Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt"

Transkript

1 Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt Trafikministeriet juni 1997

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrunden for arbejdet Udvalgets generelle overvejelser De nuværende takster m.v. på Halsskov-Knudshoved overfarten Momsreglerne for busser Modeller til udformning af bustakster på den faste forbindelse over Storebælt Fast grundtakst kombineret med en passagerafgift og maksimumsafgift Ren passagerafgift kombineret med en minimums- og maksimumsafgift En enhedstakst Udvalgets forslag til bustakster på den faste forbindelse over Storebælt Generelle overvejelser Udvalgets forslag Bilag: 1. Skatteministeriets skrivelse af 22. januar 1997 vedr. moms på bustakster for benyttelse af Storebæltsforbindelsen.

3 3 1. Baggrunden for arbejdet Trafikministeren fremsatte den 27. november 1996 forslag til lov om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt (lovforslag nr. L 97). Lovforslaget skulle gennemføre den del af aftalen vedrørende DSB af 24. oktober 1996 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti, der omhandler betaling for tog- og vejtrafikkens benyttelse af Storebæltsforbindelsen. For så vidt angår taksterne for benyttelsen af motorvejsforbindelsen indeholder lovforslaget følgende nyformulering af lovens 11: For benyttelsen af motorvejsforbindelsen opkræver selskabet afgifter. Stk. 2. Trafikministeren fastsætter niveauet for afgifterne og principperne for regulering heraf samt efter indstilling fra selskabet afgifts- og rabatstrukturen. I følge den tidligere lov skulle afgifterne være af samme størrelsesorden som de tilsvarende færgetakster på tidspunktet for forbindelsens ibrugtagning med fradrag af biltrafikkens egne omkostninger til kørsel på forbindelsen. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L 97, at takstniveauet for benyttelsen af vejdelen i overensstemmelse med den politiske aftale vil blive nedsat med 20 pct. i forhold til det i anlægsloven forudsatte. Endvidere fremgår, at det er forbundet med vanskeligheder at beregne de nuværende faktiske gennemsnitlige takster for lastbiler og busser, især fordi rabatterne til de enkelte vognmandsfirmaer ikke kendes præcist. Uanset disse vanskeligheder med at skønne over, hvorledes den politiske aftale om en takstnedsættelse på 20 pct. skulle omsættes i de faktiske takster, blev der i bemærkningerne til lovforslaget anført en række takster.

4 4 Disse var for bussers vedkommende følgende i 1996-priser: kr. ekskl. moms Grundpris inkl. fører og 1 person 704 Pris pr. voksen passager 24 Pris pr. barn (4-11 år) 12 Maksimumspris I forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget blev der fra forskellig side rejst tvivl om, hvorvidt de foreslåede takster for busser var i overensstemmelse med målsætningen om en takstnedsættelse på 20 pct. i forhold til det i den oprindelige anlægslov forudsatte. På den baggrund indeholder den af Folketingets Trafikudvalg den 12. december 1996 afgivne betænkning over lovforslaget følgende: Trafikministeren har tilkendegivet over for udvalget, at der på baggrund af de synspunkter, der er fremkommet fra forskellig side om takstsystemet for busser, vil blive nedsat et hurtigtarbejdende udvalg under ledelse af Trafikministeriet og med deltagelse af Turistvognmændenes Landsforening, Landsforeningen Danmarks Bilruter og A/S Storebæltsforbindelsen. Udvalget vil få til opgave at udarbejde forslag til eventuel justering af takstsystemet for busser, således at det sikres, at bustransporten opnår samme (20 pct.) takstnedsættelse som personbiler og lastbiler. Resultatet af udvalgets arbejde drøftes med forligspartierne, hvorefter der vil blive taget stilling til, om der skal foretages ændringer i takstniveauet for busser. Udvalget fik følgende sammensætning: Kontorchef Jørn Holdt Trafikministeriet (formand) Direktør Steen Bundgaard Turistvognmændenes Landsforening Direktør Henning Korshøj Nielsen Landsforeningen for Danmarks Bilruter Cheføkonom Lars Møller

5 5 A/S Storebæltsforbindelsen Udvalgets sekretærer har været fuldmægtig Susanne Koed-Hölmer og fuldmægtig Ole Alexander Basthof, begge Trafikministeriet. Udvalget har holdt 4 møder. 2. Udvalgets generelle overvejelser Udvalget har været af den opfattelse, at det i lyset af kommissoriet har været afgørende at tilvejebringe et så præcist billede som muligt af den gældende (1996) faktiske takststruktur for busser på Halsskov-Knudshoved overfarten. Derfor har det ikke været tilstrækkeligt alene at indhente oplysninger om de takster, der fremgår af offentliggjorte takstblade. Også andre relevante oplysninger må medtages i beregningerne. Det gælder især rabatter, såvel offentliggjorte som eventuelle ikke-offentliggjorte, individuelle rabatter. Udvalget har endvidere lagt til grund, at målet om en takstnedsættelse på 20 pct. skal opfattes som et gennemsnitstal. Med andre ord har udvalget fortolket kommissoriet således, at den nuværende takststruktur på Halsskov-Knudshoved overfarten ikke nødvendigvis også vil skulle gælde for kørsel over den faste forbindelse. Udvalget har ikke foretaget nogen sondring mellem forskellige typer af bustransport (turistkørsel og rutekørsel). Langt den overvejende del af de busser, der befordres med færge over Storebælt er turistbusser. I 1996 har der kun været rutekørsel over Storebælt i en begrænset periode. Udvalget har endvidere noteret sig, at A/S Storebæltsforbindelsen på et senere tidspunkt vil komme med et oplæg til en samlet takstog rabatstruktur, hvor der også vil indgå forslag til pendlerrabatter for buspassagerer. Under udvalgsarbejdet er det kommet frem, at de forskellige momsregler, der gælder for færgefart og for kørsel på den faste forbindelse, har en vis økonomisk betydning. Samtlige beregninger m.v. er

6 6 imidlertid foretaget ekskl. moms, idet der er redegjort nærmere for momsreglerne i afsnit 4 nedenfor. 3. De nuværende takster m.v. på Halsskov-Knudshoved overfarten. Såfremt der skulle gives et helt præcist billede af de nuværende faktiske priser, ville det udover oplysninger om listepriser være nødvendigt at have fyldestgørende oplysninger om alle de faktorer, der indgår i prisberegningerne herunder oplysninger om: fordelingen på almindelige billetter, 1-dags billetter og gennemgangsbilletter fordelingen på billetter for voksne, børn og unge antal passagerer og fordelingen af disse rabatter, såvel offentliggjorte som ikke-offentliggjorte. En del af disse oplysninger findes ikke. Udvalget har dog fra Scandlines A/S modtaget visse oplysninger herunder om fordelingen af antal passagerer pr. bus. De offentliggjorde listepriser (1996) fremgår af Tabel 3.1. Det fremgår bl.a. af tabellen, at der er mulighed for at købe gennemgangsbilletter på Halsskov-Knudshoved og Øresundsruterne. Køb af sådanne billetter indebærer en rabat på ca. 15 pct. i forhold til køb af separate billetter på de pågældende færgeruter. Der findes ikke nogen opgørelse af, hvor stor en andel af billetsalget, der udgøres af gennemgangsbilletter, men udvalget har anslået at det drejer sig om højst 10 pct. af billetterne. På den baggrund har udvalget skønnet, at der for at få et korrekt billede af de nuværende (1996) faktiske priser bør foretages en korrektion på 1,5 pct. for at tage højde for besparelsen ved gennemgangsbilletter. Det bemærkes, at prisstrukturen for gennemgangsbilletter fra den 1. januar 1997 er blevet ændret fra en passagerafhængig struktur

7 7 Tabel 3.1. Listepriser for busser, Halsskov-Knudshoved (1996- priser) for en bus over 8 m inkl. fører og 1 person. Enkelttur. kr. ekskl. moms Dobbelttur. kr. ekskl. moms Almindelig billet: 1 Voksen Barn (4-11 år) Mindstepris pr. bus Maksimumspris pr. bus Tom bus Gyldig 1 dag: 2 Voksen Barn (4-11 år) Mindstepris pr. bus Maksimumspris pr. bus Ungdomspriser: 3 Pr. person: mellem år Mindstepris pr. bus Maksimumspris pr. bus Gennemgangsbillet: 4 Knudshoved-Halsskov+Helsingør-Helsingborg: Voksen... Barn (4-11 år)... Mindstepris pr. bus... Maksimumspris pr. bus Hertil lægges moms 195 kr. pr. bus enkelt. 2 Hertil lægges moms 350 kr. pr. bus dobbelt. 3 Moms udgør 150 kr. pr. bus enkelt. For at opnå ungdomspris skal halvdelen af personerne i bussen være unge under 26 år. For unge under 26 år regnes ungdomspris. Øvrige personer betaler almindelig bussædepris. 4 Hertil lægges moms 173,80 kr. pr. bus enkelt. Kilde: Scandlines A/S.

8 8 til en enhedstakst. Konsekvensen heraf er, at det ved transport over Storebælt med mere end 26 passagerer i en bus vil være billigere at købe en gennemgangsbillet og alene anvende den på Halsskov- Knudshoved overfarten end at købe en lokal billet. Dette kan også udtrykkes på den måde, at den faktiske maksimumspris på Halsskov-Knudshoved overfarten fra den 1. januar 1997 er 1950 kr. i stedet for den maksimumspris på 2820 kr., der fremgår af takstbladet. Hvad angår fordelingen på almindelige billetter og 1-dags billetter er det rent skønsmæssigt lagt til grund, at 75 pct. af billetterne er almindelige og 25 pct. 1 dags billetter. Endvidere er det lagt til grund, at 75 pct. af passagererne er voksne, 15 pct. er børn og 10 pct. er unge. Med anvendelse af ovenstående forudsætninger kan der beregnes nogle skønnede priser for busser på Halsskov-Knudshoved overfarten, jf. Tabel 3.2.: Tabel 3.2. Skønnede nuværende priser for busser på Halsskov- Knudshoved overfarten (1996), enkelttur, før rabatter. kr. ekskl. moms Pris pr. passager Mindstepris Maksimumspris Tom bus Anm.: Priserne i tabellen er beregnet med udgangspunkt i listepriserne i Tabel 3.1. og de skønnede andele på almindelige billetter, 1-dags billetter og gennemgangsbilletter og på fordelingen på billetter for voksne, børn og unge. Herved fås følgende priser: Pris pr. passagerer: 0,75 x 46 kr. + 0,15 x 23 kr. + 0,10 x 37 kr. = ca. 42 kr. (korrektion på 1,5 pct. for gennemgangsbilletter ændrer ikke tallet på grund af afrunding). Mindstepris: ((0,75 x 1150 kr. + 0,25 x 2100 kr./2) = ca kr.) x 0,985 = ca kr. Maksimumsprisen: ((0,75 x 2760 kr. + 0,25 x 5040 kr./2) = ca kr.) x 0,985 = ca kr. Kilde: Scandlines A/S og egne beregninger.

9 9 Hvad angår fordelingen af antal passagerer pr. bus har udvalget fra Scandlines A/S modtaget oplysninger baseret på udtræk af Scandlines registrering fra 2 udvalgte uger i Den gennemsnitlige fordeling af antal passagerer i de to uger fremgår af Tabel 3.3. Idet der skønsmæssigt er lagt til grund, at antallet af passagerer i busserne, hvor der er under 26 passagerer pr. bus, er 20, fås et samlet gennemsnit på 29 passagerer. Det skal dog understreges, at dette er et noget usikkert skøn. Hvad angår rabatter findes der en offentliggjort rabatstruktur, hvorefter der ydes mellem 0 og 15 pct. i rabat afhængig af busselskabets årlige omsætning ved færgetransport. Til sammenligning er der ingen offentliggjort rabatstruktur på Mols- Linien og Cat-Link. Dette har tidligere været tilfældet, men bortfaldt i Større busvognmænd kan dog opnå en individuel rabataftale. Den offentliggjorte rabatstruktur på Halsskov-Knudshoved overfarten anvendes dog sjældent i praksis, idet der findes særlige rabataftaler for organiserede busvognmænd. Det skønnes, at pct. af vognmændene er organiserede. Turistvognmændenes Landsforening har oplyst, at en vognmand, der er medlem af foreningen, får en fast rabat på minimum 10 pct. Derudover får foreningen 3-4,5 pct. af medlemmernes omsætning ved færgetransport, som følge af at foreningen garanterer for Scandlines A/S tilgodehavender hos medlemmerne. Hovedparten heraf går tilbage til medlemmerne. De store vognmænd, der udgør ca. 50 pct. af medlemmerne i Landsforeningen (målt på omsætning), får en fast rabat på 15 pct. Turistvognmændenes Landsforening har oplyst, at der udover de nævnte rabatter ikke ydes særrabatter i et omfang, der gør det relevant, at de inddrages i kortlægningen af de nuværende faktiske priser.

10 10 Tabel 3.3. Gennemsnitlig antal passagerer pr. bus. Antal passagerer pr. bus Antal ture/ busser Passagerer i alt Antal passagerer pr. bus pct. fordeling I alt Gennemsnitlig antal passagerer pr. bus (tomme busser ikke medregnet): 29 Anm.: De to udvalgte uger er i marts måned og juli måned. For at få et så dækkende billede vedrørende fordelingen af antal passagerer pr. bus er ugen i juli måned vægtet med faktoren 1,33, da bustrafikken i sommer perioden må formodes at være noget større. Kilde: Scandlines A/S og A/S Storebæltsforbindelsen.

11 11 På den baggrund kan niveauet for rabatterne vurderes at ligge på pct. Udvalget har ved beregningerne af de nuværende faktiske priser valgt at lægge en gennemsnitlig rabat på 13 pct. til grund. Ved opgørelsen af bussernes egne omkostninger til kørsel på forbindelsen har udvalget lagt til grund, at alene de kørselsafhængige omkostninger skal indgå i beregningerne. Disse er defineret som omkostninger til brændstof samt dækslid, reparation og vedligeholdelse. Tallene herfor pr. kørt kilometer fremgår af Tabel 3.4., der bygger på oplysninger fra Turistvognmændenes Landsforening: Tabel 3.4. Bussernes egne omkostninger til kørsel på forbindelsen. kr./km. ekskl. moms Brændstof... 1,28 Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger... 1,31 Samlede kørselsafhængige omkostninger... 2,59 Anm.: Tabellen er baseret på information fra en vognmand med 21 busser. Opgørelsen er en gennemsnitsopgørelse over en 4-årig periode. Hver bus har i gennemsnit kørt km./år og forbrugt liter dieselolie. Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger er kr. (ekskl. moms) pr. år. Busserne kører 3,225 km./liter. Turistvognmænd bruger hovedsageligt ultralet diesel. Udgangspunktet er en literpris på 5,96 kr. Vognmændene har en rabat, der ligger på 0,78 kr. pr. liter. Købsprisen for vognmanden er herefter 5,18 kr. pr. liter inkl. moms eller 4,14 pr. liter ekskl. moms. Kilde: Turistvognmændenes Landsforening. Da længden af den faste motorvejsforbindelse er ca. 18 km., bliver de egne omkostninger ved en passage af forbindelsen knap 50 kr. (18 x 2,59 kr.) pr. bus. Såfremt tallene i Tabel 3.2. kombineres med de forudsætninger, der er gjort for så vidt angår rabatter, egne omkostninger ved kørsel på den faste forbindelse samt fordelingen af passagerer, fås oplysningerne i Tabel 3.5. Det fremgår, at en beregnet faktisk pris der er

12 12 Tabel 3.5. Beregnede nuværende faktiske priser for busser på Halsskov-Knudshoved overfarten, med fradrag for egne omkostninger til kørsel på den faste forbindelse, enkelttur, priser, ekskl. moms. Antal Beregnet Rabat Fradrag for egne Beregnet passagerer listepris omk. til kørsel faktisk pris < Vægtet gennemsnit: Anm.: Den beregnede listepris tager udgangspunkt i de skønnede nuværende priser for busser i Tabel 3.2. Fra den beregnede listepris fratrækkes en skønnet gennemsnitlig rabat på 13 pct. og omkostningerne ved kørsel over forbindelsen. Herved fås en beregnet faktisk pris, der indeholder en pris pr. passager på 42 kr. x 0,87 = ca. 36,50 kr. De vægtede gennemsnit vises nederst i tabellen, hvor vægtene er den procentvise fordeling af antal passagerer pr. bus, jf. Tabel 3.3. Kilde: Egne beregninger.

13 13 vægtet i forhold til det gennemsnitlige antal passagerer pr. bus (jf. Tabel 3.3.) er 1223 kr. Udvalget vurderer herefter, at udgangspunktet for den politisk aftalte takstnedsættelse på 20 pct. bør være en gennemsnitlig pris før nedsættelsen på 1223 kr. En alternativ metode til at beregne de nuværende faktiske takster ville være at indhente oplysninger om bruttoomsætning ved overførsel af busser i 1996, rabatter og antallet af overførte busser. Udvalget har været i kontakt med Scandlines A/S herom. Det har herved vist sig, at der er en række vanskeligheder med at få præcise og pålidelige tal til belysning af spørgsmålet. De modtagne tal og beregninger tyder imidlertid på, at en beregning af de nuværende takster efter denne metode vil give nogenlunde det samme resultat som den beregning, der fremgår af Tabel Momsreglerne for busser Momsreglerne ved overførsel af busser på færger tager udgangspunkt i, at indenlandsk varetransport er momsbelagt, hvorimod passagertransport er fritaget for moms. Derfor sker der et fradrag i listeprisen for en tom bus svarende til 2 gange billetprisen for landgangspassagerer, hvor de 2 repræsenterer chaufføren og dennes afløser. Derefter tages der moms af den således korrigerede billetpris. For 1996 udgjorde momsen således et fast beløb på 195 kr. pr. bus uanset antallet af passagerer. Udvalget har forespurgt Skatteministeriet, hvorledes momsreglerne vil være for de takster, der skal betales for bussers benyttelse af den faste Storebæltsforbindelse../. Skatteministeriet har svaret i brev af 22. januar 1997, der vedlægges som bilag 1. Det fremgår, at der vil skulle svares fuld moms af brotaksterne, idet disse ikke betragtes som en transportydelse, men en passageret.

14 14 For turistkørsel medfører overgangen til at betale fuld moms af taksten for overfart ved Storebælt principielt ingen økonomisk forskel. Det skyldes, at selve turistkørslen er momspligtig, hvorfor den forhøjede moms ved passage af Storebælt kan medregnes til den indgående moms, som er fradragsberettiget i den udgående moms. Derimod vil den højere moms medføre en belastning af rutekørsel, idet denne aktivitet ikke er momspligtig. Følgelig er der ingen udgående moms, som den forhøjede moms ved passage af Storebælt kan fradrages i. Det aktuelle faktiske gennemsnitlige niveau for overfartsprisen udgør ca kr. Hertil skal lægges moms på knap 200 kr. Såfremt dette prisniveau blev fastholdt på den faste forbindelse, ville momsbeløbet blive 300 kr. De ændrede momsregler vil dermed medføre en øget belastning for rutekørsel på godt 100 kr. pr. overfart ved uændrede priser. Efter fradrag af egne omkostninger til kørsel på forbindelsen og reduktion på 20 pct. falder beløbet til ca. 80 kr. Såfremt turistkørsel og rutekørsel skulle have den samme (20 pct.) takstnedsættelse ville det i lyset af den ændrede momsopkrævning betyde, at taksterne for i øvrigt identiske busser (samme antal passagerer m.v.) skulle være forskellige for turistkørsel og rutekørsel. Dette har udvalget ikke fundet hensigtsmæssigt, hvorfor der er taget udgangspunkt i, at nedsættelsen på 20 pct. skulle gælde for turistkørsel. 5. Modeller til udformning af bustakster på den faste forbindelse over Storebælt. Udvalget har overvejet 3 forskellige modeller for bustaksterne, nemlig en fast grundtakst kombineret med en passagerafgift og en maksimumsafgift en ren passagerafgift kombineret med en minimums- og en maksimumsafgift samt en enhedstakst.

15 15 I det følgende gennemgås disse modeller nærmere, idet det for hver af dem beskrives, hvorledes de vil kunne udformes under hensyntagen til opgaven at sikre en nedsættelse af bustaksterne med 20 pct. Udvalget har undersøgt om en ændring af bustaksterne vil nødvendiggøre justering af taksterne for minibusser 1. Udvalget finder ikke at der er behov herfor. Eksempelvis vil passage med en minibus med 17 voksne personer koste 680 kr. ekskl. moms med en passagerafgift på 30 kr. En bus med 17 personer vil koste 730 kr., jf. afsnit 5.2. nedenfor. 5.1 Fast grundtakst kombineret med en passagerafgift og maksimumsafgift Denne model er inspireret af den udformning af bustakstsystemet, der er indeholdt i bemærkningerne til lovforslaget om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt, jf. den nærmere omtale i afsnit 1. Ved beregningerne af denne model har udvalget lagt til grund, at nedsættelsen på 20 pct. skulle gælde for den (vægtede) gennemsnitspris. Dette resultat vil imidlertid kunne opnås ved en i princippet uendelig stor mængde af kombinationer af den faste grundtakst, passagerafgiften og maksimumsprisen. Udvalget har derfor valgt at lægge de passagerafgifter og den maksimumspris, der fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, til grund for denne model, men har justeret den faste grundtakst på 704 kr., således at der opnås en gennemsnitlig takstnedsættelse på 20 pct. 1 Disse takster er inkl. moms i bemærkningerne til L 97 angivet til 300 kr. for en minibus indtil 12 personer og til 400 kr. for en minibus indtil 17 personer. Hertil kommer, at der for passagerer udover 5 skal betales takst som for buspassagerer.

16 16 Resultatet af beregningerne fremgår af Tabel Det ses, at den faste grundtakst må sættes til 370 kr. Passagerafgiften fastsættes til 24 kr. for voksne og 12 kr. for børn. Tabel Eksempel på bustakster udformet ved en model med fast grundtakst kombineret med en passagerafgift, enkelttur, 1996-priser, ekskl. moms. Antal passagerer Beregnet nuværende faktiske Pris efter 20 pct. takstnedsættelse Forskel, kr. Forskel, pct. pris, jf. Tabel Vægtet gennemsnit: Anm.: Passagerafgiften fås på følgende måde: 24 kr. x 0, kr. x 0,15. De 0,85 er en skønnet andel for voksne og de 0,15 er en skønnet andel for børn. Kilde: Egne beregninger Ren passagerafgift kombineret med en minimums- og maksimumsafgift. Med udgangspunkt i de nuværende faktiske priser, jf. Tabel 3.5., er der i Tabel vist en beregning, hvorefter alle priser reduceres med 20 pct.

17 17 Tabel Eksempel på bustakster udformet ved en model med ren passagerafgift kombineret med en minimums- og maksimumsafgift, enkelttur, 1996-priser, ekskl. moms. Antal passagerer Beregnet nuværende faktiske Pris efter 20 pct. takstnedsættelse Forskel, kr. Forskel, pct. pris, jf. Tabel Vægtet gennemsnit: Anm.: Passagerafgiften i modellen fastsættes til 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn, hvilket fremkommer på følgende måde: Den beregnet nuværende faktiske pris pr. passager er ca. 36,50 kr., jf. anm. til Tabel 3.5. Herfra fratrækkes for en 20 pct. takstnedsættelse, hvilket giver en passagerafgift på godt 29 kr. Med lidt afrunding passer dette med de 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Kilde: Egne beregninger. Såfremt denne model vælges fremgår det, at passagerafgiften skal fastsættes til 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn, minimumsprisen til 730 kr. og maksimumsprisen til 1780 kr. Endvidere må prisen for en tom bus fastsættes til 600 kr En enhedstakst Det fremgår af Tabel 3.5., at den nuværende faktiske gennemsnitspris udgør 1223 kr. Med en nedsættelse på 20 pct. skulle en enhedspris fastsættes til 980 kr. (afrundet).

18 18 6. Udvalgets forslag til bustakster på den faste forbindelse over Storebælt Generelle overvejelser For det første skal det fremhæves, at det er forbundet med en vis usikkerhed at beregne de nuværende faktiske takster, og dermed udgangspunktet for nedsættelsen på 20 pct. for bustransport. Hertil kommer, at der jævnligt sker ændringer i udformningen af bustakstsystemer på færgeruterne, hvorfor det valgte år (1996) ikke nødvendigvis er fuldstændig repræsentativt for priserne for overførsel af busser. Endvidere bygger beregningerne på det mønster for bustransporten, der har kunnet observeres i 1996 for såvidt angår antal passagerne i busserne og type bustransport (turistkørsel og rutekørsel). Med åbningen af den faste forbindelse kan dette mønster meget vel ændres. For det andet finder udvalget, at det ved valg af takstsystem er vigtigt at have sig de praktiske forhold omkring opkrævningen for øje. Her vil en enhedstakst være klart at fortrække, idet det vil muliggøre at busser kan behandles på linie med alle andre køretøjer og dermed at der kan ske automatisk betaling for busser. Det vil dog ikke være umuligt at opkræve betaling pr. passager, også fordi antallet af busser, der forventes at passere den faste forbindelse, må antages at blive beskedent i forhold til antallet af andre køretøjer. I praksis vil det betyde, at alle busser vil skulle forbi en bemandet betalingsboks. Selve betalingen bør dog kunne klares på ganske få minutter, da chaufføren vil kunne aflevere en seddel med de nødvendige oplysninger til brug for beregningen af betalingen i boksen. Det kan blive nødvendigt at foretage en vis stikprøvekontrol med, at de afgivne oplysninger er korrekte. For det tredje må det - særligt i relation til rutekørsel - tages i betragtning, at der fra 1999 kan blive tale om, at betalingen fra Banestyrelsen til A/S Storebælt delvist bliver afhængig af antallet af tog-

19 19 rejser over Storebælt. Der vil således indirekte blive tale om en afgift pr. togpassager 2. Hensynet til at opnå ensartede konkurrencemæssige vilkår for togtransport og bustransport taler for en passagerafgift for busser forudsat at taksten for togtransport og bustransport bliver nogenlunde den samme. Det bemærkes, at aldersgrænsen for betaling af børnetakst i bemærkningerne til L 97 er angivet til at være til og med 11 år. Det er den samme afgrænsning, som generelt gælder i den kollektive trafik. Det planlægges, at børnetakst i den kollektive trafik fremover vil skulle gælde til og med 14 år. Udvalget finder det naturligt, at aldersgrænsen for, hvornår der skal opkræves børnetakst ved bussers benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt, fastsættes tilsvarende. De økonomiske konsekvenser heraf vil være marginale Udvalgets forslag Udvalget finder, at valget af bustakstsystem bør stå mellem enten et system med en ren passagerafgift kombineret med en minimums- og en maksimumsafgift eller en enhedstakst. Derimod kan udvalget ikke anbefale den model, der en indeholdt i bemærkningerne til L 97, nemlig en fast grundtakst kombineret med en passagerafgift og en maksimumsafgift Som det fremgår af afsnit 5.1. foran vil en 20 pct. takstnedsættelse med denne model indebære, at grundtaksten skal meget langt ned, hvorfor man ligeså godt kan gå over til et system med en ren passagerafgift. 2 I følge lovforslag L 97 afregner Banestyrelsen med A/S Storebæltsforbindelsen for den afgift, der opkræves af jernbaneoperatørerne. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at Banestyrelsen til A/S Storebæltsforbindelsen skal betale henholdsvis 84 og 129 mill. kr. i 1997 og 1998 og derefter et beløb på ca. 525 mill. kr. i år 1999 og Betalingen kan fastsættes som en variabel og fast del (afgift) for benyttelsen af forbindelsen til henholdsvis passager- og godstransport.

20 20 En enhedstakst har klare fordele, men har den betydelige ulempe at der hermed ikke vil være ensartedede konkurrencemæssige vilkår for de forskellige former for kollektiv transport via den faste forbindelse. Udvalget skal herefter anbefale, at takstsystemet udformes med en passagerafgift kombineret med en minimumsafgift og en maksimumsafgift (og en særlig sats for en tom bus). Udvalgets beregninger viser, at for at opnå en nedsættelse af bustaksterne på 20 pct. vil der skulle fastsættes følgende takster (i 1996 priser), ekskl. moms: Pris pr. voksen passager kr. Pris pr. barn (4-14 år) kr. Minimumspris kr. Maksimumspris kr. Pris for tom bus kr. Afslutningsvis skal der dog endnu en gang gøres opmærksom på, at der er en vis usikkerhed i de beregninger, der fører til ovennævnte resultat.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Prisberegning/kalkulation

Prisberegning/kalkulation Prisberegning/kalkulation Når du skal lave en prisberegning er det vigtigt at få så mange af omkostningerne med, som det overhovedet er muligt. Alle prisberegninger er eksklusiv moms, altså plus moms.

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009 Håndtering af lønsumsafgift i regionerne Folketinget har vedtaget en ændring af lønsumsafgiften (Lov nr. 526 den 17. juni 2008), der betyder, at den offentlige sektor ikke længere er undtaget fra at betale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0033 Klageren: XX på vegne YY 8643 Ans By Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights:

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights: 13. januar 2012 Dyre dråber Highlights: Spildevandsudvalgets rapport er nu blevet offentliggjort. Det fremgår heraf, at de store danske virksomheder betaler alt for meget for at komme af med spildevandet

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Analyse 8. januar 2015

Analyse 8. januar 2015 8. januar 2015 Lavere satser på Storebæltsbroen giver god mening Af Jens Hauch Aktuelt har Venstre foreslået, at der skal indføres en pendlerrabat på 40 pct. på Storebæltsbroen. Reaktionen fra regeringspartierne

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere