Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune. Ansøgning til Forsyningssekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune. Ansøgning til Forsyningssekretariatet"

Transkript

1 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune Ansøgning til Forsyningssekretariatet

2 1. Indhold Baggrund og forudsætninger Projektbeskrivelse for det alternative projekt Hedeskovparken delområde 1 (Miljø- og servicemål) Lystrup Centervej delområde 2 (medfinansiering og Miljø- og servicemål) Ellebækvej delområde 3 (medfinansiering) Gl. Ellebæk delområde 4 (medfinansiering) Ellebæk delområde 5 (medfinansiering) Sønderskovvej delområde 6 (medfinansiering) Sønderskov delområde 7 (Miljø- og servicemål) Hovmarksparken (øst) delområde 8 (Miljø- og servicemål) Majsmarken delområde 9 (Miljø- og servicemål) Hovmarksparken (vest) og Hovmarken delområde 10 (Miljø- og servicemål) Budget for det alternative projekt Projektbeskrivelse og økonomisk overslag for traditionel afhjælpning Beregning af omkostningseffektivitet Den forventede effektive lånerente Indberetningsskema Kommunal beslutning Kontrakt mellem Projektejer og Aarhus Vand Andet Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Situationsplan, Klimatilpasning i Lystrup Regnearket Prisoverslag Lystrup, alternativ afhjælpning Regnearket Prisoverslag Lystrup, traditionel afhjælpning Den effektive lånerente Regnearket Indberetning Lystrup Regnearket EAA-beregner Lystrup Kommunal beslutning Kontrakt mellem Projektejer og Aarhus Vand Side 2 af 38

3 Baggrund og forudsætninger Lystrup er en forstad til Aarhus med ca indbyggere. Byen omfatter et veldefineret og ca. 470 ha stort område, som mod syd er afgrænset af Djurslandsmotorvejen. I august 2012 resulterede et skybrud over Aarhus i adskillige oversvømmede huse og kældre i Lystrup samtidig med, at en del af motorvejstilkørslen til/fra Lystrup og en del af motorvejen syd for Lystrup blev oversvømmet. Aarhus Kommune er i gang med klimatilpasning af kommunen, og med baggrund i reelle hændelser samt oversvømmelseskort, er klimatilpasning af Lystrup et af Aarhus Kommunes fokusområder, hvor man vil forebygge og begrænse risikoen for oversvømmelse. Erfaringerne fra Lystrup vil være med til at danne baggrund for fremtidige screenings- og afhjælpningsmetoder i forbindelse med Aarhus Kommunes kommende handlingsplan for klimatilpasning. Dette projektkatalog indeholder i alt 10 delprojekter som, når de er udført, vil beskytte store dele af Lystrup mod gener fra oversvømmelser. Grundet tidsnød har det ikke været muligt at udarbejde et tilstrækkeligt projektgrundlag for de resterende byområder i Lystrup, men det forventes, at der kan indgås aftale om de sidste delprojekter primo Kataloget indeholder som omtalt i alt 10 delprojekter, hvoraf 5 delprojekter 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6 ansøges som medfinansieringsprojekter via bekendtgørelsen herom, og de resterende 5 delprojekter udføres af Aarhus Vand med baggrund i lokale service- og miljømål besluttet i kommunens spildevandsplan. 1 Projektbeskrivelse for det alternative projekt Dette projekt indeholder de klimatilpasningstiltag, som i 2014 skal udføres af Aarhus Kommune og Aarhus Vand. En fuldstændig klimatilpasning af Lystrup kræver, at både Aarhus Kommune, Aarhus Vand og borgerne i Lystrup udfører klimatilpasningstiltag. I tilknytning til projekternes realisering vil Aarhus Kommune via kommunens hjemmeside informere borgerne om de forskellige tiltag, de kan/skal iværksætte på deres egen grund for at undgå vand i kældre m.m. Af tidsmæssige hensyn har det været nødvendigt at udelade enkelte områder af byen i denne projektbeskrivelse. Planlægningen for de resterende dele af byen vil i løbet af efteråret blive gennemført, så projektet kan medtages ved indrapportering til Forsyningssekretariatet i april Udgangspunktet for projektet har været en klimatilpasning af Lystrup til en 100 års regnhændelse år Det vil sige, at diverse gener og oversvømmelser ved skybrud i Lystrup ved en 100 års regnhændelse minimeres under forudsætning af, at de private grundejere også sikrer deres egne ejendomme. En klimatilpasning af Lystrup kræver en hel række forskellige delprojekter, som alle har det til fælles, at de enten forsinker/tilbageholder regnvandet eller leder regnvandet hen til områder, hvor skaderne ved oversvømmelser er mindre, f.eks. marker. Delprojekterne er alle en del af en samlet løsning, så delprojekter i de højere beliggende dele af byen er med til at aflaste de lavere beliggende dele af byen. Side 3 af 38

4 Alle delprojekter er beskrevet i dette samlede løsningskatalog, men projektejerskabet er fordelt i delprojekter, hvor Aarhus Kommune er projektejer og delprojekter, hvor Aarhus Vand er projektejer. Der er også enkelte delprojekter, hvor Aarhus Vand og Aarhus Kommune er projektejer på hver sin del af delprojektet. De dele af det samlede projekt, som Aarhus Kommune er projektejer på, ansøges i dette katalog finansieret i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen via Aarhus Vand. De dele af det samlede projekt, som Aarhus Vand er projektejer på, finansieres af Aarhus Vand og vil blive indarbejdet i Aarhus Kommunes Spildevandsplan som Miljø- og servicemål via et tillæg til Spildevandsplanen. Med denne ansøgning søges drifts- og vedligeholdelsesudgifter til disse delprojekter godkendt som Miljø- og servicemål. Det er en forudsætning for det samlede projekts gennemførelse, at fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter godkendes som Miljø- og servicemål. For de projekter, hvor Aarhus Kommune er projektejer gælder det, at alle omkostningerne relateres til den alternative klimafunktion. Det vil sige, at Aarhus Vand afholder alle anlægsomkostninger samt omkostninger til drift- og vedligehold. For de projekter, hvor Aarhus Vand er projektejer gælder det, at alle omkostninger til drift- og vedligehold indregnes som Miljø- og servicemål. De forskellige indsatsområder, som er indeholdt i løsningskataloget, kan ses på figur 1 og bilag 1, Situationsplan over indsatsområder. Side 4 af 38

5 Figur 1 Situationsplan over indsatsområder i Lystrup I de følgende afsnit er de enkelte delprojekter beskrevet med angivelse af, om det er projekter, der er omfattet af medfinansieringsbekendtgørelsen eller Miljø- og servicemål. Side 5 af 38

6 1.1. Hedeskovparken delområde 1 (Miljø- og servicemål) Hedeskovparken er et grønt område beliggende syd for Ørnebakken, som ved ekstremregn modtager overfladevand og tagvand fra området nord for det grønne område. Aarhus Vand planlægger at gennemføre et projekt i forbindelse med klimatilpasning af Lystrup på de grønne arealer ved Hedeskovparken for at forsinke tilledningen af overfladevand. Der håndteres en 100 års hændelse år 2110 på terræn og stier vha. tiltaget. Projektet er vurderet til at have en levetid på 75 år. Figur 1 Skitseprojekt ved Hedeskovparken Der etableres 3 terrasse-bassiner i det grønne areal ved Hedeskovparken, som skal forsinke overfladevandet fra området mod nord samtidig med, at det skal sikre en bedre afledning i kloaksystemet under skybrud. Dette sikres ved at afkoble regnvandssystemet, der håndterer området nord for Hedeskovparken, og lede det gennem de fremtidige bassiner sammen med overfladevandet fra de tilstødende områder. Side 6 af 38

7 Figur 2 Visualisering af tiltaget ved Hedeskovparken Ejerforhold: Området ejes af Aarhus Kommune. Projektejerskab: Aarhus Vand. Budget Hedeskovparken De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt ved Hedeskovparken er opgjort som følgende: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Jordarbejde, muld og græssåning Bygværker Regulator Nyanlæg, ledningsarbejder Godtgørelse for ændret arealanvendelse Subtotal Forundersøgelser, geoteknik m.v. 15% Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 10% Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 5% Ovenstående beløb er ekskl. moms. De årlige driftsomkostninger omfatter sædvanligt vedligehold som, græsslåning, oprydning, oprensning m.v. Side 7 af 38

8 1.2. Lystrup Centervej delområde 2 (medfinansiering og Miljø- og servicemål) Lystrupvej er en af to større nord-sydgående trafikfordelingsveje i Lystrup. Den har et forholdsvist stort længdefald og vil under ekstremregn transportere særdeles store vandmængder mod syd. Øst for Lystrupvej, mellem Lystrup Skole og Lystrup Centervej, ligger et stort grønt areal, som tænkes udnyttet til opsamling, forsinkelse og videre transport af overfladevand i hverdagssituationer og i forbindelse med ekstremregn. Dette vil også være en del af klima- og skybrudssikringen nedstrøms Lystrup Centervej, da vandmængderne, der strømmer videre på Lystrupvej, vil være væsentligt formindskede. Aarhus Vand planlægger at gennemføre et klimatilpasningsprojekt på baggrund af ovenstående, og der etableres et vådt bassin og et regnbed i forbindelse med den overordnede klimatilpasning af området. Kloaksystemet skal kunne håndtere en 5 års hændelse, hvorefter der håndteres en 100 års hændelse år 2110 på terræn vha. tiltagene i området. Projektet vurderes til at have en levetid på 75 år. Figur 3 Skitse over tiltagene ved Lystrup Centervej Det grønne areal øst for Lystrupvej, mellem Lystrup Skole og Lystrup Centervej, modelleres, så nordfra kommende overfladevand, der strømmer ned ad Lystrupvej, ved forlægning og sideprofilering ( vipning ) af kørebanen kan ledes ind i nye kanaler og bassiner, inden det strømmer videre mod syd. Sti og fortov på østsiden fjernes, så disse ikke vil virke som barrierer for vandet, og så der ikke vil opstå farlige situationer for de bløde trafikanter, f.eks. i forbindelse med tø-/frostperioder. Vej- og stianlæg forlægges i det grønne område øst for de nye bassiner og kanaler. Regnvandssystemet i Lystrupvej nord for Lystrup Centervej vil ligeledes blive afkoblet og ledt ud i de grønne arealer. Side 8 af 38

9 Lystrup skole kobles af det eksisterende regnvandssystem, hvorefter overfladevand og tagvand ledes via et slynget vandløb til det fremtidige bassin nord for Lystrup Centervej. Dette gøres for at aflaste kloaksystemet nedstrøms. Det nuværende fortov og sti på vestsiden af Lystrupvej bibeholdes, og området ud til den nye, forlagte kørebane omdannes til nedsivningsbed med varieret beplantning og eventuelt med rørforbindelse under vejen til det grønne areal øst for Lystrupvej. I området syd for Lystrup Centervej nedsænkes noget af arealet i den sydvestlige del og i overgangen ind mod skoven, så der kommer en lavning med en niveauforskel på ca. 1,5 m op til den eksisterende boldbane. Der etableres en overløbskant mod Sønderskoven. Inde i selve skoven bliver der tale om forlægning af enkelte skovstier på korte strækninger, hvorved overfladevand kan tilbageholdes i eksisterende lavninger. Der etableres en lavning i Lystrupvej, som skal føre vandet fra det grønne areal nord for Lystrup Centervej ned til det fremtidige tørre bassin syd for Lystrup Centervej. I ekstreme regnvejrssituationer vil vandet fra det grønne areal strømme videre mod syd, henover Lystrup Centervej, bag fodgængerfeltet. Fortov og sti på sydsiden af vejen tilpasses, så vandet i disse situationer naturligt ledes ned på det forsænkede område ovenfor skoven. Under normale nedbørshændelser ledes overskydende vand fra de grønne arealer under Lystrup Centervej via kanal eller anden underføring. Figur 4 Visualisering ved Lystrup Centervej ved ekstremregn Side 9 af 38

10 Ejerforhold: Området mellem Lystrup Skole og Lystrup Centervej ejes af Aarhus Kommune. Området syd for Lystrup Centervej ejes af Aarhus Kommune. Lystrup Sønderskov ejes af Aarhus Kommune. De nævnte vejarealer, Lystrupvej og Lystrup Centervej, ejes af Aarhus Kommune. Projektejerskab: Aarhus Kommune er projektejer på alle arbejder med veje, stier og fortove. Aarhus Vand er projektejer på alle arbejder med bassiner, ledninger og regnbed. Budget på Lystrup Centervej De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt ved Lystrup Centervej er opgjort på følgende vis: Anlægsomkostninger (total) Miljø- og Beløb i kr. servicemål Jordarbejde, bassiner inkl. muld og græssåning Nyanlæg, ledningsarbejde Bygværker Regulator Underføring under vej Omlægning af eksisterende kloakledning Regnbed Godtgørelse for ændret arealanvendelse Subtotal Forundersøgelser, opmåling, lodsejerkontakt 15% m.v Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 10% Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 5% Ovenstående priser er ekskl. moms. De årlige driftsomkostninger omfatter sædvanligt vedligehold som, græsslåning, oprydning, oprensning m.v. Side 10 af 38

11 Fremtidige driftsudgifter indregnes som Miljø- og servicemål. Anlægsomkostninger (total) medfinansiering Beløb i kr. Underføring under vej Omlægning af vej Subtotal Forundersøgelser, opmåling, lodsejerkontakt 15% m.v Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 10% Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 5% Årligt afdrag inkl. rente Ovenstående priser er ekskl. moms. De årlige driftsomkostninger omfatter årligt sædvanligt vedligehold. Omkostningsfordeling Idet der er tale om et projekt i vejareal og i rekreative områder, vil omkostningsfordelingen foretages efter 3 og 4 i medfinansieringsbekendtgørelsen. Side 11 af 38

12 1.3. Ellebækvej delområde 3 (medfinansiering) Fra Lystrupvej og de tilstødende opstrøms arealer strømmer der en del overfladevand og tagvand ned på Ellebækvej, som er en sidevej til Lystrupvej. Ellebækvej har et lavpunkt ca. midt på vejen, hvor der under ekstremregn samles større vandmængder, inden det løber over private arealer og ned i de nærliggende huse. Delprojektet omfatter spærring af vandvejen fra Lystrupvej ved etablering af en portoverkørsel, som vil hindre tilstrømningen af overfladevand til Ellebækvej. Figur 5 Skitse af delprojekt ved Ellebækvej Figur 6 Skitse af portoverkørsel Side 12 af 38

13 Der håndteres en 100 års hændelse år 2110 på terræn og veje vha. tiltaget. Projektet er vurderet til at have en levetid på 75 år. Ejerforhold: Lystrupvej og Ellebækvej ejes af Aarhus Kommune. Projektejerskab: Aarhus Kommune. Budget Ellebækvej De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt ved Ellebækvej er opgjort på følgende vis: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Portoverkørsel Subtotal Forundersøgelser 15% Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 10% Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 5% Årligt afdrag inkl. rente Ovenstående priser er ekskl. moms. De årlige driftsomkostninger omfatter årligt sædvanligt vedligehold. Omkostningsfordeling Idet der er tale om et projekt i vej, vil omkostningsfordelingen foretages efter 4 i medfinansieringsbekendtgørelsen. Side 13 af 38

14 1.4. Gl. Ellebæk delområde 4 (medfinansiering) Lystrupvej er en af to større nord-sydgående trafikfordelingsveje i Lystrup. Den har et forholdsvist stort længdefald og vil under ekstremregn transportere særdeles store vandmængder mod syd. Hvor Lystrupvej møder rampeanlægget fra Djurslandsmotorvejen, er der endvidere et lokalt lavpunkt, hvor overfladevand fra både Lystrupvej, del af Sønderskovvej og de omkringliggende arealer ledes til. Herved opstår der under ekstremregn oversvømmelse af dele af motorvejsanlægget og ejendommene beliggende på Åvangen, Engvangen, Mosevangen og del af Lystrupvej. Der er i dag et eksisterende rørlagt vandløb, som Vejdirektoratet har etableret i forbindelse med omlægning af Ellebækken, da man etablerede Djurslandsmotorvejen. Dette vandløb kan bortlede vandmængder svarende til nedbørsmængder T=2. For håndtering af overfladevand under skybrud vil det derfor være nødvendigt at etablere et supplerende transportanlæg for overfladevand fra Lystrupvej til Ellebækken. Dette påtænkes udført ved at forøge kapaciteten i det rørlagte vandløb fra T=2 til T=100, så ekstreme vandmængder kan afledes uden oversvømmelser til følge i den sydvestlige del af Lystrup. Da afvandingen af motorvejsanlægget ikke er tilstrækkelig til at håndtere skybrud, vil Vejdirektoratet i forbindelse med kapacitetsudvidelsen i det rørlagte vandløb gerne sikre sig ret og mulighed for en forøgelse af udledningen fra motorvejsanlægget, så fremtidige skadelige oversvømmelser kan imødegås. Projektet vurderes til at have en levetid på 75 år. Figur 7 Visualisering af projekt ved Gl. Ellebæk Side 14 af 38

15 Ejerforhold: Matrikel 7000a ejes af Aarhus Kommune. Matrikel 5a er privatejet. Projektejerskab: Aarhus Kommune. Budget Gl. Ellebæk De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt ved Lystrupvej er opgjort som følgende: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Ledningsarbejde, 290 m Ø1000 i 6-7 m dybde Brønd Bygværk Arealerhvervelse Subtotal Forundersøgelser, geoteknik m.v. 15% Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 10% Vejdirektoratets andel Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 5% Årligt afdrag inkl. renter Ovenstående priser er ekskl. moms. De årlige driftsomkostninger omfatter årligt sædvanligt vedligehold. Omkostningsfordeling Idet der er tale om et projekt i landzonen, vil omkostningsfordelingen foretages efter 3 i medfinansieringsbekendtgørelsen. Side 15 af 38

16 1.5. Ellebæk delområde 5 (medfinansiering) Ellebækken har sit udspring i Skårupgård Skov, og den snor sig gennem landskabet fra øst til vest, indtil den når Egå Engsø. Ellebækken modtager en del overfladevand og tagvand fra udløb fra kloaksystemet, og under skybrud er der observeret situationer, hvor Ellebækken løber over sine brinker og ind i boligområderne tæt på vandløbet. Vandløbet er et 3 vandløb med høj miljømålsætning, og det er med baggrund i vandløbslovens bestemmelser dimensioneret til at kunne håndtere en median maksimumvandføring, som kan sammenlignes med T=2 i nedbørsstatikken. Denne begrænsede kapacitet i sammenhæng med de høje miljømål og de 3 beskyttede randbevoksninger gør, at vandløbet ikke må reguleres, hvilket er baggrunden for, at man gennemfører dette projekt i tilknytning til Ellebækken i stedet for som en del af det eksisterende vandløb. Figur 8 Skitseprojektet for området ved Ellebækken For at sikre, at vandet ikke løber ind på de ejendomme, der grænser ned til Ellebækken mod nord/nordøst, etableres der en lille vold på det grønne areal ind mod Ørbækvej og Pilebækvej. Derudover udformes på sydsiden af vandløbet og på arealet mellem jernbanen og Petersmindevej en række udposninger på vandløbet, således at dette samlede anlæg kan håndtere det vand, der i skybrudssituationer tidligere er løbet på terræn og ind mod bebyggelsen. Det samlede profil får udløb i Ellebækken syd for Petersmindevej. Udposningerne på vandløbet forbindes, så det samlede system i praksis vil kunne fungere som et ved vandløbet parallelt beliggende dobbeltprofil, der har karakter af et forøget vandløbsprofil, men som ikke er sammenbygget med det oprindelige og naturlige vandløb. Aflastningerne til dobbeltprofilet fra vandløbet sker via mindre højdereguleringer af banketterne på korte delstrækninger. Side 16 af 38

17 Figur 9 Visualisering af projekt ved Ellebækken Ejerforhold: Matrikel 7i Terp, Aarhus Jorder ejes af Aarhus Kommune, ved forvaltningen for Natur og Miljø. Projektejerskab: Aarhus Kommune. Budget Ellebæk De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt ved Ellebæk er opgjort som følgende: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Jordarbejde Arealopgørelse Strukturskade ved etablering Subtotal Forundersøgelser, lodsejerforhandling 15% m.v Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 10% Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 5% Erstatning ved oversvømmelse af arealer 5% Årligt afdrag inkl. renter Ovenstående priser er ekskl. moms. Side 17 af 38

18 De årlige driftsomkostninger omfatter sædvanligt vedligehold som, græsslåning, oprydning, oprensning m.v. Omkostningsfordeling Idet der er tale om et projekt i landzone, vil omkostningsfordelingen foretages efter 3 i medfinansieringsbekendtgørelsen. Side 18 af 38

19 1.6. Sønderskovvej delområde 6 (medfinansiering) Sønderskovvej er en af to større nord-sydgående trafikfordelingsveje i Lystrup. Den har et forholdsvist stort længdefald og vil under nedbør transportere store vandmængder mod syd. Aarhus Kommune planlægger at gennemføre et projekt i forbindelse med den overordnede klimatilpasning i Lystrup i den nordlige del af Sønderskovvej på de grønne arealer ved Elstedhøj for at forsinke tilledningen af overfladevand nedstrøms Elstedhøj. Der håndteres en 100 års hændelse år 2110 på terræn og veje vha. tiltaget. Projektet er vurderet til at have en levetid på 75 år. Figur 10 Skitse over tiltagene ved Sønderskovvej Der etableres 2 terrassebassiner i det grønne areal ved Elstedhøj, som skal forsinke overfladevandet fra den del af Sønderskovvej, der ligger nord for Indelukket. Dette sikres ved at afkoble vejvandssystemet, der håndterer overfladevandet opstrøms Elstedhøj, og lede det gennem de fremtidige bassiner sammen med overfladevandet fra Sønderskovvej før de fremtidige bassiner i de grønne arealer ved Elstedhøj, som sikrer, at overfladevandet fra Sønderskovvej opsamles under skybrud. For at imødekomme ønske fra Fællesrådet i Lystrup, etableres bassinerne i de grønne arealer langs vejen nord for Indelukket med henblik på at sikre muligheden for eventuelt senere anlæg af en letbane langs Sønderskovvej. Side 19 af 38

20 Figur 11 Visualisering af projektet ved Sønderskovvej Ejerforhold: Sønderskovvej ejes af Aarhus Kommune. Projektejerskab: Aarhus Kommune. Budget Sønderskovvej De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt ved Sønderskovvej er opgjort som følgende: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Jordarbejde, muld og græssåning Ledningsarbejde, nyanlæg Bygværker Regulator Erstatning for ændret arealanvendelse Subtotal Forundersøgelser, geoteknik, jordprøver 15% m.v Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 10% Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 5% Årligt afdrag inkl. renter Ovenstående priser er ekskl. moms. Side 20 af 38

21 Posten kloakledninger, riste og bygværker indeholder de udgifter, der vil være i forbindelse med afkobling af kloaksystemet fra Sønderskovvej nord for Indelukket og fremtidig tilledning til de nye bassiner. De årlige driftsomkostninger omfatter sædvanligt vedligehold som, græsslåning, oprydning, oprensning m.v. Omkostningsfordeling Idet der er tale om et projekt i vejområder, vil omkostningsfordelingen foretages efter 4 i medfinansieringsbekendtgørelsen. Side 21 af 38

22 1.7. Sønderskov delområde 7 (Miljø- og servicemål) Bassinet ved Sønderskov modtager en del overfladevand og tagvand gennem kloaksystemet samt en del overfladevand fra de grønne arealer og sti nord for bassinet under skybrud. Når bassinet løber over sine bredder, leder terrænet vandet mod ejendommene syd for bassinet. Der etableres et vandløb i lavpunktet langs stien nord for bassinet for at styre overfladevandet ned til bassinet under skybrud. For at hindre vandet i at løbe mod ejendommene syd for bassinet etableres der en vold øst for bassinet, som skal sikre, at vandet løber i vandløbet langs skoven. Figur 12 Skitse over tiltagene ved Sønderskov Der håndteres en 100 års hændelse år 2110 på terræn og veje vha. tiltaget. Projektet er vurderet til at have en levetid på 75 år. Side 22 af 38

23 Figur 13 Visualisering af løsningen ved Sønderskov Ejerforhold: Sønderskov ejes af Aarhus Kommune. Projektejerskab: Aarhus Vand. Budget Sønderskov De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt ved Sønderskov er opgjort som følgende: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Jordarbejde. Vandløb og dige etableres, 100 m Erstatning for ændret arealanvendelse Subtotal Forundersøgelser 15% Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 5% Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 15% Ovenstående priser er ekskl. moms. De årlige driftsomkostninger omfatter sædvanligt vedligehold som, græsslåning, oprydning, oprensning m.v. Fremtidige driftsudgifter indregnes som Miljø- og servicemål. Side 23 af 38

24 1.8. Hovmarksparken (øst) delområde 8 (Miljø- og servicemål) De grønne arealer ved Hovmarksparken, som er et øst-vest gående grønt bælte mellem bebyggelsen samt arealerne fra Bjørnholt, Egehaven og Lystrup Busvej, er ved skybrud med til at forårsage problemer med oversvømmelser ved Rugmarken og Majsmarken, da der kommer en del overflade- og tagvandsafstrømning fra disse opstrøms arealer. På baggrund af ovenstående, planlægger Aarhus Vand at gennemføre et projekt i den østlige del af Hovmarksparken i forbindelse med den overordnede klimatilpasning i Lystrup for at skybrudssikre Rugmarken og Majsmarken, som ligger syd for Hovmarksparken. Kloaksystemet skal kunne håndtere en 5 års hændelse, hvorefter der håndteres en 100 års hændelse år 2110 på terræn vha. tiltagene i området. Projektet er vurderet til at have en levetid på 75 år. Figur 14 Skitse for delprojektet ved Hovmarksparken (øst) Det grønne areal modelleres, så nordfra kommende overfladevand, der strømmer ned til Rugmarken og Majsmarken, ved et dalstrøg (bugtede landskabselementer) ledes mod de østlige marker, som støder op til bebyggelsen ved Majsmarken, så vandet i skybrudssituationer vil strømme ud på marken i stedet for ind i boligområdet. Det nuværende øst-vestgående stiforløb omlægges i nødvendigt omfang uden om det fremtidige dalstrøg. De nord-sydgående veje og stier, der krydser dalstrøget indbygges i det fremtidige bugtede landskab. Side 24 af 38

25 Figur 15 Visualisering ved Hovmarksparken (øst) ved skybrud Ejerforhold: Hovmarksparken til området øst for Lystrup Busvej ejes af Aarhus Kommune. Hovmarksparken fra Lystrup Busvej til marken øst for byen er privatejet. Projektejerskab: Aarhus Vand. Budget Hovmarksparken (øst) De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt ved Hovmarksparken er opgjort på følgende vis: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Jordarbejde, dalstrøg Modellering af eksisterende bassin Omlægning af eksisterende ledninger Erstatning for ændret arealanvendelse Subtotal Forundersøgelser, geoteknik, lodsejerkontakt, 15% ler m.v Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 10% Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 5% Erstatning for oversvømmelse af mark 2% Side 25 af 38

26 Ovenstående priser er ekskl. moms. De årlige driftsomkostninger omfatter sædvanligt vedligehold som, græsslåning, oprydning, oprensning m.v. Fremtidige driftsudgifter indregnes som Miljø- og servicemål. Side 26 af 38

27 1.9. Majsmarken delområde 9 (Miljø- og servicemål) Majsmarken er et boligområde i Lystrup, hvor der i forbindelse med skybrud har været problemer med oversvømmelser. På baggrund af ovenstående planlægger Aarhus Vand at gennemføre et projekt i den østlige del af Hovmarksparken i forbindelse med den overordnede klimatilpasning i Lystrup for at skybrudssikre området ved Majsmarken. Tiltagene skal kunne håndtere en 100 års hændelse år 2110 i området. Projektet vurderes til at have en levetid på 75 år. Figur 16 Skitse for delprojektet ved Majsmarken Det eksisterende bassin udvides, og der laves en nedsænkning af arealet ved siden af bassinet, så det vil fungere som bassin i skybrudssituationer. Derudover sikres det, at fremtidige overløb fra bassinet i skybrudssituationer ledes mod marken øst for Majsmarken. Side 27 af 38

28 Figur 17 Visualisering ved Majsmarken ved skybrud Ejerforhold: Det grønne område er privatejet. Projektejerskab: Aarhus Vand. Budget Majsmarken De samlede anlægsomkostninger til projektet ved Majsmarken er opgjort på følgende vis: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Jordarbejde, bassin inkl. muld og græssåning Omlægning af eksisterende ledninger Bygværker Regulator Erstatning for ændret arealanvendelse Subtotal Forundersøgelser 15% Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 10% Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 5% Ovenstående priser er ekskl. moms. Side 28 af 38

29 De årlige driftsomkostninger omfatter sædvanligt vedligehold som, græsslåning, oprydning, oprensning m.v. Fremtidige driftsudgifter indregnes som Miljø- og servicemål. Side 29 af 38

30 1.10. Hovmarksparken (vest) og Hovmarken delområde 10 (Miljø- og servicemål) De grønne arealer ved Hovmarksparken er et øst-vest gående grønt bælte mellem bebyggelsen Hyldehaven og Havremarken samt arealerne Rønnehaven og Rugmarken. I skybrudssituationer er de grønne arealer med til at forårsage problemer med oversvømmelser ved Hovmarken, da der kommer en del overflade- og tagvandsafstrømning fra disse opstrøms arealer. Aarhus Vand planlægger at gennemføre et projekt i den vestlige del af Hovmarksparken, på stien mellem Hovmarksparken og Hovmarken samt i rabatarealerne på Hovmarken, for at sikre ejendommene syd for Hovmarken mod oversvømmelser. Dette gennemføres i forbindelse med den overordnede klimatilpasning i Lystrup. Der håndteres en 100 års hændelse år 2110 på terræn og veje vha. tiltaget. Projektet er vurderet til at have en levetid på 75 år. Figur 18 Skitse for delprojektet ved Hovmarksparken (vest) og Hovmarken Den eksisterende vold ved bassinet i Hovmarksparken forhøjes og udvides, så der tilbageholdes mere vand i parken. For at få vandet ledt fra Hovmarksparken og videre til det grønne areal sydøst for Hovmarken ledes vandet via et trug langs stien mellem Hovmarksparken og Hovmarken, hvorefter vandet løber i et trug på den nordlige side af Hovmarken. Herfra ledes det til et grønt areal sydøst for Hovmarken via en underføring i vejen, så vandet under skybrud vil strømme ud på det grønne areal i stedet for ind i virksomhederne syd for Hovmarken. Side 30 af 38

31 Der etableres yderligere en grøft på den sydlige side af Hovmarken, som skal håndtere opstuvning af regnvand fra kloaksystemet på vejen. Grøften ledes til det grønne areal sydøst for Hovmarken. Figur 19 Visualisering ved Hovmarksparken (vest) ved ekstremregn Figur 20 Visualisering af stiforløb mellem Hovmarksparken (vest) og Hovmarken ved ekstremregn Side 31 af 38

32 Figur 21 Visualisering af trug ved Hovmarken Ejerforhold: Hovmarksparken og Hovmarksvej ejes af Aarhus Kommune. Stiforbindelsen mellem Hovmarksparken og Hovmarken samt området syd for Hovmarken er privatejet. Projektejerskab: Aarhus Vand. Side 32 af 38

33 Budget Hovmarksparken (vest) og Hovmarken De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt ved Hovmarksparken er opgjort på følgende vis: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Jordarbejde, bassin Rende i sti 230 m * 2 m Vandvej fra Hyldehaven til bassin Erstatning for ændret arealanvendelse Hovmarken Jordarbejde, grøft 300 m jordarbejde, trug 500 m Underføring, grøft Underføring til trug Omlægning af el- og fjernvarmeledninger Arealopgørelse erhvervsgrund Erstatning for ændret arealanvendelse Subtotal Forundersøgelser 15% Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 10% Projektering, bygherreomkostninger 10% Total Årlig driftsomkostning er vurderet til 5 % Ovenstående priser er ekskl. moms. De årlige driftsomkostninger omfatter sædvanligt vedligehold som, græsslåning, oprydning, oprensning m.v. Fremtidige driftsudgifter indregnes som Miljø- og servicemål. Side 33 af 38

34 2. Budget for det alternative projekt I følgende tabel er vist en oversigt for de 10 delprojekter, der er beskrevet ovenfor. Ved medfinansieringsprojekterne er anlægsudgiften/investeringen fordelt over 25 år, hvorfor investeringen er lagt under årlig afdrag inkl. renter. Ved Miljø- og servicemål forudsættes det, at Aarhus Vand afholder anlægsudgiften under prisloftet. Delprojekt Projektejer Investering Miljø- og servicemål Investering medfinansiering Årligt afdrag inkl. rente Årlig drift Regelsæt (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 1. Hedeskovparken Aarhus Vand Miljø- og servicemål 2. Lystrup Centervej Aarhus Vand Miljø- og servicemål Lystrup Centervej Aarhus Kommune Medfinansiering 3 og Ellebækvej Aarhus Kommune Medfinansiering Gl. Ellebæk Aarhus Kommune Medfinansiering 3 5. Ellebæk Aarhus Kommune Medfinansiering Sønderskovvej Aarhus Kommune Medfinansiering 4 7. Sønderskov Aarhus Vand Miljø- og servicemål 8. Hovmarksparken øst Aarhus Vand Miljø- og servicemål 9. Majsmarken Aarhus Vand Miljø- og servicemål 10. Hovmarksparken vest og Hovmarken Aarhus Vand Miljø- og servicemål Total Mere detaljeret beregning kan ses i bilag 2, som er et regneark med prisoverslag for forventede betalinger til etablering og årlig drift samt afdrag inkl. rente af anlæg til alternativ afhjælpning af klimatilpasning ved Lystrup. Side 34 af 38

35 3. Projektbeskrivelse og økonomisk overslag for traditionel afhjælpning Størstedelen af Lystrup er separatkloakeret med undtagelse af kloakopland J006. Klimatilpasning ved traditionel afhjælpning vil derfor omfatte forøgelse af rørdimensioner og bassiner for at kunne håndtere en 100 års hændelse i kloaksystemet. For ikke at foretage en total projektering af en traditionel løsning er det valgt, at alle ledninger i område nord er øget med 2 ledningsdimensioner. I område midt er kloakledningerne øget med 3 ledningsdimensioner og i område syd med 4 ledningsdimensioner. Figur 23 Opdeling af den traditionelle afhjælpning Lystrup i 3 hovedområder Enkelte områder af Lystrup er, som tidligere beskrevet, ikke medtaget i denne ansøgning. På den baggrund, er der i beregningerne af omkostningerne til traditionel afhjælpning udeladt 70% af ledningssystemet i område nord og 50% af ledningssystemet i område syd. Der skal i alt anlægges ca. 39 km hovedledning og 970 stk. brønde i forbindelse med traditionel afhjælpning i denne projektbeskrivelse, som skal føre det tilledte overfladevand og tagvand hen til forskellige reservoirer i form af bassiner m.m. Side 35 af 38

36 De samlede anlægsomkostninger for traditionel afhjælpning er opgjort som følgende: Område Nord Beløb i kr. Hovedledninger Brønde Bassinudvidelse Område Midt Hovedledninger Brønde Bassinudvidelse Område Syd Hovedledninger Brønde Bassinudvidelse Subtotal Forundersøgelser 5% Arbejdsplads 9% Uforudsete udgifter 5% projektering, bygherre-omkostninger 5% Total Gennemsnitspris pr. m hovedledning Driftsudgift: Hovedledninger Brønde Total driftsudgift Driftsudgift er regnet med baggrund i erfaringspriser fra Aarhus Vand. Mere detaljeret beregning kan ses i bilag 3, som er et regneark med prisoverslag for forventede betalinger til etablering og drift af anlæg til traditionel afhjælpning af klimatilpasning ved Lystrup. Side 36 af 38

37 4. Beregning af omkostningseffektivitet 4.1 Den forventede effektive lånerente Til beregning af de økonomiske nøgletal er der indhentet oplysninger fra KommuneKredit om den nuværende effektive rente. Dokumentationen fremgår af bilag 4, mail fra KommuneKredit. Den nuværende effektive variable rente er 0,23%, mens den faste rente er 2,71%. Aarhus Vand har ved tidligere låneoptagelser valgt finansiering, hvor 50% af anlægsinvesteringen finansieres med variabel forrentet lån, og de resterende 50% finansieres med fast forrentet lån. På baggrund heraf anvendes en diskonteringsrente på 1,47% i beregningerne. 4.2 Indberetningsskema Anlægs- og driftsomkostninger til alternativ og traditionel afhjælpning i forbindelse med klimatilpasning af kloaksystemet i Lystrup er dokumenteret i afsnit 3 og 4. Driftsomkostninger for Miljø- og servicemål er ikke medtaget i beregningen. Bilag 5 er regneark, indberetning med beregninger. Tabellen nedenfor viser inddata og resultat: Den sædvanlige afhjælpningsløsning Den totale anlægsomkostning Årlige driftsomkostninger, der forventes betalt i det enkelte år Det alternative klimatilpasningsprojekt De samlede årlige anlægsomkostninger De samlede årlige driftsomkostninger Selskabets betalinger til kommunen De årlige betalinger til de anlægsomkostninger, som selskabet betaler til kommunen De årlige betalinger til de driftsomkostninger, som selskabet betaler til kommunen Kommunens andel af de samlede projektomkostninger Den del af de årlige anlægsomkostninger, som kommunen skal afholde Den del af de årlige driftsomkostninger, som kommunen skal afholde Bilag 6 er regneark, EAA med beregninger. Tabellen nedenfor viser resultatet: Resultater Årlig ækvivalent annuitet ved traditionel afhjælpning Årlig ækvivalent annuitet ved alternativt klimaprojekt kr kr. Det alternative projekt er mest omkostningseffektivt. Side 37 af 38

38 5. Kommunal beslutning Er vedlagt som bilag Kontrakt mellem Projektejer og Aarhus Vand Er vedlagt som bilag Andet Det forudsættes, at detailprojekteringen af projekterne i Lystrup er udført, så anlægsarbejdet kan påbegyndes primo marts 2014 og afsluttes medio december Side 38 af 38

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand NOTAT Projekt Medfinansiering Brendstrupgrøften Projektnummer 1331500203 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Aarhus Kommune Brendstrupgrøften del 2 som medfinansieringsprojekt Gitte K.

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 7. januar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Klima-Konference VandPlus 8. januar 2014 Bue Rømer Tidemann Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Forsyningssekretariatet 2015 Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015 27. februar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015 Temadag hos DANVA den 27. februar 2014 Helena Berg Forchhammer Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR )

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR ) AFTALE Mellem Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Cvr.nr. 65307316 ( Projektejer ) og HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre CVR-nr. 32

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Klimatilpasning og LAR i oplandet til Stationsforpladsen Projektbeskrivelse for Fynsgade med sidegader samt P- pladsen ved Stationsforpladsen December 2015 Udarbejdet

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Herning Vand A/S (spildevand) Ålykkevej 5 7400 Herning 24. juni 2013 Sag 13/03659 Att: Niels Møller Jensen. Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem Lejerbo Københan Akacieparken 2500 Valby [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

SØNDRE PARK REGNVAND OG TRAFIK, DEL 2-1 SKITSEFORSLAG + ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG - AUGUST 2015 RAMBØLL

SØNDRE PARK REGNVAND OG TRAFIK, DEL 2-1 SKITSEFORSLAG + ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG - AUGUST 2015 RAMBØLL SØNDRE PARK REGNVAND OG TRAFIK, DEL 2-1 SKITSEFORSLAG + ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG - AUGUST 2015 RAMBØLL DEL 2-1 A: SØNDRE PARK SKITSEFORSLAG TRAFIKPROJEKT I OMRÅDET OMKRING SØNDRE PARKVEJ OG SØNDERVANG

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Vejledning om klimatilpasningsprojekter

Vejledning om klimatilpasningsprojekter Vejledning om klimatilpasningsprojekter Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OVERORDNET Vejledning om klimatilpasningsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 HOFOR Spildevand Rødovre A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00136 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Sara Funch Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03818 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

* * ! " 14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen

* * !  14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen Bilag 1 Rådgivernotat 14-11-2013 Sagsnr. 2013-0166127 Dokumentnr. 2013-0166127-12 Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen * *! "!! # Københavns Kommunes cykelstrategi Cykelbyen på vej har til formål at skabe

Læs mere

Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Udarbejdet af MOLT WENGEL Advok atpartnerselskab, oktober 2015

Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Udarbejdet af MOLT WENGEL Advok atpartnerselskab, oktober 2015 Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Udarbejdet af MOLT WENGEL Advok atpartnerselskab, oktober 2015 Klikovand har bedt MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab om at udarbejde nærværende case-story

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.: H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Sjællandsgade\Kontrakt medfinansiering Ringsted EZR 29 09 15.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted Kommune

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde

Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Udarbejdet af MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab, oktober 2015 Klikovand har bedt MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab om at udarbejde nærværende case-story

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Århus Vand A/S (Spildevand) Bautavej 1 8210 Århus V 26. juni 2013 Sag 13/03642 Att.: Lars Schrøder Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 30. september 2014 Sag nr. 14/03740 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

2. Hvad betaler HOFOR, og hvad skal den enkelte grundejerforening selv betale?

2. Hvad betaler HOFOR, og hvad skal den enkelte grundejerforening selv betale? Spørgsmål og svar 1. Hvem er projektejer? Projektejer er den grundejerforening/boligforening/ejerforening mm., der har indgået en aftale med HOFOR om et klimatilpasningsprojekt. 2. Hvad betaler HOFOR,

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Klikovand Seminar 20. februar 2013 Malte Lisberg Jensen Forsyningssekretariatet ANLÆG ELLER DRIFT - HVOR LANGT KAN MAN GÅ 1 Spildevandsselskaberne

Læs mere

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet.

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet. BILAG 3 DET ALTERNATIVE PROJEKT Formålet med projektet er, at serviceniveauet for området bliver at opstuvning til terræn forekommer sjældnere end hvert 5. år i et fremtidigt klima samt at der kun sjældnere

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-06-14 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 2 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR 3 5. PROJEKTBESKRIVELSE OG AFVANDINGSFORHOLD 3 6. Forslag til opdateringer/ændringer til spildevandsplanen 5 Ændring

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 9 og 20

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 9 og 20 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Formålet: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 9 og 20 18. 12

Læs mere

Anlægget 2. Princip og funktion 3. Driftsopgaver 16. Beredskabssituationer 16. Ledningsplan for området

Anlægget 2. Princip og funktion 3. Driftsopgaver 16. Beredskabssituationer 16. Ledningsplan for området Indhold Side Anlægget 2 Princip og funktion 3 Driftsopgaver 16 Beredskabssituationer 16 Ledningsplan for området Plantegning bassin Snittegning bassin Bilag I Bilag II Bilag III Glostrup Kommune 2017 1

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Ansøgning til vandløbsmyndigheden om. klimatilpasning af dele af Nexø

Ansøgning til vandløbsmyndigheden om. klimatilpasning af dele af Nexø Ansøgning til vandløbsmyndigheden om klimatilpasning af dele af Nexø Juni 2015 Formål med projektet Projektets formål er at opnå en øget kapacitet for afledning af overfladevand kommende fra terrænet nordvest

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

NOTAT OM INDDRAGELSE AF VEJE I KLIMA- PROJEKTER

NOTAT OM INDDRAGELSE AF VEJE I KLIMA- PROJEKTER Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161588 NOTAT OM INDDRAGELSE AF VEJE I KLIMA- PROJEKTER 1. INDLEDNING HOFOR Spildevand Holding A/S

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Trørød Regn og Leg. - et klimatilpasnings- og områdefornyelsesprojekt

Trørød Regn og Leg. - et klimatilpasnings- og områdefornyelsesprojekt Trørød Regn og Leg - et klimatilpasnings- og områdefornyelsesprojekt Notat Projekt Trørød - Regn og Leg (Arbejdstitel) Indledning Dette notat beskriver de overordnede ideer og sammenhænge i det klimatilpasnings-

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Kontrakt. mellem. Hørsholm Vand ApS Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm CVR-nr.: 32 44 71 04]

Kontrakt. mellem. Hørsholm Vand ApS Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm CVR-nr.: 32 44 71 04] Kontrakt mellem Hørsholm Vand ApS Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm CVR-nr.: 32 44 71 04] og Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm CVR-nr.: 70960516 (tilsammen Parterne ) i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Klima ansøgning Ekstremregn Vådengsudvidelse og hydraulisk styring af Usserød Å Mortenstrupvej Hørsholm 2015

Klima ansøgning Ekstremregn Vådengsudvidelse og hydraulisk styring af Usserød Å Mortenstrupvej Hørsholm 2015 4 Klima ansøgning Ekstremregn Vådengsudvidelse og hydraulisk styring af Usserød Å Mortenstrupvej Hørsholm 2015 Ansøgning om klimatilpasningsprojekt mellem Hørholm kommune og Hørsholm Vand ApS Version 3

Læs mere

BILAG 2 ØKONOMI ALTERNATIV LØSNING

BILAG 2 ØKONOMI ALTERNATIV LØSNING 1. BILAG 2 ØKONOMI ALTERNATIV LØSNING Opgørelsen af anlægsomkostninger for det alternative projekt er udelukkende foretaget for de anlæg i projektområdet, som skal håndtere tag- og overfladevand. Anlægsbudgettet

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Charlotte Ahlers Eskildsen Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02437 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Stenløse Å Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Egedal Kommune har de seneste 10 år registreret et stigende antal oversvømmelser

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Kolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02366 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Bilag 1 AFLØB FRA SØ VED BREGNERØDVEJ PROJEKTBESKRIVELSE, ANLÆGS OG DRIFTSBUDGET. Rudersdal - Sø ved Bregnerødvej. Projektnummer

Bilag 1 AFLØB FRA SØ VED BREGNERØDVEJ PROJEKTBESKRIVELSE, ANLÆGS OG DRIFTSBUDGET. Rudersdal - Sø ved Bregnerødvej. Projektnummer Bilag 1 AFLØB FRA SØ VED BREGNERØDVEJ PROJEKTBESKRIVELSE, ANLÆGS OG DRIFTSBUDGET Projekt Rudersdal - Sø ved Bregnerødvej Projektnummer 3691200048 Projektleder Kvalitetssikring LAKL - Lars Åge Klausen JTPE

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal Presentation of participants Presentation of NIRAS NIRAS Development Assistance Activities NIRAS International Infrastructure

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 Revideret iht. aftale

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Bornholms Spildevand A/S Att.: Tommy Jensen Industrivej 1 3700 Rønne Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02217 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR

KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR Hvad skyldes oversvømmelserne omkring Andekær? Terrænforholdene Store befæstede flader (hårde overflader) og ingen kloakering For meget og for hurtig tilstrømning

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD NOTAT Projekt : AAB afdeling 50 Helhedsplan Kundenavn : Arbejdernes Andels Boligforening Emne : NOTAT VEDR. IMPLEMENTERING AF LAR I PROJEKT AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD Til : Lisbeth Dam Larsen Fra :

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere