TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Frants Nielsen, Paw Karslund Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Træfældninger primo Overførsel af energisparetilskuds-midler til årets Energipulje Vejlån Sikring imod PCB på Nordregårdskolen Oprettelse af bankkonto med hævekort til Solgården Orientering om vedtægter for Netværkshuset Kastruplund Endelig behandling af omdannelse af vuggestuegrupper Endelig godkendelse af sammenlægning er børnehuset Irlandsvej og børnehaven Ringbakken Ansøgning om forskudt valgperiode i Skelgårdsskolens skolebestyrelse Opsigelse af aftale mellem biblioteket og Tårnby Gymnasium og HF Ansøgning om tillægsbevilling i forbindelse med prisen som Danmarks Friluftskommune Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 til midlertidige opnormeringer på daginstitutionsområdet Ansættelse af Social og Sundhedshjælperelever Likviditetsoversigt - april kvartal Afskrivning difference Statusafstemning Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal Opgørelse for kontrolenheden for 2. kvartal Orientering om forhøjelse af fast vederlag Digital læring i eget hjem, -aflønning af medarbejder fra Tårnby Kommunebibliotekers timelønskonto. - LUKKET SAG Ansøgning om studietur til Venedig - LUKKET SAG Varmemesterområdet - forlængelse af midlertidig organisationstilpasning - LUKKET SAG Tjenestefrihed til varetagelse af fagligt organisationsarbejde i skoleåret 2014/ LUKKET SAG Overarbejde i Socialcentret - LUKKET SAG Overarbejde i Handicap og Psykiatri - LUKKET SAG

3 27. Videreførsel af afskedigelsessag - LUKKET SAG Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Orlov uden løn - LUKKET SAG Pædagogisk leder til SFO'en Munkbjergvej 2 - LUKKET SAG Ny pædagogisk leder af SFO Skelgårdsskolen - LUKKET SAG Ny pædagogisk leder af SFO Gemmas Alle - LUKKET SAG Ny pædagogisk leder af SFO Corneliusmindevej 40 - LUKKET SAG Ny pædagogisk leder af Kastrupgårdsskolens SFO - LUKKET SAG Ny pædagogisk leder af Skottegårdsskolens SFO - LUKKET SAG Ny leder af Nordregårdskolens SFO - LUKKET SAG Ansættelse til pædagogisk leder på matriklen Korsvejens Skoles SFO - LUKKET SAG Ansættelse af Leder til Børnehaven Eskebøl Alle - LUKKET SAG Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Forhandling Danmarks Lærerforening - LUKKET SAG Klagesag - LUKKET SAG...54 Bilagsoversigt

4 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6176 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 3

5 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6176 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Orientering om, at under borgmester Henrik Ziminos fravær i perioden fra den 1. juli til og med den 17. juli 2014 indtræder 1. viceborgmester Elise Andersen i funktionen som daglig leder af administrationen, jf. lov om kommunernes styrelse 31, stk. 3, 1. pkt. og 33. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at tage orienteringen til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til meddelelsespunkt - Økonomiudvalgsmøde /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 4

6 3. Træfældninger primo 2014 Åben sag Sagsnr.: 12/9484 Sagsansvarlig: rka.tf RESUMÉ Flere steder på kommunens grønne områder er der behov for at fælde træer. Det gælder bl.a. døde træer, træer, der er tæt på at gå ud, træer der er til gene eller tiltrængt udtynding af bevoksninger. Derudover har Teknisk Chef løbende givet tilladelse til fældning af risikotræer eller træer, der af andre grunde skal fældes akut. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Begrundelsen for at fælde træerne kan være sikkerhedsmæssige, men også af æstetiske hensyn til omgivelserne. Nogle af træfældningerne er en del af genopretning af en beplantning eller opretholdelse af et grønt element. Hvor der kan plantes med et godt resultat, genplantes et nyt træ i overensstemmelse med forholdene på stedet. Der tages hensyn til højde, vækstforhold, arealets nuværende og fremtidige udtryk, anvendelse samt samspillet med omgivelserne. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til at Økonomiudvalget, 1. at træfældninger godkendes, jf. vedlagte bilag 1 og 2. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Risikotræer. Bilag til indstilling Træfældninger primo /13 2 Åben Bilag til indstilling Træfældninger primo 2014, periode: / Åben VS: æbletræ vesterbygade 31 - Vesterbygade 31- æbletræ.doc /13 4 Åben VS: Amager Landevej 76 og Østerlarsvej 6, Tårnby Rådhus, 20290/14 Tårnby kommune. - [Captia] Tilladelse.pdf 5 Åben VS: risikotræ - VS træ vesterbygade.msg /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt fremadrettet lægges kompetencen i Teknik og Miljøudvalget. 5

7 4. Overførsel af energisparetilskuds-midler til årets Energipulje Åben sag Sagsnr.: 14/17096 Sagsansvarlig: cbi.tf RESUMÉ Ved gennemførelse af energipulje-arbejder opnås et energisparetilskud fra energileverandør. Teknisk Forvaltning indstiller, at energisparetilskuds-midler fra et års udførte energiprojekter overføres til Energipuljen til anvendelse i samme år. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energistyrelsen har udarbejdet et Standardværdikatalog, som beskriver hvilke energiprojekter, der giver tilskud og hvilke der ikke gør. Tilskuddet gives kun en gang - det år projektet afsluttes. Tårnby Kommune har en aftale med et energiselskab (HMN Naturgas), der beregner og giver et tilskud til realisering af energiforbedringer på godkendte områder (energisparetilskud). Tilskuddet er som udgangspunkt på 38 øre for hver kwh et energiprojekt sparer, eksempelvis på følgende områder: Vinduer, døre, ovenlys og glaspartier Ydervægge Isolering af rørstrækninger Tagkonstruktioner Skift til fjernvarme eller ny kondenserende gaskedel Biobrændsel Solvarme Tidligere har det været sådan, at disse tilskud er tilgået kassen som en indtægtsbevilling, når det pågældende energiprojekt er afsluttet. Fremadrettet foreslås nu i stedet, at energisparetilskud via indtægtsbevilling overføres direkte tilbage til Energipuljen til brug i samme år som energiprojektet afsluttes. Tilskudsmidler kan således ikke overføres til efterfølgende år. Denne nye fremgangsmåde vil have følgende fordele: at der sikres en rigtig god forrentning af tilskudsmidlerne, der ellers blot ville tilfalde kommunekassen - idet alle energiprojekter har en tilbagebetalingstid på max. 10 år, hvilket svarer til en simpel forrentning på minimum 10 % pr. år og meget ofte klart større end 10 % pr. år, eksempelvis blev midlerne i Energipuljen forrentet med 23 % i 2013, og hele 27 % i 2012 at lette arbejdsgangen, idet der ikke skal udarbejdes en separat tillægsbevilling til udførsel af yderligere energiprojekter for energisparetilskuds-midlerne 6

8 optimere planlægningen og prioritering af energiprojekter ved at øge synligheden og overblikket over økonomien i Energipuljens midler, idet der stilles sikkerhed om brug af evt. tilskudsmidler det vil give et ekstra incitament i forhold til at opsøge energisparetilskud, idet midlerne falder tilbage i Energipuljen til udførsel af yderligere energiprojekter ØKONOMI Energisparetilskudene varierer fra år til år. Herunder ses en liste over de seneste års tilskud i forbindelse med udførte energiprojekter: Tilskud 2011: kr. Tilskud 2012: kr. Tilskud i 2013: kr. For 2014 er der pr. juni 2014 indgået aftale om energisparetilskud for kr., som potentielt vil kunne føres tilbage til Energipuljen med en minimums forrentning på 10 % pr. år. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1.at energisparetilskuds-midler (kwh indberetninger) fra et års udførte energiprojekter overføres til Energipuljen til anvendelse i samme år. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Vejlån Åben sag Sagsnr.: 14/18231 Sagsansvarlig: hmy.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at mellemregningskontiene for afsluttede vejlån nulstilles og afgangsføres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune garanterer for lån til grundejerforeninger til istandsættelse af private fællesveje på grundlag af en kendelse herom. Renter og afdrag for lån for de bidragspligtige, optaget inden den 1. marts 2001, opkræves på skattebilletten sammen med de øvrige ejendomsskatter. Efter 1. marts 2001 garanterer Kommunen fortsat for vejlån, men ydelsen opkræves ikke på ejendomsskattebilletten. Af disse ca. 15. år gamle vejlån er følgende 6 nu afsluttede: Grundejerforeningen Brattingborg, saldo: ,12 kr. (kto.nr ) Grundejerforeningen Englund, saldo: ,71 kr. (kto.nr ) Grundejerforeningen Vesterled, saldo: - 272,52 kr. (kto.nr ) Grundejerforeningen Vestervænge, saldo: ,61 kr. (kto.nr ) Grundejerforeningen Sletten, saldo: ,08 kr.(kto.nr ) Grundejerforeningen Tårnbyhøj Alle, saldo: 1.779,96 kr. (kto.nr ) Udgift: ,40 kr, Indtægt: 68,587,60 kr. Vejlånskontiene udviser ultimosaldi, som burde kunne afstemmes med vejgæld, som kommunen, efter aftale, afdrager og forrenter på de enkelte vejlån, og de pålignede indtægter fra de enkelte borgere (afdrag + renter + administrationsvederlag til Kommunen på ½ %, der er pålignet skattebilletterne). Imidlertid har en del af borgerne krav på at indfri deres del af vejlånet til et kvartal, hvorfor kommunen i denne forbindelse mister administrationsgebyret. Hertil kommer, at retningslinjerne for vejlån flere gange er blevet ændret, således at lån ikke blev nedskrevet tilsvarende. Ovenstående medfører, at afvigelser kan forklares med usikkerhed på grund af administrationsmetoder. 8

10 Først på det tidspunkt (eksempelvis efter 15 år), hvor et vejlån er endeligt afdraget af såvel kommunen som af borgerne, via skattebilletten, kan det konstateres, om kommunen har haft en udgift eller en indtægt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at de omhandlede mellemregningskonti afgangsføres. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Sikring imod PCB på Nordregårdskolen Åben sag Sagsnr.: 14/14018 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Nordregårdskolen blev i slutningen af 2013 undersøgt for PCB i fuger og indeluft. Kommunens rådgiver har anbefalet, at PCB-holdige bygningsfuger, der kan nås af børn, skal pillesikres. Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud og søger penge til at gennemføre opgaven. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunens rådgiver har anbefalet, at PCB-holdige bygningsfuger, der kan nås af børn, skal pillesikres. Børnene må altså ikke kunne røre ved fugerne. Udvendige fuger på havemure, støttemure og sålbænke udkradses og erstattes af nye fuger. Over tid er der vandret PCB fra de gamle fuger ind i den tilstødende beton. Inden der fuges, forsegles de blotlagte betonkanter kemisk. Forseglingen hindrer PCB i vandre tilbage ind i de nye fuger. Indvendige fuger forsegles med metallister. ØKONOMI Teknisk forvaltning har indhentet pris på PCB-sanering af udvendige fuger samt sikring af indvendige fuger. Budgettet er på kr. Teknisk Forvaltning kan afholde udgiften hertil over konto for akut ejendomsvedligeholdelse. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /HMY 1.at fuger pillesikres som beskrevet, og at der til opgaven bevilges og frigives kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget PCB pillesikring Nordregårdskolen 83561/14 10

12 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 7. Oprettelse af bankkonto med hævekort til Solgården Åben sag Sagsnr.: 14/18595 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har konstateret, at Pensionistcentret Solgården har store pengebeløb liggende fysisk, som følge af rejsearrangementer for brugerne. Arrangementerne er en del af Pensionistcentret Solgårdens formål og forvaltningen anbefaler derfor, at der oprettes en bankkonto til Solgården med tilknyttet Mastercard/debet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Pensionistcentret Solgården løfter en stor opgave i forhold til kommunens ældre, aktive borgere, og tilbyder en lang række aktiviteter, heriblandt rejser. Der er i 2014 planlagt tre rejser for sammenlagt 118 personer to til efteråret og en der blev afholdt primo maj til Mallorca. I forbindelse med rejserne modtager Solgården kontant betaling fra deltagerne i størrelsesorden kr. pr. person og dette vurderes både usikkert for personalet, men også ufleksibelt for brugerne af tilbuddet. For at styrke sikkerheden i håndteringen af borgernes penge og i forhold til medarbejdernes tryghed, anbefaler forvaltningen, at der etableres en bankkonto med Mastercard/Debet til Solgården. ØKONOMI Der skal gøres opmærksom på, at såfremt indstillingen godkendes skal forretningsgangen håndteres som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativets, bilag 7, som omhandler de nærmere regler for etablering og tilrettelæggelse af forretningsgange vedrørende forskudskasser og rådighedsbeløb. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at /MIF 1. Der oprettes bankkonto med Mastercard/debet til Pensionistcentret Solgården 12

14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 8. Orientering om vedtægter for Netværkshuset Kastruplund Åben sag Sagsnr.: 13/1655 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Økonomiudvalget har på sit møde den 23. oktober 2013 godkendt Røde Kors Hovedstaden til at drive et værested i Tårnby Kommune for socialt udsatte mennesker som et frivillighedsprojekt. Røde Kors Hovedstaden har fremsendt vedtægter for Netværkshuset Kastruplund. Vedtægterne fremlægges til efterretning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har på sit møde den 23. oktober 2013 godkendt Røde Kors Hovedstaden til at drive et værested i Tårnby Kommune for socialt udsatte mennesker som et frivillighedsprojekt, hvortil kommunen yder et driftstilskud samt har stillet lokaler til rådighed for værestedets aktiviteter. Værestedet har fået navnet Netværkshuset Kastruplund og Røde Kors har nu fremsendt vedtægter for værestedet. Da det er Røde Kors, der står for driften, er det også Røde Kors, der udarbejder vedtægter for stedet. Vedtægterne skal således ikke godkendes af Kommunalbestyrelsen, men blot tages til efterretning. På det konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen den blev Lilly Hellsten udpeget som kommunens repræsentant i Netværkshuset Kastruplund bestyrelse, jf. vedtægternes 3 stk. 4. LOVGRUNDLAG Lov om Social Service 18. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at vedtægterne for Netværkshuset Kastruplund tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vedtægter Netværkshuset Tårnby juni.pdf 96204/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 14

16 9. Endelig behandling af omdannelse af vuggestuegrupper Åben sag Sagsnr.: 13/28684 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget har tidligere truffet principbeslutning om pladsjustering på 0-5 års-området, herunder omdannelse af vuggestuegrupper ved børnehuset Tømmerup Haveby og Tømmergrunden. I forbindelse med pladsredegørelsen 2014, viste det sig, at der var behov for nogle mindre justering i enkelte børnehuse for at udvide børnehavekapaciteten, idet der var en mindre mangel af børnehavepladser i forhold til årgangen. Den foreslåede ændring af kapaciteten/børnetallet er udgiftsneutral og omhandler omkonvertering af vuggestuepladser til børnehavepladser. Der er foretaget forhandlinger med de faglige organisationer (se bilag). HØRING Omdannelsen har været sendt til høring i institutionernes forældrebestyrelser. Høringsfristen har været sat til den og der er indkommet høringssvar fra bh. Tømmerup Haveby (se bilag). INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget /SHJ 1. at Børne- og Skoleudvalgets beslutning endeligt godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Høringsskrivelse (2).doc 61467/14 2 Lukket 3 Lukket 4 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelsen Tømmerup Haveby samt /14 svar til forældrebestyrelsen 5 Åben Referat af forhandling afholdt med BUPL /14 6 Åben Referat af forhandling med BUPL /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 10. Endelig godkendelse af sammenlægning er børnehuset Irlandsvej og børnehaven Ringbakken Åben sag Sagsnr.: 14/13215 Sagsansvarlig: lgr.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om endelig beslutning om overflytning og sammenlægning af børnehaven Ringbakken og børnehuset Irlandsvej med virkning pr Indstillingen blev principbesluttet i Børne- og Skoleudvalget den og den har efterfølgende været sendt til høring hos institutionernes forældre samt forældrebestyrelser (se bilag). Indførelsen af den nye skolereform betyder, at alle fritidshjem bliver omdannet til SFO er pr Børnehaven Ringbakken er for nuværende organisatorisk sammenlagt med fritidshjemmet Randkløve Alle 2, men børnehaven er beliggende på egen matrikel. I forbindelse med skolereformen og fritidshjemmenes omdannelse til SFO vil det være hensigtsmæssigt, at overflytte og sammenlægge børnehaven Ringbakken med børnehuset Irlandsvej, således at Randkløve Alle 2 bliver en ren SFO tilknyttet Nordregårdsskolen. Børn og medarbejdere fra børnehaven Ringbakken vil således blive indmeldt i børnehuset Irlandsvej og institutionen vil få tillagt Ringbakkens lokaler. På baggrund af det pædagogiske perspektiv om at børnegruppen inkluderes i det eksisterende børnehus Irlandsvej indstiller forvaltningen samtidigt, at det nuværende ledelsesniveau reduceres fra nuværende 4 (leder, souschef og 2 afdelingsledere) til 3 ledelsespersoner, således at ledelsesniveauet reduceres med 1 afdelingsleder. Der er foretaget forhandlinger med de faglige organisationer (se bilag). HØRING Høringsfristen har været sat til den og der er indkommet høringssvar fra forældrebestyrelsen fra bh. Irlandsvej (se bilag). ØKONOMI Der er ingen budgetmæssige konsekvenser ved overflytningen og sammenlægningen af institutionerne. Nuværende personalenormering og budgetramme ved børnehaven Ringbakken overføres til børnehuset Irlandsvej. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 16

18 /SHJ 1. at Børne- og Skoleudvalgets beslutning om overflytning og sammenlægning endeligt godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endeligt brev ud til forældre og bestyrelse 79778/14 2 Åben Kommentarer fra forældrebestyrelsen i Børnehuset /14 Irlandsvej.docx 3 Lukket 4 Lukket 5 Åben Referat af forhandling med BUPL /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 11. Ansøgning om forskudt valgperiode i Skelgårdsskolens skolebestyrelse Åben sag Sagsnr.: 14/18789 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ Skelgårdsskolens skolebestyrelse har fremsendt ansøgning om, at skolebestyrelsen har forskudt valgperiode. Børne- og kulturforvaltningen har modtaget oversigt over, hvem der er valgt for hvilken periode. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen har på sit møde d godkendt regler m.v. for afholdelse af valg til skolebestyrelsesmøde. Herunder om forskudte valg. Forskudte valg Skolebestyrelsen kan efter godkendt ansøgning til Kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal være forskudte valg på skolen. Når der første gang holdes forskudte valg, vælges fire medlemmer for en fireårig periode, tre medlemmer vælges for en toårig periode. Valgbestyrelsen afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen om, hvilke forældrerepræsentanter der vælges for henholdsvis en fireårig og toårig periode. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige om anden måde at afgøre spørgsmålet på. Ved efterfølgende valg er valgperioden fireårig. Hvis der ikke længere skal være forskudte valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, der er besat ved det sidste forskudte valg, til to år. LOVGRUNDLAG LOV nr af (Lov om ændring af lov om folkeskoleloven og forskellige andre love) BEK nr. 28 af (Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen). INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at Skelgårdsskolens skolebestyrelses ansøgning imødekommes. 18

20 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om forskudt valgperiode vedr. skolebestyrelsesperioden /14 pr Ansøgning om forskudt valg - 2.docx 2 Åben Ansøgning om forskudt skolebestyrelsesvalg 72344/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 12. Opsigelse af aftale mellem biblioteket og Tårnby Gymnasium og HF Åben sag Sagsnr.: 14/17754 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Tårnby Gymnasium og HF har opsagt aftalen med Tårnby Kommune om biblioteksbetjening på gymnasiet. Aftalen opsiges med udgangen af kalenderåret Opsigelsen bevirker at Tårnby Kommunebiblioteker skal reducere personalenormeringen med 20 timer ugentligt fra Reduktionen sker i forbindelse med naturlig afgang. Budgettet for 2015 og fremefter reduceres med den indtægt, som står i budgettet på kr. for betjening af Tårnby Gymnasium. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at 1. Orienteringen tages til efterretning 2. Tårnby Kommunebibliotekers budget for 2015 og fremefter reduceres med kr. for betjening af Tårnby Gymnasium. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opsigelse af aftalen om bibliotekar på gymnasiet.pdf /14 2 Åben Kontrakt vedrørende betjening af Tårnby Gymnasium.pdf /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 13. Ansøgning om tillægsbevilling i forbindelse med prisen som Danmarks Friluftskommune 2013 Åben sag Sagsnr.: 14/19978 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Danmarks Friluftsråd har nu godkendt de projekter ØK besluttede på mødet den Den samlede pris på kr. udbetales først når projekterne er gennemført og betalt. Der skal derfor ansøges om en tillægsbevilling på kr. til Tårnby Naturskole til gennemførelse af de aftalte projekter. Se bilag, skrivelse fra Friluftsrådet. Der skal samtidig søges om en tillægsbevilling på kr , prisen fra Friluftsrådet, der vil blive indbetalt i indeværende år, når projekterne er afsluttede. Økonomisk Forvaltning opretter to konti, udgift og indtægt, til ovenstående formål. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at /SHJ 1. der godkendes en kassefinansieret tillægsbevilling på kr. til Tårnby Naturskole 2. der godkendes en indtægt på kr. på Tårnby Naturskoles budget i henhold til ovenstående BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skrivelse fra Friluftrådet.pdf /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 14. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 til midlertidige opnormeringer på daginstitutionsområdet Åben sag Sagsnr.: 14/3415 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger på i alt 0 kr. i 2014 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber til midlertidige opnormeringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har tidligere godkendt principbeslutning om løsning af SFO-kapaciteten for kommende 0. klasse børn i Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der har været behov for yderligere opnormeringer på enkelte institutioner frem til for at sikre alle børn plads i fritidsordning og fritidsklub, der tillige finansieres over forvaltningens budget. Se vedhæftede bilag 54978/14: Oversigt over hvilke institutioner, der midlertidigt er udvidet. Pr ændres personalenormeringen for SFO er og Fritidsklubber på grund af ny Folkeskolereform. Forvaltningen fremsender senere på året driftsbevillinger for det resterende års udvidelser på de store børns område. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber: Dagplejen kr Integr. Inst. kr Fritidshjem kr Klubber kr I alt SFO: SFO/fritidshjem kr I alt I alt kr. 0 22

24 PÅTEGNING Påtegning den 7. juli 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet det forventes, at det er allerede ledige stillinger som benyttes til ansættelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Kulturforvaltningen at anbefale overfor Økonomiudvalget, /SHJ 1. At der i 2014 imødekommes tillægsbevilling på i alt 0 kr. til serviceområdet Daginstitutioner og klubber, som angivet i de uddybende bemærkninger. 2. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser 54978/14 2 Åben Underskrevet referat klub/sfo Brønderslev Alle 34351/14 3 Åben Underskrevet referat Bgl. Gemmas Alle 34345/14 4 Åben Underskrevet referat SFO Skelgården 34347/14 5 Åben Underskrevet referat SFO Kastrupgård 34341/14 6 Åben Underskrevet referat SFO Skottegården 34338/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 15. Ansættelse af Social og Sundhedshjælperelever. Åben sag Sagsnr.: 08/2965 Sagsansvarlig: mbv.of RESUMÉ Organisations og Personaleafdelingen har fra social og sundhedsskolen i Brøndby (SOSU C) fået meddelelse om hvilke Social- og Sundhedshjælperelever, der starter uddannelse den , og som dermed indstilles til ansættelse i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det indstilles fra SOSU C at 19 elever ansættes for perioden elever af eleverne opfylder kriterierne for voksenløn INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget til orientering. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Lønbilag for social og sundhedshjælperelever Maj /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 24

26 16. Likviditetsoversigt - april kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/3106 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Likviditetsoversigt for april kvartal INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, Jse 1. at likviditetsoversigten for april kvartal 2014 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sammentællingsark anlæg -april kvartal /14 2 Åben Endelig anlæg april kvartal /14 3 Åben Forside - april kvartal /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 25

27 17. Afskrivning difference Statusafstemning Åben sag Sagsnr.: 14/20551 Sagsansvarlig: shj.of RESUMÉ Afskrivning i forbindelse med statusafstemning af Regnskab 2013 vedr. lån til ejendomsskat. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med statusafstemning af Regnskab 2013 registreringskonto Mellemregning lån til e-skat er der konstateret en difference på 2.222,71. kr. Differencen skyldes fejlposteringer på 3 lånesager i forbindelse med ændring af ejendomsskattebilletterne for Disse er alle korrekt pålignet i fagsystemet. Afskrivning har ingen pengemæssig betydning. INDSTILLING Servicecentret anbefaler overfor Økonomiudvalget, Jse 1. at der afskrives 2.222,71 kr. på struktur konto , Artskonto , mellemregning - lån til e-skat. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 26

28 18. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/13268 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. juli 2014 indberettes til Indenrigs- og Økonomiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at Jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen 79662/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 27

29 19. Opgørelse for kontrolenheden for 2. kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/20717 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 2. kvartal Kontrolenheden har for 2. kvartal 2014 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 2. kvartal 2014 modtaget 64 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger Modtaget 3 sager Færdiggjort 2 sager med en årlig besparelse på kr ,- i 1 sag 1 sag er under fortsat behandling Registersamkøring fra Udbetaling Danmark Modtaget 28 sager Færdiggjort 27 sager med ingen besparelse 1 sag er under fortsat behandling Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 27 sager Færdiggjort 19 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,73 8 sager er under fortsat behandling Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge 28

30 Modtaget 6 sager Færdiggjort 3 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,- 3 sager er under fortsat behandling Der er således for perioden 1. april til og med 30. juni 2014 et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,73 og en årlig besparelse på kr Derudover er 5 sager fra 1. kvartal 2014 færdigekspederet, og det bevirkede, at 1 sag blev færdiggjort med et tilbagebetalingskrav på kr ,48, og 1 sag blev færdiggjort med en årlig besparelse på kr ,- INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, 1. at opgørelse for 2. kvartal 2014 for kontrolenheden tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 29

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere