HUSORDEN OG INFORMATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN OG INFORMATION"

Transkript

1 HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade København Ø Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten med spørgsmål. Gem husordenen - du har pligt til at overdrage den til den nye beboer ved salg eller fremleje af andelen. Revideret 2009

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens historie Renoveringer Mindre projekter 4 2. Husorden 4 3. Fællesgårdens ordensreglement 7 4. Vaskerum, tørretumblerrum og tørrerum Reservering af vasketid Vask uden på forhånd reserveret tid Når der ligger tøj i en stillestående maskine Uretmæssig brug af maskinerne Brug af vaskemaskinerne Nødåbning af vaskemaskinerne Nøgle til vaskerummene Vaskekort Brug af tørretumbler Brug af tørrerum Tørrestativer i fællesgården Andelen Vedligeholdelse Radiatorer Vand og vedligeholdelse af rør El-installation Gas-installation Bredbånd Fastnettelefoni Kabel-tv Loft Udluftningsventiler Modernisering Forsikring Erhverv Lån i andelen Sammenlægning af andele 16

3 2 6. Ejendommen Navneskilte Nøgler Dørtelefonanlæg Opgangene Postkasseanlæg i opgangene Kælderrum Cykelkælder Fællesgård Passage ved Haraldsgade Skralderum og affald Varmecentral Rengøring af trapper og vaskerum Foreningen Boligafgift Fremleje af andel Vicevært Bestyrelse Foreningslokalet i Haraldsgade 90, kælderen Foreningens administrator Generalforsamling Budget og regnskab Opslagstavler i opgangene Gårdrådet Udlån af klapstole, borde og festtelt Salg af andele Salget sættes i gang Vurderingsmanden Fejl/mangler Salgsaftalen og salgsmødet Brug af ejendomsmægler Mangler du dokumenter Købers indbetaling Aflysning af salgsmødet Indsigelsesret 30 Stikordsregister 31

4 3 1. FORENINGENS HISTORIE Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade ejer ejendommen matr. nr og matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter beliggende Haraldsgade , København Ø (UK 4592: Haraldsgade og UK 4560: Haraldsgade ). Ejendommen er opført i 1915 i røde sten og er tækket med røde tegl. Ejendommen blev oprindeligt opført i 4 etager med kælder og loft. I 1966 indrettedes loftsetagen til taglejligheder, hvilken efterfølgende vil blive kaldt ny boligmasse. Andelshaverne har adgang til gårdarealet bag ejendommen på lige fod med karreens øvrige beboere samt til et lille grønt område foran ejendommen i passagen. Andelsboligforeningen blev oprettet den 6. februar 1962 og bestod af 113 andele fordelt på følgende måde: Gammel boligmasse: Ny boligmasse: 80 stk. 2 værelses 7 stk. 3 værelses 1 stk. 1 værelses 3 butikker 1 bestyrelseslokale m. forlokale (oprindeligt butikslokale, der pr. 1. april 1981 overgik til foreningens eget brug.) 4 stk. 1 værelses 2 stk. 2 værelses 16 stk. 1 værelses m. alkove Pr. 1. april 2009 er der tre steder i ejendommen opkøbt andele med henblik på sammenlægning, dette er både i ny boligmasse, gammel boligmasse og på tværs af ny - og gammel boligmasse. I forbindelse med udvidelsen af andelsboligforeningen med 22 taglejligheder, som alle har et oprindeligt indskud på kr , blev vedtægterne ikke ændret og regnskabet blev ikke adskilt, hvilket bevirkede en vis skævdeling af egenkapitalen ved salg. Derfor blev vedtægterne ændret den 18. maj 1978, og pr. 1. juni 1978 blev indskuddene i den ældre boligmasse forhøjet med kr pr. andel for at rette op på skævdelingen. Boligafgiften for den gamle boligmasse blev omfordelt pr. 1. juni 1982, og pr. 1. februar 1984 fordeltes formuestigningen for den gamle boligmasse svarende til den enkelte andelshavers boligafgift. 1.1 Renoveringer 1962: Fjernvarme indlægges i den nye boligmasse 1982: Nye termovinduer 1987: Nye altaner 1989: Brandsikring

5 4 1991: Nye kvistvinduer 1992: Varmt vand indlægges i den ældre boligmasse 1993: Fjernvarme indlægges i den ældre boligmasse 1994/1995: Nyt tag og nye vinduer i 4. sals lejlighederne og på hovedtrapperne samt bemaling af disse 1999: Renovering af sokler og facade mod Haraldsgade, sikring mod vandindtrængning samt belægning af nye SF-sten i passagen ved Haraldsgade 2000: Bemaling af vinduer samt udskiftning af bundglaslister mod Haraldsgade 2002/2003: Udskiftning af faldstammer på badeværelserne samt etablering af vådrumsmembran og nye gulve på alle toiletter/badeværelser 2004: Etablering af bredbånd, fastnettelefoni og nyt dørtelefonanlæg 2008: Renovering af baggårdsfacade (inkl. bemaling af gårdfacadens vinduer), køkkentrapper, vaskerum, tørrerum og tørretumblerrum samt isætning af udluftningsventiler i stuevinduet i alle lejligheder Mindre projekter 2005: Opsætning af cykelstativer i passagen mod Haraldsgade 2006: Opsætning af bevægelsescensorer i kælderarealerne 2006: Opsætning af dørlukkere på døre i kælderarealet som led i brandsikring af ejendommen 2006: Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplan for ejendommen 2007/2008: Indkøb af nye vaskemaskiner og tørretumblere til foreningens fælles vaskerum 2. HUSORDEN 1. Andelshaverne er pligtige til at holde installationer i lejligheden i orden for egen regning, herunder cisterner, vandhaner, hovedafbrydere samt elektriske installationer. Beboerne skal påse, at cisterner og vandhaner ikke løber eller drypper, når de ikke er i brug. Termostatføler og ventil på radiatorerne er foreningens ejendom. Bestyrelsen skal straks kontaktes, hvis det observeres, at følere eller ventiler ikke virker eller ikke fungerer optimalt. 2. To indekatte og andre små dyr må holdes. Hunde, eksotiske dyr og opdræt af dyr er ikke tilladt. Overtrædelse af dette vil medføre eksklusion af andelsforeningen. 3. Henstillen af cykler, knallerter, barnevogne, klapvogne, kasser, spande og lign. på hovedtrapperne og i porten er forbudt.

6 5 4. I passagen ved Haraldsgade kan cykler parkeres i cykelstativerne, men parkering af knallerter, motorcykler, biler, indkøbsvogne og lign. i passagen er forbudt. Passagen er en brandvej og må ikke blokeres. 5. Rengøring af dørparti påhviler den enkelte beboer. Måtter og lign. må ikke bankes eller rystes i trappeopgangene. Affaldsposer må ikke henstilles på trapperne. Der må ikke askes eller henkastes papir, affald el. lign. på trapperne og i kælderarealet. Andelshaverne har pligt til at fjerne de gratisaviser eller reklamer, der måtte blive smidt af avisbuddet udenfor andelshaverens dør. Oprydning skal ske straks. Beskadigelse af trappeopgange, trin, vægge osv. skal straks oplyses til bestyrelsen. Opsætning af hjemmelavede og alternative navneskilte og nej tak til reklamer/gratisaviser skilte eller lign. på hoveddørene er ikke tilladt. Der henvises til de officielle skilte, der bl.a. fås på posthuset. 6. Altaner skal holdes pæne og ryddelige. Altankasser skal hænge indenfor altanerne. 7. Al udendørs fodring af katte, duer m.v. er strengt forbudt, da det tiltrækker rotter. 8. Cykel-, knallert- og motorcykelkørsel samt støj med disse på ejendommens område er ikke tilladt. 9. Al leg med knive, kastepile, flitsbuer, fyrværkeri og lign., der kan indebære fare for andre, er strengt forbudt på ejendommens område. 10. Unødig støj på trapper og gange bør undgås. Skal du holde fest eller selskab, der kan være til gene for dine naboer, så hæng i god tid en seddel op på opslagstavlen i din egen opgang samt i opgangene på hver side af din egen opgang. På sedlen skal der orienteres om tidsrum, hvori støjgener kan forventes. Vis hensyn til dine naboer og gå i byen ved midnat i stedet for at feste hjemme til den lyse morgen. 11. Professionel musik samt anden musik, der kan være til gene for beboerne, er ikke tilladt.

7 6 12. Støj forårsaget af maskiner, hammerslag el. lign. må ikke forekomme mellem kl og kl Kælderrum skal være aflåste. Lyskontakter i opgange og i kælderen må ikke fastholdes indtrykket. Genstande må ikke henstilles i kældergangene. Dørene i kældergangene er påmonteret dørlukkere. Dørlukkerne er en del af ejendommens brandsikring, og det er derfor ikke tilladt at sætte noget i klemme for at holde dørene åbne eller at afmontere dørlukkerne. Det er strengt forbudt at ryge i hele kælderarealet inkl. i vaske-, tørre- og tørretumblerrum. 14. Døre mod gade og gård samt vinduer i kælderetage skal holdes lukkede og aflåste af hensyn til risiko for indbrud og rotter. 15. Ved observering af rotter indendørs eller udendørs skal bestyrelsen samt Center for Miljø straks kontaktes. Miljøkontrollen har i åbningstiden tlf. nr Uden for åbningstid kontaktes vagthavende på Rådhuset på tlf. nr Henvendelsen skal ske ved observation af både levende og døde rotter. 16. Ved skade på huset, installationer, faldstammer og lign. skal der rettes henvendelse til bestyrelsen øjeblikkeligt. 17. Bestyrelsen skal ansøges om tilladelse ved ønske om ændringer af faste installationer eller andre store forandringer i andelen. Se i øvrigt under punkt om modernisering. 18. Vaskemaskiner, tørretumblere og tørrerum er kun til andelshavernes brug. 19. Ved åbning af vinduer på hovedtrapperne skal håndtaget være låst, mens vinduet er åbent. Ved åbning af vinduer på køkkentrapperne skal vinduet altid sættes på hasp. 20. Som medlem af andelsforeningen har enhver andelshaver pligt til at efterkomme foreningens husorden, love og vedtægter og i øvrigt vise ansvar og hensyn overfor foreningens øvrige medlemmer og selve ejendommen.

8 7 3. FÆLLESGÅRDENS ORDENSREGLEMENT 1. Opholdsarealet må benyttes af alle ejendommens børn, men det er fortrinsvis beregnet til brug for de noget mindre børn, og større børn må ikke ved voldsom leg, såsom regulært fodboldspil, hindre de mindre børns benyttelse af arealet. 2. Leg må kun finde sted i tiden mellem kl og kl I vintermånederne dog kun til mørkets frembrud. 3. Leg af enhver art i skralderummene eller i anlæggets buske er ikke tilladt, og forvoldte skader skal erstattes. 4. Eventuelt legetøj, der af børnene er medbragt på opholdsarealet (f.eks. dukkevogne, legecykler, løbehjul osv.), må ikke efterlades i gården, men skal af de pågældende eller dets familie fjernes ved legetidens ophør. 5. Leg med sand må kun ske i sandkasserne. 6. Eventuelt hærværk på legeredskaber eller andet på opholdsarealets værende fællesmateriel medfører erstatningspligt. 7. Fællesanlægget er privat, og personer, der ikke er bosat i karreen, har ikke adgang hertil, med mindre det drejer sig om private gæster. 8. Voksnes ophold på fællesarealet efter legetidens ophør, jf. punkt 2, må kun finde sted, for så vidt det ikke medfører støj eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere. 9. Henstillen af cykler må kun ske på de dertil indrettede/anviste pladser. 10. Udendørs fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Hunde og katte må ikke luftes i gården. 11. Parkering af biler og motorcykler i fællesgården er forbudt. Parkering gælder også forretningsindehavere.

9 8 12. Knallerter må ikke startes i gården, og cykel- og knallertkørsel i gården er forbudt. 13. Radioer og lign. må benyttes i fællesanlægget, såfremt det ikke er til gene for beboerne. 14. Beboerne og dennes husstand har pligt til at efterkomme enhver anvisning fra medlemmer af Gårdrådet. 15. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet eller fortabelse af beboelsesretten. 16. Der henvises i øvrigt til de enkelte ejendommes ordensreglementer. 4. VASKERUM, TØRRETUMBLERRUM OG TØRRERUM Vaskemaskiner forefindes i kælderen ved køkkentrappen i nr. 92, 104 og 108. Tørretumbler forefindes i kælderen ved køkkentrappen i nr. 90 og 102. Tørrerum forefindes i kælderen ved køkkentrappen i nr. 96, 98, 100 og 110. I rummene er der ophængt tørresnore. Rygning er forbudt i vaske-, tørretumbler- og tørrerum samt i resten af kælderarealet. Det er forbudt at smide affald på gulvet i kælderlokalerne. Tørrestativerne i gården er til fælles benyttelse. Se i øvrigt under punkt om tørrestativer i fællesgården Reservering af vasketid I kældergangene ved vaskerummene er der ophængt tavler, hvorpå der kan reserveres vasketider. Andelshaverens vaskeklods låses fast ved det tidspunkt, som vedkommende ønsker at reservere. Når andelshaveren er færdig med at vaske eller ikke ønsker at benytte det reserverede tidspunkt alligevel, fjernes vaskeklodsen og placeres eventuelt i parkeringsskinnen nederst på tavlen.

10 9 Hvis den forrige bruger af vaskemaskinen ikke har fjernet sine ting eller vasketøj, når din vasketid starter, har du lov til at stille vedkommendes ejendele uden for døren til vaskerummet. Smid aldrig andre andelshaveres vasketøj direkte på gulvet Vask uden på forhånd reserveret tid Hvis den reserverede vasketid ikke er benyttet 1 time efter starttidspunkt, må tiden benyttes af andre andelshavere. Andelshaveren vælger selv, om de ved vask uden booket tid ønsker at låse døren til vaskerummet og om de har lyst til spærre tidsrummet i tavlen med deres vaskeklods Når der ligger tøj i en stillestående maskine En vaskemaskine er optaget, hvis der ligger tøj i maskinen selv om den står stille, døren ikke er låst eller der ikke er sat klods i tavlen i kældergangen. I denne situation må tøjet ikke tages ud af maskinen med mindre andelshaverens egen reserverede tid er gået i gang. Alle bedes dog tage hensyn til hinanden og fjerne vasketøjet fra maskinen snarest, når der ikke skal vaskes mere, så andre kan komme til Uretmæssig brug af maskinerne Har en beboer uretmæssigt taget en andens vasketur, forbeholder bestyrelsen sig ret til at stoppe den igangværende vask og lægge tøjet til side Brug af vaskemaskinerne Betjening af maskinen: Læs venligst vejledningen, der hænger i vaskerummene. Maskinerne har mange forskellige typer programmer, som findes ved at trykke den store knap til højre ind. Det er desuden muligt at stille på varmegrader og omdrejninger efter behov. I maskinerne må der kun bruges vaskepulver, som er beregnet til fuldautomatiske vaskemaskiner. Det anbefales, at der så vidt altid bruges vaskebold med vaskemiddel i maskinerne i stedet for vaskepulver, da dette er mere miljøvenligt og giver mindre rengøring i vaskerummene. Husk i egen interesse af sortere tøjet efter farve og type. Efter brug af vaskemaskinen bedes du fjerne eventuelt tilbagesiddende vaskepulver i sæbeskuffen. Tør desuden vaskemaskinen af på overfladen, hvis du har spildt vaskepulver eller skyllemiddel ved påfyldning af maskinen. Maskinerne må dog ikke skylles med rindende vand. Brug af maskinen er på eget ansvar. Foreningen yder ingen erstatning for eventuelt ødelagt tøj eller tyveri af tøj. Børn har kun adgang til maskinerne ifølge med voksne.

11 Nødåbning af vaskemaskinerne Opstår der problemer, hvor du ikke kan få dit tøj ud af vaskemaskinen, skal nødåbningen på vaskemaskinen anvendes. Kontakt eventuelt bestyrelsen eller viceværten til hjælp for dette. Maskinen kan nødåbnes ved brug af den lille gule nøgle, der er at finde bag sæbeskuffen, når denne hives ud. Åben derefter den lille låge nederst til venstre på forsiden af vaskemaskinen og sæt nøglen i nøglehullet. Det er yderst vigtigt, at den gule nøgle sættes tilbage på plads efter brug! Anvend IKKE vold mod maskinen - de er meget dyre og skal holde i mange år! 4.7. Nøgle til vaskerummene Nøglen til vaskerummet hænger på dørkarmen og skal efterlades samme sted, når du er færdig med at benytte vaskemaskinen. Mangler nøglen eller har du mistet den, bedes du straks kontakte viceværten eller bestyrelsen. Man vælger selv, om man ønsker at låse ind til vaskerummet, mens vaskemaskinen er i brug Vaskekort Til vaskemaskinerne og tørretumblerne benyttes vaskekort. Påfyldning af penge på vaskekort sker ved, at kortet afleveres i en kuvert sammen med kontanter i bestyrelsens postkasse i Haraldsgade 90, kælderen. På kuverten anføres pengebeløb samt tydeligt navn og adresse. Viceværten returnerer vaskekortet til andelshaveren hurtigst muligt. Ved fraflytning fra andelsforeningen har andelshaver pligt til at overdrage vaskekort og vaskeklods m. nøgle til køber. Hvis vaskekort eller vaskeklods/nøgle bortkommer, kontaktes viceværten. Nyt vaskekort eller vaskeklods betales af andelshaveren selv. En ny vaskeklods koster inkl. nøgler kr. 450,00, og et vaskekort koster kr. 50,00 pr. 1. april Brug af tørretumbler Der forefindes tørretumblere i nr. 90 og 102. Tørretumblerne benyttes efter først til mølle princippet, da der ikke kan reserveres tid til dem. Tørretumblerne hører ikke til en bestemt vaskemaskine, så en vasketid giver ikke automatisk ret til at benytte tørretumbleren i samme tidsrum, som vasketiden er. Hvis der ligger efterladt tøj i tørretumbleren (og maskinen vel at mærke IKKE er i gang), når du skal bruge den, må tøjet tages ud af tørretumbleren, så du kan benytte den. Tøjet lægges i en tilhørende pose eller pænt i en bunke på bordet ved siden af. Smid ikke andre andelshaveres tøj direkte på gulvet. Før og efter anvendelse af tørretumbleren skal støvfilteret rengøres ved at lemmen nederst på forsiden af maskinen åbnes og fnug fjernes fra filteret. Fjernet fnug anbringes i affaldsspanden.

12 Brug af tørrerum Ejendommens fællesnøgle kan benyttes til tørrerummene. Tøjet skal fjernes fra tørrerummet, så snart det er tørt, af hensyn til andre andelshavere, der skal bruge tørrerummet. Efterladt tøj, der har hængt mere end et døgn efter, at det er tørt, må nedtages af den næste beboer, der skal bruge tørrerummet. Det nedtagne tøj fralægges i en tilhørende pose eller pænt i en bunke. Smid ikke andre andelshaveres tøj direkte på gulvet. På grund af rotter i baggården skal vinduerne i tørrerummene holdes lukkede også når tørrerummene er i brug Tørrestativer i fællesgården De udendørs tørrestativer er til fælles benyttelse for alle i gården. Tøjet skal fjernes fra tørrestativerne, så snart det er tørt, af hensyn til fællesgårdens andre beboere, der skal bruge tørrestativerne. Efterladt tøj, der har hængt mere end et døgn efter, at det er tørt, må tages ned af den næste beboer, der skal bruge tørrestativet. Det nedtagne tøj fralægges i en tilhørende pose eller pænt i en bunke på nærmeste bænk eller bord. Smid ikke andre beboeres tøj direkte på jorden. 5. ANDELEN Bestyrelsen anbefaler på det kraftigste, at andelshaverne opsætter røgalarmer i lejligheden. Det er ikke tilladt at opsætte parabol på ejendommens facade Vedligeholdelse Den indvendige vedligeholdelse af andelen påhviler den enkelte andelshaver. Indvendig vedligeholdelse af vinduer foretages af andelshaveren. Misligholdelse af vinduer kan medføre udskiftning/reparation for andelshaverens regning. Ved punkterede ruder skal bestyrelsen kontaktes. Indvendig vedligeholdelse af hoveddør og køkkendør foretages af andelshaveren. Skader og misligholdelse af dørene indvendigt kan medføre reparation for andelshaverens regning. Skader foretaget af andelshaveren på dørene udvendigt og indvendigt medfører reparation for andelshaverens regning.

13 12 I andele med altaner foretages den indvendige vedligeholdelse af altandøren af andelshaveren og den udvendige vedligeholdelse af altandøren af foreningen. Skader foretaget af andelshaveren på altandørene udvendigt og indvendigt medfører reparation for andelshaverens regning. Cisterner og kummer skal vedligeholdes af andelshaveren og udskiftes ikke af foreningen. Andelshaverne skal påse, at der ikke løber vand til stadighed. Se desuden punkt 5.3. om vand og vedligeholdelse af rør. Skimmelsvamp: Har du mistanke om, at der er skimmelsvamp i din andel, skal du kontakte bestyrelsen. Bestyrelsen vil bestille en tekniker til at tage en prøve af det angrebne sted og vil ud fra den tekniske rapports resultat og anbefalinger tage stilling til, om det angrebne sted skal udbedres for foreningens regning Radiatorer Andelshaveren har pligt til jævnligt at efterse, om termostatfølerne eller ventilerne på radiatorerne fungerer optimalt herunder at udlufte radiatorerne. Hvis uregelmæssigheder og defekte termostatfølere eller ventiler konstateres, skal bestyrelsen straks kontaktes. Foreningen betaler for udskiftning af defekte termostatfølere eller ventiler. Foreningen er ikke ansvarlig for den enkelte andelshavers forbrug eller eventuelle overforbrug af varme. Foreningen er heller ikke ansvarlig for betalingen af den enkelte andelshavers forbrug eller eventuelle overforbrug af varme. Udluftning af radiatorerne gøres ved at åbne den ventil, der sidder i modsatte side af radiatoren end termostaten. Ventilen åbnes forsigtigt og holdes åben, indtil der løber vand ud. Det anbefales at holde en klud under ventilen, når den udluftes. Information om radiatorerne: Hvor meget radiatorerne kan varme, er reguleret af den udendørs temperatur. Radiatorerne skal kun være varme foroven og ikke over hele fladen. Radiatorerne bruger mere energi, når de er dækket til. Hvis radiatorerne bliver kolde foroven og varmere længere nede, er det fordi, der er luft i dem. Luften fjernes ved, at radiatorerne udluftes. Det er ikke tilladt at bemale eller flytte radiatorerne i lejlighederne Vand og vedligeholdelse af rør Til samtlige andele leveres varmt vand fra varmecentral. Alle afløb skal regelmæssigt renses for hår og sæbe. Der må ikke hældes kemikalier eller andre former for afløbsrens i afløbet på badeværelset, da kemikalier kan give skader på vandlås og rør. Vejledning til rensning af badeværelsesafløb: 1. Skru den øverste del af afløbsrøret under vaskekummen i retning med uret 2. Løft lidt op i afløbsrøret for at fjerne det fra risten 3. Skru risten af

14 13 4. Tag fat i tværstangen og hiv vandlåsen op 5. Tøm vandlåsen for snavs i en affaldspose 6. Sæt vandlåsen på plads, skru risten i og montér afløbsrøret igen Betaling for reparation af vand- og fugtskader i ejendommen forårsaget af misligholdelse af badeværelsesgulve og fuger pålægges den enkelte andelshaver. De gennemgående lodrette vandrør og faldstammer (afløbsrør fra køkken og toilet) vedligeholdes af foreningen. Disse rør skal være tilgængelige for reparation og udskiftning. Ved tegn på gennemtæring skal bestyrelsen underrettes. Vandinstallationen, dvs. lodrette vandrør, i køkkenet vedligeholdes af foreningen. Øvrige vandinstallationer vedligeholdes af andelshaveren. Som udgangspunkt er alle rør og installationer efter vandmåler/ballufix andelshaverens eget ansvar. Hvis der har været lukket for vandet af Københavns Kommune, bør andelshaverne lade vandet løbet et par minutter fra den vandhane, der er nærmest hovedvandrøret, så urenhederne ikke breder sig til andre rør i lejligheden. Lad vandet løbe, indtil det holder op med at være snavset. Når trykket falder på det varme vand på badeværelset, er det som oftest pga. termostatsblandingsbatteriet i badet, hvis man har et sådant. Termostatblandingsbatterierne er meget følsomme over for rust og skidt, og hvis trykket falder, er det som regel fordi et filter i blandingsbatteriet er lukket til. Rens af termostatsblandingsbatterier er for andelshaverens egen regning El-installation Hovedafbryder og måler for el-installationen findes ved hoveddøren. For 4. sals lejlighederne udenfor hoveddøren. Der er indlagt 3 fase (380 volt) el-installation i ejendommen. Det er dog ikke alle målerammer, som er ændret til 380 volt. Ændring af målerammer betales ikke af foreningen. Det er pr. 1. juli 2008 lovpligtigt at have opsat HFI/HPFI sikringsrelæ i andelen. HPFI relæ opsættes og betales af andelshaveren Gas-installation Hovedafbryder og måler for gas-installationen findes i køkkenet. 4. sals lejlighederne har ikke installeret gas. Bestyrelsen anbefaler et jævnligt eftersyn af gas-installationer Bredbånd I 2004 fik foreningen indlagt bredbånd til alle lejligheder. Stikket til bredbånd sidder forskellige steder i andelene alt efter, hvor de daværende andelshavere ønskede stikket op-

15 14 sat. Det er ikke tilladt at flytte, adskille eller på andre måder pille ved eller øve vold mod de opsatte bredbåndsstik. Bredbåndsnettet tilses og vedligeholdes af Telelet A/S. Foreningens forbindelse er en 24 timers 4 Mb pr. sekund. Telelet opgraderer i sommeren 2009 forbindelsen til 10 Mb. Tilmelding og afmelding af bredbånd sker ved henvendelse til Telelet på tlf. nr Foreningens bredbånd koster pr. 1. april 2009 kr. 99,00 pr. måned. Fejlmelding af bredbåndet sker ved henvendelse til Telelet på tlf. nr Bestyrelsen og viceværten har ikke ansvaret for vedligeholdelse eller reparation af bredbåndsnettet, derfor skal Telelet altid kontaktes. Husk at sikre din computer mod udefrakommende indtrængen. Hvis du har installeret trådløs internetforbindelse i andelen, bør du sikre signalet. Dette gøres ved at kryptere internetforbindelsen, hvilket hindrer, at andre kan få adgang til dit netværk. Læs f.eks. mere i pjecen Beskyt dit trådløse netværk fra 2003 på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings hjemmeside: Fastnettelefoni I forbindelse med tilslutning af bredbånd i foreningen blev der også installeret et nyt fastnettelefonisystem. Tilmelding og afmelding af foreningens fastnettelefonisystem skal ske ved henvendelse til Telelet på tlf. nr Abonnementet koster pr. 1. april 2009 kr. 35,00 pr. måned, og minutprisen er generelt billigere, end hvad andre teleselskaber kan tilbyde. Fejlmelding af fastnettelefonisystemet sker ved henvendelse til Telelet på tlf. nr Det er med telefonisystemet muligt at ringe gratis mellem lejlighederne i ejendommen, også selv om du ikke har et fastnetabonnement. Til dette benyttes lokalnummeret, som du finder i velkomstbrevet fra Telelet. Lokalnummeret kan også oplyses ved henvendelse til Telelet. Opsætning af personlig telefonsvarer: løft røret og tast *2. Indtast derefter dit lokalnummer, efterfulgt af #, din adgangskode (0000), efterfulgt af #. Efter opsætningen skal telefonsvareren aktiveres, hvilket gøres ved at taste *3. Herefter vil opkaldet automatisk blive stillet videre til din telefonsvarer, hvis du ikke tager telefonen. Ønsker du, at opkaldet med det samme skal gå på telefonsvareren, taster du *4. Tast *2 for at aflytte/ ændre din telefonsvarer. Tast *80 for annullering af alle viderestillinger. Hvis du er i tvivl om din kode eller ikke har modtaget den fra forrige andelshaver, kan koden nulstilles ved henvendelse til Telelet.

16 15 Når du er ude, kan du stille din telefon videre til et andet fastnet- eller mobilnummer i Danmark. Du har også mulighed for at aflytte din telefonsvarer fra en ekstern telefon. Ring til telefonsvarersystemet på tlf.nr og afvent talemeddelelse. Hav dit lokalnummer og kode parat. Viderestilling af alle opkald: tast *71. Tast det ønskede telefonnummer, der skal viderestilles til. Tast *81, hvis du ønsker at annullere ovenstående Kabel-tv Der er indlagt kabel-tv i ejendommen, og alle beboere betaler for den lille pakke gennem boligafgiften. Det er ikke muligt at fravælge at betale for kabel-tv. Prisen på den lille pakke er pr. 1. april 2009 kr. 111,25 pr. måned. Ændring til en anden type pakke sker ved henvendelse til You See kabel-tv på tlf. nr , Fejlmelding af kabel-tv sker ved henvendelse til You See på tlf. nr Loft Sænkning eller andre ændringer af loftet i lejligheden kan foretages af andelshaveren, men skal naturligvis være lovligt foretaget. Vær opmærksom på, at mange typer loftsmateriale er ulovlige pga. brandfare. Undersøg derfor omhyggeligt, om du bruger de rigtige materialer, før du foretager en ændring af loftet. Bestyrelsen skal søges om tilladelse, før større ændringer af lejligheden foretages Udluftningsventiler Alle lejlighederne har i stuevinduet isat en udluftningsventil, som er en smal, hvid boks, der er monteret på rammen af det ene vindue. Ventilen åbnes ved at den lille rillede knap til venstre drejes ned, herved åbnes en sprække i toppen af ventilen. Ventilen lukkes ved at knappen drejes op. Det anbefales at have ventilen åben året rundt, da den er med til at modvirke fugt i lejlighederne. Fugt er ofte et problem i gamle lejligheder, fordi termovinduerne gør rummene for tætte. Bestyrelsen anbefaler af samme årsag andelshaverne at lufte ud hver dag til gavn for deres eget helbred og for at forebygge mod skimmelsvamp Modernisering Det anbefales at gemme kvitteringer for moderniseringer og forbedringer i andelen, da kvitteringerne kan være til nytte som dokumentation ved udarbejdelsen af vurderingsrapporten ved salg af lejligheden. Husk at bestyrelsen skal søges om tilladelse, før større moderniseringer af andelen foretages. Renovering af køkken og sænkning af lofter hører ikke under større moderniseringer. Alle moderniseringer og renoveringer skal udføres efter gældende anvisninger og lovgivninger. Spørg bestyrelsen, hvis du er i tvivl.

17 16 Bestyrelsen anbefaler, at foreningens faste håndværkere benyttes ved større moderniseringer, hvor ejendommens faste forsyningsnet berøres herunder elinstallation før måleren, radiatorer og lodrette vandrør i køkkenet. Byggeaffald som f.eks. køkkenelementer må ikke hensættes i storskraldsrummet, men skal afleveres på nærmeste genbrugsstation. Da ejendommen er meget lydt, bedes andelshaverne hænge en seddel op på opslagstavlen i opgangen om moderniseringens varighed og tidspunkter for ekstra støj, f.eks. ved gulvslibning, til orientering til de andre beboere Forsikring Foreningen har ikke forsikret lejlighedernes inventar. Foreningen har glasforsikret lejlighederne. Forsikringen dækker ved punktering eller andre situationer, hvor andelshaveren ikke selv er skyld i, at vinduet er ødelagt. Foreningens forsikring dækker dog ikke, hvis andelshaveren selv har været skyld i, at vinduet er ødelagt. Det anbefales andelshaverne at tegne en indboforsikring Erhverv Det er ikke tilladt at drive erhverv fra eller i andelslejlighederne uden bestyrelsens samtykke. Ønsker du at drive erhverv i din bolig, skal du kontakte bestyrelsen om tilladelse. Bestyrelsen tager stilling til hver enkelt henvendelse. Erhvervsdrift i andelene uden bestyrelsens samtykke kan medføre eksklusion af andelshaveren fra foreningen Lån i andelen Efter gældende lovgivning er det muligt at belåne en andel. Andelshaverne bedes kontakte foreningens administrator for udlevering af nødvendige dokumenter og underskrifter ved ønske om lån i andelen. Foreningens administrator Jane Larsen kontaktes ved at ringe på tlf Sammenlægning af andele Lejlighedssammenlægninger kan foretages i forbindelse med, at en bolig bliver ledig. Ønsker om lejlighedssammenlægninger skal godkendes af bestyrelsen før andelen opkøbes. Højest to andele må sammenlægges af samme andelshaver. Det er andelshavernes eget ansvar at informere deres naboer, hvis de ønsker at opkøbe en nabolejlighed med henblik på sammenlægning, når en nabo flytter ud af foreningen. Nabolejligheder i samme opgang og i tilstødende opgange kan vandret lægges sammen. Undtagelse herfor er opgangene , da der er en brandmur mellem disse to opgange. Lejligheder i samme side af en opgang kan lodret lægges sammen.

18 17 Facade mod hovedtrappe på ikke ændres uden bestyrelsens samtykke. Blændes en hoveddør skal alle paneler, pyntelister samt oprindelig vægfarve på hovedtrappen reetableres for andelshavers regning, så hovedtrappen fremstår så vidt muligt uden synlige ændringer. Det samme gør sig gældende for ændringer på bagtrappe. Hvis den ene hoveddør blændes indefra, skal der af hensyn til brandvæsenet opsættes skilt herom på døren. Såfremt den ene dør mod bagtrappe ønskes blændet, skal dette ske ved opmuring og i øvrigt i overensstemmelse med byggemyndighedernes krav. Udføres arbejdet ikke tilfredsstillende efter bestyrelsens forskrifter, kan bestyrelsen kræve det ændret for andelshavers regning. Alle ombygninger i forbindelse med en sammenlægning skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Et medlem, der har overtaget en andel med henblik på sammenlægning, kan råde over 2 lejligheder i en periode på maksimalt 1 år. Inden periodens udløb skal sammenlægning af lejlighederne være sat i gang, ansøgning om byggetilladelse skal være indsendt af andelshaver til kommunen og ansøgning om ønsket ombygning være godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen skal have tilsendt kopier af samtlige ansøgninger og tilladelser. Overholdes 1 års perioden ikke, kan bestyrelsen kræve, at sidst købte andel sælges igen. Efter sammenlægning af to andele anses de sammenlagte lejligheder som værende én bolig med én stemme. Lejligheden kan ikke senere opdeles på ny. Samtlige udgifter i forbindelse med sammenlægning skal udredes af andelshaveren. Giver sammenlægningen følgeskader i nabolejligheder eller på ejendommen hæfter andelshaveren, der sammenlægger lejligheder, herfor. Når sammenlægningen er færdig, skal andelshaver færdigmelde byggearbejdet til kommunen med kopi til bestyrelsen. Når sammenlægningen er tilendebragt og ibrugtagningstilladelse er udstedt, udfærdiges nyt andelsbevis for den samlede lejlighed af bestyrelsen. 6. EJENDOMMEN 6.1. Navneskilte Navneskiltet på hoveddøren tilhører foreningen. Kontakt venligst bestyrelsen for ændring af navn på hoveddør, dørtelefon og opgangstavle. Det er ikke tilladt at opsætte alternative, hjemmelavede navneskilte. Skilte af denne type vil blive fjernet af bestyrelsen eller viceværten uden varsel Nøgler Til gadedøre, køkkendøre, cykelkælder, fællesgårdens storskraldsrum, porte og gårdtoiletterne ved nr. 110 og 86 benyttes ejendommens fællesnøgle.

19 18 Til lejlighed og til kælderrum benyttes privat nøgle. Det samme vil gælde postkasserne, der opsættes i opgangene i Nøgler til gadedøren kan rekvireres hos viceværten, men udgiften herfor afholdes af andelshaveren Dørtelefonanlæg Ved gadedørene er der anbragt dørtelefonanlæg, og der er monteret en elektrisk lås på gadedørene. Fra hver lejlighed kan dørlåsen aktiveres ved hjælp af fastnettelefonen. I alle lejligheder er der installeret en stikdåse med telefon- og internetstik, som er ét og samme stik. Stikdåsen kan være placeret i et af værelserne eller ude i entréen, dette veksler mellem lejlighederne. For de andelshavere, der ikke har ønsket at være tilmeldt Telelets fastnettelefonanlæg, gælder, at gadedøren kan åbnes ved hjælp af telefonen, der er opsat i entréen i lejligheden. Gadedøren aktiveres ved at taste 7 på telefonen. Hvis du ønsker at opsige dit fastnetabonnement, skal du kontakte Telelet for opsigelsen og derefter bestyrelsen for at få udleveret en dørtelefon, som skal opsættes i lejlighedens entré. Det er muligt at indtale en besked på telefonsvareren, som afspilles på gaden, hvis nogen ringer på, mens du ikke er hjemme. Det er ligeledes muligt at lægge besked på telefonsvareren fra gaden af. Når telefonsvareren er aktiveret, skal der tastes *2 og derefter 0000# for at aflytte den, hvis du ikke har skiftet koden til telefonsvareren. Hvis der presses på gadedøren, kan det hindre dørlåsen i at åbne. Derfor skal du først forsøge at åbne døren, når låsen giver lyd fra sig. Ved problemer med låsen på gadedøren bedes du straks kontakte viceværten. Ved fejlmelding af dørtelefonanlægget skal viceværten kontaktes. Kig under punkt 5.7. om fastnettelefoni for brugsvejledning til telefonsvareren Opgangene Andelshaverne vælger efter eget ønske og egen regning dørmåtte og brevsprække. Fra slutningen af 2009 vil der dog være opsat postkasseanlæg i opgangene, hvilket gør, brevsprækkerne ikke længere vil blive benyttet. Håndtagene på hoved- og køkkendørene tilhører foreningen. Det er tanken så vidt muligt at bevare det oprindelige interiør i opgangene, og derfor må håndtagene ikke udskiftes uden bestyrelsens godkendelse. Det er bestyrelsens intention, at der skal opsættes røgalarmer i kælderarealet og i trappeopgangene. I forbindelse med vedligeholdelse af de fremtidige røgalarmer bedes andels-

20 19 haverne kontakte viceværten, hvis en defekt røgalarm opdages i opgangene eller i kælderetagen. Andelshaveren har pligt til at fjerne de gratisaviser og reklamer foran egen indgangsdør, som avisbudene eventuelt måtte smide på dørmåtten. Det er muligt at afmelde leveringen af gratisaviserne på avisernes hjemmesider, hvor der også forefindes telefonnumre, hvis du ønsker at klage over budenes levering af aviserne. På posthuset er det muligt at få udleveret et klistermærke med nej tak til reklamer, hvis du skulle ønske dette. Der findes ligeledes mærkater med nej tak til gratisaviser, som det er tilladt at sætte på dørene. Ud over ovennævnte mærkater er det ikke tilladt at udsmykke eller bemale dørene i opgangene. Udvendig rengøring af hoveddør og køkkendør foretages af andelshaveren. Skader og misligholdelse af dørene kan medføre reparation for andelshaverens regning Postkasseanlæg i opgangene Ultimo 2009 vil der efter gældende lovgivning være opsæt postkasseanlæg i alle opgange. Alle andelshavere får tildelt én postkasse. Udøv ikke hærværk mod postkasserne, de skal holde i mange år. Hærværk vil blive repareret for andelshaverens regning med mindre det kan bevises, at hærværket er udført at udefrakommende. Ved opsætningen af postkasseanlæg vil beboerne hver især få udleveret nøgler til deres egen postkasse. Smides nøglerne efterfølgende væk, er det andelshaverens eget ansvar at kontakte en låsesmed for at få låsen skiftet. Ved salg har andelshaverne pligt til at aflevere postkassenøglerne til den nye andelshaver Kælderrum Til hver andel medfølger brugsret til et kælderrum. Bolignummeret er angivet på kælderrummets dør. Aflåsning skal foretages af andelshaveren. Foreningen har ikke nøgler til kælderrummene. Lyskontakten til belysning af kældergangen må ikke fastholdes indtrykket, da dette ødelægger kontakten. Der må ej heller trækkes strøm fra lampefatninger i gangen ind i andelshavernes kælderrum og derinde opsættes alternative lamper. Ved ovennævnte situationer vil ledning og lampe øjeblikkeligt blive fjernet af bestyrelsen eller viceværten, og anslået forbrug vil blive opkrævet hos andelshaver. Der er ingen loftsrum (pulterrum) eller tørreloft i ejendommen. Det er ikke tilladt at hensætte genstande i kældergangene. Bestyrelsen og viceværten forbeholder sig ret til at fjerne hensatte genstande i kældergangene uden varsel. Såfremt ydervægge i kælderrummene eller lign. trænger til renovering, f.eks. pga. afskalning af puds fra udtræk af fugt i væggene, har andelshaver pligt til at orientere bestyrelsen om dette, så reparationerne kan udføres hurtigst muligt. Overholder andels-

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø ) / g a t A 2 - v.,( Husorden Andelsboligforeningen "Svanenwilebo" HUSORDEN Velkommen i Svanemøllebo. At være andelshaver medfører, at man både har

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Denne lille folder giver gode råd og tips til dig, som er ny tilflyttet. Du er meget velkommen til at søge yderligere information på vores hjemmeside

Denne lille folder giver gode råd og tips til dig, som er ny tilflyttet. Du er meget velkommen til at søge yderligere information på vores hjemmeside Råd og vejledning August 2012, 3. udgave Først og fremmest: Velkommen som beboer i andelsboligforeningen Jagtvej 167-Teglværksgade 2-12. Vores bygning er over 100 år gammel og rummer ca. 125 beboere. Denne

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Andelsboligforeningen Amagerbro Husorden

Andelsboligforeningen Amagerbro Husorden ndelsboligforeningen magerbro Husorden Holmbladsvænge 1, st. tv. 2300 København S amagerbro@webspeed.dk www.ab-amagerbro.net Indholdsfortegnelse Side 2 Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 ffald

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Husorden for Frederiksholm Karré 3

Husorden for Frederiksholm Karré 3 1 Husorden for Frederiksholm Karré 3 Frederiksholm Karré 3 er et minisamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Som udgangspunkt burde der derfor ikke stå andet

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6)

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Hensigt: Promenadebyen er et af de mest spændende byggerier i Odense, og med denne husorden vil vi gerne være med

Læs mere