Udmøntning af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 for rektor Anne Vandsø Madsen, Herning HF og VUC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 for rektor Anne Vandsø Madsen, Herning HF og VUC."

Transkript

1 Udmøntning af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 for rektor Anne Vandsø Madsen, Herning HF og VUC. I medfør af bestyrelsens bemyndigelse jf. referat fra bestyrelsesmøde 11. september 2012 til at indgå resultatlønskontrakt med skolens rektor med virkning fra august 2012 fastsættes følgende udmøntning: Resultatopgørelsesperiode Kontrakten omfatter resultatopgørelsesperioden: 1. august 2012 med opgørelse af resultater pr. 31. juli Vurdering af målopfyldelse Ved udløbet af resultatperioden udarbejder rektor en samlet rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. Det beskrives, i hvilken udstrækning kontraktens må er opfyldt. Evalueringen af målopfyldelsen er foretaget af bestyrelsesformanden i dialog med rektor. Bestyrelsesformanden forelægger rektors rapport samt formandens vurdering af målopfyldelsen til endelig beslutning i bestyrelsen. I forlængelse af drøftelsen, herunder dialog med rektor, beslutter bestyrelsen, i hvilken grad der er sket opfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. Indsatsområderne, deres vægtning, mål og dokumentation for målopfyldelsesgrad er beskrevet i nedenstående. Indsatsområder og resultatmål under basisrammen Resultatkontrakten tager udgangspunkt i implementering af både langsigtede og kortsigtede indsatsområder i skolens strategiplan Herning HF og VUC - på vej mod 2017 Resultatmålene for er baseret på implementering af skolens 6 prioriterede fokusområder i skoleåret. Økonomisk ramme Kontrakten omfatter to rammer: 1. Basisrammen hvor bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Der kan maksimalt udbetales kr. under basisrammen. 2. Ekstrarammen der skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer, herunder indsats mod frafald. Der kan maksimalt udbetales kr. under ekstrarammen. Indsatsområde 1) Skolens fysiske rammer afspejler et aktivt studiemiljø og et attraktivt arbejdsmiljø Følgende faktorer indgår i vurdering af målopfyldelsen: Implementering af samtlige mål, elevtilfredshedsundersøgelsens (efteråret 2012) og medarbejdertilfredshedsundersøgelsens (foråret 2013) vurdering af tilfredshed med skolens fysiske rammer. Resultatmål Dokumentation Vægtning Målopfyldelse Ombygning af skolens administration, kontorarealer og studievejledningsområde Ombygningen var klar til endelig ibrugtagning nov. 12 Renovering af naturfagslokaler Afsluttet oktober 12 Udvikling af aktive studiemiljøer Udvidelse/renovering af fitnesslokale, indkøb af nye redskaber, elevaftale med Fitnessworld, øget samarbejde med elevråd om cafe-arrangementer, 1

2 Etablering af lærerarbejdspladser Etablering af personalerum morgensamlinger, en anderledes skoledag, frivillig idræt mm. 30 lærerarbejdspladser blev taget i brug januar 2013 skolens bygningsudvalg har indhentet tilbud og sat gang i processen, som endnu ikke er afsluttet 4% 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen: Vurdering af tilfredshed vedr. personlig arbejdsplads/arbejdsstation +13 Elevtrivselsundersøgelsen: Vurdering af tilfredshed med skolens studiemiljø: +15 Resultatmål 1 vægter: 20 %. Hvert delmål vægter 4 % Samlet målopfyldelse: 96% Indsatsområde 2) Pædagogisk udvikling Rektor fremlæger en beskrivelse af de tiltag og resultater, skolen har opnået. Elevtilfredshedsundersøgelsen indgår i vurderingen af tilfredshed i målinger vedrørende undervisning og skolens omdømme. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen indgår i vurderingen af en bedre medarbejdertilfredshed i målinger vedrørende skolens omdømme og udviklingsorientering. Resultatmål Dokumentation Vægtning Målopfyldelse Afvikling af pædagogiske dage med fokus på aktivt læringsrum og pædagogisk fornyelse I november blev der afholdt pæd. dag om Cooperative Learning, og i januar var temaet for en pæd. dag klasserumsledelse, motivation og elevaktiverende Udvikling af lærerteamsamarbejde på HF og AVU Udvikling af brugen af elektroniske konferencer til teamkommunikation Implementering af virtuel undervisning i tysk Udvikling af IT-didaktisk pædagogik / brugen af sociale medier i undervisningen undervisning. Alle teamledere på HF har genenmgået et seminar med fokus på det forpligtende teamsamarbejde. Herefter er der løbende fulgt op på samarbejdet i tutorteams. PÅ AVU er teamfunktionerne reformuleret, og der er indført skemalagte teammøder. Lærerne udnytter Ludus Web konferencerne til kommunikation mellem lærere, vejledere og ledelse om klasser/elever I skoleåret er gennemført et tysk C/B virtuelt forløb. I alt 44 kursister har deltaget 4 lærere fra 3 forskellige afdelinger har været på et omfattende Web2 efteruddannelsesforløb. I skoleåret deltager yderligere 15 4% 90% 4% 75% 4% 90% 2

3 Implementering af skolens pædagogiske forsøgs- og udviklingsprojekter lærere i Web2 kurset. Der er udarbejdet en itkompetenceudviklingsplan , som iværksættes august Programmerne Urkund og ReStudy er taget i brug. Projektet Lektieinkluderende undervisning er implementeret på AVU. Portfolio-projektet, Ensomme Unge samt tværfaglighed og anvendelsesorientering i HF Kreativ er ligeledes implementeret. Asperger linjen har afsluttet de første HF-elever på den 2-årige forsøgsbevilling fra UVM, og skolen har fået nye forsøgsmidler til oprettelse af en ny aspergerklasse. Endvidere har skolen deltaget i 2. fase af UVM s rammeforsøg med fleksible tilrettelæggelsesformer med start i august 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen: Vurdering af tilfredshed vedr. skolens omdømme: +6 Vurdering af tilfredshed vedr. skolens udviklngsorientering: +9 Elevtrivselsundersøgelsen: Vurdering af tilfredshed med skolens undervisere: +7 Vurdering af tilfredshed med undervisningen: +5 Resultatmål 2 vægter: 24 %. Hvert delmål vægter 4 %. Samlet målopfyldelse: 92,50% Indsatsområde 3) Videndeling og kompetenceudvikling - styrkede muligheder for erfaringsudveksling og videndeling Intranettet er etableret og velfungerende ved skoleårets afslutning. Ledelsen fremlægger en beskrivelse af de tiltag og resultater, skolen har opnået. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen indgår i vurderingen af et tilfredsstillende resultat i målinger vedrørende mulighed for faglig og personlig udvikling. Resultatmål Dokumentation Vægt Målopfyldelse ning Udvikling og implementering af intranet Skolens info-net er udviklet og taget i brug januar 2013 Etablering af procedurer for videndeling Ajourføring af skolens udvalgsstruktur med udgangspunkt i øget videndeling Der er udviklet tiltag til øget videndeling i teams, faggrupper og på tværs af afdelinger ved fælles pædagogiske dage og pædagogiske møder. Arbejdet fortsætter i næste skoleår, da vi fortsat har videndeling som indsatsområde Skolens strategiudvalg har udarbejdet ny forretningsorden. MIO-udvalget er omstruktureret til et samarbejdsudvalg parallelt med en arbejdsmiljøorganisering (AMO). Alle dagordener/referater er nemt tilgængelige på info-nettet 3% 35% 3% 80% 3

4 Udvikling af en overordnet kompetenceudviklingsplan Fortsat implementing af intern efteruddannelse i anerkendende kommunikation og relationskompetence Der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for det pædagogiske personale. Udviklingsplanen fortap-gruppen er endnu ikke udarbejdet I efteråret 2012 gennemførte den sidste halvdel af skolens lærere et 37-timers internt kursus i den vanskelige samtale. Evalueringerne fra både foråret og efteråret viste stor tilfredshed med kursets direkte anvendelsesmuligheder. De opnåede kompetencer søges anvendt bedst muligt i sammensætningen af tutorteams. Anerkendende kommunikation indgår endvidere som tema i det mini-pixi-pædagogikumkursus, som alle nye lærere uden pædagogikum tilbydes. 3% 80% Resultatmål 3 vægter 15 %. Hvert delmål vægter 3 % Samlet målopfyldelse: 79,00% Indsatsområde 4) Omverden og markedsføring - Skolens pædagogiske profil er kendt og anerkendt Rektor fremlægger en beskrivelse af de tiltag og resultater, skolen har opnået. Elevtilfredshedsundersøgelsen og medarbejdertilfredshedundersøgelsen indgår i vurderingen af et tilfredsstillende resultat i målinger vedrørende skolens image og omdømme. Resultatmål Dokumentation Vægt Målopfyldelse ning Der er afviklet en anderledes skoledag med fokus på styrkelse af skolens interne profil Den 6. november afvikledes en kreativ, innovativ skoledag. En stor succes, som videreføres i næste skoleår Der er udviklet og implementeret et nyt hjemmesidekoncept Der er udviklet en ny designmanual Der er udviklet nye brobygningsforløb til folkeskolen Der er arbejdet konsekvent med mediedækning Hjemmsiden er udviklet i samarbejde med 7 andre VUC er med vores kommunikationsmearbejdere som primær drivkræft. Hjemmesiden blev taget i brug i august 2013 Designmanual samt nyt logo er udviklet i foråret Vi forventer at manualen er klar til ibrugtagning i efteråret 2013 Kemi/dansk og historie har udviklet et middelalder tema, hvor en 2. HF-klasse overtager undervisningen på en folkeskole for en dag. Brobygningen har ikke været muligt at gennemføre i skoleåret. Internt har skolens kerneværdier og vision været markedsført via en anderledes skoledag samt et tættere samarbejde med skolens elevråd. Der er indkøbt flere info-boards, og skolens hjemmeside og facebook er dynamiske og opdaterede. Der er samarbejdet med HF2-Net 3% 80% 3% 80% 4

5 Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen: Vurdering af tilfredshed med skolens omdømme: +6 Vurdering af skolens image: +12 gruppen om mediedækning af HF, og der har været særlig fokus på markedsføring af Studenterkurset. Mediedækning af VUC er sket både lokalt og i samarbejde med VUC-lederforeningens fælles PRudvalg. Skolens pædagogiske profil er endvidere styrket eksternt qua diverse konferencer, hvor skolens lærere har bidraget med oplæg om HF-Kreativ, Portfolio projektet og lektieinkluderende undervisning. Elevtrivselsundersøgelsen: Vurdering af elevtrivsel: +2 Vurdering af tilfredshed med skolens omdømme (vil du anbefale skolen til andre): +5 Resultatmål 4 vægter 15 %. Hvert delmål vægter 3 % Samlet målopfyldelse: 92,00 % Indsatsområde 5) Styrkelse af skolens uddannelsestilbud Rektor fremlægger en beskrivelse af de trufne beslutninger og heraf afledte konsekvenser ift. eventuelt nye uddannelsestiltag. Der er udviklet et eller flere AVU-uddannelsesforløb i samarbejde med relevante partnere. Resultatmål Dokumentation Vægt Målopfyldelse ning Afklaring af SK-udbuddet med heraf følgende beslutning om fortsat udbud august 2013 Skolen havde kun 8 ansøgere til studenterkurset på trods af øget PR.. Det blev besluttet ikke at oprette en ny klasse på dette grundlag. 2 elever blev henvist til et andet SK-tilbud, mens 6 elever blev optaget på HF2. 4% 80% Beslutning om alternative HF2- HF e-tilrettelæggelser fra august 2013 Nye AVU aktivitetstiltag I januar 2012 startede 34 elever på en HF- enkeltfagpakke / HF2½, som gjorde det muligt for unge at påbegynde en HFuddannelse til januar og efterfølgende søge ind på det 2-årige HF til august. HF-Kreativ blev søsat med en enkelt klasse august 2012 HF-lektielet starter en ny klasse, således at skolen i 2013 har 2 lektielette klasser. Der er indgået aftale med Herning Elite om optag af unge elitesportudøvere Der er gennemført et kombineret AMU- FVU opkvalificeringsforløb for fængselspersonale, og der er realiseret 2 4% 70% 5

6 FVU fuldtidshold. AVU har gennemført det regionale udviklingsprojekt med lektieklasse nr. 2, og der er udviklet ½ års forløb i dansk, matematik og engelsk som forberedelse til optag på erhvervsuddannelserne. Resultatmål: Resultatmål 5 vægter 12 %. Hvert delmål vægter 4 % Samlet målopfyldelse: 83,33% Indsatsområde 6) Styrket organisering og kvalitetssikring Rektor fremlægger en beskrivelse af de implementerede tiltag. Personalepolitikker og udarbejdelse af elektronisk personalehåndbog er afsluttet og sat i drift. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen indgår i vurderingen af et tilfredsstillende resultat i målinger vedrørende Herning HF og VUC som en udviklingsorienteret og veldreven skole. Resultatmål Dokumentation Vægt Målopfyldelse ning Implementering af organisationsstrukturen, herunder beskrivelse af organisering, ansvar og opgavefordeling på alle niveauer. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser og opgavefordeling for ledelse, faglige funktionsledere, studievejledere samt administrativt personale. Ansvarsområder og strukturel organisering fremgår af skolens organisationsdiagram. Alle informationer er tilgængelige for 3,5% 100% Systematisk kvalitetssikring, herunder beskrivelse og implementering af skolens evaluerings- og kvalitetssikring medarbejderne på infonettet. En samlet beskrivelse af både generelle, lovpligtige og afdelingsopdelte evalueringsprocedurer er tilgængelig for alle medarbejdere på infonettet. Både medarbejder- og elevtilfredshedsundersøgelser er systematiseret. 3,5% 100% Videreudvikling af skolens samlede personalepolitikker Udarbejdelse af en elektronisk personalehåndbog Skolens samlede personalepolitikker er færdigformuleret, godkendt af SU og offentliggjort på infonettet sammen med diverse regler og forretningsgange på skolen Der er opbygget en omfattende, velfungerende elektronisk personalehåndbog, som blev taget i brug sammen med skolens infonet i januar ,5% 100% 3,5% 100% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Vurdering af skolens udvklingsorientering:+9 Vurdering af skolen som en veldreven skole:+16 Resultatmål 6 vægter 14 %. Hvert delmål vægter 3,5 % Samlet målopfyldelse: 100% 6

7 EKSTRARAMME Indsatsområde: Fastholdelse og særlig indsats mod fravær og frafald Flest mulige HF- og AVU elever skal have mulighed for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Skolens forpligtelse til at medvirke til opnåelsen af 95 % målsætningen stiller særlige krav til skolens arbejde med fastholdelse. En del af dette arbejde ligger i udslusningsvejledningen, hvor vi skal sikre, at de elever/kursister som af forskellige grunde ikke kan gennemføre en HF/AVU uddannelse sikres overdragelse til andre uddannelser/ andre understøttende tiltag. Skolens fleksibilitet mht. løbende optag efter skolestart muliggør, at elever/kursister kan påbegynde en uddannelse med det samme og ikke skal vente et år eller ½ år på optag. Rektor udarbejder beskrivelse af resultatmål a, b, c, d, e. Resultatmål f) opgøres kvantitativt. Resultatmål Der er udarbejdet en samlet fastholdelsesstrategi for hele skolen Der er udarbejdet og implementeret afdelingsstrategier for tidlig indsats mod fravær Der er udviklet et værktøj til systematisk og kvalitativ registrering af årsager til fravær Dokumentation Der er udarbejdet såvel en samlet fastholdelsesstrategi som afdelingsopdelte procedurer for håndtering af og opfølgning på fravær. Diverse understøttende tiltag som lektiecafe, skriveparadis, 5-parts samtaler, tutorordning på HF-enkeltfag, lærerefteruddannelse i relationskompetence samt opbygning af et socialt integrerende studiemiljø indgår som del af skolens fastholdelsestrategi. I foråret 2012 blev fastholdelsesstrategien formuleret og implementeret med fokus på tidlig indsats i forhold til bekymringskursister, faglige og relationelle understøttende tiltag via tutor, coach og psykolog. I foråret 2013 er fastholdelsesstrategien og fraværsprocedurerne revideret. Hver afdeling har i foråret 13 udarbejdet yderligere strategier til fastholdelse og fraværsopfølgning. Der er stilllet skærpede krav til elevernes egne fraværsregistreringer og dokumentation af årsager til fravær i Ludus. Dise informationer er fulgt tæt op af tutorteam og vejledere. Lærernes kommunikation omkring årsager til fravær og efterfølgende fastholdelsestiltag i forhold til den enkelte elevs er kommunikeret gennem konferencer i Ludus. Henvisning til coach og psykolog er systematiseret på baggrund af årsager til fravær. Der er udviklet et værktøj til systematisk registrering af fastholdelse af målgruppen løbende optag efter skolestart Registrering af elever i løbende optag efter skolestart 2012 har afdækket en frafaldstruet gruppe, hvor tutorarbejde og samspil med studievejledning, coach og psykolog dog har medvirket til fastholdelsen. 40 elever på HF2 er optaget efter skolestart-dagen og til sidst i december. Heraf er 22 stadigt tilmeldt. Frafaldsårsagerne for de 18 er oftest af privat karakter kun 2 er gået videre i anden uddannelse. Der er udviklet et værktøj til systematisk og kvalitativ vurdering af den fastholdelsesindsats elevcoach og psykolog yder. Der er løbende en tæt dialog mellem vejledning, coach, ledelse og psykolog om vurderingen af fastholdelsesindsatsen. 60 elever har i skoleåret anvendt skolens psykologordning. Eleverne fordeler sig over alle afdelinger: OBU, AVU, HFe, 2 årigt HF, 2½ årigt HF og Aspergerlinien. Antallet fordeler sig jævnt over alle afdelinger, dog flest fra det 2-årige HF. Ca. 15 % af eleverne er 7

8 drenge. Ud af de 60 elever har 11 afbrudt deres uddannelse på skolen, mens 49 elever enten har afsluttet uddannelsen med en eksamen eller stadig følger undervisning her i huset.i følge psykologens vurdering er der tale om elever, som ikke ville have fuldført deres uddannelse uden støtte fra coach/psykolog. Frafaldet skal være reduceret med 5 % på både HF2, Hfe og AVU-uddannelserne. Gennemførselsprocenten for det 2-årige hf blev forbedret med 8% fra 72% i 2011 til 78% i Det er ikke lykkedes yderligere at forbedre procentsatsen med 5% på alle uddannelserne. Der har dog været en positiv udvikling på 3% i gennemførselsprocenten på eksamensbærende fag på både hf-enkeltfag og det 2-årige hf, mens AVU har forbedret eksamensgennemførselsprocenten med 5%. (bilag a) Målopfyldelse i alt indenfor basisrammen: 91,1 % Målopfyldelse i alt indenfor ekstrarammen: 67,0 % Herning den 17. september 2013 Ole Mynster Herold Formand Anne Vandsø Madsen Rektor 8

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Strategi for Herning HF og VUC på vej mod 2017 (pixi-udgave)

Strategi for Herning HF og VUC på vej mod 2017 (pixi-udgave) Strategi for Herning HF og VUC på vej mod 2017 (pixi-udgave) Indsatsområder De fysiske rammer afspejler et inspirerende uddannelsesmiljø og et attraktivt arbejdspladsmiljø Skolen er velorganiseret og arbejder

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Konkrete indsatsområder 2012 2013

Konkrete indsatsområder 2012 2013 Konkrete indsatsområder 2012 2013 Implementering af indsatsområder Der er udvalgt 6 overordnede indsatsområder i perioden 2012-2017: Fysiske rammer udvikling af studiemiljø og arbejdsmiljø Pædagogiske

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Udmøntning af resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Udmøntning af resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Udmøntning af resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets

Læs mere

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Hjemmel og deltagere i forhandlingen Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og direktør Tue Sanderhage

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

RESULTATLØNSKONTRAKT. for. Rektor Anders Kloppenborg

RESULTATLØNSKONTRAKT. for. Rektor Anders Kloppenborg BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS 220-3460 BIRKERØD DANMARK RESULTATLØNSKONTRAKT for Rektor Anders Kloppenborg 23. august 2017 Grundlag og rammer Jf. skrivelse fra Ministeriet

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt.

Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt. Resultatlønskontrakt for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC for perioden 1/8 2012-31/7 2013 Parterne og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for TH. LANGS HF &VUC ved formand

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering

Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering Resultatkontrakt AMU- Vest Afrapportering 1. Indledning Der er ved indgåelse af resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og direktøren aftalt, at de i det følgende beskrevne resultatmål udgør grundlaget

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv Resultatlønskontrakt 2016-17 Målrapportering i kursiv Formål med kontrakten Formålet med resultatlønskonceptet er at fokusere på de strategiske indsatsområder og i denne proces at understøtte bestyrelsens

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august juli 2017.

Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august juli 2017. Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august 2016 31. juli 2017. 1.0 Formål Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed, synlighed

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland NTAKT HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for Rektor Ruth Kirkegaard for perioden 1. august 2015 31. juli 2016 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 med afrapportering og udmøntningsgrad 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Baggrund Denne kontrakt er udfærdiget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen Afrapportering Resultatlønskontrakt 2015-2016 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 1 2 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og

Læs mere

august 2014 Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland Stillingsprofilen indeholder:

august 2014 Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Hillerød med tiltrædelse 1. august 2014 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bestyrelsen den 20.9.2012 Odense den 26-8-2012 Resultatlønskontrakt

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Hovedpunkter i nærværende resultatkontrakt offentliggøres over for medarbejderne via fremlæggelse på skolens hjemmeside.

Hovedpunkter i nærværende resultatkontrakt offentliggøres over for medarbejderne via fremlæggelse på skolens hjemmeside. Aftale om resultatlønskontrakt mellem Bestyrelsen for VUC Vestsjælland Nord og forstander Jens Timm Jensen for perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011 Mellem ovenstående parter indgås herved aftale om

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl

Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl Formål med kontrakten: Resultatlønskontrakten med rektor skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for

Læs mere

[Skolens logo] Resultatlønskontrakt for [titel] [navn] for perioden [dato] [år] til [dato] [år] Side 1 af 8

[Skolens logo] Resultatlønskontrakt for [titel] [navn] for perioden [dato] [år] til [dato] [år] Side 1 af 8 [Skolens logo] Resultatlønskontrakt for [titel] [navn] for perioden [dato] [år] til [dato] [år] Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

itçl?1i PI ,ttfl SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium

itçl?1i PI ,ttfl SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2016-2017 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Handelsgymnasiet 2010-13 side 1 Mission Vision Indsatsområder Handelsgymnasiet Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning (f.eks. Cooperative Learning) at give unge mulighed for at

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Herning HF & VUC tirsdag den 22. september 2015

Referat fra bestyrelsesmøde Herning HF & VUC tirsdag den 22. september 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Herning HF & VUC tirsdag den 22. september 2015 Tilstede Ole Mynster Herold, Lone Børlum, Christian Aagaard, Dorte Østergaard Lorentzen, Sten Jensen Muff, Bjarne F. Pedersen,

Læs mere