PLANTEVÆRNS ETIK. Dansk Planteværn Amalievej Frederiksberg C Telefon Telefax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANTEVÆRNS ETIK. Dansk Planteværn Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon 33 24 42 66 Telefax 33 25 84 16 dp@plantevaern.dk www.plantevaern."

Transkript

1 Fladså Grafisk PLANTEVÆRNS ETIK Dansk Planteværn Amalievej Frederiksberg C Telefon Telefax

2 Planteværns-etik Medlemmerne af Dansk Planteværn har tiltrådt den fælles hensigtserklæring Planteværns-etik. Formålet med hensigtserklæringen er, at synliggøre og informere om det arbejde, som Dansk Planteværns medlemsvirksomheder udfører for at optimere de miljø- og sikkerhedsmæssige aspekter ved anvendelsen af planteværn. De seneste år er lovgivningen på området blevet stadig strammere og tilsvarende er bekymringen i forhold til anvendelse af planteværn steget i dele af befolkningen. I Dansk Planteværn ønsker vi at indgå i en åben og konstruktiv dialog med myndigheder og befolkning omkring planteværn og holdningen til samme. Med denne erklæring ønsker vi samtidig at formidle, at vi er vort ansvar bevidst. Vi sætter fokus på de værdier, holdninger og tiltag, som vi i Dansk Planteværn ønsker skal styre medarbejderne i de enkelte medlemsvirksomheder i deres daglige arbejde. I Danmark er planteværnsbranchen lovmæssigt reguleret af Lov om kemiske stoffer og produkter. Herudover har branchen selv etableret Markedsføringsregler for Bekæmpelsesmidler, der tager udgangspunkt i International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. De krav og standarder, som er beskrevet i Planteværns-etik, gælder såvel for Dansk Planteværns medlemmer, som for de tredje parter, som medlemsvirksomhederne samarbejder med. 2 3

3 Medlemmerne af Dansk Planteværn forpligter sig til: 1. Konstant at fokusere på sikkerhed, sundhed og miljøhensyn. 2. Udelukkende at markedsføre planteværnsmidler, der er undersøgt for deres effekter og indvirkning på mennesker, dyr og miljø. Undersøgelserne skal foretages på basis af anerkendte videnskabelige metoder. 3. Ved udvikling af nye planteværnsmidler at prioritere aktivstoffer samt udvikle formuleringsog emballagetyper, der minimerer risikoen for menneskers og dyrs sundhed samt indvirkningen på miljøet. 4. At understøtte anerkendt videnskabelig praksis samt at bidrage til projekter, som har til formål at minimere risikoen for skadelige effekter på mennesker, dyr og miljø. 5. At informere åbent om de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold ved planteværnsmidler. Samtidig skal der informeres om, hvordan planteværnsmidlerne kan bidrage til optimerede dyrkningsteknikker. 6. At fremme og støtte udbredelsen af Integrerede Produktionssystemer i samarbejde med jordbrugserhvervene. 7. Udelukkende at markedsføre produkter gennem kvalificerede forhandlere, for at sikre ansvarlig opbevaring, håndtering og transport af planteværnsmidler. 8. At rådgive og vejlede for at sikre, at produkterne anvendes med maksimal sikkerhed. 9. At øge slutbrugernes kendskab til de lovmæssige og etiske krav til anvendelse af planteværnsmidler samt at medvirke til at fremme begrebet Godt Landmandskab. 10. At informere slutbrugerne omgående, hvis et planteværnsmiddels anvendelse skaber en uforudset risiko for mennesker, dyr eller miljø. 11. At alle virksomhedens medarbejdere har kendskab til og forståelse for Dansk Planteværns hensigtserklæring om Planteværns-etik. 4 5

4 Uddybning af de enkelte hensigtserklæringer 2. Udelukkende at markedsføre planteværnsmidler, der er undersøgt for deres effekter og indvirkning på mennesker, dyr og miljø. Undersøgelserne skal foretages på basis af anerkendte videnskabelige metoder. 1. Konstant at fokusere på sikkerhed, sundhed og miljøhensyn. Som producenter af planteværnsmidler er vi bevidste om vort ansvar over for mennesker, dyr og miljø i forbindelse med håndtering og udbringning af planteværnsmidler. Før nye produkter kan godkendes, gennemgår de et langt udviklingsforløb, hvor der stilles stadigt strengere krav til sikkerhed for mennesker, dyr og miljø. Aktivstoffer, der ikke lever fuldt op til sikkerhedskravene gennem hele udviklingsforløbet, vil således aldrig nå frem til markedsføring. Desuden sker der en løbende revurdering af produkter, som allerede er godkendt på markedet. Om nødvendigt tages nye metoder i brug, som for eksempel sprøjtefri randzoner og længere sprøjtefrister før høst af afgrøderne. I lyset af ny viden og erfaring sker det også, at produkter ved en sådan revurdering udfases totalt fra markedet. Miljøstyrelsen administrerer den danske politik inden for området, hvor de danske regler er blandt de strengeste i verden. Resultatet heraf er, at antallet af godkendte planteværnsmidler er reduceret betydeligt de seneste år. Forskning omkring planteværnsmidlers sikkerhed gennemføres med inddragelse af den nyeste viden og efter internationalt anerkendte metoder og protokoller, som er karakteriseret ved, at de er kvalitetssikrede og kan kontrolleres af uafhængige institutioner. Good Experimental Practice (GEP) og Good Laboratory Practice (GLP) er eksempler på internationalt anvendte kvalitetssikringsprotokoller. I gennemsnit varer udviklingen af et planteværnsmiddel mellem syv og ni år og kræver en investering på ca. 160 mio. euro. Kravene til dokumentation omkring giftighed og miljøeffekter skærpes konstant, hvilket øger behovet for nye undersøgelser. Det har betydet, at kravene til investering i dokumentation er tredoblet gennem de seneste ti år. I planteværnsindustrien er der på verdensplan mere end kemiske strukturer, som årligt underkastes en udvælgelsesproces. Heraf er der hvert år i gennemsnit kun 10 nye aktivstoffer, der lever op til kravene i både den europæiske lovgivning og de nationale bestemmelser vedrørende giftighed eller miljøbeskyttelse. Disse nye aktivstoffer repræsenterer planteværnsindustriens forskningsmæssige nyskabelse. De skærpede krav nationalt og internationalt betyder, at der er færre planteværnsmidler, der godkendes end tidligere. Samtidig udfases mange ældre produkter, fordi de ikke har kunnet leve op til nutidens krav. 6 7

5 3. Ved udvikling af nye planteværnsmidler at prioritere aktivstoffer samt udvikle formulerings- og emballagetyper, der minimerer risikoen for menneskers og dyrs sundhed samt indvirkningen på miljøet. 4. At understøtte anerkendt videnskabelig praksis samt at bidrage til projekter, som har til formål at minimere risikoen for skadelige effekter på mennesker, dyr og miljø. Sammensætning og emballering af et planteværnsmiddel bør være udformet, så det kun påvirker målorganismen og ikke skader mennesker, dyr eller miljø. I industrien forsøger vi at nå dette mål på flere måder: Der udvikles hele tiden nye formuleringsmetoder og teknikker for at skabe produkter, der reducerer risici for miljøskadende effekter. Så vidt muligt fravælges ikke aktive isomere i fremstillingen af aktivstoffet. Hvor det er muligt erstattes skadelige formuleringsadditiver, som for eksempel opløsningsmidler og emulgatorer, med mere miljøvenlige stoffer. Af hensyn til eksempelvis sprøjteførerens arbejdsmiljø er sprøjtepulvere erstattet af andre produkttyper, som nedsætter påvirkningen fra støv og reducerer spredningen via vinden. Planteværnsmidlernes emballage er også væsentligt forbedret. Emballagen fremstilles under brug af stadigt færre råmaterialer og samtidig er designet ændret, så rensning er blevet lettere. Tømt og renset emballage fra planteværnsmidler kan i de fleste tilfælde sendes med den almindelige dagrenovation, eller det kan afleveres på modtagestationer for kemikalieaffald. Det skal nævnes, at Danmark har et af de mest velorganiserede systemer i verden til håndtering af blandt andet tom emballage og rester af planteværnsmidler. Via sin store forskningskapacitet spiller planteværnsindustrien en aktiv rolle i udviklingen af såvel forskningsprotokoller som velfunderet videnskabelig praksis. For at kunne møde de stadigt stigende krav til dokumentation og data i forbindelse med godkendelse af produkterne, gennemfører industrien undersøgelser på grundlag af anerkendte videnskabelige metoder inden for toksikologi, sikkerhed og miljø. Undersøgelserne skal opfylde kravene beskrevet i Good Laboratory Practice. En del af denne forskning udføres af industrien selv, men meget forskning gennemføres også af universiteter og eksterne forskningsinstitutioner. Desuden samarbejder planteværnsindustrien med forskningsinstitutioner og forsøgsstationer omkring en lang række projekter med det formål, at optimere balancen mellem effektivitet og uønskede bivirkninger. Industrien stiller viden og information til rådighed, og i nogle tilfælde deltager den også med finansiel støtte. Eksempler på forskning hvor der for tiden samarbejdes: Udvikling af modeller til undersøgelse af produkters nedsivning, påvirkning af akvatiske organismer og sikkerhed i arbejdsmiljø. Risikovurdering af afdrift, udledning og begrænsning af miljøfremmede stoffer. Eksponeringsstudier blandt andet med fokus på væksthuserhvervet. Mulighed for produkttilpasning i Integrerede Produktionssystemer. 8 9

6 5. At informere åbent om de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold ved planteværnsmidler. Samtidig skal der informeres om, hvordan planteværnsmidlerne kan bidrage til optimerede dyrkningsteknikker. 6. At fremme og støtte udbredelsen af Integrerede Produktionssystemer i samarbejde med jordbrugserhvervene. Planteværnsindustrien er bevidst om midlernes potentielt giftige karakter, hvis de ikke behandles efter forskrifterne, og stiller derfor udførlig information til rådighed vedrørende forskningsresultater og håndtering. Al dokumentation, udarbejdet efter gældende videnskabelige standarder, er leveret til de nationale myndigheder i forbindelse med godkendelsesproceduren, der administreres under Lov om kemiske stoffer og produkter. Gennem Lov om offentlighed i forvaltningen stiller myndighederne information til rådighed for offentligheden omkring godkendelse af de enkelte planteværnsmidler. Når midlerne markedsføres, er det desuden lovpligtigt at informere grundigt via etiketten på produktet. Etiketten skal indeholde brugsanvisning, advarselstekster og sikkerhedsforskrifter. Desuden produceres sikkerhedsdatablade med information om opbevaring, transport og håndtering af produktet. Mere og mere af denne information formidles via Internettet og/eller CD-rom med henblik på hurtigere og større udbredelse af informationerne. Kontrol af skadevoldere i afgrøderne bliver i stigende grad gennemført via integrerede dyrkningsmetoder som for eksempel Integreret planteværn. Hermed bliver anvendelse af kemiske planteværnsmidler kun en af flere metoder som for eksempel: Sædskifte Gødskning Sortsvalg og frøkvalitet Driftsledelse Forebyggelse Skadetærskler Biologisk bekæmpelse I væksthusgartnerier er det udbredt at anvende en kombination af biologisk og kemisk kontrol af skadevoldere. Planteværnsindustrien har udviklet insekticider (insektmidler) og fungicider (svampemidler), som kan anvendes sammen med de biologiske metoder. I andre dyrkningssystemer bruges i stigende grad observationer, hvor indsatsen baseres på skadetærskler og varslingssystemer. Dansk Planteværns medlemsvirksomheder deltager i pionerarbejdet omkring udbredelse af sådanne systemer. Dette foregår enten via egne forsøgsprojekter eller via bidrag med data og information til den officielle afprøvning i for eksempel Landboforeningernes forsøgsarbejde

7 7. Udelukkende at markedsføre produkter gennem kvalificerede forhandlere, for at sikre ansvarlig opbevaring, håndtering og transport af planteværnsmidler. 8. At rådgive og vejlede for at sikre, at produkterne anvendes med maksimal sikkerhed. Planteværnsindustrien fører en ansvarlig politik, hvor kun forhandlere, der opfylder de lovmæssige krav til håndtering af bekæmpelsesmidler, deltager i distributionen af planteværnsmidler. Det er medlemsvirksomhedernes ansvar at sikre sig, at alle relevante oplysninger omkring opbevaring, håndtering og transport af deres produkter løbende kommunikeres til forhandlerne. I Danmark foregår distribution og forhandling af planteværnsmidler til jordbrugserhvervene hovedsageligt gennem grovvarebranchen. Den danske grovvarebranche råder over veluddannede medarbejdere, moderne logistik, transportapparater og et veludbygget net af filialer, der dækker hele landet. Miljøstyrelsens kemikalieinspektion kontrollerer opbevaring og distribution af planteværnsmidler. Lovgrundlaget er blandt andet Lov om kemiske stoffer og produkter. Kontrollen foregår ved, at kemikalieinspektionen regelmæssigt besøger forhandlerne for at foretage stikprøver. Resultatet af stikprøvekontrollen kan ses i Kemikalieinspektionens årsberetning. Planteværnsindustrien bruger mange ressourcer på at sikre, at vore produkter anvendes efter forskrifterne. Først og fremmest beskrives den korrekte anvendelse af produktet på etikettens brugsanvisning. Desuden informerer medlemmerne af Dansk Planteværn løbende forhandlerne om produkterne. På informationsmøder for grovvarebranchens ansatte kommunikeres eksempelvis nye godkendelser eller restriktioner. Før dyrkningssæsonen udsendes nye opdaterede produktkataloger, og Internettet indeholder efterhånden den nyeste information om det enkelte produkts korrekte anvendelse. Samtidig indgår de enkelte medlemsvirksomheders udviklingsfolk og rådgivere i en løbende dialog med Landbrugets Rådgivningscenter, der opdaterer alle landets planteavlskonsulenter med den nyeste viden. Hvert år undersøger Fødevaredirektoratet mere end totusinde prøver fra diverse afgrøder for at kontrollere forekomsten af pesticidrester. Undersøgelserne af de danskproducerede afgrøder viser, at avlerne nøje følger brugsanvisningerne. De pesticidrester der findes, er som hovedregel væsentligt under de fastsatte grænseværdier. I de få tilfælde, hvor der findes overskridelser af de fastsatte grænseværdier, griber Fødevaredirektoratet ind over for den pågældende avler og forsøger at finde årsagen til overskridelsen. Men det er en kendsgerning, at afgrøder dyrket i Danmark indeholder væsentligt færre rester af planteværnsmidler end de fleste importerede varer

8 9. At øge slutbrugernes kendskab til de lovmæssige og etiske krav til anvendelse af planteværnsmidler samt at medvirke til at fremme begrebet Godt Landmandskab. Det er især landmænd, gartnere og maskinstationer, der anvender planteværnsmidler. Disse slutbrugere er derfor hovedansvarlige for at overholde reglerne omkring anvendelse af planteværnsmidlerne og ligeledes for at overholde principperne for Godt Landmandskab. For at sikre dette, skal slutbrugerne gennemgå en obligatorisk uddannelse, der er en forudsætning for, at erhverve et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis. Enhver erhvervsmæssig brug af planteværnsmidler må således kun foretages af personer, som er i besiddelse af et gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis. Produktets etiket beskriver, hvordan produktet skal anvendes, i hvilke afgrøder det er tilladt, og i hvilke doseringer det må anvendes samt fastsættelse af sprøjtefrister. Det er ulovligt at anvende planteværnsmidlet på andre måder end den, der er beskrevet i brugsanvisningen. Eksempelvis i højere dosis eller til andre afgrøder end de nævnte. Miljøstyrelsen overvåger området og overtrædelse af reglerne resulterer i politianmeldelse. Hvis en bruger anvender et planteværnsmiddel forkert, kan dette have vidtrækkende konsekvenser for mennesker, dyr og miljø. Samtidig vil den politiske konsekvens af for mange fejltagelser være, at endnu færre planteværnsmidler vil stå til rådighed for det danske jordbrugserhverv. Foruden de lovmæssige krav til anvendelse af planteværnsmidler, forsyner medlemmerne af Dansk Planteværn slutbrugerne og deres rådgivere med udførlig information om planteværnsmidlernes anvendelse. Dette gøres med henblik på at opnå optimale miljø- og sikkerhedsforhold. Hermed støtter vore konsulenter også principperne bag Godt Landmandskab

9 10. At informere slutbrugerne omgående, hvis et planteværnsmiddels anvendelse skaber en uforudset risiko for mennesker, dyr eller miljø. 11. At alle virksomhedens medarbejdere har kendskab til og forståelse for Dansk Planteværns hensigtserklæring om Planteværns-etik. Uanset hvor omhyggelig godkendelsessystemet, produktionsprocessen, distributionen og anvendelsen af et planteværnsmiddel foregår, vil man aldrig fuldstændigt kunne eliminere risikoen for, at der kan opstå et uforudset problem. For at forebygge dette overvåger producenterne, hvordan deres produkter anvendes i markedet. Dette betyder eksempelvis, at reklamationer undersøges grundigt, da de kan give værdifuld ny viden. Hvis der opstår et problem, er der således kort vej fra bruger til producent, og producenten vil straks undersøge problemet. For at de enkelte medlemsvirksomheder kan leve op til hensigtserklæringen om Planteværns-etik, er det en forudsætning, at alle medarbejdere har en forståelse af denne politik og dens begrundelse. På denne måde forpligtes alle medarbejdere at bidrage til, at virksomheden opfylder Dansk Planteværns hensigtserklæring Planteværns-etik. Hvis der skulle opstå en uventet risiko for mennesker, dyr eller miljø, er producenten forpligtet til omgående at meddele dette til Miljøstyrelsen, som derpå vil iværksætte eventuelle restriktioner. De fleste producenter af planteværnsmidler har et beredskab til kritiske situationer. Omfanget af det iværksatte beredskab vil naturligvis afhænge af det konkrete problem og produkt. Industrien foretager en omhyggelig registrering af produktionsog batchnumre på produkterne, og er således i stand til at følge produkterne hele vejen gennem kæden, indtil den tomme emballage kasseres

10 Ordforklaringer til Planteværns-etik: Afdrift Afdrift beskriver den del af dråberne fra en (mark)sprøjte, som driver ud over kanten af det areal, som faktisk bliver sprøjtet. Afdriften har således betydning for beskyttelsen af naboområder til dyrkede marker m.v. Se sprøjtefri randzoner. Aktivstof(fer) Et aktivstof er den komponent i et planteværnsmiddel, som udøver den ønskede biologiske effekt. Der kan være et eller flere aktivstoffer i det samme middel, alt efter hvilken effekt der ønskes. Der er for hovedparten af stofferne ingen umiddelbar sammenhæng mellem deres effekt over for skadegørerne og deres farlighed for mennesker. Ud over aktivstoffer indeholder midlerne nogle hjælpestoffer, som i sig selv ikke har nogen effekt over for skadegørerne, men som bidrager til at gøre midlet stabilt og håndterligt m.v. Se under formuleringsmetoder. Akvatiske organismer Akvatiske organismer er organismer, som lever i vand (f.eks. fisk, dafnier og alger). Dyrkningssæsonen Dyrkningssæsonen betegner den del af året, hvor afgrøderne vokser på marken. Eksponeringsstudier Eksponering er et andet ord for udsættelse for. Eksponeringsstudier udføres derfor for at undersøge, hvor meget af planteværnsmidlerne, som brugerne får på sig, når de arbejder med sprøjtning, opblanding af sprøjtevæske eller i sprøjtede områder. Formuleringsadditiver Formuleringsadditiver er et andet ord for hjælpestoffer. Formuleringsmetoder Stort set ingen aktivstoffer udbringes i ren form, da de i så fald ikke ville virke optimalt. I praksis sammensættes de kommercielt tilgængelige planteværnsmidler af aktivstoffer samt en række hjælpestoffer, dette kaldes at formulere et produkt. Hjælpestofferne har bl.a. til formål at forbedre optagelsen af aktivstofferne i eller på planterne, at forbedre opløseligheden i den færdige sprøjtevæske (hvor der fortyndes med en meget stor mængde vand) samt at sikre produktets holdbarhed. Der findes forskellige formuleringstyper, så som granulater, pulvere og tabletter (til opløsning i vand) samt opløsninger og emulsioner (mælk og margarine er eksempler på emulsioner, som kendes fra hverdagen). Til hvert middel søger producenten at finde den formuleringsmetode, som passer bedst til aktivstoffets egenskaber og påtænkte anvendelse under hensyntagen til, at midlet skal kunne håndteres på sikrest mulig måde af brugerne. Godt Landmandskab Godt Landmandskab er et koncept, som bygger på principperne for Integreret Produktion, der er skabt af landbrugsorganisationerne i fællesskab. Konceptet er senest beskrevet i pjecen Godt Landmandskab Good Experimental Practice (GEP) Good Experimental Practice er et sæt regler for, hvordan forsøg til vurdering af effektiviteten af planteværnsmidler skal udføres. Reglerne omfatter ikke den konkrete forsøgsmetode, men er et overordnet regelsæt, som skal følges for at sikre kvaliteten af de opnåede forsøgsresultater. GEP er udviklet i EU-regi. Good Laboratory Practice (GLP) Good Laboratory Practice er et sæt regler for, hvordan forsøg til vurdering af sikkerheden af kemikalier (herunder planteværnsmidler) skal udføres. Reglerne omfatter ikke den konkrete forsøgsmetode, men er et overordnet regelsæt, som skal følges for at sikre kvaliteten af de opnåede forsøgsresultater. GLP er udviklet i OECD-regi og er internationalt accepteret og anvendt

11 Grænseværdier Grænseværdier er i denne forbindelse de største mængder af pesticidrester, som accepteres i fødevarer (og foderstoffer til dyr). Grænseværdierne fastsættes så lavt som muligt i forhold til den dyrkningsmæssige praksis for den enkelte afgrøde og altid så lavt, at der ikke er risiko for helbredsskader for mennesker og dyr. Der er ligeledes fastsat en grænseværdi for pesticidrester i drikkevand, da både grund- og overfladevand i uheldige tilfælde kan være forurenet med rester af planteværnsmidler. Ikke aktive isomere Betegnelsen isomere betyder ligedannet og anvendes for molekyler, der er opbygget af nøjagtig de samme atomer, men på trods heraf har en forskellig rumlig struktur (for eksempel som højre og venstre hånd) og dermed også forskellige biologiske egenskaber. Det forekommer, at et aktivstof på denne måde kan optræde i en eller flere former, hvoraf måske kun én faktisk er aktiv. I sådanne tilfælde kan man mindske den generelle udspredning af kemikalier, ved på forhånd at fjerne den del, der alligevel ikke bidrager til den ønskede effekt. Sådanne stoffer uden effekt kaldes ikke aktive isomere. Integrerede dyrkningsmetoder Integrerede dyrkningsmetoder er dyrkningsmetoder, som anvendes i et integreret produktionssystem. Målorganisme En målorganisme er den organisme (plante, insekt, svampesygdom m.v.), som et planteværnsmiddel skal virke imod. Nedsivning Nedsivning betegner i denne forbindelse nedsivning gennem jordlagene til grundvandet. Rester af planteværnsmidler (her tænkes specielt på selve aktivstofferne og deres nedbrydningsprodukter) kan transporteres med regnvandet ned gennem jordlagene på vej til grundvandet. Da vandet typisk kan være fra 10 til 50 år om at bevæge sig ned til grundvandszonen, vil virkningerne af en nedsivning oftest først kunne ses mange år efter anvendelsen af produktet. Konsekvenserne kan i givet fald være en forurening af det grundvand, som skal bruges til drikkevand. Se grænseværdier. Observationer Observationer betyder i denne sammenhæng observationer af forholdene i marken, med henblik på at forudsige behovet for at bekæmpe en begyndende skade i afgrøden. Pesticidrester Pesticidrester er i denne forbindelse rester af pesticider i de høstede afgrøder. Se grænseværdier. Integreret planteværn Integreret planteværn er den del af integreret produktion, som drejer sig om anvendelsen af plantebeskyttelse. Integrerede Produktionssystemer Integration betyder helhed, og et integreret produktionssystem er en dyrkningsteknologi, hvor man søger at optimere alle produktionsparametre bedst muligt. Det vil sige, at man søger at sikre den bedst mulige udnyttelse og det mindst mulige spild af alle produktionsfaktorer. I praksis betyder det f.eks.; at man kun anvender planteværnsmidler efter behov, at man tilpasser sin gødningsanvendelse til det nødvendige, at man, hvor det er muligt, vælger robuste plantesorter, som kræver mindst mulig plantebeskyttelse osv. Miljøfremmede stoffer Miljøfremmede stoffer er betegnelsen for alle stoffer der optræder på steder, hvor de ikke forekommer naturligt. Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsforskrifter er kortfattede beskrivelser af, hvilke sikkerhedsforanstaltninger som skal foretages i forbindelse med anvendelse af et kemikalie (her et planteværnsmiddel). Sikkerhedsforskrifterne er standardiserede i dansk (og EU) lovgivning og kan dreje sig om anvendelse af handsker, åndedrætsværn, opbevaringsforhold etc. Skadetærskler En skadetærskel er den grad af angreb af en skadegører i en afgrøde, som gør det økonomisk rentabelt at udføre en bekæmpelse. Hvis angrebets omfang ligger under skadetærsklen, vil det ikke kunne betale sig rent økonomisk at foretage en behandling med et planteværnsmiddel. Graden af angreb kan være antal af ukrudtsplanter pr. kvadratmeter, antal skadelige insekter pr. plante eller klimatiske forhold, som gør det sandsynligt, at et svampeangreb vil forekomme etc

12 Sprøjtecertifikat, sprøjtebevis Alle, som udfører erhvervsmæssig sprøjtning med planteværnsmidler, skal være i besiddelse af et gyldigt sprøjtecertifikat. Certifikatet erhverves ved at gennemføre en ca. to ugers lang uddannelse, som afsluttes med en eksamen, der skal bestås. Da kravet om den obligatoriske sprøjteføreruddannelse blev indført pr. 1. april 1993, blev det som en overgangsordning bestemt, at landmænd som inden 1. januar 1991 var etablerede, kunne erhverve et sprøjtebevis, ved at gennemgå et mere begrænset kursus (ca. to dages varighed). Sprøjtebeviset giver kun ret til at udføre sprøjtning på egne marker, mens sprøjtecertifikatet giver ret til at udføre erhvervsmæssig sprøjtearbejde generelt. Sprøjtefri randzoner Sprøjtefri randzoner er dyrkede arealer typisk langs vandløb, omkring søer og moser eller langs levende hegn, hvor man undlader at sprøjte, for at minimere risikoen for spredning af planteværnsmidlet uden for den afgrøde som skal behandles. Randzonerne er typisk fra 2 til 10 meter og kan i særlige tilfælde være helt op til 50 meter. Sprøjtefrister En sprøjtefrist er et tidsrum mellem den senest foretagne sprøjtning og høsttidspunktet for afgrøden. Sprøjtefristen fastsættes af myndighederne i forbindelse med godkendelsen af midlet og har til hensigt at minimere risici for, at der forekommer uacceptable rester af midlet i den høstede afgrøde. Overholdelse af sprøjtefrister er påbudt ved lov. Se grænseværdier. Varslingssystemer Varslingssystemer er en systematisk observation med tilbagemelding til dyrkerne om, hvornår man bør indlede en behandling imod en given skadegører

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

WG g. Insektmiddel. Reg.nr Front Page

WG g. Insektmiddel. Reg.nr Front Page Front Page WG 70 200 g Insektmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i agurker, tomater, peberfrugt og prydplanter i væksthus. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Blå 387 Grå 445. Ulovlige plantebeskyttelsesmidler. risici og mulige konsekvenser!

Blå 387 Grå 445. Ulovlige plantebeskyttelsesmidler. risici og mulige konsekvenser! Blå 387 Grå 445 Ulovlige plantebeskyttelsesmidler risici og mulige konsekvenser! Hvad siger reglerne? For at plantebeskyttelsesmidler lovligt kan sælges og bruges i Danmark, skal de være godkendte, og

Læs mere

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm.

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet en yderst relevant pakke af kurser - lovpligtige samt fagligt supplerende udbytterige kursusforløb. Find din

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn, November 2016 Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i

Læs mere

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503 Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Fluazinam 500 g/l (38,8% w/w) Formulering

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Side: 1/5 efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 Dato: 25-10-02

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Side: 1/5 efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 Dato: 25-10-02 Side: 1/5 efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 1. Identifikation af stoffet/materialet og af virksomhed: Handelsnavn: Cerone Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Vækstreguleringsmiddel

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær.

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. LXXXXXX DENM/06U PPE XXXXXXX SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning. Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen

Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning. Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen Lovgivning Eksisterende lovgivning: Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Pesticidindsatsen

Pesticidindsatsen Pesticidindsatsen 2010-15 Kontorchef Lea Frimann Hansen Pesticider & Genteknologi Miljøstyrelsen Tre nye EU retsakter på pesticidområdet Revision af direktivet om plantebeskyttelsesmidler til en ny forordning

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

Hvordan kan vi mindske brugen af pesticider?

Hvordan kan vi mindske brugen af pesticider? Hvordan kan vi mindske brugen af pesticider? Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd Politikens Hus 26. januar 2016 Overordnet situation Dansk jordbrug sprøjter mindre end de fleste andre i-

Læs mere

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L169866 DENM/12Q PPE 4018642 Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02

Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02 Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02 det gør der heldigvis også. men større krav, højere pris og længere tid. Hvad koster

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

20 KG. INSEKTMIDDEL Må kun anvendes til indendørs bejdsning af vinterraps i lukkede industrielle anlæg. L127517 DENM/04T CLP appl

20 KG. INSEKTMIDDEL Må kun anvendes til indendørs bejdsning af vinterraps i lukkede industrielle anlæg. L127517 DENM/04T CLP appl L127517 DENM/04T CLP appl INSEKTMIDDEL Må kun anvendes til indendørs bejdsning af vinterraps i lukkede industrielle anlæg. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 9. juli 2009 3. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype:. Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af gåsebillelarver på græsarealer, der

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne.

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne. HØRINGSUDKAST Faktaark 1: Salg og opbevaring af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler Dette faktaark fortæller om bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens vigtigste punkter om salg og opbevaring af giftige

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Proces og inddragelse af interessenter Der blev i foråret afholdt 4 workshops med inspiration til virkemidler Sprøjtemidler og sundhed (arbejdstagere

Læs mere

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016 UDKAST TIL Tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Forlængelse 2016 1 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed, Sprøjtemiddelstrategi

Læs mere

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

Læs mere

KURSUS i Planteværn: Tid og sted Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017

KURSUS i Planteværn: Tid og sted Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017 KURSUS i Planteværn: Planteværn for professionelle sprøjteførere AMU-kursus nummer 48175: Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug AMU-kursus nummer 46686: Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 8.juli 2009 2. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Logo. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer, pyntegrøntbeplantninger,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN II

PESTICIDHANDLINGSPLAN II PESTICIDHANDLINGSPLAN II MARTS 2000 MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 3 1. Indledning Anvendelse af pesticider medfører en række uønskede effekter på miljøet og

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Print date: 05.09.08 Version: 2 Oprettet: 13.Jan. 2003 revisionsdato: 31. Maj 2007

Print date: 05.09.08 Version: 2 Oprettet: 13.Jan. 2003 revisionsdato: 31. Maj 2007 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt navn Anvendes som Leverandør : :Vaskemiddel Flydende. :Teqton Kristensmindevej 2 4250 Fuglebjerg Denmark. Telefon : + 45 87 54 50 00 Telefax

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner.

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Version 1.0, september 2012 Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Beskrivelse Pulver der anvendes til at reducere et for stort indhold af klor eller brom. Indholdet af frit klor må højst være

Læs mere

DK79134282I. Bayer CropScience DK. Country: DK Colour: CMYK

DK79134282I. Bayer CropScience DK. Country: DK Colour: CMYK Front cover WG 70 200 g Insektmiddel tomat, agurk og peber i væksthuse Opbevares tørt og køligt. is a registered trademark of the Bayer Group ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009 9. juni 2009. Nr. 557. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler

Læs mere

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret)

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Nr. CB1 A Godkendt af Dok Nr. Revisions dato: Sporbarhed Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Pallerapport (hvor er pallerne lavet) Mark/afd-nr. Kvalitet Størrelse Etiketfarve

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235.

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235 følgende spørgsmål nr. 235 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed 13.01.2013

Spørgsmål og svar vedrørende regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed 13.01.2013 Spørgsmål og svar vedrørende regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed 13.01.2013 Miljøstyrelsen besvarer her en række spørgsmål til regeringens udspil til ny sprøjtemiddelstrategi.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1 Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1 I medfør af 10 a, 38 b, 45, stk. 1, 47, 59, stk. 4, og 60

Læs mere

SACHTOKLAR PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING. PRODUKTDATA Vægtfylde 1,2-1,3 kg/l LAGRING

SACHTOKLAR PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING. PRODUKTDATA Vægtfylde 1,2-1,3 kg/l LAGRING Side 1/1 Databladsnr.: 1774 Printdato: 20. jun 2007. PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Flokkuleringsmiddel 5-15% aluminiumhydroxidchlorid. er et flokkuleringsmiddel,

Læs mere

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Baggrund Gartneribranchen har, med baggrund i målinger foretaget af Odense Kommune, kendt til problematikken med utilsigtet

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser. DKXXXXXXXXA 200 ml Rækker til 645 m 2 Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr. Bekæmper alt ukrudt blade & rødder Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Pro. Svampemiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfordningen 1107/2009.

Pro. Svampemiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfordningen 1107/2009. 5 L Delan Pro Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2 OPUS Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. DEKLARATION Svampemiddel nr 570-2 Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indhold: Analyse:

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

Virkemidler til pesticidreduktion

Virkemidler til pesticidreduktion , sekretariatsleder Virkemidler til pesticidreduktion Christiansborg d. 14. januar 2012 Oversigt Hvad vil jeg sige? Mål og virkemidler Renere teknologi IPM og EU-krav Pesticidrester i fødevarer Hvad vil

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00004 Ref. asj Den. maj 2013 Høring om ny bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse Miljøstyrelsen sender hermed forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

200 L. INSEKTMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg.

200 L. INSEKTMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg. L127517 DENM/05T CLP appl INSEKTMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Udarbejdet d. 17.7.2008 LFS Mandipropamid Revideret d. 4.11.2010

Sikkerhedsdatablad Udarbejdet d. 17.7.2008 LFS Mandipropamid Revideret d. 4.11.2010 Side 1 af 5 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet d. 17.7.2008 LFS Mandipropamid Revideret d. 4.11.2010 1. Navnet på produktet og virksomheden PR-nummer: 318-149 Produkttype: Svampemiddel Leverandør: LFS Kemi

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 30042008 Revision: 30042008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Biocidforordningen (EU) 528/2012 Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Lad os få et overblik Produkter omfattet af dansk godkendelsesordning: - Træødelæggende svamp - Algevækst - Slimdannende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

AJOUR. Hold din viden. Efteruddannelse på Dalum Landbrugsskole

AJOUR. Hold din viden. Efteruddannelse på Dalum Landbrugsskole Hold din viden AJOUR Efteruddannelse på Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole har en lang tradition som udbyder af både uddannelse og efteruddannelse, så har du behov for faglig ajourføring, har vi

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-666-00090 Ref. louln Den 12. december 2014 Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner Skrappere krav til golfbanerne er et

Læs mere

COLOWOOD Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad

COLOWOOD Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn Wood Putty Produkt nummer

Læs mere

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse: Ethofumesat 500 g/l (44,7% w/w) Formulering:

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1 Natronlud 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: da Produktnavn: Varetype: Natronlud 27,65% Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej 2C 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefax: Ansvarlig

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SPECIMEN. Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A C/201503

SPECIMEN. Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A C/201503 5 L Banjo 500 SC Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Fluazinam 500 g/l (38,8%

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs. Scala Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere