Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010) 453 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) DA DA

2 BEGRUNDELSE Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 giver i henhold til punkt 28 mulighed for at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (i det følgende benævnt "EGF") op til et årligt loft på 500 mio. EUR ud over lofterne i den finansielle rammes relevante udgiftsområder. Betingelserne for EGF-støtte er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2. Den 29. januar 2010 indgav Spanien ansøgning EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i 23 virksomheder med aktiviteter inden for hovedgruppe 29 i NACE rev. 2 (fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne) 3 i NUTS II-regionen Catalonien (ES51) i Spanien. Efter en nøje gennemgang af ansøgningen konkluderer Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, at betingelserne for økonomisk støtte efter denne forordning er opfyldt. RESUMÉ AF ANSØGNINGEN OG ANALYSE Nøgledata: EGF-referencenummer EGF/2010/002 Medlemsstat Spanien Artikel 2 b) Berørte virksomheder 23 NUTS II-region Catalonien (ES51) 29 (fremstilling af NACE (rev. 2) hovedgruppe motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne) Referenceperiode Startdato for individualiseret støtte Ansøgningsdato Afskedigelser i referenceperioden Afskedigede arbejdstagere, der er tiltænkt støtte Individualiserede tilbud: budget i EUR EGF-implementeringsomkostninger 4 : budget i EUR EGF-implementeringsomkostninger i procent 3,98 % Samlet budget i EUR EGF-støtte (65 %) i EUR EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af , s. 1). I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006. DA 2 DA

3 1. Ansøgningen blev forelagt Kommissionen den 29. januar 2010 og suppleret med yderligere oplysninger i tiden frem til den 26. april Ansøgningen opfylder betingelserne for anvendelse af EGF i artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006 og blev indgivet inden for den frist på 10 uger, der er fastsat i forordningens artikel 5. Sammenhæng mellem afskedigelserne og gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen eller den internationale finansielle og økonomiske krise 3. For at etablere en sammenhæng mellem afskedigelserne og den internationale finansielle og økonomiske krise gør de spanske myndigheder gældende, at den økonomiske krise har sat bilsektoren på verdensplan under særligt pres. Kommissionen har allerede anerkendt, at da ca % (afhængigt af medlemsstaten) af alle køb af nye biler i Europa finansieres ved hjælp af lån, har den finanskrise, der udløste nedgangen, ramt bilindustrien særlig hårdt 5. I andet kvartal 2009 og efter 12 sammenhængende måneder med en produktionsnedgang lå den samlede produktion af køretøjer i EU 39,5 % under niveauet for året før. Denne nedgang har ramt alle de store bilproducenter på det europæiske marked hårdt Den globale finansielle og økonomiske krise har haft en alvorlig indvirkning på efterspørgslen efter køretøjer i Spanien og på Spaniens eksportmarkeder. I 2008 faldt antallet af nyindregistrerede biler i Spanien med 28 % i forhold til året før, hvilket hovedsagelig skyldtes de stramme kreditbetingelser, den meget ringe tillid hos forbrugerne og formindsket købekraft. Desuden resulterede krisens globale karakter i et fald i salget på 9,6 % for køretøjer, der produceres i Spanien og sælges i udlandet. Da den spanske bilsektor eksporterer 85 % af sin produktion, hovedsagelig til EU, fik denne nedgang i eksporten og i den hjemlige efterspørgsel en særdeles negativ indvirkning på beskæftigelsen i bilsektoren. 5. Spanien har oplyst, at antallet af afskedigelser i Cataloniens bilsektor i løbet af de seneste fire år har udviklet sig således, idet hvert år er set i forhold til året før: ,59 % - 5,49 % 42,25 % 157,21 % Dokumentation for antallet af afskedigelser og opfyldelse af kriterierne i artikel 2, litra b) 6. Spanien indgav ansøgningen i medfør af interventionskriteriet i artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006, som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en periode på ni måneder inden for erhverv i den samme hovedgruppe i NACE rev. 2 i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau i en medlemsstat. 5 6 "Udspil til imødegåelse af krisen i den europæiske bilindustri" (KOM(2009) 104). Generaldirektoratet for Erhvervspolitik: "Impact of the economic crisis on key sectors of the EU the case of the manufacturing and construction industries". Ajourføring juni 2009 ( DA 3 DA

4 7. Ansøgningen vedrører afskedigelser i 23 erhverv, der er klassificeret i den samme hovedgruppe i NACE rev. 2, i referenceperioden på ni måneder fra den 23. februar 2009 til den 22. november 2009 i en enkelt NUTS II-region (ES51), Catalonien. Alle afskedigelserne blev beregnet i henhold til artikel 2, stk. 2, andet led, i forordning (EF) nr. 1927/2006. Af de i alt arbejdstagere er arbejdstagere blevet tiltænkt støtte. Redegørelse for afskedigelsernes uforudseelighed 8. De spanske myndigheder gør gældende, at selv om bilsektoren allerede inden krisen befandt sig i en vanskelig situation, som hovedsagelig skyldtes udflytning, formåede bilindustrien i Catalonien at holde sig på et stabilt niveau indtil begyndelsen af Fra det tidspunkt begyndte branchen at kunne mærke virkningerne af den finansielle og økonomiske krise med et pludseligt fald i efterspørgslen på køretøjer i Spanien og på verdensplan. Dette fald i efterspørgslen kunne ikke have været forudset af virksomheder eller regeringer og skete med hidtil uset kraft og hastighed. Identifikation af de virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte 9. Ansøgningen vedrører i alt afskedigelser i følgende 23 virksomheder: Virksomheder og antal afskedigelser Ac de Mecaniques Joan, SL 14 Industrias del Molde y Derivados, SA 14 Castellón, SA 59 Manufactura Moderna de Metales, SA 74 Catalana de Material Auxiliar de la 15 Nissan Motor Ibérica, SA 901 Construccion SA (CAMAC) Construcciones Mecanicas Ceman, SA 8 Peguform Module Div. Iberica Front 21 Ends, SLU Decolletatge Farrés, SA 10 Poliester Nautic 24 Esteban Ikeda, SA 263 Poliester So Ma, SL 15 Fabricación Componen. Motocicletas, 17 Prensas y Montajes Industriales, SA 55 SA Febersa Industrial, Sa 38 Solfer Componenti España, SL 17 Federal Mogul Friction Products, SAU 24 Talleres Lape, SL 10 Flexngate España. SA 213 Utymat, SA 142 Frape Behr, SA 234 Y-Tec Europa, SA 93 Industrial Carrocera Arbuciense SA 69 (INDCAR) Antal virksomheder i alt: 23 Antal afskedigelser i alt: Alle de afskedigede arbejdstagere med undtagelse af de 901 arbejdstagere, der tidligere var ansat hos Nissan (dvs af disse i alt afskedigede arbejdstagere), er tiltænkt støtte. Nissans arbejdstagere vil ikke blive støttet af EGF, da de er omfattet af foranstaltningerne i deres egen socialplan. 11. De arbejdstagere, der tiltænkes støtte, fordeler sig som følger: Kategori Antal Procent Mænd ,18 Kvinder ,82 EU-borgere ,55 Ikke-EU-borgere 35 2, årige 27 1,89 DA 4 DA

5 Kategori Antal Procent årige , årige ,56 Over 65 år 1 0, Fem af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er handicappede. 13. Fordelingen på faggrupper 7 er som følger: Kategori Antal Procent Ledere 22 1,54 Eksperter 41 2,87 Teknikere og beslægtede fagfolk ,60 Kontoransatte 130 9,10 Servicemedarbejdere 1 0,07 Håndværkspræget arbejde 135 9,45 Anlægs- og maskinoperatører ,40 Andet manuelt arbejde , Fordelingen på uddannelsesniveau 8 er som følger: Uddannelsesniveau Antal Procent Grunduddannelse ,36 Uddannelse på gymnasialt niveau eller derover ,65 Eftergymnasial uddannelse, som ikke er en højere uddannelse 93 6,51 Uddannelse på universitetsniveau 71 4,97 Personer uden uddannelse eller kort skolegang , I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1927/2006 har Spanien bekræftet, at man har ført og fortsat vil føre en politik for ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling på de forskellige stadier af gennemførelsen af EGF og specielt adgangen til midlerne derfra. Beskrivelse af det pågældende geografiske område og dets relevante myndigheder og andre interessenter 16. Det område, der er berørt af afskedigelserne, ligger inden for NUTS II-regionen Catalonien og er koncentreret i storbyområdet Barcelona, dvs. Barcelona by og de omkringliggende mellemstore byer, der danner et polycentrisk storbyområde. 17. Forretningsmodellen i Catalonien er kendetegnet ved et stort antal mikrovirksomheder (ni ud af ti virksomheder havde færre end ti ansatte) samt virksomheder med over 250 arbejdstagere, der tegner sig for 30 % af den samlede beskæftigelse. Beskæftigelsens fordeling efter sektor er 69 % inden for tjenesteydelser, 19 % inden for industrien og 12 % inden for den primære sektor. Bilsektoren tegner sig for 3 % af den industrielle beskæftigelse i Catalonien. 7 8 Kategorierne er baseret på den internationale standardfagklassifikation, 1-cifret kode (ISCED-88). Kategorierne er baseret på den internationale uddannelsesklassifikation (ISCED-97). DA 5 DA

6 18. De største interessenter er Generalitat de Cataluña-Departament de Treball (den selvstyrende region Cataloniens beskæftigelsesforvaltning) og de af arbejdsmarkedets parter, der udgør styrelsesrådet for Servei de Ocupació de Catalunya (Cataloniens offentlige beskæftigelseskontor), nemlig fagforeningerne Comisión Obrera Nacional de Cataluña og Unión General de Trabajadores, to arbejdsgiverorganisationer: Foment del Treball and PIMEC 9, samt to sammenslutninger, der repræsenterer kommunerne i Catalonien. Servei de Ocupació de Catalunya vil være ansvarlig for gennemførelsen af foranstaltningerne, overvågningen af procedurerne og udgiftsstyringen. Redegørelse for afskedigelsernes forventede virkning på beskæftigelsessituationen på lokalt, regionalt og nationalt plan 19. Ca. 90 % af de afskedigelser, som denne ansøgning vedrører, blev foretaget i storbyområdet Barcelona. De udgør desuden 5 % af det samlede antal nyansættelser i industrien i Catalonien. Uden for Barcelona var antallet af fyringer mindre i absolutte tal (137 i Santa Oliva, Tarragona, og 71 i Arbuciés, Gerona). Ikke desto mindre er virkningerne på lokalt plan store, idet afskedigelserne tegner sig for henholdsvis 40 % og 20 % af arbejdsløsheden i disse to kommuner. 20. I Catalonien har virkningerne af den økonomiske og finansielle krise medført, at regionen er gået i den modsatte retning af hovedindikatorerne i Lissabon-strategien. I perioden mellem andet kvartal 2008 og andet kvartal 2009 faldt beskæftigelsesfrekvensen for årige arbejdstagere fra 72,1 % til 64,9 % (70,5 % for mænd og 59,1 % for kvinder). Den samlede arbejdsløshed blev i samme periode fordoblet fra 7,6 % til 15,9 %. Oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der søges om støtte til, og et overslag over omkostningerne, herunder oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene 21. Alle de foreslåede foranstaltninger udgør en samordnet pakke af individualiserede tilbud, der har til formål at reintegrere arbejdstagerne på arbejdsmarkedet. Velkomstmøde, erhvervsvejledning og etablering af profil: Den første foranstaltning, der gennemføres for alle deltagere, består i at etablere deres individuelle profil, og omfatter oplysninger om ledige job, kompetence- og uddannelseskrav, tilgængelige uddannelsesprogrammer og praktikordninger samt mobilitetsstøtte og ordninger vedrørende deltagelse og indplacering på arbejdsmarkedet. Deltagelsen i denne foranstaltning er en nødvendig forudsætning for adgangen til de øvrige individualiserede tilbud. Ikke desto mindre skønnes andelen af deltagere kun at nå op på 77 % af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, hvilket hovedsagelig skyldes, at en stor andel af dem udgøres af ældre arbejdstagere. Hjælp til genplacering: Denne foranstaltning omfatter to komplementære foranstaltninger. På den ene side omfatter dette udformning, gennemførelse og opfølgning på den individualiserede hjælp, herunder vejledning i løbet af processen, indtil arbejdstageren er blevet reintegreret på arbejdsmarkedet. I 9 Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC). DA 6 DA

7 betragtning af deltagerens gennemsnitlige profil (mænd over 45 år med få kvalifikationer) kan varigheden af denne vejledning imidlertid blive udvidet til også at omfatte en periode efter reintegrationen på arbejdsmarkedet. På den anden side omfatter dette ligeledes intensiv jobsøgning, herunder aktiv undersøgelse af lokale og regionale beskæftigelsesmuligheder. Andelen af deltagere anslås til 70 % af deltagerne i samtalen om etablering af en profil. Intensiv hjælp til jobsøgning: Formålet med denne foranstaltning er at give alle de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, materielle ressourcer og coaching (individualiseret eller workshopper) i forbindelse med jobsøgningsaktiviteter. De arbejdstagere, der deltager i denne foranstaltning, vil ligeledes få adgang til et "socialt hjørne", dvs. et sted, hvor de kan udveksle erfaringer og råd med hensyn til jobsøgning. Formålet med dette er at motivere deltagerne til at fortsætte den aktive jobsøgning. Efteruddannelse og omskoling: Denne foranstaltning vil omfatte forskellige uddannelsestilbud: 1) Individualiseret, skræddersyet uddannelse med henblik på forbedring af den enkelte afskedigede arbejdstagers kvalifikationer og potentiale i overensstemmelse med hans/hendes situation og fremtidsudsigter. Dette kan omfatte uddannelse med henblik på beståelse af en udvælgelsesprøve, gennemførelse af en gymnasial uddannelse, opnåelse af en grad eller en universitetsuddannelse osv. 2) Uddannelse inden for de sektorer, hvor der er eller forventes at opstå beskæftigelsesmuligheder, eller uddannelsesstillinger inden for erhverv, der er knyttet til bilsektoren. 3) Uddannelse med henblik på etablering af selvstændig virksomhed. Denne form for uddannelse, der er målrettet de arbejdstagere, som allerede har en forretningsidé, vil omfatte aspekter såsom planlægning, gennemførelse af feasibilityundersøgelser, udarbejdelse af forretningsplaner og finansiering. Det første og andet tilbud vil i det omfang, det er muligt, blive suppleret med praktikophold i virksomheder af en til tre måneders varighed. Deltagerne vil få udbetalt et fast månedligt beløb på ca. 350 EUR, såfremt de deltager i uddannelsesforløbene. Uddannelse med henblik på særlige erhvervskvalifikationer: Denne uddannelse vil blive tilrettelagt, så der tages hensyn til de særlige behov hos de lokale virksomheder, som til gengæld forpligter sig til at ansætte mindst 60 % af de arbejdstagere, der deltager i uddannelsen. Omkring 20 % af de arbejdstagere, der tiltænkes støtte, vil deltage i denne foranstaltning. Workshopper om iværksætteri: Denne foranstaltning består af korte og dynamiske workshopper, hvor formålet er at fremme idéen om iværksætteri blandt arbejdstagere, der aldrig havde overvejet andre muligheder end at være lønmodtagere. Disse workshopper vil omfatte forskellige faser i iværksætterprocessen, lige fra de grundlæggende oplysninger eller den første kontakt til mere detaljerede emner som f.eks. workshopper om udvikling af forretningsidéer, om analysen af disse forretningsidéer osv. Uddannelse på arbejdspladsen: Målgruppen for denne foranstaltning er de dårligst stillede af de arbejdstagere, der tiltænkes støtte. De vil i tre måneder få en kombination af teoretisk uddannelse og uddannelse på arbejdspladsen. Deltagerne får løn hver måned. DA 7 DA

8 Fremme af iværksætterånden: Denne foranstaltning er målrettet tidligere ledere, arbejdstagere med høje kvalifikationer eller arbejdstagere, der kompenserer mindre høje kvalifikationer med omfattende erhvervserfaring, og som er indstillet på selv at starte en virksomhed som selvstændige, som medlem af et kooperativ eller ved at fremme et datterselskab, der er udskilt. Foranstaltningen vil bestå af individualiseret vejledning i hele processen med at starte virksomheden op (udvikling af en forretningsidé, feasibilityanalyse, indsamling af midler og udvikling af forretningsplan) og støtte med hensyn til gennemførelse af de administrative formaliteter i forbindelse med etableringen af virksomheden. Omkring 10 % af arbejdstagerne forventes at deltage i denne foranstaltning. Peerstøtte: Denne foranstaltning er beregnet som et supplement til den individualiserede støtte (vejledning) og vil være fokuseret på såvel det tekniske som det følelsesmæssige aspekt ved at etablere egen virksomhed eller søge job. Foranstaltningen kommer til at bestå i at skabe kontakt mellem de deltagende arbejdstagere og tidligere ledige arbejdstagere, der har formået at reintegrere sig på arbejdsmarkedet, og hvis erfaringer kunne udgøre et godt eksempel. En coach vil fungere som facilitator på disse møder. Ca. 50 % af deltagerne i den foranstaltning, der omfatter hjælp til genplacering, vil ligeledes deltage i denne form for vejledning. Deltagelsesincitamenter: For at fremme deres deltagelse i disse foranstaltninger vil arbejdstagerne får udbetalt et engangsbeløb på 600 EUR (100 EUR pr. måned i højst seks måneder), såfremt de deltager i EGF-pakkens uddannelsesaktiviteter. Genplaceringsincitamenter: Der vil blive udbetalt et engangsbeløb på EUR til de arbejdstagere, der finder beskæftigelse og forbliver beskæftigede i mindst seks sammenhængende måneder. Dette tilskud har til formål at tilskynde til reintegration på arbejdsmarkedet og til at stimulere arbejdstagere, særlig de ældre, til at forblive til på arbejdsmarkedet. Iværksætterstøtte: Alle de arbejdstagere, der finder beskæftigelse som selvstændige eller iværksættere, modtager et engangsbeløb på EUR, når de har opsparet tre måneders socialsikringsbidrag eller har drevet virksomhed i mindst tre måneder. Formålet med denne støtteordning er at støtte de arbejdstagere, der starter deres egen virksomhed, i de første måneder efter opstart. Støtte i forbindelse med bopælsændring: Arbejdstagere, der ændrer bopæl efter at have accepteret et arbejde, der ligger mindst 70 km fra deres nuværende bopæl, modtager et engangsbeløb på EUR til dækning af de nødvendige udgifter. 22. De udgifter til gennemførelse af EGF, som er medtaget i ansøgningen i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006, dækker forberedelser, forvaltning og kontrolaktiviteter samt oplysninger og publicitet. 23. De individualiserede tilbud, der forelægges af de spanske myndigheder, er aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006 fastlagte støtteberettigede foranstaltninger. De spanske myndigheder anslår de samlede omkostninger til disse tilbud til EUR og udgifterne til gennemførelse af EGF til EUR (= 3,98 % af det samlede beløb). Der anmodes om en EGF-støtte på i alt EUR (65 % af de samlede omkostninger). DA 8 DA

9 Foranstaltninger Anslået antal arbejdstagere, som er tiltænkt støtte Anslåede omkostninger pr. arbejdstager, som er tiltænkt støtte (i EUR) Individualiserede tilbud (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006) Samlede omkostninger i EUR (EGF og national samfinansiering) Velkomstmøde, beskæftigelsesvejledning og etablering af profil Información inicial y entrevista en profundidad Hjælp til genplacering Tutorización para la reinserción y la activación laboral Intensiv hjælp til jobsøgning Apoyo intensivo en la búsqueda de trabajo Efteruddannelse og omskoling Formación para la recolocación Uddannelse med henblik på særlige erhvervskvalifikationer Formación a medida de las necesidades de las empresas Workshopper om iværksætteri Talleres de fomento del espiritu empresarial Uddannelse på arbejdspladsen Promoción del empleo Fremme af iværksætterånd Tutorización para la creación de empresas Peerstøtte Mentoring y apoyo intergeneracional Deltagelsesincitamenter Ayuda a la participación Genplaceringsincitamenter Ayudas a la recolocación DA 9 DA

10 Foranstaltninger Anslået antal arbejdstagere, som er tiltænkt støtte Anslåede omkostninger pr. arbejdstager, som er tiltænkt støtte (i EUR) Samlede omkostninger i EUR (EGF og national samfinansiering) Iværksætterstøtte Ayudas para el autoempleo Praktikløn Beca salario Støtte i forbindelse med bopælsændring Ayudas a la mobilidad geográfica Subtotal, individualiserede tilbud Udgifter til gennemførelse af EGF (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006) Forberedelser Forvaltning Oplysning og publicitet Kontrolaktiviteter Subtotal, udgifter til gennemførelse af EGF Samlede anslåede udgifter EGF-støtte (65 % af de samlede udgifter) De spanske myndigheder bekræfter, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger suppleres af foranstaltninger, hvortil der modtages støtte gennem strukturfondene. Spanien agter desuden at sikre, at der etableres et klart revisionsspor for aktiviteter, som finansieres over EGF, og bekræfter, at der ikke søges om eller anvendes andre EU-midler. 25. Hovedmålsætningerne med Den Europæiske Socialfonds operationelle programmer for for Catalonien er at fremme arbejdstagernes livslange læring, at reducere risikoen for skolefrafald samt at fokusere på de mest sårbare grupper eller grupper, der risikerer social udstødelse, hovedsagelig unge arbejdstagere eller arbejdstagere over 45 år, kvinder og handicappede. Selv om nogle af EGFforanstaltningerne, især dem, der vedrører fremme af iværksætterånden, kunne synes at svare til ESF-foranstaltninger, er der en forskel: EGF-foranstaltningerne er enestående i deres art og har særlige kendetegn (de vedrører en sektor og en bestemt befolkning), og de er skræddersyede og intensive, hvad angår udformningen. Med en løbende opfølgning på ESF- og EGF-foranstaltninger med tilsvarende formål og målgrupper kan man undgå overlapninger mellem ESF- og EGF-foranstaltninger. DA 10 DA

11 Dato/datoerne for iværksættelse eller planlagt iværksættelse af individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere 26. Spanien iværksatte den 1. december 2009 de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere, som er omfattet af den samordnede pakke, der blev foreslået til EGFmedfinansiering. Denne dato markerer således begyndelsen af støtteberettigelsesperioden for enhver EGF-støtte. Procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter 27. Arbejdsmarkedets parter blev hørt under forberedelserne til den samordnede pakke af foranstaltninger. Den foreslåede ansøgning blev drøftet den 17. december 2009 på et af de regelmæssige møder i styrelsesrådet for Servei de Ocupació de Catalunya. Dette styrelsesråds medlemmer er fagforeningerne Comisión Obrera Nacional de Cataluña og Unión General de Trabajadores, to arbejdsgiverorganisationer, Foment del Treball and PIMEC 10, og to sammenslutninger, der repræsenterer kommunerne i Catalonien, og andre interesserede parter. 28. De spanske myndigheder har bekræftet, at kravene i den nationale lovgivning og EUlovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt. Oplysninger om foranstaltninger, som er obligatoriske i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler 29. Med hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006, kunne de spanske myndigheder i deres ansøgning: bekræfte, at det finansielle bidrag fra EGF ikke erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomheder at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler godtgøre, at de påtænkte foranstaltninger er støtte til individuelle arbejdstagere og ikke skal anvendes til omlægning af virksomheder eller sektorer bekræfte, at de under punkt ovenfor omhandlede støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte under andre af Fællesskabets finansielle instrumenter. Forvaltnings- og kontrolsystemer 30. Spanien har meddelt Kommissionen, at det finansielle bidrag vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer som dem, der forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfond. Servei d'ocupació de Catalunya vil fungere som formidlingsorgan for forvaltningsmyndigheden. Finansiering 31. På grundlag af ansøgningen fra Spanien beløber den foreslåede EGF-støtte til den samordnede pakke af individualiserede tilbud sig til EUR, hvilket svarer 10 Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC). DA 11 DA

12 til 65 % af de samlede omkostninger. De tildelinger fra fonden, som Kommissionen foreslår, er baseret på oplysninger fra Spanien. 32. Under hensyn til den maksimale EGF-støtte, som er fastsat i artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006, og mulighederne for omfordeling af bevillinger foreslår Kommissionen at anvende EGF til at dække hele det ovennævnte beløb, der opføres under den finansielle rammes udgiftsområde 1a. 33. Med det foreslåede støttebeløb er der fortsat over 25 % af det maksimale årlige beløb, der er øremærket til EGF, til rådighed til tildelinger i årets sidste fire måneder, jf. artikel 12, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1927/ Med dette forslag om at anvende EGF indleder Kommissionen den forenklede trepartsprocedure, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, for at sikre, at budgetmyndighedens to parter er enige i, at det er nødvendigt at anvende fonden, og kan tilslutte sig det beløb, der anmodes om. Kommissionen opfordrer den af budgetmyndighedens to parter, som på rette politiske niveau først når til enighed om udkastet til forslaget om anvendelse af fonden, til at underrette den anden part og Kommissionen om sine hensigter. Hvis den ene af budgetmyndighedens to parter ikke kan give sin tilslutning, indkaldes der til et formelt trepartsmøde. 35. Kommissionen forelægger særskilt en anmodning om overførsel for at få specifikke forpligtelses- og betalingsbevillinger opført på budgettet for 2010, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj Kilde til betalingsbevillinger 36. Det kan på det nuværende gennemførelsesstade forventes, at de betalingsbevillinger, der er tilgængelige i 2010 under budgetpost "Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation iværksætter- og innovationsprogrammet", ikke vil blive anvendt fuldt ud i år. 37. Denne budgetpost omfatter udgifter vedrørende gennemførelsen af det finansielle instrument i dette program, hvis hovedformål er fremme af SMV'ers adgang til finansiering. Der er en vis periodemæssig forskydning mellem overførslerne til de forvaltningskonti, der administreres af Den Europæiske Investeringsfond, og udbetalingen til støttemodtagerne. Den finansielle krise har haft betydelige konsekvenser for prognoserne for så vidt angår udbetalingerne for For således at undgå for store saldi på forvaltningskontiene er metoden for beregning af betalingsbevillinger blevet revideret under hensyntagen til de forventede udbetalinger. Beløbet på EUR kan derfor stilles til rådighed til overførsel. DA 12 DA

13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 11, særlig punkt 28, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 12, særlig artikel 12, stk. 3, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen 13 og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. (2) Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til også at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise. (3) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR. (4) Spanien indgav den 29. januar 2010 en ansøgning om anvendelse af fonden i forbindelse med afskedigelser i 23 virksomheder med aktiviteter inden for hovedgruppe 29 (fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne) i NACE rev. 2 i en enkelt NUTS II-region, Catalonien (ES51), og supplerede denne ansøgning med yderligere oplysninger frem til den 26. april Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. DA 13 DA

14 (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på EUR. (5) Der bør derfor som følge af Spaniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden BESTEMT FØLGENDE: Artikel 1 Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen et beløb på EUR til rådighed i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Artikel 2 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles/Strasbourg, På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 14 DA

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 61 endelig C7-0055/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2014 COM(2014) 456 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2012 COM(2012) 502 final C7-0292/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2010 KOM(2010)416 endelig C7-0200/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark)

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) P7_TA(2013)0531 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 62 endelig C7-0056/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 24.10.2013 2013/2262(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 27.1.2015 2015/2018(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 14. december 2010 P7_TA-PROV(2010)12-14 FORELØBIG UDGAVE PE 453.923 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery

VEDTAGNE TEKSTER. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0285 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2010 KOM(2010) 451 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2014 COM(2014) 620 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2295(BUD) 25.11.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2012 COM(2012) 272 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2014 COM(2014) 455 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.4.2016 COM(2016) 210 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 10.3.2015 2015/2056(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2011 KOM(2011) 251 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013.

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013. 1. Indledning og formål med Globaliseringsfonden (EGF) Formålet med EGF er at bidrage til intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst og fremme vedvarende beskæftigelse. Retsgrundlaget for Globaliseringsfonden

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 27/2017.

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 27/2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2017 (OR. en) 13604/17 FIN 651 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. oktober 2017 til: Günther OETTINGER, medlem af EuropaKommissionen Märt KIVINE,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2015 COM(2015) 37 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2016 COM(2016) 1 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 703 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 726 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0024/2014 5.11.2014

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0024/2014 5.11.2014 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 5.11.2014 A8-0024/2014 BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 23. november 2010 EUROPA - PARLAMENTET

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 23. november 2010 EUROPA - PARLAMENTET EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 23. november 2010 P7_TA-PROV(2010)11-23 FORELØBIG UDGAVE PE 453.165 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.1.2015 COM(2015) 13 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 31.8.2011 2011/2167(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2011 KOM(2011) 388 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 553 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 706 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2010 KOM(2010) 452 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om mobiliseringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om mobiliseringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 370 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobiliseringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond DA DA OPLYSNINGER OM OG

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 616 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere