Oplysninger om ejendommen: Skiffergårdens svineproduktion, Thisted Landevej 101, 9430 Vadum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger om ejendommen: Skiffergårdens svineproduktion, Thisted Landevej 101, 9430 Vadum"

Transkript

1 Bilag 1 Ansøgningsnr g Dat Oplysninger m ejendmmen: Skiffergårdens svineprduktin, Thisted Landevej 101, 9430 Vadum Krt beskrivelse Ansøger, Jens Hedermann Pedersen, ønsker med denne ansøgning at etablere en større slagtesvineprduktin på ejendmmen Thisted landevej 101. Med etableringen vil færre smågrise skulle transprteres ud af Danmark, samtidigt med at prduktinen kan være med til at fasthlde arbejdspladser på de danske slagterier. Det er planen at ejendmmen udelukkende skal drives med slagtesvineprduktin, hvr al gyllen afsættes til 3. mand. Ejendmmen prettes med et selvstændigt CVR-nr. g får navnet Skiffergårdens svineprduktin. Der søges m tilladelse til et staldanlæg til slagtesvin svarende til 798,59 DE. Grisene skal gå i t nye stalde, der etableres i t etaper. Der skal i umiddelbar tilknytning til staldende etableres fire gylletanke af hver 3.000m 3, med henblik på at have tilstrækkelig pbevaringskapacitet. Jens Hedermann Pedersens driver i frvejen en sejendm på Thisted landevej 131. Det er smågrisene fra denne prduktin, der skal danne grundlaget fr Skiffergårdens slagtesvineprduktin. Skiffergårdens svineprduktin g de nye stalde ligger i frnuftig afstand til sejendmmen, således at dyrevelfærden sikres med krt transprtafstand mellem de t ejendmme. Der søges m landznetilladelse til at placere de nye stalde i det fri, i et mråde uden natur- g kulturværdier (mdriftsjrd). Placeringen er hensigtsmæssig i frhld til evt. lugtgener ved mbende. Den gamle bebyggelsen på Thisted landevej 101 er revet ned, g ejendmmen er derfr uden bygninger på nuværende tidspunkt. En placering hvr de gamle bygninger lå, er ikke mulig pga. lugtkrav, g den ansøgte placering er i øvrigt gså mere hensigtsmæssigt rent visuelt. Jens Hedermann Pedersen har inden indsendelse af denne ansøgning fået den ønskede placering af staldende vurderet i Aalbrg kmmune. Kmmunen har ligeledes fundet placeringen hensigtsmæssig, g der indsendes derfr nu en knkret ansøgning. Nudrift g ansøgt dyrehld Nedenstående tabel giver et verblik ver ejendmmens dyrehld før g efter den ansøgte udvidelse. Detaljer mkring vægtgrænser, staldsystemer m.m. fremgår af IT-ansøgningen. Dyretype Før Efter Antal DE Antal DE Slagtesvin ,59 I alt ,59 Side 1/12

2 Ikke teknisk resumé af de miljømæssige knsekvenser Grundet besætningens størrelse er der et krav m en reduktin af NH 3 -frdampningen på 41,5 %, hvilket pfyldes via. Gyllekøling g bilgisk luftrensning. Ligeledes er der ikke prblemer med lugtgener i frhld til enkeltbebelse, samlet bebyggelse eller byzne. Stalden vil blive bygget ca. 463 meter fra nærmeste nab, g geneafstanden er beregnet til 466 meter. Den beregnet geneafstand til samlet bebyggelse g byzne er hhv. 880 meter g meter, g afstanden til disse er ca meter. Det er planen af gyllen fra prduktinen skal afsættes til et bigasanlæg. Alternativt vil gyllen blive afsat til aftalearealer der frinden er gdkendt af kmmunen således, at prduktinen lever p til evt. restriktiner på arealerne. Staldene vil blive bygget i et jrdbrugsmråde g uden fr Natura Desuden vil der ud fra plysninger i arealinf.dk, ikke være knflikt med beskyttelseslinjer, fredninger, beskyttet natur eller andet. Placeringen af staldene vil være bag ved allerede eksisterende landbrugsbygning ved en anden ejendm. Dermed vil de have mindst mulig indvirkning på den visuelle plevelse af naturen. Udnyttelse af miljøgdkendelse (beskrivelse af start- g sluttidspunkt fr byggeriet samt pstart af prduktin) Der ansøges m en fire års investeringsperide med t etaper til at gennemførelse af prjektet. I den første etape bygges der til slagtesvin g efterfølgende til yderligere slagtesvin. Denne dispnering sker fr, at der kan pnås den nødvendige øknmi til at gennemføre etape t. Fr første etape gælder at byggeriet frventes at tage et år, med indsættelse af de nye dyr i år t efter tilladelsen er givet. I år tre er det så planen at påbegynde etape t, hvr besætningen udvides med yderligger slagtesvin, ved at bygge ved siden af stalden der blev etableret i første etape. Dette byggeri frventes gså at tage et år, hvr efter der vil sættes slagtesvin i denne del af stalden. I frbindelse med etableringen af de t stalde, bygges der fire gylletanke á m 3, t tanke pføres ifbm. etape 1 g t ifbm. etape 2. Oplysninger m biaktiviteter Der er ingen biaktiviteter på ejendmmen. Generelt m Bedst Anvendelig Teknlgi (BAT) Gennem Husdyrlven pålægges den enkelte landmand at redegøre fr brugen af BAT - bedst tilgængelig teknlgi. Idet ejendmmen skal miljøgdkendes skal der redegøres fr følgende seks mråder: staldindretning, fder, pbevaring/behandling af husdyrgødning, udbringning af husdyrgødning, frbrug af vand g energi samt management. Der skal endvidere redegøres fr evt. fravalg af plagte teknlgier. I nærværende ansøgning er der under de enkelte mråder (staldindretning, management, fdring etc.) redegjrt fr ansøgers valg af teknik g evt. fravalg af plagte teknikker. Der tages i redegørelsen udgangspunkt i EU-kmmissinens referencedkument m BAT fr intensiv svine g fjerkræhld fra 2003 (herefter nævnt BREF ) samt de BAT-blade g teknlgibeskrivelser der er ffentliggjrt på henhldsvis Dansk Landbrugsrådgivnings hjemmeside ( g Side 2/12

3 Miljøstyrelsens hjemmeside ( I frhld til de øknmiske betragtninger vedr. BAT er der desuden taget udgangspunkt i de BAT øknmiske beregninger udarbejdet af NIRAS sammenhldt med Miljøstyrelsens arbejde g udmeldinger mkring vejledende emissinsgrænseværdier pnåelige ved anvendelsen af BAT. Husdyrbrugets lkalisering (Anlægstegning med markering af ekst. g nye bebyggelser, ventilatinsafkast, møddinger, gyllebehlder, ensilagepladser, relevante dræn, befæstede arealer incl. Afløb, relevante adgangsveje, interne transprtveje, belysningsanlæg, nedgravede tanke, drikkevandsbringer/brønde, m.m., ekst. g fremtidig beplantning. Oplysninger m nybyggeri med angivelse af grundplan i m2, bygningshøjde, taghældning, bygningsmateriale g farver på bygningsfacader, beplantning, bygningernes anvendelse g belysningsfrhld på facader). Der er vedlagt anlægstegning sm bilag 2. I frbindelse med etablering af de nye stalde, pføres der i tilknytning til disse, fire nye gylletanke på hver m 3. Slagtesvinestaldene bliver hver på ca m 2 g etableres i lyse elementer. Væghøjden blive ca. 280 cm g graders taghældning. Ttal bygningshøjde bliver ca. 8,4 m. Taget bliver grå eternit. Gyllebehldernes placering er ikke endeligt afklaret, men skal være afklaret inden vurderingen fra Aalbrg kmmune færdiggøres. Arealet hvr de ansøgte stalde ønskes pført, ses på billederne neden fr. Side 3/12

4 Side 4/12

5 Generelle afstandskrav efter Husdyrlvens 8 Jf. nedenstående tabel er afstandskrav i henhld til 8 i Lv m miljøgdkendelse m.v. af husdyrbrug verhldt Afstand fra staldbygning til: Afstand, m Krav ifølge Husdyrlven Enkelt vandindvinding meter Almene vandfrsyningsanlæg meter Vandløb meter Offentlig vej meter Nabskel meter Bebelse på samme ejendm meter Levnedsmiddelvirksmhed > meter Nab (ikke landbrug) meter Byzne, smmerhusmråde m.v. 200 meter Landskabelige hensyn (Beskrivelse af den verrdnede udpegning fr anlæg g arealer samt evt. knflikter). Anlægget ligger i "jrdbrugsmråde" i henhld til Aalbrgs kmmunes kmmuneplan. I henhld til Miljøprtalens arealplysninger er der er ingen knflikter med øvrige beskyttelseslinjer, fredninger eller andet. Ejendmmen ligger ikke i særlig værdifuldt landskab, værdifuldt kulturmiljø, større ufrstyrret landskab eller udpeget lavbund efter vandmiljøplan II. Derudver er der ingen verlap med beskyttelseslinjer, fredninger g andre mråder med landskabelige hensyn. Side 5/12

6 Frhld til 3 i Naturbeskyttelseslven samt Natura 2000 mråder (Beskrivelse af evt. knflikter mellem udbringningsarealer g arealer mfattet af 3 i Naturbeskyttelseslven. Redegørelse fr evt. arealer i Natura2000 mråde ) Til besætningen er der ingen markdrift g ingen udbringningsarealer. Alt gyllen afsættes til et bigasanlæg, g ønskes der senere at indgås en gylleaftale, søges der m gdkendelse til dette. Frpagtninger g gylleaftaler (høringsberettigede) Her er ingen frpagtninger eller gylleaftaler på nuværende tidspunkt, da gyllen vil blive afsat til bigasanlæg. Staldindretning Staldsystemer i ansøgt situatin fremgår af nedenstående tabel: Kategri Antal/DE Staldsystem Slagtesvin, kg /799 Delvis spaltegulv m. linespil, gyllekøling g luftrensning. I frbindelse med etableringen af t nye slagtesvinestalde med delvis spaltegulv. Der etableres gyllekøling med skrabere i bunden af kanalen samt frsuring i staldene. Tilvalg/fravalg Iht. Miljøstyrelsens vejledende emissinsgrænseværdier må prduktinen i første etape, med en prduktin på slagtesvin, svarende til 399,29 DE. BAT fr denne prduktin er en maksimal udledning af ammniak på kg N/år, se beregningerne nedenfr. Emmisinsgrænsværdi (ved kg)=0,30-(((0,30-0,21)/( ))*399,29-210)) = 0,31 Da indgangsvægten vil blive 30 kg, i stedet fr de 32 kg frmlen regner med, skal der krrigeres fr dette. Til dette anvendes nedenstående frmel: Krrigeringsfaktr = ((115-30)*(13,23+0,1872*(115+30))/2944 = 1,17 Tilladt ammniak tab = 0,31 * 1,17 * = kg N/år Ved etablering af den anden stald, når det samlet dyrehld p på , svarende til 799 DE. Her er karvet at udledning af ammniak pr. slagtesvin ikke må verstige 0,21 kg. Dette giver et BAT krav på en maksimal udledning af ammniak på kg, se beregningerne nedenfr. Emmisinsgrænsværdi (ved kg)= 0,21 Da indgangsvægten vil blive 30 kg, i stedet fr de 32 kg frmlen regner med, skal der krrigeres fr dette. Til dette anvendes nedenstående frmel: Krrigeringsfaktr = ((115-30)*(13,23+0,1872*(115+30))/2944)*0,21= 0,24 Tilladt ammniak tab = 0,24 * = kg N/år Side 6/12

7 Fr at leve p til disse krav, vil der etableres gyllekøling samt delvis spaltegulv i den første stald. Med disse tiltag bliver den beregnet ammniakudledning 4.221,92 kg N/år. I anden etape bliver den anden stald ligeledes med delvis spaltegulv g samtid etableres der bilgisk luftrensning i begge stalde. På denne måde verhldes BAT kravet med en beregnet udledning på 6.592,8 kg N/år. Samlet knklusin Med udgangspunkt i venstående beregninger knkluderer ansøger, at tiltag udver de allerede anvendte i ansøgningen ikke vil være øknmiske prprtinale i frhld til den miljøeffekt der pnås. Det er dermed vres vurdering, at BAT-niveauet fr denne ejendm verhldes. Fder g fdringsstrategi med redegørelse fr BAT Fdringsstrategi på ejendmmen Der indkøbes færdigblandet fder til slagtesvinene. Fr at leve p til BAT mkring fsfr i gyllen på 8.904,17 kg i første etape g17.808,33 kg i anden etape, vil der frtages følgende fderkrrektiner: 2,84 FE/kg tilvækst 148,5 g råprtein/fe 4,66 g P/FE Redegørelse fr anvendelse af BAT Med henblik på at reducere dyrenes N-udskillelse er det ifølge BREF-dkumentet (2003) BAT at tilpasse fderet til dyrenes behv i de frskellige prduktinsfaser (fasefdring), at ptimere fderet på baggrund af frdøjelige/dispnible næringsstffer samt at tilsætte fderet aminsyrer. Derudver nævnes det, at visse fdertilsætninger, herunder enzymer, kan frøge fdereffektiviteten. Tilsvarende er det med henblik på at reducere dyrenes fsfrudskillelse BAT at anvende fasefdring med højtfrdøjelige urganiske fderfsfater g/eller fytase. Sammenfatning Sammenhldes ansøgers valg af fdringsteknik med BREF-dkumentet, vurderes det at det ansøgte prjekt lever p til BAT. Opbevaring g behandling af husdyrgødning med redegørelse fr BAT Gyllen pbevares i de, gylletanke på hver m 3, sm der ansøges m at blive etableret. T af tankene pføres sammen med pførelsen af den første stald, mens de resterende t etableres ved etableringen af den sidste stald. Redegørelse fr anvendelse af BAT Jf. BREF er det BAT at pbevare gylle i stabile behldere, der kan mdstå mekaniske, termiske g kemiske påvirkninger. Behldernes bund g vægge skal være tætte g krrsinsbeskyttede. Behlderne skal tømmes jævnligt af hensyn til eftersyn g vedligehldelse nrmalt 1 gang årligt. Der mrøres kun i gyllen umiddelbart før tømning af behlderen. Det er endvidere BAT at verdække behlderen med fast låg eller med et naturligt flydelag eller et flydelag, der etableres med snittet halm eller tilsvarende. Side 7/12

8 Jf. BREF kan det være BAT at behandle husdyrgødning på bedriften med visse betingelser. Disse betingelser vedrører landbrugsareal til rådighed, verskud af eller efterspørgsel på lkale næringsstffer, teknisk assistance, marketingsmuligheder fr grøn energi samt lkale regler. Er der f.eks. et verskud af næringsstffer i mrådet g manglede arealer til at udbringe husdyrgødningen så kan det BAT at fretage separatin af husdyrgødningen. Sammenfatning Ved sammenhldelse af ansøgers franstaltninger vedr. pbevaring g behandling af husdyrgødning, med BREF-dkumentet vurderes det at det ansøgte prjekt lever p til BAT. Udbringning af husdyrgødning med redegørelse fr BAT Gyllen vil blive afsat til et bigasanlæg. Ved et evt. senere ønske m gylleaftale vil der ansøges m dette. Lysfrhld, ventilatin samt energi- g ressurcefrbrug (Årligt frbrug af energi i frm af lie, benzin, el m.m. Placering af lyskilder, pbevaring af lie m.m. Fr 12 sager endvidere redegørelse fr energibesparende tiltag). Der etableres mekanisk ventilatin i alle staldafsnit. Ventilatinsanlægget vil blive ptimeret løbende g indstillinger justeres. Ventilatinsanlægget i slagtesvinestaldene bliver frekvensmtr med Multi-Step funktin. Luftkanaler vil rengøres efter behv; herved undgås mdstand i ventilatinssystemet. Ventilatinsafkast er vist på anlægstegningen (bilag 2). Detaljer mkring ventilatin fremgår af bilag 3. Udendørs lyskilder er markeret på anlægstegningen (bilag 2). Der kmmer sensrer på hvedparten af den udendørs belysning, hvilket reducerer el-frbruget til lys. Der vil blive anvendt lavenergi-belysning. Der installeres dagslysstyring på udendørs belysning g timer på lys i de nye staldafsnit. Der vil ikke være lys i staldene m natten. I staldafsnittene vil lysene slukkes manuelt ved arbejdstids phør. Frventet frbrug af el m.m. fremgår af bilag 3. BAT vedr. energifrbrug Miljøstyrelsen har ikke pstillet egentlige branchespecifikke krav til energifrbruget i frbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, idet frbruget vil afhænge af de driftsmæssige frhld på den enkelte ejendm. I henhld til BREF er det med henblik på at reducere energifrbruget BAT at anvende naturlig ventilatin. Når der anvendes mekanisk ventilatin er det BAT at ptimere udfrmningen af ventilatinssystemet samt at undgå mdstand gennem hyppig eftersyn g rengøring af ventilatinssystemet. Det er desuden BAT at anvende lavenergibelysning. Sammenfatning Sammenhldes ansøgers tiltag med henblik på et lavt energifrbruget med BREF-dkumentet, vurderes det, at det ansøgte prjekt lever p til BAT. Fr at pnå den fulde energibesparelse, vil der anvendes energibesparende belysning. Side 8/12

9 Vandfrbrug (samlet vandfrbrug før g efter udvidelsen/ændringen pdelt i drikkevand, vand til vask af stalde g markredskaber/maskiner m.m. Fr 12 sager endvidere en redegørelse fr vandbesparende franstaltninger) Frventet vandfrbrug fremgår af bilag 3. Der vil jævnlig frtages kalibrering af drikkevandsinstallatiner med henblik på at undgå unødig spild. Lækager vil blive identificeret g repareres. De enkelte staldafsnit vil blive rengjrt med højtryksrenser efter hvert hld. BAT vedr. vandfrbrug Miljøstyrelsen har ikke pstillet egentlige branchespecifikke krav til vandfrbruget i frbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, idet frbruget vil afhænge af de driftsmæssige frhld på den enkelte ejendm. I henhld til BREF er det med henblik på at reducere vandfrbruget BAT at rengøre stald g inventar med højtryksrenser efter hver prduktinscyklus, at fretage regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlæg fr at undgå spild, at registrere vandfrbrug samt at finde g reparere evt. lækager. Vedrørende anvendelse af drikkevandssystemer (vandnipler (i trug eller kp), vandtrug g bidenipler nteres det i BREF, at der er såvel frdele sm ulemper ved alle systemer, samt at der ikke var tilstrækkelig data til at nå en BAT-knklusin. Sammenfatning Sammenhldes ansøgers ønsket tiltag med henblik på reduktin af vandfrbruget med BREFdkumentet, vurderes det at det ansøgte prjekt lever p til BAT. I frbindelse med kmmende investeringer vil muligheder fr vandbesparelser endvidere indgå i vervejelserne. Døde dyr (Beskrivelser af hvrdan animalsk affald herunder selvdøde dyr pbevares g brtskaffes, samt angivelse af frventede mængder) De døde dyr pbevares under en kadaverkappe. De vil blive afhentet af DAKA jf. regler m afhentning af dyr i bekendtgørelse nr Frventet antal døde dyr fremgår af bilag 3. Affald (Art, mængde, pbevaring g brtskaffelse af lie- g kemikalieaffald samt øvrigt affald der frekmmer på husdyrbruget. Endvidere indretning af lie- g kemikalieaffaldsplag). Placering af rengøringsmidler g øvrigt affald fremgår af anlægstegning (bilag 2). Med hensyn til brtskaffelse af affald henvises til bilag 3 Spildevand (Angivelser af frventet mængde g afledning af spildevand frdelt på vand fra vask g rengøring, sanitært spildevand, tagvand, verfladevand fra befæstede arealer, ensilagepladser mm. Frventede mængder af spildevand fremgår af bilag 3. Afløbsfrhld fremgår af anlægstegningen bilag 2. Tagvand fra svinestaldene ledes til et frsikelsesbassin. Side 9/12

10 Transprt (Beskrivelse af til- g frakørselsfrhld i frbindelse med transprt af husdyrgødning, fder, brændstf, mælk, ind- g udlevering af dyr. Vurdering af støjbelastning samt tidsrum fr transprter. Oplysninger m tæt bebede mråder eller tilsvarende på ruter) Den interne transprt på ejendmmen er indrettet, så den giver minimum gene fr naber. Transprt med husdyrgødning af ffentlig vej er indtegnet på vedlagte bilag 6. Gylletransprter er sæsnbetnet, medens øvrig transprter med dyr g fder er jævnt frdelt ver hele året. Støjkilder (Angivelse g placering af støjkilder der kan give væsentlige støjgener fr mgivelser (ventilatinsanlæg, kmpressrer, krntørringsanlæg, malkestalde m.v). Beskrivelse af årlige g daglige driftsperider under nrmale frhld samt beskrivelse af støj- g vibratinsdæmpende tiltag) Støjkilder på ejendmmen er ventilatinsanlæg, højtryksrenser, fderanlæg, gyllepumper, den daglige brug af traktrer samt transprter til g fra ejendmmen. Indblæsning af fder kan ligeledes give anledning til støj, ligesm der må påregnes støj, når dyrene flyttes mellem staldafsnittene g ved transprt af grise til g fra ejendmmen. Statinære støjkilder er placeret inde i bygningerne. Fderanlæg g ventilatinsanlæg har kntinuerlig drift alle døgnets timer. Brugen af traktrer i det daglige vil nrmalt begrænse sig til dagtimerne, dg må der påregnes sæsnbestemt markarbejde ud ver dette. Transprter på ejendmmen samt til g fra ejendmmen vil i ngen grad være sæsnbestemt i frbindelse med frårsarbejdet samt efterårets høstarbejde i marken. Gyllepumper kører ca. 1 gang m ugen. Der henvises til bilag 3 fr yderligere plysninger vedr. støjkilder. Støvkilder (Angivelse g placering af støvkilder der kan give væsentlige støvgener fr mgivelserne. Håndtering af halm, fder m.m.) De væsentligste støvkilder på ejendmmen vil være håndtering af halm til strøelse samt håndtering af fder. Det vurderes at disse støvkilder, ikke vil give støvgener fr nærmeste naber. Skadedyr (Beskrivelse af franstaltninger til frebyggelse g bekæmpelse af fluer, rtter g evt. andre skadedyr med henblik på at sikre hensynet til mkringliggende nabbebelser). Skadedyr vil blive bekæmpet i henhld til Statens Skadedyrsbekæmpelse samt kmmunens anvisninger. Der vil blive lavet en fast aftale med rttebekæmpelsesfirma, der vil aflægge farmen besøg 4 gange årligt. Evt. flueprblemer i staldafsnittene bekæmpes med gyllefluer. Pesticider g sprøjteudstyr (Oplysninger m påfyldning g rengøring af sprøjteudstyr samt plysninger m mængder g pbevaring af pesticider). Da der ikke er markdrift til ejendmmen, er der heller ikke pesticider g sprøjteudstyr. Side 10/12

11 Olie g kemikalier (Oplysninger m mængder g pbevaring af øvrige kemikalier samt plag af diesel g fyringslie). Opbevaring af rengøringsmidler m.m. fremgår af anlægstegningen (bilag 2). Mængder fr frventet frbrug af lie, diesel m.m. fremgår af bilag 3. Fder- g ensilagepbevaring (Oplysninger m mængde, pbevaring g placering af ensilage g fderplag) Tørfder vil blive pbevaret i de siler der ønskes etableret i frbindelse med pførelsen af de ansøgte stalde. Disse ønskes placeret i umiddelbar tilknytning til staldene - placering fremgår af bilag 2. Der vil ikke blive pbevaret ensilage på ejendmmen. Risici (Redegørelse fr mulige driftsfrstyrrelser eller uheld ved pførelse, indretning g drift af husdyrbruget der kan medføre væsentlig frøget frurening i frhld til almindelig drift. Herunder hvilke frebyggende tiltag der tages, samt hvilke tiltag der iværksættes hvis der skulle ske driftsfrstyrrelser eller uheld). Mulige risici er utilsigtet udslip af kemikalier g udslip af gylle. Ved pumpning af gylle er der altid vervågning. Der er generatr, der kan anvendes ved strømsvigt. Der henvises desuden til afsnittet m management g egenkntrl, samt beredskabsplan (bilag 4). Management & egenkntrl Der er tilknyttet en række fagknsulenter, der vil gennemgå bedriften med ejer g medarbejdere efter behv (EFK, E-kntrl). Besætningen vil gennemgås sammen med dyrlæge hver 4. uge, hvr besætningens behandlingsbehv knstateres. Fdersammensætning g fdringsstrategi vil blive evalueret g tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes. Der føres medicinjurnal g lgbg fr gylletanke. Gylletanke bliver kntrlleret hvert 10. år af autriseret kntrllant. Der er lavet beredskabsplan således at evt. uheld kan stppes g knsekvensen fr det mgivende miljø begrænses mest muligt (se bilag 4). Grisene vil blive leveret til Danish Crwn g prduktinen er dermed mfattet af kvalitetsprgrammet Cde f Practice. Persnalet vil løbende blive uddannet gennem kurser g efteruddannelse. Staldafsnittene vil tilkbles alarmanlæg. BAT vedr. management g egenkntrl I henhld til BREF (2003) er det BAT at uddanne bedriftens persnale, at registrere energi- g ressurcefrbrug samt frbrug g anvendelse af handels- g husdyrgødning. Endvidere at have prcedurer fr at sikre ren- g vedligehldelse af bygninger g inventar, at planlægge gødning af markerne krrekt samt at have nødfremgangsmåde ved evt. uheld. Miljøstyrelsen har ikke pstillet egentlige branchespecifikke krav til management i frbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, da management vil afhænge af de driftsmæssige frhld på den enkelte ejendm. Side 11/12

12 Sammenfatning Sammenhldes ansøgers redegørelse fr management g egenkntrl med BREF-dkumentet vurderes det, at det ansøgte prjekt lever p til BAT. Franstaltninger ved phør af prduktinen Oplysninger m hvilke franstaltninger ansøger vil træffe fr at frebygge frurening i frbindelse med husdyrbrugets phør). Ved evt. virksmhedsphør vil stalde blive rengjrte g gyllekummer, gylletanke g lietanke tømmes. Hvis bygningerne skal anvendes til andet frmål fjernes inventar g tekniske anlæg g bygningerne tilpasses frmålet. Hvis gyllebehlderne ikke skal anvendes, vil de blive taget ud af drift sm beskrevet i 10-årsbehlderkntrllen. Alternativer g 0-alternativet (Beskrivelse af væsentlige alternative muligheder sm bygherre har vervejet samt 0-alternativet svarende til at der ikke fretages ændringer). Alternativet til det ansøgte prjekt vil være etablering af en svineprduktin på en anden ejendm. Det planlagte anlæg ligger imidlertid ptimalt i frhld til ansøgers anden ejendm, hvr s-prduktinen er placeret. Med udvidelsen af de t anlæg pnås en harmnisk bedrift med begrænset transprt af levende dyr imellem de t staldanlæg. Samtidig er ejendmmen placeret ptimalt i frhld til natur g naber g vil derfr medføre en meget begrænset påvirkning af mgivelserne. 0-alternativet vil medføre at en betydelig del af smågrise, prduceret på ansøgers anden ejendm, skal sælges til 3. mand. Dette betyder dels øget transprt g gør derudver bedriften mere sårbar idet ansøger bliver afhængig af aftaler m afsætning af disse. Den verskydende gyllemængde vil i første mgang blive afsat til bigasanlæg. På sigt kan der dg pstå et ønske m udbringning af gyllen, g der vil i dette tilfælde blive søgt m tilladelse til udbringningen. Med etableringen lever prduktinen p til de skærpede krav til BAT. Dette pnås ved investering i teknlgi til at reducere belastningen fra prduktinen. Side 12/12

13 7 1 Tør teknik/våd teknik 2 Halmlager 3 Gylletanke etableret ved 1. etape 4 Gylletanke etableret ved 1. etape 5 Stald 1. etape 6 Stald 2. etape 7 Indlevering/udlevering 8 Fderrum 9 Fdersiler I Indgang T Tilet/Bad K Kntr/Persnalerum T K 1 I LandbNrd Planteavl / Miljø 0 50 meter Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev Tlf Fax Bygningsversigt J.Nr. Skiffergårdens Svineprduktin Målfrhld: 1:1000 Dat: / 09:10:34 Init.: kpt

Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dato 070313

Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dato 070313 LandbNrd Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dat 070313 Oplysninger m ejendmmen Åstrupvej 42 Krt beskrivelse Ansøger søger m en udvidelse af kvægprduktinen på ejendmmen fra 292,25 DE til 509,42 DE. Udvidelsen

Læs mere

Bilag 1 Ansøgningsnr. 41251 Dato 15.06.2012

Bilag 1 Ansøgningsnr. 41251 Dato 15.06.2012 LandbNrd Bilag 1 Ansøgningsnr. 41251 Dat 15.06.2012 Oplysninger m ejendmmen Østergaard, Neestvej 40, 9480 Løkken Krt beskrivelse Gdr. Allan Sand Christensen, Neestvej 40, 9480 Løkken søger m en udvidelse

Læs mere

Bilag 1 Ansøgningsnr Februar 2017

Bilag 1 Ansøgningsnr Februar 2017 Bilag 1 Ansøgningsnr. 95954 Februar 2017 Oplysninger m ejendmmen Kjølskevej 186, 9700 Brønderslev Krt beskrivelse Ansøger Nygaard I/S, søger m en udvidelse af slagtesvineprduktinen på ejendmmen på Kjølskevej

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af slagtesvinesvineproduktionen Bøgelund, Højrebyvej 40, 4920

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af slagtesvinesvineproduktionen Bøgelund, Højrebyvej 40, 4920 Miljøgdkendelse efter Lv m miljøgdkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af slagtesvinesvineprduktinen Bøgelund, Højrebyvej 40, 4920 Søllested Llland Kmmune, Jernbanegade 7, 4930 Marib Sags nr. 298649

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

NY HUSDYRLOV GØR DET MIN HVERDAG NEMMERE?

NY HUSDYRLOV GØR DET MIN HVERDAG NEMMERE? NY HUSDYRLOV GØR DET MIN HVERDAG NEMMERE? Chefknsulent Bent Ib Hansen 24. ktber 2017 Herning Kngrescenter Ny husdyrlv gør det min hverdag nemmere? Ændringslv ikke en ny lv Adskilt regulering af areal g

Læs mere

Foroffentlighed Miljøgodkendelse

Foroffentlighed Miljøgodkendelse Frffentlighed Miljøgdkendelse Kvægbrug Højtvedvej 210, 9800 Hjørring Udvidelse fra 224 DE til 360,41 DE Husdyrgdkendelseslven 12 Jurnalnummer: 09.17.18-P19-11-16 Teknik & Miljø Springvandspladsen 5 9800

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgningsnr Dato 18. juli Oplysninger om ejendommen Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev

Bilag 1 Ansøgningsnr Dato 18. juli Oplysninger om ejendommen Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev LandbNrd Bilag 1 Ansøgningsnr. 35990 Dat 18. juli 2012 Oplysninger m ejendmmen Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev Krt beskrivelse Ansøger Alstrup I/S ved Lars Klitgaard Olesen, Alstrupvej 83

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Revurdering af MILJØGODKENDELSE

Revurdering af MILJØGODKENDELSE SØREN OG KNUD MADSEN BOLDINGVEJ 10 6752 GLEJBJERG NATUR, MILJØ OG BYG Dat: 29.03.2010 Sags nr.: 09/34873 Kntaktpersn: Helle Kalmayer Hansen Revurdering af MILJØGODKENDELSE Dir. tlf.: 7996 6177 E-mail:

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Foroffentlighed Miljøgodkendelse

Foroffentlighed Miljøgodkendelse Frffentlighed Miljøgdkendelse Kvægbruget Mølskvvej 279, 9870 Sindal Opførelse af gyllebehlder Husdyrgdkendelseslven 12 Jurnalnummer: 09.17.18-P19-13-16 Teknik & Miljø Springvandspladsen 5 9800 Hjørring

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Foroffentlighed Miljøgodkendelse

Foroffentlighed Miljøgodkendelse Frffentlighed Miljøgdkendelse Kvægbruget Lyngby Trp 60, Løkken Udvidelse fra 470 DE til 832 DE Husdyrgdkendelseslven 12 Jurnalnummer: 09.17.18-P19-11-17 Teknik & Miljø Springvandspladsen 5 9800 Hjørring

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

12 tillægsgodkendelse af. Holmhuse 22, 7860 Spøttrup

12 tillægsgodkendelse af. Holmhuse 22, 7860 Spøttrup 12 tillægsgdkendelse af Hlmhuse 22 7860 Spøttrup efter 12, stk. 2 i Lvbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 m miljøgdkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 15. august 2016 Tillæg til miljøgdkendelse

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af smågrise- og slagtesvinesvineproduktionen Kaahavegaard, Kaahavevej

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af smågrise- og slagtesvinesvineproduktionen Kaahavegaard, Kaahavevej Miljøgdkendelse efter Lv m miljøgdkendelse m.v. af husdyrbrug 12 Udvidelse af smågrise- g slagtesvinesvineprduktinen Kaahavegaard, Kaahavevej 8, 4920 Søllested Llland Kmmune, Jernbanegade 7, 4930 Marib

Læs mere

Foroffentlighed Miljøgodkendelse

Foroffentlighed Miljøgodkendelse Frffentlighed Miljøgdkendelse Kvægbruget Måstrupvej 166, 9870 Sindal Udvidelse fra 332 DE til 479 DE Husdyrgdkendelseslven 12 Jurnalnummer: 09.17.18-P19-16-16 Teknik & Miljø Springvandspladsen 5 9800 Hjørring

Læs mere

Vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen i aktive svineproduktioner

Vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen i aktive svineproduktioner Vurdering af verhldelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen i aktive svineprduktiner med IØ medfinansiering Opfølgningsrapprt, Juni 2006 Udgivet : 27. juni 2006 Udarbejdet : Jens Murmann g Pul

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 19

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 19 Herredsvejs frlægning, endelig vedt. af plangrundlaget Bilag 3 Aarhus, den 07. marts 2012 Frslag til ændringer i Kmmuneplantillæg nr. 19 Ændringer i frhld til det fremlagte frslag til Kmmuneplantillæg

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Dat: 28.10.2013 Niels K. Skau Sagsnr.: 13/12836 Tøndervej 9 6630 Rødding E-mail: Web: Teknik@vejenkm.dk www.vejenkm.dk Tlf: 7996 5000 Revurdering af miljøgdkendelse Fr ejendmmen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Dat: 11.10.2012 Frans Vind Thmsen Ravnhltgyden 5 6600 Vejen Sagsnr.: 12/12867 E-mail: teknik@vejenkm.dk Web: www.vejenkm.dk Tlf: 7996 5000 Revurdering af miljøgdkendelse Ravnhltgård

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale til svin

Tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale til svin J. nr.: 2014-13-60-00016 23-01-2015 Veterinær kntrlkampagne Tildeling af beskæftigelses- g rdemateriale til svin Svin har et behv fr at undersøge deres mgivelser. Hvis grisenes behv ikke tilfredsstilles,

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby Tilladelse til udledning af spildevand til Kmmune vandløb 23, Hleby fra vaskeplads på Kærstrup Hvedgård 4960 Hleby 02-02-2016 Brevid: 3729516 Sagsnr.: 320213 Llland Kmmune Teknik- g Miljømyndighed Pstadresse

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Debatoplæg vindmøller Thyholm

Debatoplæg vindmøller Thyholm Debatplæg vindmøller Thyhlm Debatplæg ffentlig høring i starten af 2015 Anledning tre prjektansøgninger - Lyngs, Hindsels g Stkhøjvej Frskellige udfrdringer natur, landskab g lvgivning g naber Brgermøde

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord 9. Endelig vedtagelse af lkalplan 615 - B- g aflastningstilbud i Tankefuld Nrd 16/4573 Beslutningstema: Endelig vedtagelse af lkalplan 615 fr et blandet blig- g erhvervsmråde institutin ved Sfielund Skvvej

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING:

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: En investering, der hurtigt tjener sig ind Hurtigt verblik: Sænk jeres driftsmkstninger på ventilatin Krt frtalt pnår du disse øknmiske frdele

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Energirådgivning/tjekliste for KLIMA+ virksomheder

Energirådgivning/tjekliste for KLIMA+ virksomheder Energirådgivning/tjekliste fr KLIMA+ virksmheder Butik Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Jan Dalsgaard Risvej Skanderborg. Afgørelse for anmeldelse om en gyllebeholder på Risvej 100, 8660 Skanderborg

Jan Dalsgaard Risvej Skanderborg. Afgørelse for anmeldelse om en gyllebeholder på Risvej 100, 8660 Skanderborg Jan Dalsgaard Risvej 100 8660 Skanderbrg Afgørelse fr anmeldelse m en gyllebehlder på Risvej 100, 8660 Skanderbrg Skanderbrg kmmune har den 31. juli 2017 mdtaget en anmeldelse m pførelse af en gyllebehlder

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv

J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv Telefn: +45 44 68 07 77 Internet: www.jeel.dk & J E Energirådgivning/tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr. 06.519.00 Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere