Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen"

Transkript

1 Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive lidt om den sammenlægning, der fandt sted i Jeg kan da tænke over det, var mit svar, men Kurt Vig havde åbenbart ikke tænkt sig at slippe ideen, idet jeg forleden fik et kort, i hvilket jeg blev mindet om mit vist ikke helt afvisende svar. Jeg vil derfor prøve at grave lidt frem, selvom der snart er gået 36 år, og min hukommelse er blevet lidt støvet. Først lidt om baggrunden for at jeg kom til at deltage i de forhandlinger, der fandt sted forud for sammenlægningen i 1970 af Varde og omegnskommuner, her iblandt også Horne. I efteråret 1961 blev der som optakt til valg af sogneråd afholdt opstillingsmøde på Horne Kro. Jeg havde ingen tanker om den risiko, der kan være ved at deltage i et sådan møde, men resultatet blev, at jeg var mellem de borgere, som blev opstillet, og ved det kommende valg fik så mange stemmer, at jeg blev medlem af sognerådet for perioden og efterfølgende genvalgt for næste periode

2 Umiddelbart efter valget fik jeg besøg af sognerådsformand Thomas Pallesen. Å har tænkt, at du ska vær kasserer sagde han. En opgave som ellers var blevet varetaget på bedste vis af Thomas Jessen, og jeg har ikke den dag i dag nogen ide om, hvorfor der skulle laves om på det. Men det blev som Thomas Pallesen ønskede. Det skal lige oplyses, at selve bogføringen samt regnskabsafleveringen blev udført af en professionel virksomhed Kommunernes Regnskabscentral. Opgaven som kasserer blev således varetagelse af samtlige indtægter og udgifter herunder registrering af skatteindbetalinger, udbetaling af lærerlønninger, pensionsudbetalinger m.v. Det havde været praksis at udbetale lønninger, folkepension m. v. i kontanter. Det samlede beløb blev optalt og fordelt og puttet i poser til hver enkelt modtager. Var der derefter en difference, enten for mange eller for få ører eller kroner når sidste pose blev nået, var der kun ét at gøre det hele ud på bordet og forfra igen. Den metode blev jeg hurtig træt af, så jeg meddelte Thomas Pallesen, at de fremtidige månedlige udbetalinger ville ske med checks og udsendt med post. Beskeden faldt ikke i god jord, men da han jo selv havde bestemt, at jeg skulle være kasserer, måtte han tage beskeden til efterretning, - men sagde han: Så skal du afleverer kuverterne til mig, så skal jeg nok tage rundt med dem, der skulle i hvert fald ikke ofres penge på frimærker. Når jeg fremdrager denne episode, er det fordi den viser, i hvor høj grad der var opmærksomhed på at holde udgifter til administration nede på et rimeligt niveau, og at unødige udgifter skulle undgås. Der blev heller ikke ruttet med pengene til aflønning af sognerådsformand og kasserer, idet Thomas Pallesen og jeg tilsammen fik kr. pr. år. Uanset lønnen var det ikke uinteressant at være med i sognerådsarbejdet. Mødelokalet, som også tjente som kontor var et lokale på 1. sal ud mod gaden på De gamles Hjem, og da det var det eneste lokale som sognerådet havde til rådighed, foregik skatteligningen og indbydelserne til torskegilde med efterfølgende fremmøde af skatteyderen også her. Ligningen af sognets skatteydere tog ca. en uge og indkaldelserne nogle få dage ved begge lejligheder sørgede bestyrerinden på De gamles Hjem og hendes medhjælp for forplejningen, - det var ingen ringe kost, der blev serveret, og jeg ved, at beboerne på hjemmet så frem til begivenheden, idet alle der var på hjemmet fik serveret samme menu. Omkring 1960 var firmaet Strange-Hansen kommet til byen, hvilket gav forventning om en positiv udvikling og håb om, at det kunne trække yderlige virksomheder til området, hvilket dog ikke blev tilfældet, men alligevel var 60érne gode år. Det var i den periode kromandens gård blev købt, og byggemodning af jorden herfra blev sat i gang med de ny veje, Højvangen, Engkanten, Solvangen, Porsevej (også foreslået at skulle hedde Snapsevænget, 2

3 hvilke nogle mente ikke var passende), Klokkedoj samt Lundagervej med boligforeningshuse og andelsboliger samt et par enkelte privatboliger. Da det er et særdeles attraktivt område, er det uforståelig, at grundene, der er tilbage, ikke bliver revet væk med den store byggeaktivitet vi ser i dag. Efter valget for perioden konstituerede sognerådet sig med Chr. Ditlevsen som formand, og Thomas Pallesen overtog kassererposten. Selv om det lå i luften, at der skulle ske en sammenlægning af kommuner, blev det på et møde i sognerådet den 13. april 1966 vedtaget, at der skulle bygges en ejendom, som skulle rumme kontor og mødelokale samt bolig til en kæmner, idet udviklingen social m. v. pege hen imod, at der blev brug for professionel hjælp. Velvidende at huset sikkert ikke ville blive anvendt til kommunalt formål efter en kommende sammenlægning, var alle enige om, at der nok skulle blive brug for ejendommen til andet formål, hvilket jo også viste sig at være tilfældet, da den i dag er rammen om den kommunale børnehave. Den 12. september 1966 inviteres sognerådet til et orienterende møde i Varde til drøftelse af en forventet reduktion af antallet af kommuner, og for alle står det nu klart, at man godt kan begynde at tænke over, hvordan og med hvem Horne fremover skal udgøre et fællesskab. Arbejdet i sognerådet går jo ikke i stå, selv om man er klar over, at tiden som selvstændig kommune nok er begrænset. Der er forsat nok at tage stilling til f. eks. Har Horne været afholdende i mange år, men den 27. september

4 bliver der som opfølgning på en ansøgning fra værtsparret afholdt en afstemning om spiritusbevilling til Horne Kro. Det lykkes dog ikke i første omgang for værtsparret, men det kan oplyses, at efter en ny afstemning den 16. april 1968 blev det muligt på lovlig vis at gå hjem med en lille bjørn fra den stedlige kro. Den 13. februar 1967 på sognerådets møde holdes en lille intern afstemning om, hvilken kommune man ønskede Horne skal sammen med udfaldet bliver 5 til Varde og 1 til Tistrup. I august 1967 købes jord nær De gamles Hjem til brug for etableringen af pensionistboliger, og der er enighed om at bygge 2 dobbelt pensionistboliger inden kommunalsammenlægning bliver en realitet, og der søges om et lån på kr. i Sparekassen for Varde og Omegn til opførelse, hvilket bliver bevilget. Vi er nu fremme ved den 1. april 1968, hvor Chr. Ditlevsen og undertegnede bliver valgt til det fællesudvalg, som skal drøfte betingelserne for den kommende sammenlægning af kommunerne. Den første møde fandt sted den 7. januar 1969 med deltagelse fra Varde, Horne, Janderup-Billum, Thorstrup og Alslev-Hostrup kommune, og alle var enige om, at det var en god ide at samles allerede nu for at lære hinanden at kende, og der drøfte forskellige emner, såsom kommunens veje, husmoderafløsning, renovation ordning, hjemmesygepleje, muldvarpebekæmpelse m. v. På det efterfølgende møde den 25. februar drøftes forskellige tiltag, som de respektive sogneråd ønsker gennemført og Chr. Ditlevsen oplyser i forbindelse hermed, at man agter at erhverve 5.000m2 jord til en pris a 6 kr. pr. m2 til brug for etablering af parkeringsplads. Næste møde afholdes den 29. maj og her oplyses, at der er indgået en aftale mellem Esbjerg og Alslev-Hostrup om en sammenlægning af Esbjerg og Hostrup sogn. Endvidere foreligger tilladelse fra Amtsrådet til Horne Kommune om køb af m2 til anvendelse for pensionistboliger og erhvervsformål. Til det næste møde, som blev afholdt den 28. april 1969 var der af borgmesterkontoret i Varde udarbejdet udkast til fælles overenskomst. I udkastet var indarbejdet en del af de ønsker og oplysninger, som var fremkommet fra sognekommunerne, f. eks. At en indgået overenskomst af 1960 mellem Tistrup og Horne om at børn i realafdelingen blev henvist til Tistrup Realskole skulle respekteres, men senere tages op til forhandling, fremtiden omkring alderdomshjem og pensionistboliger, biblioteker, idrætsanlæg m. v. Der blev i løbet af året afholdt nogle møder, hvor emner blev gennemdrøftet, og resultaterne heraf efterfølgende forelagt på de respektive sogneråds møder. Der vil nok være mindre interessant at gå mere i detaljer, dog vil jeg lige oplyse, at to punkter på det sidste møde i 1969 (1. december) drejer sig om: 1) Udkast til styrelsesvedtægt for den ny Varde Kommune 4

5 2) Horne kommune opførelse af pensionistbolig nr. 2 samt optagelse af lån i forbindelse hermed. Vilkårene for sammenlægningen pr. 1. april 1970 underskrives den 8. januar 1970 for Varde Byråd af borgmester og for sognekommunerne af de respektive sognerådsformænd. Fællesudvalget afholder sit sidste møde den 9. marts 1970 og i anledning af sammenlægningen er der inviteret til en fest, og på rådhuset markeres dagen med en reception den 1. april. Når jeg blev opfordret til at komme med lidt om den sammenlægning, der fandt sted i 1970, var det måske lige så meget følelserne, forventningerne og måske lidt frygten for, hvad det ville medføre, som der tænkes på. Der var mange forskellige meninger om, hvilken kommune man helst ville tilhøre, og enkelte i den nordlige del af sognet kom efter en afstemning til Ølgod. Der var drabelige diskussioner, om det ville blive til gavn eller til skade at blive borgere en større kommune, og min fornemmelse er, at det gamle Horne sogn er blevet behandlet godt af storbror og i det store hele har grund til at være tilfreds med de år, der er gået, og hvor sognet har været en del af en større enhed. Nu er det så en ny sammenlægning, der er umiddelbart forestående. Jeg har ikke indtryk af, at den enkelte borger tænker så meget på eventuelle følger på det lokale plan og heller ikke diskuterer det så meget. Det er nok mere problemerne omkring ændringerne af systemer med amter regioner sygehuse veje osv. Som optager sindene, og i øvrigt er der i dag mange andre ting, som den enkelte finder væsentlig. Min afsluttende bemærkning må være: Lad os leve i håbet, men der vil gå rum tid, før vi kan se om de omvæltninger, der nu skal finde sted med kommuner, amter regioner osv. Vil medfører, at det bliver til gavn for hele den ganske og danske befolkning. 5

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere