Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d Side 1 af 53

2 Indhold 1 Formål Lovgrundlag Definitioner Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse Ordning for dagrenovation Hvad er dagrenovation Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...10 Hjemmekompostering Beholdere...10 Ekstra sække til ekstra affald Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere...11 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...12 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af dagrenovation...13 Manglende afhentning Tilmelding/afmelding Ordning for papiraffald Hvad er papiraffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...15 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...15 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Beholdere Anbringelse af beholdere...16 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...17 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer...17 Side 2 af 53

3 10.6 Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af papiraffald...18 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...18 Særligt for storskraldsgårde/containeregårde/affaldsøer...18 Manglende afhentning Øvrige ordninger Ordning for papaffald Hvad er papaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...19 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...19 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Beholdere Anbringelse af beholdere...20 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...20 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af papaffald...21 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...21 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer...22 Manglende afhentning Øvrige ordninger Ordning for glasemballageaffald Hvad er glasemballageaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...23 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...23 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Beholdere Anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af glasemballageaffald...25 Manglende afhentning...25 Side 3 af 53

4 12.9 Øvrige ordninger Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...26 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...26 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer...26 Fællesløsninger Beholdere Anbringelse af beholdere...27 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...28 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald...29 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...29 Særligt for storskraldsgårde/containeregårde/affaldsøer...29 Manglende afhentning Øvrige ordninger Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...30 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...30 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer...30 Fællesløsninger Beholdere Anbringelse af beholdere...31 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...32 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald...33 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...33 Særligt for storskraldsgårde/containeregårde/affaldsøer...33 Manglende afhentning...33 Side 4 af 53

5 14.9 Øvrige ordninger Ordning for genbrugspladsen/genbrugsstationen Hvem gælder ordningen for Adgang til genbrugspladsen/genbrugsstationen Sortering på genbrugspladsen/genbrugsstationen Ordning for PVC-affald Hvad er PVC-affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for imprægneret træ Hvad er imprægneret træ Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for farligt affald Hvad er farligt affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...38 Viceværtordning...38 Apoteker...38 Farvehandlerordning Beholdere Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Hvad er WEEE Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...40 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...41 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Beholdere Afhentning af WEEE Øvrige ordninger Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...42 Side 5 af 53

6 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald Hvad er bygge- og anlægsaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for storskrald Hvad er storskrald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...44 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme (Vedvej ordningen)...44 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Beholdere...45 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...45 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere...46 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...46 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af storskrald...47 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...47 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer...47 Manglende afhentning Øvrige ordninger Ordning for haveaffald m.v Hvad er haveaffald m.v Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen...48 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme...49 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Afhentning af haveaffald m.v Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer...50 Manglende afhentning Øvrige ordninger...50 Hjemmekompostering...50 Flisordning...51 Side 6 af 53

7 Afbrænding af haveaffald...51 Bilag 1: Ordensreglement for Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation...52 Bestemmelser om aflevering m.v Klunsning...52 Bestemmelser om færdsel, ophold mv Straf...53 Side 7 af 53

8 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Gladsaxe Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normerer de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Side 8 af 53

9 Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget By- og Miljøforvaltningen til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk]. Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald vedtaget af Byrådet 11. marts Således vedtaget af Byrådet den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. Borgmester Karin Søjberg Holst By- og Miljødirektør Philip Hartmann 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation er f.eks.: madaffald restaffald (kartoner, snavset papir, pap og plast) 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren/grundejeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder for kolonihaveforeninger m.v., hvor borgeren/grundejeren frembringer dagrenovation. For kolonihaveforeninger m.v. gælder, at der kan ske tilbagebetaling af fællesgebyret, såfremt indehaveren er bosiddende andetsteds i kommunen i hele perioden. Tilbagebetaling sker efter ansøgning inden 1. oktober. Hvis en ejendom henstår ubeboet/ubenyttet i mere end 4 måneder, kan der ved ledighedsperiodens start ske afmelding af afhentningsgebyret. Der kan ikke foretages afmelding af fællesgebyret. Side 9 af 53

10 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning, hvor dagrenovationen indsamles fra den enkelte husstand. Hjemmekompostering Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 4. Vegetabilsk affald der hjemmekomposteres, er ikke omfattet af den etablerede indsamlingsordning. Hjemmekompostering kan foretages af f.eks.: affald fra grønsager, eks. Kartoffelskræller, blomster, frugt, kaffegrums og teblade inkl. filter, skaller, f.eks. fra nødder. I øvrigt henvises til Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af Byrådet anviste beholdere til dagrenovation. Borgere og grundejere, herunder større beboelsesejendomme, kan anvende følgende beholdere til opsamling af dagrenovation: godkendte skraldestativer (B-96 og trådstativ til 125 liters sæk) 120 ltr. beholdere (dog kun efter særlig aftale med By- og Miljøforvaltningen) I større beboelsesejendomme kan endvidere anvendes: liters beholdere 660 liters beholdere 6 m3 vippecontainere 7 m3 vippecontainere 8 m3 vippecontainere 10 m3 vippecontainere 12 m3 vippecontainere 12 m3 ophalercontainere 16 m3 ophalercontainere 24 m3 ophalercontainere I etageejendomme kan anvendes andre typer af beholdere efter særlig aftale med By- og Miljøforvaltningen. Ved anvendelse af skraldestativ skal affaldet opsamles i særlige papirsække, der udleveres ved kommunens foranstaltning. Andre sække må ikke anvendes. Hvis stativet ikke er anbragt i et helt lukket, tæt rum, skal det være forsynet med net til beskyttelse af sækken mod dyreangreb. Tømning, herunder udskiftning af sække, skal kunne foretages let og ubesværet, og således at net og stativ ikke kan forvolde skade. Ved anvendelse af 120, 400 og 660 liters beholdere til opsamling af dagrenovation isættes plastikindlæg. Efter nærmere aftale kan plastikindlæg udleveres, så repræsentanter for bebyggelsen selv kan sætte indlæggene i containerne. Side 10 af 53

11 Det påhviler borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser Byrådet træffer til sikring af beholdere. Byrådet kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. Ekstra sække til ekstra affald Hvis en husstand har ekstra affald i forbindelse med en fest eller lignende, hentes det ekstra affald i en særlig sæk, mærket "Ekstra sæk" eller i en almindelig plastik/papirsæk med et særligt manilamærke hvor der er trykt "Ekstra sæk". Oplysning om hvor sækkene og manilamærkerne kan købes, fås hos By- og Miljøforvaltningen. 9.5 Kapacitet for beholdere Byrådet afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Byrådet efter forudgående skriftlig varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Der skal være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted. Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. En sæk må i fyldt stand maksimalt veje 16 kg. Såfremt en borger/grundejer undtagelsesvis har mere affald, end det normerede antal beholdere kan rumme, kan de købe ekstra sække eller manilamærker som sættes på en almindelig sæk. Sækken hentes sammen med den øvrige dagrenovation ved næste tømning. De ekstra sække, står ikke i beholder. Oplysning om hvor sækkene kan købes, fås hos By- og Miljøforvaltningen eller på kommunens hjemmeside. 9.6 Anbringelse af beholdere Generelt Beholdere skal placeres, så det er muligt for renovatøren at hente affaldet. Adgangsvejen til beholdere skal være jævn, og arealet befæstet med f.eks. fliser, asfalt eller lignende. På standpladsen og adgangsvejen til beholderne skal der være fri gennemgangs- og arbejdshøjde overalt på mindst 2 m i højden og 1 meter i bredden. Side 11 af 53

12 Den fri plads foran beholderen/containeren skal være tilstrækkelig til, at en hensigtsmæssig afhentning af beholderen/containeren kan finde sted. Der må ikke forekomme niveauforskelle mellem den fri plads og standpladsen. Låger/døre skal kunne fastholdes i åben stilling og skal let og ubesværet kunne åbnes og lukkes af én person i oprejst stilling. Standpladsen og adgangsvejen til beholdere skal til enhver tid holdes fuldstændig rene og fri for henkastet affald, og skal til stadighed være let tilgængelige. Renholdelse påhviler grundejeren, der også har pligt til at holde beholder fri for defekter. I vinterperioden skal adgangsvej fra midten af offentlig vej til standplads være ryddet for sne og saltet/gruset, ligesom sne og is på og ved beholderne/containerne skal være fjernet, således at låg og beskyttelsesnet let kan betjenes. Eventuelle indskærpelser fra kommunen om placering, adgangsforhold, renholdelse samt beholderne og containernes reparation eller udskiftning skal straks efterkommes, med henblik på at sikre en velfungerende indsamlingsordning, jvf. 1. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme Sække og beholderne skal hos grundejere i parcel- og rækkehuse placeres på matriklen. Parcel- og rækkehuse skal anvende sække, men i særlige tilfælde kan Byog Miljøforvaltningen give tilladelse til at anvende beholdere. Standpladsen anbefales etableret med kortest mulig gangafstand fra farbar kørevej. Standpladsen hos grundejere i parcel- og rækkehuse må ikke etableres mere end maksimalt 40 meter fra en for renovationsvognen farbar kørevej (målt fra midten af vej og til beholder), uanset at den placeres i eller uden for bygninger. Såfremt anbringelsen af sække og beholdere eller adgangsvejen ikke kan overholde ovennævnte forhold skal skraldestativ eller beholder anbringes ud til skel/fortov senest på tømningsdagen kl. 6.00, dog tidligst et døgn forinden. Affaldet må ikke spærre fortovet. Er det ikke muligt, at sikre ordentligt adgangsforhold, kan der ansøges om tilladelse til at udskifte skraldestativet med en beholder. Kontakt By- og Miljøforvaltningen for at få tilladelse til at udskifte sækken med en beholder. Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Byrådet kan ved anvendelse af containere, eller i særlige tilfælde, forlange en gennemgangsbredde større end ovennævnte 1 m. I etageejendomme med affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau, skal beholderne/containerne inden afhentning anbringes i terrænniveau. Ophalercontainere skal forsynes med et identifikations nr. Nummeret/skiltet udleveres af By- og Miljøforvaltnignen. Side 12 af 53

13 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk. Uhygiejnisk affald skal være tilstrækkeligt emballeret i lukkede og tætte emballager. Sække og beholdere må ikke være beskadiget ved afhentning. 9.8 Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholderne. 9.9 Afhentning af dagrenovation Dagrenovation hentes normalt én gang om ugen. Borgere og grundejere har mulighed for at tilmelde sig 14 dags afhentning. Afhentning af dagrenovation sker normalt i tidsrummet kl By- og Miljøforvaltningen kan dog i særlige situationer eller for særlige lokaliteter dispensere fra de anførte tidspunkter. På helligdage kan indsamlingen foregå fra kl. 4.30, da modtageanlæggene lukker tidligt. Der indsamles dagrenovation på såvel hverdage som helligdage (dog ikke almindelige søndage), undtagen 25/12 og 1/1. Borgere og grundejere, der har dagrenovation som følge af nedbrud på køle- eller fryseskabe, kan bestille afhentning hos renovatøren. Affaldet hentes uden yderligere afregning. Affaldet kan efter nærmere aftale hentes uden for den regelmæssige afhentning. De ekstra udgifter forbundet hermed opkræves hos borgeren/grundejeren. Kolonihaver m.v. skal være tilmeldt indsamlingsordningen for dagrenovation i perioden 1. april-30. september. Såfremt der fremkommer dagrenovation uden for denne periode, kan kommunen kræve, at foreningen tilmeldes ordningen ud over perioden. Side 13 af 53

14 Manglende afhentning Når affaldet ikke bliver hentet, afleverer renovatøren til husstanden (så vidt det er muligt) en meddelelse om årsagen. Skyldes den manglende afhentning ikke renovatørens fejl, hentes affaldet først ved næste regelmæssige afhentning. Skyldes den manglende afhentning renovatøren, hentes affaldet senest den efterfølgende hverdag. Hvis renovatøren ikke har lagt en seddel, skal du gøre opmærksom på den manglende afhentning, ved at anmelde fejlen på Gladsaxe Kommunes hjemmeside eller ved at ringe til renovatøren. I tilfælde hvor der er sne, islag og lignende lægger renovatøren ikke nogen meddelelse om den manglende afhentning. Driftsforstyrrelser i forbindelse med vejrlig offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og hos renovatøren Tilmelding/afmelding Enhver der er omfattet af regulativet, har pligt til at betale det af Byrådet fastsatte gebyr. Til- og afmelding foretages til By- og Miljøforvaltningen. Borger/grundejer har pligt til at kontrollere, at det beløb, der fremgår af ejendomsskattebilletten, svarer til det antal beholdere, der faktisk hentes, både antal og størrelse. Er der uoverensstemmelser, skal der straks rettes henvendelse til By- og Miljøforvaltningen. Hvis der foretages ændringer af antal og størrelse af beholdere, skal boger/grundejer straks meddele det til By- og Miljøforvaltningen, så der kan foretages en regulering af beløbet på ejendomsskattebilletten. Ved regulering af beløbet opkræves det ændrede beløb fra og med den dato, hvor reguleringen finder sted. Reguleringen af gebyret finder ikke sted for perioder, hvor det ikke har været muligt at hente affaldet, for eksempel på grund af vejrlig, arbejdskonflikt med videre. Side 14 af 53

15 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Papiraffald er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnet til genanvendelse, f.eks.: aviser ugeblade reklamer brevpapir telefonbøger 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere, grundejere og kolonihavehuse m.v. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en kombineret indsamlingsordning og bringeordning for borgere, grundejere og kolonihavehuse m.v. Det er frivilligt om borgere, grundejere og kolonihaveforeninger med videre vil benytte indsamlingsordningen eller bringeordningen. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme For beboere i parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme sker indsamlingen af glas i fast opsamlingsmateriel på matriklen. Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Større ejendomme og andre samlede bebyggelser kan få hentet papir i fast opsamlingsmateriel på ejendommens matrikel enten i affaldsøer eller i storskraldsgårde. Efter aftale med Gladsaxe Kommune kan der etableres fællesløsninger i rækkehusbebyggelser (ejer og andel) og individuelle løsninger i rækkehusbebyggelser i almennyttigt boligbyggeri. Forholdene i 10.5 skal dog være opfyldt. Alle borgere kan desuden bringe papir til de opstillede genbrugsbeholdere på offentlige veje eller genbrugsstationen. Borgere, der bringer papir til genbrugsbeholderne på offentlige veje, anmodes om at benytte beholderne i dagtimerne. Enhver der er omfattet af regulativet, har pligt til at betale det af Byrådet fastsatte gebyr jf. 1. Side 15 af 53

16 Byrådet kan fastsætte og opkræve særgebyrer, hvis de i regulativet fastsatte bestemmelser ikke er overholdt. Det samme gælder hvis affaldet er forkert sorteret eller ikke er sorteret hos affaldsproducenten og derfor skal underkastes en særlige håndtering eller bortskaffelse jf. 1 og Beholdere Papir fra grundejere i parcel- og rækkehuse og større ejendomme og andre samlede bebyggelser kan hentes i beholdere. For tilmelding til ordningen kontaktes By- og Miljøforvaltningen. Gladsaxe Kommune indkøber beholdere og containere til indsamling af papir. Når grundejere og større ejendomme og andre samlede bebyggelser har modtaget beholderne, er det deres ejendom. Det er kun i forbindelse med implementeringen af den nye genbrugsordning i 2013, at Gladsaxe Kommune udleverer beholdere og containere. Før afhentning skal det øverste låg på de 2-delte beholder "låses", så det det ikke går op, og bliver ødelagt ved tømning. By- og Miljøforvaltningen kan stille krav om, at 660 liters beholdere skal være aflåselige. Følgende beholdere kan anvendes til opsamling af papiraffald: 240 liters 2-delt beholder 240 liters beholder 660 liters beholder Efter aftale med kommunen kan der anvendes større materieltyper Anbringelse af beholdere Generelt Beholdere skal placeres, så det er muligt for renovatøren at hente affaldet. Adgangsvejen til beholdere skal være jævn, og arealet befæstet med f.eks. fliser, asfalt eller lignende. På standpladsen og adgangsvejen til beholderne skal der være fri gennemgangs- og arbejdshøjde overalt på mindst 2 m i højden og 1 meter i bredden. Den fri plads foran beholderen/containeren skal være tilstrækkelig til, at en hensigtsmæssig afhentning af beholderen/containeren kan finde sted. Der må ikke forekomme niveauforskelle mellem den fri plads og standpladsen. Side 16 af 53

17 Låger/døre skal kunne fastholdes i åben stilling og skal let og ubesværet kunne åbnes og lukkes af én person i oprejst stilling. Standpladsen og adgangsvejen til beholdere skal til enhver tid holdes fuldstændig rene og fri for henkastet affald, og skal til stadighed være let tilgængelige. Renholdelse påhviler grundejeren, der også har pligt til at holde beholder fri for defekter. I vinterperioden skal adgangsvej fra midten af offentlig vej til standplads være ryddet for sne og saltes/gruset, ligesom sne og is på og ved beholderne/containerne skal være fjernet, således at låg og beskyttelsesnet let kan betjenes. Eventuelle indskærpelser fra kommunen om placering, adgangsforhold, renholdelse samt beholderne og containernes reparation eller udskiftning skal straks efterkommes, med henblik på at sikre en velfungerende indsamlingsordning, jvf. 1. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme Beholderne skal hos grundejere i parcel- og rækkehuse placeres på matriklen. Standpladsen anbefales etableret med kortest mulig gangafstand fra farbar kørevej. Standpladsen hos grundejere i parcel- og rækkehuse må ikke etableres mere end maksimalt 40 meter fra en for renovationsvognen farbar kørevej (målt fra midten af vej og til beholder), uanset at den placeres i eller uden for bygninger. Såfremt anbringelsen af beholdere/container eller adgangsvejen ikke kan overholde ovennævnte forhold skal beholderen/containerne anbringes ud til skel/fortov senest på tømningsdagen kl. 6.00, dog tidligst et døgn forinden. Affaldet må ikke spærre fortovet. Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer I Større ejendomme og andre samlede bebyggelser, hvor der er fælles materiel til papir skal skraldebilen kunne bakke hen til containeren, så der sikres en kortest mulig gangafstand fra farbar kørevej. Byrådet kan ved anvendelse af containere, eller i særlige tilfælde, forlange en gennemgangsbredde større end ovennævnte 1 m. I etageejendomme med affaldsrum og lukkede depot rum i kælderniveau, skal beholderne/containerne inden afhentning anbringes i terrænniveau Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere og containere må ikke overfyldes. Hvis der jævnligt sker overfyldning, skal grundejeren/ejendommen kontakte By- og Miljøforvaltningen med henblik at finde en løsning, som for eksempel kan være at få flere eller større beholdere/containere. Side 17 af 53

18 10.7 Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beboldere/containere på egen matrikel Afhentning af papiraffald Generelt Afhentning sker normalt i tidsrummet kl By- og Miljøforvaltningen kan dog i særlige situationer, eller for særlige lokaliteter, dispensere fra de anførte tidspunkter. Der indsamles papiraffald på såvel hverdage som helligdage, undtagen 25/12 og 1/1. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme Grundejere i parcel- og rækkehuse får hentet papir hver 4. uge på datoer fastsat af By- og Miljøforvaltningen. Afhentningsdatoerne er på kommunens hjemmeside og oplyses af renovatøren. Borgerne kan også tilmelde sig en sms-service, hvor afhentningsdato og driftsinformation oplyses. Særligt for storskraldsgårde/containeregårde/affaldsøer Større ejendomme og andre samlede bebyggelser får hentet papir hver 2. uge fastsat af By- og Miljøforvaltningen. Afhentningsdatoerne er på kommunens hjemmeside og oplyses af renovatøren. Manglende afhentning Når affaldet ikke bliver hentet, afleverer renovatøren til husstanden (så vidt det er muligt) en meddelelse om årsagen. Skyldes den manglende afhentning ikke renovatørens fejl, hentes affaldet først ved næste regelmæssige afhentning. Skyldes den manglende afhentning renovatøren, hentes affaldet senest den efterfølgende hverdag. Hvis renovatøren ikke har lagt en seddel, skal du gøre opmærksom på den manglende afhentning, ved at anmelde fejlen på Gladsaxe Kommunes hjemmeside eller ved at ringe til renovatøren. I tilfælde hvor der er sne, og lignende lægger renovatøren ikke nogen meddelelse om den manglende afhentning. Driftsforstyrrelser i forbindelse med vejrlig offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og hos renovatøren Øvrige ordninger Papir kan også afleveres på Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation, Turbinevej 10, 2730 Herlev og genbrugskuber på offentlige veje. Side 18 af 53

19 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Papaffald er alle rene og tørre papmaterialer, som er velegnet til genanvendelse, f.eks.: pap karton bølgepap paprør fra toilet- og køkkenruller æggebakker 11.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere, grundejere og kolonihaveforeninger m.v. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme Hos grundejere i parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme hentes pap sammen med storskrald. Det skal bundtes eller pakkes i klare plastsække og placeres ved bagkant af fortov. For uddybning af afhentningstidspunkt m.v. henvises til afsnit om storskrald; se 22. Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Pap hentes i materiel placeret i Storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer. For uddybning af ordningen; se 22. By- og Miljøforvaltningen kan stille krav om, at beholdere skal være aflåselige. Enhver der er omfattet af regulativet, har pligt til at betale det af Byrådet fastsatte gebyr jf. 1. Byrådet kan fastsætte og opkræve særgebyrer, hvis de i regulativet fastsatte bestemmelser ikke er overholdt. Det samme gælder hvis affaldet er forkert sorteret eller ikke er sorteret hos affaldsproducenten og derfor skal underkastes en særlige håndtering eller bortskaffelse jf. 1 og Beholdere Papaffald fra etageejendomme og andre samlede bebyggelser kan hentes i beholdere. Følgende beholdere kan anvendes til opsamling af pap: Side 19 af 53

20 660 liters beholdere 1000 liters containere 1200 liters trådbure Efter aftale med kommunen kan anvendes større materieltyper. Gladsaxe Kommune indkøber trådbure og containere til indsamling af pap. Når grundejere og større ejendomme og andre samlede bebyggelser har modtaget beholderne, er det deres ejendom. Det er kun i forbindelse med implementeringen af den nye genbrugsordning i 2013, at Gladsaxe Kommune udleverer containere/trådbure. For tilmelding til ordningen kontaktes By- og Miljøforvaltningen Anbringelse af beholdere Generelt Beholdere skal placeres, så det er muligt for renovatøren at hente affaldet. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme Grundejere i parcel- og rækkehuse samt mindre ejendomme skal placere pap i klare plastsække ved bagkant af fortov, eller bundet. Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer I Større ejendomme og andre samlede bebyggelser, hvor der er fælles materiel til pap skal skraldebilen kunne bakke hen til containeren, så der sikres en kortest mulig gangafstand fra farbar kørevej. Adgangsvejen til beholdere skal være jævn, og arealet befæstet med f.eks. fliser, asfalt eller lignende. På standpladsen og adgangsvejen til beholderne skal der være fri gennemgangs- og arbejdshøjde overalt på mindst 2 m i højden og 1 meter i bredden. Den fri plads foran beholderen/containeren skal være tilstrækkelig til, at en hensigtsmæssig afhentning af beholderen/containeren kan finde sted. Der må ikke forekomme niveauforskelle mellem den fri plads og standpladsen. Låger/døre skal kunne fastholdes i åben stilling og skal let og ubesværet kunne åbnes og lukkes af én person i oprejst stilling. Standpladsen og adgangsvejen til beholdere skal til enhver tid holdes fuldstændig rene og fri for henkastet affald, og skal til stadighed være let tilgængelige. Side 20 af 53

21 Renholdelse påhviler grundejeren, der også har pligt til at holde beholder fri for defekter. I vinterperioden skal adgangsvej fra midten af offentlig vej til standplads være ryddet for sne og saltet/gruset, ligesom sne og is på og ved beholderne/containerne skal være fjernet, således at låg og beskyttelsesnet let kan betjenes. Eventuelle indskærpelser fra kommunen om placering, adgangsforhold, renholdelse samt beholderne og containernes reparation eller udskiftning skal straks efterkommes, med henblik på at sikre en velfungerende indsamlingsordning, jvf. 1. Byrådet kan ved anvendelse af containere, eller i særlige tilfælde, forlange en gennemgangsbredde større end ovennævnte 1 m. I etageejendomme med affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau, skal beholderne/containerne inden afhentning anbringes i terrænniveau Anvendelse og fyldning af beholdere Containere/trådbure må ikke overfyldes. Hvis der jævnligt sker overfyldning, skal grundejeren/ejendommen kontakte By- og Miljøforvaltningen med henblik på at finde en løsning, som for eksempel kan være at få flere beholdere eller større beholdere/containere Renholdelse af beholdere Grundejere/ejendomme er ansvarlige for renholdelse af beboldere/containere Afhentning af papaffald Generelt Afhentning sker normalt i tidsrummet kl By- og Miljøforvaltningen kan dog i særlige situationer, eller for særlige lokaliteter, dispensere fra de anførte tidspunkter. Der indsamles papemballage på såvel hverdage som helligdage, undtagen 25/12 og 1/1. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme Grundejere i parcel- og rækkehuse samt mindre ejendomme får hentet pap hver 4. uge, sammen dag som det øvrige storskrald hentes, på datoer fastsat af By- og Miljøforvaltningen. Afhentningsdatoerne er på kommunens hjemmeside og oplyses af renovatøren. Borgerne kan også tilmelde sig en sms-service hvor afhentningsdato og driftsinformation oplyses. Side 21 af 53

22 Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Større ejendomme og andre samlede bebyggelser får hentet pap hver 2. uge fastsat af By- og Miljøforvaltningen. Afhentningsdatoerne er på kommunens hjemmeside og oplyses af renovatøren. Manglende afhentning Når papemballagen ikke bliver hentet, afleverer renovatøren til husstanden (så vidt det er muligt) en meddelelse om årsagen. Skyldes den manglende afhentning ikke renovatørens fejl, hentes affaldet først ved næste regelmæssige afhentning. Skyldes den manglende afhentning renovatøren, hentes affaldet senest den efterfølgende hverdag. Hvis renovatøren ikke har lagt en seddel, skal du gøre opmærksom på den manglende afhentning, ved at anmelde fejlen på Gladsaxe Kommunes hjemmeside eller ved at ringe til renovatøren. I tilfælde hvor der er sne, islag og lignende lægger renovatøren ikke nogen meddelelse om den manglende afhentning. Driftsforstyrrelser i forbindelse med vejrlig offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og hos Renovatøren Øvrige ordninger Pap kan afleveres på Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation, på Turbinevej 10, 2730 Herlev. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i Emballagebekendtgørelsen. Glasemballageaffald er f.eks. tomme og skyllede: glasflasker konservesglas skår af glasflasker og konservesglas 12.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere, grundejere og kolonihaveforeninger m.v. i kommunen. Side 22 af 53

23 12.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en kombineret indsamlingsordning og bringeordning for grundejere i parcel- og rækkehuse. Det er frivilligt om grundejerne i parcel- og rækkehuse vil benytte indsamlingsordningen eller bringeordningen. Ordningen er en bringeordning for beboere i større ejendomme og andre samlede bebyggelser. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme For beboere i parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme sker indsamlingen af glas i fast opsamlingsmateriel på matriklen. Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Beboere i større ejendomme og andre samlede bebyggelser skal bringe glas til de opstillede genbrugsbeholdere på offentlige veje eller Genbrugsstationen. Borgere der bringer glas til genbrugsbeholderne på offentlige veje anmodes om at benytte beholderne i dagtimerne. Byrådet kan efter ansøgning give tilladelse til anden indsamling af glasemballageaffald. Enhver der er omfattet af regulativet, har pligt til at betale det af Byrådet fastsatte gebyr jf. 1. Byrådet kan fastsætte og opkræve særgebyrer, hvis de i regulativet fastsatte bestemmelser ikke er overholdt. Det samme gælder hvis affaldet er forkert sorteret eller ikke er sorteret hos affaldsproducenten og derfor skal underkastes en særlige håndtering eller bortskaffelse jf. 1 og Beholdere Glas fra grundejere i parcel- og rækkehuse samt mindre ejendomme kan hentes i beholdere. For tilmelding til ordningen kontaktes By- og Miljøforvaltningen. Gladsaxe Kommune indkøber beholdere til indsamling af glas. Når grundejere har modtaget beholderne, er det deres ejendom. Det er kun i forbindelse med implementeringen af den nye genbrugsordning i 2013, at Gladsaxe Kommune udleverer beholdere og containere. By- og Miljøforvaltningen kan stille krav om, at beholdere skal være aflåselige. Side 23 af 53

24 Følgende beholdere kan anvendes til opsamling af glas: 240 liters 2-delte beholdere 12.5 Anbringelse af beholdere Beholdere skal placeres, så det er muligt for renovatøren at hente affaldet. Standpladsen anbefales etableret med kortest mulig gangafstand fra farbar kørevej. Standpladsen hos grundejere i parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme må ikke etableres mere end maksimalt 40 meter fra en for renovationsvognen farbar kørevej (målt fra midten af vej og til beholder), uanset at den placeres i eller uden for bygninger. Adgangsvejen til beholdere skal være jævn, og arealet befæstet med f.eks. fliser, asfalt eller lignende. På standpladsen og adgangsvejen til beholderne skal der være fri gennemgangs- og arbejdshøjde overalt på mindst 2 m i højden og 1 meter i bredden. Den fri plads foran beholderen/containeren skal være tilstrækkelig til, at en hensigtsmæssig afhentning af beholderen/containeren kan finde sted. Der må ikke forekomme niveauforskelle mellem den fri plads og standpladsen. Låger/døre skal kunne fastholdes i åben stilling og skal let og ubesværet kunne åbnes og lukkes af én person i oprejst stilling. Standpladsen og adgangsvejen til beholdere skal til enhver tid holdes fuldstændig rene og fri for henkastet affald, og skal til stadighed være let tilgængelige. Renholdelse påhviler grundejeren, der også har pligt til at holde beholder fri for defekter. I vinterperioden skal adgangsvej fra midten af offentlig vej til standplads være ryddet for sne og saltet/gruset, ligesom sne og is på og ved beholderne/containerne skal være fjernet, således at låg og beskyttelsesnet let kan betjenes. Eventuelle indskærpelser fra kommunen om placering, adgangsforhold, renholdelse samt beholderne og containernes reparation eller udskiftning skal straks efterkommes, med henblik på at sikre en velfungerende indsamlingsordning, jvf. 1. Såfremt anbringelsen af beholdere/containere eller adgangsvejen ikke kan overholde ovennævnte forhold skal beholderen/container anbringes ud til skel/fortov senest på tømningsdagen kl. 7.00, dog tidligst et døgn forinden. Affaldet må ikke spærre fortovet Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere og containere må ikke overfyldes. Hvis der jævnligt sker overfyldning, skal Side 24 af 53

25 grundejeren/ejendommen kontakte By- og Miljøforvaltningen med henblik på at finde en løsning som for eksempel kan være at få flere eller større beholdere/containere Renholdelse af beholdere Grundejere i parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme er ansvarlige for renholdelse af beholdere på egen matrikel Afhentning af glasemballageaffald Afhentning sker normalt i tidsrummet kl By- og Miljøforvaltningen kan dog i særlige situationer, eller for særlige lokaliteter, dispensere fra de anførte tidspunkter. Der indsamles glas på såvel hverdage som helligdage, undtagen 25/12 og 1/1. Manglende afhentning Når glasemballagen ikke bliver hentet, afleverer renovatøren til husstanden (så vidt det er muligt) en meddelelse om årsagen. Skyldes den manglende afhentning ikke renovatørens fejl, hentes affaldet først ved næste regelmæssige afhentning. Skyldes den manglende afhentning renovatøren, hentes affaldet senest den efterfølgende hverdag. Hvis renovatøren ikke har lagt en seddel, skal du gøre opmærksom på den manglende afhentning, ved at anmelde fejlen på Gladsaxe Kommunes hjemmeside eller ved at ringe til renovatøren. I tilfælde hvor der er sne, islag og lignende lægger renovatøren ikke nogen meddelelse om den manglende afhentning. Driftsforstyrrelser i forbindelse med vejrlig offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og hos renovatøren Øvrige ordninger Glas kan også afleveres på Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation, Turbinevej 10, 2730 Herlev og genbrugskuber på offentlige veje. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Side 25 af 53

26 Metalemballageaffald er f.eks. tomme og skyllede: dåser til drikkevarer (uden pant) konservesdåser 13.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere, grundejere og kolonihavehuse mv. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning. Det er obligatorisk at bruge indsamlingsordningen. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme Indsamling af metalemballage sker i fast opsamlingsmateriel på grundejerens matrikel. Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Større ejendomme og andre samlede bebyggelser får også hentet metalemballage i fast opsamlingsmateriel på ejendommens matrikel enten i affaldsøer eller i storskraldsgårde. Fællesløsninger Efter aftale med Gladsaxe Kommune kan der etableres fællesløsninger i rækkehusbebyggelser (ejer og andel) og individuelle løsninger i rækkehusbebyggelser i almennyttigt boligbyggeri, dog ikke i kombination med en fælles løsning. Forholdene i 13.5 skal være opfyldt, hvis der vælges Individuelle løsninger. Enhver der er omfattet af regulativet, har pligt til at betale det af Byrådet fastsatte gebyr jf. 1. Byrådet kan fastsætte og opkræve særgebyrer, hvis de i regulativet fastsatte bestemmelser ikke er overholdt. Det samme gælder hvis affaldet er forkert sorteret eller ikke er sorteret hos affaldsproducenten og derfor skal underkastes en særlige håndtering eller bortskaffelse jf. 1 og Beholdere Metalemballage fra grundejere, større ejendomme og andre samlede bebyggelser hentes i beholdere. For tilmelding til ordningen kontaktes By- og Miljøforvaltningen. Gladsaxe Kommune indkøber i 2013 beholdere og containere til indsamling af metal. Gladsaxe Kommune indkøber beholder og containere til indsamling af metal. Når grundejere og større ejendomme og andre samlede bebyggelser har modtaget Side 26 af 53

27 beholderne, er det deres ejendom. Det er kun i forbindelse med implementeringen af den nye genbrugsordning i 2013, at Gladsaxe Kommune udleverer beholdere og containere. Før afhentning skal det øverste låg på de 2-delte beholder "låses", så det ikke går op, og bliver ødelagt ved tømning. By- og Miljøforvaltningen kan stille krav om, at 660 liters beholderne skal være aflåselige. Følgende beholder kan anvendes til opsamling af metalemballage: 240 liters 2-delt beholder 240 liters beholder 660 liters beholder Efter aftale med Gladsaxe Kommune kan anvendes større materieltyper Anbringelse af beholdere Generelt Beholdere skal placeres, så det er muligt for renovatøren at hente affaldet. Adgangsvejen til beholdere skal være jævn, og arealet befæstet med f.eks. fliser, asfalt eller lignende. På standpladsen og adgangsvejen til beholderne skal der være fri gennemgangs- og arbejdshøjde overalt på mindst 2 m i højden og 1 meter i bredden. Den fri plads foran beholderen/containeren skal være tilstrækkelig til, at en hensigtsmæssig afhentning af beholderen/containeren kan finde sted. Der må ikke forekomme niveauforskelle mellem den fri plads og standpladsen. Låger/døre skal kunne fastholdes i åben stilling og skal let og ubesværet kunne åbnes og lukkes af én person i oprejst stilling. Standpladsen og adgangsvejen til beholdere skal til enhver tid holdes fuldstændig rene og fri for henkastet affald, og skal til stadighed være let tilgængelige. Renholdelse påhviler grundejeren, der også har pligt til at holde beholder fri for defekter. I vinterperioden skal adgangsvej fra midten af offentlig vej til standplads være ryddet for sne og saltet/gruset, ligesom sne og is på og ved beholderne/containerne skal være fjernet, således at låg og beskyttelsesnet let kan betjenes. Eventuelle indskærpelser fra kommunen om placering, adgangsforhold, renholdelse samt beholdernes og containernes reparation eller udskiftning skal straks efterkommes, med henblik på at sikre en velfungerende indsamlingsordning, jvf. 1. Side 27 af 53

28 Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme Beholderne skal hos grundejere i parcel- og rækkehuse placeres på matriklen. Standpladsen anbefales etableret med kortest mulig gangafstand fra farbar kørevej. Standpladsen hos grundejere i parcel- og rækkehuse må ikke etableres mere end maksimalt 40 meter fra en for renovationsvognen farbar kørevej (målt fra midten af vej og til beholder), uanset at den placeres i eller uden for bygninger. Såfremt anbringelsen af beholdere/container eller adgangsvejen ikke kan overholde ovennævnte forhold skal beholderen/containerne anbringes ud til skel/fortov senest på tømningsdagen kl. 7.00, dog tidligst et døgn forinden. Affaldet må ikke spærre fortovet. Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Beholderne skal anbringes på matriklen. Standpladsen anbefales etableret med kortest mulig gangafstand fra farbar kørevej. Standpladsen må ikke etableres mere end maksimalt 40 meter fra en for renovationsvognen farbar kørevej (målt fra midten af vej og til beholder), uanset at den placeres i eller uden for bygninger. Såfremt anbringelsen af beholdere/containere eller adgangsvejen ikke kan overholde ovennævnte forhold skal beholderen/containerne anbringes ud til skel/fortov senest på tømningdagen kl. 7.00, dog tidligst et døgn forinden. Affaldet må ikke spærre fortovet. Byrådet kan ved anvendelse af containere, eller i særlige tilfælde, forlange en gennemgangsbredde større end ovennævnte 1m. I etageejendomme med affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau, skal beholderne/containerne inden afhentning anbringes i terrænniveau Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere og containere må ikke overfyldes. Hvis der jævnligt sker overfyldning, skal grundejeren/ejendommen kontakte By- og Miljøforvaltningen med henblik at finde en løsning, som for eksempel kan være at få flere eller større beholdere/containere Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere/containere på egen matrikel. Side 28 af 53

29 13.8 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald Generelt Afhentning sker normalt i tidsrummet kl By- og Miljøforvaltningen kan dog i særlige situationer, eller for særlige lokaliteter, dispensere fra de anførte tidspunkter. Der indsamles metalaffald på såvel hverdage som helligdage, undtagen 25/12 og 1/1. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme Grundejere i parcel- og rækkehuse får hentet metalemballage hver 8. uge på datoer fastsat af By- og Miljøforvaltningen. Afhentningsdatoerne er på kommunens hjemmeside og oplyses af renovatøren. Borgerne kan også tilmelde sig en sms-service hvor afhentningsdato og driftsinformation oplyses. Særligt for storskraldsgårde/containeregårde/affaldsøer Større ejendomme og andre samlede bebyggelser får hentet metalemballage hver 2. uge på datoer fastsat af By- og Miljøforvaltningen. Afhentningsdatoerne er på kommunens hjemmeside og oplyses af renovatøren. Manglende afhentning Når metalemballagen ikke bliver hentet, afleverer renovatøren til husstanden (så vidt det er muligt) en meddelelse om årsagen. Skyldes den manglende afhentning ikke renovatørens fejl, hentes affaldet først ved næste regelmæssige afhentning. Skyldes den manglende afhentning renovatøren, hentes affaldet senest den efterfølgende hverdag. Hvis renovatøren ikke har lagt en seddel, skal du gøre opmærksom på den manglende afhentning, ved at anmelde fejlen på Gladsaxe Kommunes hjemmeside eller ved at ringe til renovatøren. I tilfælde hvor der er sne, islag og lignende lægger renovatøren ikke nogen meddelelse om den manglende afhentning. Driftsforstyrrelser i forbindelse med vejrlig offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og hos renovatøren Øvrige ordninger Metalemballage kan også afleveres på Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation, Turbinevej 10, 2730 Herlev Side 29 af 53

30 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Plastemballage er f.eks. tomme og skyllede: plastflasker til drikkevarer plastdunke grøntsagsbakker plastbeholder plastfolie plastposer plastlåg Plastflasker og -dunke må ikke have indeholdt farlige kemikalier Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere, grundejere og kolonihaveforeninger m.v. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning. Det er obligatorisk at bruge indsamlingsordningen. Særligt for parcel- og rækkehuse og mindre ejendomme Indsamling af plastemballage sker i fast opsamlingsmateriel på grundejerens matrikel. Særligt for storskraldsgårde/containergårde/affaldsøer Større ejendomme og andre samlede bebyggelser får også hentet plastemballage i fast opsamlingsmateriel på ejendommens matrikel enten i affaldsøer eller i storskraldsgårde. Fællesløsninger Efter aftale med Gladsaxe Kommune kan der etableres fællesløsninger i rækkehusbebyggelser (ejer og andel) og individuelle løsninger i rækkehusbebyggelser i almennyttigt boligbyggeri, dog ikke i kombination med en fælles løsning hvis der vælges individuelle løsninger. Forholdene i 14.5 skal dog være opfyldt. Enhver der er omfattet af regulativet, har pligt til at betale det af Byrådet fastsatte gebyr jf. 1. Side 30 af 53

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 11-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-10-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLD 1 Formål...5 2 Lovgrundlag...5 3 Definitioner...5 4 Gebyrer...5 5 Klage m.v...6 6 Overtrædelse og straf...6 7 Bemyndigelse...6 8 Ikrafttrædelse...6

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

9.6 Anbringelse af beholdere

9.6 Anbringelse af beholdere 8 Regulativ for husholdningsaffald (25. februar 2011) NB! Forkert underskrift. 9.3 Beskrivelse af ordningen Dagrenovation og dagrenovationslignende affald, der ikke bliver indsamlet med henblik på genanvendelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-11-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Varde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra den 1. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...3 2 LOVGRUNDLAG...3 3 DEFINITIONER...3 4 GEBYRER...4 5 KLAGE M.V....4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF...4 7 BEMYNDIGELSE...5

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-03-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 28. APRIL 2016 U D K A S T

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 28. APRIL 2016 U D K A S T Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 28. APRIL 2016 U D K A S T 2 Indhold 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune INDLEDNING 3 1 FORMÅL 4 2 LOVGRUNDLAG 4 3 DEFINITIONER 4 4 GEBYRER 5 5 KLAGE M.V. 5 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF 5 7 BEMYNDIGELSE 6 8 IKRAFTTRÆDELSE 6

Læs mere

Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere