- 3M a/s Fabriksparken Glostrup Tel: /24-timers service v/uheld Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 3M a/s 242-5 Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93"

Transkript

1 3M a/s Fabriksparken Glostrup Tel: /24-timers service v/uheld Fax: ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================ Dokument nummer : Udgivelsesdato : Version : 3,00 Erstatter dato : Produkt Identifikation / Materiale identifikation Handelsnavn 3M Normal tætningsmasse grå PN08645 (uk9411) Produktregistrerings nummer: Anvendelsesområde: Tætningsmasse. Begrænsninger ved brug: Ingen indenfor produktets tekniske anvendelsesområde. Nødtelefon til Miljøafdelingen i 3M (efter kl. 16): Kemisk sammensætning / oplysninger om indholdsstoffer Stofnavn CAS Nummer Procent Calciumcarbonat (Kalksten) Toluen Isobutylen-Isopren, Divinyl Benzen, Terpolymer Polyethylen (fibre) Polybutylen Kulbrinteresin Titandioxid Polyolefin copolymer Phenolharpiks < 1 Zinkoxid < 1 Carbon Black < Information om de enkelte stoffer Toluen ( ) 25 ppm 94 mg/m3 (H) EU Stofklassificering: EU Tilpasning (F,Xn; R:11-20). Titandioxid ( ) 6 mg/m3 Zinkoxid ( ) 4 mg/m3 EU Stofklassificering: EU - Klassificeret af fremmedleverandør (N; R:50/53). Carbon Black ( ) 3,5 mg/m3 (K) (IARC *)

2 Special mærkning i.h.t. Bekendtgørelse om...kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer nr. 906 af : Carbon Black og støvformige materialer med indhold af respirabelt Carbon Black > eller = 0,1% er omfattet. EU Notat Calciumcarbonat (Kalksten) ( ) Inventarfortegnelser / stoflister: CDSL, Einecs , CICS, KECI KE-21996, PICCS, AICS, TSCA. Toluen ( ) Index.nr.: Inventarfortegnelser / stoflister: AICS. CDSL. CICS. EINECS KECI KE MITI 3-2. PICCS. TSCA. Klassificering iflg. Miljøministeriets bek. nr. 439 af : Symbol: Xn;R20, F;R11 (>=12,5%). Isobutylen-Isopren, Divinyl Benzen, Terpolymer ( ) Inventarfortegnelser / stoflister: AICS, CDSL, TSCA. Polyethylen (fibre) ( ) Inventarfortegnelser / stoflister: AICS. CDSL. CICS. KECI KE MITI 6-1;6-120; PICCS. TSCA. Polybutylen ( ) Inventarfortegnelser / stoflister: AICS, CDSL, TSCA. Kulbrinteresin ( ) Inventarfortegnelser / stoflister: AICS, CDSL, TSCA Titandioxid ( ) Inventarfortegnelser / stoflister: AICS, CDSL, KECI KE-33900, TSCA, MITI 1-558;5-5225;2-1044, PICCS, CICS, Einecs Klassificering iflg. Miljøministeriets bek. nr. 439 af : Ikke på listen. Polyolefin copolymer ( ) Inventarfortegnelser / stoflister: AICS, CNDSL, MITI , TSCA. Zinkoxid ( ) Inventarfortegnelser / stoflister: AICS. CDSL. CICS. EINECS KECI KE MITI PICCS. TSCA. Carbon Black ( ) Inventarfortegnelser / stoflister: AICS. CDSL. CICS. EINECS KECI KE MITI ; PICCS. TSCA. Klassificering iflg. Miljøministeriets bek. nr. 439 af : Ikke på listen. 3 Fareidentifikation Produktet udgør følgende sundhedsfare ved normal brug: Produktet er farlig ved indånding. Produktet udgør følgende farer for miljøet: Skadeligt for organismer, som lever i vandmiljøet. Andre farer iøvrigt: Produktet er meget brandfarligt med et flammepunkt på 4 grader Celsius. Mærkning (DK) : For oplysninger om produktets faremærkning - se under afsnittet "mærkning" i punkt 15. Anvendte Symboler og R-sætninger (for fulde ordlyd se punkt 15): F;R11, Xn;R20, R52/53. 4 Førstehjælpsforanstaltninger Ved øjenkontakt:

3 Skyl øjnene med store mængder vand. Såfremt symptomerne er vedvarende - søg læge. Ved hudkontakt: Fjern tilsmudset tøj og sko. Skyl straks huden med store mængder vand. Søg læge. Vask tilsmudset tøj / sko før det bruges igen. Ved indånding: Flyt personen til frisk luft. Såfremt symptomer opstår - søg læge. Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge. Giv personen to glas vand at drikke. Bevidstløse personer må aldrig tvinges til at indtage noget. Specielle instrukser: Forbrænding: skyl straks de forbrændte områder med rigeligt koldt vand indtil smerterne er ophørt. Hvis behandling på sygehus er nødvendig, fortsæt skylningen indtil en læge har overtaget behandlingen. Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan medføre kemisk lungebetændelse, hvis det kommer i lungerne (ved opkast), ved indtagelse bør læge derfor straks kontaktes. 5 Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Brug klasse B brandslukningsmidler (f.eks. tørstof og kuldioxid). Farer ved brand: Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan sprænges. Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt). Undgå indånding af røggas. Brandsluknings procedure: Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at afkøle beholdere og overflader, som er udsat for varmen og derved forhindre sprængning. Vand kan bruges til at kvæle ilden. 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige forholdsregler: Vi henviser til andre sektioner af leverandørbrugsanvisningen for oplysninger om sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation og personligt sikkerhedsudstyr osv. Ved spild: Ved større spild, afdæk afløb og lav grøfter/diger for at undgå at stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljøet. Dæk med uorganisk absorberende materiale. Ubeskyttet personale evakueres fra fareområde. Sluk alle antændelseskilder Ventiler området. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, sørg for mekanisk ventilation til at sprede eller udblæse dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan være antændelseskilde og

4 kan forårsage at brandfarlige gasser og dampe i området med spild går i brand eller eksploderer. Spild opsamles. Dæk med light water eller andet atc skum. Husk at tilsætning af et absorberende materiale ikke fjerner risikoen for at det er giftigt, ætsende eller brændbart. Skal opsamles med værktøj som ikke danner gnister. Ventilér området med frisk luft. Læs og følg sikkerhedsforanstaltningerne på Leverandørbrugsanvisningen. Rester af spild indeholdende opløsningen opsamles. Placeres i en velegnet metalbeholder med tætsluttende låg. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt. Specielle instruktioner: Sluk alle antændelseskilder. Undgå indånding af dampe. Spild opsuges med sand eller lignende og opsamles i metalbeholder med tætsluttende låg. Brug egnede personlige værnemidler for at undgå kontakt. For yderligere oplysninger om henholdsvis forholdsregler og håndtering af spild - se afsnittene "personlige forholdsregler" og "bortskaffelse". 7 Håndtering og opbevaring Undgå materialer/produkter som: Holdes væk fra syrer. Holdes væk fra varmekilder. Holdes væk fra direkte sollys. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). Forebyggelse af brand: Sørg for, at der er jordforbindelse ved transport af væsker. Anvend sko med lav statisk elektricitet eller jordforbindelse. Opbevares på et velventileret sted og efter Justitsministeriets regler. Brandfareklasse : I-1 Eksplosion kan undgås ved: Brandfarlig væske og dampe. Holdes væk fra varme, gløder, åben ild og andre former for antændelseskilder. Statisk elektricitet kan undgås ved: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Instruktioner ved brug: Hold beholderen tæt lukket. Kun til industriel eller professionel brug. Undgå kontakt med oxidationsmidler (iltningsmidler). Specielle instruktioner, håndtering/opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lign. 8 Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler Grænseværdier for stoffer : se under punkt information om de enkelte stoffer. Toluen ( ) 25 ppm 94 mg/m3 (H)

5 Titandioxid ( ) 6 mg/m3 Zinkoxid ( ) 4 mg/m3 Carbon Black ( ) 3,5 mg/m3 (K) (IARC *) Øjenbeskyttelse Undgå kontakt med øjnene. Følgende sikkerhedsudstyr bør anvendes alene eller i en kombination for at undgå kontakt med øjnene: Anvend beskyttelsesbriller med sideglas (ved risiko for øjenkontakt med produktet). Ved risiko for øjenkontakt, brug egnede beskyttelsesbriller. Håndbeskyttelse Det anbefales at anvende et par handsker fremstillet af følgende materialer: Polyethylen/Ethylenvinylalkohol. Polyvinylalkohol. Fluorelastomer (Viton). Hudbeskyttelse Undgå hudkontakt. Åndedrætsværn Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Anvend åndedrætsværn i henhold til gældende lovgivning. Kontakt evt. 3M's afd. for åndedrætsværn for yderligere vejledning (OH&ES). Indtagelse Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af produktet. Vask udsatte områder grundigt med sæbe og vand. Anbefalet ventilation Anvend generel "fortyndings" ventilation og/eller lokal udsugnings ventilation for at kontrollere luftbårne udsættelser og holde dem under gældende grænseværdier og/eller for at kontrollere spraytåger, dampe eller spray. Hvis ventilationen er utilstrækkelig - anvend sikkerhedsudstyr. Anvend generel fortyndings ventilation og/eller lokal udsugnings ventilation for at kontrollere at de luftbårne dampkoncentrationer ikke overstiger gældende grænseværdi. Hvis ventilationen er utilstrækkelig, anvend egnet personligt åndedrætsværn. Hvis det på faste arbejdssteder ikke kan forhindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur. Hvis forureningen ikke kan fjernes effektivt på udviklingsstedet, skal arbejdsprocessen henlægges til

6 et særligt rum, kabine eller lignende, hvor der ikke udføres andet arbejde, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation. Ventilationsanlæg skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion. Den udsugede luft må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler. Jævnfør bekendtgørelse nr. 519 af Ventilation skal som minimum anvendes såfremt der er fare for, at Arbejdstilsynets gældende grænseværdi overskrides. Følg regler i henhold til Malkode og bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj Specielle instruktioner 9 Fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form, farve, lugt: Flammepunkt: Opløselighed i vand: Tyk grå pasta med aromatisk lugt. 4 C / closed cup. Ingen. % flygtighed % Massefylde: = Stabilitet og reaktivitet Undgå materialer som: Varme Gløder og åben ild. Farlige nedbrydningsprodukter: Kulilte Kuldioxid Stabilitet og reaktivitet: Stabil. Farlig polymerisation vil ikke forekomme. 11 Sundhedsfarlige egenskaber / Toksikologiske oplysninger 11.1 Identifikation af sundhedsfarlige egenskaber Øjenkontakt kan medføre: Moderat irritation af øjnene med symptomer som rødme, hævelser, smerter, tårer og sløret syn. Hudkontakt kan medføre: Kan optages gennem huden i skadelige mængder. Kan medføre moderat hudirritation med symptomer som rødme, hævelser, kløe og udtørret hud. Indånding kan medføre: Kan ved indånding optages i kroppen og derved medføre alvorlig sundhedsfare. Irritation (øvre del af åndedrætsorganerne) med symptomer som ondt i næse og hals, hosten og nysen. Indtagelse kan medføre:

7 Kan ved indtagelse optages i kroppen og derved medføre alvorlig sundhedsfare. Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Kræftfremkaldende egenskaber: Indeholder et eller flere kemikalier, som kan forårsage kræft (se under indholdsstoffer). Reproduktive egenskaber: Indeholder et eller flere kemikalier, som kan medføre fosterskader eller andre skader ved reproduktion. Andre effekter / informationer: Påvirkning af leveren: symptomer kan være manglende appetit, vægttab, træthed, mathed, ømhed i maven og gulsot. Central Neuropati (betændelse i nerverne): symptomer kan være irritation, påvirkning af hukommelsen, ændringer i personlighed, søvnforstyrrelser og nedsat koncentrationsevne. Påvirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, sløvhed, ukoordinerede bevægelser, kvalme, nedsat reaktionstid, sløret tale, ugidelighed og bevidstløshed. 12 Miljøoplysninger Økotoksikologiske data: Økotoksisitet ikke bestemt. Andre økotoksikologiske informationer: Tag forholdsregler for at undgå direkte udslip af dette produkt til naturen. Øko data Ikke bestemt Specielle bemærkninger for 2001/58/EC: En eller flere af bestanddelene i dette produkt har væsentlige kendte eller forudsagte miljømæssige farer, men en forsigtig vurdering antyder en lav miljømæssig risiko. Rigtig brug og bortskaffelse forventes ikke at kunne medføre, at de miljøfarlige bestanddele trænger ud i miljøet i mængder eller på måder, som kan medføre alvorlige miljømæssige påvirkninger. 13 Bortskaffelse Metoder for afskaffelse: Bortskaffes som kemikalieaffald. Kemikalieaffaldsgruppe: H Kemikalieaffaldskortnr.: 3.41 EAK-Kode: Ved spild sørg for tilstrækkelig ventilation og følg forholdsregler nævnt i denne leverandørbrugsanvisning. Spild opsuges med sand eller lignende og opsamles i metalbeholder med tætsluttende låg. Bortskaffes som kemikalieaffald. Kontakt evt. Teknisk forvaltning. 14 Transportoplysninger Special information vedrørende lovgivning: For oplysninger om transportregler - se bagerste side.

8 15 Oplysninger om regulering 15.1 Mærkning - Etiket nr. : J034 Handelsnavn: 3M(TM) Brand Auto Sealer 8645 (UK-9411) Symboler: XN = Sundhedsskadelig F = Meget Brandfarlig Indholdsstoffer: Toluen, Zinkoxid. Risikosætninger: Meget brandfarlig. Farlig ved indånding. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Sikkerhedssætninger: Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. (S51) Må kun bruges på steder med god ventilation. (S24/25) Undgå kontakt med huden og øjnene. (S26) Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning / (Leverandørbrugsanvisning). Opbevares utilgængeligt for børn. Etiket komponent Etiket bemærkninger Begrænsninger ved brug Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der omgås produkterne, skal være fortrolig med denne brugsanvisning samt have let adgang til den på arbejdsstedet. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde, der kan tillade anvendelse under særlige omstændigheder. For oplysninger om regulering i forbindelse med Arbejdstilsynets Grænseværdiliste - se under indhold. Mal-kode: Malkode (1993) : 4-3 Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 for oplysninger om krav til åndedrætsværn, beskyttelsestøj osv. ved arbejde med kodenummererede produkter. Bemærk, at det ikke kun er nok at vurdere produktet's malkode, da denne er lavet udfra Arbejdstilsynets stofvurdering og den er ens uden at tage hensyn til brugernes individuelle arbejds- og ventilationsforhold. Det er på industrielle arbejdspladser nødvendigt at vurdere den enkeltes arbejdssituation, da arbejssituationerne varierer. For eksempel bruger en person et produkt med høj malkode i 20

9 min. fordelt på en 8 timers arbejdsdag og der er lokal udsugning på arbejsstedet, mens en anden person står med tilsvarende produkt i 4 timer om dagen og almindelig industriel udsugning. Begge ville i henhold til malkoden og bekendtgørelsen være påkrævet nøjagtig samme brug af personlig beskyttelse (herunder åndedrætsværn) selvom arbejdsforholdene og derved sundhedsfaren varierer. Her vil det være mere relevant at få udført en konkret vurdering/måling af den lokale BST, for at få vurderet nødvendigheden i yderligere personlig beskyttelse eller krav om øget udsugning, bedre arbejdsforhold og lignende. For at få et helhedsindtryk af produktet's sundhedsmæssige påvirkning skal der også tages højde for de øvrige oplysninger i Leverandørbrugsanvisningen heriblandt Faremærkningen, der bygger på Miljøstyrelsens regelsæt og EU's stofdirektiv. 16 Andre oplysninger Anvendelsesområde: Tætningsmasse. Baggrund for opdatering: Fuldstændig opdatering af dokument For oplysninger om de individuelle stoffers klassificering; se under punkt 2. Etiket versions nummer: Etiket publiceringsdato: Etiket erstatningsdato: Informationer nævnt i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på vores nuværende data og efter vores mening bedste måde at håndtere produktet på under normale omstændigheder. Håndtering af produktet på andre måder eller i kombination med andre produkter end heri nævnt er på brugerens eget ansvar.

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

Dokument nummer : 16-5766-7 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 3,00 Erstatter dato : 20/06/2005

Dokument nummer : 16-5766-7 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 3,00 Erstatter dato : 20/06/2005 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

362-0. Dokument nummer : 19-1871-3 Udgivelsesdato : 25/07/2007 Version : 1,00 Erstatter dato : ---

362-0. Dokument nummer : 19-1871-3 Udgivelsesdato : 25/07/2007 Version : 1,00 Erstatter dato : --- 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 Udenfor normal åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Dokument nummer : Udgivelsesdato : Version : 3.04 Erstatter dato :

Dokument nummer : Udgivelsesdato : Version : 3.04 Erstatter dato : 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

Dokument nummer : 10-5924-5 Udgivelsesdato : 14/11/2006 Version : 3,00 Erstatter dato : 01/06/2006

Dokument nummer : 10-5924-5 Udgivelsesdato : 14/11/2006 Version : 3,00 Erstatter dato : 01/06/2006 Page 1 of 8 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

MSDS Body id Frigivet den: 14/09/09 Versions nr.: Erstatter den 11/06/08 Udskrevet : 13/12/12 side 1 af 10

MSDS Body id Frigivet den: 14/09/09 Versions nr.: Erstatter den 11/06/08 Udskrevet : 13/12/12 side 1 af 10 Erstatter den 11/06/08 Udskrevet : 13/12/12 side 1 af 10 Dette dokument er blevet udarbejdet af miljøafdelingen i 3M Danmark. E-mail: dkmiljo@mmm.com - Tlf. 8-16: 43480100 / Nødtelefon til Miljøafdelingen

Læs mere

Dokument nummer : 16-3925-1 Udgivelsesdato : 27/11/2009 Version : 11,00 Erstatter dato : 03/11/2009

Dokument nummer : 16-3925-1 Udgivelsesdato : 27/11/2009 Version : 11,00 Erstatter dato : 03/11/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Dokument nummer : 10-2435-5 Udgivelsesdato : 10/09/2009 Version : 7,00 Erstatter dato : 02/06/2006

Dokument nummer : 10-2435-5 Udgivelsesdato : 10/09/2009 Version : 7,00 Erstatter dato : 02/06/2006 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Dokument nummer : Udgivelsesdato : 11/05/2007 Version : 1.01 Erstatter dato : 11/05/2007

Dokument nummer : Udgivelsesdato : 11/05/2007 Version : 1.01 Erstatter dato : 11/05/2007 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

Dokument nummer : 11-7607-2 Udgivelsesdato : 24-05-2005 Version : 7,00 Erstatter dato : 20-10-2004

Dokument nummer : 11-7607-2 Udgivelsesdato : 24-05-2005 Version : 7,00 Erstatter dato : 20-10-2004 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

Page 1 of 6 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================

Læs mere

MSDS Body id 19-8944-1 Frigivet den: 09/06/08 Versions nr.: 005.00 Erstatter den 02/11/07 Udskrevet : 24/11/08 side 12 af 12

MSDS Body id 19-8944-1 Frigivet den: 09/06/08 Versions nr.: 005.00 Erstatter den 02/11/07 Udskrevet : 24/11/08 side 12 af 12 Erstatter den 02/11/07 Udskrevet : 24/11/08 side 12 af 12 Dette er en fortsættelse af sektion 14 i LBA (MSDS) Ny version af LBA, som medfører mindre ændring af information. Produktets transportklassificering

Læs mere

MSDS Body id 10-0380-5 Frigivet den: 08/10/08 Versions nr.: 06.00 Erstatter den 24/10/05 Udskrevet : 08/10/08 side 1 af 9

MSDS Body id 10-0380-5 Frigivet den: 08/10/08 Versions nr.: 06.00 Erstatter den 24/10/05 Udskrevet : 08/10/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================= = Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 =======================================================================

Læs mere

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8lzuj4829nx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8lzuj4829nx... Page 1 of 8 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================

Læs mere

363-0. Dokument nummer : 20-7131-4 Udgivelsesdato : 10/10/2007 Version : 3,00 Erstatter dato : 28/12/2006

363-0. Dokument nummer : 20-7131-4 Udgivelsesdato : 10/10/2007 Version : 3,00 Erstatter dato : 28/12/2006 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (816): 43 48 01 00 Udenfor normal åbningstid : 21 26 97 29 Email: dkmiljo@mmm.com ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

MSDS Body id Frigivet den: 10/12/12 Versions nr.: Erstatter den 09/02/10 Udskrevet : 18/12/12 side 1 af 10

MSDS Body id Frigivet den: 10/12/12 Versions nr.: Erstatter den 09/02/10 Udskrevet : 18/12/12 side 1 af 10 Erstatter den 09/02/10 Udskrevet : 18/12/12 side 1 af 10 Dette dokument er blevet udarbejdet af miljøafdelingen i 3M Danmark. E-mail: dkmiljo@mmm.com - Tlf. 8-16: 43480100 / Nødtelefon til Miljøafdelingen

Læs mere

3M A/S Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK

3M A/S Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK M A/S Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK 3 ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

91-3. Dokument nummer : 08-7350-5 Udgivelsesdato : 10/10/2007 Version : 7,00 Erstatter dato : 29/12/2006

91-3. Dokument nummer : 08-7350-5 Udgivelsesdato : 10/10/2007 Version : 7,00 Erstatter dato : 29/12/2006 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 Udenfor normal åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

MSDS Body id 24-5519-4 Frigivet den: 25/06/09 Versions nr.: 001.00 Erstatter den Udskrevet : 01/05/12 side 1 af 13

MSDS Body id 24-5519-4 Frigivet den: 25/06/09 Versions nr.: 001.00 Erstatter den Udskrevet : 01/05/12 side 1 af 13 Erstatter den Udskrevet : 01/05/12 side 1 af 13 Dette dokument er blevet udarbejdet af miljøafdelingen i 3M Danmark. E-mail: dkmiljo@mmm.com - Tlf. 8-16: 43480100 / Nødtelefon til Miljøafdelingen (efter

Læs mere

3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93

3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Oversigt over Leverandørbrugsanvisninger

Læs mere

3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93

3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

=============================================================== ========= Leverandørbrugsanvisning Tlf: (efter 16):

=============================================================== ========= Leverandørbrugsanvisning Tlf: (efter 16): 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK =============================================================== ========= Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ===============================================================

Læs mere

3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup. åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com

3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup. åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

3M a/s Fabriksparken Glostrup DENMARK

3M a/s Fabriksparken Glostrup DENMARK 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK =========================================================== ============= Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ===========================================================

Læs mere

Dokument nummer : Udgivelsesdato : Version : 3.02 Erstatter dato :

Dokument nummer : Udgivelsesdato : Version : 3.02 Erstatter dato : Side 1 af 7 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

555_90_42_SDB_DK_0143

555_90_42_SDB_DK_0143 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com 555_90_42_SDB_DK_0143 Udenfor normal ================================================================

Læs mere

555_99_92_SDB_DK_0155 3M a/s Fabriksparken Glostrup Tel: /24-timers service v/uheld Fax:

555_99_92_SDB_DK_0155 3M a/s Fabriksparken Glostrup Tel: /24-timers service v/uheld Fax: 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup. åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com

3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup. åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

3M A/S DA 27-7264-8 Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK

3M A/S DA 27-7264-8 Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK 3M A/S DA 27-7264-8 Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Dokument nummer : Udgivelsesdato : Version : 6,00 Erstatter dato :

Dokument nummer : Udgivelsesdato : Version : 6,00 Erstatter dato : 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

3M A/S DA 10-2819-0 Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK

3M A/S DA 10-2819-0 Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK 3M A/S DA 10-2819-0 Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

MSDS Body id 09-4738-2 Frigivet den: 22/09/08 Versions nr.: 11.00 Erstatter den 17/06/08 Udskrevet : 22/09/08 side 1 af 16

MSDS Body id 09-4738-2 Frigivet den: 22/09/08 Versions nr.: 11.00 Erstatter den 17/06/08 Udskrevet : 22/09/08 side 1 af 16 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================= = Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 =======================================================================

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

3M a/s Fabriksparken Glostrup. åbningstid :

3M a/s Fabriksparken Glostrup. åbningstid : 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 487619 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02--2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 0--2005 / GPS Anvendelse: Spritbaseret glasrengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: SILICON SPRAY PRF 301 PR-nr.: 774728 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Speed Wax

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Speed Wax Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520 Svinninge, Tlf.: 59265706, Fax:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

3M a/s Fabriksparken Glostrup DENMARK

3M a/s Fabriksparken Glostrup DENMARK 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK =========================================================== ============= Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ===========================================================

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. dimethylether Fx R12 propan-2-ol Xi, F R11, R36, R67

SIKKERHEDSDATABLAD. dimethylether Fx R12 propan-2-ol Xi, F R11, R36, R67 Prima fluegift. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Prima fluegift. Leverandør: Fausol A/S Metalvej 7 4000 Roskilde Telefon: 70222950 Telefax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1776370 Leverandør: Revision: 26-10-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: Støbemasse.

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. isobutan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))

SIKKERHEDSDATABLAD. isobutan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) Lindoxyd spray 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Lindoxyd spray Leverandør: Aeropak A/S Aldumvej 1 8722 Hedensted Telefon: 75892355 Telefax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IPA-SPRIT 70% VOL. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD IPA-SPRIT 70% VOL. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

MSDS Body id Frigivet den: 01/07/02 Versions nr.: Erstatter den 04/06/02 Udskrevet : 28/08/03 side 1 af 10

MSDS Body id Frigivet den: 01/07/02 Versions nr.: Erstatter den 04/06/02 Udskrevet : 28/08/03 side 1 af 10 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf.nr. 3M : 43480100 & v/uheld 21269729 ========================================================================

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Varenummer 561200 Internt vare-nr. K3010 Betegnelse Låsvätskor National producent/importør Virksomhed Scania CV

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052479 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser teakens overflade, fremhæver træets årer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

TRÆ-NORD A/S 1/5 Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 AQUA-GRUND 763-G. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: juni 2006. Sikkerhedsdatablad

TRÆ-NORD A/S 1/5 Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 AQUA-GRUND 763-G. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: juni 2006. Sikkerhedsdatablad TRÆ-NORD A/S 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn Godkendelsesnr. Leverandør Nødtelefon 617-1 TRÆ-NORD A/S Fax. 75 50 82 12 Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V.

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. Produkt: COLAD STØVBINDELAK Dato: 19.01.2015 Erstatter: 03.10.2001 1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRÆPARAT OG AF VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Firmanavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vinyl Makeup Aerosol

Arbejdspladsbrugsanvisning Vinyl Makeup Aerosol Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Udarbejdet den: 20112007 / Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 20112007 Leverandør: FR Kemi ApS, Tåstruphøj 36, 4300 Holbæk,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN KEMISK NAVN Air-bag modules Varenummer 1327029 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje

Læs mere