Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2003/2004

2 ved Mortenstrupvej Side 1 af 7 Bestyrelsens beretning for foreningsåret Generelt Det forløbne år er forløbet uden exceptionelle opgaver og ændringer i bebyggelsen. Bestyrelsen står nu over for en meget væsentlig fornyelse, idet hele tre bestyrelsesmedlemmer nu forlader bestyrelsen. Sven Hansen har som ansvarlig for det grønne område, veje og stier besluttet at stille sit mandat til rådighed efter 19 års meget aktivt virke i bestyrelsen, og to medlemmer forlader bestyrelsen på grund af permanent eller midlertidig fraflytning. På sidste generalforsamling lykkedes det ikke at få valg til alle pladser i bestyrelsen, så der er altså brug for hele fire nye bestyrelsesmedlemmer, mens to af de nuværende er villige til genvalg. Vi vil derfor benytte denne indledning til årsberetningen til at opfordre de, der ønsker at gøre et aktivt arbejde for vores Grundejerforening, til at stille op til bestyrelsesvalget. Vi vil ikke lægge skjul på, at arbejdet kan være intenst, og der bliver meget væsentlige opgaver i relation til bebyggelsens vedligeholdelse og de fremtidige tekniske installationer. Derfor er det også nu tiden at slå til for de, der ønsker at få indflydelse på samt arbejde med disse problemstillinger. ^^^^^^^^^^^^ På foreningens ordinære generalforsamling den 29. oktober 2003 blev Susanne Juul Lassen - F10 indvalgt i bestyrelsen i stedet for Jette Beck Jørgensen F11, der efter 4 års virke i bestyrelsen som ansvarlig for forsikringsforeningen ønskede at udtræde. Desuden blev Jens Kirkegaard - K 8 genvalgt. Den sidste ledige bestyrelsespost kunne ikke besættes. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Valgperiode Formand: Jens Kirkegaard, K Næstformand og fællesarealer: Sven Hansen, K Kasserer: Niels Bayer, F Varme- og vandforsyning: Erik Dohn, F Programforsyning (radio/tv): Jens Lyngby Lyngstrand, F Forsikringsforeningen: Susanne Juul Lassen, F Sekretær: På grund af den reducerede bestyrelse blev sekretærarbejdet varetaget af alle bestyrelses-medlemmer. Der har i det forløbne år været afholdt bestyrelsesmøder den 3. december 2003, og 4. februar, 19. april, 15. juni, 6. september og 6. oktober I beretningsåret har bestyrelsen primært arbejdet med kortsigtede og akutte spørgsmål af vedligeholdelsesog forvaltningsmæssig karakter. Etablering af individuel vandmåling og udarbejdelse af forslag hertil; Forventet restlevetid for bebyggelsens rørsystemer, og Undersøgelser vedr. forbedring af vinduer på 1.sal vest i bebyggelsens anden etape (Fresiavej og Georginevej); Vedligeholdelsesmanualer og beskrivelse af varmeanlægget har desværre mod forventning - ikke kunnet færdiggøres i det forløbne år.

3 ved Mortenstrupvej Side 2 af 7 Den i sidste års beretning nævnte retssag mellem Grundejerforeningen og 2 medlemmer er endnu ikke afgjort ved domstolen (retssagen er nu berammet til 1. december 2004). Varme- og vandforsyning Forbruget Energiforbruget i perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004 til varme og varmt vand er baseret på en aktuel energiregistrering ved hjælp af måler. Forbruget blev MWh mod budgetteret MWh. Antallet af graddage var mod normalårets (88,2 %), hvilket medfører et energiforbrug på 0,6612 MWh/graddag mod 0,6050 MWh/graddag i 2002/2003. Energiforbruget fordeler sig med MWh (76%) til varme og 413,0 MWh (24%) til opvarmning af brugsvand. Af de MWh udgør ca. 30% varmetab fra beholdere og fordelingsrør. Forbruget af brugsvand udgjorde m 3 - gennemsnitligt 133 m 3 pr hus eller ca. 173 l/døgn pr. beboer - fordelt med m 3 til koldt brugsvand og m 3 til varmt brugsvand. Forbruget af varmt vand sammenlignet med forbruget af koldt vand viser sig således at udgøre ca. 46,7 l varmt vand for hver 100 l forbrugt koldt vand. I forhold til sidste år er vandforbruget faldet med ca. 10% (10% fald på det kolde vand og 10% fald på det varme vand). Det gennemsnitlige vandforbrug i samfundet ligger på m 3 /år per husstand eller 128 l/døgnet pr. person, Forbruget i vor bebyggelse ligger altså væsentligt over normalen. Kubikmeterprisen for vand er ca. 40 kr. Gennemsnitligt udgør varmeregnskabets udgifter ca kr./hus, heraf kr./hus til indkøb af fjernvarme og kr./hus til indkøb af vand. Sidstnævnte to beløb kan anvendes til sammenligning med typisk oplyste forbrug i andre bebyggelser Drift af anlægget: Samarbejdet med VVS Installatør O & J Wagner omkring pasning af varmecentralen er ophørt efter gensidig overenskomst, idet bestyrelsen nu selv foretager aflæsninger af forbrug m. m. Det var i den koldeste tid i vinteren nødvendigt at indsætte 1 pumpe mere til cirkulation af centralvarmevandet for at sikre tilstrækkelig varme til de nordligste huse på Krokusvej og Gardeniavej. Prøveinstalllation af vandmåler for individuel måling af vandforbrug: Dette arbejde blev udført af Fredensborg VVS Teknik i uge 05, Der er blevet monteret en vandmåler på koldvandsledningen i en bolig på Krokusvej samt i en bolig på Fresiavej med det formål at afprøve tidsforbruget og finde en fornuftig prissætning for installation af vandmålere i alle boliger. Se forslag herom bilagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Fællesarealer: Veje, pladser og stier Vejbelægningerne Der er i det forløbne år ikke udført reparationer af belægningerne på de tre østligste veje. Krokusvej blev hovedrenoveret i eftersommeren 2003 (jf. beskrivelse i årsberetning 2002/2003).Plantning af vejtræer (japanske kuglekirsebær af sorten Prunus Fruticosa Globosa) fandt sted i det sene efterår, hvor der

4 ved Mortenstrupvej Side 3 af 7 også blev plantet underbeplantninger med vedbend af typen Hedera Hebernica Hestor arbejdet om det der blev udført på Gardeniavej for ca. 6 år siden. I omfang minder Endelig afregning af arbejdet var baseret på enhedspriser og aktuelt materialeforbrug samt andre aktuelle ydelser og udgjorde for selve vejarbejdet kr. og kr. for beplantningerne dvs. med en total anlægsudgift på ca kr. Vejtræerne Vejtræerne på Georginevej og Fresiavej blev beskåret på sædvanlig måde sidste vinter. 3 kugleakacier i den nordlige ende af Gardeniavej var gået ud og blev i november 2003 erstattet med nyplantninger. 4 kugleakacier i den sydlige ende af Gardeniavej har de sidste par år udvist en lidt ejendommelig grenstruktur og en nærmere undersøgelse her i sommeren 2004 afslørede at træerne var angrebet af en svampesygdom (Fusarium avenaceum) og anbefalingen lød på fældning og bortskaffelse hurtigst muligt, hvilket følgelig skete. Erstatningstræer påregnes anskaffet senere dette efterår. Stier Den østligste mellemsti er ved beboerindsats på Store Havedag og ved en senere opfølgende indsats blevet forsynet med en ny overflade af hvide perlesten. På nordgavlsstien udfor carporten for Georginevej nr.16 blev der i foråret udført en mindre stiudvidelse og plantet 2 thujaer som afværgeværn i forbindelse med meget lavt placerede udkragede bjælkeender, som er skønnet potentielt risikable i forbindelse med cykeltrafik på stien en mørk aften. Stierne er i det forløbne år forsøgt friholdt for ukrudt ved ca.5 årlige indsatser med brænding. Normalt anbefales ca. 8 brændinger det anvendte niveau er udtryk for en spareindsats. Snerydning Vi havde sidste vinter assistance til snerydning af veje og fortove nogle få gange. Snerydningsaftalen med gartneren havde følgende omfang: Fortovet langs Mortenstrupvej fejes ved alle snefald større end ca. 3-5 cm. De 4 veje ryddes i et bredt spor ved snefald større end ca. 10 cm. Fortovene og parkeringsarealerne på de 4 veje ryddes af respektive grundejere Saltning kun i specielle situationer og efter særlig aftale. Fællesarealer: Grønne friområder Ny beplantning I forbindelse med Store Havedag i slutningen af april blev der plantet 6 sommerfuglebuske (buddleja) ved sandkasseområdet samt et par fjeldribs ved udsigtsbænken på bakketoppen. Senere er der ved en lille indsats placeret lidt vilde jordbær blandt sommerfuglebuskene i det håb, at de vil brede sig de kommende år og holde ukrudtet i dette område i ave. Beskæringsindsats Som led i en lille sparerunde foretog gartneren ikke i det forløbne år den sædvanlige beskæring af et udvalgt enkeltbuskads.

5 ved Mortenstrupvej Side 4 af 7 Beskæringsdage med beboerindsats: 9. november blev nordhegnet ved foden af kælkebakken beskåret på en godt 40 m lang strækning under ihærdig deltagelse af beboere. 21. marts blev beskæringsindsatsen på en regnvåd søndag med deltagelse af ca. 12 beboere helliget underbeplantningerne (snebær) på Georginevej og Fresiavej. Buskene trængte til en kraftig tilbageskæring, hvilket også effektivt blev gennemført. Oprydningsdag 2004 Der var et noget begrænset fremmøde af ca. 25 beboere på Store Havedag søndag den 18. april, som imidlertid med godt humør leverede en stor indsats for vedligeholdelsen af vort fællesområde. Følgende aktiviteter fandt sted: Opsamling af affald på hele området Fejning af vendepladser Udskiftning af enkeltbrædder i sandkassevæggen Plantning af 6 stk. buddleia (sommerfuglebusk) v. sandkasseområdet Opbygning af Skt. Hans bålet med nedfaldne grene fra vestområdet. Udjævning af muldvarpeskud på tætklippede græsarealer Reparation af trådnethegn langs nordstien Sanering af området ved svelleborgen Udskiftning af en støttepæl for håndlisten ved Dalgaard-trappen. Sanering og grenopsamling på grillområdet Rensning af grillristen Montering af net på fodboldmålene Behandling af udsigtsbænken og Paustian.bænken (v. petanque-banen) med trærens. Udkørsel og placering af perlesten på den sydligste halvdel af mellemstien langs Frennehave. Oprensning i underbevoksningerne på Georginevej og Fresiavej efter den tidligere beskæringsindsats Oprydningsdag 2005 Er planlagt til søndag den 17. april. Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen for denne vigtige aktivitet! Gartnerarbejdet Gartnerarbejdet er i det forgangne år udført af ISS Ejendomsservice. Projekter under forberedelse / overvejelse. Beskæring af den resterende del af nordhegnet trekantbuskadset skråt overfor sandkasseområdet. Der satses på en beboerbeskæringsdag søndag den 14.november. Tilbageskæring / renovering af buskadserne hhv. på bakketoppen (kaldet Bakkeøen ) og omkring grill- pladsen. Disse opgaver vil indgå som en del af gartnerindsatsen de kommende 2 år. Programforsyningen Grundejerforeningen er tilsluttet TDC s hybridnet og abonnerer på den såkaldte Fuldpakke. Det forgangne år har været kendetegnet ved et meget stabilt antennesignal. Der har kun været enkelte udfald, som grundejerforeningens anlæg har været uden skyld i. I perioden har der været enkelte forespørgsler angående kanalernes placering. Disse kan findes på web adressen: eller på TekstTV (Info-kanalens p ). Oplysningerne kan også findes i en TDC-brochure, der evt. kan rekvireres hos bestyrelsen.

6 ved Mortenstrupvej Side 5 af 7 Generelt gælder det for antennestikkene, at der er 2 stik, ét for TV-signalet og ét for radio-signalet. Hvis man bytter om på disse, vil der ikke være noget brugbart signal hverken for radio eller TV. Normalt står der på stikkene, hvad de er til hvis dette ikke er tilfældet, må man forsøge sig frem. Ligesom sidste år skal bestyrelsen understrege, at signalet svækkes ved flere tilkoblinger i hver husstand uanset om TV et er tændt eller slukket. Signalstyrken er sat til at kunne trække 2 stk. fjernsyn. Vores system er delvis forberedt til et system kaldet WebSpeed, et system som muliggør bredbånds datatransmission over TDC's kabel TV net og dermed også vores antenneanlæg. Umiddelbart kan vi ikke direkte anvende dette system. Først skal TDC have ombygget hovedfordeleren her i Hørsholm, dernæst skal vi have opgraderet vores anlæg, hvilket involverer udskiftning af de gamle antennekabler på Gardeniavej og Krokusvej samt udskiftning af antenneforstærkere på alle vejene. Der er placeret en antenneforstærker for enden af hver husrække (de grønne skabe) - så der er altså i alt otte forstærkere. Der har til dato kun været sporadisk interesse blandt beboerne for dette nye system, nok fordi mange allerede har fået installeret ISDN eller ADSL high-speed opkoblinger til deres PC-ere, og set i lyset af de omfattende ombygninger, der skal foretages for at kunne udnytte denne nye mulighed, har bestyrelsen valgt at "se tiden an". Øvrig beboerservice Containerservice Der har i det forløbne år været opstillet containere til grønt affald i 2 weekends. Containerdage i det kommende år (2004 / 2005) er planlagt som følger: Anden hele weekend i november (13/11 & 14/11), (placering: Georginevej + Krokusvej) Første weekend efter påske (2/4 & 3/4), (placering: Fresiavej + Gardeniavej) Store Havedag (16/4 & 17/4) (placering: Fresiavej) Rabatordninger Jævnfør Beboervejledning Mursten Jævnfør Beboervejledning 2003 Beboervejledning 2003 Bestyrelsen har ajourført beboervejledningen og den nye udgave Beboervejledning 2003 blev omdelt i slutningen af året. Vejledningen indeholder en beboeroversigt og grundlæggende oplysninger om foreningen samt informationer om forholdet mellem foreningen og beboerne. Et centralt afsnit omhandler den udvendige vedligeholdelse og indholdet af udvalgte vedtægter, deklarationer m.v. Vi opfordrer alle til at orientere sig grundigt i det samlede materiale samt informere bestyrelsen når man bliver opmærksom på mangler eller finder behov for ændringer. Bestyrelsen har til hensigt at ajourføre beboervejledningen mindst hvert andet år. Næste udgave er under forberedelse. Forsikringsforeningen Der er 53 medlemmer af forsikringsforeningen ud af 64 mulige. Mønstret er stadig, at nye boligejere overtager forsikringen ved indflytning. Proceduren er, at indbetalingskortene uddeles midt i april, og deadline for modtagelsen af indbetalingerne er medio maj. Den samlede forsikringspræmie skal være

7 ved Mortenstrupvej Side 6 af 7 indbetalt til forsikringsselskabet TRYG inden d. 1. juni. Når policen er udskrevet, uddeles en kopi til alle medlemmer, idet vi kun får tilsendt en fælles police. Bestyrelsen forventer, at den i år fremsendes og fordeles i oktober måned. Betalingsformen har været velfungerende, det vil sige med anvendelse af grundejerforeningens girokort og efterfølgende overførsel af betalingerne til forsikringsforeningens konto. Så vidt vi er informeret, fungerer skadesbehandlingen meget tilfredsstillende. Husk at tilmeldelse og udmeldelse af forsikringsforeningen sker ved direkte kontakt til TRYG. Det gælder også for skadesanmeldelse. Tilmeldelse og udmeldelse bedes dog også meddelt det bestyrelsesmedlem, der varetager administrationen af forsikringsforeningen, idet medlemsændringer medfører en revideret police, der skal kontrolleres med hensyn til korrektheden af medlemsfortegnelsen. Ønskes mere information: Se beboervejledningen. Til oplysning for de, som påtænker at blive medlem af forsikringsforeningen, kan nævnes, at forsikringspræmien for Gardeniavej og Krokusvej i år har beløbet sig til 1575 kr. pr. hus og for Fresiavej og Georginevej tilsvarende kr. Som vanlig en mindre stigning. Forsikringen dækker følgende emner: Bygningsbrandforsikring Hus- og grundejerforsikring inkl. glas og kumme Insekt- og svampeforsikring Udvidet rørskadeforsikring for skjulte rør. Telefonnummeret til TRYG er: Økonomi Regnskab og budget for grundejerforeningen: Der henvises til det omdelte årsregnskab 2003/04. På følgende side vises regnskab sammenlignet med budget og de to foregående års regnskaber. Desuden fremgår budgetforslaget for 2004/2005 af yderste højre kolonne i tabellen. Noter til regnskabet Note 1: Den ekstraordinære indtægt vedrører tilbagebetaling af en fejlagtigt opkrævet gartnerregning (fem rater i stedet for fire). Note 2:Der er budgetteret med forbruget i et normalår på MWh. Note 3: Vedrører eftergivelse af streger på varmeregnskab. Note 4: Der er hensat 8000 kr. til den verserende retssag vedrørende beregning af arealbidrag for Gardeniavej 8 og 10. Note 5: Renter og ekstraordinær indtægt (tilbagebetaling af fejlagtig opkrævet gartnerregning) er overført til foreningens formuekonto, således at regnskabet udviser er underskud på 3998 kr. Budget for kontingent i 2004/2005 Rater á 8000 kr./kvartal i resterende kvartaler, et beløb som indeholder kr./kvartal i forbindelse med finansieringen af bestyrelsens forslag om installation af vandmålere i alle 64 huse.

8 ved Mortenstrupvej Side 7 af Indtægter Regnskab 01/02 Regnskab 02/03 Budget 03/04 Regnskab 03/04 Budget 04/ Kontingenter Renter Ekstraord.indtægter note Subtotal ( ) Fjernvarme note Vand Antenneafgifter Drift af fællesinstallationer 5.1 Tilsyn Elforbrug Vedligeholdelse Omb.varmec. / Div.note Affald Subtotal ( ) Administration 6.1 Porto og gebyrer Revision Clorius Trykning Forsikringer Møder mv Arrangementer Advokatbistand note Subtotal ( ) Drift fællesareal 7.1 Vej fortov sti Grønne friområder Vejfond Subtotal ( ) Udgifter ialt Driftsresultat, note [-3998] -3.5

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2005/2006 ved Mortenstrupvej Side 1 af 7 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006 Generelt At vi bor i et naturskønt område er hævet over enhver

Læs mere

Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003

Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003 Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2002-2003 Generelt Endnu et år er gået og denne gang med en kold vinter og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002 Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Årsberetning 2001/2002 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002 I løbet af året har vi set tre nye indflytninger i bebyggelsen.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2007/2008 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008 Generelt Bebyggelsen kan i det kommende år fejre 40-årsdagen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2008/2009 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009 Generelt I det forløbne år har bestyrelsen hovedsageligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2014/2015 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 Indledning Foreningsåret 2014/2015 er afsluttet og Grundejerforeningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Bestyrelsens beretning for foreningsåret Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2009/2010 ved Mortenstrupvej Side 2 af 8 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 20092010 Generelt Anlæggets homogene karakter bør fortsat bevares,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Bestyrelsens beretning for foreningsåret Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2011/2012 ved Mortenstrupvej Side 2 af 8 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2011-2012 Indledning Tanken om at henlægge forskellige opgaver i bebyggelsen

Læs mere

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN 24. april 2016 Kontingent for 2016 På den ordinære generalforsamling den 16. marts 2016 blev det besluttet, at kontingentet for 2016 er kr. 950,00 (Der opkræves ikke snebidrag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Fuglevangs ordinære generalforsamling 2007.

Referat fra grundejerforeningen Fuglevangs ordinære generalforsamling 2007. Referat fra grundejerforeningen Fuglevangs ordinære generalforsamling 2007. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår foreningens advokat Jens Klokhøj. Adv. Jens Klokhøj blev valgt som ordstyrer. Dirigenten

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2016 Regnskab for perioden 1. november 2015 31. oktober 2016 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Dagsorden er: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2013. Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med følgende.

Bestyrelsesberetning 2013. Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med følgende. GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Formand: Peter Rasselnberg Heksehøjen 15 4700 Næstved tlf. 2116 96 22 Hjemmeside: www.gf-åsen.dk. E-mail: gf.aasen@ofir.dk CVR-nr. 33027206.Konto: Spar Nord 9380 457 68 10003 Bilag

Læs mere

Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen. Fællesregnskab 2005/06 (34. Regnskabsår)

Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen. Fællesregnskab 2005/06 (34. Regnskabsår) Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Fællesregnskab 2005/06 (34. Regnskabsår) JI/28-09-2006 ÅRSREGNSKABETS GODKENDELSE Efterstående årsregnskab 2005/06 for Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Havedage Fællesbede Vort kvarter Snerydning Parkering / Hastighed Plejeplan for Præstesøen Søgården Kabel TV Afsluttende

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Deltagere Sted: Dato/tid: Grundejerne I Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Ugelbølle Friskole 30. marts 2016 Kl. 19.00 ca. 21.30 Generalforsamling den 30. marts 2016, Referat af

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016.

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016. Grundejerforeningen -------Generalforsamling d. 9. marts 2016 Kl. 19.30 Grundejerforeningen Amba. 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup Lystrup den 05.03.2017 Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Ørneparken onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30 i Elsted/Lystrup Beboerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Forslag 8.4.2014 til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Navn, Hjemsted og Formål. Stk.2. 1 Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår)

Grundejerforeningen  Fløngvænget - Bavneåsen  Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Kommentar til regnskabet for 2004/05 Driften 2004/05 Efterfølgende resultatopgørelse for 2004/05 omfatter

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders

Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006 VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse 1. januar 31. december

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Information

Information Information 1 1.2.2014 Ordinær generalforsamling 2014 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Mandag den 24.2.2014 Kl. 19.00-22.00 (senest) Kulturhuset Kilden, Mødelokale 1 Dagsorden ifølge

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 127 16 årgang, 17-03-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 127 16 årgang, 17-03-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 127 16 årgang, 17-03-2006 Indhold : Husk generalforsamling side 1 Budget 2006 - gengivet på grund af fejl i Ørenlyd nr. 126 side 2 Husk ordinær

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-,

Læs mere

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej 69 189 www.naerumhave.dk 1 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B RØRPOSTEN Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING 1 Foreningens navn Foreningens navn er Ansager Antenneforening 2 Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere