Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån"

Transkript

1 Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks København K Telefon E-post: Hjemmeside:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 Overordnede retningslinjer... 1 Lånenes lovgrundlag samt rykningsgrænser... 2 o Statslån... 2 o Statsgaranterede lån Rykning (Moderation)... 3 Investeringer på ejendommen... 4 Køb af yderligere ejendom eller jordareal... 4 Køb af yderligere anpart af ejendom... 4 Driftskapital... 4 Konvertering Materiale der skal indsendes i.f.m. rykning Rykning med statshusmands- og jordkøbslån Relaksation og ekspropriation... 7 Anvendelse af provenu fra relaksation/ekspropriation... 8 Materiale der skal indsendes i.f.m. relaksation m.m Overførsel af YJ-lån til anden ejendom Driftsfællesskaber Konvertering af YJ-jordbrugerlån Gebyrer Bilag Bilag 1: Prioritetsskema Vejledning til udfyldelse af prioritetsskema Bilag 2: Investeringserklæring Vejledning til udfyldelse af investeringserklæring... 14

3 1 Retningslinjerne omfatter samtlige ydede statslån og statsgaranterede lån. De statsgaranterede lån kan være ydet af følgende realkreditinstitutter: DLR Kredit A/S Nykredit A/S Realkredit Danmark A/S Nordea Realkreditaktieselskab Statslån: Ansøgning om rykning og relaksation med statslån skal sendes til Statens Administration. Statsgaranterede lån: Ansøgning om rykning og relaksation med statsgaranterede realkreditlån skal sendes til det långivende realkreditinstitut. De her anførte regler har udgangspunkt i de enkelte love og bekendtgørelser, der vedrører de enkelte låneordninger. Ved rykning for lån til finansiering af større investeringer set i forhold til bedriftens hidtidige handelsværdi anbefales det, at ansøgning herom fremsendes, før investeringen påbegyndes, og samtidig med at finansierings- og investeringsplan foreligger. Der vil blive lagt vægt på, at investeringerne bidrager positivt til bedriftens indtjeningsevne og tilsvarende øger bedriftens /pantets værdi. Endvidere forudsættes, at løbetiden/afdrags-profilen på de i ejendommen indestående lån er afpasset de finansierede aktivers levetid. Ved relaksation og ekspropriation, vil der blive lagt vægt på, at værdiforringelsen og indskrænkningen i produktionsgrundlaget ikke forringer lånets sikkerhed i pantet og bedriftens/ejernes økonomi. Provenu fra relaksation, ekspropriation mv. vil som udgangspunkt skulle anvendes til ekstraordinær nedbringelse af foranstående lån og/eller de statslige engagementer. Provenuet kan dog helt eller delvist frigives til rykningsberettigede formål, hvis det samtidig godtgøres, at bedriftens økonomi viser balance. Dette gælder tillige, når der ønskes respekt af tinglyste deklarationer og servitutter på ejendommen.

4 2 Det bemærkes, at der stadig er statslån, der efter indholdet i pantebrevets bestemmelser giver tilladelse til en automatisk rykning. Dette indebærer, at lånene rykker for særligt opregnede nye lån uden særligt samtykke fra Statens Administration. Lånenes lovgrundlag samt rykningsgrænser Nedenfor anføres lovgrundlaget for de lån, der omfattes af vejledningen. For hvert lån er anført den populære betegnelse for lånet, Statens Administrations forkortelse for lånet samt lånets rykningsgrænse. Lånets rykningsgrænse er den grænse, inden for hvilken lånet skal være sikret efter rykning. Grænsen opgøres i procent af den aktuelle, kontante handelsværdi. For lån med automatisk rykningsklausul opgøres grænsen dog i procent af ejendommens kontantejendomsværdi (den offentlige vurdering). Den kontante handelsværdi er den samlede værdi af den faste ejendom med besætning, driftsinventar og driftsmateriel. Kontantværdien ansættes ud fra en vurdering til låneefterretning, foretaget af et realkreditinstitut. Vurderingen skal være foretaget mindre end tolv måneder forud for anmodningen om rykning m.v. og skal afspejle ejendommens aktuelle tilstand. For rykning med yngre jordbrugerlån (YJ og YJL) gælder, at vurderingen altid skal være foretaget af ét af de realkreditinstitutter, der er omfattet af aftalen med Fødevareministeriet om at yde yngre jordbrugerlån. Det behøver således ikke være det realkreditinstitut, der har ydet yngre jordbrugerlånet. Statslån Jordkøbslån, HL Rykningsgrænse: 90% - automatisk rykningsklausul Lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål med senere ændringer, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 493 af 13. juni 1997, samt Fødevareministeriets bekendtgørelser i medfør heraf. Statshusmandslån, HL/JL Rykningsgrænse: 120% - automatisk rykningsklausul

5 3 Lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. juni 1967 samt Fødevareministeriets bekendtgørelser i medfør heraf. Landarbejderboliglån, HARB, Der er ikke regler for rykning. Lovbekendtgørelse nr. 344 af 16. maj 1997 om arbejderboliger på landet. Statsgaranterede realkreditlån For de statsgaranterede yngre jordbrugerlån er der en rykningsgrænse på 95%. Disse lån er ydet efter 1. Lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere. 2. Lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne. (Landdistriktsstøtteloven) 3. Lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004 Lov nr af 19. december Lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 Lov nr. 405 af 1. juni Lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008 Bekendtgørelse nr.866 af 25. august Lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009 Rykning (Moderation) Rykning kan søges og tillades for lån til planlagte eller allerede foretagne investeringer i bygninger, besætning, driftsinventar eller driftsmateriel. Der kan ikke godkendes rykning for lån til investeringer, der er påbegyndt tidligere end 2 år forud for ansøgningen. Fristen regnes fra tidspunktet, hvor ansøgningen modtages i Statens Administration. Hvis det nye lån sikres ved ejerpantebrev, kræves sekundær oprykkende panteret heri.

6 4 Rykning kan tillades for nye lån til finansiering af: Investeringer på ejendommen Investering i bygninger, der er nødvendige til ejendommens jordbrugsmæssige drift og investeringer i en rimelig modernisering, forbedring, udvidelse eller fornyelse af stuehuset. Nettoinvestering i besætning enten ved indkøb eller ved eget tillæg, herunder ændringer i besætningens alderssammensætning. Nettoinvestering i driftsinventar og driftsmateriel, der er nødvendig til ejendommens drift. Rykning kan også godkendes til udvidelse eller forbedring af driftsinventaret eller driftsmateriellet. Køb af yderligere ejendom eller jordareal Rykning vil altid være betinget af, at pantet for hele pantegælden eller en del af pantegælden - udvides til at omfatte tilkøbt ejendom/areal. Ved tillægspantsætning skal indplaceringen ske efter overtagne lån på ejendommen og nødvendige lån til finansiering af købet. Herudover vil det kunne godkendes, at eksisterende lån på den oprindelige ejendom overføres til ny ejendom med samme indbyrdes prioritetsorden som på den oprindelige ejendom. Køb af yderligere anpart af den belånte ejendom Der kan rykkes for lån til køb af yderligere anpart af den belånte ejendom under forudsætning af, at det statsgaranterede yngre jordbrugerlån efter tilbagerykningen fortsat er sikret inden for rykningsgrænsen. Driftskapital Der kan som hovedregel ikke bevilges rykning for driftskredit. Rykning kan i særlige tilfælde ske for forhøjelse af driftskredit eller lån til nødvendig finansiering af driften. Det øgede driftskapitalbehov forudsættes begrundet i enten en øget produktion eller en driftsomlægning, som sikrer en bedre økonomisk overlevelsesevne. Hvis forhøjelsen af driftskreditten er sikret ved ejerpantebrev, kræves der sekundær oprykkende panteret heri. Bemærk, at et allerede finansieret driftskapitalbehov ikke efterfølgende kan forventes respekteret, blot for-

7 5 di der aktuelt vil være plads inden for rykningsgrænserne. Statens Administration kan forlange at der indsendes resultat- og likviditetsbudgetter for indeværende og næste regnskabsår samt en redegørelse for årsagen til det opståede kapitalbehov. Regnskabs- og budgetmateriale skal være udarbejdet efter sædvanlige driftsøkonomiske principper. Herudover kan der efter konkret vurdering kræves indsendelse af yderligere/supplerende materiale. Konvertering For statslån og statsgaranterede lån kan rykning ske for lån til konvertering og omlægning, hvis provenuet anvendes fuldt ud til indfrielse af foranstående lån. I provenuanvendelsen kan indgå sædvanlige låneomkostninger, herunder differencerenter, tinglysningsafgifter, lånesagsgebyrer, kurtage m.v. For så vidt angår statsgaranterede lån underretter det långivende institut Statens Administration om konverteringen ved indsendelse af en prioritetsoversigt, hvoraf lånets nye prioritetsstilling fremgår. Materiale der indsendes sammen med ansøgning om rykning Til brug ved behandling af sagen, skal der fremsendes: Kopi af lånetilbud Oplysning om provenuanvendelse i hovedposter og beløb Prioritetsskema, skal udfærdiges og indsendes ved ansøgninger vedrørende statslån (se bilag 1) For statsgaranterede YJ-lån indsender realkreditinstituttet et prioritetsskema. Kopi af restgældskvitteringer på foranstående lån Driftsregnskab for seneste regnskabsår Ansøgning om rykning kan sendes inden den rykningsberettigede investering eller låneomlægning foretages. Ansøger vil så modtage et forhåndstilsagn om rykning. Når den rykningsberettigede investering eller låneomlægning er afsluttet indsendes den i forhåndstilsagnet udbedte dokumentation, hvorefter moderationserklæring/vedståelseserklæring kan udfærdiges.

8 6 Statens Administration kan i forbindelse med rykningssagen anmode om, at der indsendes en redegørelse eller erklæring fra debitors økonomiske rådgiver. Der tænkes i denne forbindelse på en økonomikonsulent, en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Herudover må det forventes, at der efter konkret vurdering kræves indsendelse af yderligere/supplerende materiale. Ved rykning for lån til finansiering af større investeringer samt i sager med snæver økonomisk balance må den medvirkende konsulents eller revisors bemærkninger til investeringsprojektet med beregninger over investeringens rentabilitetsog likviditetsvirkning tillige indsendes. For så vidt angår statslån, vil Statens Administration som led i sagens behandling rekvirere den seneste, kontante vurdering af ejendommens handelsværdi med besætning og løsøre inkl. eventuelle merværdier, fra det långivende realkreditinstitut. For statsgaranterede lån indsender det långivende realkreditinstitut tillige med sagens øvrige dokumenter en kontantvurdering, som nævnt ovenfor. Det er en betingelse, at de anvendte vurderinger er foretaget inden for de seneste 12 måneder. Moderationserklæring/vedståelseserklæring kan i øvrigt afgives straks mod indeståelse fra et pengeinstitut eller en advokat om indfrielse af det nye lån, hvis den endelige dokumentation ikke modtages og er fyldestgørende. For lån til investeringer skal der senest 1 år fra tilsagnet meddelelse indsendes en investeringserklæring fra den regnskabsførende konsulent eller revisor. For lån til køb af yderligere en ejendom, skal der indsendes dokumentation for ejendomsoverdragelsen samt oplysning om, hvor i den nye ejendom statslånet/garantien kan placeres. For lån til køb af et jordareal, skal der indsendes dokumentation for ejendomsoverdragelsen samt endelig udstyknings- og sammenlægningsapprobation. For lån til konvertering og omlægning skal der indsendes omprioriteringsforslag eller endelig afregnings-/indfrielsesnotaer. Rykning med statshusmands- og jordkøbslån Statshusmands- og jordkøbslån er omfattet af en automatisk rykningsklausul, hvilket bevirker, at de uden særligt samtykke

9 7 fra Statens Administration rykker for nye lån. Indexlån er ikke omfattet af den automatiske rykningsklausul. Rykning for sådanne lån skal derfor ske i henhold til retningslinierne i de foregående kapitler. For lån i henhold til statshusmandslovgivningen gælder, at disse lån automatisk rykker for nye realkredit- eller bank/sparekasselån. Lånet skal efter rykningen være sikret inden for 120 pct. af den offentlige kontante ejendomsværdi. Der er ikke hjemmel til at fravige anvendelsen af den automatiske rykningsklausul. For lån i henhold til lov om udlån til jordbrugsmæssige formål (jordkøbslån) gælder, at disse lån automatisk rykker for nye lån ydet af realkreditinstitutter. Lånet skal efter rykningen være sikret inden for 90 pct. af den offentlige kontantejendomsværdi. I pantebrevene for visse jordkøbslån er rykningsgrænsen anført som ejendomsværdien med tillæg på 10 pct. Denne er dog ændret ved bekendtgørelse nr. 468 af 22. juni 1989, således at rykningsgrænsen for disse lån fra 15. august 1989 er 90 pct. af den offentlige kontantejendomsværdi. For jordkøbslån med en restgæld på over kr. kan Statens Administration - hvor omstændighederne, herunder låneformålet og vilkårene tilsiger det - efter ansøgning tillade rykning efter de retningslinier, der gælder for lån uden automatisk rykningsklausul. Opgørelsen skal beregnes på grundlag af de omregningstabeller, der udsendes af Realkreditrådet. Den anvendte omregningstabel skal være udsendt mindre end 2 måneder før indlevering til tinglysning. Opgørelsen skal være påført et realkredit- eller pengeinstituts indeståelse for opgørelsens rigtighed. Relaksation og ekspropriation Ved relaksation, skal lånenes rykningsgrænser fortsat overholdes. Det samme gælder ved løsøresalg og lignende, da der her sker en reduktion af pantets værdi. Til bedømmelse af den fortsatte overholdelse af indplacerings grænserne, kan det være nødvendigt at få foretaget en ny vurdering af ejendommen.

10 8 Efter en foretaget relaksation, skal de lånebetingelser der kræves opfyldt i lånenes løbetid, fortsat være opfyldt. Der vil blive stillet krav til anvendelsen af provenuet fra salget eller ekspropriationen, såfremt dette ikke er af en beskeden størrelse. Anvendelsen af provenuet fra relaksation eller ekspropriation Provenuet beregnes som det kontante provenu, der fremkommer efter fradrag af sædvanlige handelsomkostninger mv. Det skal anvendes som: Ekstraordinært afdrag på lånet Ekstraordinært afdrag på foranstående lån Og/eller anvendes til rygningsberettigede investeringer på ejendommen For yngre jordbrugerlån (1995- og 2000 lovene) gælder, at lånet skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis ejendommens kontantværdi nedbringes ved relaksation af en del af ejendommen, og den derved reducerede kontantværdi ville danne udmålingsgrundlag for et mindre lån end restgælden på det ydede lån. Hvis salgsprisen er mindre end kr. eller erstatningen fra en ekspropriation er mindre end kr. kan provenuet, efter Statens Administrations vurdering, eventuelt frigives til debitor uden særlige betingelser for anvendelsen. Det er dog altid en betingelse, at der ikke er restancer på den i ejendommen indestående belåning. Materiale der indsendes sammen med ansøgning om frigivelse af provenuet fra relaksation/ekspropriation Til brug ved bedømmelse af sagen skal der fremsendes: Kopi af skøde eller købsaftale/meddelelse om ekspropriation/jordfordelingsoverenskomst Skematisk redegørelse Oplysning om salgsprovenuets forventede anvendelse i hovedposter og beløb Driftsregnskab for det seneste regnskabsår Når oplysningerne/materialet er modtaget og ikke giver anledning til bemærkninger, kan der afgives relaksationserklæring/vedståelseserklæring, forhåndstilsagn om relaksati

11 9 on/accept af jordfordeling eller tilladelse til frigivelse af ekspropriationserstatning. Skal provenuet anvendes til rykningsberettigede investeringer på ejendommen, vil relaksationserklæring dog kunne afgives straks mod indeståelse fra et pengeinstitut eller en advokat om lånets indfrielse, såfremt den endelige udbedte dokumentation ikke fremsendes. Overførsel af YJ-lån til anden ejendom Restgælden på et statsgaranteret yngre jordbrugerlån kan tillades overført til en ny ejendom, hvis låntageren erhverver anden jordbrugsbedrift eller anpart heraf. Det forudsættes, at lånet overføres på de hidtidige vilkår herunder betingelserne om hovederhverv og arbejdstid/arbejdskraftbehov - og at lånets sikkerhed ikke forringes. Restgælden på det overførte lån må ikke overstige, hvad der maksimalt ville kunne udmåles i den nye ejendom. Statens Administration kan forlange, at der stilles en pengeinstitutgaranti i forbindelse med, at det for lånet udstedte pantebrev aflyses af tingbogen. Driftsfællesskaber Statens Administration kan efter en konkret vurdering tillade, at bedriften drives i et driftsfællesskab. Det vil være en betingelse, at de lovbestemte vilkår for den enkelte ordning fortsat forbliver opfyldte, uanset ændringer i driftsformen. Således må f.eks. yngre jordbrugerordningens beskæftigelseskrav på mindst 833 timer pr. år ( 2000 ordningen) på den af låntager ejede ejendom være opfyldt, uanset den skete omlægning af driftsformen. Hvis etablering af driftsfællesskabet indebærer, at besætning og maskiner ikke længere er omfattet af tilbehørspantet til den af låntager ejede jordbrugsbedrift, vil der skulle indbetales et ekstraordinært afdrag og/eller stilles særskilt primær sikkerhed i besætning og maskiner i form af et løsøreejerpantebrev.

12 10 Hvis løsøret er overført til anden ejendom, kan der blive tale om at udvide pantet til at omfatte den ejendom, hvortil løsøret er overført. Konvertering af YJ-jordbrugerlån Yngre jordbrugerlån, udbetalt på grundlag af konverterbare obligationer, kan med fortsat statsgaranti og eventuelt ydelsestilskud omlægges til et nyt kontantlån med en højere eller lavere obligationsrente, herunder eventuelt i et nyt realkreditinstitut. Det nye lån kan alene udgøre et beløb, svarende til kontantværdien af restgælden på det lån, der konverteres, opgjort på tilbudstidspunktet for konverteringen. Omkostninger, der er forbundet med konverteringen, kan ikke indgå i udmålingen af det nye lån. Løbetiden for det ny lån kan overstige restløbetiden på det lån, der konverteres, med højst én termin. Det nye lån skal have samme vilkår og prioritetsmæssige stilling som det lån, der konverteres. Særlige pantebrevsvilkår fra det hidtidige lån overføres til det nye lån. Statsgarantien overføres automatisk til det nye lån på tidspunktet for indfrielsen af det gamle lån. Hvis der samtidig med konverteringen sker kreditorskifte, skal Statens Administration godkende konverteringen og kreditorskiftet. Realkreditinstituttet sender anmodning om fortsat statsgaranti og eventuelt ydelsestilskud til Statens Administration, bilagt oplysninger om det konverterede lån og det nye lån. Anmodning om konverteringslån indgives til ét af de realkreditinstitutter, der kan yde yngre jordbrugerlån. Gebyrer For ekspeditioner i henhold til denne vejledning, foretaget af Statens Administration og de nævnte realkreditinstitutter, opkræver Statens Administration og realkreditinstitutterne gebyr efter de til enhver tid gældende regler.

13 Bilag 1 : PRIORITETSSKEMA TIL STATENS ADMINISTRATION Bilag til ansøgning om tilbagerykning Ejendom (Hoved matr. nr.) Sagsnummer: Navn Cpr.nr. Handelsværdi Dato I alt kr. Oversigt over prioritetsstilling for statens lån og garantier til og med sidst placerede statslån /garanti. (Om udfyldelse, se vejledningen på bagsiden) Tinglyste lån og ejerpantebreve i prioritetsorden (hidtidige og nye) Tinglyste lån efter tilbagerykning Notat Nr. Kreditor ( 1) Hovedstol (2) Restløbetid (3) Rente (4) Kontantværdi (5) Kontantværdi i alt inkl. sidst placerede statslån/garanti Sikkerhedsgrænse for sidst placerede statslån / garanti i pct. af handelsværdien pct. Indsender Navn Tlf. nr. Adresse Underskrift Dato Forbeholdt Statens Administration Nye lån kr. Dokumentation (art, beløb) kr. kr. I alt kr. Provenuets anvendelse (hovedposter, beløb) / 200 / 200

14 12 Vejledning til udfyldelse af prioritetsskema Kreditor: Kreditor kan angives som DLR, NK, RD, BRF, og lignende. Renten: Renten er den i gældsbrevet anførte rente, fx ved kontantlån, kontantlånsrenten og ved obligationslån, den nominelle rente. Kontantværdien: Kontantværdien beregnes i henhold til Realkreditrådets omregningsregler. Prioritetsrækkefølge: Foranstående pantebreve og ejerpantebreve angives i prioritetsrækkefølge, jf. tingbogsattest, dog således: Nyt lån: Nyt lån indplaceres på den ønskede fremtidige plads og markeres med Nyt i rubrikken Notat. Lån der indfries: Lån, der indfries anføres i rubrik 1 og 2 med det hidtidig tinglyste beløb og markeres med Indfriet i rubrikken Notat. Lån der nedlyses: Lån, der nedlyses anføres i rubrik 1 og 2 med det fremtidige tinglyste beløb og markeres med Nedlyst i rubrikken Notat. I rubrik 5 anføres den nye kontantværdi. Ejerpantebreve: Ejerpantebreve udstedt til sikkerhed for statsgaranterede lån markeres med navn, fx Moderniseringslån. Ejerpantebreve angives iøvrigt som andre tinglyste pantebreve. I rubrik 5 optages de aktuelle underliggende låneforhold. Oprykning i ejerpantebreve: Hvor oprykning ikke allerede er noteret, vil krav blive fremsat, hvis statslånet er placeret udenfor 80 pct. af vurderingen, medmindre ejerpantebrevet ikke er over kr. og fuldt anvendt til kassekredit, hvis max. ikke nedskrives.

15 13 Bilag 2: INVESTERINGSERKLÆRING TIL STATENS ADMINISTRATION Navn Sagsnummer: Adresse I anførte periode har nævnte gårdejer foretaget følgende investeringer. Alle investeringer, undtagen vedrørende stuehus, er eksklusiv moms. (Om udfyldelse, se vejledningen på bagsiden) Periode for gennemførte investeringer / 20 til / 20 INVENTAR: BYGNINGER OG GRUNDFORBEDRING: Investeringsområde i hovedposter Inventarkøb i perioden kr. kr. Inventarsalg i perioden - kr. kr. 15 pct. af Inventarkøb i perioden - kr. kr. Rykningsberettiget investering = kr. Bygninger og grundforbedring i alt A = kr. Investering inventar overført B = kr. BESÆTNING: Aldersfordeling: Primo Ultimo Skattemæssig normalværdi Forskydning i perioden Kvæg over 2 år stk. stk. kr. kr. Kvæg 1-2 år stk. stk. kr. kr. Kvæg 0-1 år stk. stk. kr. kr. Avlssvin stk. stk. kr. kr. Slagtesvin >60 kg stk. stk. kr. kr. Grise kg stk. stk. kr. kr. Smågrise <3 kg stk. stk. kr. kr. Besætningsinvestering i perioden C = kr. Besætningsudvidelsen er sket ved Indkøb Eget tillæg Indkøb + eget tillæg Merpris for indkøbte dyr i forhold til normalværdi stk. à kr. = kr.. stk. à kr. = kr. Merpris i alt D = kr. JORDKØB: ha à kr. E = kr. Fradrag for offentlige kontanttilskud F = kr. Fradrag for skadeserstatning G = kr. Andet H = kr. Investeringer i alt A+B+C+D+E-F-G-H = kr. Dato Underskrift Stempel

16 14 Nye investeringer Vejledning til udfyldelse af investeringserklæring På investeringserklæringen må kun medtages investeringer, der ikke tidligere er rykket for. Endvidere må kun medtages investeringer i inventar og besætning, hvori der ikke er ejendomsforbehold, løsørepant eller andre trediemandsrettigheder. Investering i inventar Den rykningsberretigede investering opgøres som nettoinvesteringen i perioden med fradrag af 15 pct. af inventarkøbet. Nettoinvesteringen opgøres som det samlede inventarkøb fratrukket det samlede inventarsalg i perioden. Eksempel på beregning af rykningsberettiget investering: Køb af ny traktor ,- kr. Salg af gammel traktor ,- kr. Salg af andet inventar ,- kr pct. af kr ,- kr. Rykningsberettiget investering ,- kr. Investering i besætning Der kan medtages værdiforøgelsen af besætningen, dels ved udvidelse af antal dyr, og dels ved ændring af dyrenes alderssammensætning. Der foretages en opgørelse på ansøgningstidspunktet efter de på det tidspunkt gældende skattemæssige normalhandelsværdier. En tilsvarende opgørelse - og med samme normalværdi - foretages ved investeringsperiodens begyndelse eller indgangsstatus i det regnskabsår, hvori investeringen påbegyndes. Ved indkøbt besætning kan der tillige medregnes merpris herfor i forhold til den skattemæssige normalværdi. Jordkøb I erklæringen skal anføres om der er tale om køb af ny selvstændig ejendom eller tillægsjord der sammenlægges med den oprindelige ejendom. Supplerende materiale Ønskes der rykning for investeringer, som ikke er anført i erklæringen, skal en tilsvarende opgørelse udarbejdes og vedlægges. Investeringsklæringen Erklæringen afgives under strafansvar jf. straffelovens 163.

Ryknings- og relaksations- vejledning

Ryknings- og relaksations- vejledning Ryknings- og relaksations- vejledning 2001 Statslån og statsgaranterede lån til jordbrugere Økonomistyrelsen Vejledningen er udgivet af: Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon

Læs mere

Ryknings- og Relaksations- Vejledning. Statslån og Statsgaranterede lån Til jorbrugere

Ryknings- og Relaksations- Vejledning. Statslån og Statsgaranterede lån Til jorbrugere Ryknings- og Relaksations- Vejledning Statslån og Statsgaranterede lån Til jorbrugere Vejledningen er udgivet af: Statens Administration Landgreven 4 1301 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 33 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000034 Senere ændringer

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse. 21302035 Låneomlægning. Ekspeditionstid. Afslag. Klageren havde i sin ejendom to lån, dels et obligationslån til det indklagede realkreditinstitut 1 med 1. prioritetsret, og dels obligationslån med 2.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. I medfør af 4, stk. 4 og 6, 4 a, stk. 4 og 6, 5 a, stk. 7, 9, stk. 4 og 6, 10, stk. 4 og 6, 13, stk. 5 og 7 og 14, stk. 5 i

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit 4.

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø. Forslag til finansiering

Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø. Forslag til finansiering Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forslag til finansiering Under henvisning til mail fra Bent Skovkær Hansen om optagelse af lån på DKK 9.000.000,00 til finansiering af omlægning af lån nr. 201442117, fremsendes

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter.

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 24 Spørgsmål 12 Offentligt Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/173345 Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 3. januar 2006 ad

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere

Vejledning til ansøgning om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere Vejledning til ansøgning om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere 1 Indledning Denne vejledning henvender sig til ansøgere om yngre jordbrugerlån og til de særligt sagkyndige, der er godkendt af Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til salg af kvote/rettigheder

Ansøgning om tilladelse til salg af kvote/rettigheder Udbetaling Danmark Tilskud, lån og garantier Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Send blanketten via Digital Post til Lån, tilskud og garantier. Digital Post på borger.dk Digital Post på virk.dk Vær opmærksom

Læs mere