Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015"

Transkript

1 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015

2 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet 2015 Foto: Annette Andersen Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Formål med ordningen Tidslinje med vigtige datoer og frister Overblik over vejledningen Hvem kan søge tilskud? Hvad giver vi tilskud til? Støtteberettigede arealer Ikke-støtteberettigede arealer Tilskuddets størrelse Betingelser for tilskuddet Plantedække Bestemmelser i den tinglyste servitut for vådområdet GLM-landskabselementer fortidsminder og søer Grundbetaling Information om tilsagn til offentlighed Dispensationer Generelle betingelser Sådan søger du Ansøgningsfristen er 31. august Krav til ansøgningen Kombination med andre ordninger Grundbetaling Pleje af græs- og naturarealer Kontrol Kontrol i forhold til markblokke Administrativ kontrol Kontrol på stedet Nedsættelse af støtten (dvs. sanktion) Arealafvigelser... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Overtrædelse af tilsagnsbetingelser Beregning af sanktionen Gentagelse af overtrædelse Suspension Udbetaling Ekspropriation Bortfald af tilsagn Producentskifte/ophør af tilsagn

4 15.1. Overdragelse med producentskifte af tilsagn Overdragelse uden producentskifte af tilsagn Du kan indtræde i en andens ansøgning om nyt tilsagn Omdannelse Revisionsklausul Oplysningspligt Force Majeure Indsamling og offentliggørelse af data Klagemuligheder Retsgrundlag

5 1. Velkommen Denne vejledning beskriver de betingelser, som forventes at komme til at gælde for tilsagn meddelt efter den kommende bekendtgørelse fra 2015 om ordningen Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder ( herfra omtalt som 20-årig Fastholdelse ). Den nye bekendtgørelse for 2015 er ikke udstedt endnu. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i den endelige vejledning, som blive udgivet, når bekendtgørelsen er vedtaget. Du får et tilsagn om tilskud i 20 år (ordet tilsagn betyder lovning på noget), og du skal overholde betingelserne for ordningen i alle 20 år. De vigtigste betingelser er, at arealerne skal henligge som græs- eller naturareal, og at betingelserne i den tinglyste servitut overholdes. Du skal søge om tilsagn på et særligt papirskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Du kan også få skemaet tilsendt ved at henvende dig til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgningsfristen er normalt den 31. august i det kalenderår, hvor projektet færdiggøres. Ansøgningsrunden for 2015 bliver dog forsinket, da den afventer udstedelse af bekendtgørelsen. Det forventes, at ansøgningsrunden vil løbe fra primo november 2015 til 1. februar Derudover skal du hvert år søge udbetaling af tilskuddet via Fællesskemaet. Du kan læse mere om, hvordan du søger i kapitel 9. Du kan også læse om ordningen 20-årig Fastholdelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside ( Hvis der sker ændringer i ordningen, bliver det annonceret på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside samt i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene her: Formål med ordningen Ordningen bidrager til at forbedre vandmiljø, natur og klima ved at mindske udledning af kvælstof, fosfor og drivhusgasser. Et vådområde formindsker de mængder kvælstof og fosfor, der kan belaste vandmiljøet, mens et lavbundsområde forhindrer kuldioxid og methan i at slippe ud i atmosfæren, og et projekt om naturlige vandstandsforhold kan forbedre naturtilstanden ved at skabe bedre forhold for dyr og planter. Derved er projekterne med til at sikre, at Danmark opfylder Natura-2000 direktiverne, Vandrammedirektivet og EU s klimapolitik Tidslinje med vigtige datoer og frister Du kan få et overblik over vigtige tidspunkter og frister i ordningen 20-årig Fastholdelse i tabellen nedenfor: Primo november Forventet start på ansøgningsperiode februar 2016 Forventet frist for indsendelse af ansøgningsskema 1. september 2015 Tilsagnet starter 21. april 2016 Frist for indsendelse af Fællesskema, hvor du anmoder om udbetaling 1. maj 2016 Frist for etablering af nyt plantedække November 2016 Udbetaling starter 4

6 1.3. Overblik over vejledningen Her er et kort overblik over vejledningens indhold, så du kan se, hvad der står i de enkelte kapitler. Vi anbefaler dog, at du læser hele vejledningen, så du er klar over, hvilke betingelser du skal opfylde. Kapitel 2, 3, 4 og 5 handler om, hvem der kan søge tilskud, og på hvilke arealer du kan søge om tilskud. I kapitel 6 kan du læse om tilskuddets størrelse. I kapitel 7 og 8 kan du læse mere om hvilke betingelser, der gælder for arealet, hvis du får tilsagn. I kapitel 9 kan du læse om krav og frister til selve ansøgningen. I kapitel 10 kan du se, hvilke andre støtteordninger du kan søge samtidig med, at du har tilsagnet om 20-årig Fastholdelse. Kapitel handler om generelle ting når du har miljøtilsagn, fx kontrol, udbetaling og oplysningspligt. 2. Hvem kan søge tilskud? Du skal som ejer eller forpagter drive et areal i et projektområde. Både enkeltpersoner og offentlige og private virksomheder, så som I/S, A/S, ApS og a.m.b.a, kan søge. I forbindelse med Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold kan offentlige institutioner eller virksomheder og kommunale fællesskaber dog ikke søge tilskud til 20-årig Fastholdelse, ligesom forpagtere af de offentlige arealer heller ikke kan søge tilskud. Der kan ikke søges 20-årig Fastholdelse på arealer, som er opkøbt af staten og videresolgt med servitut i forbindelse med projekterne, da disse er kompenseret gennem jordprisen. 3. Hvad giver vi tilskud til? Tilskuddet udgør kompensation for, at arealerne pålægges tinglyst servitut, og at du skal fastholde den ændrede tilstand på arealerne. Tilsagnsperioden er 20-årig. Perioden starter den 1. september 2015 og slutter den 31. august Du kan kun få udbetalt hele tilskuddet, hvis du overholder tilsagnsbetingelserne i alle tilsagnsår, og hvert år indsender udbetalingsanmodning i Fællesskemaet. 4. Støtteberettigede arealer Vi giver tilskud til arealer, der indgår i følgende projekter: 74. Kommunale fosforvådområder 75. Kommunale kvælstofvådområder 76. Statslige kvælstofvådområder 77. Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 78. Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde. 5

7 I projektet skal der være afsat midler til 20-årig Fastholdelse, for at du kan få tilsagn. Dine arealer skal bl.a. overholde følgende betingelser for at opnå tilsagn: Arealerne skal ligge inden for grænsen for projektområdet. Projektet skal gennemføres. Alle ejendomme med arealer inden for projektområdet skal have tinglyst servitut. Arealet må ikke være tilplantet med skov ved tilsagnsperiodens begyndelse. Vanddækkede arealer og søer skal være opstået som følge af projektet eller et tidligere MVJ-tilsagn. Du skal følge fysisk skel, kronekanter og markgrænser ved indtegning, ikke matrikulære grænser, som vist på figur 1. Læs mere om reglerne for tilskudsberettiget plantedække i afsnit 7.1. Figur 1, billeder fra Internet Markkort. Begge indtegninger ligger indenfor projektgrænsen (lyseblå), men i billedet til venstre følger indtegningen den sorte matrikel grænse. Billede til højre viser korrekt indtegning, hvor indtegningen følger fysisk skel. 5. Ikke-støtteberettigede arealer Vi giver ikke tilsagn til: arealer med skov arealer med fredskovspligt, bortset fra lovligt ubevoksede fredskovspligtige arealer arealer med en tilskudsordning til skovbrug arealer med andre vådområde tilsagn eller servitutter arealer, hvor der i forvejen gælder en forpligtigelse til udtagning af produktion i medfør af anden lovgivning, aftale eller servitut arealer, hvor der er forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning inden for 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg arealer i 9 meter randzone 1 1 Der er mulighed for at søge dispensation fra Randzoneloven, se afsnit

8 6. Tilskuddets størrelse Når du søger om tilsagn, afhænger din tilskudssats af, hvordan arealet er anmeldt i referenceåret Hvis arealet i 2014 var omfattet af et miljø- eller økologitilsagn, er referenceåret året inden tilsagnets start: 1 Arealets status i referenceåret: Under tilskudsordningen Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), der har resulteret i ændret afvanding Alm. omdrift, fx kornafgrøder eller flerårige afgrøder: Tilskudssats kr./ha/år kr. 2 Frugt/bær produktion Planteskole på friland Stævningsskov Pyntegrønt, juletræer eller energiskov i kort omdrift kr. 3 Udyrket areal, men var i mindst et af årene i alm. omdrift Under MVJ ordning Udtagning af agerjord Under andre miljø- eller økologitilsagn i en ubrudt række, og hvor arealet før tilsagnet: var anvendt som 2, eller var udtaget med hektarstøtte eller enkeltbetaling kr. 4 Permanent græs, eller udyrket areal, dvs. græs i mere end 5 år kr. 5 Ingen af de ovenstående, naturareal: 300 kr. Hvis du har anmeldt marken retmæssigt i Fællesskemaet i referenceåret, behøver vi ikke yderligere dokumentation. Ellers skal du indsende fyldestgørende dokumentation for tidligere anvendelse. 7. Betingelser for tilskuddet Du skal overholde betingelserne herunder for at opfylde dit tilsagn. Nedenfor kan du læse nærmere om betingelserne for tilsagn om 20-årig Fastholdelse Plantedække Det skal være græs- eller naturarealer i alle 20 år. Udgangspunktet er, at ikke vanddækkede arealer skal være egnet til afgræsning eller slæt. Derfor accepteres græs, lyng og lignende, men ikke skov eller krat. Småbiotoper såsom grupper af træer, buskads og læhegn på under 0,5 ha er dog undtaget fra reglen om plantedække. Småbiotoper er områder uden for omdrift med et flerårigt og relativt stabilt samfund af dyr og planter. (Kilde: Naturstyrelsen) 7

9 Hvis plantedækket ikke er egnet til afgræsning eller slæt ved tilsagnets begyndelse, skal der etableres græs senest 1. maj i første tilsagnsår. Hvis du søger tilsagn med start 1. september 2015, skal plantedækket altså være etableret senest 1. maj Der er i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra denne frist. Når du udlægger græs, må der max. være 25 % kvælstoffikserende planter (fx kløver) i frøblandingen. Plantedækket skal fastholdes i alle 20 år, så du må ikke lave jordbearbejdning, så som pløjning, fræsning eller harvning. Trampestier med offentlig adgang og dyreveksler er tilladt. De fleste nye planter, der kommer naturligt i løbet af tilsagnsperioden, må gerne blive der, men dette gælder ikke træer og buske. Du har pligt til at rydde arealet for træer og buske, der er ældre end 5 år. Hvis arealer i projektområdet bliver så våde, at det ikke er muligt at køre med almindelige maskiner, er du dog undtaget fra rydningspligten på disse arealer Bestemmelser i den tinglyste servitut for projektområdet Du skal overholde bestemmelserne i servitutten, hvoraf nogle fremgår nedenfor. Du skal være opmærksom på, at der kan gælde flere betingelser end dem, som du kan læse om her. I så fald vil det fremgå af din servitut. Gødskning Du må ikke gøde tilsagnsarealerne. Den gødning, der efterlades på arealet af græssende husdyr, er dog tilladt. Brug af plantebeskyttelsesmidler Du må ikke bruge plantebeskyttelsesmidler på tilsagnsarealet. Hvis du i særlige tilfælde har behov for at bekæmpe kæmpebjørneklo eller andre giftige og aggressive ukrudtsarter med plantebeskyttelsesmidler, skal du søge om dispensation, før du foretager dig noget. Se i øvrigt afsnit 7.6. Jordforbedringsmidler Du må ikke bruge jordforbedringsmidler, herunder kalk. Tilskudsfodring Du må ikke tilskudsfodre på arealerne. Undtagelsen er mineraler, som ikke regnes for tilskudsfoder. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette forbud. Erosion Aktiviteter nær vandløb og søer må ikke medføre jorderosion. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette, fx ved drikkesteder for græssende dyr GLM-landskabselementer fortidsminder og søer Fortidsminder og søer mellem 100 og m², som er beliggende på et omdriftsareal, er beskyttet under reglerne for God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM). De betegnes som henholdsvis GLM-fortidsminder samt GLM-søer. 2 Jf. 5 i bekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009 af lov om drift af landbrugsjorder. 8

10 GLM-landskabselementerne indgår som en del af tilsagnsarealet, og du kan få tilskud til dem, hvis de ligger i et tidligere omdriftsareal. For GLM-fortidsminder gælder Museumslovens regler om, at du ikke må ændre på tilstanden af det fredede fortidsminde. Vær opmærksom på, at Naturbeskyttelseslovens 3 gælder for nogle GLM-søer, så tilstanden for søen ikke må ændres. Der er ingen krav til plantesammensætning eller pleje af GLM-landskabselementer. Du skal ikke indtegne GLM-landskabselementer som selvstændige marker. Landskabselementer anmeldes med samme afgrødekode som den mark, de indgår i. På Internet Markkort (IMK) finder du de registrerede GLM-søer og -vandhuller og GLMfortidsminder, som du kan få tilskud til. Hvis du har et areal, som du mener, er et GLMlandskabselement, skal du indsende et forslag til ændring af markblokken. Du kan læse mere om GLM-landskabselementer i Vejledning om Direkte Arealstøtte 2015 Grundbetaling Hvis du søger grundbetaling, er der et årligt aktivitetskrav om slåning eller afgræsning. Læs mere om grundbetaling i afsnit Information om tilsagn til offentlighed Ansøger skal informere om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Information på din erhvervsmæssige hjemmeside Hvis din bedrift har en erhvervsmæssig hjemmeside, og der er en sammenhæng mellem den støtte, du modtager og den information, som du giver på hjemmesiden, skal du angive webadressen i rubrik A i ansøgningsskemaet. Hvis hjemmesiden ikke har et kommercielt formål, eller hvis der ikke er en sammenhæng mellem tilskud til fastholdelse og hjemmesiden, skal du ikke angive webadressen. Du skal på din erhvervsmæssige hjemmeside indsætte følgende: En kort beskrivelse af formålet og resultatet af tilskuddet EU s logo teksten:»den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«. Informationen skal ligge på hjemmesiden fra så tidligt som muligt efter tilsagnsperiodens begyndelse den 1. september og informationen skal ligge på hjemmesiden indtil tilsagnsperioden slutter den 31. august 20 år senere. Informationen skal dog kun opretholdes så længe hjemmesiden opretholdes. Under ordningen 20-årig Fastholdelse kunne du for eksempel skrive: Bedriften har modtaget tilskud til Fastholdelse af vådområder. Formålet med tilskuddet er at forbedre vandmiljøet og naturen og reducere den negative påvirkning af klimaet. Tilskuddet har medført, at vådgøringen af arealerne fastholdes og medvirker til, at fosfor- og kvælstofbelastningen reduceres. 9

11 På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside finder du en skabelon til den tekst og logo, som du kan sætte ind på din hjemmeside. Krav om opsætning af plakat på din bedrift Hvis du i 2015 får tilsagn om 20-årig Fastholdelse, og du over en tilsagnsperioden på 20 år får udbetalt mere end Euro i samlet tilskud (ca kr. svarende til kr. pr. år), skal du på din bedrift opsætte en plakat. Denne skiltning skal opretholdes de 20 år tilsagnet løber. Tekst på plakaten: Informationen skal fylde mindst 25 procent af plakaten, og den skal som minimum bestå af: Logo og navnetræk for Miljø- og Fødevareministeriet Logo og navnetræk for Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne. Teksten: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. En oplysning om, at Europa og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af tilskuddet. Beskrivelse af tilskudsordningen: 20-årig Fastholdelse Krav til plakaten: Bestandigt materiale (evt. lamineret, men pap/papir er tilstrækkeligt) Minimum A3 størrelse Plakaten skal placeres klart og synligt for offentligheden fx ved indgangen til en af bedriftens bygninger Plakaten skal opretholdes i hele tilsagnsperioden. Hvis du på din bedrift modtager tilsagn under flere ordninger under Landdistriktsprogrammet, kan du anføre disse ordninger på den samme plakat. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside finder du yderligere oplysninger og en skabelon til plakat, som du kan bruge: Link Dispensationer Du skal altid søge om dispensation, hvis du ikke mener, at du er i stand til at overholde betingelserne i tilsagnet. Du kan fx søge dispensation, hvis du har behov for bryde plantedækket, bekæmpe kæmpebjørneklo eller tilskudsfodre. Hvis du er i tvivl, om du skal have en dispensation, så er du meget velkommen til at kontakte os. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig, gerne på til: Du skal begrunde, hvorfor du har brug for dispensation, hvor lang tid du mener, den skal gælde, og andre relevante oplysninger. Du kan dog søge om dispensation for randzoner i projektområdet i forbindelse med, at du søger 20-årigt tilsagn om tilskud til Fastholdelse. I ansøgningsskemaet skal du sætte kryds i rubrik D Ansøgning om dispensation fra kravet om 9 meter randzone. 10

12 8. Generelle betingelser Tinglysning Tinglysning skal ske for alle ejendomme, der har arealer i projektområdet. Det er normalt projektejer, der tinglyser servitutten. Ejer eller forpagter Du skal drive tilsagnsarealerne som ejer eller forpagter i hele tilsagnsperioden for at modtage og opretholde et tilsagn. Hvis du ikke længere driver arealerne, skal du enten: Producentskifte tilsagnet til den nye ejer eller forpagter af arealerne (se afsnit 15), eller Meddele NaturErhvervstyrelsen, at tilsagnet skal bortfalde pga. salg, bortforpagtning eller ophør af forpagtning af tilsagnsarealet. Årlig betalingsanmodning Hvert år skal du indsende Fællesskemaet og anmelde dit tilsagnsareal, ved at: ansøge om udbetaling af tilskud i Fællesskemaet, og indtegne dine tilsagnsarealer i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK). I Fællesskema anmoder du via Tast selv-service om udbetaling af tilskud og erklærer samtidig, at du overholder alle betingelser. Fællesskemaet er normalt tilgængeligt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside fra 1. februar og skal indsendes senest 21. april. Ansøgningsfristen kan ændres fra år til år. Hvis du ikke indsender i tide, mister du dele af eller hele årets udbetaling, og i værste tilfælde bortfalder dit tilsagn med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. OBS: Fristen for indsendelse af Fællesskema kan ændres fra år til år. Gå derfor i gang med ansøgningen i god tid, og tjek altid fristen på naturerhverv.dk. Når du får et tilsagn i 2015, skal du første gang anmode om udbetaling i Fællesskema Du skal udfylde siden Udbetaling af tilskud Miljø- og økologitilsagn i Fælleskemaet, når du søger om udbetaling af tilskud. Se mere på: Selvom du i et år ikke ønsker udbetaling af tilskud, skal du stadig indsende dit Fællesskema for at bekræfte, at du overholder betingelserne i tilsagnet. Skatte-, moms- og driftsregnskaber. Disse regnskaber skal kunne fremvises i tilfælde af kontrol, så derfor skal du opbevare dem i 5 år. 11

13 9. Sådan søger du 9.1. Ansøgningsfristen forventes at blive 1. februar 2016 NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ansøgningsfristen. Du skal normalt søge tilsagn i det år, projektet bliver etableret. Tilsagnet får så start den 1. september i ansøgningsåret. Plantedækket skal være etableret senest 1. maj året efter. I 2015 bliver ansøgningsperioden udsat, og forventes at blive fra primo november 2015 til 1. februar Tilsagnet vil dog stadig få start den 1. september 2015, så det er vigtigt, at du overholder betingelserne for tilsagn fra denne dato. Plantedækket skal være etableret senest 1. maj Du kan sende ansøgningen på til Du kan også sende ansøgningen til: NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Pionér Allé Tønder 9.2. Krav til ansøgningen Du skal bruge et særligt papir ansøgningsskema, et markkort og evt. dokumentation for tidligere anvendelse. Ansøgningsskemaet finder du på eller ved at skrive til Markkortet kan indtegnes elektronisk i IMK eller du kan indsende et papirkort. Størrelsen på kortet skal være mellem 1: og 1:500, og din indtegning skal ligge 100 % indenfor projektgrænsen. På markkortet skal samtlige marker være indtegnet og identificeret med de samme marknumre, som du har brugt i ansøgningen. Dokumentation for tidligere brug er kun nødvendig, hvis markernes anvendelse ikke fremgår korrekt af Fællesskemaet for årene Kombination med andre ordninger Når du søger om tilskud til fastholdelse kan du samtidig søge om tilskud under grundbetalingsordningen og/eller søge tilsagn om tilskud til pleje af græs- og natur arealer. Hvis du vælger at gøre dette, skal du overholde betingelserne på disse ordninger. Du kan se hvordan andre ordninger kan kombineres i forenelighedstabellen i bilag Grundbetaling Grundbetalingen er en 1-årig støtte. Denne kan du søge, hvis du kan overholde det årlige aktivitetskrav (dvs. afgræsning eller slæt) og arealerne kan fremstå med lavt plantedække 15. september. Hvis dine arealer er for våde til, at du kan overholde kravene, kan du stadig modtage grundbetaling under art. 32 (tidligere art. 34), hvis du retmæssigt har fået udbetalt tilskuddet Enkeltbetaling i 2008, og hvis det projekt, der bliver gennemført på dine arealer, medvirker til implementeringen af Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet eller Fuglebeskyttel- 12

14 sesdirektivet. Hvis du søger grundbetaling under art. 32, skal du hvert år i Fællesskemaet sætte kryds i Under art. 32 på markplanen. Du skal dog være opmærksom på, at det er en forudsætning for at modtage grundbetaling for arealer omfattet af art. 32, at du er aktiv landbruger. Se Vejledning om direkte arealstøtte Miljøfokusområder (MFO) Når du søger grundbetaling, afhænger en del af dit tilskud af om du kan leve op til de grønne krav. Et af disse krav er reglen om mindst 5 % miljøfokusområder (MFO), hvis du har mere end 15 ha i omdrift. Afhængig af arealets tidligere anvendelse kan arealer med 20-årig fastholdelse måske tælle med som MFO. Det er fx muligt at anmelde arealer som MFO-brak, hvis de i året forud retmæssigt var anmeldt som et omdriftsareal, men ikke hvis det var permanent græs eller natur. Arealer, der i 2015 korrekt anmeldes som omdriftsarealer, kan derfor anmeldes som MFO-brak i 2016, selv om de fra 1. september 2015 bliver omfattet af 20-årig fastholdelse. Læs mere på hjemmesiden. De våde arealer, som du søger grundbetaling til under art. 32, regnes dog ikke længere som omdriftsarealer Pleje af græs- og naturarealer Pleje af græs- og naturarealer er en femårig ordning hvor du kan søge tilsagn om tilskud, hvis du kan opfylde en række betingelser. Her skal du i en femårig periode pleje arealet med afgræsning eller slæt. Læs mere i Vejledning om Pleje af græs- og naturarealer. 11. Kontrol Hvert år kontrollerer NaturErhvervstyrelsen alle modtagne Fællesskemaer administrativt. Derudover udvælger NaturErhvervstyrelsen et antal ansøgninger, som vi kontrollerer enten ud fra telemåling eller ved kontrol på stedet, dvs. din bedrift. Formålet med disse kontroller er at sikre, at reglerne for udbetaling af støtte bliver overholdt. Kontrol sker på grundlag af din indsendte udbetalingsanmodning i Fællesskemaet, din indtegning i Internet Markkort og markblokregistret. Din indtegning af tilsagnsarealerne i Internet Markort bliver kontrolleret i forhold til de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen har registreret om dit tilsagn i tilsagnslaget. Høringsbreve I forbindelse med kontrol af Fællesskemaer sender NaturErhvervstyrelsen hvert år mange høringsbreve til ansøgere vedrørende forskellige fejl i ansøgningerne. Nogle af disse breve sendes automatisk, når vores IT-system opdager uregelmæssigheder, der kan have betydning for beregningen af dit tilskud. 13

15 Brevene kan ikke helt undgås, da der altid vil være utilsigtede uregelmæssigheder eller uenighed vedrørende støtteberettigelse, rådighed eller markblokgrænser, der kan påvirke den endelige afgørelse. Det er et forvaltningsretligt krav, at vi skal høre dig om sådanne forhold 3 Som ansøger kan du i høj grad selv være med til at undgå, at du får fejl i din ansøgning ved at sikre, at din ansøgning er så korrekt som mulig. Du bør bl.a. være opmærksom på: ikke at søge støtte til ikke-støtteberettigede arealer, at indtegne alle dine marker præcist, at lave tidlige og præcise ændringsforslag til markblokke, der er forkerte, at indtegne dine marker korrekt i forhold til dit tilsagn Kontrol i forhold til markblokke Fra 2015 vil det areal, du indtegner, være det areal, som du søger støtte til, og som fremgår af din markplan. Det er derfor vigtigt, at du indtegner dit tilsagnsareal nøjagtigt. Det er kun arealer inden for markblokkene, som er støtteberettigede. Dette betyder, at arealer, som ligger uden for markblok, ikke bliver medregnet til det støtteberettigede areal. Hvis du mener, at markblokgrænsen er forkert, skal du indsende et ændringsforslag via IMK og indtegne det areal, som du mener, er støtteberettiget, i en selvstændig mark med markbloknummer Hvis du ikke gør det, vil du ikke kunne få tilsagn eller udbetaling til den del, der ligger uden for markblok. 4 Læs mere om indtegning i Vejledning om direkte arealstøtte Bemærk, at du ved ansøgningsfristen skal have rådighed over de arealer, du søger tilskud til, for at kunne få udbetalt tilskud Administrativ kontrol Den administrative kontrol omfatter alle ansøgninger. 5 Vi kontrollerer bl.a., om flere ansøgere har indtegnet det samme areal. Hvis vi er usikre på, om tilskudsbetingelserne er overholdt på et areal, modtager du et brev, hvor du skal redegøre for arealets beskaffenhed. Det kan for eksempel dreje sig om, hvorvidt arealet reelt bruges til afgræsning. Læs mere om den administrative kontrol i Vejledning om direkte arealstøtte Kontrol på stedet Kontrollen på stedet består af en telemåling og måske derefter en opfølgende kontrol på stedet, dvs. din bedrift. Telemåling er opmåling på baggrund af aktuelle satellitfotos, hvor fx arealets størrelse opmåles. Læs mere om telemålingskontrol i Vejledning om direkte arealstøtte Jf. 19, stk. 1, i Forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014). 4 Jf. 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 16. december 2014 om markblok og elektronisk Fællesskema. 5 Artikel 28 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 809/

16 Ved den opfølgende kontrol på din bedrift bliver det kontrolleret, om du har overholdt betingelserne for udbetaling af tilskud. Den opfølgende kontrol/kontrolbesøg foretages uanmeldt eller med et kort varsel på højst 48 timer 6. Du har med din ansøgning accepteret, at vi udfører kontrol på bedriften. Hvis din bedrift udtages til et kontrolbesøg, har du pligt til at medvirke til, at kontrollen kan gennemføres 7. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig, sender vi dig et brev, hvori vi oplyser dig om, at vi gennemfører kontrol senest 48 timer efter, at du har modtaget brevet. Kontrollen af dine marker bliver gennemført på dette tidspunkt også selv om du ikke har mulighed for at være til stede. Hvis du ikke selv har mulighed for at medvirke til, at kontrolbesøget kan gennemføres, kan du finde en stedfortræder. Det gælder også, hvis du ikke opholder dig på bedriften i en længere periode. Kan vi ikke gennemføre en kontrol på grund af forhold, som du er årsag til, vil vi afvise din ansøgning om tilskud. I en sådan situation vil du miste dit tilsagn, og vi vil derudover kræve, at du tilbagebetaler tidligere udbetalt tilskud. 8 Der er krav om, at du skal opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber i mindst 5 år fra seneste tilskudsudbetaling. Hvis der er tilskudsbetingelser, som vi ikke har kunnet kontrollere, fordi vi ikke har kunnet komme i kontakt med dig, betragtes disse betingelser som overtrådt. Efter kontrollen vil du modtage et brev med kontrolresultaterne, herunder opmålingsresultaterne. Hvis kontrollen giver anledning til bemærkninger, vil du sammen med kontrolresultatet modtage en skriftlig høring. Her får du mulighed for at kommentere kontrolresultatet. Kontrolløren vil ikke besvare dine evt. kommentarer til kontrollen, men sender dem sammen med sine egne bemærkninger til den videre sagsbehandling, hvor der tages stilling til bemærkningerne, inden der træffes afgørelse. Hvis vi ikke hører fra dig, træffer vi afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Konsekvensen ved overtrædelse af betingelserne i ordningen kan være, at du skal tilbagebetale tidligere udbetalt tilskud (dog max 5 års tilskud) Sanktion Hvis vi ved kontrollen konstaterer, at du har overtrådt tilsagnsbetingelserne, eller vi opmåler et areal, der er mindre end tilsagnsarealet eller det anmeldte areal, kan det medføre, at vi trækker en større eller mindre del af årets udbetaling. I nogle tilfælde kan overtrædelsen være af en sådan karakter, at du mister dit tilsagn, og du skal tilbagebetale tidligere års udbetaling. I bilag 1 kan du se en vejledende oversigt over, hvordan vi sanktionerer de enkelte overtrædelser. Sanktionsprocenten afhænger af en konkret vurdering i den enkelte sag. Udbetaling af tilskudsbeløb sker efter endt sagsbehandling. Du vil modtage et afgørelsesbrev, hvis vi nedsætter tilskuddet, fordi betingelserne ikke er overholdt. Du kan klage over afgørelsen. Afgørelsesbrevet indeholder en klagevejledning (se kapitel 14.12). 6 Jf. artikel 25 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/ Jf. artikel art. 59, stk. 7 i Rådets forordning nr. 1306/ Jf. artikel 59, stk. 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/

17 11.5. Overtrædelse af tilsagnsbetingelser Hvis du overtræder tilsagnsbetingelserne i dit tilsagn, kan det medføre, at NaturErhvervstyrelsen nedsætter årets tilskud. Det kan også være så alvorlig en overtrædelse, at tilsagnet bortfalder, og tidligere udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt. Herudover kan du blive udelukket fra at søge støtte i overtrædelsesåret eller efterfølgende år. Der skelnes mellem, om det er overtrædelse af 9 : kriterier for støtteberettigelse, forpligtelser eller andre forpligtelser. Kriterier for støtteberettigelse er grundlæggende betingelser, der er adgangsbetingelser for støtteordningen, men det kan også være kriterier, der skal overholdes i hele tilsagnsperioden. Ved forpligtelser forstås de tilsagnsbetingelser, der kompenseres for i ordningen og ved andre forpligtelser øvrige tilsagnsbetingelser. Hvis ansøger har overtrådt kriterier for støtteberettigelse, afvises ansøgningen om tilsagn eller betalingsanmodningen. Derudover bortfalder tilsagnet, og tidligere udbetalt støtte kræves tilbagebetalt. 10 Hvis det fx ved en kontrol konstateres, at støttemodtager ikke var ejer eller forpagter af et tilsagnsareal ved tilsagnsperiodens begyndelse, vil tilsagnet på dette areal bortfalde, og tidligere udbetalt støtte kræves tilbagebetalt. Ved overtrædelse af forpligtelser/andre forpligtelser bliver overtrædelsen vurderes i forhold til: Alvor alvor, omfang, varighed, samt hyppighed (gentagelse) 11. Spørgsmålet om hvor alvorlig overtrædelsen er, afhænger især af overtrædelsens konsekvenser i forhold til formålet med de forpligtelser/andre forpligtelser, som ikke er opfyldt. Omfang Hvor omfattende overtrædelsen er, afhænger især af hvilken virkning, overtrædelsen har på støtteordningen som helhed. Varighed Om overtrædelsen er varig, afhænger navnlig af hvor længe virkningerne af overtrædelsen gør sig gældende. Det afhænger også af muligheden for at stoppe virkningerne af overtrædelsen med rimelige midler. 9 Jf. art. 63 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 samt artikel 35, stk. 1 og 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/ Jf. artikel 35, stk. 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/ Jf. artikel 35, stk. 2 og 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/

18 Hyppighed (Gentagelse) Om overtrædelsen er hyppig afhænger af, om der er fastslået en lignende overtrædelse tidligere i løbet af de sidste fire år eller i løbet af hele programperioden NaturErhvervstyrelsen ser på, om overtrædelsen er sket for den samme støttemodtager i den samme foranstaltning/støtteordning eller en lignende foranstaltning i programperioden Beregning af sanktionen Når størrelsen af nedsættelsen af årets udbetaling beregnes, bruges to virkemidler: vægtningskategorier sanktionstrappe. De giver mulighed for en differentieret vurdering af overtrædelserne. Det betyder, at mindre overtrædelser med små konsekvenser for støtteordningens formål vurderes mildt, mens grove eller gentagne overtrædelser giver forholdsmæssigt store nedsættelser. Vægtningskategorierne er inddelt i 100 %, 50 %, 25 %, 10 % eller 2 %. Kategorierne fastsættes ud fra alvor og varighed i forhold til påvirkningen på tilskudsordningens målsætning. I bilag 1 kan du se en vejledende oversigt over, hvordan vi vurderer de enkelte overtrædelser. Denne bygger på en faglig vurdering. Vurderingen af en overtrædelse vil altid bero på en konkret bedømmelse i det enkelte tilfælde. Sanktionstrappen giver en proportional stigning af nedsættelsen, så det bliver mere afskrækkende at lave store overtrædelser. Sanktionstrappen virker ved at gange sanktionsprocenten med en faktor, der øges, jo højere sanktionsprocenten er. Sanktionstrappe: Interval for sanktionsprocent Faktor i sanktionstrappen 0 < sanktionsprocent < sanktionsprocent 20 1, < sanktionsprocent 50 1, < sanktionsprocent 100 1,4 100* * Sanktionsprocenten kan aldrig overstige 100. Højeste sanktionsprocent efter trappe Sanktionsprocenten beregnes ud fra forholdet mellem det areal, hvor der er konstateret en overtrædelse, det samlede areal inden for afgrødegruppen og vægtningskategorien Ligningen for sanktionsprocenten ser sådan ud: [overtrædelsens størrelse i ha] x [vægtningskategori] [Samlet areal (indenfor afgrødegruppen)] Beregning af nedsættelse af årets udbetaling sker i trin. 12 Jf. artikel 35, stk. 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/

19 Eksempel 1, overtrædelse på markniveau: Tilskudsmodtager A har et tilsagn på 8 ha, og der er 8 ha i afgrødegruppen. Han har begået en overtrædelse i vægtningskategori 50 % på en mark på 2 ha. Trin 1 (her beregnes sanktionsprocenten): 2 ha x 50 % / 8 ha = 12,5 %. Trin 2 Sanktionsprocenten på 12,5 % lander på andet trin af sanktionstrappen (10 < sanktionsprocent 20), hvor der skal ganges med 1,2. Årets nedsættelse i afgrødegruppen beregnes derfor: 12,5 % x 1,2 = 15 %. Tilskudsmodtager A skal have nedsat årets udbetaling med 15 %. Hvis der er tale om flere overtrædelser inden for en afgrødegruppe, vil hver enkelt overtrædelse indgå i beregningen af nedsættelsen af årets udbetaling, uanset at overtrædelserne helt eller delvist er begået på det samme areal. Hvis der både er konstateret overtrædelser på markniveau og på bedriftsniveau, beregnes sanktionsprocenten først på markniveau, hvorefter den beregnes på bedriftsniveau. Den samlede sanktion beregnes til sidst som summen af sanktionsprocenten på markovertrædelser og summen af sanktionsprocenten på bedriftsovertrædelser. Den samlede sanktionsprocent kan ikke overstige 100 %. Se eksempel 3. Hvis bedømmelsen af overtrædelsen af forpligtelserne eller andre forpligtelser fører til, at overtrædelsen anses for alvorlig, nedsættes udbetalingen med 100 %. Endvidere skal tilskudsmodtager udelukkes fra den samme foranstaltning eller støtteordning i konstateringsåret og det efterfølgende år. Tilskudsmodtagers tilsagn bortfalder, og al tidligere udbetalt tilskud skal tilbagebetales enten inden for samme tilskudsordning eller foranstaltning. 13 Hvis tilskudsmodtager har leveret falsk bevismateriale med henblik på at opnå støtte eller ikke har indsendt de nødvendige oplysninger som følge af forsømmelse, udbetales tilskuddet ikke eller trækkes helt tilbage. Derudover udelukkes tilskudsmodtager fra retten til at deltage i den berørte tilskudsforanstaltning eller tilskudsordning i det kalenderår, hvor den manglende opfyldelse fastslås, samt det efterfølgende kalenderår. 14 Eksempel 2, forskellige overtrædelser på markniveau: Ansøger B har et tilsagn om tilskud på 10 ha, og der er 10 ha i afgrødegruppen. Ved en kontrol opmåles afgrødegruppen (tilsagnet) til 10 ha. Det vil sige, at det fastslåede areal er 10 ha, 13 Jf. artikel 35, stk. 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/ Jf. artikel 35, stk. 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/

20 men 2,5 ha blev underkendt på grund af overtrædelse af tilskudsbetingelserne. 100 % 0,5 ha 0,3 ha 100 % 25 % 0,7 ha 100 % 1 ha På 0,7 ha er betingelserne overtrådt, og denne overtrædelse har en vejledende vægtningskategori på 25 %. På 1,8 ha (0,5 + 0,3 + 1) konstateres 3 overtrædelser, der kan henføres til vægtningskategori 100 %. Overtrædelserne medfører bortfald af tilsagnet på det berørte areal. En konkret bedømmelse af overtrædelserne medfører, at de vejledende vægtningskategorier følges. Den samlede nedsættelse af årets udbetaling i afgrødegruppen beregnes således: Trin 1: Beregning af sanktionsprocenten: 25 % vægtningskategori: 0,7 ha/10 ha x 25 % = 1,7 % 100 % vægtningskategori: 1,8 ha/10 ha x 100 % = 18 % Den samlede sanktionsprocent er 1,7 % + 18 % = 19,7 %. Trin 2: Anvendelse af sanktionstrappen: Den samlede sanktionsprocent på 19,7 % lander i intervallet 10 < sanktionsprocent 20 i sanktionstrappen, så sanktionsprocenten skal ganges med faktor 1,2. Det betyder, at årets udbetaling i denne afgrødegruppe skal nedsættes med 19,7% x 1,2= 23,64 %. Desuden skal tilsagnet på de 1,8 ha bortfalde med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud, og tilsagnet skal nedskrives til 8,2 ha. Eksempel 3, overtrædelser på både mark- og bedriftsniveau: Afgrødegruppen er på 10 ha. Der er ikke gentagne overtrædelser. 1. Overtrædelse 1 på et areal på 1 ha. 2. Overtrædelse 2 på samme areal som overtrædelse Overtrædelse 3 på et areal på 2 ha. 4. Overtrædelse, der ikke knytter sig til arealer (overtrædelse på bedriftsniveau) 19

21 Trin 1: Beregning af sanktionsprocenten: Overtrædelse 1 Vægtningskategori: 25 % Sanktionsprocenten: 25 % x 1/10 = 2,5% Overtrædelse 2 Vægtningskategori: 50 % Sanktionsprocenten: 50 % x 1/10 = 5,0% Overtrædelse 3 Vægtningskategori: 25 % Sanktionsprocenten: 25 % x 2/10 = 5,0% Den samlede sanktionsprocent for overtrædelserne 1, 2 og 3 er 12,5 % Trin 2: Anvendelse af sanktionstrappen: Da den samlede sanktionsprocent er over 10 % men under 20 %, skal den samlede sanktionsprocent ganges med en faktor på 1,2. Den samlede sanktionsprocent efter anvendelse af sanktionstrappen: 12,5 % x 1,2 = 15,0 % Trin 3: Overtrædelse på bedriftsniveau: Overtrædelse 4 Vægtningskategori: 10 % Sanktionsprocenten: 10 % x 10/10 = 10 %. Overtrædelse 4 knytter sig ikke til de enkelte arealer, og arealet med overtrædelse skal fastsættes som størrelsen af afgrødegruppen. Sanktionstrappen skal ikke anvendes på denne type overtrædelse. Vægtningskategorien og sanktionsprocenten bliver dermed den samme. Trin 4: Beregning af den samlede nedsættelse af årets tilskud for afgrødegruppen 15 % + 10 % = 25 % Det betyder, at årets udbetaling i afgrødegruppen skal nedsættes med 25 %. Ingen af overtrædelserne medfører bortfald af tilsagn, så tilsagnshavers tilsagn er stadig på 10 ha. 20

22 11.7. Gentagelse af overtrædelse Efter de nye regler skal der også tages hensyn til, om der er tale om en gentagelse af en overtrædelse af en forpligtelse eller en anden forpligtelse. Ved vurderingen af om der foreligger en gentagelse ser vi i forhold til det tidligere landdistriktsprogram ( ) på, om der inden for de seneste 4 år forud for overtrædelsen er konstateret en lignende overtrædelse hos den samme støttemodtager vedrørende en lignende foranstaltning. Der foreligger en gentagelse, når der er tale om flere lignende overtrædelser konstateret hos samme støttemodtager og vedrørende den samme foranstaltning eller støtteordning inden for programperioden. I ansøgningsåret 2015 kan vi ved vurderingen af gentagelse gå tilbage til overtrædelser konstateret i NaturErhvervstyrelsen kan beslutte, at nedsættelsen skal skærpes ved anvendelse af en særlig sanktionstrappe for gentagelser,der ser således ud: Sanktionstrappe for gentagelser: Interval for sanktionsprocent Faktor sanktionstrappe 0 < sanktionsprocent 10 1, < sanktionsprocent 20 1, < sanktionsprocent 50 1, < sanktionsprocent 100 2,0 100* * Sanktionsprocenten kan aldrig overstige 100. Højeste sanktionsprocent efter trappe Sanktionstrapperne bruges kun på overtrædelser, der knytter sig til de enkelte arealer, og finder derfor ikke anvendelse for bedriftsovertrædelser eller overtrædelser vedrørende tillæg Suspension Som noget nyt indeholder de nye forordningsregler mulighed for, at du i visse tilfælde kan afhjælpe en overtrædelse, således at årets udbetaling ikke reduceres 15. Støtten kan kun suspenderes, hvis overtrædelsen ikke umuliggør den endelige opfyldelse af formålet med støtteordningen, og hvis det forventes, at tilsagnshaver er i stand til at afhjælpe situationen. Det betyder, at du i disse tilfælde har mulighed for at undgå nedsættelse af støtten, såfremt du inden en frist bringer overtrædelsen til ophør. 12. Udbetaling Du skal bede om udbetaling af dit tilskud på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn i Fællesskemaet som du finder på Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. På denne side i Fællesskemaet skal du samtidig erklære, at du har overholdt tilsagnsbetingelserne. Hvis du ikke har overholdt betingelserne, skal du oplyse om det i bemærkningsfeltet i Fællesskemaet og forklare, hvorfor du ikke har overholdt betingelserne. 15 Jf. artikel 36 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/

23 Hvis du har et tilsagn gældende fra 1. september 2015, skal du første gang bede om udbetaling i Fællesskemaet Vær opmærksom på at fristen for indsendelse skifter fra år til år. Du kan enten selv bede om udbetaling via Tast selv-service, eller du kan give fuldmagt til din konsulent. Du skal indtegne dine tilsagnsmarker i Internet Markkort (IMK) i Tast selv-service. I Fællesskemaet skal du udfylde siderne: Forside Bedriftens ejendomme Markplan og grundbetaling Udbetaling af tilskud Miljø- og økologitilsagn Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn (kun hvis du søger om nyt tilsagn) Hvis du ikke indberetter alle dine tilsagnsmarker med tilsagn på siden Markplan og grundbetaling i Fællesskemaet 2015, vil du ikke få udbetalt tilskuddet, og dit tilsagn falder bort. Du kan læse mere om, hvordan du indtegner dine marker og udfylder Fællesskema 2015 i Brugerguide for udbetaling af miljø- og økologitilsagn (link). Forsinket indsendelse af anmodning om udbetaling Hvis du ansøger om udbetaling af tilskud i Fællesskema efter fristen, er der tale om en forsinket anmodning om udbetaling. Dette kan du gøre optil 25 kalenderdage efter den ordinære frist, men det vil medføre en reduktion af årets støtte svarende til 1 % fradrag pr. arbejdsdag. Har NaturErhvervstyrelsen ikke modtaget dit Fællesskema med anmodning om udbetaling senest 25 kalenderdage efter den ordinære frist mister du årets tilskud. Hvornår udbetales tilskuddet? NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang årligt. Udbetalingen sker normalt mellem 1. november og 31. marts efter tilsagnsårets udløb. Udbetalingen kan dog ske senere, fx hvis der har været et kontrolbesøg på bedriften, og sagsbehandlingen af kontrollen ikke er afsluttet. Udbetalingskonto Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, der er registreret som din NemKonto. Du kan indberette og ændre den konto, du ønsker som NemKonto, i dit pengeinstitut (eller netbank) eller på nemkonto.dk. Nyt CVR-nummer Hvis din bedrift får nyt CVR-nummer, skal du huske at få registreret din NemKonto på det nye CVR-nummer. Du skal desuden huske at indsende en erklæring om producentskifte, hvis du får et nyt CVR-nummer, fordi din bedrift har skiftet ejer i forbindelse med oprettelse eller ophør af et selskab Læs mere i kapitel 15 om Producentskifte. 22

24 Oplysninger til SKAT Tilskuddet er skattepligtigt, og NaturErhvervstyrelsen oplyser til SKAT, hvor meget du har fået udbetalt. Loft over tilskud Der er et loft for, hvor stort et samlet tilskud, du årligt kan modtage pr. ha fra ordninger under Landdistriktsprogrammet 16. Grundbetaling indgår derfor ikke i denne beregning. Tilskudsloftet afhænger af, hvilke afgrøder du haft i referenceåret på det enkelte areal. Flerårige specialafgrøder, fx frøplanter, frugt eller bær: 900 euro/ha/år 1-årige afgrøder på arealet, fx korn, raps, roer: 600 euro/ha/år Anden arealanvendelse, fx permanent græs: 450 euro/ha/år 13. Ekspropriation Ekspropriation betyder, at offentlige myndigheder varigt eller for en periode overtager dine arealer. Ved ekspropriation har du ikke selv valgt at overdrage dine arealer, men det sker efter krav fra en myndighed 17. Når et areal bliver eksproprieret, vil der som hovedregel ikke være krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Hvis en offentlig myndighed eksproprierer dine arealer varigt eller midlertidigt, skal du kontakte NaturErhvervstyrelsen senest 15 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i stand til det. Du skal fremsende kopi af den afgørelse om ekspropriation, som du har modtaget fra den pågældende myndighed. Du kan ikke søge om udbetaling af tilskud til et areal, hvis myndigheden overtager tilsagnsarealet inden udløbet af ansøgningsfristen i det pågældende tilsagnsår. Hvis du allerede har søgt om udbetaling til et areal, der eksproprieres i løbet af tilsagnsåret, skal du trække tilsagnsarealet ud af ansøgningen. Hvis du ikke har underrettet NaturErhvervstyrelsen om ekspropriationen, og vi ved kontrollen konstaterer, at du ikke har overholdt alle tilsagnsbetingelserne, kan det medføre bortfald og evt. krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. 14. Bortfald af tilsagn Et tilsagn om tilskud bortfalder, hvis: kriterierne for støtteberettigelse ikke er overholdt du som tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller du har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse du som tilsagnshaver tilsidesætter dine pligter i forbindelse med kontrol 16 Tilskudsloftet gælder udbetalinger fra alle ordninger under Landdistriktsprogrammet, herunder også tilsagn givet under Landdistriktsprogrammet /14 samt tidligere programmer. 17 Jf. lov nr. 96 af 31. marts 1965 om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder med senere ændringer. 23

25 du ikke opfylder din oplysningspligt fristen for indsendelse af erklæring om producentskifte ikke bliver overholdt du ikke overholder fristen for at indsende Fællesskemaet Hvis overtrædelsen medfører, at tilsagnet bortfalder, vil vi også kræve tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud. Indtil tilskuddet er betalt tilbage, bliver der beregnet renter med den rentesats, der er fastsat i henhold til renteloven, dog minimum 50 kr. Der bliver beregnet renter fra den dato, hvor betalingsfristen udløber, og indtil beløbet er indbetalt. En klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at du skal indbetale det opkrævede beløb, selv om der er en klagesag i gang. 15. Producentskifte/ophør af tilsagn Du kan overdrage dit tilsagnsareal til en anden ejer eller forpagter, når arealet bliver solgt, bortforpagtet eller forpagtningen ophører. I den situation skal du vælge enten: overdrage tilsagnet til den nye ejer eller forpagter, som herefter skal opfylde tilsagnsbetingelserne (se kapitel ), eller lade tilsagnet ophøre uden at tidligere udbetalt tilskud skal betales tilbage (se kapitel ). Vær opmærksom på at servitutbetingelserne stadig vil gælde for arealet. Du skal give NaturErhvervstyrelsen besked om, at du enten overdrager tilsagnet eller lader det ophøre. Ellers bortfalder tilsagnet, og du vil modtage et krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Hvis den nye ejer eller forpagter viderefører tilsagnet, skal du anmelde producentskiftet på blanketten Producentskifteerklæring se nedenfor Overdragelse med producentskifte af tilsagn Producentskifteerklæring Du anmelder producentskiftet ved at udfylde og indsende en producentskifteerklæring, som kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, eller kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Ved producentskifte skal du altid udfylde Producentskifteerklæring, og ofte Skema over marker. Desuden kan du få brug for andre af de blanketter, du finder sammen med Producentskifteerklæring. Hvis du er i tvivl om, hvilke blanketter du skal udfylde, kan du læse mere i Vejledning om producentskifte eller kontakte Center for Landbrug. Frist for indsendelse af producentskifteerklæring Fristen for at indsende Producentskifteerklæring til NaturErhvervstyrelsen er fristen for indsendelse af Fællesskemaet, dvs. den 21. april Det gælder dog ikke, hvis erhverver korrekt indberetter tilsagnet i Fællesskemaet. Her vil fristen blive fastsat i et brev, som NaturErhvervstyrelsen udsender til parterne. Hvis fristen for indsendelse af producentskifteerklæring ikke overholdes, kan det medføre bortfald af tilsagn, og overdrageren kan få krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. 24

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Januar 2017 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 NaturErhvervstyrelsen Januar 2017 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen marts 2015 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19.

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor:

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor: Dato 7. januar 2015 Side 1 af 5 NaturErhvervsstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V landbrug@naturerhverv.dk; imak@naturerhverv.dk Høringssvar til udkast til

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2010 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 23.06.2017-1008782358 Servitut: Dokument type: Servitut Senest påtegnet: 23.06.2017 14:47:07 Ejendom: Adresse: Krogshedevej 9A 7650 Bøvlingbjerg 0006h

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Februar 2017 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere