INTERESSENTANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERESSENTANALYSE 08.05.13"

Transkript

1 INTERESSENTANALYSE

2 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM INDLEDNING Brabrand Boligforening og Århus Kommune gennemfører i fællesskab et ambitiøst byudviklingsprojekt for Gellerup. Byudviklingsprojektet er beskrevet i en større helhedsplan, som beskriver, hvordan Gellerup og Toveshøj forandres fra udsat boligområde til en attraktiv bydel. Helhedsplanen kombinerer som den første i Danmark store, fysiske forandringer med arbejdspladser, erhvervsliv, kulturliv, social indsats og arbejde for en tryggere bydel. Gennem fysiske forandringer skaber man i samarbejde med beboerne det nødvendige grundlag for sociale forbedringer. Der vil blive udskrevet en arkitektkonkurrence med fokus på byrum samt de to beboerhuse, der skal etableres som en del af helhedsplanen. I forbindelse med programmeringen af disse projekter, har SIGNAL i perioden fra 18. marts til 3. maj gennemført en interessentanalyse. Resultatet af denne interessentanalyse er gengivet i dette dokument. Formål og metode Interessentanalysen har til formål at identificere interessenter forud for den efterfølgende inddragelsesproces med henblik på at indsamle informationer og formulere ønsker og behov. Analysen er gennemført som ansigt-til-ansigt interviews og telefoninterviews af nøglepersoner og specialister med stor viden og erfaring fra området udpeget af Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune i samarbejde. Disse personer er eksempelvis forvaltningschefer og andre ledere fra Århus Kommune, beboerformænd, klubledere, planlæggere, specialister, områdeledere, beboerrådgivere mv. i alt ca. 30 personer Output Output af interessentanalysen er opsamling på de mange input fra interessenterne samlet i to centrale hovedtemaer: Proces Tryghed Efter gennemførelse af interessentanalysen har det vist sig hensigtsmæssigt at kategorisere behovsafdækningen opdelt i 4 primære områder. Interessenternes input inden for hver af disse områder er samlet under disse overskrifter: Det urbane byrum: Bazarpladsen og Edwin Rahrsvej Det grønne byrum: Sports- og Kulturcampus Sundhedshuset i Toveshøj Community Centre i Gellerup De muligheder og udfordringer som interessenterne har peget på inden for de 2 hovedtemaer og de 4 primære områder er samlet i dette dokument.

3 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM PROCES Ejerskab Interessenter peger på at det er et centralt succeskriterie, at sikre et bredt ejerskab til den løbende beslutningsproces. Projektet omfatter en række komplekse behov med mange interessenter og diverse interesser. Det er afgørende at beslutninger om løsninger forankres både strategisk og lokalt, således at visioner og intentioner oversættes til praksis og virkelighed når projektet realiseres. Flere interessenter anbefaler at der i forbindelse med afviklingen af de(n) kommende arkitektkonkurrence(r) indarbejdes en dialogproces således at der sikres en åbenhed i designfasen. Og at denne dialogproces sker med en bred inddragelse af ildsjæle, nøglepersoner og specialister på samme måde som det er sket i interessentanalysen. Det er afgørende at de der skal drive aktiviteter efterfølgende reelt får indflydelse på løsningerne og dermed oplever ejerskab så de kan se sig selv og deres aktiviteter ind i løsningen. Dertil kommer at løsningsforslag bearbejdes detaljeret og hermed kvalitetssikres af de nøglepersoner der har praktisk erfaring og kendskab til området. Sociale klausuler Interessenter anbefaler at der indarbejdes sociale klausuler i realiseringen af projektet, f.eks. i byggeprojektet der er med til at skabe beskæftigelse for områdets beboere. Integration Der bør være fokus på integration på tværs af de mange kulturer der er repræsenteret i området, ift. aktiviteter og brug af rum. Rammer Interessenter peger på at det er afgørende i brugerinvolveringen at der sættes meget klare og forståelige rammer for hvad der er til debat og hvad der allerede er truffet beslutning om.

4 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM GENEREL UDFORDRING: TRYGHED Tryghed er en væsentlig problemstilling der dukker op i stort set samtlige interessent interviews. Der peges på, at der i dag er mange steder i de grønne områder, hvor mange føler det er utrygt at færdes. Faglig kvalitetssikring Det er foreslået at der involveres specialister fra det kriminalpræventive råd i dialogfasen ikke kun på detailniveau men også på overordnet byplanniveau, for at fagligt kvalitetssikre foreslået løsninger, med beboernes tryghed og reduktion af kriminalitet for øje. Dette kan ske ved, at specialister får lejlighed til at kommentere arkitekternes løsninger i dialog med arkitekterne inden de endelige løsninger fastlægges. Balance: det nødvendige system og det frivillige system Der differentieres mellem to forskellige infrastrukturer: de nødvendige ruter og de frivillige ruter. De nødvendige ruter består af de sti- og adgangssystemer der er koblet til den kollektiv trafik, skoler, indkøbsmuligheder, børneinstitutioner, osv. De nødvendige ruter er de primære ruter som beboere og andre benytter sig af i hverdagen. Her skal der være fokus på det trygge og det sikre. De frivillige ruter er de bevægelsesruter man opsøger for at få oplevelser. Det kan være den rekreative spadseretur, joggingturen, turen hvor hunden bliver luftet. Disse ruter er nogle man aktivt vælger, når det ikke kun handler om at komme fra A til B. Her skal fokus være på det oplevelsesrige. Interessenter peger på, at hvis man er utryg på sine nødvendige ruter, medfører det en meget negativ oplevelse af hele bydelen. Bliver alle ruter designet som trygge og sikre ruter, er der derimod en risiko for, at bydelen vil blive oplevet overdesignet, kontrolleret og kedelig uden sjæl og charme - som en social omklamring. En levende by har også de skæve steder og de lidt farlige steder som skaber en naturlig balance mellem det trygge og det oplevelsesrige. Øjne på Interessenter peger på at tryghed primært opnås ved positiv overvågning at man kan se andre og at man selv bliver set. I områder hvor der ikke er skjulesteder og hvor man kan ses af andre beboere reduceres kriminalitet da beboere holder øje med hinanden. Det er områder der kendetegnes ved transparens og gennemsigtighed. Et område flere interessenter oplever som utrygt er bakkeanlægget ved Gellerup Badet. Bakken fjerner synslinjer og der skabes hermed mange skjulesteder, hvor man kan ligge på lur. Området opleves derfor som et utrygt sted, der ligger ubrugt hen. Mange interessenter peger på at landskabet skal bearbejdes så bakken fjernes helt. Af hensyn til øjne på er det vigtigt at aktiviteter placeres så de orienteres ud mod offentlige områder og hermed skaber aktiviteter og liv i byrummet. Hvor der er mennesker er der trygt. Bakkeanlægget ligger centralt placeret ved Gellerup Badet

5 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM DET URBANE BYRUM / BAZARPLADSEN OG EDWIN RAHRSVEJ Det foreslås at det urbane byrum består af første stykke af Bygaden samt at området fra Bazarpladsen til Sundhedshuset tænkes med som en del af projektet for at sikre sammenhæng. Styrke det urbane udtryk Interessenter understreger at Edwin Rahrsvej skal udformes som en bygade. Gademotivet skal understreges så det urbane udtryk bliver styrket. Det betyder f.eks. også at broen over Edwin Rahrsvej bør fjernes ifølge nogle af de adspurgte interessenter. Da der er et stort terrænspring i den første del af Bygaden kræver det at terrænet bearbejdes ift. de omkringliggende bygninger. Liv på Bazarpladsen Bazaren og Bazarpladsen udgør det ene af de to hovedtyngdepunkter i helhedsplanen den anden er City Vest. Det er derfor afgørende at der knyttes aktiviteter til Bazarpladsen, således at der sikres liv og aktiviteter på pladsen og omkring pladsen. Det urbane byrum

6 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM DET URBANE BYRUM / BAZARPLADSEN OG EDWIN RAHRSVEJ Sammenspil med Teknik og Miljøhuset Teknik og Miljøhuset er planlagt til at ligge på den sydlige side af Edwin Rahrsvej ud mod Bazarpladsen. Her vil det være en fordel at indarbejde aktiviteter i stueetagen, der knytter sig til bylivet uden for dels på Bazarpladsen men også på Bygaden. Generelt er det en fordel at de aktiviteter og funktioner der kan orienteres mod offentligheden ikke gemmes væk inde i bygningerne men er med til at skabe liv i det byrummene. Det kan f.eks. være Teknik og Miljøhusets egen kantine der kan erstattes af en offentlig cafe eller andre spisesteder som medarbejderne kan spise deres frokost i. Nogle peger også på muligheden for at etablere handel og salgsaktiviteter eksempelvis en cykelbutik og et værksted. Sammenhæng mellem Bazarpladsen og Sundhedshuset På Bazarpladsens østlige afgrænsning er planlagt plejeboliger. Plejeboligerne er placeret her af hensyn til nærheden til kollektiv transport, og udsigt til livet på Bazarpladsen. Sundhedshuset er planlagt placeret mere tilbagetrukket væk fra Bazarpladsen. Det ville være oplagt at trække Sundhedshuset tættere på Bazarpladsen for at understøtte synergi mellem aktiviteter i Sundhedshus og Bazarpladsen og skabe liv på pladsen. Alternativt bør der ske en rumlig sammentænkning af byrummet ved Sundhedshuset og Bazarpladsen. Det urbane byrum

7 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM DET URBANE BYRUM / BAZARPLADSEN OG EDWIN RAHRSVEJ Parkering på Bazarpladsen Størstedelen af arealet på Bazarpladsen er udlagt til parkeringspladser. Dette forhold vil fortsat gøre sig gældende og lægger nogle begrænsninger for aktiviteter på Bazarpladsen. Vejprojektet Edwin Rahrsvej Flere interessenter peger på at Bazarpladsen og Edwin Rahrsvej mangler et visionært og urbant bud på trafikplanlægning. Der peges på at der er behov for at prioritere intentioner i Helhedsplanen ift. den videre planlægning af vejene. Det foreliggende vejprojekt for Edwin Rahrsvej vurderes af flere til at spille mindre godt sammen med intentionerne i Helhedsplanens design for Bazarpladsen. I helhedsplanens skitser er pladsbelægningen fra Bazarpladsen trukket med hen over Edwin Rahrsvej, så vejen krydser pladsen på pladsens betingelser. I den foreliggende vejprojekt er det vejen og udlægning af svingbåse mv., der dominerer den arkitektoniske løsning, så vejen krydser pladsen på vejens betingelser. Skitse fra foreliggende vejprojekt Skitse fra helhedsplanen

8 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM DET GRØNNE BYRUM/ SPORTS OG KULTURCAMPUS Det grønne byrum placeres centralt og bevæger sig vertikalt gennem hele bydelen. Interessenter peger på en række primære udfordringer og muligheder: Centralt placerede boldbaner Væsentligt for etablering af et velfungerende grønt område, er etablering af centralt placerede boldbaner. Boldspil udgør den absolut vigtigste aktivitet i området. Der peges fra mange sider på, at det er centralt at sikre disse faciliteter tilgodeses, og at de er af høj kvalitet, placeret centralt og let tilgængeligt for områdets beboere da de tiltrækker meget aktivitet og er kernen i områdets sportsliv. Det bemærkes at den nuværende placering af boldbanerne er i konflikt med de planlagte baner. Når vejen skal anlægges er det essentielt at der stadig kan spilles fodbold i området helst ved at de nye boldbaner etableres før vejarbejdet igangsættes. Når boldbanerne skal flyttes kan det vise sig vanskeligt at skaffe den nødvendige plads uden at flytte de nuværende klubhuse og/eller at lave et meget gennemgribende terrænarbejde, idet terrænet hælder en del i området. Kunstbane eller naturgræs I dag består boldbanerne af to baner den ene græs og den anden grus således at der er mulighed for helårstræning. Interessenter peger på en række fordele ved at etablere kunstbane: forlænget spillesæson, mindre pladskrævende, baner der kan bruges til både elitespil og bredde idræt, baner der formår at tiltrække aktiviteter udefra (da der ikke er mange kunstbaner i nærheden). Uafklaret omklædningsfaciliteter Der er meget dårlige omklædningsfaciliteter til de nuværende boldbaner. En løsning på dette bør tænkes ind i løsningen af de grønne byrum. Godkendelses proces Repræsentanter fra ad hoc udvalget peger på at planer for de grønne områder skal godkendes af de to afdelingsbestyrelser. Synergier Interessenter påpeger at navnet Kultur Campus ikke er dækkende. Det ønskes at navnet i højere grad afspejler synergien mellem sport, kreativitet og bevægelse. Interessenter peger på en række synergier inden for området f.eks.: koblingen og synergi mellem boldbanerne/ Globus 1 / Gellerup badet / klatre-klubben / skatermiljø/ Cirkus Tværs / leg, dans og bevægelse. Der vil også være god overlap mellem sportsaktiviteternes behov for café og spisesteder til Community Centeret hvor samme behov efterspørges. Det grønne byrum

9 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM DET GRØNNE BYRUM/ SPORTS OG KULTURCAMPUS Gellerup Badet Interessenter peger på at der mangler en visionær plan for Gellerup Badet som i dag fremtræder i en meget ringe bygningsmæssig stand. Der er forslået tanker omkring et badeland, et tyrkisk bad eller et renoveret svømmestadion med varmtvandsbade (disse skal tiltrække folk fra hele Århus). Det er dog vigtigt at understrege, at det skal være billigt at komme i badet for at det bliver brugt bredt. Vand Der peges på vand som et element både rekreativt og ift. regnvandsregulering og opsamling). Vand er et vigtigt element i helhedsplanen både udformet som grønne elementer i form af vandløb i parkområderne, eller som mere urbane elementer udformet som kanaler. Bakkerne Bakkerne i områdets nordøstlige afgrænsning foreslås aktiveret til cykel cross og andre vilde aktiviteter hvor de unge har mulighed for at brænde krudt af. Her foreslås også indtænkt løbestier og evt. en simpel skihejs til vintersportsaktiviteter. Urban Farming Interessenter peger på muligheden for at etablere et gennemgående urban farming element i området. Et urban farming koncept kan implementeres i både stor og lille skala. I lille skala indtænkes små egne eller fælleshaver i området med beboerne som primær drivkraft. I større og mere spændende skala kan der etableres væksthuse med selvstændige økosystemer der hviler på bæredygtighedsprincipper, hvor beboere involveres i at drive planteavl der kan anvendes som råvarer. Ift. muligheder for synergi peges specifikt på tilknytning til beboerhusene, f.eks. etablering af væksthus på taget af beboerhusene der er med til at sikre gode økologiske råvarer til spisesteder i beboerhusene. Urban Farming projekter kan være bredt favnene. Der er uddannelses- og beskæftigelsesmæssige muligheder i at drive større urban farming projekter som foreslås gennemført som sociale projekter. Urban farming kan være med til at styrke bæredygtighed, og biodiversitet, og væksthusene peges desuden ud som et område hvor man har mulighed for at opleve varme i det ellers skiftende danske vejr. I større skala forventes et sådan tiltag at tiltrække besøg og opmærksomhed ikke kun fra resten af byen, men internationalt især hvis man formår at tænke urban farming som et gennemgående og grundlæggende element på tværs af området. Det grønne byrum

10 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM GELLERUP COMMUNITY CENTRE Beboerhus Gellerup er tænkt som et Community Centre der skal være områdets kraftcenter. Huset placeres Centralt i Helhedsplanen ud til verdenspladsen. Interessenter giver udtryk for at der er gode muligheder for at etablere et Community Centre med biblioteket som en vigtig katalysator og facilitator af forskellige aktiviteter og initiativer. Empowerment og aktiviteter Interessenter anbefaler at biblioteket får en central rolle som facilitator og igangsætter af møder mellem mennesker, aktiviteter, foreningsliv, mm. Biblioteket understøtter allerede i dag mange aktiviteter og kan i fremtiden potentielt understøtte endnu flere. Biblioteket fungerer ud fra tanken om empowerment. Det er afgørende at beboerne selv bidrager til at løfte og drive aktiviteterne. Huset bør befordre at beboere har mulighed for at realisere projekter og initiativer på kortere eller længere bane. Det nuværende bibliotek har bl.a. aktiviteter som folkeinformation, jobhjørne, 1000fryd lektiecafe, nem borgerservice (Nem ID, pas, digitaliseringshjælp) Af andre supplerende aktiviteter foreslås: foreningernes hus, beboerrådgivning, teater, musik, café eller spise sted (gerne kommercielle spisemuligheder og meget gerne som socialt projekt). Desuden er der fra mange beboere udtrykt et stort ønske om en festsal til over 300 personer måske helt op til 500. Synergi med Teknik og Miljø huset Interessenter peger på at beboerhuset kunne indeholde faciliteter der kan understøtte nogle af Teknik og Miljøhusets aktiviteter, f.eks. rum til borgermøder, brugerprocesser, 360graders IT-visualiseringer, udstillinger, mv. Herudover peges på, at et godt spisested i beboerhuset evt. også kunne anvendes af Teknik og Miljø huset som erstatning for kantinen. Det kunne være attraktivt for medarbejdere skiftevis at kunne spise i caféen i Community Centeret, caféen i Sundhedshuset eller måske et spisested etableret i Teknik & Miljøs egen stueetage ud mod Bazarpladsen. Synlighed Interessenter understreger at det er afgørende at husets aktiviteter holdes synlige og tilgængelige og at der foregår så lidt som muligt bag lukkede døre. Dette for at sikre gennemsigtighed, inspiration og tryghed samt befordre yderligere tilstedeværelse i et hus der gerne skulle summe af liv. Gellerup Community Centre

11 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM GELLERUP COMMUNITY CENTRE Kobling til ungdomsbyen Interessenter vurderer at der er gode muligheder for at koble aktiviteter til ungdomsbyen nordvest for Community Centret ved at indtænke tilbud til studerende, som f.eks. teaterscene, musiksted, café, mm. Kobling til sport og kulturcampus Flere interessenter peger på en oplagt synergi mellem Community Centre og Sport- og Kulturcampus f.eks. i form af street-aktiviteter. Udfordringen her er at sikre synergi og skabe sammenhæng samtidig med at fastholde at det er to separate enheder. Gellerup Community Centre

12 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM SUNDHEDSHUSET I TOVESHØJ Beboerhuset i Toveshøj tænkes som et sundhedshus, som er planlagt placeret midt i Toveshøj-området nord for Edwin Rarhsvej og tilbagetrukket fra denne. Aktiviteter og funktioner Interessenter peger på funktioner som læge, tandlæge, fysioterapeut, apotek, kiosk, træningscenter, sundt spisested, mødefaciliteter, mm. som mulige funktioner i sundhedshuset. Som alternativ til andre sports- og træningsformer er der efterspørgsel efter rum til bløde bevægelser, dans og gymnastik, som også kan bruges i terapeutisk sammenhæng. Synergier Relevante koblinger og synergier kunne være koblingen til plejeboligerne som er planlagt til at ligge ud til Bazarpladsen tæt på Sundhedshuset. Herudover den naturlige kobling til aktiviteterne ifm. Sports- og Kulturcampus. Der foreslås etableret et træningscenter efter en kommerciel model med billig adgang (50 kr/md). Her foreslås en aftale med Teknik og Miljøhuset således at medarbejdere herfra kan bruge centeret (i stedet for at etablere deres egen). Der er foreslået samarbejde omkring aktiviteter der henvender sig til livsstilssygdomme med relevante foreninger og aktører. Sundhedshuset i Toveshøj

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling FOKUSOMRÅDER Ejerskab Tryghed mørke, kriminalitet, trafik/scootere Bæredygtighed/ miljøvenlighed Integration ikke kun ift danske værdier men også på tværs

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014 Status på Globus1 efteråret 1. Resume I efteråret 2013 blev der udarbejdet en analyse af Globus1, hvor Kultur og Borgerservice var i dialog med væsentlige interessenter og brugere af Globus1. Analysen

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling Indstilling Til Den Politiske Styregruppe for Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Fra Teknik og Miljø & Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2014 Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe Råd og Nævn Bydelsudvikling Referat Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe 17-11-2014 14:00 17-11-2014 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 17. november 2014 14:00-16:00 Rådhuset, mødeværelse 390 Jacob

Læs mere

Opsamlingens fokus er primært på pointer og forslag, der kom frem undervejs i gruppedrøftelserne.

Opsamlingens fokus er primært på pointer og forslag, der kom frem undervejs i gruppedrøftelserne. Opsamling på workshop for politisk styregruppe med flere for Helhedsplanen Gellerup og Toveshøj 12. april 2016 Side 1 af 5 Mødedeltagere Fra Brabrand Boligforening Keld Albrechtsen, Helle Hansen, Ali Khalil,

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Fra boligområde til bydel

Fra boligområde til bydel En ambitiøs helhedsplan skal ændre de socialt udsatte boligområder Gellerup og Toveshøj i Århus til en attraktiv bydel med arbejdspladser, specialbutikker en befolkningssammensætning, der afspejler kommunens

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Notat Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 15. august 2016

Notat Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 15. august 2016 Emne: Afslutning af vejprojektet i Gellerup og Toveshøj besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde den 22. juni Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Teknisk Udvalgs møde den 15. august 2016 Afslutning af vejprojektet

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Følgende opsamling er dannet på baggrund af kommentarer fra de fem dialogmøder der har været om borgerinddragelse i april/maj 2017. Opsamlingen skal læses

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Græsrødder i bevægelse Program

Græsrødder i bevægelse Program Græsrødder i bevægelse Program Velkomst Oplæg (Om fysisk aktivitet i vores hverdag og om Varde) Gruppearbejde del I Oplæg (Om græsrødder i Baltimore og Danmark) Gruppearbejde del II Gruppearbejde del III

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur.

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur. Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. KLIMA team har bedt Nørrebro Lokaludvalg udpege 1-2 SIGNATUR projekter for hver af de 3 vandoplande Baggrund og status: Henover sommeren 2013 udarbejdede

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Gellerup og Toveshøj. Fra udsat boligområde til attraktiv bydel

Gellerup og Toveshøj. Fra udsat boligområde til attraktiv bydel Gellerup og Toveshøj Fra udsat boligområde til attraktiv bydel Disposition Baggrund om området Hvad siger forskningen om hvad der virker Hvad er de konkrete fysiske planer Hvor ligger Gellerup i Aarhus?

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

FAKTA OM GENERATIONERNES HUS

FAKTA OM GENERATIONERNES HUS FAKTA OM GENERATIONERNES HUS 4 Bygherrer: Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune ved 3 magistrater: MBU Magistratsafdelingen for Børn og Unge MSB Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Baggrundsnotat Kommunikationsstrategi

Baggrundsnotat Kommunikationsstrategi Baggrundsnotat Kommunikationsstrategi 2015-18 Indhold Indledning... 2 1 Proces... 2 2 Baggrund... 2 3 Mål... 3 4 Periode 2016-2018... 4 5 Organisering... 5 5.1 Netværkskommunikation en fælles indsats...

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have

Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have Byens Anvendelse Drift og Myndighed Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C UDKAST Side 1 af 7 Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have Fremsat af Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere