THINNER MSDS DK 01 / DA Udgave 4.0 Trykdato 3/27/2012 Revideret dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THINNER 91-92 MSDS DK 01 / DA Udgave 4.0 Trykdato 3/27/2012 Revideret dato 12-10-10"

Transkript

1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet brug : opløsningsmiddel baseret, Enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler, malingsfortynder 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : PPG Coatings SPRL/BVBA Noordersingel 23 B-2040 Borgerhout Telefon : Telefax : adresse : 1.4 Nødtelefon Nødtelefon nr. : FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen R10 Xn; R20/21 Xi; R41, R37/38 Brandfarlig. Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Risiko for alvorlig øjenskade., Irriterer åndedrætsorganerne og huden. 2.2 Mærkningselementer Dette produkt er klassificeret og mærket i henhold til Direktiv 1999/45/EF. Sundhedsskadelig Farebestemmende komponent(er) for etikettering: xylen R-Sætning(er) : R10 Brandfarlig. R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. 1/10

2 S-sætning(er) : S 2 Opbevares utilgængeligt for børn. S23 Undgå indånding af aerosol-tåger. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 2.3 Andre farer 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3.2 Blandinger Komponenter EC Nr. CAS-Nr. Note DSD Klassifikation xylen Nota C R10 Xn; R20/21 Xi; R38 isobutanol R10 Xi; R37/38, R41 R67 ethylbenzen F; R11 Xn; R20 CLP Klassifikation Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.4; H332 Acute Tox.4; H312 Skin Irrit.2; H315 Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H335 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 STOT SE3; H336 Flam. Liq.2; H225 Acute Tox.4; H332 Koncentration >= <75.00% >= <25.00% >= <25.00% * Kandidatliste over særligt problematiske stoffer til godkendelse Producenten erklærer, at for R-fraser, der ikke er nævnt i kapitel 3, ligger den samlede mænge af farlige stoffer under grænseværdierne. Hvis flere komponenter med identiske kendetegn skulle fremkomme, har disse forskellige farlige egenskaber, f.eks. Flammepunkt. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd : Ved vedvarende symptomer eller i tvivlstilfælde opsøges læge. Giv aldrig noget gennem munden hvis patienten er bevidstløs. Øjenkontakt : Skyl med rigeligt rent frisk vand i mindst 10 minutter, spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp. 2/10

3 Hudkontakt : Forurenet tøj tages straks af. Vask huden grundig med vand og sæbe eller brug en anerkendt hudrensemiddel. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Indånding : Flyt ud i frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Ved uregelmæssigt åndedræt eller ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt. Ved bevidstløshed lejres patienten i fastlåst sideleje og læge opsøges. Indtagelse : Ved indtagelse i forbindelse med uheld opsøges omgående læge. Hold patienten i ro. Fremprovoker IKKE opkastning. Forbrændinger : Hvis spild på tøj kommer i brand, skyld med rigeligt vand. Fjern tøj, der ikke er brændt fast. Fjern ikke tøj, der er smeltet og sidder fast på huden.søg lægehjælp. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge ( vis etiketten, hvis muligt). Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. 4.3 Indikation af hurtig lægehjælp og special behandling nødvendig Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Behandles symptomatisk. 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioksyd. Afkøl beholdere og omgivelser med vandsprøjte. Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes : Brug IKKE direkte vandstråle. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Da produktet indeholder brandfarlige organiske komponenter, vil brand fremkalde tæt sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter (se afsnit 10). Eksponering til nedbrydningsprodukter kan være sundhedsskadeligt. Udsatte lukkede beholdere afkøles med vandsprøjte. Brandslukningsvand må ikke udledes til kloakker eller vandveje. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Ventiler området. Se beskyttelsesforanstaltninger i afsnit 7 og 8. Bær åndedrætsværn. Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosive koncentrationer. Dampe kan samle si i lavere liggende områder. Fjern alle antændelseskilder. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 3/10

4 Miljøbeskyttelsesforanstaltning er : Undgå forurening af vandveje eller kloakker. I tilfælde af forurening af vandveje, søer eller kloakker informeres de lokale miljømyndigheder. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprydning : Rengør med vaskemidler. Undgå opløsningsmidler. Spild inddæmmes og opsamles med ubrændbart absorberende middel (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermiculit) til egnede beholdere for bortskaffelse.se afsnit 13. Øvrige råd : Se afsnit 15 for særlige nationale reguleringer. 6.4 Henvisning til andre punkter Se afsnit 8 for personlige værnemidler. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Sikkerhedsinformation : Undgå overskridelse af de fastsatte grænseværdier (se afsnit 8). Må kun bruges i områder med passende udsugning til rådighed. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges i arbejdsområdet. Undgå indånding af dampe eller tåger. Se afsnit 8 for personlige værnemidler. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luft og undgå dampkoncentration højere end arbejdshygiejniske grænseværdi. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes. Operatører bør bære antistatisk fodtøj og beklædning, og gulve bør være af den ledende type. Isoler fra varmekilder, gnister og åben ild. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Produktet må kun bruges i områder, hvor åben ild og andre antændelseskilder er udelukkede. Rygning forbudt. Ophobning af forurenede klude og tørre sprøjtepartikler især i sprøjtekabinefiltre, kan resultere i selvantændelse. Gode ordensregler, regelmæssig sikker fjernelse af spild og regelmæssigt vedligeholdelse af sprøjtekabinefiltre vil minimere risikoen for selvantændelse og andre brandfarer. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere : Vær opmærksom på etiketten sikkerhedsforskrifter. Uvedkommen ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at undgå lækage. Opbevares ved temperaturer mellem 0 og 35 C (32-95 F), i et tørt og godt ventileretområde på afstand af varmekilder, antændelseskilder og direkte sollys. Opløsningsmiddeldampe er tungere end luft og kan spredes langs gulve. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Elektriske installationer bør beskyttes i henhold til stærkstrømsreglementets bestemmelser. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Opbevares i overensstemmelse med nationale regulativer. Anvisninger ved samlagring : Undgå kontakt med oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. 7.3 Særlige anvendelser For yderligere oplysninger henvises til teknisk datablad. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre Komponenter på den nationale liste og/eller den Europæiske TLV liste (98/24/EC): 4/10

5 Komponenter CAS-Nr. Værdi [mg/m 3 ] xylen Vejledende Vejledende Værdi [ppm] Basis MAK (DA) TWA DK OS TWA EU ELV TWA EU ELV STEL isobutanol MAK (DA) LOFT DK OS LOFT ethylbenzen Vejledende Vejledende MAK (DA) TWA DK OS TWA EU ELV TWA EU ELV STEL 8.2 Eksponeringskontrol Åndedrætsværn : Når personer, uanset om de udfører sprøjtearbejde eller ikke, arbejder i en sprøjtekabine, er det ikke sandsynligt, at ventilationen er tilstrækkelig til at kontrollere aerosoltåger og opløsningsmiddeldampe i alle tilfælde. I sådanne tilfælde skal der bæres lufttilført åndedrætsværn under sprøjtepåføringen, og i så lang tid som det tager for koncentrationen af aerosoltåger og opløsningsmiddeldampe at falde til under grænseværdierne. Beskyttelse af hænder : Ved langvarig eller gentagen kontakt bæres beskyttelseshandsker. Beskyttelsescreme kan hjælpe med beskyttelse af udsatte hudområder, må dog ikke påføres efter udsættelse har fundet sted. Hud skal vaskes efter kontakt. Brug kemisk resistent handske klassificeret under EN Standard 374: Beskyttelseshandske mod kemikalier og mikroorganismer. Anbefalet handske: Viton (R) Minimum gennembrydningstid: 480 min Anbefalet handske er baserer på det mest forekommende opløsningsmiddel i dette produkt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 ( gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374). OBS: Ved valg af specifik handske til en bestemt påføring og varighed til anvendelse på arbejdspladsen skal der tageshensyntil alle relevante faktorer på arbejdspladsen som f.eks.: Andre kemikalier der anvendes, fysiske betingelser(maskinafskærmning,dygtighed, varmeskjold), potentielle kropsreaktioner over for handskematerialet, såvelsominstruktion og specifikationer frahandskeleverandøren. Beskyttelse af øjne : Kemikaliebestandige briller skal bæres. 5/10

6 Beskyttelse af hud og krop : Personer skal bære beskyttelsestøj. Hud skal vaskes efter kontakt. Arbejdstøj må ikke indeholde tekstiler som smelter let ved brand. Personale bør bære antistatisk fodtøj. Øvrige råd Miljømæssig beskyttelse : Referer til nationale regulativer i kapitel 15 for miljøbeskyttelse. Personlige værnemidler Beskyttelsesudrustning : Tætsluttende briller, beskyttelseshandsker og P2A2 halvmaske. Kontakt leverandøren af personlige værnemidler for yderligere vejledning. 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form : væske Farve : Lugt : karakteristisk ph-værdi : ingen data tilgængelige Flammepunkt : 21.5 C Højeste eksplosionsgrænse : 7.95 %(V) 329 g/m3 Laveste eksplosionsgrænse : 1.1 %(V) g/m3 Massefylde : 0.84 g/cm3 ved 20 C Vandopløselighed : delvis opløselig Selvantændelsestemperatur : > 415 C Viskositet, dynamisk : Note: ingen data tilgængelige 9.2 Andre oplysninger 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold. Stabil under normale forhold. 6/10

7 10.3 Risiko for farlige reaktioner 10.4 Forhold, der skal undgås 10.5 Materialer, der skal undgås 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner. Undgå temperaturer over 60 C (140 F), direkte sollys og kontakt med varmekilde Uforenelig med stærke syrer og baser. Uforenelig med oxidationsmidler. I tilfælde af brand kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter som: Kuldioxid (CO2), kulilte (CO), nitrogenoxider (Nox), tæt sort røg. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Produkt information : Ingen data tilgængelige for produktet. Præparatet er blevet vurderet i overensstemmelse med den konventionelle metode iht. direktivet om farlige præparater 1999/45/EF og klassificeret vedr. toksikologiske farer i henhold hertil. Se enkeltheder i afsnit 3 og 15. Akut oral toksicitet : Kan forårsage kvalme, mavekrampe og irritation af slimhinderne. Akut toksicitet ved indånding : Eksponering til opløsningsmiddeldampe over den fastsatte grænseværdi kan føre til sundhedsskadelige effekter. Såsom: slimhinde irritation, irritation af åndedrætssystemet, skadelige effekter på nyrer, lever og centralnervesystemet. Symptomer og tegn: hovedpine, svimmelhed, træthed, muskeltræthed, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Hudirritation : Gentagen eller langvarig kontakt kan forårsage fjernelse af hudens naturlige fedt og resultere i udtørring af huden. Produktet. Øjenkontakt : Kan medføre irreversibel øjenskade. Andre informationer : Ingen data tilgængelige for produktet. Yderst Giftig Data for Komponenter Subkronisk toksicitetsundersøgelse (90 dage) Kemisk betegnelse EC Nr. CAS-Nr. ethylbenzene MILJØOPLYSNINGER 12.1 Toksicitet Andre informationer : Der findes ingen data på selve produktet. Materialet er vurderet ifølge de konventionelle metoder i Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC og er ikke klassificeret som miljøskadeligt. Se afsnit 3 for yderligere oplysninger om komponenterne. Produkter må ikke kommes i afløb, vandløb eller jord Persistens og nedbrydelighed 7/10

8 12.3 Bioakkumuleringspotentiale 12.4Mobilitet i jord 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering 12.6 Andre negative virkninger 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling Produkt : Produkter må ikke kommes i afløb, vandløb eller jord. M ikke bortskaffes ud med almindeligt affald. Speciel bortskaffelse er påkrævet i henhold til lokale regulativer. Affaldskort nr. : Klassificeringen i "European Waste Cataloug" af dette produkt som affaldsprodukt er: * Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. Hvis dette produkt er gennemhærdet eller blandet med andre affaldsprodukter, er det ikke sikkert at den angivne kode er gældende. For mere information, kontakt de lokale affaldsmyndigheder. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER ADR IMDG IATA 14.1 UN-nummer UN Betegnelse på forsendelsen MALINGRELATEREDE PRODUKTER PAINT RELATED MATERIAL PAINT RELATED MATERIAL 14.3 Transportfareklasse( r ) 14.4 Emballagegruppe II II II 14.5 Miljøfarer Andre oplysninger EMS: F-E, S-E Flydende kvantitet: Max. pr. indvendig emballage. : 5.00 L - Max. pr. udvendig emballage. : KG Flydende kvantitet: Max. pr. indvendig emballage. : 5.00 L Max. pr. udvendig emballage. : KG E3 = Havforurenende stof 8/10

9 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Transport på brugerens områder: Transporter altid i opretstående og lukkede beholdere, der er etikeret og sikret. Vær sikker på, at personen, der transporterer, ved hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller spild Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden 15. OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø VOC (damptryk) /13/EG : 848 g/l Metode: Beregnet VOC (kogepunkt) /42/EG : 848 g/l Metode: Beregnet Nationale forskrifter Yderligere oplysninger : Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke bruges af unge under 18 år jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Kode-nr.: (1993) : Kemikaliesikkerhedsvurdering Informationer i dette sikkerhedsdatablad fritager ikke brugeren for risikovurdering af egen arbejdsplads i henhold til anden sikkerhedslovgivning. De nationale bestemmelser for helbred og sikkerhed gælder for anvendelse af dette produkt. 16. ANDRE OPLYSNINGER 16.1 Andre oplysninger Ordlyden af de i pkt. 3 angivne R-sætninger xylen R10 Brandfarlig. R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R38 Irriterer huden. H226 H332 H312 H315 Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indånding. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. 9/10

10 isobutanol R10 Brandfarlig. R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. H226 H335 H315 H318 H336 Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. ethylbenzen R11 Meget brandfarlig. R20 Farlig ved indånding. H225 H332 Meget brandfarlig væske og damp. Farlig ved indånding. Sikkerhedsdatabladet er baseret på sikkerhedsdatabladet fra producenten og/eller internet databaser og gældende lovgivning om farlig. Rådgivning om oplæring/instruktion: Folk der er en del af handel med farlige stoffer skal trænes i produkthåndtering, sikkerhed og hygiejne. Chauffører bør oplæres og modtage et certifikat i overensstemmelse med kravene i transportforordningerne (ADR). Udgave: 4.0 Revideret dato Informationen i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og gældende europæisk og national lovgivning på udgivelsestidspunktet. Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre data uden varsel. Ændringer i data vil normalt medføre en ny udgivelse af sikkerhedsdatabladet. Brugeren skal kontrollere udgivelsesdatoen på sikkerhedsdatabladet og hvis dette er ældre end 12 måneder, bør data kun benyttet efter at have kontaktet Sigma Coatings A/S, for at sikre at informationerne stadig er gældende. Da produktet bruges under særlige forhold, der er uden for leverandørens kontrol, er leverandøren ikke ansvarlig for konsekvenserne af disse særlige forhold, som er uden for leverandørens kontrol og som ikke er i overensstemmelse med håndtering, oplagring og andre instruktioner i dette sikkerhedsdatablad. Efter alle de nævnte komponenter i det Tekniske Data Blad er blevet blandet sammen, skal sikkerhedsreglerne angivet i sikkerhedsdatabladene sami etiketterne for hvert produkt, bruges til at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for det sammenblandede produkt. 10/10

SIGMALITH ACRYL SATIN WHITE MSDS DK 01 / DA Udgave 2.2 Trykdato 28-07-2010 Revideret dato 11-11-08

SIGMALITH ACRYL SATIN WHITE MSDS DK 01 / DA Udgave 2.2 Trykdato 28-07-2010 Revideret dato 11-11-08 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anbefalet brug : Maling Registeringsnummer : (Danmark), 1770489, Firma : PPG Coatings Nederland

Læs mere

SIGMALIFE DÆK SEMI-MATT HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato 28-07-2010 Revideret dato 08-07-09

SIGMALIFE DÆK SEMI-MATT HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato 28-07-2010 Revideret dato 08-07-09 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anbefalet brug : Maling Registeringsnummer : (Danmark), PR 278134, Firma : PPG Coatings Nederland

Læs mere

SIGMA CONTINU ADDITIV MSDS DK 01 / DA Udgave 2.1 Trykdato Revideret dato

SIGMA CONTINU ADDITIV MSDS DK 01 / DA Udgave 2.1 Trykdato Revideret dato 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Produkt kode : 10100DN3272 Teknisk datablad nr. : 3272 Registeringsnummer : (Danmark),

Læs mere

SIGMACARE CLEANAIR MATT HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato Revideret dato

SIGMACARE CLEANAIR MATT HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato Revideret dato 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anbefalet brug : Maling Firma : PPG Coatings Nederland B.V. Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn

Læs mere

S'CRYL 6 MODEHVID MSDS DK 01 / DA Udgave 4 Trykdato Revideret dato

S'CRYL 6 MODEHVID MSDS DK 01 / DA Udgave 4 Trykdato Revideret dato 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anbefalet brug : maling Registeringsnummer : (Danmark), PR # 2036243, ARBEJDSTILSYNET Firma

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIGMAVAR WS GLOSS MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato Revideret dato

SIGMAVAR WS GLOSS MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato Revideret dato 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Teknisk datablad nr. : 8114 Anbefalet brug : Maling Registeringsnummer : (Danmark), PR 2036550,

Læs mere

SIGMA RENOVA ISOTOP PRIMER HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato Revideret dato

SIGMA RENOVA ISOTOP PRIMER HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato Revideret dato 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Teknisk datablad nr. : 8202 Anbefalet brug : Maling Registeringsnummer : (Danmark), PR 2036323,

Læs mere

SIGMA HYDROPHOB WB MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato Revideret dato

SIGMA HYDROPHOB WB MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato Revideret dato 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Teknisk datablad nr. : 8293 Anbefalet brug : Maling Firma : PPG Coatings Nederland B.V. Amsterdamseweg

Læs mere

SIGMA RENOVA ISOTOP 10 HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 2 Trykdato Revideret dato

SIGMA RENOVA ISOTOP 10 HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 2 Trykdato Revideret dato 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anbefalet brug : Maling Registeringsnummer : (Danmark), 2140681, Firma : PPG Coatings Nederland

Læs mere

SIGMULTO METALLIC BASE COAT MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato Revideret dato

SIGMULTO METALLIC BASE COAT MSDS DK 01 / DA Udgave 3 Trykdato Revideret dato 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Teknisk datablad nr. : 8252 Anbefalet brug : Maling Firma : PPG Coatings Nederland B.V. Amsterdamseweg

Læs mere

SIGMA S2U NOVA SPRAY SATIN HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 4 Trykdato Revideret dato

SIGMA S2U NOVA SPRAY SATIN HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 4 Trykdato Revideret dato 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Teknisk datablad nr. : 8038 Anbefalet brug : Maling Firma : PPG Coatings Nederland B.V. Amsterdamseweg

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIGMA TORNO GLOSS 90 HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 4 Trykdato Revideret dato

SIGMA TORNO GLOSS 90 HVID MSDS DK 01 / DA Udgave 4 Trykdato Revideret dato 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anbefalet brug : Maling Registeringsnummer : (Danmark), PR 2036446, Firma : PPG Coatings Nederland

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIGMACOVER 280 BASE MSDS DK 01 / DA Udgave 4 Trykdato 11/7/2010 Revideret dato 12-10-10

SIGMACOVER 280 BASE MSDS DK 01 / DA Udgave 4 Trykdato 11/7/2010 Revideret dato 12-10-10 SIGMACOVER 280 BASE 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : SIGMACOVER 280 BASE Teknisk datablad nr. : For yderligere oplysninger

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199624 Anvendelse : til landbrug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

Udgave 1.14 Revisionsdato 28.01.2014 Trykdato 27.03.2014. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1.14 Revisionsdato 28.01.2014 Trykdato 27.03.2014. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produkt kode : : L0HF0900 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : EP-V Gulvmaling PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V.

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. Produkt: COLAD STØVBINDELAK Dato: 19.01.2015 Erstatter: 03.10.2001 1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRÆPARAT OG AF VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Firmanavn:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email:

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email: I henhold til 1907/2006/EC, Artikel 31 Page: 1 Compilation Date: 03/11/2014 Revision No: 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

GULVMALING. Særlig mærkning: EU grænseværdi for dette produkt (kat. d) 430 g VOC/L(2010). Dette produkt indeholder max. 235 g/l.

GULVMALING. Særlig mærkning: EU grænseværdi for dette produkt (kat. d) 430 g VOC/L(2010). Dette produkt indeholder max. 235 g/l. Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktindikator: Gulvmaling PR-nr.: 2090039 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 08032012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER Udfærdigelsesdato: 11.12.2014 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL X-POWER SERVICERENS BENZIN Produktkode: PR-nr.: 3250 Under

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

VÆG OG FACADE, udendørs

VÆG OG FACADE, udendørs Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facade, udendørs PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

INDFARVET SANDSPARTEL

INDFARVET SANDSPARTEL 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Sandspartel INDFARVET SANDSPARTEL Revideret: 2017.03.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Indfarvet Sandspartel/Naturmaling

Læs mere