METALLI SIKKERHEDSDATABLAD Aluminium flus Copyright, Metalli as 2014 MSDB 38-11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METALLI SIKKERHEDSDATABLAD Aluminium flus 9301DP @ Copyright, Metalli as 2014 MSDB 38-11"

Transkript

1 SEKTION 1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Dette datablad omfatter alle produkter identificeret som: ALUMINIUM FLUSMIDDEL 9301 DP 1.2 Anvendelse: Anvendes til aluminium og Kun til professionel brug. 1.3 Firma information: Metalli A/S Nyholms alle Rødovre Danmark Telefon nummer Nødtelefon giftlinjen SEKTION 2: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer General information Navn CAS No. EINECS No. CLP-klassificering Destillater (råolie) GHS08 Dgr hydrogenbehandlede let Asp. Giftigt 1, H304 Kryolit GHS07, GHS09, GHS08 Dgr. Akut giftigt 4, H332 STOT RE 1, H372 Kronisk vandfare 2, H411 Nafta (råolie) Hydrogenbehandlede hårdt GHS08 2* Dgr. Kræftfr.. 1A, H350 Muta. 1B, H340 Asp. Giftig 1, H304 Zinkklorid GHS05, GHS07, GHS09 1* Dgr. Akut giftig 4, H302 Hud ætsende 1B, H314 Akut vandfare 1, H400 M akut = 1 Kronisk vandfare 1, H410 M kronisk = 1 Se afsnit 16 for komplet liste over R- og S-sætninger. 1*Stof hvor maksimum grænse for udsættelse på arbejdes området er tilgængelig DPDklassificering Xn, Xn; R65 T; N T; R48/23/25 Xn, R20 N; R51/53 T Kræftfr. Kat. 2 : R45 Muta. Kat. 2 : R46 Xn; R65 C,N C: R34 Xn; R22 N; R50/53 % koncentration 25<= X % <50 10<= X % < <=X % < 10 0 <= X % < 2.5 2*Ætsende, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksisk (CMR) stof..

2 SEKTION 3: Fareidentifikation 3.1 Dette produkt er klassificeret og mærket iht. EC. 1272/2008 og den ændringer Risikosammenfatning Fysiske risici Sundhedsrisici Miljørisici Ikke klassificeret for fysiske farer Skadelig ved indtagelse og kan være irriterende for hud og øjne. Kan forårsage genetiske defekter og Ved varig udsættelse kan forårsage organskader. Giftigt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 3.2 Mærkning Dette produkt er klassificeret og mærket iht. 1272/2008 og dens ændringer. Farepiktogrammer: GHS09 GHS08 GHS07 FARE: H-sætninger: H315 H319 H340 H350 H372 H411 Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage genetiske defekter. Kan fremkalde kræft. Forårsager organskader gennem længere varig udsættelse eller gentagene udsættelse (hvis indåndes, hvis indtages). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P-sætninger - forebyggelse: P201 P202 P260 P264 P270 P273 P280 P281 Indhent særlige anvisninger før brug Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Vask grundigt efter brug. der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

3 P-sætninger respons P302 + P352 P305 + P351 + P338 P308 + P313 P314 P321 P332 + P313 P337 + P313 P362 P391 Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED eksponering eller mistanke om eksponering. Søg lægehjælp ved ubehag. Fremkald IKKE opkast Ved hudirritation: Søg læge Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Opsaml P- sætninger opbevaring P405 Opbevares under lås P- sætninger bortskaf P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i 3.3 Støv fra arbejdsgangen (slibning, savning...) denne støv kan give irritation ved indånding og kontakt med øjene. Er ikke et PBT eller vpvb emne eller blanding (REACH) SEKTION 4: Førstehjælpsforantaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælps foranstaltninger Som hoved regel, hvis tvivl eller ved varende symptomer, så tilkald altid en læge. Indånding Hudkontakt Søg frisk luft. Hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller stoppet. Giv mund til mund Og tilkald læge. Fjern straks forurenet tøj. Fjern ikke materiale som sidder fast på huden. Vask øjeblikkeligt med sæbe og vand i mindst 15 minutter. Hvis der fortsat er irritation eller huden er skadet søg lægehjælp. Vask det beskidte tøj inden det bruges igen. Øjne Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Væsken skal være tempereret eftersom koldt vand kan skade øjet. Fjern eventuelle kontaktlinser. Spil øjet godt op. Søg læge hvis irritation eller smerter fortsætter. Indtagelse Giv ikke patienten noget i munden. I tilfældet af indtagelse (ikke mere end en mundfuld) skyl munden med vand og søg læge hjælp. Hold personen i ro. Fremkald ikke opkast Søg øjebliklig læge, vis etiketten.

4 Hvis det indtages ved en fejl, kontakt lægen så han kan vurdere om observation og hospital vil være nødvendigt. Vis etiketten. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig SEKTION 5: Brandbekæmpelse Produktet er ikke brandfarligt 5.1 Slukningsmidler Brug vand eller vandtåge, skum, kuldioxid eller brandslukker. Brug aldrig vand hvis der forekommer smeltet metal. Ved brand brug IKKE: vandstråle 5.2 Særskilte farer En brand vil ofte lave en tyk sort røg. Udsættelse af sammensætnings produkter kan være sundhedsskadeligt for helbredt. Trak ikke vejret i røgen. I tilfælde af brand, kan disse ting blive nødvendigt: - Kulmonoxid (CO) - Kuldioxid (CO2) - Fluor (F2) 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brug fuldt sikkerhedsudstyr. Ved brand i lukkede områder skal brandslukningspersonale bruge selvstændigt åndedrætsværn. SEKTION 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Se afsnit 7 og 8. For ikke brandmænd: Undgå en hver kontakt med hud og øjne. For brandmænd: Skal bruge fuldt sikkerheds udstyr (se afsnit 8) 6.2 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opsaml spild med absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring I egnede beholdere til bortskaffelse. Rengør området med vand, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Beskyt kloak og afløb. Undgå kontakt med hud og øjne og undgå inhalering af støv. 6.3 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Rengør det med vaskemiddel og brug ikke opløsningsmiddel. 6.4 Henvisning til andre punkter:

5 SEKTION 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Holdes væk fra letantændelige kilder. Der skal forefindes tilstrækkelig ventilation til at fjerne støv/dampe fra arbejdspladsen. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og ved afslutning af arbejdsdagen. Vask forureneret tøj før en genbrug. Brandforebyggelse: Forhindre adgang for ufaglært personale Godt ventilerede område Anbefalet udstyr og procedurer: For Personlig beskyttelse se afsnit 8 Indånd ikke støv Observere forholdsregler på etikette og sikkerheds data bladet. For maler procedurer, undgå indånding af støv, partikler eller dampe fra materialer der er overflade behandlet med dette stof ved slibning eller ved opvarmnings arbejde (smeltning, lodning, savning, osv.) Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå udsættelse indhent speciel instruktion for brug. Emballage der har været åbnet skal lukkes forsigtigt og opbevares i stående stand. Ingen rygning, spisning eller drikkelse på arbejdes området hvor dette produkt bliver brugt. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Lad beholderne/bøtterne være uåbnede når disse ikke er i brug, i tørt rum med god ventilation. Produktet lagres ved en temperatur på 5-25 C. (For at forlænge holdbarhedstiden på lager). Gulvet skal være imprægneret og i en form for bassin, hvis der skulle spildes noget. Så væsken bliver inden for det område. Opbevar flux i de originale beholder eller nogen af samme materiale. 7.3 Særlige anvendelser Ingen data tilgængelige SEKTION: 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Element *TWA STEL Loft Definition Kriterier Zinkklorid (CAS ) 1 mg / m3 2 mg/m *Tidsvægtet gennemsnit

6 8.2 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Brug udstyr der er rent og godt vedligeholdt. Opbevar beskyttelsesudstyret et rent sted og væk fra arbejdes området. Spis, drik og ryg aldrig under brug af udstyret. Fjern og vask urent tøj før genbrug. Vær sikker på at der er tilstrækkelig med ventilation, specielt i tillukket områder. Åndedrætsværn Undgå eksponering af røg ved naturlig ventilation eller punktudsugning. Ved installation bør det testes om punktudsugningen effektivt indsuger røgen. Dette skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre sig løbende effektivitet. Hvis udsugning ikke er muligt skal der anvendes åndedrætsværn med filtertype A-AX. Åndedrætsværn skal opfylde en af følgende standarder: EN 149 Beskyttelse af hænder: Brug kemisk resistente sikkerhedshandsker. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. niveau af fingerfærdighed påkrævet og påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads. Der anbefaledes Nitrile gummi og PVA. Skal opfylde EN374. Beskyttelse af øjne: Undgå kontakt med øjnene. Brug egnede øjenbeskyttelse designet til at beskyt mod væskesprøjt. Brug egnede beskyttelsesbriller med sider. Beskyttelsesbriller skal opfylde EN166. I tilfælde af høj fare, beskyt ansigtet med et ansigt skjold/sikkerhedsmaske. Før opsamling af pulver eller støv, brug sikkerhedsmaske og beskyttelsesbriller. Skal opfylde EN166. Alm. Briller betrækkes ikke som beskyttelse. Kontaktlinse bruger bør bruge briller, når der arbejdes i områder hvor de kan blive udsat for irriterende dampe. Opsæt øjenskyld på områder hvor der dette produkt bliver brugt dagligt. Beskyttelse af huden: Undgå hud kontakt. Brug egnet beskyttelses tøj. Egnet tøj beskyttelse: I tilfælde af væsentligt sprøjt, brug da væsketæt tøj beskyttelse, der kan klarer kemisk resistent (type 3) for at undgå hud kontakt skal det opfylde EN Brug beskyttelse tøj imod solide kemikalier og partikler der hænger i luften (type 5) for at undgå hud kontakt skal det opfylde EN I tilfælde af risiko for sprøjt brug beskyttelses tøj (type 6) for at undgå hud kontakt skal det opfylde EN Arbejdes tøj, der bruges af personalet skal vaskes regelmæssigt. Efter kontakt med produktet, alle dele af huden der har været udsat skal vaskes. Miljøbeskyttelse Undgå udledning til kloakker og vandveje. Ved forurening af kloakker og miljø kontaktes de lokale miljømyndigheder.

7 SEKTION 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Generel information Pasta Oplysninger vedr. sundhed, sikkerhed og miljø PH ikke relevant Koge/smeltepunkt ikke relevant Flash point o C Vandtryk ikke relevant Opløselighed kan fortyndes Eksplosions risiko Ikke relevant Tæthed: > Anden information SEKTION 10: Stabilitet og relativitet 10.1 Relativitet 10.2 Kemisk stabilitet Produktet er stabilt forudsat det anvendes iht. leverandørens anvisninger og opbevaring se afsnit Forhold der skal undgås Hvis stoffet udsættes for høje temperatur, kan dette udløse skadelige nedbrydnings stoffer som kulmonoxid og dioxid, dampe og nitrogenoxid Materialer der skal undgås Undgå - dannelsen af støv 10.5 Farlige nedbrydningsprodukter Kulmonoxid (CO) - Carbondioxid (CO2) Fluor (F2) SEKTION 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysning om toksikologiske virkninger: Udsættelse for dampe fra opløsningsmidler i blandingen ud over den fastsatte grænseværdi kan resultere i skadeligt for helbredet så som slimhinderen og luftvejs irritation og bivirkninger på nyre, levere og central nerve systemet. Symptomerne vil være hovedpine, følelsesløshed, svimmelhed, træthed, svækkelse af muskler og i værste tilfældet hukommelsestab. Hud kontakt: Kan forårsage varig skade på huden, især hud betændelse og skorpedannelse eller ødem op til fire timer efter eksponering. Gentagne eller langvarig kontakt med denne blanding kan forårsage fjernelse af den naturlige olie fra huden og kan give en ikke allergisk kontakteksem og blive absorberet gennem huden. Øjne kontakt: Sprøjt eller støv (fra savning, filing ) kan give irritation i øjnene, der vil kan aftage efter en periode på 21 dage. Ved indånding: Kræftfremkaldende Indånding af støv fra savning, filing kan give irritation. Risiko for cancer kan ikke udelukkes ved langvarig eksponering.

8 Bør betragtes som at fremkalde arvelige mutationer i menneskers kimceller.. SEKTION 12: Miljøoplysninger Kan give alvorlige skader på organerne ved gentagene eller længere varig udsættelse Giftig for vandlevende organismer ved lang varig udsættelse. Produktet må ikke komme i kloak eller afløb Blandingen: Ingen vandmiljø giftdata til rådighed for blandingen SEKTION 13: Bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling: Hæld det ikke I kloak eller afløb. Spild, rester og tom emballage afleveres til kommunal affaldsplads godkendt til modtagelse af kemikalieaffald. I henhold til 2008/98/EC Spild: Spild skal opsamles uden risiko for sundhedsfare for mennesker, uden at skade miljøet og især uden fare for vandet, jorden, luften, planter og dyr. Genbrug eller bortskaf affald i overensstemmelse med gældende lovgivning eller via et certificeret firma. Foruren ikke jorden eller grundvandet med affald, smid/afsæt ikke affald i miljøet Pakning: Tøm beholderen helt og lad etiketter blive på. SEKTION 14: Transportoplysninger Land transport ADR 2013/RID 14.1 UN-nummer 2331 (Zinkklorid, vandfri) 14.2 ADR / RID klasse Fare kode - C Emballagegruppe - III 14.5 Miljøfarer - ja Tunnelristriktionskode E EQ E1 Cat. 3 LQ 5kg Ident. 80 Etiketter påkrævet Beskrivelse af varer - Maritime transport IMDG UN-nummer IMDG klasse - 8

9 14.3 Rigtige forsendelses navn - UN2331 = Zinkklorid, vandfri 14.4 Emballagegruppe - III 14.5 Havforurenende - EMS No. - F-A, S-B o Etiket - LQ 5kg EQ E1 Air transport ICAO-TI and IATA-DGR UN/ID nummer UN2331 = Zinkklorid, vandfri 14.2 ICAO/IATA Klasse Emballagegruppe III III 14.5 Miljø fare Etiketter opkrævet - Passager 860 Y845 Passager 25 kg 5 kg Cargo Cargo 100 kg - Note A803 A803 EQ E1 E Bulk Transport i henhold til Annex 11of MARPOL 73/78 og IBC kode: Ingen data SEKTION 15: Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet/blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: - klassifikation og etiket information se afsnit 2: Følgende regulativer er blevet brugt: - Direktiver 67/548/EEC og dets tilpasninger - Direktiver 1999/45/EC og dets tilpasninger - Regulering EC 1272/2008 opdateret med regulering EC 618/ EU regulering Nr. 1272/2008 ændret med EU regulering Nr. 758/2013. Container information: Særlige bestemmelser: Brugsbegrænsninger til produktet: Kun til professionel brug Se annes XVII af EC regulering nr. 1907/ Kemikaliesikkerhedsvurdering SEKTION 16: Andre oplysninger Da brugeren arbejde betingelser ikke kendes af os, er sikkerhedsdata bladet basseret på viden og nationale og kommunale regulativer.

10 Denne blanding må ikke bruges til andet end det beskrevet i afsnit 1, uden at få en skrevet instruktion herom. Det er altid bruges ansvar at tage de nødvendige sikkerheds foranstaltninger samt følge lovkrav og lokale regler. Information for dette sikkerheds data blad skal betragtes som en beskrivelse af sikkerhedskravene relateret til blandingen, og ikke som en garanti for egenskaberne. Direktiver 67/548/EEC, 1999/45/EC og dets tilpasninger GIFTIG SKADELIGT FOR MILJØET Indhold: Kryolit Naphtha (petroleum) hydrogenbehandlet tung R-sætninger R51/53 Giftig fir organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R48/23/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og Indtagelse. R45 Kan fremkalde kræft. R46 Kan forårsage arvlige genetiske skader. S-sætninger S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker under arbejdet S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående Lægebehandling nødvendig: Vis etiketten, hvis det er muligt. S53 Undgå enhver kontakt indhent særlige anvisninger før brug. S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. S60 Dette materiale og dets beholder skal afskaffes som farligt affald S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. For H, EUH og R indikationer nævnt i afsnit 3 H302 H304 H314 H332 H340 H350 H372 H400 H410 H411 R20 R34 Farlig ved indtagelse Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Farlig ved indånding. kan forårsage genetiske defekter Kan fremkalde kræft Forårsager organskader Meget giftig for vandlevende organismer Meget giftig med langvarig virkninger for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organiser, med langvarig virkninger. Farlig ved indånding Ætsningsfare

11 R45.C2 R46.M2 R48/23/25 Kan fremkalde kræft Kan forårsage arvelige genetiske skader Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og Indtagelse. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede Langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Uddannelse En forudsætning er at have grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad.

METALLI. SIKKERHEDSDATABLAD Soft Solder Flux no. 1S. Soft Solder Flux No. 1S

METALLI. SIKKERHEDSDATABLAD Soft Solder Flux no. 1S. Soft Solder Flux No. 1S SEKTION 1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Dette datablad omfatter alle produkter identificeret som: Soft Solder Flux No. 1S 1.2 Anvendelse: Lodning og Kun til professionel brug.

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER Udfærdigelsesdato: 11.12.2014 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL X-POWER SERVICERENS BENZIN Produktkode: PR-nr.: 3250 Under

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilimprægnering - Produktkode: 80074100

Læs mere

BARDAHL LÅSEVÆSKE T142

BARDAHL LÅSEVÆSKE T142 Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 97001 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

VÆG OG FACADE, udendørs

VÆG OG FACADE, udendørs Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facade, udendørs PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

MAGNETMALING. Magnetmaling. Relevante identificerede anvendelser for stoffet/blandingen samt anvendelser der frarådes: Magnetmaling.

MAGNETMALING. Magnetmaling. Relevante identificerede anvendelser for stoffet/blandingen samt anvendelser der frarådes: Magnetmaling. Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Magnetmaling PR-nr.: 2090098 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

GULVMALING. Særlig mærkning: EU grænseværdi for dette produkt (kat. d) 430 g VOC/L(2010). Dette produkt indeholder max. 235 g/l.

GULVMALING. Særlig mærkning: EU grænseværdi for dette produkt (kat. d) 430 g VOC/L(2010). Dette produkt indeholder max. 235 g/l. Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktindikator: Gulvmaling PR-nr.: 2090039 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V.

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. Produkt: COLAD STØVBINDELAK Dato: 19.01.2015 Erstatter: 03.10.2001 1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRÆPARAT OG AF VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Firmanavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

BARDAHL POLY SEALER. Side 1 af 5

BARDAHL POLY SEALER. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Agros Prothioconazol 100 650-96

Agros Prothioconazol 100 650-96 AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 650-96 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Agros Metrafenon 650-77 Importør: Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk AGROS Clopyralid 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: Aros Clopyrald Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email:

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email: I henhold til 1907/2006/EC, Artikel 31 Page: 1 Compilation Date: 03/11/2014 Revision No: 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1032718 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og

Læs mere

TETEN CONSULTING aps. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Sanoclean Spærrevæske

TETEN CONSULTING aps. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Sanoclean Spærrevæske Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PR-nr.: Synonymer: Spærrevæske Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Internt navn: Centeur Probe wash Udfærdiget af: acbe Udarbejdelsesdato: 01-04-2014 Revisionsdato:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1812992 Revideret den: 6-6-2006 Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Saltsyre 30 % Anvendelse: Opløsningsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere