Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus Letbane i 2014 udtræder Transportministeren af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S. Indstillingen beskriver principperne for en sammenlægning af et, hvor ejerkredsen efter Transportministerens udtræden nu er den samme. Formålet med sammenlægningen er at få opbygget en robust, smidig og effektiv organisation, der både kan håndtere anlægs og driftsspørgsmål for etape 1 samt forestå anlæg og drift af kommende etaper. Formålet med sammenlægningen er endvidere at optimere det samlede arbejde med letbanen, således at anlægs- og driftsomkostninger fremover minimeres. Der foreslås en bestyrelse for det sammenlagte selskab på 7 medlemmer bestående af 4 politikere og 3 øvrige medlemmer. Interessentskabskontrakt for det sammenlagte selskab kan ikke færdiggøres, før principperne for dannelsen af selskabet er godkendt. Derfor foreslås det, at Borgmesteren og Rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til - i samarbejde med Region Midtjylland - at færdiggøre og underskrive interessentskabskontrakten. Teknik og Miljø vil orientere Teknisk Udvalg om indholdet af den færdige interessentskabskontrakt. side 1 af 9

2 2. Beslutningspunkter At 1) Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og Drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S sammenlægges med baggrund i principperne beskrevet i afsnit 5 og vedlagt som bilag 1. At 2) de to nuværende letbaneselskaber, dog med statens udtræden af anlægsselskabet, fortsætter indtil der er udpeget en bestyrelse for det sammenlagte selskab. At 3) Borgmesteren og Rådmanden for Teknik og Miljø med baggrund heri bemyndiges til - i samarbejde med Region Midtjylland - at færdiggøre og underskrive interessentskabskontrakten. 3. Baggrund Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund i Lov om Aarhus Letbane (L ). Aarhus Letbane Drift I/S blev stiftet i 2013 ligeledes med baggrund i Lov om Aarhus Letbane samt beslutninger i henholdsvis Aarhus Byråd den 28. august 2013 og regionsrådet den 21. august I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus Letbane i 2014 udtræder Transportministeren af Aarhus Letbane I/S. Dette sker med baggrund i Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber (Lov nr. 155 af 18/02/2015). Loven træder i kraft pr. 1. april Ifølge denne lov kan kommune og region som de tilbageværende ejere af anlægsselskabet selv træffe beslutning om den fremtidige organisering af Aarhus Letbane (anlæg og drift). En sammenlægning af anlægsselskabet og drifts- og infrastrukturselskabet vil i praktisk foregå ved at nedlægge det ene selskab og overdrage samtlige aktiver og passiver samt forpligtigelser til det andet. Forslag til principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S, vedlagt i bilag 1, er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland. side 2 af 9

3 Principperne behandles parallelt i regionsrådet. 4. Effekt Der opbygges en robust, smidig og effektiv organisation, der både kan håndtere anlægs og driftsspørgsmål for etape 1 samt forestå anlæg og drift af kommende etaper. Endvidere optimeres det samlede arbejde med letbanen, således at anlægs- og driftsomkostninger fremover minimeres. 5. Ydelse 5.1 Principper for sammenlægningen Det sammenlagte selskab opbygges på baggrund af følgende overordnede principper, som er formuleret i samarbejde med Region Midtjylland: Sammenlægningen tager udgangspunkt i de tidligere vedtagne principper (hvor disse er relevante) af 8. august 2013 for etablering af Driftsog infrastrukturselskabet (vedlagt i bilag 2). Det sammenlagte selskab skal dannes med afsæt i det nuværende anlægsselskab. Det sammenlagte selskab beholder anlægsselskabets navn: Aarhus Letbane I/S Den politiske forankring i projektet skal styrkes, og der skal være et stærkt fokus på såvel økonomistyring som projektstyring i forhold til den fastlagte tidsplan. Det sammenlagte selskab skal i første omgang færdiggøre anlægget af etape 1 samt den fremadrettede drift af etape 1. Disse opgaver er grundlag for den første dimensionering af selskabet, således at de fremtidige driftsomkostninger minimeres mest muligt under hensyntagen til de nødvendige kompetencer, som selskabet skal have rådighed over for at varetage sine opgaver. Dimensioneringen sker inden for de nuværende selskabers godkendte budgetter. side 3 af 9

4 Det sammenlagte selskab skal derudover varetage opgaver i tilknytning til anlæg og drift af nye etaper af letbanesystemet. Opgaverne finansieres af de parter, som ønsker opgaverne udført. Byrdefordelingen mellem ejerne af selskabet kan variere efter sammensætningen af de opgaver, det sammenlagte selskab har. I udgangspunktet ligger byrdefordelingen dog fast for anlæg af etape 1, henholdsvis drift af etape 1. Den nuværende arbejdsdeling mellem letbaneselskaberne, ejerkredsen og Midttrafik fastholdes, således at det sammenlagte selskabs opgaver er at anlægge og drive letbanen; kommune og region er bestillere af kollektiv trafik hos Midttrafik, og Midttrafik forestår den samlede trafikog køreplanlægning for både letbane og bustrafik. Midttrafik kan varetage opgaver for det sammenlagte selskab med baggrund i samarbejdsaftaler godkendt af parterne, såfremt interessenterne finder det økonomisk fordelagtigt. Indtil det sammenlagte selskab er realiseret, løses de igangsatte arbejder af de to eksisterende selskaber 5.2 Interessentskabskontrakt Der skal vedtages en ny interessentskabskontrakt gældende for det sammenlagte selskab. Interessentskabskontrakten kan først færdiggøres, når principperne i denne indstilling er vedtaget. Derfor foreslås det, at Borgmesteren og Rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til - i samarbejde med Region Midtjylland - at færdiggøre og underskrive interessentskabskontrakten. Kontrakten vil blive kvalitetssikret gennem ekstern advokat inden underskrivelse. Teknik og Miljø vil orientere Teknisk Udvalg om indholdet af den færdige interessentskabskontrakt. side 4 af 9

5 I forbindelse med interessentskabskontrakten skal der bl.a. tages stilling til bestyrelse og direktion. Der foreslås en blandingsbestyrelse på 7 medlemmer bestående af 4 politikere og 3 øvrige medlemmer med faglige kompetencer, f.eks. inden for økonomistyring, styring af anlægsprojekter, trafikdrift eller lignende. Formanden udpeges blandt de sidstnævnte tre medlemmer. Der lægges op til, at regionsrådet og byrådet hver udpeger 2 politiske repræsentanter med henblik på at sikre en så bred politisk forankring som muligt. De 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af region og kommune i fællesskab. Der er parallelt med denne indstilling igangsat en proces om udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Der vil således blive fremsendt en indstilling fra Udvalget for besættelse af udvalg mv. om de to politiske repræsentanter i bestyrelsen samt en indstilling i dialog med regionen om de tre professionelle repræsentanter. Det sammenlagte selskab skal dannes med afsæt i det nuværende anlægsselskab (jævnfør principperne i afsnit 5.1). Det vurderes hensigtsmæssigt, at anlægsselskabets nuværende direktion fremadrettet udgør ledelsen i det sammenlagte selskab. Direktionen fortsætter på uændrede vilkår indtil anlægget af etape 1 er afsluttet. Herefter genforhandles vilkårene, med udgangspunkt i selskabets fremtidige opgaver. Selskabets fremtidige opgaver hænger sammen med mulighederne for at anlægge yderligere etaper af letbanen. Der er et klart politisk ønske i Østjylland om, at de næste etaper af letbanen kan igangsættes i umiddelbar forlængelse af etape 1 ikke mindst for at udnytte de opbyggede kompetencer i de to selskaber. side 5 af 9

6 I afsnittet Organisation i vedlagte bilag 1 er det foreslået, at parterne med henblik på afklaring af tidshorisont for realisering af yderligere letbaneetaper mødes senest inden udgangen af 2. kvartal 2016 for på det tidspunkt indbyrdes at afstemme vurderinger af muligheder for realisering af yderligere letbaneetaper i umiddelbar forlængelse af etape Organisering Parterne omkring letbanen og den kollektive trafik vil efter sammenlægningen af de to selskaber være: Region og kommuner som bestillere af kollektive trafik (både bus - og letbanetrafik) hos Midttrafik. Midttrafik, det regionale trafikselskab, der varetager den overordnede planlægning af kollektiv trafik på basis af bestillernes ønsker samt varetager øvrige trafikselskabsopgaver som takstfastsættelse, billetkontrol, information og markedsføring. Aarhus Letbane I/S som varetager opgaver i tilknytning til anlæg og drift af etape 1 og efterfølgende etaper. Driftsplanen fastlægges efter bestilling og dialog med Midttrafik. Letbanesamarbejdet mellem Region Midtjylland, Midttrafik og 8 østjyske kommuner hvis formål bl.a. er at arbejde for en fælles plan for udvikling og udbygning af letbanen. Samarbejdet skal sikre, at parterne over for staten står sammen om en fælles strategi på disse områder. Letbanesekretariatet under Midttrafik servicerer letbanesamarbejdet og varetager opgaver omkring de fremtidige etaper af letbanen. I takt med afklaringen af hvornår og hvorledes de kommende etaper kan realiseres, forventes betydelige kompetencer på letbaneområdet opbygget i det sammenlagte selskab. Det bør derfor overvejes, om det sammenlagte selskab med fordel kan varetage opgaver omkring sekretariatsbetjeningen og detailplanlægning forud for anlæg og realisering af etaperne. side 6 af 9

7 Derudover løser Midttrafik i dag opgaver for både anlægs og driftsselskabet. For at minimere de fremtidige driftsomkostninger undersøges det løbende, om det sammenlagte selskabs opgaver med fordel for interessenterne kan løses af Midttrafik. Under alle omstændigheder skal foreliggende samarbejdsaftaler revideres og godkendes af parterne. 7. Ressourcer Det sammenlagte selskab har to ejere, som er Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Ejer og risikoandelen for de to ejere vil være forskellig afhængig af udgiftstypen. Udgifter til anlæg defineret i Lov om Aarhus Letbane finansieres af tilskud fra stat, Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Tilskuddene er specificeret i Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane. I denne er ejer og risikodelingen ligeledes fastsat med 87,7 % til Aarhus Kommune og 12,3 % til Region Midtjylland. Udgifter til de driftsrelaterede anlæg (togvogne, elektrificering, depot og værksted) finansieres ved at selskabet optager lån. Udgifterne regnes ind i parternes bestillerbidrag til Midttrafik. I forbindelse med etablering af Aarhus letbane Drift I/S vedtog parterne en byrde- og finansieringsmodel som fremgår af nedenstående tabel 1 (jævnfør ligeledes bilag 3). Tabel 1: Opgørelse af parternes bestillerbidrag (difference i sumtal skyldes afrunding). Mio. kr. pl Udgift til Passagerindtægtebidrag Netto- operatør Aarhus Kommune Bybusser 82,6 39,3 43,2 Aarhus Kommune i alt 82,6 39,3 43,2 Region Midtjylland Trafikdrift Odderbanen 33,1 12,8 20,3 Odderbanen vedligehold af spor 5,5 0,0 5,5 side 7 af 9

8 Regionalbusser 5,7 4,2 1,4 Regional i alt før overt. af Grenaabanen 44,3 17,1 27,2 Trafikdrift Grenaabanen 69,8 23,5 46,3 Region Midtjylland i alt 114,1 40,5 73,6 Total 196,7 79,9 116,8 Parternes nettobestillerbidrag fremskrives fremadrettet ved brug af Danske Regioners pris- og lønindeks for Regional Udvikling. Ejerforholdet i driftsselskabet er i dag delt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland, således at begge parter ejer 50 %. Mer- og mindreudgifter i driftsselskabet finansieres dermed som udgangspunkt ligeligt (50-50) mellem de to parter. Dette ejerforhold fastholdes i det sammenlagte selskab når det drejer sig om driften af letbanen. Der arbejdes i øjeblikket på en samlet overordnet trafikplan for den kollektive trafik. Denne kan give anledning til justering i fordelingen mellem parterne afhængig af fordeling mellem den regionale og kommunale kollektiv trafik. Jacob Bundsgaard Kristian Würtz / / Niels Højberg Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Forslag til principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts-og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S. Bilag 2: Principper vedtaget 28. august 2013 for etablering af Drifts- og infrastrukturselskabet. side 8 af 9

9 Tidligere beslutninger 24. september 2014: Byrådet godkender høringssvar til Lov om ændring af lov om Aarhus letbane. 25. juni 2014: Byrådet vedtager på den lukkede dagsorden, at der kan indgås kontrakt på transportpakken. 21. maj 2014: Byrådet vedtager en fælles henvendelse til folketinget og regeringen under overskriften: Behov for hurtig afklaring af det statslige tilskud til Aarhus Letbane. 5. februar 2014: Byrådet vedtager ny samarbejdsaftale for letbanesamarbejdet. 28. august 2013: Byrådet vedtager principperne for oprettelsen af Aarhus Letbane Drift I/S. 7. december 2011: Byrådet vedtager høringssvar til forslag til Lov om Aarhus Letbane. Sagsnummer: 13/ Ledelsessekretariatet Tlf.: E-post: Lix: 45 Sagsbehandler: Niels Schmidt Tlf.: E-post: side 9 af 9

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Beslutningsgrundlag Indledning og resume Tekniske forhold Driftsmæssige forhold Juridiske og aftalemæssige forhold Økonomiske forhold og forudsætninger 10. marts 2010 1 Deponiselskabet Region Syddanmark

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere