Ventilation i væksthus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation i væksthus"

Transkript

1 Slutrapport Ventilation i væksthus Niels Erik Andersson, DJF - Afd. f. Havebrugsproduktion Hans Theil Hansen, IOT Jannick Nøddekær, IOT 2004

2 Ventilation i væksthuse Indledning Et væksthus virker som en læskærm, hvilket påvirker det mikroklima som er omkring planterne. Ved væksthus produktion opstår klimatiske situationer hvor mikroklimaet påvirker plantevæksten direkte såvel som indirekte. Behov for luftbevægelse Det dårlige mikroklima opstår typisk når temperaturen udendørs er så høj og indstråling så lav, at der ikke er behov for energitilførsel til væksthuset. Situationerne opstår typisk på det vi vil betegne som grå dage. Situationer med stillestående luft opstår også om natten, hvor væksthuset isoleres med gardiner. Isolering bevirker at energiforbruget mindskes og i nogle situationer tilføres ikke energi, hvis temperaturdifferencen mellem inde og ude er lille. Energitilførsel til væksthus sker via rørbåren varme og varmesystemet består af et rørsystem som dels går under dyrkningsbordene, dels langs væggen og i toppen over planterne. Ved energitilførsel til varmesystemet skabes luftbevægelse i væksthuset og luftbevægelsen påvirker indirekte mikroklimaet omkring planterne. Luftcirkulation i væksthuset er nødvendigt for at få fjernet vanddamp fra plantemassen. Høj koncentration af vanddamp kan sammen med lav indstråling mindske vandoptagelsen og dermed optagelsen af næringsstoffer. Det giver især problemer med optagelsen af calcium, som giver bladnekroser. Vanddamp forsager et andet problem, da det ved kondensation på planterne, giver mulighed for spiring af svampesporer i den tynd vandfilm eller dråbedannelse som sker. Spiringen sker ikke øjeblikkeligt, men forbliver planterne fugtige over en længere periode forøges risikoen for et svampeangreb. Kondensation sker hvis bladtemperaturen falder under luftens dugpunktstemperatur. Det kan let ske, fordi blade virker som sorte legemer, som let udveksler energi med en kold glasoverflade. Planter bruger CO 2 i fotosyntesen og derfor tilføres CO 2 ad kunstig vej som en slags næringsstof. Der bruges typisk ren CO 2 fra tryk tank som ledes ind i væksthuse via en doseringsslange. CO 2 fordeler sig langsomt fra doseringsstedet og bevirker en dårlig fordeling i væksthuset med meget høje koncentrationer tæt på doseringsstedet og koncentrationer langt under den ønskede andre steder i væksthuset. Vanddamp og CO 2 flyttes rund ved hjælp af diffusion tæt på planterne og ved luftstrømme over planterne. Ved at påtvinge luftbevægelse kan vanddamp fjernes fra plantemassen og CO 2 koncentrationen kan blive jævnere fordelt og bringes tættere på planten. Hvis fordelingen skal fremmes er det nødvendigt at øge lufthastigheden over planterne, når det ikke sker af naturlig vej, dvs. at den naturlige indstråling tilfører så megen energi at der sker en opvarmning. Eller at luftbevægelsen fremmes af konvektive varmestrømme langs varmerør. For at opnå den ønskede virkning, skal ventilationssystemet være istand til at frembring en luftstrøm over planterne, som bevirker at der opstår turbolens i den øverste del af plantemassen. Planter øver modstand mod luftbevægelse, hvilket udnyttes i læhegn. Modstanden opstår ved at luftstrømmen sætter bladet i bevægelse og kraften forplanter sig gennem stængel ned i roden. 1

3 Luftstrøm og turbolens påvirker også grænselaget omkring bladene, hvilket forøger diffusionen over bladet af vanddamp og CO 2. Opblandingen af luften over planterne med luften i plantemassen, fjerner vanddamp og tilføre CO 2 til plantemassen. Ved mekanisk ventilation vil en større luftvolumen eksponeres med væksthusets overflade, og det giver mulighed for øget kondensering under den forudsætning at overfladetemperaturen af dækkematerialet er lig med eller under dugpunktstemperaturen. Forsøg med ventilator For at finde påvirkning af temperatur- og luftfugtighedsforhold ved brug af ventilatorer, blev der udført et forsøg. Der blev kun brugt en ventilator, som blev ophængt enten 0.24 eller 0.5 m over plantemassen. Der blev målt i tre positioner foran blæseren i en afstand af 1, 2 og 4 m, betegnet som position 1, 2 og 3. Ventilatoren blev placeret i to forskellig afstande fra det første målepunkt, henholdsvis i 1 og 2 meters afstand. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Forsøgsopstilling med mekanisk ventilation. Lufthastighed, -temperatur, -fugtighed og CO 2 koncentration blev målt i niveauet tættest på plantemassen (0.15 m) og lufttemperatur og -fugtighed blev tillige med målt 0.5 m over planterne. Desuden måles lufttemperatur og -fugtighed og CO 2 koncentration i den aspirerede boks. I målefelterne var anbragt Hibiscus rosa-sinensis som blev klippet til ens højde af 0.25 m, med jævne mellemrum. 2

4 For at undgå termiske luftstrømninger på grund af solopvarmning, gennemførtes målingerne kun om natten og i en periode hvor der ikke tilføres varme til væksthuset (juli - august). For at mindske ydre påvirkninger mest muligt var isoleringsgardinerne er lukket. Påvirkning af lufthastighed Der er en kraftig påvirkning af lufthastigheden, når der bruges ventilator, men lufthastigheden er i forvejen lav i et væksthus (fig. 2). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Lufthastighed 0.15 m over planterne i væksthus uden brug af ventilatorer. Ventilatorens højdeplacering over planterne får både betydning for lufthastigheden, men også for kastelængde fra ventilatoren. Ved den laveste ophængningshøjde fås den absolut højeste lufthastighed i position 1, mens lufthastigheden i position 3, er meget mindre fordi kastelængden begrænses og løvmassen virker bremsende på lufthastigheden (fig. 3). 3

5 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Lufthastighed 0.15 m over planterne med ventilator ophængt 0.24 m over plantemassen. Ved en ophængshøjde på 0.5 m, er der forskelle mellem lufthastighederne i relation til ventilatorens horisontale placering i forhold til det første målepunkt. I 1 meters afstand fås den højeste lufthastighed i position 2, mens den fås i position 1 når den horisontale afstand er 2 meter (fig. 4). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Lufthastighed 0.15 m over planterne med ventilator ophængt 0.5 m over plantemassen. 4

6 Påvirkning af CO 2 koncentration Målingerne blev foretaget om natten, hvor planterne ikke optager CO 2, men der er et lille bidrag til CO 2 indholdet i væksthus luften fra planterne respiration (fig. 5). Den mængde CO 2 som kommer fra planterne respiration er negligerbar, set i forhold til den mængde som doseres som ren CO 2. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. CO 2 fordeling og koncentration uden brug af ventilator målt 0.15 m over planterne. Den gennemsnitlige CO 2 koncentration når der ikke bruges ventilator er forskellig i de tre positioner. 5

7 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. CO 2 koncentration og fordeling ved brug af ventilator, koncentratione er målt 0.15 m over planterne. Brug af ventilator udjævner ikke CO 2 koncentrationen, hvilket kan hænge sammen med den modstand som planterne udøver mod luftbevægelse og dermed lufthastigheden. CO 2 er ikke jævnt fordelt og højest tættest på doseringsstedet. Det må antages at CO 2 fordeles bedst ved en ophængshøjde på 0.5 m og en horisontal afstand på 2 meter, fordi forskellen mellem de enkelte positioner bliver mindst (fig. 6). Påvirkning af luftfugtighed Luftfugtigheden målt som absolut vandindhold er lavest ved planterne, når der ikke bruges ventilator (fig. 7). 6

8 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Vandindhold i luften 0.15 og 0.5 m over plantemassen. Brugen af ventialtorer sænker kun luftfutigheden marginalt, men udligner forskellene mellem niveauerne (fig. 8). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Påvirkning af luftfugtighed vha. ventilator. 7

9 Ved at sammenligne figur 8 og 9 kan det ses at kastelængden for ventilatoren har betydning for luftfugtigheden. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Påvirkning af luftfugtighed vha. ventilator. Selv om lufthastigheden forøges, er den gennemsnitlige påvirkning CO 2 og vanddamp lille tæt på plantemassen. Sammensætningen af den luftmasse som trækkes ind af ventilatoren er ukendte, men må antages at have sammen sammens sætning som i de målte positioner der svarer til ophængningshøjden. Opblandingen sker over planterne hvor påvirkningen af faktorerne er større. Det kan skyldes at lufthastigheden tættere på plantemassen, fortsat er meget lav og ikke giver turbolens nok, således at udjævningen bliver fuldstænding. Hertil kommer at isoleringsgardinet er lukket hvilket fjerner muligheden for kondensering på en evt. kold væksthusoverflade. Isoleringsgardinet et også medvirkende til at mindske det naturlige luftskifte i væksthuset. Forsøg med beluftning I produktionen afhedera helix, der sælges som bøjlede varer, er der problemer med dannelse af luftrødder på rankerne, når bladdækket lukker dyrkningsbordet tæt. Det reducere kvaliteten af planterne, at der sidder rødder, som tørrer ind og bliver til sorte travler. Det giver plantesundhedsmæssigt en del problemer med svampesygdomme (gråskimmel) og ikke mindst problemer når ledstiklinger med luftrødder skal stikkes. I gartneriet H. Nicholaisen dyrkes Hedera helix som bøjlevarer. Moderplanterne står på borde, hvor der er placeret et net, som løftes cirka 10 cm, når rankerne er ved at lukke på bordene. Ideen i forsøget var at lægge tynde plastslanger eller PEL rør ud på bordet under nettet og så tilføre luft her i gennem. I første forsøg lå tre rækker slanger med dyser i dyrkningsbordet. Det blev senere ændret til to slanger med dyser i den ene side af dyrkningsbordet og i den anden side to rækker med siveslanger, som normalt bruges til vanding. Luftgennemstrømningen i systemerne var ca. 85 l pr. 8

10 minut. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Forsøgsopstilling til måling på beluftning af plantemassen. 9

11 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Luftdyse placeret i plantemassen. 10

12 Påvirkning af luftfugtighed Den foreløbige analyse tyder på, at beluftning af plantemassen, kan sænke luftfugtigheden (fig. 12). Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Virkning af beluftning om dagen (venstre graf) og om natten (højre graf) med dyser. Den bedste metode til beluftning af plantemassen, sker ved dysebeluftning, men brug af siveslanger er også en mulighed (fig. 13). Dysebeluftning har den fordel af dysen ikke kommer over vandspejlet, når der vandes på ebbe/flod borde. Ved visuel bedømmelse kunne der konstateres færre luftrødder tæt på dyserne, men ellers var det vanskeligt at finde en tydelig forskel. 11

13 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Virkning af to metoder til beluftning af plantemassen. Virkning af beluftning om dagen (venstre graf) og om natten (højre graf). 12

14 Idekatalog I forbindelse med projektet er der udarbejdet et idekatalog, til forbedring af målemetoder og ventilation og beluftning af plantemassen. 1. Sensorer til RH (relativ fugtighed) og CO 2 2. Beluftning af plantemassen 3. CO 2 - fordeling Projekt-idéer Sensorer til RH (relativ fugtighed) og CO2 Nr.: Navn 1 Multiopsamler med filtrering 2 Beluftning af plantemassen Nr.: Navn 11 Tilføre luft via bordene 12 Vifte over bordene 13 Jetstråledyser 14 Recirkulation af luften under plantemassen 15 Udsugning af luften i plantemassen 16 Opvarmning af bordene 17 Bilvasketørring 18 Tilføre varme i bunden af plantebedet CO 2 - fordeling Nr.: Navn 21 Permeabel slange 22 Delvis permeabel slange 23 Perforering af en prisbillig slange 24 CO 2 -tilsætning via ide 11 eller ide 13 13

15 Projekt-idé-nr.: 1 Navn: Multiopsamler med filtrering Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Opsamling af luft fra flere målepunkter via slanger. Luften filtreres, så sensorerne tilføres helt partikelfri luft. 2 Effekt: Sensorerne bliver stabile set over lang tid. Filtersystemet skal vedligeholdes dog med flere års interval. 3 Etableringsomkostninger til drift Kr pr. sæt af sensorer. Heri er ikke inkluderet automatik til skift mellem slanger. 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften Der er en dødtid i målingen, når slangerne er lange. På en 50 m lang slange kan dødtiden skønnes til mindst 3 minutter (såfremt luften står stille i den enkelte slange, der ikke måles på). 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Hvilke flerpunktsopsamlere findes 6 Omkostninger ved yderligere undersøgelser 14

16 Beluftning af plantemassen Generelle betragtninger: Frit vands tilstedeværelse afhænger af damptrykket (p o ) i overfladen og damptrykket (p l ) i luften over overfladen. Fordampningen er proportional med p = p o - p l. Imidlertid vil der hurtigt indstille sig en ligevægt, hvor p går mod 0, når luften over overfladen mættes og damptrykket stiger til væskeoverfladens damptryk, der samtidigt falder fordi processen kræver varme, som tages som afkøling af væskeoverfladen (hvilket medfører det lavere damptryk i overfladen). Det er derfor afgørende for fordampningen, at p l forsat holdes lavt. Det kan kun gøres ved at tilføre ny luft med lavt p l. Der skal altså være en luftcirkulation og gerne en varmetilførsel, som kompenserer for afkølingen pga. fordampningen. 15

17 Projekt-idé-nr.: 11 Navn: Tilføre luft via bordene Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: Mid.: X Høj: 1 Beskrivelse: Etablering af dobbeltbundede borde. Øverste plade skal være perforeret. Der tilføres luft med ventilator, der sætter tryk på kammeret. 2 Effekt: Plantemassen beluftes nede fra. Det reducerer den relative luftfugtighed i plantemassen og mindsker risiko for frit vand på undersiden af bladene. 3 4 Etableringsomkostninger til drift Dobbelt bundede planteborde skønnes at være relativet dyre. Der skal monteres ventilator med stor volumenstrøm og lille tryk på hvert plantebord. Ventilatorerne vil sikkert få en diameter på op til 0,5 m² pr. 10 m² plantebord. Afstanden mellem overpladen og bunden i plantebordet skal være en ¼ af ventilators diameteren ca. 10 cm. Driftsudgifter og evt. gener for driften Af hensyn til vanding bør ventilatorerne blæse ned gennem overpladen det betyder at arealet i plantebordet reduceres med ca. 0,2 m² pr. 10 m² plantebord. 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Alternativ placering af ventilatorer. 6 Omkostninger ved yderligere undersøgelser 16

18 Projekt-idé-nr.: 12 Navn: Vifte over bordene Grad af bearbejdning på dette idéniveau: 1 Beskrivelse: Vifte/ventilator over bordene Lav: X Mid.: Høj: 2 3 Effekt: For af få effekt skal ventilatoren være så kraftig at der opnås en lufthastighed på mindst 1 m/s. Det giver meget store volumenstrømme. Det vil være vanskeligt/umuligt at få effekt i bunden af en relativ tæt og høj plantemassen Etableringsomkostninger til drift 250 kr. pr. m² plantebord. 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften Ringe 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Er det muligt at opnå tilstrækkeligt store lufthastigheder i plantemassen. Der kan udføres forsøg med intermitterende drift. Der kan udføres CFD-beregninger. (computer fluid dynamic model) 6 Omkostninger ved yderligere undersøgelser CFD-beregninger vil på kommercielt grundlag koste mindst kr kan måske udføres billigere i forskning/undervisningsregi 17

19 Projekt-idé-nr.: 13 Navn: Jetstråledyser Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Jetstråledyser etableres højt oppe under gardiner. Der skal monteres ventilator på en eller flere dyser. Dyserne rettes ned mod plandeborde, hvor de skal give en hastighed på mindst 1 m/s 2 Effekt: Forsøg skal afgøre om plantemassen affugtes i bunden. 3 Etableringsomkostninger til drift 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Der kan udføres forsøg- f.eks. med intermitterende drift 6 Omkostninger ved yderligere undersøgelser 18

20 Projekt-idé-nr.: 14 Navn: Recirkulation af luften under plantemassen Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Luften under plantemassen sættes i bevægelse og udskiftes/recirkuleres med den almindelige rumluft. Luften kan sættes i bevægelse af vifte/roterende blade under plantemassen. Det kræver dobbeltbundet dyrkningsbord. 2 Effekt: Der skal skabes en hastighed henover evt. frit vand på undersiden af bladene. Fordampningen stiger med stigende lufthastighed henover en overflade. 3 Etableringsomkostninger til drift 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften 5 6 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Ventilatorer/motorer, der kan tåle vand og fugtigt miljø. Meget åben topplade i plantebordet. Omkostninger ved yderligere undersøgelser 19

21 Projekt-idé-nr.: 15 Navn: Udsugning af luften i plantemassen Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Udsugning i stedet for tilførsel af luft i dobbeltbundet plantebed. 2 Effekt: 3 Etableringsomkostninger til drift 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter 6 Omkostninger ved yderligere undersøgelser 20

22 Projekt-idé-nr.: 16 Navn: Opvarmning af plantebord Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Opvarmning af plantebordene vil reducere den relative fugtighed 2 3 Effekt: Opvarmning af luften medfører en lavere relativ fugtighed, men ikke et lavere damptryk. Der er således samme forskel mellem damptrykkene i luften og i væskeoverfladen på bladene, medmindre overfladetemperaturen hæves så vil drivtrykket (forskel mellem damptryk i væskeoverfladen og luften) stige. Endvidere vil opvarmningen give en vis luftudskiftning (varm luft stiger op) og dermed en fjernelse af vand via varm luft med et relativt højere vanddampindhold end luft der kommer til. Etableringsomkostninger til drift Mange planteborde har allerede varmerør under så omkostningerne til modificering vil være ringe. 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften Planterne skal kunne tåle en opvarmning på nogle grader og udtørring i konsekvens heraf. 5 6 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Afklaring af om der dyrkes interessante planter, der kan tåel opvarmning, og hvor mange. Hvordan bliver udtørringen i afhængighed af plantebordets udformning. Omkostninger ved yderligere undersøgelser 21

23 Projekt-idé-nr.: 17 Navn: Bilvasketørring Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Via mobil bom, der løber henover plantebordene, blæses luft ned i plantebedet evt. opvarmet luft. Luftindtaget kan placeres så højt som muligt, når det er varmest i de øverste luftlag. 2 3 Effekt: Der skal relativt højt tryk til at blæse luft ned i plantemassen, Planterne vil også blive påvirket mekanisk. Luftbommen skal passerer relativt tit. Når den luft der blæses i plantemassen har akkumuleret vanddamp til ligevægt med vanddamptrykket på bladenes overflade er effekten opbrugt. Det sker formentlig relativt hurtigt (minutter til 10 minutter). God effekt. Etableringsomkostninger til drift Afhænger meget af væksthusets geometriske udformning. 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften Relativt ringe eller næsten ingen. 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Pris på en biltørre Nødvendig hastighed på luften for, at den får effekt i bunden af plantemassen. 6 Omkostninger ved yderligere undersøgelser 22

24 Projekt-idé-nr.: 18 Navn: Tilføre varm luft Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Tilførsel af varmere luft i bunden af plantebedet. 2 Effekt: Tilførsel af varmere luft i bunden af plantebedet vil reducere den relative luftfugtighed i plantemassen betydeligt selv med en relativt ringere luftmængde/volumenstrøm. 3 Etableringsomkostninger til drift 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften Udtørring af selv potten 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Delvist som projekt-idé nr Omkostninger ved yderligere undersøgelser 23

25 Projekt-idé-nr.: 21 Navn: Permeabel slange Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Doseringen af CO 2 skal ske gennem en eller to ringslanger i hvert væksthus. Ved at anvende en ringslange skal det tilstræbes at opretholde samme tryk, og dermed samme diffusion/udledning af CO 2 pr. løbende meter slange. En mulige typer af slange, der kan komme på tale, således at diffusion/udledning af CO 2 kommer til at svare til luftskiftet på 0,5 gange pr. time er, hvis der på marked findes (måske PP) slange, der ved et fornuftigt tryk, giver den rette diffusion. 2 Effekt: 3 Etableringsomkostninger til drift 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Spanske studerende vil forår 2004 på IOT undersøge CO 2 diffusion gennem forskellige plastslanger. 6 Omkostninger ved yderligere undersøgelser 24

26 Projekt-idé-nr.: 22 Navn: Delvis permeabel slange Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Doseringen af CO 2 skal ske gennem en eller to ringslanger i hvert væksthus. Ved at anvende en ringslange skal det tilstræbes at opretholde samme tryk, og dermed samme diffusion/udledning af CO 2 pr. løbende meter slange Der findes på marked en PP-slange, der anvendes til membranfiltrering. Denne giver ved 1-2 bar tryk ca. 10 gange den nødvendige mængde, således at diffusion/udledning af CO 2 kommer til at svare til et luftskifte på 0,5 gange pr. time. Man kan her enten sænke trykket til et svagt overtryk, eller for hver 90 cm. normal slange indsætte 10 cm. af PP-slangen. 2 Effekt: 3 Etableringsomkostninger til drift PP-slangen der anvendes til membranfiltrering er relativ dyr. 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Spanske studerende vil forår 2004 på IOT undersøge CO 2 diffusion gennem PPslangen, der anvendes til membranfiltrering. 6 Omkostninger ved yderligere undersøgelser 25

27 Projekt-idé-nr.: 23 Navn: Perforering af en prisbillig slange Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Doseringen af CO 2 skal ske gennem en eller to ringslanger i hvert væksthus. Ved at anvende en ringslange skal det tilstræbes at opretholde samme tryk, og dermed samme udledning af CO 2 pr. løbende meter slange. Udvikling af en trisse til perforering af en prisbillig slange, f.eks. 0,5-1mm huller for hver 2-5 cm slange, således at udledningen af CO 2 kommer til at svare til luftskiftet på 0,5 gange pr. time. 2 Effekt: 3 Etableringsomkostninger til drift 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter Spanske studerende vil forår 2004 på IOT undersøge CO 2 udledning gennem prisbillige slanger med f.eks. 0,5-1mm huller for hver 2-5 cm slange. 6 Omkostninger ved yderligere undersøgelser 26

28 Projekt-idé-nr.: 24 Navn: CO2-tilsætning via ide 11 eller ide 13 Grad af bearbejdning på dette idéniveau: Lav: X Mid.: Høj: 1 Beskrivelse: Hvis ide 11 Tilføre luft via bordene eller ide 13 Jetstråledyser vælges, kan man få en god fordeling af CO 2 i væksthuset ved at tilføre CO 2 i ventilationsluften. 2 Effekt: 3 Etableringsomkostninger til drift 4 Driftsudgifter og evt. gener for driften 5 Forslag til yderligere undersøgelser / afgangsprojekter 6 Omkostninger ved yderligere undersøgelser 27

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Måling af mikroklima i gartnerier forår 2012

Måling af mikroklima i gartnerier forår 2012 Måling af mikroklima i gartnerier forår 2012 (under væksthuskoncept 2017 konsortiet og projektet it-grows, mikroklima/sensornetværk delprojekter) Ved mikroklima forstås det klima, der kan måles på eller

Læs mere

Slutrapport Alternativ vækstretardering

Slutrapport Alternativ vækstretardering Slutrapport Alternativ vækstretardering Niels Erik Andersson, DJF - Afd. f. Havebrugsproduktion Marianne Jepsen, DEG GreenTeam Anne Krogh Larsen, DEG GreenTeam 2004 Alternativ vækstregulering Introduktion

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION Specialkonsulent Erik Damsted SEGES, Videncenter for Svineproduktion Pejsegården, Bræstrup 11. marts 2016 DISPOSITION Hvorfor ventilere God klimastyring Rengøring og udtørring

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse Bevarings afdelingen KIRKERUP KIRKE Roskilde Kommune Region Sjælland Klimaundersøgelse Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi og Materialeforskning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens

KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens Nogle årsager, nogle råd VEJLEDNING Indledning De senere års stramninger i Bygningsreglementet har betydet en øget udvikling i energieffektive 2- og 3-lags energiruder. De nye velisolerede ruder har ændret

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014.

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. En affugter af typen Dantherm CDP 165, opstillet på Kold College for godt et år siden, er nu igen i 10 uger i efteråret

Læs mere

Veksthusdynamikk. Jens Rystedt

Veksthusdynamikk. Jens Rystedt Veksthusdynamikk Jens Rystedt Lidt om dansk gartneri I 2011 ca. 300 væksthus gartnerier Antallet halveret på 15 år Arealet kun svagt faldende (nu ca. 450 ha) 2/3 dele af gartnerierne ligger på Fyn 2/3

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016 Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Målinger... 2 2.1 Anvendelse af måleudstyr og type... 2 2.2 Målinger af lufthastigheder omkring stinkskab...

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer 7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer Til besvarelse af nedenstående opgaver anvendes siderne 36-43 og 78-81 i klimatologikompendiet. Opgave 7.1. På en ø opvarmes luften

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD

UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD ERFARING NR. 1607 Ved udtørring af slagtesvinestalde med 1/3 drænet gulv og 2/3 spaltegulv under vinterforhold (

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Disposition Baggrund Dimensionering ventilation Dimensionering varme Hvad skal jeg

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Hvilke planter er følsomme overfor hvad?

Hvilke planter er følsomme overfor hvad? Hvilke planter er følsomme overfor hvad? Seniorforsker Karen Koefoed Petersen Karenk.petersen@food.au.dk Indhold Temperatur Luftfugtighed Lys Ethylen Vand Vind Temperatur I distributionskæden udsættes

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

FUGT I LUFT. .. 7JULI 1980 ex.. q. t3'/9'j>g,p

FUGT I LUFT. .. 7JULI 1980 ex.. q. t3'/9'j>g,p - FUGf 1 FUGT I LUFT UDK 628.83 1.71 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 I kommission hos Teknisk Forlag Fugt i luft riere, og om under hvilke omstændighe- Både almindelig luft og de fleste

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Forsøg med modelbaseret kunstlysstyring vinter/forår 2007

Forsøg med modelbaseret kunstlysstyring vinter/forår 2007 Forsøg med modelbaseret kunstlysstyring vinter/forår 2007 Jakob Skov Pedersen Jakob Markvart Oliver Körner, KU-LIFE Jesper Mazanti Aaslyng, AgroTech 1. Baggrund Energiforbruget til vækstlys er steget med

Læs mere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Torben Eggert, Thomas Witterseh Byggeri September 2003, revideret september 2006 Principper Luftrensere, som kan prøves efter dette måleprogram,

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 9. juni 2011 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 9. juni 2011 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Torsdag d. 9. juni 2011 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

DA 920 skorsten. Teknisk Info 2014.11.11

DA 920 skorsten. Teknisk Info 2014.11.11 Teknisk Info 2014.11.11 2 Teknisk Info PRODUKTBESKRIVELSE DA 920 er udviklet og designet ud fra princippet om højest mulig luftydelse ved et lavt energiforbrug, ligesom ventilatorer og skorstene er optimeret

Læs mere

ISOLERING MED NEOPIXELS GULVISOLERING. Emne : Neopixels Isolering med Neopixels gulvisolering

ISOLERING MED NEOPIXELS GULVISOLERING. Emne : Neopixels Isolering med Neopixels gulvisolering ISOLERING MED NEOPIXELS GULVISOLERING Til : Neopixels Insulation B.V. Cc : S. Nooijens Ref. : Nz130192adA2.mha (20150390) Sagsbehandler : Filial Zwolle / ing. H. Harbers Dato : 9. februar 2016 Emne : Neopixels

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG Erik Damsted & Michael J. Hansen Miljøteknologi, SEGES Videncenter for Svineproduktion Svinekongres 20. oktober 2015 SÆT FOKUS PÅ: Dimensionering af

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Afleveringsdato: 30. oktober 2007* *Ny afleveringsdato: 13. november 2007 1 Kalorimetri

Læs mere

Gør det selv ventilation

Gør det selv ventilation Gør det selv ventilation TRIN FOR TRIN De lyse nætter synger på sidste vers. Selvom dagene stadig kan være dejligt varme, er nætterne ved at blive kolde, og inden efterårets kølige favntag overvælder én

Læs mere

Lidt om vækst af skimmel og meget om årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

Lidt om vækst af skimmel og meget om årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler Lidt om vækst af skimmel og meget om årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2010.11.16 v/ Peter F. Collet 1 Introduktion til, civ.ing. ing Ansat på Teknologisk Institut i 1972

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Sammendrag. Beskrivelse

Sammendrag. Beskrivelse Ved naturlig ventilation har man et anlæg, som ikke forbruger el til driften og dermed heller ikke går i stå ved strømsvigt. INSTITUTION: FAGLIGT ANSVAR: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION POUL PEDERSEN

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.04.2001 KOM(2001)197 endelig BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer

Læs mere

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør Produktinformation GrafoTherm Eksteriør Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør GrafoTherm Eksteriør er baseret på ekspanderet vulkansten og arbejder parallelt med naturen Generelt om Kondens og begroning

Læs mere

Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger

Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger Stald nr. Stald nr. Stald nr. 3 Stald nr. Stald nr. 5 Stald nr. Stald nr. 7 Stald nr. Stald nr. 9 Stald nr. Stald nr. Stald nr. Stald nr. 3 Stald nr. Ventilatorer

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter Jordbundsrapport (jordbundsprofil og laboratorieforsøg) Klimarapport (Det globale klima - hydrotermfigurer og klimamålinger) Opgaver Stenbestemmelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere