Lokalplan nr & Kommuneplantillæg nr. 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.31 & Kommuneplantillæg nr. 31"

Transkript

1 Lokalplan nr & Kommuneplantillæg nr. 31 Område til boligformål ved Fredensgade i Arden Arden Kommune December 2006

2 2

3 Hvad er en lokalplan? Der skal udarbejdes en lokalplan, inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan igangsættes, eller når det er nødvendigt for kommuneplanens virkeliggørelse. En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan bygninger, veje, stier, beplantning, arealer m.v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplaner skal sendes i høring i mindst 8 uger, så borgere, foreninger m.v. kan vurdere forslaget og i den forbindelse komme med indsigelser og ændringsforslag. Når lokalplanen har været i høring, vurderer Byrådet de indkomne indsigelser og tager stilling til, om planen skal vedtages endeligt. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen skal på en let forståelig måde fortælle, hvad lokalplanen går ud på, mens det er lokalplanbestemmelserne, som er bindende for området. Hvad er en kommuneplan og et kommuneplantillæg? En kommuneplan består af en hovedstrukturdel og en rammedel for, hvordan de enkelte arealer skal anvendes. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Byrådet kan beslutte, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvis der skal gennemføres en lokalplan, som ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. De fleste tillæg indeholder mindre ændringer af kommuneplanen. Et forslag til et kommuneplantillæg skal offentliggøres i mindst 8 uger, og i denne periode kan der fremsættes indsigelser m.v. mod forslaget. Klager Den endelige plan kan indklages for Naturklagenævnet, hvad angår retslige spørgsmål. Dette vil sige om lokalplanens procedure og indhold er udarbejdet. Som det foreskrives i den gældende lovgivning. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klage skal indgives til: Naturklagenævnet Frederiksborggade København K senest fire uger efter lokalplanens offentliggørelse. Der er et gebyr for at klage til Naturklagenævnet. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske indenfor 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Naturklagenævnet. 3

4 4

5 Lokalplan nr Arden Kommune Område til boligformål ved Fredensgade i Arden INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse til lokalplanen Baggrund for lokalplanen Hvad bruges området til i dag? Hvad går lokalplanen ud på? Lokalplanens forhold til anden planlægning for området... 8 Regionplanen... 8 Kommuneplanen... 8 Naturbeskyttelse... 9 Spildevand... 9 Varmeforsyning... 9 Vandforsyning... 9 Affald... 9 Støj... 9 Arkæologiske forhold - kulturarv Brug af kemikalier og sprøjtemidler Miljøvurdering af planer og programmer Screening Høring af screeningsresultatet Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Kommunen Politiet Jordforurening Jordbrugskommissionen Servitutter Lokalplanens varige retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Veje, stier og parkering Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening

6 12. Servitutter Vedtagelse Kommuneplantillæg nr Bilag 1 Miljøvurdering - screening

7 Redegørelse til lokalplanen 1. Baggrund for lokalplanen I de senere år er der sket en stor omsætning af boliggrunde i Arden by, og der er derfor behov for at flere grunde udstykkes, så der stadig kan tilbydes attraktive grunde og den positive udvikling af byen kan fortsætte. Denne lokalplan giver således mulighed for, at et nyt byudviklingsområde kan realiseres. 2. Hvad bruges området til i dag? Lokalplanområdet er 5,6 ha stort og ligger i dag i landzone og bruges til landbrugsmæssig drift. Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Arden by. Mod nord og vest grænser området op til eksisterende parcel- og rækkehuskvarterer, mod øst ligger jernbanen, der forløber i nord/sydlig retning, og mod syd ligger det åbne land. Imellem lokalplanområdet og det eksisterende parcelhuskvarter mod nord forløber et stisystem, som fører under jernbanen og over til Arden Dyrepark og Arden Naturpark samt skolen og hallen. 3. Hvad går lokalplanen ud på? Med lokalplanen er det hensigten at udlægge et område til boligformål med åben-lav helårsbeboelse. Der er gjort plads til 32 grunde, som ligger placeret i en stjerneagtig udstykning omkring to sammenkoblede vejanlæg, der hver har et kædeformet forløb. Med en sådan udstykning af arealet opnås nogle meget varierede grundstørrelser og -udformninger og et vejforløb, der påtvinger lave hastigheder og hensynsfuld færdsel generelt. Med de kædeformede vejforløb er der desuden mulighed for indeni disse at udlægge to centrale grønne områder til fælles rekreative formål som fx legeplads, bålsted og lignende. Der vil ikke være direkte vejadgang mellem de to vejanlæg, men der kan etableres en stiforbindelse. Grundene placeres i en afstand af meter fra jernbanen. Langs jernbanen etableres et beplantningsbælte, der skal medvirke både som støjafskærmning og visuel afskærmning af jernbanetrafikken. Lokalplanområdet får vejadgang fra Fredensgade ved at forlænge denne ind i området. I forbindelse med udstykningen skabes en trafiksituation, der vil give væsentlig øget belastning af lokalområdet, og hvor en høj trafiksikkerhed samtidig skal sikres. Det er derfor vigtigt, at der tages hånd om de trafikale konse- 7

8 kvenser for de eksisterende veje, herunder særligt Fredensgade. De eksisterende trafikforhold på Fredensgade skal undersøges og tilpasses de nye forhold. I lokalplanen reserveres der areal til en fremtidig vejadgang fra Aagade til den sydlige del af udstykningen. Dette areal må ikke bebygges. Der udlægges et grønt bælte mellem den nye udstykning og den eksisterende rækkehusbebyggelse på Fredensgade for at holde lidt afstand og dermed tage hensyn til den eksisterende nabobebyggelse. Langs beplantningsbæltet op mod jernbanen laves en stiforbindelse til det eksisterende stisystem, der fører de bløde trafikanter sikkert frem til skole, børnehave og hal via et separat stisystem under jernbanen og videre gennem den gamle mose, hvor der nu er Arden Naturpark og Arden Dyrepark. Lokalplanområdet er endvidere koblet på det eksisterende separate stinet, der fører frem til midtbyen. Endelig er der givet mulighed for i den sydlige del af udstykningen at etablere stiforbindelse til eventuelt fremtidige udstykninger syd for lokalplanområdet. 4. Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Regionplanen I Regionplan 2005 er lokalplanområdet udpeget til jordbrugsområde. Af regionplanen fremgår det, at inddragelse af landbrugsjord til byudvikling skal søges begrænset, og at der skal tages hensyn til jordbrugets fortsatte driftsmuligheder og struktur. Arden Kommune vurderer, at lokalplanområdet har større værdi som byområde end som jordbrugsområde, og at udvidelsen af byzonen giver en mere naturlig afrunding af byen mod syd. Arden by er i regionplanen udpeget til områdeby med en arealramme til byudvikling på 20 ha. Der er på nuværende tidspunkt udlagt ca. 14,4 ha areal til byudvikling i Arden. Med udlæg af lokalplanområdet på 5,6 ha udnyttes rammen fuldt ud. Da det inden for en kortere tidshorisont er ønsket at udlægge endnu et boligområde, er det nødvendigt at reducere det eksisterende rammeområde til industriformål, hvor 10,5 ha af rammeområdet er ubenyttet til formålet men i stedet drives som landbrugsjord. I det tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 foretages henholdsvis udvidelse og reduktion af rammeområderne. Lokalplanområdet er ikke omfattet af øvrige regionale interesser. Kommuneplanen Lokalplanområdet er ikke omfattet af den gældende kommuneplan for Arden Kommune, Kommuneplan Det betyder, at der i tilknytning til lokal- 8

9 planen er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen - kommuneplantillæg nr der fastlægger et nyt rammeområde B.13. I kommuneplantillægget udlægges rammeområdet til boligformål. Lokalplanen skal sikre, at de i kommuneplantillægget opstillede bestemmelser bliver bindende for den enkelte lodsejer. Kommuneplantillægget indeholder desuden en ændring af et eksisterende rammeområde i Arden by - rammeområde I.4. Dette industriområde reduceres, da størrelsen på det ikke stemmer overens med arealbehovet til industri. Således kan i stedet flere boligområder udlægges uden, at den samlede arealramme til byudvikling for Arden by overskrides. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er ikke omfattet af naturbeskyttelsesområder, beskyttede dyre- og plantearter, fredninger eller beskyttelseslinier i henhold til Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 884 af 18/08/2004). Spildevand Lokalplanområdet skal separatkloakeres med henblik på lokal nedsivning af regnvand på egen grund afhængig af jordbundens beskaffenhed. Varmeforsyning Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme fra Arden Varmeværk. Vandforsyning Lokalplanområdet skal vandforsynes fra Arden Vandværk. Affald Dagrenovation fra ny bebyggelse i lokalplanområdet bortskaffes med eksisterende ordning, som der er tilslutningspligt til. Der findes desuden eksisterende foranstaltninger for genanvendelse af papir/pap og glas, og der er ligeledes mulighed for at benytte genbrugspladsen i Rostrup. Støj De af Miljøstyrelsen fastsatte vejledende grænseværdier for støjbelastning i boligområder er gældende. For at begrænse støjen fra jernbanen mest muligt skal der foretages flere tiltag. Der skal ved byggemodning af arealet laves et beplantningsbælte langs jernbanen, der kan virke som en støjafskærmende foranstaltning i forhold til jernbanetrafikken. Desuden skal grundene placeres i en afstand af meter fra jernbanen. 9

10 Bygningsfacader over mod jernbanen udføres med særlige lydreducerende byggematerialer, således at der ved valg af konstruktioner tilstræbes et indvendigt støjniveau i beboelsesrum, som ikke overskrider 30 db. Det kan fx gøres ved at vælge lydruder, lydreducerende friskluftventiler eller særlige tunge konstruktioner. Arkæologiske forhold - kulturarv Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelser af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologiske betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler fra mennesker eller dyr, flint- eller metalredskaber, lerkarskår, stenanlæg, koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Aalborg Historiske Museum, tlf Brug af kemikalier og sprøjtemidler Af hensyn til grundvandet og miljøet vil der blive tinglyst forbud mod at bruge kemikalier og sprøjtemidler til bekæmpelse af blandt andet ukrudt, svampe og insekter på udendørs arealer i lokalplanområdet. Dette er i lighed med tidligere praksis for udlæg af nye boligområder i Arden Kommune. 5. Miljøvurdering af planer og programmer Screening I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 316 af 05/05/2004) er offentlige myndigheder for at fremme en bæredygtig udvikling blevet pålagt at foretage miljøvurdering af planer, som kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. Arden Kommune har derfor ved udarbejdelse af lokalplanen foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen fremgår af bilag 1 bagest i lokalplanen. Resultatet af screeningen er, at lokalplanen ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed ikke er omfattet af bestemmelserne om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering med tilhørende miljørapport. Begrundelsen er, at lokalplanen omfatter et område, der vurderes at have større værdi som byområde frem for den nuværende anvendelse som landbrugsjord. Der ligger følgende overvejelser til grund for denne vurdering: 10

11 På grund af beliggenheden ind mod/i den eksisterende by er området mere egnet til byformål, hvor byudvikling vil give en naturlig afrunding af byen mod syd. I forhold til natur, landskab og biologisk mangfoldighed vurderes området ikke at være særligt værdifuldt. Trods det, at der inddrages jord fra landzone til byzone med det formål at bygge flere boliger med, hvad det indebærer af blandt andet øgede mængder spildevand, affald, vejarealer m.m., så foretages der også forskellige afbødende foranstaltninger. Der tinglyses blandt andet et forbud mod brug af kemikalier og sprøjtemidler til insekt- og ukrudtsbekæmpelse, der laves separatkloakering, og området bliver omfattet af eksisterende affaldsordninger for bortskaffelse af dagrenovation samt genanvendelse af papir/pap og glas. Der tages således hensyn til miljø og grundvand, og anvendelsen til byformål vurderes dermed at være mere hensigtsmæssig end til landbrugsformål. Udbygning af lokalplanområdet vil have nogle trafikale konsekvenser for de eksisterende boligområder og veje, herunder særligt Fredensgade. Der er i lokalplanen gjort opmærksom på dette og opfordret til at foretage afbødende foranstaltninger ved den fremtidige udstykning af lokalplanområdet. Samtidig er der givet mulighed for på et senere tidspunkt at etablere vejforbindelse fra Aagade til den sydlige del af lokalplanområdet. Som et nyt boligområde op til jernbanen er det nødvendigt, at der laves tiltag som fx støjreducerende bygningsfacader og afskærmende beplantning langs jernbanen for, at støjen fra jernbanetrafikken ikke bliver til gene for beboerne. En udstykning af området med boliger til åben/lav helårsbeboelse ses at have positive indvirkninger på miljøet i forhold til nogle mere sociale bæredygtighedsfaktorer. Det er således hensigten at tiltrække flere familier til Arden, som kan medvirke til at give en yngre og mere blandet befolkningssammensætning samt et rigere foreningsliv, der kan være positivt for udviklingen af byen. Høring af screeningsresultatet Normal praksis er, at Arden Kommune foretager høring af screeningsresultatet ved berørte myndigheder og lokale organisationer inden politisk behandling og offentlig bekendtgørelse af lokalplanforslaget. Det har ikke været tilfældet ved udarbejdelsen af dette lokalplanforslag, da lokalplanprocessen foregår i en særlig tidsperiode op til kommunesammenlægning og hen over sommerperioden, hvor en høring kræver en længere tidshorisont. På grund af lokalplanens karakter skønnes det ikke at have større betydning. På den baggrund bliver proceduren undtagelsesvis for dette lokalplanforslag, at screeningen for miljøvurdering først sendes i høring ved berørte myndigheder og lokale organisationer samtidig med høringen af det samlede lokalplanforslag. Disse parters eventuelle indsigelser eller bemærkninger til screeningen vil såle- 11

12 des først blive behandlet efter indsigelsesfristen for lokalplanforslaget og komme til at indgå i den endelige lokalplan. 6. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Uanset bestemmelserne i lokalplanen må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlig anvendelse før, at der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra følgende myndigheder: Kommunen Kommunen skal give en byggetilladelse ved blandt andet opførelse af nyt byggeri, tilbygning til eksisterende byggeri, ombygning og andre forandringer, inddragelse af tagetage og ændret anvendelse af eksisterende byggeri. Politiet Politiet skal forud for udførelsen godkende vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens trafiksikkerhed og -afvikling, jf. færdselslovens 100. Jordforurening Der er ikke registreret nogen jordforurening inden for lokalplanområdet. Hvis der under bygge-, anlægs- og jordarbejde træffes forurening, skal arbejdet standses og Byrådet underrettes. Der må foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m.. Eventuelt er en umiddelbar indsats over for forureningen påkrævet. Kommunen vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises i øvrigt til miljøbeskyttelses- og jordforureningsloven. Jordbrugskommissionen Jordbrugskommissionen skal ophæve landbrugspligten inden for lokalplanområdet. 7. Servitutter Denne lokalplan er ikke i modstrid med nogen af de eksisterende tinglyste servitutter inden for lokalplanområdet. Fremtidige servitutter må ikke stride imod denne lokalplan. 8. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge planlovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Der gælder således følgende: Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Grundejere og brugere har ikke pligt til at gennemføre lokalplanen. 12

13 Ejendomme omfattet af lokalplanen må således kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætninger af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (LBK nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Stk. 1. Lokalplanen har til formål: - at udlægge et areal til boligformål med åben-lav helårsbeboelse. 2. Område og zonestatus Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 1be, Vejrholt, St. Arden samt alle parceller, der efter lokalplanens endelige vedtagelse, udstykkes fra det nævnte matr.nr. Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone ved lokalplanens vedtagelse. 3. Områdets anvendelse Stk. 1. Stk. 2. Stk.3. Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse. Hjemmeparkering af busser, herunder til erhvervsbefordring, og lastbiler må ikke finde sted, hvis de har en totalvægt over kg. Der må på hver parcel kun indrettes bolig til én familie. 4. Udstykning Stk. 1. Stk. 2. Udstykning skal ske i overensstemmelse med lokalplankortet, der fremgår af kortbilag 2. Det er væsentligt, at grundene placeres i en afstand af mindst meter fra jernbanen som et led i at begrænse støjbelastningen fra jernbanetrafikken. 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige 25. Stk. 2. Bebyggelse må maksimalt opføres i 1½ etage med udnyttelig tagetage og i en maksimal højde af 8,5 meter. Der kan således ikke udføres mansardtag. 18

19 Stk. 3. Stk. 4. Bebyggelse skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra vejskel. Inden for området kan opføres byggeri til lokalplanområdets forsyningsmæssige drift, når det ikke har et bebygget areal større end 30 m 2 og en højde, der ikke er over 3 m. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Bebyggelse skal i udformning og materialevalg tilpasses omgivelserne. Facader af træ er tilladt. Til udvendige bygnings- og tagflader må der ikke anvendes materialer og farver, som efter Byrådets skøn virker skæmmende. Skiltning og reklamering må ikke finde sted uden Byrådets godkendelse. 7. Veje, stier og parkering Stk. 1. Stk. 2 Stk. 3 Der udlægges areal til veje og stier med en placering som vist på kortbilag 2. Der etableres vejadgang fra Fredensgade, som forlænges ind i lokalplanområdet. Der udlægges areal i den sydlige del af udstykningen til fremtidig vejadgang fra Aagade. Arealet må ikke bebygges. Arealet udlægges i en bredde af 10 meter. Der udlægges areal i den sydlige del af udstykningen til sti mod eventuelle fremtidig udstykninger. Arealet må ikke bebygges. Arealet udlægges i en bredde af 3 meter. Stk. 4. Vejene udlægges i en bredde af 10 meter, og stierne i en bredde af 3 meter. Stk. 5. Stk. 6. Der må kun etableres én indkørsel pr. parcel. Parkering skal fortrinsvis finde sted på egen grund. Vejarealet må i begrænset omfang anvendes til gæsteparkering. 8. Ubebyggede arealer Stk. 1. Stk. 2. Ubebyggede arealer omfatter de grønne fællesområder samt alle beplantningsbælter. Disse arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Grundejerne skal forestå vedligeholdelse og græsslåning af vejenes rabatter. 19

20 Stk. 3. Oplag må ikke finde sted. Uindregistrerede køretøjer og campingvogne må ikke opbevares på de ubebyggede arealer. 9. Tekniske anlæg Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Elledninger og lignende skal udføres som jordkabler. Der skal etableres vej- og stibelysning efter nærmere aftale med den ansvarshavende organisation for gadebelysningen. Der etableres en brandhane i lokalplanområdet. Der kan opsættes et belyst oversigtsskilt for boligområdet til brug for redningsberedskabskøretøjer. 10. Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varme-, vand-, kloak- og elforsyning. Byrådet skal dispensere fra stk. 1, hvad angår tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Som noget af det første ved byggemodning af området skal der etableres beplantningsbælte langs jernbanen som en støj- og visuel afskærmende foranstaltning i forhold til jernbanetrafikken. 11. Grundejerforening Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere i lokalplanområdet, når halvdelen af grundene er solgt, eller når Byrådet kræver det. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de grønne fællesarealer. Indtil grundejerforeningen er oprettet varetages dennes rettigheder og pligter af kommunen. 12. Servitutter Stk. 1. Servitutter, som er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 20

21 Vedtagelse Dette lokalplanforslag nr med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 er vedtaget af Arden Byråd d. 14. august Arden Byråd, d. 14. august 2006 H. C. Maarup Jens Nørgaard Borgmester Kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om planlægning (LBK nr. 883 af 18. august 2004) er denne lokalplan nr med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 vedtaget endeligt i Arden Byråds møde d Lokalplanens retsvirkninger indtræder d , det vil sige datoen for offentlig bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan. Nærværende lokalplan bedes tinglyst på matr.nr. 1 be Vejrholt, St. Arden samt alle parceller, der efter d udstykkes fra den nævnte ejendom. Arden Byråd, d H. C. Maarup Jens Nørgaard Borgmester Kommunaldirektør 21

22 Kommuneplantillæg nr. 31 Tillæg nr. 31 til Arden Kommunes Kommuneplan er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 1.31 for et nyt boligområde i Arden. Kommuneplantillægget omfatter således et nyt delområde B.13, men samtidig indeholder tillægget også en ændring af et eksisterende rammeområde i Arden, idet industriområde I.4 reduceres. Arden by er i regionplanen udpeget til områdeby med en arealramme til byudvikling på 20 ha. Rammeområde I.4 udgør et areal på i alt 13,4 ha. 10,5 ha af arealet ligger ubenyttet hen til industriformål men bruges i stedet til landbrugsjord. Det er dermed omkring halvdelen af Arden bys arealramme til byudvikling, der udgøres af areal til industriformål. Hensigten er at reducere rammeområde I.4, da størrelsen på det ikke stemmer overens med arealbehovet til industri, og da der således kan sikres øget arealramme til fremtidige boligområder. Det ændrede rammeområde I.4 har et samlet areal på 8,5 ha, hvoraf 5,6 ha er ubenyttet til industriformål og dermed regnes med i arealrammen til byudvikling. De eksisterende rammeområder er vist på kortbilag 3. En afgrænsning af henholdsvis det nye rammeområde B.13 og det ændrede rammeområde I.4 fremgår af kortbilag 4. Kommuneplantillægget anses som en mindre ændring, der ikke strider imod kommuneplanens hovedprincipper. Med tillæggets vedtagelse bliver forslaget til lokalplan nr i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen. For det nye rammeområde I.4 gælder de samme bestemmelser som for det tidligere område I.4. For område B.13 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Der må ikke forefindes generende erhverv i området af hensyn til boligerne. b. Bebyggelsens art skal være åben/lav. c. Fremtidig bebyggelse må maksimalt opføres i 1½ etage med udnyttelig tagetage og mulighed for udnytteligt kælderareal. Der kan således ikke udføres eksempelvis mansardtag. d. Ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 meter over det omgivende terræn. e. Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanens område må ikke overstige 25. f. Der skal ske tilslutning til kollektiv vand-, varme- og elforsyning. Der skal desuden ske tilslutning til offentligt kloaksystem. 22

23 23

24

25

26 26

27 Bilag 1 Miljøvurdering - screening Screeningsskema for miljøvurdering (inkl. Agenda 21 faktorer) Titel: llokalplan : Gavnlig indvirkning +1: Nogen positiv indvirkning Udgave: 1. udkast 0: Neutralt, ingen eller meget lille positiv eller negativ indvirkning Dato: 13. juli : Nogen negativ indvirkning Udført af: SCA -2: Skadelig indvirkning Sagsid.: Bemærkninger: Begrundelser for vurdering om planen giver mulighed for anlægsprojekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, eller om planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde. Endvidere hvordan planen forholder sig til Agenda 21 principper. Hvis emnet ikke er relevant at vurdere, skrives Ikke relevant. AGENDA 21 MILJØFAKTORER DETALJER Har data EMNE (iht. lovgivning) (ja/nej) NATUR Biologisk mangfoldighed Bestande X Det jordbrugsområde/åbent land, der inddrages, ligger helt ind til Nej byen afgrænset af byzone mod nord og vest, af jernbanen mod øst og kun af det åbne land mod syd. Det vurderes ikke at være et område med værdifuld biologisk mangfoldighed. Udbredelse X - - Nej Korridorer X - - Nej Naturbeskyttelse X Berører ikke beskyttet natur. Ja Flora og fauna Truede arter X Berører ikke områder med truede arter. Ja Habitatområder X Berører ikke habitatområder. Ja Naturtyper X Berører ikke områder med særlige naturtyper Ja Landskab Grønne områder X Der inddrages et område, der af amtet er udpeget til jordbrugsområde. Ja Det vurderes, at området har større værdi som byområ- de, da det ligger langt ind mod/i eksisterende byområde og dermed vil give en naturlig afrunding af byen mod syd. Der udlægges grønne område centralt placeret i udstykningen til fælles rekreativt areal med legeplads og lign. Erhverv i det åbne land X Ikke mulighed for erhverv i lokalplanområdet. Ja Geologiske særpræg X Der ændres ikke på områdets geologi, området vurderes umiddelbart Nej ikke at have geologiske særpræg. Naturlandskab X Der inddrages jomfruelig jord til byudvikling, men det vurderes, at Ja

28 arealet er mere værd som byområde, da det ligger ind mod/i den eksisterende by og vil udgøre en naturlig afrunding af byzonen Skov, søer, moser, vandløb mv. X Berører ikke sådanne områder. Ja Kystzone X Berører ikke kystzonen. Ja Fredninger X Berører ikke fredninger. Ja Opsamling på NATUR X Inddragelse af jomfruelig jord/landbrugsjord men vurderes at have større værdi som byområde pga. beliggenhed ind mod/i eksisterende by, der giver en naturlig afrunding af byen mod syd. MILJØ Jordbund Jordforurening X Anvendelse af arealet til boligformål med separatkloakering og Ja forbud mod kemikalier og sprøjtemidler til insekt- og ukrudtsbekæmpelse er bedre end den tidligere anvendelse som landbrugsjord med mulighed for sprøjtning/gødskning. Udvinding (råstoffer m.m.) X Området er ikke interessant i forhold til råstofudvinding. Ja Vand Spildevand X Lokalplanområdet skal tilsluttes offentligt kloaksystem og separatkloakeres med henblik på lokal nedsivning af regnvand. Ja Grundvand/drikkevand og indvindingsområder X Området ligger ikke over indvindingsopland til vandværket og heller ikke inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Der tages dog hensyn til miljø og grundvand ved at separatkloakere og tinglyse forbud mod brug af kemikalier og sprøjtemidler til insekt- og ukrudtsbekæmpelse, hvilket samtidig er bedre end den hidtidige anvendelse af arealet til landbrug. Overfladevand X Overfladevand nedsives lokalt. Ja Luft Udledning af gasser X Lokalplanen giver ikke yderligere mulighed for udledning af gasser. Ja Trafik X Der vil blive yderligere luftforurening fra trafik i området, men dette vurderes som en mindre gene fra trafikken set i forhold til gener som øget trafikbelastning, hastigheder og sikkerhed. Ja Ressourcer Affald - Indsamling, genanvendelse og bortskaffelse X Flere boliger i området vil give øgede affaldsmængder. Der findes eksisterende foranstaltninger for genanvendelse af papir/pap og glas og der er desuden mulighed for at benytte genbrugspladsen i Rostrup. Dagrenovation bortskaffes med eksisterende ordning. Kemikalier X Der tinglyses forbud mod brug af kemikalier og sprøjtemidler til insekt- og ukrudtsbekæmpelse. Ja Ja Ja 28

29 Opsamling på MILJØ X Miljømæssig forbedring af området ved overførslen fra landbrugsjord til byområde med separatkloakering og forbud mod brug af kemikalier og sprøjtemidler til insekt- og ukrudtsbekæmpelse. Boligbebyggelse i området vil dog give øgede affaldsmængder og mere trafik. SOCIALE FAKTORER Befolkningen Borgerinddragelse og medindflydelse X Almindelig offentlig høring af planforslaget. Ja Frivillige initiativer X Ingen Borgere X Hensigt at tiltrække flere indbyggere til byen. Virksomheder X Etablering af virksomheder kan ikke finde sted i området. Foreninger X Mulighed for et rigere foreningsliv med flere indbyggere i byen. Andre myndigheder X Ved den almindelige offentlige høring af planforslaget får andre myndigheder mulighed for at påvirke planen og projektet. Ja Bosætning X Flere attraktive byggegrunde kan give positiv befolkningstilvækst. Landdistriktsudvikling X Flere attraktive byggegrunde kan give positiv befolkningstilvækst. Befolkningssammensætning X Hensigt at tiltrække flere familier til byen/kommunen så der opnås en yngre og mere blandet befolkningssammensætning. Menneskers sundhed Støj X Der vil blive yderligere trafikstøj i området, men dette vurderes som en mindre gene fra trafikken set i forhold til gener som øget trafikbelastning, hastigheder og sikkerhed. Boligområdet ligger op til jernbanen, hvilket kræver, at der laves nødvendige tiltag som fx støjreducerende bygningsfacader og afskærmende beplantning langs jernbanen for at begrænse støjen fra jernbanetrafikken. Trafikgener (Mængde, hastighed, sikkerhed, omfang af vejareal) X Udstykning af området vil medføre yderligere trafikbelastning af Fredensgade, som området vejbetjenes i forlængelse af. Det er vigtigt, at der tages hånd om de trafikale konsekvenser for det eksisterende boligområde langs Fredensgade således, at der etableres de tiltag, der må vise sig nødvendige få at undgå uhensigtsmæssige trafikgener særligt ift. sikkerheden. Lys og refleksioner X Lokalplanen forhindrer, at der kan bruges materialer, som er reflekterende. Arbejdsmiljø - Ikke relevant Svage grupper X Ingen forskel. Beredskab X Området udstykkes, så der sikres de nødvendige vilkår for beredskab. Ja Ja 29

30 Opsamling på SOCIALE FAKTORER X Generelt positivt for byens udvikling og lokalsamfundet, at der udstykkes flere attraktive byggegrunde. Der kan dog skabes en trafiksituation, der vil give væsentlig øget belastning af lokalområdet og ringere trafiksikkerhed. Det er derfor vigtigt, at der tages hånd om de trafikale konsekvenser for de eksisterende veje, herunder særligt Fredensgade. KULTUREL- Materielle goder Arealanvendelse X Flere attraktive byggegrunde. LE FAKTO- RER Kulturarv Kirker og deres omgivelser - Ikke relevant. Arkitektonisk arv - Ikke relevant. Arkæologisk arv X Aalborg Historiske Museum bliver hørt ved den almindelige offentlige høring af planforslaget. Opsamling på KULTURELLE FAKTORER X Der gives mulighed for flere attraktive byggegrunde, og en evt. arkæologisk arv på arealet kan frembringes og bevares. ØKONOMI Anlægsudgifter kontra driftsudgifter X For at anlægsudgifter skal tage højde for fremtidige driftsudgifter, skal der arbejdes med en adskillelse af elementer (fx græs, veje, grus, træer osv.) ved anlæg, så arealerne bliver lettere at holde. Materialevalg skal ske ud fra principper om langtidsholdbarhed og så vidt muligt miljøvenlighed samt borgerinddragelse. Budget og prioritering X Ift. budgettet skal det prioriteres højt, at der anlægges et støjafskærmende beplantningsbælte langs jernbanen som noget af det første ved byggemodning af arealet. Veje skal desuden søges udført med både bærelag og slidlag, for at en lang levetid sikres. Opsamling på ØKONOMI X Anlægsudgifter og fremtidige driftsudgifter skal sammentænkes, og i budgettet skal beplantning langs jernbanen og lang levetid på vejene prioriteres. Indbyrdes forhold mellem samtlige faktorer Kumulative effekter X Ved udstykning af lokalplanområdet inddrages mere jomfruelig jord fra landskabet, hvilket er en del af den proces, der foregår, når der byudvikles. Det har dermed en kumulativ effekt hver gang, der tages en bid jomfruelig jord mere til byområde. I denne lokalplan inddrages et landbrugsareal, der vurderes at være mere værd som byområde pga. beliggenheden, da det vil give en naturlig afrunding af byen mod syd. Der er endvidere en kumulativ effekt, når miljøpåvirkningerne fra alle miljøfaktorerne sammenlægges. Denne samlede effekt vurderes dog ikke at give anledning til en nærmere miljøvurdering med miljørapport, da der ikke fremkommer flere meget væsentli- 30

31 31 ge påvirkninger, og da der foretages enkelte afbødende foranstaltninger, bl.a. forbud mod kemikalier og sprøjtemidler til insektog ukrudtsbekæmpelse samt separatkloakering af området. Endvidere er der gjort særligt opmærksom på de trafikale konsekvenser, som planen vil have på de eksisterende boligområder og veje, herunder særligt Fredensgade, og der er opfordret til at foretage afbødende foranstaltninger ved den fremtidige udstykning af lokalplanområdet.

Område til boligformål i Astrup

Område til boligformål i Astrup Lokalplan 3.6 og kommuneplantillæg nr. 26 side 1. Lokalplan 3.6 & Kommuneplantillæg nr.26 Område til boligformål i Astrup Arden Kommune November 2005 Lokalplan 3.6 og kommuneplantillæg nr. 26 side 2. Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 6.7 & Kommuneplantillæg nr. 28

Lokalplan nr. 6.7 & Kommuneplantillæg nr. 28 Lokalplan nr. 6.7 & Kommuneplantillæg nr. 28 Borgervej LOKALPLANOMRÅDE Område til boligformål ved Borgervej i Oue Arden Kommune December 2006 Hvad er en lokalplan? Der skal udarbejdes en lokalplan inden

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr For et område til opførelse af et varmeværk til fjernvarme i et eksisterende erhvervsområde ved Østergade, Arden.

Lokalplan nr For et område til opførelse af et varmeværk til fjernvarme i et eksisterende erhvervsområde ved Østergade, Arden. Lokalplan nr. 1.32 For et område til opførelse af et varmeværk til fjernvarme i et eksisterende erhvervsområde ved Østergade, Arden. Arden Kommune Oktober 2006 Forslag 2 Hvad er en lokalplan Der skal udarbejdes

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr & Kommuneplantillæg nr. 30

Lokalplan nr & Kommuneplantillæg nr. 30 Lokalplan nr. 2.14 & Kommuneplantillæg nr. 30 Område til boligformål ved Skovbovej i Valsgaard Arden Kommune December 2006 Hvad er en lokalplan? Der skal udarbejdes en lokalplan, inden større byggeri,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune H O B R O K O M M U N E Løgstørvej Svalevej Bogfinkevej Lokalplan nr. 283 Område til erhvervsformål ved Løgstørvej i Hørby 2006 Lokalplan nr. 283 Hobro kommune Området til erhvervsformål ved Løgstørvej

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

H O B R O K O M M U N E

H O B R O K O M M U N E H O B R O K O M M U N E Lokalplan nr. 278 Område til offentligt formål ved Kirketoften og Violvej i Hobro (efterskole m.m.) 2006 Lokalplan nr. 278 Hobro kommune For et område til offentligt formål ved

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere