsopgaver, der er knyttet til publiceringen. Dels kan VEJ-EU og Vej- 1

2 forum såvel som vej- og trafiksektorens virksomheder tænkes at være interesseret i at yde økonomisk støtte til udvikling af lærebogsmaterialet. Arbejdsgruppe Til at udarbejde den besluttede beskrivelse af en ny struktur for lærebogsmateriale i vej- og trafikfagene nedsatte årsmødet en arbejdsgruppe bestående af Lars Bolet, AAU, Thomas Asmus Pedersen, SDU, samt Jan M. Jansen, DTU. Gruppen fik i opdrag at fremlægge et forslag inden begyndelsen af efterårssemestret FORMÅL Projektets formål er at udarbejdelse og publicere et nyt, fælles lærebogsmateriale for vejsektoren, der kan afløse de hidtil benyttede, danske lærebøger. Det skal anvendes på de danske ingeniøruddannelsers specialisering i vej- og trafikfagene og på VEJ-EU s kurser. PROJEKTBESKRIVELSE Materialet skrives og publiceres på Internettet; materialet opdeles i moduler, der kan indgå i lærebøger. Målet er at lærebogsmaterialet i højere grad end i dag er opdateret på områder, hvor der sker en hurtig udvikling. Det mere fundamentale materiale behøver derimod ikke at blive opdateret så ofte og kan alligevel indgå i en ajourført lærebog. VEJ-EU s sekretariat leder projektet og etablerer et netværk i samarbejde med Ingeniøruddannelsernes Lærerforening for Vej- og Trafikfagene (ILVT). Netværkets funktion er at kommenterer resultater i projektet og komme med forslag til struktur og indhold af lærebogen. Specielt skal netværket komme med et forslag til hovedemner, der udspænder en overordnet struktur for lærebogsmaterialet og foreslå redaktører, forfattere og reviewere. For at sikre en høj faglig kvalitet af materialet organiseres skrivningen af lærebøger i mindre, kortvarige projekter med en betalt redaktør, der har det overordnede faglige ansvar for lærebogen og sammenhængen i den. Redaktøren skal: Sikre standarder vedrørende fagterminologi, notation mv.; disse standarder forudsættes brugt i de moduler, der udarbejdes til undervisningsmaterialet I dialog med forfatterne sikre, at lærebogen færdiggøres som aftalt og har gennemgået den aftalte kvalitetssikring både af indhold og sprog. Materialet koordineres med materiale udarbejdet af VEJ-EU s undervisere til VEJ-EU s kurser og bidrag til Vejforum og Trafik & Veje. I mange tilfælde vil dette materiale kunne indgå som lærebogsmateriale. Omvendt kan nyt lærebogsmateriale præsenteres på Vejforum eller i Trafik & Veje og bruges på VEJ-EU s kurser. Materialet koordineres med Vejreglerne, der i mange tilfælde bruges som lærebøger i dag. Kun materiale, der har gennemgået et review, kan bruges som lærebogsmateriale. Andet materiale kan med fordel gøres tilgængeligt under de samme hovedemner, så man herved kan starte processen og øge mængden af tilgængeligt materiale. For lærere ved Ingeniørskolerne vil det være en fordel og i nogle tilfælde et krav, at publicerede artikler har været gennem et review. For andre forfattere kan det også øge værdien af det publicerede. 2

3 Materialet vil normalt være på dansk, men det vil også være muligt at oversætte eller publicere på engelsk efter behov. Projektet gennemføres med følgende hovedopgaver: Etablering af netværk Fastlæggelse af hovedemner Etablering af lærebogsprojekter Organisering af review-procedure Etablering af hjemmeside Markedsføring af lærebogsmateriale VEJ-EU tager initiativ til at etablere netværket og organisere projektet. PROJEKTETS AFGRÆNSNING OG RELATIONER TIL ANDRE PROJEKTER Projektets vigtigste opgave er at etablere netværket og et eller flere lærebogsprojekter, der gennem en review-procedure kan sikre en bred faglig fundering og kvalitet af lærebogsmaterialet. Når review-proceduren er etableret skal den markedsføres som en ekstra kvalitet for forfatterne, så antallet af anerkendte artikler, der kan indgå i en lærebog, gradvis vil blive forøget. Forudsætningen for at dette vil fungere er en eksisterende produktion af artikler, der i nogen tilfælde kan tilpasses de særlige krav, man må stille til lærebogsmateriale. Erfaringen fra tidligere lærebøger er, at det ikke nødvendigvis fremmer processen at honorere forfatterne. Derimod er det afgørende at finde en egnet redaktør, der mod betaling kan samle forfattere og artikler, og finde censorer til at reviewe artikler. Det er også en mulighed, at der til Vejforum eller Trafik & Veje på opfordring produceres specielle state of the art artikler, der samler viden indenfor et afgrænset område, og som udover at blive præsenteret ved Vejforum også er velegnet som lærebogsmateriale. Vejreglerne bruges allerede i mange tilfælde som lærebogsmateriale. Specielt kan vejledende tekster fra Vejreglerne måske indgå i en lærebog. Hjemmesiden for lærebogen bygger videre på funktioner, der allerede er lavet og fungerer på og Anlægsteknikforeningen udgiver tilsvarende bøger om anlægsteknik. Bøgerne udgives som trykte bøger fra Polyteknisk Forlag. Forfatterne honoreres, når bogen skrives og i mindre omfang ved revisioner. Royalties fra salg af bøgerne tilfalder foreningen, der bruger det til at betale for nye bøger og revisioner. Honoreringen står dog ikke mål med den nødvendige arbejdsindsats, så en væsentlig motivation er lærernes behov for bøger i undervisningen. Anlægsteknikforeningen vil overveje at deltage i lærebogsprojektet. 3

4 LEVERANCER I PROJEKTET Struktur og organisering af ny lærebog Der er etableret et netværk, hvor funktion og opgaver er aftalt med medlemmerne. Det er besluttet, hvilke hovedemner lærebogen skal indeholde og der er udnævnt fagligt ansvarlige for disse emner. Det er beskrevet, hvordan man kan etablere en review-procedure, og der er udnævnt en gruppe af mulige reviewers. Hjemmeside for lærebog Det er beskrevet, hvordan en hjemmeside for lærebogen kan opbygges og drives, og de væsentligste funktioner er implementeret. Der er udarbejdet en markedsføringsplan for lærebogen herunder taget stilling til ophavsrettigheder og honorarer til redaktører og reviewere. Prøveperiode for lærebog Lærebogen har været tilgængelig et år på nettet, og der er lavet en evaluering af brugernes anvendelse af og tilfredshed med lærebogen. SUCCESKRITERIER Der er gennemført review af mindst 25 artikler, der er tilgængelige på hjemmesiden Der er sammensat en lærebog til et kursus, og den er anvendt af de studerende på kurset PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Projektstart Struktur og organisering Hjemmeside Skrivning og review Prøveperiode apr jul okt jan Apr jul okt jan Drift af lærebog: 1. februar PROJEKTORGANISATION Bestyrelsen for VEJ-EU er styregruppe for projektet og repræsenterer hele vejsektoren. VEJ-EU er sekretariat for projektet og står for alle praktiske opgaver med fordeling og publicering af materiale herunder kontakt til redaktører og forfattere og organiserer styregruppe- og netværksmøder. VEJ-EU etablerer en hjemmeside, der giver adgang til at søge, organisere og printe materialet og koordinerer materialet med artikler fra Vejforum og undervisningsmateriale fra VEJ-EU s kurser. Fagnetværket refererer til VEJ-EU s sekretariat og kommenterer resultater i projektet. Gruppen fungerer som en erfa-gruppe uden formelt ansvar og giver forslag til struktur og indhold af lærebogen samt redaktører, forfattere og reviewere. 4

5 Lærebøgerne organiseres i mindre projekter, hvor der er tilknyttet en redaktør, forfattere og review. Styregruppe Fagnetværk VEJ-EU sekretariat Vejbanken Vejbogen Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Figur 1: Organisering af projektet PROJEKTØKONOMI VEJ-EU s bestyrelse har besluttet at afsætte op til 600 t.kr. til udvikling af en ny lærebog. Hermed har projektet følgende budget for øvrige udgifter: t.kr. Udvikling af hjemmeside 200 Honorarer redaktører og review 375 Markedsføring 25 I alt 600 Hertil kommer timer i VEJ-EU s sekretariat. Posten til udvikling af hjemmesiden skal anvendes til design og programmering af siden af eksterne firmaer. Posten til markedsføring skal bruges til annoncer og markedsføringsmateriale. Forfattere honoreres ikke. Redaktøren betales en fast pris for arbejdet i et konkret projekt. Budgettet indeholder skønsmæssigt løn i 6 måneder samt betaling af review. Der bruges de gældende takster for at være censor i staten. Den endelige honorering skal forhandles med den enkelte redaktør ud fra projektets omfang. DRIFTSØKONOMI Driften af VEJBANKEN starter den 1. februar Driften omfatter en løbende udvikling af funktionalitet og indlæggelse af nyt materiale, specielt i forbindelse med tests. Der foreslås følgende årligt budget for driftsfasen: 5

6 t.kr. Udvikling af hjemmeside 25 Markedsføring 25 Honorarer redaktører og review 375 I alt 425 Hertil kommer timer i VEJ-EU s sekretariat. Det er planen at en voksende del af kursusmaterialet til VEJ-EU s kurser indlægges som lærebøger i VEJBANKEN med kursuslederen som redaktør. Disse lærebøger skal ikke gennemgå review og vil kunne finansieres indenfor det enkelte kursus. Herudover skønnes det, at der skal skrives og redigeres nye lærebøger med review i samme omfang som i udviklingsfasen. Det svarer til ca. 6 måneders arbejde til redaktion af 1-2 lærebøger årligt. De skrives og redigeres som små, korte projekter. Der skal udnævnes en redaktør og findes forfattere og findes finansiering til den nødvendige honorering. Finansieringen kan enten være fra VEJ-EU, private firmaer eller efter ansøgning fra fonde. Projekterne kan først starte, når der er fundet finansiering, redaktør og forfattere. BILAG Interessentanalyse Risikoanalyse REFERENCER 1. Lars Bolet, Jan M. Jansen & Thomas Asmus Pedersen: Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene - Struktur, fremstilling og publicering. Forslag 2. Thagensen, B. (ed) Veje og Stier. Polyteknisk Forlag. 3. Lahrmann, H. & S. Leleur (ed) Vejtrafik. Polyteknisk Forlag. 4. Phønix Contractors Vejbygning Materialer, befæstelser, belægninger. 5. Vej- og trafikteknisk ordbog Vejdirektoratet. 6

7 BILAG 1: INTERESSENTANALYSE Interessentanalysen omfatter alle væsentlige interessenter, og den justeres løbende gennem projektforløbet. Interessenterne er inddelt i nedenstående tre hovedgrupper, hvor vigtigheden er anført i [ ] for hver interessent, der er ordnet efter den vurderede vigtighed. Projektgruppe: Projektgruppen udgøres af VEJ-EU sekretariatet og netværksgruppen, som vil være adgangen til resten af projektgruppen. Disse organiseres i mindre projekter knyttet til den enkelte lærebog. Det er derfor helt centralt, at der kan etableres sådanne projekter. [10] VEJ-EU Fordele: Anvendelse af overskud indenfor foreningens formål. Bedre organisering og kvalitet af undervisningsmateriale til egne kurser Ulemper: Kan kræver en betydelig arbejdsindsats af undervisere Håndtering: Der fokuseres på udvalgte kurser og dele af kursusmaterialet [10 ] Redaktører Fordele: Det vil give gode referencer at være redaktør. Arbejdet honoreres. Ulemper: Arbejdet vil være tidskrævende og det kan være vanskeligt at skabe fremdrift. Håndtering: Stillingen annonceres som en tidsbegrænset stilling hos VEJ-EU med krav om ansøgning til dokumentation af kvalifikationer. Kan evt. annonceres som en rådgivningsopgave til en fast betaling. [08 ] Netværksgruppe Fordele: Giver indflydelse på udformningen af systemet, der kan gøre håndteringen af undervisningsmateriale lettere og mere overskuelig. Ulemper: Arbejdet kan være tidskrævende og honoreres ofte ikke af egen organisation. Håndtering: Engagement gennem inspirerende netværksmøder og markedsføring overfor deltagernes organisationer. [08] Forfattere Fordele: Kan give gode personlige referencer. Mulighed for publicering af materiale, der alligevel skal publiceres andre steder. Tilføjer en ekstra kvalitet til publiceringen. Ulemper: Tidskrævende og honoreres ofte ikke af egen organisation. Fraskriver sig rettigheder udover forfatterreferencer. Håndtering: Engagement gennem redaktør (personligt netværk) og markedsføring overfor deltagernes organisationer, så de tilskynder til og påskønner arbejdet [ 06] Censorer Fordele: Kan give gode personlige referencer og mulighed for at påvirke den faglige udvikling. Honoreres efter statens takster. Ulemper: Honoreres ikke fuldt i forhold til tiden. Håndtering: Undersøg muligheden for at anvende det eksisterende censorkorps. 7

8 [ 02] Forlag Fordele: Får adgang til elektronisk publicering indenfor et snævert fagområde, hvor det kan være vanskeligt at finde forfattere. Ulemper: Ikke interessant ud fra et kortsigtet forretningsmæssigt perspektiv. Håndtering: Fremhæve det som et nyt forretningsområde, hvor forlaget kan bidrage med sin ekspertise med håndtering af redaktører og forfattere. Brugere af lærebøger: Projektets succes afhænger af, om lærebøgerne bruges af de studerende og underviserne. Det er derfor væsentligt at markedsføre lærebøgerne overfor dem. Sekundært vil det være en succes, hvis VEJ-EU kursister og den danske vejsektor i øvrigt bidrager til og bruger lærebøgerne. [10] Studerende Fordele: Let adgang til opdateret (gratis) undervisningsmateriale. Ulemper: Kan ikke købes som en samlet bog, men skal printes. Håndtering: Materialet markedsføres af undervisere (pensum). Undersøg muligheden for publicering som ibøger. [08] Undervisere (ILVT) Fordele: Let adgang til at publicere undervisningsmateriale. Kan udvikle materiale sammen med undervisere fra andre ingeniørskoler. Ulemper: Skal selv bidrage med at skrive materiale, der kan vurderes og bruges af andre. Håndtering: Tilbud om bistand med den praktiske færdiggørelse af materiale (opsætning). [06] VEJ-EU kursister Fordele: Tilbydes (i højere grad) undervisningsmateriale, der har samme kvalitet som det materiale, der bruges på ingeniørskolerne. Ulemper: Ingen Håndtering: Markedsføring som en ekstra kvalitet ved VEJ-EU kurser [04] Vejbestyrelser, rådgivere, entreprenører Fordele: En let mulighed for at introducere nye medarbejdere til et fagområde. Ulemper: Kan ikke købes som en samlet bog, men skal printes. Håndtering: Materialet markedsføres af undervisere (pensum). Undersøg muligheden for publicering som ibøger. Leverandører af artikler (organisationer) Artiklerne til lærebøgerne skal skrives af enkeltpersoner, men det er afgørende, at deres organisation påskønner, at de bidrager. Det kan håndteres ved at markedsføre værdien af lærebøgerne overfor organisationerne, der herved kan påskønne eller endda tilskynde til at blive forfatter. 8

9 [10] Ingeniørskoler Fordele: Skolerne får et opdateret undervisningsmateriale Ulemper: Tiden til at skrive skal tages fra tid til forskning, der giver større kredit Håndtering: Påvirke mulighederne for at få point for at skrive lærebøger [08] Vejregler Fordele: Der kan fokuseres på at skrive udbudsbetingelser, der refererer til lærebøger (tidligere udgivet som håndbøger) Ulemper: Udbudsbetingelser skal afvente færdiggørelsen af lærebøger (håndbøger) Håndtering: Undersøg muligheder for en ændret struktur af vejregelgrupper og de opgaver, som grupperne skal løse. [08] Vejdirektoratet Fordele: Samling og publicering af materiale fra forskning og praktisk erfaring med vejbygning Ulemper: Medarbejderne bruger tid, som ellers skulle anvendes til praktiske opgaver Håndtering: Markedsføre synergien ved at skulle dokumentere forskning og praktiske procedurer og at skrive lærebøger [07] Vejforum, Trafikdage Fordele: Det publicerede materiale kan nå ud til en bredere kreds og gøres tilgængeligt for nye i vejsektoren Ulemper: Målgruppen er forskellig og der stilles andre krav til lærebogsmateriale end til artikler til et seminar Håndtering: Inviter udvalgte personer til at skrive materiale til lærebøger, som kan præsenteres ved seminarerne [06] Trafik & Veje Fordele: Kan få en ny mere faglig profil, hvor fokus flyttes fra nyhedsstof til mere gennemarbejdet materiale Ulemper: Kræver engagerede forfattere, der vil bruge den ekstra tid på at skrive artikler. Kan påvirke oplaget. Håndtering: Stille krav (review) til indholdet af artikler, der kan publiceres i en særlig sektion af bladet [05] VEJ-EU Fordele: Undervisningsmateriale af højere kvalitet med en større forfatterkreds Ulemper: Kræver en gennemgribende revision af undervisningsmaterialet, mindre aktualitet af materiale Håndtering: Kun udvalgte kurser og udvalgte dele af materialet revideres [04] Rådgivere, entreprenører Fordele: Kan markedsføre bestemte produkter, teknikker og kompetencer (medarbejdere) Ulemper: Tidskrævende og vil være underlagt lødighedsprincipper, der kan gøre markedsføringseffekten mindre. Den specielle viden kan ikke beskrives, da firmaerne lever af at sælge den til kunderne. 9

10 Håndtering: Markedsføre muligheden for at påvirke udviklingen i vejsektoren og rekruttere nye medarbejdere blandt studerende, der vil søge mod virksomheder med viden om spændende arbejdsområder [02] Kommuner Fordele: Kan bidrage med den kommunale vinkel på vejsektoren og de særlige forhold, der gælder i kommunerne Ulemper: Det kan være meget vanskeligt for medarbejderne at afse tid til at skrive lærebøger Håndtering: Opfordre de større kommuner og KL til at bidrage 10

11 BILAG 2: RISIKOANALYSE Risikoanalysen starter med en brainstorm om, hvilke problemområder der kan forekomme i det pågældende projekt. Brainstormingen gennemføres ved at spørge: Hvad kan gå galt?. Næste trin i risikoanalysen er at vurdere konsekvenserne af de enkelte hændelser: 1: Mindre rystelse i projektet, der skaber irritation. 3: Væsentlige rystelser og forsinkelser, der nødvendiggør en revision af plan og budget 5: Alvorlige hændelser, der hindrer projektgennemførelsen, så projektet lukkes Tilsvarende vurderes sandsynligheden for, at de enkelte hændelser forekommer. Dette kan også gøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lille sandsynlighed, og 5 er stor sandsynlighed. Dernæst skal udregnes risikotallet, konsekvensen x sandsynligheden. Når de forskellige hændelser er prioriteret, er det muligt at arbejde videre med de hændelser, der har den største risiko. Der udarbejdes tiltag, som kan reducere sandsynligheden for, at den pågældende hændelse sker. På samme måde udarbejdes der tiltag, der kan reducere konsekvenserne, hvis eller når den pågældende hændelse forekommer. Indarbejd tiltagene i milepælsplanen, sådan at risici reelt reduceres. Drøft risikoanalysen med styregruppe/projektejer og ledelsen. Styregruppe/projektejer skal altid kende projektets 10 største risici. Hvad kan gå galt? [Konsekvens x Sandsynlighed = Risikotal] Struktur og funktion Definition af projektets leverancer og omfang [K3xS3=R9]: Vejbanken og lærebogen er generelle systemer, der kan håndtere mange formater og anvendelser, men der mangler konkret indhold som er praktisk anvendeligt. Teknologi, særpræg, løsningsvalg [K1xS2=R2] Materialet gøres tilgængeligt via en hjemmeside, men har større værdi for brugerne i en mere overskuelig og lettilgængelig form som en trykt bog eller en ibog. Kvalitet [K3xS4=R12]: Kvaliteten af materialet i Vejbanken er for uensartet, og opfattes ikke af ingeniørskolerne som tilstrækkelig til brug i undervisningen. Praktikere opfatter samlingen som vanskelig tilgængelig og kan ikke umiddelbart bruge den. Omgivelser Interessenternes holdning [K4xK4=R16]: Forfatterne og deres organisationer opfatter lærebøger som vigtige men sekundære i forhold til deres øvrige arbejdsopgaver. Politiske forhold [K1xS5=R5]: Forskningsstyrelsen vil ikke tildele point til ingeniørskolerne for at skrive lærebøger, der ikke er forskningsbaserede. 11

12 Konkurrenceforhold [K2xS2=R4]: Udenlandske lærebøger tilbyder et bedre og lettere tilgængeligt produkt på engelsk, som passer bedre til undervisning, der foregår på engelsk. Projektforløbet Projektorganisationens kunnen [K3xS2=R6]: Projektorganisationen er for lille og består af personer, der ikke er engageret i projektet. Ressourcetilgængelighed/-kapacitet [K5xS3=R15]: Der er ingen, der ønsker et betalt, tidsbegrænset arbejde som redaktør og redaktøren kan ikke finde forfattere, som kan afse den nødvendige tid til at skrive kapitler. Hændelser med størst risiko De tre hændelser med størst risiko er: 1. [R16=S4xK4]: Forfatterne og deres organisationer opfatter lærebøger som vigtige men sekundære i forhold til deres øvrige arbejdsopgaver. 2. [R15=S3xK5]: Der er ingen, der ønsker et betalt, tidsbegrænset arbejde som redaktør og redaktøren kan ikke finde forfattere, som kan afse den nødvendige tid til at skrive kapitler. 3. [R12= S4xK3]: Kvaliteten af materialet i Vejbanken er for uensartet, og opfattes ikke af ingeniørskolerne som tilstrækkelig til brug i undervisningen. Praktikere opfatter samlingen som vanskelig tilgængelig og kan ikke umiddelbart bruge den. Sandsynligheden for at de tre hændelser indtræffer søges reduceret ved at 1. Markedsføre lærebøger overfor betydende organisationer i vejsektoren. Lærebøgernes betydning for udvikling af sektoren, formidling af viden og mulighed for rekruttering af medarbejdere. 2. Opslå en stilling som redaktør, med en (spændende) beskrivelse af opgaven. Sondering af potentielle emner som redaktør og brug af ILVT s netværk. 3. Ansættelse af en kompetent redaktør, der kan sikre en ensartet kvalitet. Formulering af kvalitetskrav til materiale, der skal lægges ind i vejbanken. Materialet skal som minimum være læst af en fagperson, som har godkendt at materialet lægges ind i vejbanken. Konsekvensen af at de tre hændelser indtræffer, kan reduceres ved at 1. Engagere nogle få, udvalgte forfattere og en redaktør, som kan vise vejen for andre. 2. Aftale med en af vejsektorens organisationer, at redaktørfunktionen indgår som en opgave i en af de ansattes arbejde. 3. Indføre en klassificering af materialet i vejbanken bedømt af brugerne. 12

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene Struktur, fremstilling og publicering Lærebøger - følgegruppen Deltagere (15) Adriaan Schelling, Lektor, civilingeniør, Ingeniørhøjskolen i København Bjarne Bo

Læs mere

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog?

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Følgegruppemøde den 6. december 2011 Dagsorden 16.00 - Netværk for lærebøger De studerendes brug af lærebøger Hvordan ser fremtidens lærebøger ud? Studerende

Læs mere

Kompetanseoppbygning i Danmark Jens E. Pedersen Sekretariatschef, akademiingeniør Vejsektorens Efteruddannelse VEJ-EU.dk

Kompetanseoppbygning i Danmark Jens E. Pedersen Sekretariatschef, akademiingeniør Vejsektorens Efteruddannelse VEJ-EU.dk Kompetanseoppbygning i Danmark Jens E. Pedersen Sekretariatschef, akademiingeniør Vejsektorens Efteruddannelse VEJ-EU.dk Kompetanseutvikling Drift og vedlikehold 7. Oktober 2009, Trondheim Sprog Nivå 3

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse

Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse 21. juni 2006 1. Indledning Projektbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgning

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Markedsføringsplan værktøj

Markedsføringsplan værktøj Markedsføringsplan værktøj Ud fra nedenstående spørgsmål og skemaer kan I trin for trin gøre jeres markedsføring mere overskuelig for jer selv og jeres projektgruppe. 1. Trin I har sammen med jeres projektgruppe

Læs mere

Video Action Learning

Video Action Learning www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Projektrapport Uddannelsesaktiviteter 2016 Video Action Learning

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Projektarbejdet, en særlig arbejdsform og spilleregler. Projektledelse. Projektets grundelementer (5x5modellen) Projekt karakteristika.

Projektarbejdet, en særlig arbejdsform og spilleregler. Projektledelse. Projektets grundelementer (5x5modellen) Projekt karakteristika. Projektledelse Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer opgaven, interessenter, omgivelser, ressourcer, ledelse Projektorganisationen ansvarlig chef, beslutningsgruppe, projektgruppe

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.:

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.: »Risikovurdering Jasper Eriksen jaer@alectia.com Tlf.: 30109685 »Præsentation Jasper Eriksen Uddannet biolog Siden 1997 arbejdet med arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsleder i kommune ALECTIA A/S Arbejdsområder,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORNING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

Læs mere

Fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening

Fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening Fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening Fagdyrlægegodkendelse findes for tiden på følgende områder: Fagdyrlæge vedr, svineproduktion og svinesygdomme Fagdyrlæge vedr. kvægproduktion og kvægsygdomme

Læs mere

Projektbeskrivelse 12. juni 2008

Projektbeskrivelse 12. juni 2008 Projektbeskrivelse 12. juni 2008 Projektnavn: Projektperiode: 1.2.2008-1.8.2009 Projektejer + institutions ejer: Projektleder: Geovejledning i kemisk grundvandskortlægning GEUS og Miljøcentrene Birgitte

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav.

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel Virksomhed skal pengeinstitutter på hjemmesiden redegøre for efterlevelse af en række centrale

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Baggrund Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har gennemført en indledende undersøgelse i 2015, der

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Projektplan for DIKU studenterprojekter

Projektplan for DIKU studenterprojekter Projektplan for DIKU studenterprojekter Forfatter: Anders Johansen, Softwareudvikler, Det Kongelige Bibliotek 29. januar, 2007 Projektplan version 1.0 Det Kongelige Bibliotek Postboks 2149, DK-1016 København

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på www.e-fond/etf. Men man kan med fordel læse denne vejledning, fordi det er disse oplysninger, som skal

Læs mere