TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Elopak Denmark A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Elopak Denmark A/S"

Transkript

1 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Elopak Denmark A/S 30. september

2 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.: 13/ Sagsbeh.: Boris Schuleit K.S.: Anne Haarmark Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010. Tillægsgodkendelsen omfatter: Udvidelse med en ny produktionslinje for ny kartonvariant med trykning af vandbaserede trykfarver. Godkendt: Anders Maltha Rasmussen Afdelingschef Boris Schuleit Kemiingeniør Annonceres den 2. oktober 2013 Klagefristen udløber den 30. oktober 2013 Søgsmålsfristen udløber den 2. april

3 Virksomhedens navn: Elopak Denmark A/S Virksomhedens adresse: Hovmarken 8, 8520 Lystrup Virksomhedens art, listebetegnelse: E 203: Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder, der er omfattet af punkt 6.7 i bilag 1. CVR nr.: P-nummer: Tlf.nr.: Matr. nr.: 1 bp m.fl., Lystrup By, Elsted Virksomheden ejes og drives af: Elopak Denmark A/S Bygninger ejes af: A/S Schouw & Co Chr. Filtenborgs Plads Aarhus C Grunden ejes af: A/S Schouw & Co Chr. Filtenborgs Plads Aarhus C 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Resume Miljøgodkendelse Vilkår for miljøgodkendelsen Generelt Etablering af anlæg m.m Indretning og drift Driftsforstyrrelser og uheld Trafikforhold Støj Luft Lugt Spildevand Affald Sikring mod jord- og grundvandsforurening Journalføring og kontrolrutiner Indberetning Vurderinger Miljøteknisk vurdering Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Udtalelse fra andre Klagevejledning Klage over afgørelsen Søgsmål Offentlighed Bilag Sagsoversigt Oversigtsplan Lokalplan mm Lovgrundlag mm Ansøgning om miljøgodkendelse

5 1. Resume Elopak Denmark A/S har siden 1972 på adressen Hovmarken 8 i Lystrup produceret emballage til flydende fødevarer, primært kartonemballager til drikkevarer. Produktionen indebærer bl.a. trykning, coating, opskæring, bukning og formgivning af karton, der modtages i store ruller. Virksomheden har ansøgt om tilladelse til at udvide med en ny produktionslinje, hvor de ønsker at producere en ny emballagetype af pap med navnet EloBrick TM. Den nye produktionslinje, som vil kunne producere 500 meter karton pr. minut, foretager trykning på kartonruller, som efterfølgende coates i en eksisterende produktionslinje. De trykte og coatede kartonruller opskæres til sidst til kartonbaner i et anlæg for til sidst at blive oprullet i et oprulleranlæg. Det valgte produktionsudstyr og tilhørende energiforsyningsanlæg er den bedst tilgængelige teknologi for denne type produktion. Til trykning på karton benyttes der vandbaserede trykfarver med et mindre indhold af alkohol. Dette er miljømæssigt en langt bedre løsning end brug af opløsningsmiddelbaserede trykfarver. Produktionslinjen bliver indrettet med udstyr, der nedbringer energiforbruget ved tørreprocessen. Den nye produktionslinje med trykmaskine, skæreudstyr samt oprulleranlæg installeres i en ny bygning på ca m², der etableres imellem eksisterende bygning for råvarelager og bygningen der rummer virksomhedens eksisterende tre trykkelinjer. Tilsvarende de eksisterende produktionslinjer, vil den nye produktionslinje køre i døgndrift. Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden med den ønskede udvidelse vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne og virkninger på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Aarhus Kommune meddeler miljøgodkendelse til det ansøgte og godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse fra

6 2. Miljøgodkendelse På grundlag af oplysningerne i bilag 6.3, ansøgning om miljøgodkendelse, meddeles hermed godkendelse til udvidelse med en ny produktionslinje for en ny kartonvariant med trykning med vandbaserede trykfarver, udstansning, foldning og svejsning. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 25. april 2007 og gives under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som vilkår i øvrige gældende godkendelser overholdes. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/øvrige godkendelser skal revurderes. Risikoforhold Virksomheden er ikke omfattet af 4/ 5 i risikobekendtgørelsen. Tilsynsmyndighed Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Natur og Miljø. Øvrige miljøgodkendelser Følgende tidligere meddelte godkendelser gælder fortsat: 8. januar 1996 (produktion af plastdunke) 20. december 1996 (modtageordning for brugt flexosol) 21. marts 2000 (affaldsforbrænding af papiraffald) 25. april 2007 (produktion af kartonemballage). Erstattede den tidligere godkendelse af 7. februar august 2011 (PE-coating af karton) 6

7 3. Vilkår for miljøgodkendelsen 3.1. Generelt Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe arealet tilbage i en miljømæssig acceptabel stand. En redegørelse for disse foranstaltninger samt hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist Etablering af anlæg m.m. Besked før anlæg tages i brug Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for opstart, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før produktionslinjen tages i brug. 7

8 3.3. Indretning og drift Sikring mod oversvømmelse Virksomheden skal effektivt sikre oplag, der kan give anledning til miljøforurening, mod oversvømmelseshændelser ved fremtidige skybrud og afstrømningshændelser. Forbrug og produktion Det årlige forbrug af råvarer må maksimalt være 500 tons trykfarver og produktionen af færdig emballage må maksimalt være 2,0 milliarder enheder pr. år - svarende til ca tons. Året regnes som den periode virksomhedens grønne regnskab dækker. Måling af energiforbrug Der skal etableres bimålere på anlægget, så elforbruget til 1) processen, 2) udsugningen, 3) tørreanlægget kan opgøres. Gasforbruget og evt. andet energiforbrug skal ligeledes kunne måles eller opgøres med højst 2 % unøjagtighed. Oplag Opbevaring og håndtering af flydende råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal ske miljømæssigt forsvarligt på befæstede og sikrede områder med impermeabel belægning og med opkant eller tilsvarende, således at eventuelt spild ikke indebærer risiko for nedsivning i jorden eller afledning til kloak. I den sammenhæng skal der ligeledes tages højde for kravet i vilkår vedr. oversvømmelsessikring. Området skal være indendørs eller overdækket uden afløb. Området skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder, som er placeret på arealet. Sikring mod påkørsel Oplag af flydende råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald skal være sikret mod påkørsel, f.eks. i form af hegn eller træ-, jern- eller betonpæle omkring opbevaringspladsen. Driftstid Virksomheden må være i drift 24 timer i døgnet året rundt. 8

9 Prøveudtagningssteder Virksomheden skal sørge for, at der er prøveudtagningssteder, der gør det muligt at kontrollere afkastluften. Prøveudtagningsstederne skal etableres i afkastene fra produktionslinjen og skal udformes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning, p.t. nr. 2/2001. Kontrol og vedligeholdelse Luftrensningsudstyr skal løbende kontrolleres og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger Udstyr til kontinuerte målinger (AMS-kontrol) skal løbende kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter leverandørens anvisninger Driftsforstyrrelser og uheld Oplysningspligt Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld Trafikforhold Ind- og udkørsel Ind- og udkørsel af råvarer/produkter skal ske i tidsrummet på hverdage. Lastbiler må ikke holde i tomgang på Hovmarken og unødig støjfrembringelse skal undgås Støj Støjgrænser Støjgrænserne for Elopak Denmark A/S er uændrede og som angivet i virksomhedens miljøgodkendelse af 25. april Den nye produktionslinje må ikke 9

10 medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger de gældende grænseværdier. Med hensyn til kontrol af støj henvises der til virksomhedens miljøgodkendelse af 25. april Lavfrekvent støj og infralyd Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til det indendørs målte støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd [db re 20 μpa] overskrider følgende grænser. Anvendelse A-vægtet lydtrykniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau (<20 Hz), db I boliger kl kl Ovennævnte støjgrænser gælder indendørs i det mest støjbelastede rum i bygninger udenfor virksomhedens grund. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 min, hvor støjen er kraftigst. Krav til støjmåling Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår er overholdte. Målingerne skal udføres i overensstemmelse med anvisningerne i Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø. Dokumentationen skal senest 2 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 10

11 3.7. Luft Støv Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. Afkasthøjder og luftmængder Afkasthøjder og luftmængder i afkast skal overholde de værdier, der er anført her: Afkast fra nr. Min. afkasthøjde (meter) Max. luftmængde (Nm³/time) Trykkeenhed Trykkeenhed Trykkeenhed Trykkeenhed Trykkeenhed Trykkeenhed Trykkeenhed Trykkeenhed Et afkast er en skorsten, en ventilationskanal el. lign. Numrene henviser til miljøansøgningens bilag 1, som kan ses i bilag 6.5. Det nordligste afkast nummereres afkast nr. 1, det næste mod syd nr. 2 og så fremdeles. Afkasthøjderne forudsætter en afkastdiameter på max. 1,0 meter. Luftstrømmen fra afkast skal være opadrettet, og hastigheden skal mindst være 8 m/sek. Afkasthøjder måles over terræn. Emissionsgrænser Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. 11

12 Afkast Stof Emissionsgrænse (mg/nm³) fra nr. Trykkeenhed aminoethanol TOC * Trykkeenhed aminoethanol TOC * Trykkeenhed aminoethanol TOC * Trykkeenhed aminoethanol TOC * Trykkeenhed aminoethanol TOC * Trykkeenhed aminoethanol TOC * Trykkeenhed aminoethanol TOC * Trykkeenhed aminoethanol TOC * * : Ved et samlet forbrug af opløsningsmidler på virksomheden på under 15 tons/år gælder ingen grænseværdi. En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem ethvert afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). Den diffuse emission af opløsningsmidler må maksimalt udgøre 20 % af input. Immissionskoncentration Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): Stof B-værdi 2-aminoethanol 0,01 mg/m 3 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. 12

13 Kontrol af luftforurening Virksomheden skal inden 3 måneder, efter at godkendelsen er taget i brug, gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne i vilkår vedr. luftmængder samt vilkår vedr. emissionsgrænseværdier er overholdte. Dokumentationen skal inden 1 måned, efter at målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. På afkast med tilknyttet luftrensningsudstyr, skal overholdelse af emissionsgrænseværdier for afkast i vilkår kontrolleres for TOC ved 1) kontinuerte målinger (AMS-kontrol) eller 2) periodiske målinger (præstationskontrol). Præstationskontrollen skal efter førstegangskontrollen mindst udføres hvert tredje år. Hvis det ikke er nødvendigt at etablere luftrensningsudstyr for at overholde emissionsgrænseværdierne, er kontinuerte eller periodiske målinger ikke påkrævet. Der kan ved behov kræves målinger, der skal dokumentere diffus emission. Medmindre der foretages ændringer på udstyr, kan dette kun kræves én gang. Kontroltype og overholdelse af grænseværdi Præstationsmålinger. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Ingen af måleresultaterne må overskride emissionsgrænseværdien med mere end en faktor 1,5. Kontinuerte målinger. Emissionsgrænses anses for overholdt, når ingen af de aritmetiske gennemsnit af alle gyldige aflæsninger foretaget inden for enhver 24-timers periode under drift er mindre end eller lig med grænseværdien. Ingen af timegennemsnittene må overskride emissionsgrænseværdien med mere end en faktor 1,5. Aflæsninger under opstart, nedlukning og vedligeholdelse af udstyr medregnes ikke. 13

14 Luftvejledningen Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. Krav til luftmåling og -beregning Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til at udføre de konkrete luftkontrolmålinger. Ved analyserne skal den analysemetode benyttes, som anbefales af Referencelaboratoriet. Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. Referencelaboratoriets metodeblad MEL-22, skal være overholdt. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B- værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdte, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden Lugt Lugtgrænse Lugtgrænsen for Elopak Denmark A/S er uændret og som angivet i virksomhedens miljøgodkendelse af 25. april Den nye produktionslinje må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lugtbelastningen i naboområderne overstiger den gældende grænseværdi. Med hensyn til kontrol af lugt henvises der til virksomhedens miljøgodkendelse af 25. april

15 3.9. Spildevand Spildevandstilladelsen for Elopak Denmark A/S af 7. februar 1994 gælder uændret Affald Maksimale affaldsmængder Krav til affaldsproduktion for Elopak Denmark A/S er uændrede og som angivet i virksomhedens miljøgodkendelse af 25. april Den nye produktionslinje må ikke medføre, at virksomhedens samlede affaldsproduktion ligger udenfor kravene i miljøgodkendelsen af 25. april 2007, vilkår 9.1. Håndtering og bortskaffelse af affald Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Aarhus Kommune (se Ønskes ikke-genanvendeligt farligt affald bortskaffet på anden vis end via den kommunale ordning, skal fritagelse søges hos Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus Sikring mod jord- og grundvandsforurening Krav til sikring mod jord- og grundvandsforurening er uændrede og som angivet i virksomhedens miljøgodkendelse af 25. april 2007, vilkår 10.1, 10.2 og Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrollere, at nedgravede brønde, spildevandsledninger og opsamlingsbassin til spildsikring er tætte. Kontrollen skal foretages inden 3 måneder efter, tilsynsmyndigheden har meddelt kravet. Tæthedskontrollen for afløbssystemer skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings "Norm for tæthed af afløbssystemer i jord", Dansk Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med ændringer af 13. oktober Tæthedskontrollen for opsamlingsbassin skal udføres efter en metode aftalt med og godkendt af tilsynsmyndigheden. 15

16 Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. Firmaets beskrivelse af, hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, kontrollen har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt. Hvis tæthedskontrollen viser, at anlægget er tæt, kan der maksimalt kræves tæthedskontrol én gang hvert år. Alle udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer betales af virksomheden Journalføring og kontrolrutiner Eftersyn af anlæg Renseforanstaltninger på udsugningsluft skal efterses regelmæssigt og skal som minimum kontrolleres med intervaller svarende til leverandørens anbefalinger. Der skal føres journal over eftersyn af renseforanstaltningerne, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. Opbevaring af journaler Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og på forlangende indberettes. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år Indberetning Kravene til Elopak Denmark A/S årlige indberetninger er uændrede og som angivet i virksomhedens miljøgodkendelse af 25. april 2007 med gældende tillægs- 16

17 godkendelser, som er angivet i afsnit 2. Indberetningen skal omfatte den samlede virksomhed inklusiv den nye trykkelinje for EloBrick. Den årlige rapportering udvides til ligeledes at omfatte årets forbrug af de forskellige trykfarver der anvendes samt procentfordelingen mellem trykfarverne. Hvis der ønskes brugt andre trykfarver eller der sker en væsentlig ændring i sammensætningen af de anvendte trykfarver, skal dette forinden indberettes til tilsynsmyndigheden til vurdering og accept. 17

18 4. Vurderinger 4.1. Miljøteknisk vurdering Elopak Denmark A/S har den 15. maj 2013 søgt om tillægsmiljøgodkendelse til, at virksomheden må udvide med en produktionslinje, hvor virksomheden ønsker at producere en ny emballagetype af pap med navnet EloBrick TM. Den nye produktionslinje trykker med vandbaserede trykfarver på kartonruller, som efterfølgende coates i en eksisterende produktionslinje. De trykte og coatede kartonruller opskæres til sidst til kartonbaner i et anlæg for til sidst at blive oprullet i et oprulleranlæg. Den nye produktionslinje med trykmaskine, skæreudstyr samt oprulleranlæg installeres i en ny bygning på ca m², der etableres imellem eksisterende bygning for råvarelager og bygningen der rummer virksomhedens eksisterende tre trykkelinjer. Der henvises til ansøgningen, som kan ses i bilag 6.5. Ansøgningen er opbygget efter bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Der er vedlagt situationsplan med luftafkast, grundplantegning, plan med procesflow, støjvurdering samt vurderinger af luftemissioner Placering/fysisk planlægning Kommune-/lokalplanlægning Virksomheden ligger i Lystrup i erhvervsområde ER, der i kommuneplan 2009 er udlagt til erhvervsformål med virksomheder i virksomhedsklasse 2 5. På den anden side af Hovmarken mod nord støder erhvervsområdet op til boligområde BO, der i Kommuneplan 2009 er udlagt til åbne lave boliger. Mod syd støder erhvervsområdet op til blandet bolig- og erhvervsområde BL med mulighed for mindre tunge erhverv i virksomhedskladde 1-2. Der foreligger ikke nogen lokalplan for området, hvor Elopak Denmark A/S er beliggende. Rammebestemmelserne fremgår af bilag 6.3. Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter er omfattet af kommuneplanrammerne. Den nye proceslinje vil øge virksomhedens produktionskapacitet og derfor vurderes det, at dette vil medføre en mindre forøgelse at trafikbelastningen med lastbiler på Hovmarken til og fra virksomheden. 18

19 Grundvandsforhold Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Elstedværket har store vandindvindinger mod vest, mens vandværkerne Egå, Gammel Hjortshøj og Hjortshøj St. By har indvindinger mod nordøst. Der er betydelige lerlag over grundvandsmagasinerne, men andre forureninger i området viser, at forurening trænger ned i lerlagene. De hydrogeologiske forhold i regionen er ikke færdigkortlagt. Det overordnede potentiale i grundvandsmagasinerne falder mod syd, men på grund af de uafklarede geologiske forhold og den manglende kortlægning, kan de lokale strømningsretninger være anderledes, fx på grund af heterogene geologiske forhold. Kloakforhold Området er kloakeret med afledning af spildevand til Egå Renseanlæg og overfladevand til eksisterende regnvandssystem. Til- og frakørselsforhold Kørsel til og fra virksomheden vil som hidtil foregå via Hovmarken. Der er ikke andre til- og frakørselsmuligheder Natura 2000 områder og bilag IV-arter Virksomheden ligger i en afstand af ca. 12 km fra nærmeste Natura 2000 område (Brabrand Sø) og mere end 3 km fra nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (Stor Vandsalamander ved Ravnebakke). Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IVarter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Virksomheden vurderes ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller kendte habitater for bilag IV-arter. Denne vurdering tager udgangspunkt i virksomhedens luft- og støjemission i forhold til den relative store afstand til det nærmeste NATURA 2000 område og til kendte lokaliteter med bilag IV-arter. Det er således Natur og Miljøs vurdering, at det konkrete projekt, ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne. 19

20 Bedste tilgængelige teknik Det valgte produktionsudstyr og tilhørende energiforsyningsanlæg er den bedst tilgængelige teknologi for denne type produktion. Til trykning på karton benyttes der vandbaserede trykfarver med et mindre indhold af alkohol. Dette er en miljømæssig bedre løsning end brug af opløsningsmiddelbaserede trykfarver. Produktionslinjen bliver indrettet med udstyr, der nedbringer energiforbruget ved tørreprocessen Valg af rensningsforanstaltninger I forbindelse med miljøansøgningen er der fremsendt luftspredningsberegninger, som forudsætter renseforanstaltninger på luftafkastene der sikrer en emission på max. 5 mg/nm³ for 2-aminoethanol. Ansøgningsmaterialet oplyser ikke noget om renseforanstaltningerne, da dette endnu ikke er afklaret Forurening Udvidelsen med den nye produktionslinje vil medføre øgede emissioner til luften samt nye støjkilder. Luft: Den nye produktionslinje bruger vandbaserede trykfarver indeholdende opløsningsmiddel. Det gennemsnitlige indhold af propan-2-ol er 5,64 % og indholdet af 2-aminoethanol er 0,2 %. Da grænseværdierne for 2-aminoethanol er lavere end for propan-2-ol, er 2-aminoethanol dimensionerende for luftemissionerne og afkasthøjderne. Med et årsforbrug på op til 500 tons trykfarver, skal der foretages emissionsreduktion. Efter emissionsreduktion, vurderes produktionslinjen ikke at give anledning til uacceptable luftemissioner. Lugt: Den nye produktionslinje og herunder brug af vandbaserede trykfarver vurderes ikke at medføre uacceptabel lugt i omgivelserne. Støj: Den nye produktionslinje vurderes ikke at støje mere end de eksisterende linjer og da den er opstillet indendørs, vurderes der ikke at opstå et uacceptabelt støjniveau. Udvidelsen vil medføre en forøgelse af lastbiltrafik til og fra virksomheden. For at sikre mod uacceptabel støj fra lastbiltrafik ved ind- og udkørsel til virksomheden, er der stillet krav om, at ind- og udkørsel af råvarer/produkter kun må ske kl på hverdage og at lastbiler ikke må holde i tomgang på Hovmarken. 20

21 Jord og grundvand: Virksomheden vil udvide med en produktionslinje, der anvender vandbaserede farver til trykning med et begrænset indhold af opløsningsmidler. Virksomheden har oplyst, at der ikke etableres nedgravede tanke, rør mv. i forbindelse med etablering af den nye produktionslinje. Produktionen og herunder oplag af råvarer foregår indendørs på befæstet areal. Virksomheden har således indrettet produktionen på en måde, så risikoen for spredning af forurenende stoffer i jord- og vandmiljøet er begrænset. Spildevand: Der sker ingen ændringer af virksomhedens udledning af spildevand. Oversvømmelsesrisiko: Det forventes, at ekstremregn i fremtiden vil forekomme hyppigere, end de gør i dag. Modelberegninger viser, at Hovmarken 8 ligger placeret, hvor der vil kunne forventes oversvømmelser. Virksomheden har oplyst, at afvandingsforholdene på virksomheden efter den større oversvømmelse i Lystrup i 2012 er blevet gennemgået af Alectia. For så vidt angår sikring mod forurening i forbindelse med en fremtidig oversvømmelse, er bygningerne for opbevaring af trykfarver og andre kemikalier bygget således, at gulvniveauet er løftet over vejniveau. Dermed sikres mod oversvømmelse. I selve produktionslokalerne og ved trykkemaskinerne og således også ved den nye trykkelinje vil palletankene med trykfarver blive anbragt på et ca. 1 meter højt stativ, der også sikrer mod forurening ved en eventuel oversvømmelse af produktionslokalerne. Derudover vurderes der ikke at være potentiel risiko for afledt forurening i forbindelse med en oversvømmelse af fabriksområdet Affald Virksomheden oplyser, at den nye produktionslinje ikke vil medføre generering af andre typer affald end dem, der allerede håndteres på virksomheden. Det vurderes, at mængden af affald vil blive forøget, men at dette er acceptabelt når affaldshåndteringen foretages efter kravene i gældende miljøgodkendelse og affaldsregulativ Risiko Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen Begrundelse for fastsættelse af vilkår Det vurderes, at produktionen ikke giver anledning til særlige miljøpåvirkninger udover et bidrag til støj- og luftforurening. Støjgrænsen for den eksisterende virk- 21

22 somhed fastholdes og der er fastsat vilkår til luftforureningen i overensstemmelse med VOC-bekendtgørelsen og Miljøstyrelsens luftvejledning Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Aarhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden / anlægget kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at krav i VOCbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende Udtalelse fra andre Ansøgningen om godkendelse har været i høring hos Aarhus Vand A/S vedr. deres vandindvindingsinteresser i området. Aarhus Vand A/S har svaret, at de ingen bemærkninger har til miljøansøgningen. 22

23 5. Klagevejledning 5.1. Klage over afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Natur og Miljø, Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J, så vidt muligt elektronisk på Klagefristen er anført på side 2. Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Det er en betingelse for behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Naturog Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret tilbagebetales bl.a., hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves eller 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af fristen for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Betingelser, mens en klage behandles Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår, der er stillet i afgørelsen, overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 23

24 5.2. Søgsmål En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side Offentlighed Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2. Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen: Navn Elopak Denmark A/S Hovmarken Lystrup adresse Ejendommens ejer: A/S Schouw & Co. Chr. Filtenborgs Plads Aarhus C Sundhedsstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet, kommunerepræsentant Greenpeace 24

25 6. Bilag 6.1. Sagsoversigt Sagsnr. 13/021331: GK1 Elopak Denmark A/S (0343), Hovmarken 8, 8520 Lystrup. Sagstype: Administrativsag Sagsdato: 3. jul Sagsansvarlig: MTM-NM/Virksomheder og Jord/Boris Schuleit Indsigt: Uafklaret KLE: 09 Miljøbeskyttelse P19/ /09.02 Dokumenter i sagen Nr. Type Dok.dato. Tittel 34 U SV: Udkast til miljøgodkendelse af nye produktionslinje, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 33 I Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse af ny produktionslinje, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 32 U Fremsendelse af udkast til miljøgodkendelse af ny produktionslinje, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 31 I Nye OML-beregninger, Elopak, Hovmarken 8,Lystrup. 30 U Udkast til miljøgodkendelse for ny produktionslinje hos Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup 29 I Suplerende oplysninger vedr. VOCbekendtgørelsen, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 28 U Spørgsmål til oplysninger vedr. VOCbekendtgørelsen, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 27 I Oplysninger vedr. VOC-bekendtgørelsen, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 26 U Oplysninger vedr. VOC-bekendtgørelsen, Elopak, Hovmarken 8, Lystrup. 25 U Luftemissioner på ny trykkelinje, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 25

26 24 I Dokumentation på trykfarver, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 23 I Oplysninger om trykfarver hos Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 22 U Oplysninger om trykfarver hos Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 21 I Oplysninger om trykfarver, Elopak, Hovmarken I OML-beregninger, Elopak, Lystrup 19 I RE: Manglende oplysninger vedr. miljøgodkendelse, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 18 I Udtalelse fra AarhusVand til høring vedr. miljøansøgning fra Elopak Denmark A/S 17 U Høring af Aarhus Vand A/S vedr. miljøansøgning fra Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 16 U Manglende oplysninger vedr. miljøgodkendelse, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 15 X Høringssvar (intern høring) fra grundvandsgruppen i VOL. 14 U Udtalelse fra Jordgruppen vedr. jord, Elopak Hovmarken 8 13 I Oplysninger om rådgiver vedr. OML-beregning og 8-ansøgning, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 12 U Intern høring vedr. miljøansøgning fra Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 11 U Intern høring hos Grundvand vedr. miljøansøgning fra Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 10 U SV: Afslag på ansøgning om at påbegynde bygge- og anlægsarbejder inden miljøgodkendelse foreligger, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 9 I RE: Afslag på ansøgning om at påbegynde bygge- og anlægsarbejder inden miljøgodkendelse foreligger, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 8 U Afslag på ansøgning om at påbegynde byggeog anlægsarbejder inden miljøgodkendelse foreligger, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 7 U Afslag på ansøgning om at påbegynde bygge- 26

27 og anlægsarbejder inden miljøgodkendelse foreligger, Elopak Denmark A/S, Hovmarken 8, Lystrup. 6 I Ansøgning om at påbegynde byggeri inden miljøgodkendelse, Elopak, Hovmarken 8, Lystrup. 5 U SV: Ansøgning om miljøgodkendelse, Elopak, Hovmarken 8, Lystrup. 4 I RE: Ansøgning om miljøgodkendelse, Elopak, Hovmarken 8, Lystrup. 3 U Kvittering for modtaget ansøgning om miljøgodkendelse, Elopak, Hovmarken 8, Lystrup. 2 I Datablade på vandbaserede trykfarver 1 I Miljøansøgning til udvidelse med nye produktionslinje for Elobrick. 27

28 6.2. Oversigtsplan Ny produktionshal 28

29 6.3. Lokalplan mm. Elopak Denmark A/S ligger i et erhvervsområde, der ikke er lokalplanlagt. I kommuneplan 2009 gælder følgende kommuneplanrammer for området. 29

30 6.4. Lovgrundlag mm. Lov om miljøbeskyttelse: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer. VOC-bekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler. Godkendelsesvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. Støjvejledningen m.m.: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Lugtvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 30

31 6.5. Ansøgning om miljøgodkendelse På de følgende sider ses virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse. 31

32 Lystrup, Aarhus Kommune Grøndalsvej 1, Postboks Viby J Elopak Denmark A/S Hovmarken Lystrup Denmark Tel.: Fax: Att: Teknik og Miljø - att.: Civilingeniør Uffe Rasmussen MILJØANSØGNING - ELOBRICK/ELOPAK Kære Uffe Rasmussen, Vedlagt fremsendes ansøgning på miljøgodkendelse af vores nye Elobrick produktion. Vi påregner at starte byggeriet af den nye bygning 1. juli 2013 med forventet påbegyndelse af maskininstallationen i slutningen af december Forventet produktionsstart er marts Jeg håber, at det fremsendte er fyldestgørende for udarbejdelse af en miljøgodkendelse, idet du selvfølgeligt er meget velkommen til at kontakte mig i fald du har spørgsmål eller kommentarer til den udarbejdede ansøgning. Med venlig hilsen Arne Boye Project Manager Elobrick. CVR Nr.: Giro:

33 Lystrup, Aarhus Kommune Elopak Denmark A/S Hovmarken Lystrup Denmark Tel.: Fax: MILJØANSØGNING MAJ 2013 Produktionslinje for fremstilling af EloBrick kartoner CVR Nr.: Giro:

34 Lystrup, Indholdsfortegnelse 0 Generelle oplysninger Side 3 A Oplysninger om ansøger og ejerforhold Side 3 B Oplysninger om virksomhedens art Side 4 C Oplysninger om etablering Side 5 D Oplysninger om virksomhedens beliggenhed Side 5 E Tegninger over virksomhedens indretning Side 6 F Beskrivelse af virksomhedens produktion Side 6 G Oplysninger om valg af bedst tilgængelig teknik Side 6 H Oplysninger om forureninger og begrænsende tiltag Side 7 I Forslag til vilkår og egenkontrol Side 9 J Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Side10 K Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør Side10 L Ikke teknisk resume Side10 Bilag 1. Oversigtsplan inkl. afkast samt støjkilder 2. Bygningsplan inkl. afløb 3. Procesflow 4. Støjspecifikation 5. Specifikation af emission 6. PI-diagram tørreanlæg 7. PI-diagram LPG-installation Miljøansøgning EloBrick maj 2013 Elopak logo.doc\bsc Side 2 af 11

35 Lystrup, Generelle informationer Denne ansøgning er udarbejdet med henblik på at opnå miljøgodkendelse af en ny produktionslinje, der med ny trykteknologi skal gøre det muligt at producere en ny kartonvariant med varebetegnelsen EloBrick. Produktionslinjen installeres i en ny bygning og ansøgningen skal betragtes som en udvidelse af den eksisterende miljøgodkendelse dateret 25. april Ligeledes skal ansøgningen ses som en produktionsmæssig kobling med den miljøgodkendelse dateret 31. august 2011, der blevet givet i forbindelse med etablering af Produktionslinje for PE-coating af karton. Oplysningerne, der er angivet under de enkelte punkter i nedenstående, omhandler udelukkende den nye produktionslinje og den nye bygning uanset, at der er anvendt benævnelsen virksomheden. A A1 + A2 Oplysninger om ansøger og ejerforhold Elopak Denmark A/S Hovmarken Lystrup Tlf Matrikel nr. 1 bp m. fl. Lystrup By, Elsted CVR nummer: P nummer: A3 A4 A/S Schouw & Co. Chr. Filtenborgs Plads Aarhus C Arne Boye Hovmarken Lystrup Tlf.: Miljøansøgning EloBrick maj 2013 Elopak logo.doc\bsc Side 3 af 11

36 Lystrup, B Oplysninger om virksomhedens art B5 Hovedaktiviteten for den nye produktionslinje består af trykning af karton rulle til rulle med en efterfølgende overfladebehandling i virksomhedens eksisterende produktionslinje for PE-coating af karton. De fremstillede produkter med varebetegnelsen EloBrick anvendes som kartonemballage for opbevaring af flydende fødevarer. Den anvendte trykmetode baserer sig på vandbaserede trykfarver og har dermed ingen indflydelse på virksomhedens eksisterende forbrug af opløsningsmidler. Fabrikkens forbrug af opløsningsmidler udgør pt. ca. 30 kg pr. time, hvilket svarer til et årligt forbrug på ca. 100 tons. De trykte og efterfølgende coatede kartonruller kundetilpasses i et anlæg, hvor kartonbanen opskæres til kartonbaner med den dimension, der specificeres af kundernes fyldeanlæg. Aktivitetens listebetegnelse er E 203 i henhold til Bekendtgørelse om godkendelser af listevirksomhed af 20. december 2012 og bekræftet ved brev dateret 17. april 2013 fra Aarhus Kommune Natur og Miljø. B6 Der ansøges om miljøgodkendelse af ny produktionslinje til trykning af karton med en efterfølgende overfladebehandling i virksomhedens eksisterende produktionslinje for PE-coating af karton. Derudover installeres skæreudstyr samt oprulleranlæg til kundetilpasning af de trykte og coatede kartonruller. Den nye produktionslinje med trykmaskine, skæreudstyr samt oprulleranlæg installeres i ny bygning, der etableres imellem eksisterende bygning for råvarelager og bygningen, der rummer virksomhedens eksisterende tre tryklinjer. Den nye produktionslinje etableres med henblik på at lancere et nyt kartonbaseret emballageprodukt til opbevaring af flydende fødevarer EloBrick. B7 B8 Den nye produktion vurderes ikke at være omfattet af Miljøministeriets Bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer. Det ansøgte projekt er ikke af midlertidig karakter Miljøansøgning EloBrick maj 2013 Elopak logo.doc\bsc Side 4 af 11

37 Lystrup, C C9 C10 Oplysninger om etablering Det ansøgte projekt kræver udvidelse af det eksisterende produktionsareal med i alt ca m2. Det nye areal er udelukkende tiltænkt anvendt som lager og produktionsområde. Byggearbejder og installation af produktionsudstyr vil ske over perioden fra juli 2013 til juli D Oplysninger om virksomhedens beliggenhed D11 Oversigtsplan vedlagt som bilag 1. Af oversigtsplanen fremgår en del af de eksisterende forhold og bygningsmæssige udvidelser i forbindelse med etablering af den nye produktionslinje, herunder veje og lukning af eksisterende gennemkørsel. D12 D13 Virksomheden forventer at fortsætte sin produktion på lokaliteten i Lystrup, hvor virksomheden har mulighed for i alt at udvide produktionen indenfor et samlet grundareal på m2. Virksomheden er i drift 24 timer om dagen, 7 dage om ugen og 52 uger om året, idet helligdagene omkring jul normalt beslaglægges til hovedrengøring samt udførelse af større reparationer. Miljøansøgning EloBrick maj 2013 Elopak logo.doc\bsc Side 5 af 11

38 Lystrup, E E15 Tegninger over virksomhedens indretning Placering af bygninger, afkast og støjkilder fremgår af oversigtstegning bilag 1. Placering af afløb og tilslutningssteder, nedgravede tanke, rør mv. fremgår af plantegning bilag 2. F F16 Beskrivelse af virksomhedens produktion Den nye produktionslinje kan producere op til 500 meter karton pr. minut ved en kartonrullebredde på maksimalt 1650 mm. F17 Procesforløbet for den nye produktionslinje fremgår af vedlagte bilag 3. F18 F19 F20 Den nye produktionslinje er tilsluttet den eksisterende virksomheds varmeforsyningsanlæg baseret på olieafbrænding og afbrænding af papiraffald fra konverteringsprocessen. Der er ikke forhold i den nye produktionslinje, der kan medføre væsentligt forøget forurening i forhold til normal drift. Der er af den grund ikke truffet specielle foranstaltninger for at imødegå sådanne situationer. Der er ikke særlige forhold i forbindelse med opstart og nedlukning af den nye produktionslinje, der har væsentlig indflydelse på emissioner. G G21 Oplysninger om valg af bedst tilgængelig teknik Den valgte teknologi på det indkøbte produktionsudstyr og tilhørende energiforsyningsanlæg er den bedst tilgængelige teknologi for denne type produktion. Produktionslinjen med tilhørende energiforsyningsanlæg fremstilles og opbygges specifikt for denne produktion og konkret for dette projekt. Den bedst tilgængelige teknologi indgår således som et essentielt krav i projekteringsprocessen. Der er tillige valgt en trykmetode, der baserer sig på anvendelsen af vandbaserede trykfarver. PI-diagrammer Miljøansøgning EloBrick maj 2013 Elopak logo.doc\bsc Side 6 af 11

39 Lystrup, over produktionslinjens tørreanlæg og LPG-installation fremgår af bilag 5 og 6. Råvarer Lagring af råvarer vil foregå i eksisterende bygning for råvarer samt i den nye produktionsbygning, idet oplagring begge steder foregår med et minimalt energiforbrug. Tryklinje I forbindelse med etablering af den nye tryklinje med tilhørende tørresektioner installeres den bedst mulige teknologi med hensyn til genanvendelse af den energi, der medgår til tørring af de trykte overflader. Tørreluften fremkommer ved afbrænding af LPG-gas, idet der installeres udstyr, således at energien fra den våde tørreluft anvendes til forvarmning af den tørre luft, der ledes til trykmaskinens tørreanlæg. Afkastet fra tørreanlægget placeres på taget af den nye bygning. Færdigvarer Færdigvarer oplagres enten i den nye bygning eller transporteres til virksomhedens eksisterende lager for færdigvarer, hvor udlevering til lastbil vil foregå. Intern transport Det nye produktionsanlæg er placeret således, at transport af råvarer, mellemvarer samt færdigvarer er reduceret til et minimum. Den interne transport vil løbende blive automatiseret for at nedbringe energiforbruget på dette område. H Oplysninger om forureninger og begrænsende tiltag Luftforurening H22 Der foreligger dokumentation udarbejdet af den valgte leverandør af trykmaskine for så vidt angår emission fra tørreanlægget. Bilag 5. Miljøansøgning EloBrick maj 2013 Elopak logo.doc\bsc Side 7 af 11

40 Lystrup, Imidlertid udgør emissionen fra den nye tryklinje primært vanddamp fra tryklinjens tørreanlæg. H23 H24 H25 Der findes ikke emission fra diffuse kilder. Der kan kun konstateres mindre og ubetydelige afvigelser i emissionerne fra produktionslinjen i forbindelse med opstart og nedlukning af produktionslinjen. Afkasthøjder vil være >10 meter over terræn. Spildevand H26 Virksomheden har som en del af Miljøgodkendelsen dateret 7. februar 1994 en spildevandstilladelse. Kloakker, brønde og spildevandstekniske anlæg i øvrigt fremgår af bilag 2. Spildevandsteknisk beskrivelse: Udover sanitært spildevand afledes spildevand fra forskellige processer. Dette medfører kun ændringer vedrørende sanitært spildevand. H27 H28 H29 Spildevand afledes til offentlig kloak og dermed til central spildevandsbehandling. Der søges ikke om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller hav. Jf. H28 Støj H30 H31 Støjkilder er angivet på vedlagte bilag 4. Støjgrænser for det installerede udstyr er udarbejdet af leverandørerne af produktionsudstyret. Den nye bygning for den nye produktionslinje opføres på en sådan måde, at der ikke vil kunne konstateres støj udenfor bygningen fra den etablerede produktion. Miljøansøgning EloBrick maj 2013 Elopak logo.doc\bsc Side 8 af 11

41 Lystrup, Luftbehandlingsanlæg monteret på tagfladen af den nye bygning etableres med støjdæmpende foranstaltninger, der sikrer overholdelse af gældende krav til ekstern støj. H32 Den samlede støjbelastning vurderes ikke at blive forøget væsentligt ved etablering af den nye produktionslinje. Affald H33 H34 H35 Affald fra den nye produktionslinje vil i det væsentligste bestå af brunt indpakningspapir fra råkartonruller, råkarton, trykt karton samt paprør. De fire affaldsfraktioner holdes adskilt og opsamles i containere, som anvendes til borttransport til genbrug. 100 % af affaldsmængderne vurderes at ville blive anvendt til efterfølgende nyttiggørelse. Jord og grundvand H36 Den nye produktion indebærer ikke risiko for forurening af jord og grundvand. For den samlede virksomhed foretages en årlig døgnproportional måling af spildevandet, der ledes til offentlig kloak. I I37 Forslag til vilkår og egenkontrol Virksomheden foretager i dag følgende aktiviteter i forhold til egenkontrol af miljøpåvirkninger fra virksomheden: Alle filtre er forsynet med filtervagt og vedligeholdes løbende og i henhold til et fastlagt vedligeholdelsesprogram. Virksomheden har en skriftlig procedure for, hvorledes uheld og eventuelle naboklager skal håndteres. Miljøansøgning EloBrick maj 2013 Elopak logo.doc\bsc Side 9 af 11

42 Lystrup, Virksomhedens fremtidige egenkontrol Der forventes ikke iværksat yderligere tiltag i forhold til egenkontrol udover den eksisterende egenkontrol. J J38 J39 J40 Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Der vurderes ikke at være risiko for særlige emissioner i forbindelse med driftsforstyrrelser eller uheld. For at imødegå driftsforstyrrelser og uheld er der installeret alarmer og iværksat løbende vedligehold af produktionsudstyr samt tekniske forsyningsanlæg. Der er ikke kendskab til foranstaltninger, der hverken realistisk såvel som økonomisk kan tilsikre yderligere begrænsning af virkningerne ved driftsforstyrrelser eller uheld i forhold til mennesker og miljø. K K41 L L42 Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør Der foreligger ikke aktuelle planer om virksomhedens ophør, hvorfor der ikke er gjort særlige forberedelser i forhold til et eventuelt ophør. I fald det på et tidspunkt besluttes at flytte virksomheden, vil der ikke blive efterladt konstruktioner eller installationer, affald eller forurenende spild, som kunne have negativ indvirkning på miljøet. Ikke teknisk resume Elopak Denmark A/S har siden virksomhedens start i 1972 produceret emballager til fødevarer. Den væsentligste del af produktionen har været og er fremadrettet fremstilling af kartoner til flydende fødevarer samt en produktion af plastflasker ligeledes til flydende fødevarer. Elopak Denmark A/S har i den forløbne periode drevet virksomheden i henhold til forskellige gældende miljøgodkendelser. Der har ikke været problemer i forhold til at overholde vilkårene i miljøgodkendelserne. Miljøansøgning EloBrick maj 2013 Elopak logo.doc\bsc Side 10 af 11

43 Lystrup, Virksomhedens forhold til naboer er generelt godt og henvendelser fra naboer i specielt boligkvarteret nord for Hovmarken behandles altid med den største alvor og seriøsitet. For at bevare og forbedre virksomhedens konkurrenceevne er det nødvendigt at udvide virksomhedens produktion. I forbindelse med tilrettelæggelse af den fremtidige udvidede produktionskapacitet vil dette blive gjort på en måde, der tilsikrer så lille negativ indflydelse på miljøet som overhovedet muligt. Denne miljøpåvirkning gælder således både det interne såvel som det eksterne miljø. Den nye produktionslinje bidrager således helt konkret på dette punkt ved, at der blandt andet er valgt en trykmetode, der baserer sig på anvendelsen af vandbaserede trykfarver, hvilket således ikke øger virksomhedens forbrug af opløsningsmidler. Derudover vil den nye produktionslinje blive udstyret med udstyr til nedbringelse af energiforbruget ved tørreprocessen, hvilket vil have en positiv indvirkning på CO2- udledningen. Egentlig forureningsbegrænsende teknologier som støjdæmpning, filtre, driftsovervågning, sikring mod spild og afledning af spild samt styrkelse af genbrug af affald vil løbende blive udbygget. Som en væsentlig del af Elopak koncernens strategi har Elopak Denmark A/S forpligtet sig til at arbejde konkret og målrettet med energieffektiviseringer i produktionen og dermed med nedbringelse af virksomhedens samlede CO2 udledning. Dette arbejde omfatter foruden produktionen også den transport, der er nødvendig for at drive virksomheden. Elopak Denmark 22. maj 2013 Henrik H. Jensen General Manager Lystrup 22. maj 2013 Arne Boye Miljøansøgning EloBrick maj 2013 Elopak logo.doc\bsc Side 11 af 11

44 AQL Afkast luft STOCK A : 47 FLOOR LOCATIONS AGV CALIBRATION AREA SV STOCK B : 44 FLOOR LOCATIONS (52 first) WASTE DP3 WAITING AREA WA3 brake resistance Operator area DP2 WA2 WAITING AREA WA1 DPA DP1 DPB SV FVL Drawn Date Approve Date Auto Date Scale Titel Afkast Fit Hovmarken 8 DK-8520 Lystrup Metric This document embodies confidential proprietary information belonging to Elopak Denmark A/S who retain all copy and other rights. This document is submitted under a confidential relationship for specific purpose, and the recipient agrees by accepting this ducument not to supply or disclose any information regarding it to any unauthorized person. Elopak Denmark Format A2 Tel Fax Material Estimated weight Number Rev A

45 DPA Skydelåge, mekanisk SV brake resistance DP2 DP1 DPB SV Drawn Date Approve Date Titel Hovmarken 8 DK-8520 Lystrup Tel Fax This document embodies confidential proprietary information belonging to Elopak Denmark A/S who retain all copy and other rights. This document is submitted under a confidential relationship for specific purpose, and the recipient agrees by accepting this ducument not to supply or disclose any information regarding it to any unauthorized person Auto Date Metric Material Scale 1:500 Format A3 Estimated weight gr Miljøansøgning Grundplan Elopak Denmark Number Rev

46 Procesflow Papirruller til tryk 2. Papirruller til coatning 3. Papirruller til opskæring 4. Paller til udlevering 1 Råvarer ind

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup 31. august 2011 %/0)1!*1)*(* 2 3,!"#$% & '( )*(( +'( )*(( -. + )% )*(( ", )%)*() 4. " 52!" 65.2 '1*/()(7

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Tempress A/S 19. december 2012 1 Sagsnr.: MIL/00/02288 Journalnr.: 09.3001G02 Sagsbeh.: LB K.S.: HK Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Marius Pedersen A/S

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Marius Pedersen A/S TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Marius Pedersen A/S 24. april 2013 1 Sagsnr.: MIL/06/00007 Journalnr.: 3482 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Hans Kunnerup Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Styromatic A/S, Sintrupvej 25A, 8220 Brabrand

MILJØGODKENDELSE. Styromatic A/S, Sintrupvej 25A, 8220 Brabrand MILJØGODKENDELSE Styromatic A/S, Sintrupvej 25A, 8220 Brabrand 10. april 2013 1 Sagsnr.: MIL/09/00424 Journalnr.: 09.02.01G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer.

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ÅBNINGS- OG DRIFTSTID SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 13.

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Miljøgodkendelse af listevirksomhed. Composhield A/S, Møgelgårdsvej 6, 8520 Lystrup

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Miljøgodkendelse af listevirksomhed. Composhield A/S, Møgelgårdsvej 6, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Miljøgodkendelse af listevirksomhed Composhield A/S, Møgelgårdsvej 6, 8520 Lystrup 16. december 2011 Sagsnr.: NM/11/00980 Journalnr.: 09.3001G02 Sagsbeh.:

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 4. marts 2016 1 Sagsnr.: MIL-000254 Journalnr.: 15/009503 Sagsbeh.:A.H. K.S.: BKS Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK

TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK Bioman ApS 9. december 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K..S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

NATUR OG MILJØ. Teknik og Miljø Aarhus Kommune MILJØGODKENDELSE. Udskiftning af ældre oliebrændere

NATUR OG MILJØ. Teknik og Miljø Aarhus Kommune MILJØGODKENDELSE. Udskiftning af ældre oliebrændere NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune MILJØGODKENDELSE Udskiftning af ældre oliebrændere Dato 9. februar 2011 Sagsnr.: MIL/00/02453 Journalnr.: 09.02.05G02 Sagsbeh.: Uffe Rasmussen K.S.: Jens T.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK

TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK Scanfedt A/S 17. juni 2016 1 Sagsnr.: edoc 16/022359 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Jens Tikær Andersen Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Århus Havn Mindet Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr. til og

Århus Havn Mindet Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr.  til og Århus Havn Mindet 2 8000 Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr. e-mail til port@aarhus.dk og but@aarhus.dk Den 9. november 2010 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Ændring

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere