LOKALPLAN NR for ejendommen Klosterbakken 20 ODENSE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 0-543. for ejendommen Klosterbakken 20 ODENSE KOMMUNE"

Transkript

1 LOKALPLAN NR for ejendommen Klosterbakken 20 ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 1999

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f om: - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen samt materialer - bevaring af bygninger og landskabstræk - sikring af friarealer - fællesanlæg Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. - -

3 Indhold Baggrund for lokalplanen... 1 Indhold... 1 Forhold til anden planlægning... 4 Tilladelse fra andre myndigheder... 5 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning Retsvirkninger

4 - -

5 Redegørelse for lokalplanen Klosterbakken med det gamle kamgarnspinderis administrationsbygning, der agtes nedrevet. Baggrund Lokalplanen omfatter parkeringsarealet samt det gamle kamgarnspinderis bygninger beliggende ved Klosterbakken. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra en privat bygherre om at opføre boligbebyggelse på det faldende terræn fra Klosterbakken til Odense Å. Lokalplanen fastlægger områdets fremtidige anvendelse til boligformål med tilhørende friareal. Boligbebyggelsen vil komme til at indeholde ca. 63 boliger med tilhørende parkering i kælder. Alt i alt vil bebyggelsen udgøre ca m2 etageareal. Grundarealet er ca m2. Lokalplanen forudsætter et godkendt kommuneplantillæg. Det er lokalplanens formål at udbygge området mellem Klosterbakken og Odense Å med en harmonisk og smuk bebyggelse. Der kan opføres bebyggelse i 4 etager mod Klosterbakken og 5 etager mod Odense Å. Indhold Lokalplanen består af to områder: - Område A: til boligformål. - Område B: til friareal. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, hvordan områderne skal anvendes, samt bestemmelser, der vedrører bebyggelsens omfang, anvendelse og ydre fremtræden, friarealindretning samt vej-, sti-, og parkeringsforhold

6 Redegørelse for lokalplanen Eksisterende bebyggelse set fra Filosofgangen Fremtidig bebyggelse set fra Filosofgangen Lokalplanens indhold kan opsummeres således: Opførelse af etageboligbebyggelse med hensyntagen til og respekt for den omkringliggende bebyggelse og området ved Odense Å. Det vil sige, at der ikke må bygges inden for åfredningsgrænsen, og at eksisterende bebyggelse, der overskrider fredningsgrænsen i henhold til "Fredningsforslag for Odense Ådal", skal nedrives som led i en samlet bebyggelsesplan. Bebyggelsen skal være åben og give udsyn til åen fra Klosterbakken. Kvarteret omkring Klosterbakken er præget af blandet boligbebyggelse og service-erhverv. Historisk redegørelse Kilder: Byggesagsarkivet og Registranten for Vestergade-kvarteret, Fyns Amt, Birch & Krogboe. Ejerforhold Klosterbakken 20, matr. nr. 316A, Odense Bygrunde: Ca Munke Mølle 1874 Munke Mølles Klædefabrik 1890 A/S Gustav Krüger & Co. (Krügers Klædefabrik) 1960 A/S Odense Kamgarnspinderi 1963 Odense Kommune 1984 Danmarks Radio 1968 Odense Kommune 1969 Fyns kommunale Telefonselskab 1991 Fyns Telefons Pensionskasse Ejendommens historie går tilbage til ca. 1874, hvor Munke Mølles Klædefabrik blev etableret. På daværende tidspunkt var adressen Filosofgangen, og grunden var placeret på en ø i Odense Å. Filosofgangen var placeret langs åløbet. Virksomheden blev i ca overtaget af Gustav Krüger & Co., heraf navnet Krügers Klædefabrik. I 1930'erne er navnet på virksomheden A/S Odense Kamgarnspinderi (og A/S Fyens Strømpefabrik), der blev drevet som én virksomhed. Virksomheden flytter fra grunden i ca. 1958, og størstedelen af bygningerne blev nedrevet i Dog blev bygningerne på den sydlige del af grunden bibeholdt. I 1952 ændredes gadenavnet til Klosterbakken. Området blev i 1970 udlagt til parkeringsplads. Perioden frem til ca. 1910: Der foreligger ingen oplysninger om placeringen af de forskellige aktiviteter fra starten i 1874 til ca Perioden fra ca til ca. 1932: I denne periode sker der en udbygning af virksomheden, bl.a. med etablering af en stor spinderihal på området mellem de eksisterende bygninger og Odense Å. (Åens - 2 -

7 Redegørelse for lokalplanen Perspektiv af byggeriet set fra Klaregade-krydset mod Flakhaven Perspektiv af byggeriet set fra Klaregade-krydset mod Flakhaven sydlige løb). Desuden etableres flere mindre bygninger og skure på grunden. Det skal bemærkes, at grunden på daværende tidspunkt også omfatter det område, hvor der senere blev etableret elektricitetsværk. Perioden fra ca til ca. 1950: I perioden foretages en udbygning på den sydlige del af grunden, hvor de bygninger, der i dag er tilbage af virksomheden, opføres. Disse bygninger har hovedsageligt været benyttet til lager og ekspedition samt forspinderi i den østlige del af bygningen. Grunden er nu afgrænset mod nord, hvor der langs skel er etableret blegeri og farvelager. Desuden sker der en udbygning langs Odense Å, hvor der bl.a. etableres farveri. Perioden fra begyndelsen af 1950'erne til 1994: I begyndelsen af denne periode er der foretaget få bygningsmæssige ændringer på den nordlige del af grunden. De fire farverier er samlet i ét farveri placeret i den nordlige del af fabrikskomplekset. Mod skel til elektricitetsværket er placeret et blegeri. Ændringerne er sket i begyndelsen af 1950' erne. I løbet af 50'erne foretages en udflytning af fabriksaktiviteterne. Den stadig eksisterende bygning på den sydlige del af grunden benyttes til lejemål uden forurenende interesse. Det skal bemærkes, at der i denne periode er placeret farverier på fire forskellige områder af grunden

8 Redegørelse for lokalplanen Forhold til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanen ligger inden for områderne 0.BS4 og 0.BS5 i kommuneplanens rammedel. Områderne er udlagt til bolig- og serviceformål. Der kan udlægges areal til butikker, kontorer, boligformål, offentlige formål og mindre erhvervsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne. Sideløbende med lokalplanen er udarbejdet tillæg nr. 0.1 til kommuneplanen. Tillægget muliggør opførelse af bebyggelse i 5 etager incl. udnyttelig tagetage. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed. Fredning og naturbeskyttelse Langs Odense Å er der ved fredningskendelse af 11/ pålagt åfredningslinie, som har til formål at sikre de nærmeste 0-2 m fra åbredden mod uhensigtsmæssig bebyggelse, udgravninger og opfyldninger i åkanten samt beskytte åens karakteristiske bredbevoksning. Odense Byråd har 9/ vedtaget "Fredningsforslag for Odense Ådal" i samarbejde med Fyns Amt. Forslaget forventes fremsendt til Fredningsnævnet i sommeren Når Fredningsnævnet herefter beslutter at offentliggøre forslaget, må der ifølge Lov om Naturbeskyttelse 37, stk. 2 ikke foretages handlinger, der strider imod de foreslåede fredningsbestemmelser. Lokalplanen er ikke i konflikt med åfredningsbestemmelserne eller forslaget. I forslaget er præciseret, at Odense Kommune ønsker fredningsgrænsen rykket 3-5 m nærmere åen på en strækning af ca. 110 m i forbindelse med byggeriet på Klosterbakken. Lokalplanområdet er endvidere omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser om ændringer inden for 150 m fra vandløb. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen giver tilsagn om at reducere åbeskyttelseslinien til sammenfald med den ny åfredningsgrænse. Arkæologiske interesser Odense bys middelalderlige centrum nord for åen samt den umiddelbare nærhed til vikingeborgen Nonnebakken sandsynliggør, at der under det kommende jordarbejde vil forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg. Museumslovens 26 (lov nr. 291 af 6. juni 1984) siger, at såfremt der under jordarbejdet findes jordfaste fortidsminder, herunder også uforstyrrede, middelalderlige jordlag, skal arbejdes standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og museet skal straks informeres. Bygherrer og entreprenører bør derfor så tidligt som muligt i projektet, og inden anlægsarbejdet påbegyndes, kontakte museet for at få fastslået det forventede omfang af de kulturhistoriske undersøgelser. Bevaring af beplantning Bevaringsværdige træer, der er registreret og vist på kortbilag, må ikke fældes eller beskadiges. Institutioner Lokalplanområdet hører til Hunderupskolens og Vestre Skoles distrikt. Privat service Området er velforsynet med indkøbsmuligheder. Kollektiv trafik Odense Bytrafik har bybusterminal på Klingenberg. Odense Banegård og rutebilstation ligger ca. 400 m fra området. Vej- og stiforhold Vejadgang til lokalområdet sker fra Klosterbakken via den eksisterende adgang langs Fjernvarmeforsyningens bygning

9 Redegørelse for lokalplanen Det nuværende stisystem langs åen skal til enhver tid kunne forlænges til Klaregade ved broen. Kloakforhold Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan, og området er beliggende inden for kloakopland nr Spildevandet ledes via afskærende ledning langs Odense Å til Ejby Mølle renseanlæg. Regnvand ledes til Odense Å. Teknisk forsyning Odense kommunale Elforsyning forsyner området med el. Vandforsyning varetages af Odense Vandselskab Fjernvarmeforsyning varetages af Odense kommunale Fjernvarmeforsyning. Miljøforhold Grundforurening: Ved det gamle kedelhus etableredes i ca en l olietank. Tanken er fjernet. Der henvises til efterfølgende skitse og oversigtskort. De rent produktionsmæssige aktiviteter på grunden, der kan give anledning til forurening, er farverierne. Derudover er det forsynings- og hjælpefunktioner som kedelcentral, værksteder, tankoplag mv., der har interesse. På virksomheden er der også foregået karbonisering og blegning. I disse processer benyttes der normalt syrer og blegemidler som clorkalk og/eller natriumhypochlorit, hvilket ikke betragtes som forureningsparametre i denne sammenhæng. Der er ikke kendskab til præcis, hvilke blege- og farveprocesser der er brugt på virksomheden. Elforsyningen har oplyst, at al jorden inden for kabelområdet ved Odense Å er udskiftet i forbindelse med etableringen af kablerne, dvs. at evt. forurenet jord også er fjernet. Erfaringen fra tilsvarende sager viser, at der generelt er forurenet med benzin- og oliekomponenter. Dette skyldes ofte spild, tærede rørforbindelser, utætte samlinger og overfyldte tanke. Det anbefales, før nybyggeri eller større ombygninger iværksættes, at der foretages en undersøgelse for at få konstateret, om der er sket forurening og i givet fald omfanget heraf. I 19 og 20 i Lov om Affaldsdepoter nævnes det udtrykkeligt, at enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et depot eller en forurening, skal underrette kommunalbestyrelsen herom. Trafikstøj: Området er belastet af vejstøj fra Klosterbakken med 68 db(a) på strækningen fra Klaregade til Munkemøllestræde og 69 db(a) fra Munkemøllestræde til Flakhaven. Ny bebyggelse placeres, så opholdsarealer bliver afskærmet i forhold til vejstøj. Da den nye bebyggelses gavle ligger mod Klosterbakken, er det ikke muligt at anvende bygningsfacaderne som støjafskærmning i forhold til lokalplanområdets friarealer, som derved vil blive belastet med mere end 55 db(a). Og bygningsfacaderne kan derfor heller ikke overalt overholde 55 db(a). For at sikre, at det udendørs støjniveau ikke overstiger 55 db(a) på lokalplanområdets friarealer og ved bygningernes altaner, stilles der krav om, at altanerne skal glasinddækkes, og at oplukkelige vinduer i altanpartier skal placeres væk fra Klosterbakken, samt at der etableres en 3 m høj støjskærm på bastionen mellem boligblokkene. Det er beregnet, at en glasinddækning af altanerne kan reducere trafikstøjniveauet med ca. 20 db(a), således at trafikstøjniveauet på altaner vil ligge under 55 db(a)

10 Redegørelse for lokalplanen For at sikre, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum, stilles krav om, at luftskiftet i boligen øges ved mekanisk ventilation, som minimerer behovet for manuel udluftning ved vinduesåbninger. Virksomhedsstøj: Omkringliggende virksomheder skal overholde de vejledende støjniveauer, der gælder for beboelse, nemlig 50, 45 og 40 db(a) henholdsvis dag, aften og nat. Det vurderes, at der ikke vil være tale om en skærpelse, da de omkringliggende virksomheder allerede i dag ligger bolignært. Tilladelse fra andre myndigheder Åfredningslinie Åfredningslinien er gældende, indtil "Fredningsforslag i Odense Ådal" offentliggøres af Fredningsnævnet. Langs Odense Å er ved Fredningsnævnets kendelse af 11. februar 1925, jf. nævnets supplerende kendelse af 25. november 1926, pålagt en åfredningslinie. Åfredningslinien er angivet på kortbilaget. Fredningsnævnet fører tilsyn med de foranstaltninger, der i fremtiden sker på området. Tilsynet omfatter følgende: - Udgravninger, støttemure, bolværker og opfyldninger i åkanten. - Opførelse af nye bygninger eller forandringer af ældre bebyggelser på det fredede område, hvorved bemærkes: a) Inden for en afstand af 2 m fra åbredden må kun bygges småbygninger såsom lysthuse, pavilloner etc., og disse må ikke gribe forstyrrende ind i ålandskabets karakter. b) I øvrigt indskrænker tilsynet sig til bygningernes udseende, således at dette ikke i væsentlig grad må virke imod fredningens formål. - Større busketter og krat inden for en afstand af 2 m og større træer inden for en afstand af 5 m fra åkanten må bortset fra almindelig styning og beskæring ikke fjernes uden Fredningsnævnets tilladelse, hvis ikke et byggeri nødvendiggør det. De nævnte foranstaltninger må ikke foretages, før der er indhentet tilladelse hertil fra Fredningsnævnet. Fredningsforslag for Odense Ådal Fredningsforslaget er gældende efter Fredningsnævnets offentliggørelse. Særlige bestemmelser for private arealer i byzone 0-10 m fra åbredden: Der er generelt forbud mod at etablere: - nyt byggeri, tekniske anlæg (herunder støttemure og lign.), parkeringspladser og broer. Fredningsnævnet kan dog tillade: - at fælde løvtræer med en diameter større end 25 cm. - at ændre eksisterende broer. - at ændre have- og trappeanlæg med støttemure og større faste belægninger. Det er tilladt at opstille nye, lette hegn, trådhegn og lign. parallelt med åbredden. - hegnet skal placeres min. 2 meter fra åbredden. - hegnet må have en højde på højst 1,80 m og må ikke være forsynet med pigtråd, strøm el. lign., dog undtaget Zoo, erhverv og industri. - hegnet skal mod åbredden være afskærmet af løvfældende træer, buske eller hække. Særlige bestemmelser: Mindre bygninger og anlæg til rekreativt brug - f ridebaner og spejderhytter, der kan opføres uden dispensation i henhold til de i afsnit 3.6 nævnte lokalplaner/byplanvedtægter, kan etableres efter - 6 -

11 Redegørelse for lokalplanen Fredningsnævnets godkendelse af udformningen. Åbeskyttelseslinie I henhold til Lov om Naturbeskyttelse 16 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lign. eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinie i henhold til den tidligere lovgivning. Odense Å er omfattet af en sådan beskyttelseslinie. Lokalplanens virkeliggørelse kræver, at Skov- og Naturstyrelsen giver tilsagn om at være indstillet på at tillade en reduktion af åbeskyttelseslinien til sammenfald med fredningsgrænsen. Fortidsminder I henhold til Lov om Naturbeskyttelse 18 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealer inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter 12. Det planlagte byggeri i lokalplanen forudsætter en dispensation i forhold til fortidsmindet "Nonnebakken". Det er Fyns Amt, der er dispensationsmyndighed, jf. 65, stk. 3. Affaldsdepoter Fyns Amt har registreret affaldsdepot nr beliggende Klosterbakken 18-20, som dækker store dele af lokalplanområdet. Registreringen med tilhørende rådighedsindskrænkning er tinglyst den 14. august Ophævelse af rådighedsindskrænkninger i forbindelse med affaldsdepotet vil forudsætte en tilladelse fra Fyns Amt i henhold til Affaldsdepotloven. Arbejdet kan genoptages, når området er frigivet efter 17 i Lov om affaldsdepoter

12 - 8 -

13 Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1. Lokalplanen har til formål: - at fastlægge områdets anvendelse til bolig- og serviceområde samt friarealer. - at sikre, at alle miljøbestemte grænseværdier overholdes ved de fremtidige boliger. - at give vejadgang til området fra Klosterbakken. - at sikre stiforbindelse til den eksisterende gangbro over Odense Å. - at det i område B eksisterende friareal og bevaringsværdige træer bevares. 2. Område og zonestatus 2.1. Lokalplanens område afgrænses som vist med rød stiplet linie på kortbilag 1: Lokalplanen omfatter matr. nr. 316A, Odense bygrunde Området er beliggende i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1. Område A må kun anvendes til boligformål. Der kan dog etableres servicefunktioner i begrænset omfang i bebyggelsen mod Klosterbakken. Der må ikke etableres erhvervsvirksomheder, lagerpladser og lign. i området. Område B må kun anvendes til friareal Hvor støj fra veje rammer bygningen med et støjniveau L AeQ (24) på mere end 55 db, skal der tilvejebringes en luft-/lydisolation mod den udefra kommende støj, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db i beboelsesrum og 35 db i arbejdsrum indrettet til længerevarende ophold med stillesiddende arbejde. Endvidere skal altaner glasinddækkes, og oplukkelige vinduer i altanpartier skal placeres væk fra Klosterbakken. Og der skal etableres en 3 m høj støjskærm på bastion mellem boligblokkene for at sikre de primære udendørs opholdsarealer mod trafikstøj. Der skal etableres mekanisk ventilation, som minimerer behovet for manuel udluftning ved vinduesåbninger

14 Lokalplanens bestemmelser Facade mod Klosterbakken 3.3. Bygningerne i området bør udformes således, at vibrationer fra vejanlæg bringes ned på 75 db(a) (KB-vægtet accellerationsniveau) målt inde i den færdige bygning. 4. Udstykninger 4.1. Udstykninger må kun foretages efter en godkendt udstykningsplan. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1. Vejadgang til område A og B foregår fra Klosterbakken som vist på kortbilaget Stiadgang til område B foregår fra offentligt område som vist på kortbilaget Der skal udlægges og anlægges en parkeringsplads pr. 125 m2 etageareal. Særligt parkeringskrævende funktioner skal i hvert enkelt tilfælde vurderes efter Bygningsreglementets bestemmelser. Placeringen af pladserne skal ske med respekt for det offentligt tilgængelige areal. 6. Teknisk forsyning 6.1. El-ledninger til belysning af udearealerne, herunder til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler Enhver lodsejer inden for lokalplanområdet er pligtig til mod fuld retableringspligt at tåle, at afløbs- og forsyningsledninger med tilhørende anlæg for kloak, vand, elektricitet, telefon, fjernvarme, antenne mv. føres over ejendommen eller gennem anlæg i bebyggelsen til forsyning af anden mands ejendom, når ledningsføringen sker på sådanne steder, at bygningernes anvendelse ikke indskrænkes Denne bestemmelse gælder såvel de i forbindelse med ombygningen af bebyggelsen etablerede ledninger som senere ledninger, der måtte blive nødvendige. I sidstnævnte tilfælde mod fuld retablering for forvoldt skade på beplantning og øvrige anlægsarbejder Ledningerne skal henligge uforstyrrede, og de dertil berettigede skal til enhver tid have adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdsarbejder mod fornøden retablering. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1. Område A: Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end 5 etager incl. udnyttelig tagetage. Bygningernes højde måles fra niveauplan, der ligger i kote Over niveauplanet må kun opføres 4 etager incl. udnyttelig tagetage Ny bebyggelse i område A skal alene ske inden for de angivne byggefelter. Bebyggelsen skal overholde følgende bestemmelser: Ma. bebygget grund: 30% Ma. antal etager: 5 Bebyggelsesprocenten for det samlede lokalplanområde må ma. være

15 Lokalplanens bestemmelser 7.3. Område B: I område B må der ikke opføres ny bebyggelse. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1. Område A: Ny bebyggelse kan opføres i blank eller pudset murværk og skal i sin arkitektur tilpasses omkringliggende bygninger, men gerne i nutidigt formsprog. Ved pudset murværk skal en farveprøve på min. 1 1 meter godkendes af Odense Byråd. Enkelte bygningsdele kan dog udføres i andre materialer f glas efter nærmere godkendelse af Odense Byråd Til udhuse og redskabsbygninger kan anvendes andre materialer efter nærmere godkendelse af Odense Byråd Tagene skal dækkes med røde vingetegl, skifer eller zink. Tage på mindre bygningsdele kan tillades dækket med andre materialer som f glas, kobber eller tagpap Skiltning og reklamering må kun finde sted på bygningsfacader etc., som vender bort fra ådalen, og kun med byrådets tilladelse Der må ikke opføres carporte eller garager uden byrådets godkendelse Der må ikke opsættes antenner på eller ved bebyggelsen Der må ikke foretages yderligere hegning mod omliggende gadearealer. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Område B skal udformes som en naturlig del af de grønne områder langs Odense Å Der skal udarbejdes haveplan, som redegør for eksisterende og fremtidig bevoksning. Planen skal godkendes af byrådet. Haveplanen skal udformes, så den offentlige stiføring ikke bliver til gene for stiens trafikanter eller for bebyggelsens beboere Der må ikke opsættes hegn mellem den offentlige sti, åen og bebyggelsen Ingen træer må fældes uden byrådets godkendelse Den enkelte grundejer skal selv vedligeholde egne arealer. 10. Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelsen Bebyggelsen må ikke tages i brug, før der foreligger dokumentation for, at støjniveauet i den enkelte bolig samt på opholdsarealerne overholder de i pkt. 3.2 fastsatte grænser Bebyggelsen må ikke tages i brug, før der er foretaget tilslutning til Odense kommunale Fjernvarmeforsyning Byrådet kan tillade, at der etableres supplerende energiforsyning i form af solvarme eller anden vedvarende energi De i afsnit 3.1. nævnte pladser og friarealer skal etableres og færdiggøres i takt med bebyggelsens ibrugtagning. 11. Retsvirkninger Bebyggelse/anvendelse Efter Odense byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen

16 Lokalplanens bestemmelser Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra planen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. Godkendt til offentliggørelse. Odense Byråd, den 11. august 1999 Anmelder: Miljø- og Teknikforvaltningen Byplan- og Miljøafdelingen Odense Slot 5100 Odense C Tlf Foranstående lokalplan nr for ejendommen Klosterbakken 20 begæres herved i medfør af 31, stk. 2 i Lov om Planlægning tinglyst på matr. nr. 316a, Odense Bygrunde. Der er ikke foretaget udstykninger/matrikulære ændringer inden for lokalplanens område efter den 15. juni Miljø- og Teknikforvaltningen Byplan- og Miljøafdelingen, den 28. august 2000 sign. Jannik Nyrop Lokalplanen endeligt vedtaget. Odense Byråd, den 21. juni 2000 sign. Anker Boye / Berith Jensen Retten i Odense. Lyst som begært den 29. august sign. Gitte Thrane Jørgensen Lokalplanens retsvirkninger trådt i kraft ved annoncering den 10. juli Skov- og Naturstyrelsen har den 6. juli 2000 ophævet Naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinie inden for lokalplanens område A

17 609a "bk" c a K O R T B I L A G T I L L O K A L P L A N N R "cf" a a 343a 342a "bh" 327e 327b 318a N 608d 344c "bi" 338n 327m 327n "bu" 608a 607a 607k 607c 607f 607g 607h 607n 607d "bs" Klaregade 337c 338b a 338a 338f "bg" Munkemøllestræde a ;: Klosterbakken "fø" 317a 318d SIGNATURER: A B GRÆNSE FOR LOKALPLANENS OMRÅDE OMRÅDEGRÆNSE BYGGEFELT BOLIG OG SERVICEOMRÅDE FRIAREAL ÅFREDNINGSLINIE AF 1926 NY ÅFREDNINGSLINIE ÅBESKYTTELSESLINIE ( 16 NATURBESKYTTELSESLOVEN) Filosofgangen A 306b ; FORTOV EKSIST. STI VEJADGANG 6o a 306a 606n 606k 606i 606d 606e "bs" Hunderupvej "at" g 606h 303a B Odense Å "bf" 304b 304a a a MILJØ- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BYPLAN- OG MILJØAFDELINGEN

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? ejendommen jalles Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense For området ved Sdr Boulevard - Filosofganen - Odense Odense Magistrat 2 Afdeling Byplanafdelingen 1986 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

for Dæhnfeldts Frølager

for Dæhnfeldts Frølager i for Dæhnfeldts Frølager Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej"

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej LOKALPLAN NR. 5-532 For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej" Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : -

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8-544. for et areal ved Christmas Møllers Vej 4 ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 8-544. for et areal ved Christmas Møllers Vej 4 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8-544 for et areal ved Christmas Møllers Vej 4 OENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-549. for Albanigade 23 ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 0-549. for Albanigade 23 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 0-49 for Albanigade 23 ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR Lotzes Have

LOKALPLAN NR Lotzes Have LOKALPLAN NR 2-496 Lotzes Have Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5-570. for et område i Fangel

LOKALPLAN NR. 5-570. for et område i Fangel LOKALPLAN NR. 5-570 for et område i Fangel ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR

LOKALPLAN NR LOKALPLAN NR. 004.247 For et område ved Slotsvængevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning Planlægningssektionen juni 1992 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

for et område i Birkum

for et område i Birkum for et område i Birkum Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej~ og stiforhold - placering

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

For et område ved. 1 ø

For et område ved. 1 ø For et område ved 1 ø Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere