Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån"

Transkript

1 Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks København K Telefon E-post: Hjemmeside:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 Overordnede retningslinjer... 1 Lånenes lovgrundlag samt rykningsgrænser... 2 o Statslån... 2 o Statsgaranterede lån Rykning (Moderation)... 3 Investeringer på ejendommen... 4 Køb af yderligere ejendom eller jordareal... 4 Køb af yderligere anpart af ejendom... 4 Driftskapital... 4 Konvertering Materiale der skal indsendes i.f.m. rykning Rykning med statshusmands- og jordkøbslån Relaksation og ekspropriation... 7 Anvendelse af provenu fra relaksation/ekspropriation... 8 Materiale der skal indsendes i.f.m. relaksation m.m Overførsel af YJ-lån til anden ejendom Driftsfællesskaber Konvertering af YJ-jordbrugerlån Gebyrer Bilag Bilag 1: Prioritetsskema Vejledning til udfyldelse af prioritetsskema Bilag 2: Investeringserklæring Vejledning til udfyldelse af investeringserklæring... 14

3 1 Retningslinjerne omfatter samtlige ydede statslån og statsgaranterede lån. De statsgaranterede lån kan være ydet af følgende realkreditinstitutter: DLR Kredit A/S Nykredit A/S Realkredit Danmark A/S Nordea Realkreditaktieselskab Statslån: Ansøgning om rykning og relaksation med statslån skal sendes til Statens Administration. Statsgaranterede lån: Ansøgning om rykning og relaksation med statsgaranterede realkreditlån skal sendes til det långivende realkreditinstitut. De her anførte regler har udgangspunkt i de enkelte love og bekendtgørelser, der vedrører de enkelte låneordninger. Ved rykning for lån til finansiering af større investeringer set i forhold til bedriftens hidtidige handelsværdi anbefales det, at ansøgning herom fremsendes, før investeringen påbegyndes, og samtidig med at finansierings- og investeringsplan foreligger. Der vil blive lagt vægt på, at investeringerne bidrager positivt til bedriftens indtjeningsevne og tilsvarende øger bedriftens /pantets værdi. Endvidere forudsættes, at løbetiden/afdrags-profilen på de i ejendommen indestående lån er afpasset de finansierede aktivers levetid. Ved relaksation og ekspropriation, vil der blive lagt vægt på, at værdiforringelsen og indskrænkningen i produktionsgrundlaget ikke forringer lånets sikkerhed i pantet og bedriftens/ejernes økonomi. Provenu fra relaksation, ekspropriation mv. vil som udgangspunkt skulle anvendes til ekstraordinær nedbringelse af foranstående lån og/eller de statslige engagementer. Provenuet kan dog helt eller delvist frigives til rykningsberettigede formål, hvis det samtidig godtgøres, at bedriftens økonomi viser balance. Dette gælder tillige, når der ønskes respekt af tinglyste deklarationer og servitutter på ejendommen.

4 2 Det bemærkes, at der stadig er statslån, der efter indholdet i pantebrevets bestemmelser giver tilladelse til en automatisk rykning. Dette indebærer, at lånene rykker for særligt opregnede nye lån uden særligt samtykke fra Statens Administration. Lånenes lovgrundlag samt rykningsgrænser Nedenfor anføres lovgrundlaget for de lån, der omfattes af vejledningen. For hvert lån er anført den populære betegnelse for lånet, Statens Administrations forkortelse for lånet samt lånets rykningsgrænse. Lånets rykningsgrænse er den grænse, inden for hvilken lånet skal være sikret efter rykning. Grænsen opgøres i procent af den aktuelle, kontante handelsværdi. For lån med automatisk rykningsklausul opgøres grænsen dog i procent af ejendommens kontantejendomsværdi (den offentlige vurdering). Den kontante handelsværdi er den samlede værdi af den faste ejendom med besætning, driftsinventar og driftsmateriel. Kontantværdien ansættes ud fra en vurdering til låneefterretning, foretaget af et realkreditinstitut. Vurderingen skal være foretaget mindre end tolv måneder forud for anmodningen om rykning m.v. og skal afspejle ejendommens aktuelle tilstand. For rykning med yngre jordbrugerlån (YJ og YJL) gælder, at vurderingen altid skal være foretaget af ét af de realkreditinstitutter, der er omfattet af aftalen med Fødevareministeriet om at yde yngre jordbrugerlån. Det behøver således ikke være det realkreditinstitut, der har ydet yngre jordbrugerlånet. Statslån Jordkøbslån, HL Rykningsgrænse: 90% - automatisk rykningsklausul Lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål med senere ændringer, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 493 af 13. juni 1997, samt Fødevareministeriets bekendtgørelser i medfør heraf. Statshusmandslån, HL/JL Rykningsgrænse: 120% - automatisk rykningsklausul

5 3 Lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. juni 1967 samt Fødevareministeriets bekendtgørelser i medfør heraf. Landarbejderboliglån, HARB, Der er ikke regler for rykning. Lovbekendtgørelse nr. 344 af 16. maj 1997 om arbejderboliger på landet. Statsgaranterede realkreditlån For de statsgaranterede yngre jordbrugerlån er der en rykningsgrænse på 95%. Disse lån er ydet efter 1. Lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere. 2. Lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne. (Landdistriktsstøtteloven) 3. Lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004 Lov nr af 19. december Lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 Lov nr. 405 af 1. juni Lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008 Bekendtgørelse nr.866 af 25. august Lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009 Rykning (Moderation) Rykning kan søges og tillades for lån til planlagte eller allerede foretagne investeringer i bygninger, besætning, driftsinventar eller driftsmateriel. Der kan ikke godkendes rykning for lån til investeringer, der er påbegyndt tidligere end 2 år forud for ansøgningen. Fristen regnes fra tidspunktet, hvor ansøgningen modtages i Statens Administration. Hvis det nye lån sikres ved ejerpantebrev, kræves sekundær oprykkende panteret heri.

6 4 Rykning kan tillades for nye lån til finansiering af: Investeringer på ejendommen Investering i bygninger, der er nødvendige til ejendommens jordbrugsmæssige drift og investeringer i en rimelig modernisering, forbedring, udvidelse eller fornyelse af stuehuset. Nettoinvestering i besætning enten ved indkøb eller ved eget tillæg, herunder ændringer i besætningens alderssammensætning. Nettoinvestering i driftsinventar og driftsmateriel, der er nødvendig til ejendommens drift. Rykning kan også godkendes til udvidelse eller forbedring af driftsinventaret eller driftsmateriellet. Køb af yderligere ejendom eller jordareal Rykning vil altid være betinget af, at pantet for hele pantegælden eller en del af pantegælden - udvides til at omfatte tilkøbt ejendom/areal. Ved tillægspantsætning skal indplaceringen ske efter overtagne lån på ejendommen og nødvendige lån til finansiering af købet. Herudover vil det kunne godkendes, at eksisterende lån på den oprindelige ejendom overføres til ny ejendom med samme indbyrdes prioritetsorden som på den oprindelige ejendom. Køb af yderligere anpart af den belånte ejendom Der kan rykkes for lån til køb af yderligere anpart af den belånte ejendom under forudsætning af, at det statsgaranterede yngre jordbrugerlån efter tilbagerykningen fortsat er sikret inden for rykningsgrænsen. Driftskapital Der kan som hovedregel ikke bevilges rykning for driftskredit. Rykning kan i særlige tilfælde ske for forhøjelse af driftskredit eller lån til nødvendig finansiering af driften. Det øgede driftskapitalbehov forudsættes begrundet i enten en øget produktion eller en driftsomlægning, som sikrer en bedre økonomisk overlevelsesevne. Hvis forhøjelsen af driftskreditten er sikret ved ejerpantebrev, kræves der sekundær oprykkende panteret heri. Bemærk, at et allerede finansieret driftskapitalbehov ikke efterfølgende kan forventes respekteret, blot for-

7 5 di der aktuelt vil være plads inden for rykningsgrænserne. Statens Administration kan forlange at der indsendes resultat- og likviditetsbudgetter for indeværende og næste regnskabsår samt en redegørelse for årsagen til det opståede kapitalbehov. Regnskabs- og budgetmateriale skal være udarbejdet efter sædvanlige driftsøkonomiske principper. Herudover kan der efter konkret vurdering kræves indsendelse af yderligere/supplerende materiale. Konvertering For statslån og statsgaranterede lån kan rykning ske for lån til konvertering og omlægning, hvis provenuet anvendes fuldt ud til indfrielse af foranstående lån. I provenuanvendelsen kan indgå sædvanlige låneomkostninger, herunder differencerenter, tinglysningsafgifter, lånesagsgebyrer, kurtage m.v. For så vidt angår statsgaranterede lån underretter det långivende institut Statens Administration om konverteringen ved indsendelse af en prioritetsoversigt, hvoraf lånets nye prioritetsstilling fremgår. Materiale der indsendes sammen med ansøgning om rykning Til brug ved behandling af sagen, skal der fremsendes: Kopi af lånetilbud Oplysning om provenuanvendelse i hovedposter og beløb Prioritetsskema, skal udfærdiges og indsendes ved ansøgninger vedrørende statslån (se bilag 1) For statsgaranterede YJ-lån indsender realkreditinstituttet et prioritetsskema. Kopi af restgældskvitteringer på foranstående lån Driftsregnskab for seneste regnskabsår Ansøgning om rykning kan sendes inden den rykningsberettigede investering eller låneomlægning foretages. Ansøger vil så modtage et forhåndstilsagn om rykning. Når den rykningsberettigede investering eller låneomlægning er afsluttet indsendes den i forhåndstilsagnet udbedte dokumentation, hvorefter moderationserklæring/vedståelseserklæring kan udfærdiges.

8 6 Statens Administration kan i forbindelse med rykningssagen anmode om, at der indsendes en redegørelse eller erklæring fra debitors økonomiske rådgiver. Der tænkes i denne forbindelse på en økonomikonsulent, en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Herudover må det forventes, at der efter konkret vurdering kræves indsendelse af yderligere/supplerende materiale. Ved rykning for lån til finansiering af større investeringer samt i sager med snæver økonomisk balance må den medvirkende konsulents eller revisors bemærkninger til investeringsprojektet med beregninger over investeringens rentabilitetsog likviditetsvirkning tillige indsendes. For så vidt angår statslån, vil Statens Administration som led i sagens behandling rekvirere den seneste, kontante vurdering af ejendommens handelsværdi med besætning og løsøre inkl. eventuelle merværdier, fra det långivende realkreditinstitut. For statsgaranterede lån indsender det långivende realkreditinstitut tillige med sagens øvrige dokumenter en kontantvurdering, som nævnt ovenfor. Det er en betingelse, at de anvendte vurderinger er foretaget inden for de seneste 12 måneder. Moderationserklæring/vedståelseserklæring kan i øvrigt afgives straks mod indeståelse fra et pengeinstitut eller en advokat om indfrielse af det nye lån, hvis den endelige dokumentation ikke modtages og er fyldestgørende. For lån til investeringer skal der senest 1 år fra tilsagnet meddelelse indsendes en investeringserklæring fra den regnskabsførende konsulent eller revisor. For lån til køb af yderligere en ejendom, skal der indsendes dokumentation for ejendomsoverdragelsen samt oplysning om, hvor i den nye ejendom statslånet/garantien kan placeres. For lån til køb af et jordareal, skal der indsendes dokumentation for ejendomsoverdragelsen samt endelig udstyknings- og sammenlægningsapprobation. For lån til konvertering og omlægning skal der indsendes omprioriteringsforslag eller endelig afregnings-/indfrielsesnotaer. Rykning med statshusmands- og jordkøbslån Statshusmands- og jordkøbslån er omfattet af en automatisk rykningsklausul, hvilket bevirker, at de uden særligt samtykke

9 7 fra Statens Administration rykker for nye lån. Indexlån er ikke omfattet af den automatiske rykningsklausul. Rykning for sådanne lån skal derfor ske i henhold til retningslinierne i de foregående kapitler. For lån i henhold til statshusmandslovgivningen gælder, at disse lån automatisk rykker for nye realkredit- eller bank/sparekasselån. Lånet skal efter rykningen være sikret inden for 120 pct. af den offentlige kontante ejendomsværdi. Der er ikke hjemmel til at fravige anvendelsen af den automatiske rykningsklausul. For lån i henhold til lov om udlån til jordbrugsmæssige formål (jordkøbslån) gælder, at disse lån automatisk rykker for nye lån ydet af realkreditinstitutter. Lånet skal efter rykningen være sikret inden for 90 pct. af den offentlige kontantejendomsværdi. I pantebrevene for visse jordkøbslån er rykningsgrænsen anført som ejendomsværdien med tillæg på 10 pct. Denne er dog ændret ved bekendtgørelse nr. 468 af 22. juni 1989, således at rykningsgrænsen for disse lån fra 15. august 1989 er 90 pct. af den offentlige kontantejendomsværdi. For jordkøbslån med en restgæld på over kr. kan Statens Administration - hvor omstændighederne, herunder låneformålet og vilkårene tilsiger det - efter ansøgning tillade rykning efter de retningslinier, der gælder for lån uden automatisk rykningsklausul. Opgørelsen skal beregnes på grundlag af de omregningstabeller, der udsendes af Realkreditrådet. Den anvendte omregningstabel skal være udsendt mindre end 2 måneder før indlevering til tinglysning. Opgørelsen skal være påført et realkredit- eller pengeinstituts indeståelse for opgørelsens rigtighed. Relaksation og ekspropriation Ved relaksation, skal lånenes rykningsgrænser fortsat overholdes. Det samme gælder ved løsøresalg og lignende, da der her sker en reduktion af pantets værdi. Til bedømmelse af den fortsatte overholdelse af indplacerings grænserne, kan det være nødvendigt at få foretaget en ny vurdering af ejendommen.

10 8 Efter en foretaget relaksation, skal de lånebetingelser der kræves opfyldt i lånenes løbetid, fortsat være opfyldt. Der vil blive stillet krav til anvendelsen af provenuet fra salget eller ekspropriationen, såfremt dette ikke er af en beskeden størrelse. Anvendelsen af provenuet fra relaksation eller ekspropriation Provenuet beregnes som det kontante provenu, der fremkommer efter fradrag af sædvanlige handelsomkostninger mv. Det skal anvendes som: Ekstraordinært afdrag på lånet Ekstraordinært afdrag på foranstående lån Og/eller anvendes til rygningsberettigede investeringer på ejendommen For yngre jordbrugerlån (1995- og 2000 lovene) gælder, at lånet skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis ejendommens kontantværdi nedbringes ved relaksation af en del af ejendommen, og den derved reducerede kontantværdi ville danne udmålingsgrundlag for et mindre lån end restgælden på det ydede lån. Hvis salgsprisen er mindre end kr. eller erstatningen fra en ekspropriation er mindre end kr. kan provenuet, efter Statens Administrations vurdering, eventuelt frigives til debitor uden særlige betingelser for anvendelsen. Det er dog altid en betingelse, at der ikke er restancer på den i ejendommen indestående belåning. Materiale der indsendes sammen med ansøgning om frigivelse af provenuet fra relaksation/ekspropriation Til brug ved bedømmelse af sagen skal der fremsendes: Kopi af skøde eller købsaftale/meddelelse om ekspropriation/jordfordelingsoverenskomst Skematisk redegørelse Oplysning om salgsprovenuets forventede anvendelse i hovedposter og beløb Driftsregnskab for det seneste regnskabsår Når oplysningerne/materialet er modtaget og ikke giver anledning til bemærkninger, kan der afgives relaksationserklæring/vedståelseserklæring, forhåndstilsagn om relaksati

11 9 on/accept af jordfordeling eller tilladelse til frigivelse af ekspropriationserstatning. Skal provenuet anvendes til rykningsberettigede investeringer på ejendommen, vil relaksationserklæring dog kunne afgives straks mod indeståelse fra et pengeinstitut eller en advokat om lånets indfrielse, såfremt den endelige udbedte dokumentation ikke fremsendes. Overførsel af YJ-lån til anden ejendom Restgælden på et statsgaranteret yngre jordbrugerlån kan tillades overført til en ny ejendom, hvis låntageren erhverver anden jordbrugsbedrift eller anpart heraf. Det forudsættes, at lånet overføres på de hidtidige vilkår herunder betingelserne om hovederhverv og arbejdstid/arbejdskraftbehov - og at lånets sikkerhed ikke forringes. Restgælden på det overførte lån må ikke overstige, hvad der maksimalt ville kunne udmåles i den nye ejendom. Statens Administration kan forlange, at der stilles en pengeinstitutgaranti i forbindelse med, at det for lånet udstedte pantebrev aflyses af tingbogen. Driftsfællesskaber Statens Administration kan efter en konkret vurdering tillade, at bedriften drives i et driftsfællesskab. Det vil være en betingelse, at de lovbestemte vilkår for den enkelte ordning fortsat forbliver opfyldte, uanset ændringer i driftsformen. Således må f.eks. yngre jordbrugerordningens beskæftigelseskrav på mindst 833 timer pr. år ( 2000 ordningen) på den af låntager ejede ejendom være opfyldt, uanset den skete omlægning af driftsformen. Hvis etablering af driftsfællesskabet indebærer, at besætning og maskiner ikke længere er omfattet af tilbehørspantet til den af låntager ejede jordbrugsbedrift, vil der skulle indbetales et ekstraordinært afdrag og/eller stilles særskilt primær sikkerhed i besætning og maskiner i form af et løsøreejerpantebrev.

12 10 Hvis løsøret er overført til anden ejendom, kan der blive tale om at udvide pantet til at omfatte den ejendom, hvortil løsøret er overført. Konvertering af YJ-jordbrugerlån Yngre jordbrugerlån, udbetalt på grundlag af konverterbare obligationer, kan med fortsat statsgaranti og eventuelt ydelsestilskud omlægges til et nyt kontantlån med en højere eller lavere obligationsrente, herunder eventuelt i et nyt realkreditinstitut. Det nye lån kan alene udgøre et beløb, svarende til kontantværdien af restgælden på det lån, der konverteres, opgjort på tilbudstidspunktet for konverteringen. Omkostninger, der er forbundet med konverteringen, kan ikke indgå i udmålingen af det nye lån. Løbetiden for det ny lån kan overstige restløbetiden på det lån, der konverteres, med højst én termin. Det nye lån skal have samme vilkår og prioritetsmæssige stilling som det lån, der konverteres. Særlige pantebrevsvilkår fra det hidtidige lån overføres til det nye lån. Statsgarantien overføres automatisk til det nye lån på tidspunktet for indfrielsen af det gamle lån. Hvis der samtidig med konverteringen sker kreditorskifte, skal Statens Administration godkende konverteringen og kreditorskiftet. Realkreditinstituttet sender anmodning om fortsat statsgaranti og eventuelt ydelsestilskud til Statens Administration, bilagt oplysninger om det konverterede lån og det nye lån. Anmodning om konverteringslån indgives til ét af de realkreditinstitutter, der kan yde yngre jordbrugerlån. Gebyrer For ekspeditioner i henhold til denne vejledning, foretaget af Statens Administration og de nævnte realkreditinstitutter, opkræver Statens Administration og realkreditinstitutterne gebyr efter de til enhver tid gældende regler.

13 Bilag 1 : PRIORITETSSKEMA TIL STATENS ADMINISTRATION Bilag til ansøgning om tilbagerykning Ejendom (Hoved matr. nr.) Sagsnummer: Navn Cpr.nr. Handelsværdi Dato I alt kr. Oversigt over prioritetsstilling for statens lån og garantier til og med sidst placerede statslån /garanti. (Om udfyldelse, se vejledningen på bagsiden) Tinglyste lån og ejerpantebreve i prioritetsorden (hidtidige og nye) Tinglyste lån efter tilbagerykning Notat Nr. Kreditor ( 1) Hovedstol (2) Restløbetid (3) Rente (4) Kontantværdi (5) Kontantværdi i alt inkl. sidst placerede statslån/garanti Sikkerhedsgrænse for sidst placerede statslån / garanti i pct. af handelsværdien pct. Indsender Navn Tlf. nr. Adresse Underskrift Dato Forbeholdt Statens Administration Nye lån kr. Dokumentation (art, beløb) kr. kr. I alt kr. Provenuets anvendelse (hovedposter, beløb) / 200 / 200

14 12 Vejledning til udfyldelse af prioritetsskema Kreditor: Kreditor kan angives som DLR, NK, RD, BRF, og lignende. Renten: Renten er den i gældsbrevet anførte rente, fx ved kontantlån, kontantlånsrenten og ved obligationslån, den nominelle rente. Kontantværdien: Kontantværdien beregnes i henhold til Realkreditrådets omregningsregler. Prioritetsrækkefølge: Foranstående pantebreve og ejerpantebreve angives i prioritetsrækkefølge, jf. tingbogsattest, dog således: Nyt lån: Nyt lån indplaceres på den ønskede fremtidige plads og markeres med Nyt i rubrikken Notat. Lån der indfries: Lån, der indfries anføres i rubrik 1 og 2 med det hidtidig tinglyste beløb og markeres med Indfriet i rubrikken Notat. Lån der nedlyses: Lån, der nedlyses anføres i rubrik 1 og 2 med det fremtidige tinglyste beløb og markeres med Nedlyst i rubrikken Notat. I rubrik 5 anføres den nye kontantværdi. Ejerpantebreve: Ejerpantebreve udstedt til sikkerhed for statsgaranterede lån markeres med navn, fx Moderniseringslån. Ejerpantebreve angives iøvrigt som andre tinglyste pantebreve. I rubrik 5 optages de aktuelle underliggende låneforhold. Oprykning i ejerpantebreve: Hvor oprykning ikke allerede er noteret, vil krav blive fremsat, hvis statslånet er placeret udenfor 80 pct. af vurderingen, medmindre ejerpantebrevet ikke er over kr. og fuldt anvendt til kassekredit, hvis max. ikke nedskrives.

15 13 Bilag 2: INVESTERINGSERKLÆRING TIL STATENS ADMINISTRATION Navn Sagsnummer: Adresse I anførte periode har nævnte gårdejer foretaget følgende investeringer. Alle investeringer, undtagen vedrørende stuehus, er eksklusiv moms. (Om udfyldelse, se vejledningen på bagsiden) Periode for gennemførte investeringer / 20 til / 20 INVENTAR: BYGNINGER OG GRUNDFORBEDRING: Investeringsområde i hovedposter Inventarkøb i perioden kr. kr. Inventarsalg i perioden - kr. kr. 15 pct. af Inventarkøb i perioden - kr. kr. Rykningsberettiget investering = kr. Bygninger og grundforbedring i alt A = kr. Investering inventar overført B = kr. BESÆTNING: Aldersfordeling: Primo Ultimo Skattemæssig normalværdi Forskydning i perioden Kvæg over 2 år stk. stk. kr. kr. Kvæg 1-2 år stk. stk. kr. kr. Kvæg 0-1 år stk. stk. kr. kr. Avlssvin stk. stk. kr. kr. Slagtesvin >60 kg stk. stk. kr. kr. Grise kg stk. stk. kr. kr. Smågrise <3 kg stk. stk. kr. kr. Besætningsinvestering i perioden C = kr. Besætningsudvidelsen er sket ved Indkøb Eget tillæg Indkøb + eget tillæg Merpris for indkøbte dyr i forhold til normalværdi stk. à kr. = kr.. stk. à kr. = kr. Merpris i alt D = kr. JORDKØB: ha à kr. E = kr. Fradrag for offentlige kontanttilskud F = kr. Fradrag for skadeserstatning G = kr. Andet H = kr. Investeringer i alt A+B+C+D+E-F-G-H = kr. Dato Underskrift Stempel

16 14 Nye investeringer Vejledning til udfyldelse af investeringserklæring På investeringserklæringen må kun medtages investeringer, der ikke tidligere er rykket for. Endvidere må kun medtages investeringer i inventar og besætning, hvori der ikke er ejendomsforbehold, løsørepant eller andre trediemandsrettigheder. Investering i inventar Den rykningsberretigede investering opgøres som nettoinvesteringen i perioden med fradrag af 15 pct. af inventarkøbet. Nettoinvesteringen opgøres som det samlede inventarkøb fratrukket det samlede inventarsalg i perioden. Eksempel på beregning af rykningsberettiget investering: Køb af ny traktor ,- kr. Salg af gammel traktor ,- kr. Salg af andet inventar ,- kr pct. af kr ,- kr. Rykningsberettiget investering ,- kr. Investering i besætning Der kan medtages værdiforøgelsen af besætningen, dels ved udvidelse af antal dyr, og dels ved ændring af dyrenes alderssammensætning. Der foretages en opgørelse på ansøgningstidspunktet efter de på det tidspunkt gældende skattemæssige normalhandelsværdier. En tilsvarende opgørelse - og med samme normalværdi - foretages ved investeringsperiodens begyndelse eller indgangsstatus i det regnskabsår, hvori investeringen påbegyndes. Ved indkøbt besætning kan der tillige medregnes merpris herfor i forhold til den skattemæssige normalværdi. Jordkøb I erklæringen skal anføres om der er tale om køb af ny selvstændig ejendom eller tillægsjord der sammenlægges med den oprindelige ejendom. Supplerende materiale Ønskes der rykning for investeringer, som ikke er anført i erklæringen, skal en tilsvarende opgørelse udarbejdes og vedlægges. Investeringsklæringen Erklæringen afgives under strafansvar jf. straffelovens 163.

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 687 af 20/06/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 687 af 20/06/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 7 BEK nr 687 af 20/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Generelle

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 687 af 20. juni 2007

Bekendtgørelse nr. 687 af 20. juni 2007 Bekendtgørelse nr. 687 af 20. juni 2007 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 287. Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere