FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af. 1 januar i medfør af. 0- og Energiministeriets bekendtgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af. 1 januar 2012. i medfør af. 0- og Energiministeriets bekendtgørelse"

Transkript

1 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1 januar 2012 i medfør af 0- og Energiministeriets bekendtgørelse Nr. 224 af 7. marts 2011

2 Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffaldfra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (Bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 1) Affald: ethvert stof og enhver genstand, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis: a) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes, b) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis, c) stoffet eller genstanden fremstilles som en integrerende del af en produktionsproces, og d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed. 2) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata. 3) Affaldsfraktion: Underopdeling af afifald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 4) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 5) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning.

3 6) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode. 7) Affaldstransportør: Transportør, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af lastbil, jernbane, fly eller skib. 8) Anvisningsordning: En ordning, hvor byrådet i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. 9) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 10) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller b) følge byrådets konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. 11) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder. 12) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. 13) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og dagrenovation i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast, m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 14) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 15) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 16) Deponeringsegnet affald: Affald som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. 17) Emballage: Som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 18) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 19) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4. 20) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam. 21) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde, gøre den videre håndtering lettere. 22) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at kan de genbruges uden anden forbehandling. 23) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder men ikke: a) affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde, b) affald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget af byrådet skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering, c) olieforurenet jord, PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt

4 affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer. 24) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 25) Fritidshytter: Ved fritidshytter forstås hytter af primitiv karakter, der primært anvendes som jagthytte eller andet rekreativt formål. 26) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opf/ldningsoperationer. 27) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr ) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. 29) Genbrugsstation: Ved genbrugsstation forstås en indhegnet plads, hvor affaldet skal afleveres sorteret i fraktioner til genanvendelse, forbrænding og deponering. 30) Genvinding: Ved genvinding forstås et produkt, der anvendes som råvare til fremstilling af samme type produkt, f.eks. aviser til papirmasse 31) Godkendte affaldsbehandlingsanlæg: Ved godkendte affaldsbehandlingsanlæg forstås anlæg, hvortil Kommunen anviser affaldet fra renovationsområdet til genanvendelse eller anden bortskaffelse. 32) Godkendte renovatører: Ved godkendte renovatører forstås virksomheder. Kommunen har godkendt til at udføre opsamling og transport af affald og genanvendelige materialer. 33) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 34) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed. 35) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. 36) Indsamlingsmateriel: Ved indsamlingsmateriel forstås affaldsstativer, beholdere og kompostbeholdere. 37) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning. 39) Indsamlingsvirksomhed: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet, og som kan indberette oplysninger om alle former for affald, herunder genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald, som virksomheden indsamler eller transporterer. En indsamlingsvirksomhed kan være et anlæg, som forbehandler genanvendeligt affald. 39) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 40) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser til sammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget. 41) Landzoneområder: Ved landzoneområder forstås de i kommuneplanen beliggende områder, som ikke er udlagt til byzone, fritidsområder eller sommerhusområder.

5 42) Miljøstationer: Ved miljøstationer forstås lokalt opstillede beholdere/igloer, der kan benyttes til enkelte affaldsfraktioner,f.eks. pap, flasker/glas, aviser/papir, dåser/plastflasker. 43) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke f/sisk tager affaldet i besiddelse. 44) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opf/lde en bestemt funktion, eller at afifaldet bliver forberedt med henblik på at opfi/lde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B indeholder en ikkeudtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. 45) Offentlige veje: Veje reguleret efter Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 eller senere, lov om offentlige veje (Vejloven). 46) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger. 47) Organisk affald: Organisk affald er en fælles betegnelse for vegetabilsk og animalsk affald. 48) Private fællesveje: Veje reguleret efter Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999 eller senere, lov om private fællesveje (Privatvejsloven). 49) Sommerhusområder: Ved sommerhusområder forstås de områder i kommuneplanen, der er udlagt til sommerhusområder. 50) Vegetabilsk affald: Ved vegetabilsk affald forstås den del af husholdningsaffaldet, der kan hjemmekomposteres. 51) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer. 52) WEEE: Som defineret i elskrotbekendtgørelsen. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Fanø Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2.

6 Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Byrådet har bemyndiget Erhvervs-, natur- og teknikudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 11 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den 1. januar Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: FANØ KOMMUNE: Regulativ for dagrenovation og genanvendelse af 1. januar 2006 Således vedtaget af byrådet den 21. november :rik Nørreby Borgmester Kommunaldirektør

7 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. Ved dagrenovation forstås alt affald, der kan henregnes til husholdninger fra beboelsesejendomme ind. landbrug, sommerhuse, fritidshuse og husholdningsaffald fra evt. tilknyttet erhvervsvirksomhed. 9.2 Hvem gælder ordningen for Enhver grundejer/bruger eller tilknyttet erhvervsvirksomhed, der ved sit virke frembringer affald, har pligt til at benytte den af Kommunen, under enhver form, etablerede ordning for dagrenovation og følge regulativets bestemmelser, der meddeles i medfør heraf. Kommunen skal fritage evt. tilknyttede erhvervsvirksomheder for ordningen for dagrenovation, såfremt affaldet bortskaffes efter regulativ for erhvervsaffald. Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation, herunder dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen for dagrenovation omfatter: Indsamling af dagrenovation fra beboelsesejendomme ind. landbrug, sommerhuse og fritidshuse. Indsamling af genanvendelige materialer via henteordning for genanvendelige materialer ved alle private husstande i by- og landzoneområder. Indsamling på genbrugsstationen og miljøstationerne. Borgeren og grundejeren er ansvarlig for, at borgerens og grundejerens affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens 43. Det er ikke tilladt at oplagre affald. Byrådet kan beslutte, at en borger og grundejer kan have fælles beholdere med andre borgere og grundejere. Borgere og grundejere med fælles beholdere er solidarisk ansvarlige for at sikre benyttelse af de indsamlingsordninger, der er fastsat i regulativet. Borgere og grundejere, der bor i etagebyggeri, skal, medmindre byrådet bestemmer andet for den enkelte affaldsordning, benytte fælles beholdere. Sortering Husholdningsaffald må kun bestå af det fra husholdningen normalt forekommende affald. Det påhviler affaldsproducenten at foretage kildesortering af affaldet i følgende 4 fraktioner, der er nærmere beskrevet i dette afsnit.

8 1. Genanvendelige materialer skal sorteres fra og afleveres på genbrugsstationen og miljøstationerne eller til henteordningen, der indsamler genanvendelige materialer hver 14. dag ved private husstande i by- og landzoneområder. 2. Det vegetabilske affald sorteres fra og hjemmekomposteres i videst muligt omfang med undtagelse af sommerhus- og fritidsområder. 3. Dagrenovation, er det affald, der ikke kan genbruges eller komposteres. Dette affald skal afleveres til indsamlingsordningen herfor. 4. Farligt affald, som f.eks. olie- og kemikalieaffald, medidnrester og kanyler i kanylebokse m.m., skal sorteres fra afifaldet og afleveres på genbrugsstationen. Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan en affaldsfraktion skal sorteres eller klassificeres, er det byrådet, der træffer afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens Genanvendelige materialer De genanvendelige materialer der skal sorteres fra til genbrug, genudnyttelse og genvinding, kan findes på et skema på Fanø Kommunes hjemmeside Vegetabilsk affald Det vegetabilske affald sorteres fra og hjemmekomposteres i videst muligt omfang med undtagelse af sommerhus- og fritidsområder. Hvor det ikke er muligt at hjemmekompostere, afleveres det vegetabilske affald sammen med andet dagrenovation til indsamlingsordningen herfor. Det vegetabilske husholdningsaffald, der kan hjemmekomposteres, omfatter: Fra køkkenet afskårne blomster, blomsteraffald, potteplanter, brød/kagerester, frugt, kaffefiltre med grums, teblade med filtre, kogte/stegte kartofler, spaghetti, andre grønsager, alle skræller, ægge- og nøddeskaller, aftørringspapir (køkkenrulle), ispinde og tændstikker. Hjemmekompostering af husholdningsaffald skal finde sted i en lukket kompostbeholder. Alle typer lukkede kompostbeholdere kan i princippet anvendes. Kompostbeholderne skal tilses jævnligt, og komposten omstikkes, således der opnås optimal omsætning af affaldet. Beholderne skal tømmes efter behov, således at der altid er plads i beholderen. Ved hjemmekompostering af haveaffald er der ikke krav om, at dette skal foregå i lukkede beholdere. Dette kan foregå i et aflukke eller i en komposteringsbunke i haven. Fra haven må komposteres blade, afklippet græs, grøntsagsrester fra køkkenhaven, blomstertoppe, smågrene, ukrudt, nedfaldsfrugt og gødning fra kæledyr. Hjemmekompostering af affald må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendommene eller forårsage tilhold af skadedyr. Konstateres der uhygiejniske forhold eller miljømæssige problemer i forbindelse med hjemmekompostering, skal dette straks afhjælpes ved eksempelvis at udskifte kompostbeholderen.

9 Sker det ikke, kan byrådet beslutte, at ejendommen skal aflevere det vegetabilske affald sammen med øvrigt dagrenovation Dagrenovation Dagrenovation er alt det affald, der ikke hjemmekomposteres eller sorteres fra i andre affaldstyper. Fra fødevarer Plastemballager og øvrige emballager herunder mælkekartoner/dunke, juice- og saftkartoner, bakker fra kødvarer og pizzaer, alufolie, kød, fedt, fisk og lignende. Fra øvrig husholdning Plastemballager og øvrige emballager fra husholdningsartikler, herunder dunke fra skyllemiddel og andre sæbeartikler, støvsugerposer og fejeskarn, bleer, hygiejnebind m.v., almindelige elpærer, forurenet papir og pap, kattegrus, kold aske, ødelagte tekstiler samt andet affald, der ikke er nævnt under andre fraktioner og hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation Farligt affald/olie- og kemikalieaffald Alt farligt affald/olie- og kemikalieaffald kan afleveres til særskilt indsamling herfor eller til personalet på genbrugsstationen. F.eks.: Rester af maling, terpentin, lak, lim, spraydåser, olierester, ukrudts- og skadedyrsgifte, batterier, akkumulatorer, termometre og kanyler i kanylebokse Indsamlingsordning for dagrenovation Indsamling af dagrenovation udføres alene ved Kommunens foranstaltning ved en af byrådets bemyndiget renovatør Indsamling i by- og landzoneområder og ved tilknyttede erhvervsmæssige bebyggelser Indsamlingsordning for dagrenovation er vægtbaseret. Afgangsforhold og placering af standplads for beholder skal føres ajour med bestemmelserne pkt. 9.6 i nærværende regulativ. Grundejeren/brugeren er pligtig til at meddele Kommunen, såfremt der sker ændringer. Grundejeren/brugeren er pligtig til at sortere det vegetabilske affald fra til hjemmekompostering i videst muligt omfang og sortere de genanvendelige materialer fra til genbrug, genudnyttelse eller genvinding. Fritidshytter i landzone henhører under bestemmelserne i pkt Indsamling i sommerhusområder Der er valgmulighed for at vælge årligt 32 ugers eller 52 ugers indsamling, dog med undtagelse af sommerhuse, der må bebos hele året som automatisk tilmeldes med 52 ugers indsamling. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af byrådet anviste beholdere til dagrenovation. Kommunens renovationsordning afholder udgiften til beholdere/containere til dagrenovation og varetager almindelig vedligeholdelse af disse. Grundejeren hæfter for skader på beholderen/containeren, der ikke kan henføres til renovatørens håndtering under transport og tømning, og som ikke sker ved normal brug og f/ldning i henhold til DS/EN 840-1, pkt. 6.

10 Beholder skal være en af Arbejdstilsynet og Kommunen godkendt type Beholdere i by- og landzoneområder og ved tilknyttede erhvervsmæssige bebyggelser Ved ejendomme med flere boligenhedere, og ejendomme med blandet bolig-/erhvervsenheder, fastsættes antallet efter nærmere aftale med Kommunen. Der skal normalt være mindst 1 beholder pr. ejendom/bolighed. Beholderen/containeren er forsynet med brik nr., container nr., vejnavn, husnummer og containertyper, samt en brik til aflæsning af vægt. Grundejeren afholder selv udgiften til lås og nøgler. Alle bruger, som har mulighed for at hjemmekompostere, skal have en lukket kompostbeholder hertil Beholdere i sommerhusområder Affaldsstativer i træ til sække skal være af typen B96 med ring, der er godkendt af Arbejdstilsynet og Kommunen. Der skal normalt være mindst 1 affaldsstativ pr. ejendom/lejemål. Grundejeren afholder selv udgiften til anskaffelse af affaldsstativer i træ, og holder disse rengjorte og vedligeholdte. 9.5 Kapacitet for beholdere Indsamlingsmateriel i by- og landzoneområder og ved tilknyttede erhvervsmæssige bebyggelser: Det påhviler grundejeren at bestille en beholder med tilstrækkelig kapacitet til at rumme ejendommens dagrenovation. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Kommunen - efter forudgående skriftligt varsel - udskifte beholderen med en større beholder, således at overfyldning undgås. Ændring af beholderkapacitet skal foretages hos Kommunen. Indsamlingsmateriel i sommerhusområder Det påhviler grundejeren at anskaffe og tilmelde et antal stativer med en tilstrækkelig kapacitet til at rumme ejendommens dagrenovation. Såfremt der opstår behov for ekstra sække i sommerhusområderne til dagrenovation, kan disse købes mod kontant betaling ved Kommunen. Sækkene er mærket ekstra og bliver afhentet sammen med de almindelige sække. Der må kun benyttes Kommunens affaldssække, og renovatøren må ikke afhente uautoriserede sække. 9.6 Anbringelse af beholdere Generelt om placering af beholdere/containere/affaldsstativer, samt indretning af standplads, adgangsvej og kørevej. Det er grundejerens ansvar, at renovatøren til enhver tid har uhindret og forsvarlig adgang til beholdere/containere/affaldsstativer. De skal derfor placeres således, at de er let tilgængelige for renovatørens afhentning af dagrenovationen. Standpladsen: 10

11 standpladsen defineres, som det sted beholderen/containeren/affaldsstativet står på tidspunktet for tømningen. standpladsen skal bestå af et fast underlag, som f.eks. fliser. Der skal være plads til, at tømning kan foregå uhindret. Der skal være mindst 1 m fri plads foran beholderen/containeren/affaldsstativet og mindst 25 cm fri plads til siderne og bag beholderen/affaldsstativet. Der skal være mindst 2 m fri højde ved beholderen/containeren/affaldsstativet. Håndtagene på beholderen/containeren skal vende ud mod adgangsvejen. Adgangsvejen: Adgangsvejen er defineret som adgangen fra fast kørevej til standpladsen. Den skal være plan og jævn med kørefast underlag, som f.eks. fliser, asfalt eller komprimeret stabilt grus. Der skal være fri passage i mindst 1 m bredde og 2 m højde. Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling. Den skal være ryddet for sne og gruset. Den skal være frit tilgængelig og må ikke spærres af parkerede biler eller andet. Hvis der er trapper på adgangsvejen, eller hvis der nogle steder er stigninger eller fald på mere end 1 cm for hver 10 cm (1:10), gælder specielle regler. Kontakt Kommunen for råd og vejledning. Arbejdstilsynets anvisning nr af juli 2009 eller senere, om indretning og brug af dagrenovationssystemer giver vejledning i, hvordan standpladser og adgangsveje bør indrettes arbejdsmiljømæssigt forsvarlig. Kommunen kan pålægge grundejere af ejendomme beliggende ved utilstrækkelig kørevej, at etablere en af Kommunen godkendt fælles affalds-ø. Opstår der tvist om placering af standplads og adgangsveje til beholdere/containere/affaldsstativer, afgøres dette af Kommunen. Køreveje: Køreveje (offentlige veje og private fællesveje) skal være befæstede i mindst 2,8 meters bredde og kunne bære en lastvogn. Kørevejen skal friholdes for træer, levende hegn og bygningsdele i en bredde på 3,5 m og en fri højde på 4 m. Placering af beholdere i by- og landzoneområder og ved tilknyttede erhvervsmæssige bebyggelser, samt placering af standplads, adgangsvej og kørevej Udover de i pkt. 9.6 angivne forhold gælder følgende: Før standplads og adgangsvej etableres, bør det overvejes, om kravene til placering og udformning kan opfyldes blot ved at flytte beholderen ud til fast kørevej på tømningsdagen. Adgangsvejen fra fast kørevej til standpladsen må maksimalt være 15 m. Der forefindes køreveje i by- og landzoneområder og ved tilknyttede erhvervsmæssige bebyggelser, hvor pladsforholdene ikke er tilstrækkelige til, at den mindste komprimatorbil med maksimal totalvægt på 12 tons kan komme ind. Disse veje fremgår af Fanø Kommunes hjemmeside. Grundejerne af ejendomme ved disse køreveje skal flytte beholderen ud til nærmeste vejskel på tømningsdagen. 11

12 Adgangsvejene skal være oplyst fra kl om morgenen hele året rundt. Placering af affaldsstativer i sommerhusområder, samt placering af standplads, adgangsvej og kørevej Udover de i pkt. 9.6 angivne forhold gælder følgende: Affaldsstativer skal opstilles maksimalt 1 m fra kørefast vej ved indkørslen til ejendommen. Affaldsstativerne skal fastgøres tilstrækkeligt, således at de ikke vælter på grund af vejrlig eller dyr i området. Eksempelvis kan affaldsstativet fastgøres til 75x75 mm trykimprægneret stolpe nedgravet 50 cm i jorden. Afstandsliste mellem træstativ og stolpe er nødvendig, så låget kan fastholdes i åben stilling under tømning. Resten af stolpen kan stikke op over låget som bagstopper, når låget blæser op. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Generelt om benyttelse og tømning af beholdere/containere/sække Beholdere/containere/sække må kun anvendes til de affaldsfraktioner, de er godkendte til. Størrelsen af de af Kommunen godkendte sække, beholdere og containere med angivelse af rumfang og maksimal affaldsvægt kan ses på kommunens hjemmeside. Speciel afhentning af renovationen i forbindelse med overfyldning af beholdere/containere/sække, og afhentning af renovation, hvor regulativets bestemmelser ikke er overholdt, kan udføres mod betaling af et gebyr, der fastsættes af Kommunen. Benyttelse og tømning af beholdere/containere i by- og landzoneområder og ved tilknyttede erhvervsmæssige bebyggelser Beholderne må ikke f/ldes mere, end lågene kan lukke tæt, og affaldet må ikke være så fastklemt i beholderen, at dette kan genere tømning af denne. Benyttelse og tømning af affaldsstativer i sommerhusområderne Affaldssækkene må kunfi/ldes til den på sækken markerede fiyldningsstreg. I sommerhusområderne indsamles dagrenovation udelukkende med lille komprimatorbil med maksimal totalvægt på 12 tons. 9.8 Renholdelse af beholdere Indsamlingsmateriel i by- og landzoneområder og ved evt. tilknyttede erhvervsmæssige bebyggelser: Grundejeren er forpligtiget til at holde affaldsbeholder/container rengjorte. Beholdere/containere der benyttes til klæbende affald, der giver belægninger i beholderen, kan Kommunen forlange forsynet med plastforing. 9.9 Afhentning af dagrenovation Benyttelse og tømning af beholdere/containere i by- og landzoneområder og ved evt. tilknyttede erhvervsmæssige bebyggelser 12

13 Beholderne/containere ved private husstande med en eller flere boligenheder, samt ved ejendomme med blandet bolig/erhverv med fælles container tømmes hver 14. dag på en fast ugedag (mandag til fredag) i tidsrummet fra kl til kl Der kan i forbindelse med helligdage undtagelsesvis forekomme afvigelser herfra. I sommermånederne juni, juli og august kan Byrådet vedtage, at der indføres ugentlig tømning på grund af lugtgener forårsaget af sommervarmen. Benyttelse og tømning af affaldsstativer i sommerhusområderne Affaldssækkene tømmes på en fast ugedag (mandag til fredag) i tidsrummet fra kl til kl Indsamling af dagrenovation foretages henholdsvis i 32 uger eller 52 uger om året Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til byrådet. Tilmelding, afmelding og ændringer skal meddeles til: Fanø Kommune Teknisk Kontor Skolevej Fanø TIf Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Papiraffald består f.eks. af: aviser, skoæsker, telefonbøger, bøger, reklamer, tryksager og kulørte blade og andet rent papir. Papiraffaldet skal være rent og tørt Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande i by- og landzoneområder Beskrivelse af ordningen Papir indsamles via henteordning for genanvendelige materialer ved alle private husstande i by- og landzoneområder. Genbrugsindsamling af genanvendelige materialer udføres alene ved Kommunens foranstaltning ved en af Byrådet bemyndiget renovatør. Ved private husstande i by- og landzoneområder indsamles der papiraffald ved genbrugsindsamling hver 14. dag forskudt en uge i forhold til indsamling af dagrenovation (mandag til fredag) i tidsrummet fra kl til kl Der kan i forbindelse med helligdage undtagelsesvis forekomme afy/igelser herfra. 13

14 10.4 Beholdere Der stilles ikke beholdere til rådighed ved genbrugsindsamlingen for papir Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Genanvendelige materialer, der skal afhentes, skal inden kl på afhentningsdagen placeres let tilgængelig ved fortovs-/vejkant sorteret i fraktioner i gennemsigtige plastiksække. Vægt max. 25 kg. pr. del. Pap og papir udsættes hver for sig Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af papiraffald Papir afleveres via henteordningen, der indsamler genanvendelige materialer hver 14. dag ved private husstande i by- og landzoneområder tilmeldt ordningen Øvrige ordninger Der kan afleveres papir på kommunens genbrugsstation og miljøstationerne. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Pap kan f. eks. bestå af papkasser, karton, bølgepap, æggebakker og paprør. Pap skal være rent og tørt Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande i by- og landzoneområder Beskrivelse af ordningen Pap indsamles via henteordning for genanvendelige materialer ved alle private husstande i by- og landzoneområder. Genbrugsindsamling af genanvendelige materialer udføres alene ved Kommunens foranstaltning ved en af Byrådet bemyndiget renovatør. Ved private husstande i by- og landzoneområder indsamles der genanvendelige materialer ved genbrugsindsamling hver 14. dag forskudt en uge i forhold til indsamling af dagrenovation (mandag til fredag) i tidsrummet fra kl til kl Der kan i forbindelse med helligdage undtagelsesvis forekomme afvigelser herfra Beholdere Der stilles ikke beholdere til rådighed ved husstandsindsamlingen for pap. 14

15 11.5 Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Genanvendelige materialer, der skal afhentes, skal inden kl på afhentningsdagen placeres let tilgængelig ved fortovs-/vejkant sorteret i fraktioner i gennemsigtige plastiksække. Vægt max. 25 kg. pr. del Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af papaffald Pap afleveres via henteordningen, der indsamler genanvendelige materialer hver 14. dag ved private husstande i by- og landzoneområder tilmeldt ordningen Øvrige ordninger Der kan afleveres pap på kommunens genbrugsstation og miljøstationerne. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Flasker og glas skal være tomme og rene. Eksempelvis: Vin- og spiritusflasker, dressingflasker, marmeladeglas og andet konservesglas Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande i by- og landzoneområder Beskrivelse af ordningen Glasemballage indsamles via henteordning for genanvendelige materialer ved alle private husstande i by- og landzoneområder. Genbrugsindsamling af genanvendelige materialer udføres alene ved Kommunens foranstaltning ved en af Byrådet bemyndiget renovatør. Ved private husstande i by- og landzoneområder indsamles der genanvendelige materialer ved genbrugsindsamling hver 14. dag forskudt en uge i forhold til indsamling af dagrenovation (mandag til fredag) i tidsrummet fra kl til kl Der kan i forbindelse med helligdage undtagelsesvis forekomme afvigelser herfra Beholdere Der stilles ikke beholdere til rådighed ved husstandsindsamlingen for glasemballage. 15

16 12.5 Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Genanvendelige materialer, der skal afhentes, skal inden kl på afhentningsdagen placeres let tilgængelig ved fortovs-/vejkant sorteret i fraktioner. Vægt max. 25 kg. pr. del. Løse genstande udsættes i en kraftig gennemsigtig pose/sæk pr. fraktion Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af glasemballageaffald Glasemballageaffald afleveres via henteordningen, der indsamler genanvendelige materialer hver 14. dag ved private husstande i by- og landzoneområder tilmeldt ordningen. Fraktionen skal afleveres i gennemsigtig affaldssæk Øvrige ordninger Der kan afleveres glasemballageaffald på kommunens genbrugsstation og miljøstationerne. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Metalemballageaffald skal afleveres rengjort for eventuelle madrester Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande i by- og landzoneområder Beskrivelse af ordningen Genanvendeligt metalemballageaffald indsamles via henteordning for genanvendelige materialer ved alle private husstande i by- og landzoneområder. Genbrugsindsamling af genanvendelige materialer udføres alene ved Kommunens foranstaltning ved en af Byrådet bemyndiget renovatør. Ved private husstande i by- og landzoneområder indsamles der genanvendelige materialer ved genbrugsindsamling hver 14. dag forskudt en uge i forhold til indsamling af dagrenovation (mandag til fredag) i tidsrummet fra kl til kl Der kan i forbindelse med helligdage undtagelsesvis forekomme afvigelser herfra Beholdere Der stilles ikke beholdere til rådighed ved husstandsindsamlingen for metalemballage. 16

17 13.5 Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Genanvendelige materialer, der skal afhentes, skal inden kl på afhentningsdagen placeres let tilgængelig ved fortovs-/vejkant sorteret i fraktioner i gennemsigtige plastiksække. Vægt max. 25 kg. pr. del Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald Genanvendeligt metalemballageaffald afleveres via henteordningen, der indsamler genanvendelige materialer hver 14. dag ved private husstande i by- og landzoneområder Øvrige ordninger Der kan afleveres metalemballageaffald på kommunens genbrugsstation og på miljøstationerne. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Plastemballageaffald kan f.eks være rengjort emballage til eddike, rengøringsmidler, vaske/skyllemidler, opvaskemidler og ikke-pantbelagte drikkevarer Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande i by- og landzoneområder Beskrivelse af ordningen Genbrugsstationen modtager alt rengjort genanvendeligt plastemballageaffald, mens miljøstationerne kun modtager plastdrikkevandsflasker. Plastdrikkevandsflasker medtages endvidere ved genbrugsindsamlingen. Genbrugsindsamling af genanvendelige materialer udføres alene ved Kommunens foranstaltning ved en af Byrådet bemyndiget renovatør. Ved private husstande i by- og landzoneområder indsamles der genanvendelige materialer ved genbrugsindsamling hver 14. dag forskudt en uge i forhold til indsamling af dagrenovation (mandag til fredag) i tidsrummet fra kl til kl Der kan i forbindelse med helligdage undtagelsesvis forekomme afvigelser herfra Beholdere Der stilles ikke beholdere til rådighed ved genbrugsindsamlingen for plastdrikkevandsflasker. 17

18 14.5 Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Genanvendelige materialer, der skal afhentes, skal inden kl på afhentningsdagen placeres let tilgængelig ved fortovs-/vejkant sorteret i fraktioner i gennemsigtige plastiksække. Vægt max. 25 kg. pr. del Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald Kun plastdrikkevandsflasker er omfattet af henteordningen, der indsamler genanvendelige materialer hver 14. dag ved private husstande i by- og landzoneområder Øvrige ordninger Der kan afleveres genanvendeligt plastemballageaffald på kommunens genbrugsstation. 15 Ordning for genbrugsstationen Byrådet har etableret adgang til genbrugsstation og miljøstationer til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande samt evt. tilknyttet erhverv i by- og landzoneområder, samt for sommerhusområder og fritidshuse Adgang til genbrugsstation Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugsstationen Sortering på genbrugsstationen På genbrugsstationen kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfra er dog dagrenovation. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsstationen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Sorteringsvejledning kan ses på Fanø Kommunes hjemmeside og på genbrugsstationens opslag. Ved emballering af affald, der afleveres på Genbrugsstationen[-en eller -erne] skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen[-en eller -erne], jf. affaldsbekendtgørelsens 32, stk. 2. Ordensreglementet for genbrugsstationen skal følges. 18

19 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald Der er meget affald, der indeholder PVC, da PVC stadig er den mest udbredte plasttype. Der findes både hårde PVC-typer uden blødgørere og bløde PVC-typer, der indeholder % pthalater. Plastaffald af PVC indeholder en række miljøbelastende stoffer, der kan give anledning til miljøproblemer i affaldshåndteringen. Affaldets chiorindhold kan ved forbrænding indvirke på dannelsen af dioxiner. Det er derfor vigtigt, at affaldets chiorindhold holdes så lavt som muligt. Da PVC-affaldet er en af chiorkilderne, skal denne fraktion så vidt muligt holdes borte fra affaldsforbrændingsanlæggene. Desuden giver røgrensning ved afbrænding af PVC dobbelt så stor affaldsmængde i form af røgrenseprodukter, som den mængde PVC, der blev brændt. PVC affald skal derfor enten genanvendes eller deponeres Indtil oparbejdningsmetoder er fundet. Det er svært at skelne ikke-pvc-affald fra PVC-affald og genanvendeligt PVC-affald fra ikkegenanvendeligt PVC-affald, men nedenstående oversigt kan bruges som retningsgivende. Genanvendeligt PVC-afffald Afløbs- og vandrør Drænrør Elrør og kabelkanaler Døre, vinduer og paneler Kloakrør Tagrender og nedløbsrør Tagplader Ikke-genanvendeligt PVC-affald Vinylgulve Kraftige presenninger og tagfolier Ventilationsslanger og armerede slanger Gummistøvler, regntøj og anden blød PVC Måtter og måttebagsider En opdateret liste kan findes på Fanø Kommunes hjemmeside Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande, samt evt. tilknyttet erhverv i by- og landzoneområder, samt for sommerhusområder og fritidshuse Beskrivelse af ordningen Genanvendeligt PVC-affald og ikke-genanvendeligt PVC-affald modtages på kommunens genbrugsstation. 19

20 16.4 Øvrige ordninger Ingen 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Imprægneret træ er træ, der helt eller delvist (f.eks. udvendige sider eller stolpeender) er behandlet med træbeskyttelsesmidler, som indeholder biologisk aktive stoffer til beskyttelse af træværk mod træødelæggende svampe og/eller skadedyr. Det omfatter både træ behandlet ved industriel træimprægnering (vakuum- og trykimprægnering m.v.) og træ behandlet ved håndværksmæssig overfladebehandling f.eks. strygning, sprøjtning eller dypning af udendørs overflader eller trækonstruktioner. Træ, der kun er overfladebehandlet med almindelig maling og træolier (linolie), er ikke omfattet, da der ikke er tale om egentlige træbeskyttelsesmidler, selvom det kan være en effektiv beskyttelse mod svampe og/eller nogle skadedyr. Miljøstyrelsen anbefaler, at man ved tvivlstilfælde håndterer træet som imprægneret. Creosotbehandlet træ og arsenbehandlet træ er farligt affald og skal behandles efter reglerne herfor. Siden 1. januar 1997 har arsenbehandling af træ været forbudt. Creosotbehandlet træ findes i f.eks. jernbanesveller, sporvejssveller og ledningsmaster. Endvidere er creosot blevet anvendt i havne og fiskelejer til både, bundgarnspæle, garn osv. Arsenbehandlet træ har bl.a. været anvendt til hegnspæle, telefonpæle, elmaster, havnestolper, byggeri f.eks. træ til altandæk, havemøbler m.m Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande i by- og landzoneområder, samt for sommerhusområder og fritidshuse Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Trykimprægneret træ modtages på kommunens genbrugsstation Øvrige ordninger Ingen 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. 20

21 18.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande i by- og landzoneområder, samt for sommerhusområder og fritidshuse Beskrivelse af ordningen Farligt affald modtages på kommunens genbrugsstation. Farligt affald kan være f.eks. Rester af maling, terpentin, lak, lim, spray-dåser, olierester, ukrudtsog skadedyrsgifte, batterier, akkumulatorer, termometre og kanyler i kanyle-bokse, støvende asbest, m.m. Trykimprægneret træ fra før 1997 og creosotimprægneret træ (sveller) Medicinrester skal afleveres på apoteket Beholdere Farligt affald skal som hovedregel afleveres i tæt emballage. Trykimprægneret træ fra før 1997 og creosot-imprægneret træ dog undtaget Kapacitet for beholdere 18.6 Anbringelse af beholdere 18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 18.8 Renholdelse af beholdere 18.9 Afhentning af farligt affald Øvrige ordninger Ingen 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen, jf. 3, nr. 41. WEEE (Elektronikskrot) dækker bl.a. kølemøbler, husholdningsapparater, fjernsyn, radioer, computere, skærme, video, højtalere, lyskilder og andet elektronisk udstyr. Batterier er farligt affald. 21

22 19.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande i by- og landzoneområder, samt for sommerhusområder og fritidshuse Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE modtages på kommunens genbrugsstation. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder 19.4 Beholdere 19.5 Kapacitet for beholdere 19.6 Anbringelse af beholdere 19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 19.8 Renholdelse af beholdere 19.9 Afhentning af WEEE Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsens 3, nr

23 20.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande i by- og landzoneområder, samt for sommerhusområder og fritidshuse Beskrivelse af ordningen Bærbare batterier og akkumulatorer modtages på kommunens genbrugsstation. Fanø Kommune har en batteribeholderordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber. En oversigt over opstillingssteder kan ses på Fanø Kommunes hjemmeside Beholdere 20.5 Kapacitet for beholdere 20.6 Anbringelse af beholdere 20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 20.8 Renholdelse af beholdere 20.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer Øvrige ordninger Enhver kan aflevere udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til distributører af bærbare batterier og akkumulatorer, der tilbyder at modtage disse. Distributører må ikke kræve betaling for at modtage udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande i by- og landzoneområder, samt for sommerhusområder og fritidshuse Beskrivelse af ordningen Nedenstående fraktioner skal afleveres på genbrugsstationen Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal sorteres på stedet og som minimum sorteres i følgende fraktioner: 1) Natursten, f.eks. granit og flint. 23

24 2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten). 3) Beton. 4) Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton. 5) Jern og metal. 6) Gips. 7) Stenuld. 8) Jord. 9) Asfalt. Det skal ved kildesortering af affaldsfraktionerne omfattet af nr. 1-4, sikres, at alt andet end mørtel og evt. armeringsjem er frasorteret og særskilt håndteret, herunder at PCB-holdig fugemateriale er identificeret, frasorteret og særskilt håndteret. Såfremt termoruder forekommer, skal disse frasorteres og om muligt genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genanvendelse, skal destrueres eller deponeres. 24

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Forslag til standardregulativ for erhvervsaffald Dato 31. august 2010 Sags id: 2862039 dok. id.: 2917996 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Generel del... 3 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Vesthimmerlands Kommune November 2010 Regulativ for husholdningsaffald Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Standardregulativ for husholdningsaffald... 5 I. Generel del...

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

HOERING. Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

HOERING. Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 54 Offentligt Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2,

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 1415 af 12/12/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

224 af 07/03 2011 Status: Gældende

224 af 07/03 2011 Status: Gældende Bek. om affald 224 af / 21 Status: Gældende Nr. 224 af 7. marts 21 Miljøministeriet Bekendtgørelse om affald Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samkøring af Affaldsbekendtgørelserne af 21.12.09 og 13.01.10

Samkøring af Affaldsbekendtgørelserne af 21.12.09 og 13.01.10 Samkøring af Affaldsbekendtgørelserne af 21.12.09 og 13.01.10 Dette dokument består af en afskrift af den nye, gældende affaldsbekendtgørelse (nr. 48 af 13.01.10), som via elektronisk tekstbehandling er

Læs mere

Nyborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nyborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nyborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Gældende fra d. 01-02-2011 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gældende fra d. 01-02-2011 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2011 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse og

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere