VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 378 Amagerbro kvarter. 3. MEDLEMMER: Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der samtidig med optagelsen som medlem overtager brugsretten til og flytter ind i eller bor i en bolig i foreningens ejendom. Medlemmer skal betale det til enhver fastsatte indskud. Hvert medlem må kun have brugsret til én bolig og er forpligtet til at benytte denne, jfr. dog 9. Der må ikke drives erhverv fra boligen. Undtagen herfra er lettere hjemmearbejde. Eksisterende erhvervslejemål kan ikke genudlejes til dette, når de ophører med at eksisterer. Som midlertidig andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en fysisk eller juridisk person, som har købt andelen på tvangsaktion som ufyldestgjort panthaver. Vedkommende midlertidige andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen på lige fod med øvrige andelshavere. Den midlertidige andelshaver kan ikke fremleje den til andelen hørende lejlighed. Pågældende har ikke stemmeret i foreningen og har ikke adgang til at stille forslag til foreningens generalforsamling. Den midlertidige andelshaver skal inden 12måneder fra auktionsdagen sælge andelen på vilkår, der kan godkendes af bestyrelsen, til en person, der opfylder betingelserne for at bo i en lejlighed i foreningens ejendom. Såfremt andelen ikke er solgt inden 12 måneder fra auktionsdagen, overtager foreningen salget og træffer bestemmelse om, hvem der skal overtage andel med tilhørende bolig, samt de vilkår, der skal gælde for overdragelsen. Når salg er gennemført afregner foreningen købesummen til vedkommende midlertidig andelshaver efter fradrag af de tilgodehavender, foreningen måtte have, herunder for boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, håndværkeromkostninger til mangeludbedring og sædvanlige salgsomkostninger, herunder til vurderingshonorar og eventuelt ejendomsmæglerhonorar. INDSKUD, HÆFTELSE OG ANDEL: 4. Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen. Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages et realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pant i

2 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 2 ejendommen, hæfter medlemmerne kun personligt og solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. Et medlem eller dennes bo hæfter efter stk. 1 indtil en ny andelshaver er indtrådt i forpligtelsen. 5. Medlemmer har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andele, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi. 6. BOLIGAFGIFT: VEDLIGEHOLDELSE M.V.: Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan regulere boligafgiften, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse svarer til boligernes indbyrdes værdi. 7. Al indvendig vedligeholdelse af boligen påhviler andelshaveren, bortset fravedligeholdelse af fælles forsyningsledninger fra de individuelle forgreninger til de enkelte andelslejligheder samt udskiftning af udvendige døre og vinduer. Eventuelle udgifter ved fritlægning af fælles forsyningsledninger i boligen, i forbindelse med udskiftning eller reparation påhviler andelshaveren. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som for eksempel udskiftning af låse, el-installationer, gasinstallationer, cisterner, vaske, armaturer, vandhaner, gulvbelægninger, gulve og køkkener. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af gård- og havearealer. Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har også ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke indenfor den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning eller andelshaveren ekskluderes efter reglerne i 14, dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel. Vedligeholdelse af altaner: Andelshavere, hvis lejlighed er med altan, skal altid i vedligeholdelsesmæssig henseende og uden udgift for foreningen, holde altanen i forsvarlig og lovlig stand.

3 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 3 For at kunne imødekomme behovet for forsvarlig vedligeholdelse af altanerne oprettes en vedligeholdelseskonto for andelshavere med altan. Indestående på kontoen skal bruges til særlige vedligeholdelsesarbejde på altanerne, herunder langsigtet/grundlæggende/sikkerhedsmæssig vedligeholdelse, der typisk skal foretages på alle eller mange altaner med typisk flere års intervaller. Indestående på kontoen tilhører og bestyres af AB Syven, men kan kun benyttes til vedligeholdelse af altaner og/eller til den udgift, der er forbundet med at undersøge, om vedligeholdsmæssige tiltag er påkrævet. Den månedlige udgift for andelshaverne med altan til vedligeholdelseskontoen for altaner fastsættes til kr. 50,00 pr. måned og trækkes sammen med huslejen. Dette beløb indeksreguleres årligt med start fra 2013, beløbet kan endvidere ændres af generalforsamlingen ved behov. Beløbet oprundes eller nedrundes til et beløb deleligt med 10. Manglende betaling af bidraget sidestilles med manglende betaling af boligafgift med den konsekvens, at det pågældende medlem dermed misligholder sit medlemskab med mulig ophævelse af medlemskabet til følge. En andelshaver, hvis medlemskab af foreningen ophører, har ikke krav på at få nogen del af sine betalinger til vedligeholdelseskontoen tilbagebetalt. Ordensregler for altaner: Det påhviler en andelshaver, hvis lejlighed er med altan, at sørge for, at altanen holdes ren og pæn. Opmagasinering, herunder af affald o.lign. må kun finde sted fra den ene dag til den anden. Når andelshaveren ikke opholder sig på altanen, er det ikke lovligt af opbevare til på altanen der rækker over rækværket. Det betyder at parasol m.v. skal slås sammen og være under altankant når andelshaver ikke benytter tingene. Alle genstande på altanen skal sikres, så de ikke kan blæse væk eller falde ned med risiko for skade til følge. Altankasser på ikke ophænges på håndlisten, men skal hænge på rækværket (under håndlisten). Kun altankasser med stormsikre beslag må ophænges og de må kun hænge på indersiden af altanerne. Ved faldulykker af altankasser er ansvaret beborens og dennes forsikring der skal dække. Ejendommens forsikring dækker ikke. Al aktivitet på en altan skal udfoldes med vidtgående hensyntagen til ejendommens øvrige beboere, herunder for så vidt angår blomstervanding, tæpperystning og luftning af dyner m.m. Der må ikke hænges noget på altankanten. Tørring af tøj, må kun ske under altankant. Der må ikke monteres tørresnore eller andre genstande på ydersiden af altanerne. Husdyrs ophold på altan må ikke være til gene for andre. Det er ikke tilladt at fodre fugle på eller fra en altan.

4 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 4 Udover opsætning af vindskærmende sejl er al anden opsætning ikke tilladt på ydersiden af rækværket. Foreningens bestyrelse påser, at afskærmning udføres med et udseende og med materialer, der i alt væsentligt er ens for altanerne, herunder i henseende til farver og materialer. Det er ikke tilladt at ændre på altanens udseende, dvs. dennes farve, struktur og konstruktion i øvrigt. Dette gælder for både altandør, ophæng, rækværk, bundramme, gelænder, gulv m.v. Der må på altan kun bruges gas/el grill. Grilning på altanerne skal foregå under størst mulig hensyntagen til ejendommens øvrige beboere, det er således ikke tilladt at ryge madvarer og lignende på altanen. Bestemmelser omkring støj på altaner: Enhver, der opholder sig på en altan, skal udvise vidtgående hensyn til ejendommens øvrige beboere, navnlig i henseende til støj og anden adfærd, som kan være til gene for de omkringboende. Ved ophold på altanen skal der søndag til torsdag være ro efter kl. 21:00 på fredage og lørdage skal der være ro efter kl. 24:00 uanset tidspunkt på døgnet skal vinduer og altandøre være lukket, hvis der skal spilles musik eller er støj i lejligheden. Sanktioner I tilfælde af væsentlig(e) overtrædelse(r) af vilkårene for at have altan kan bestyrelsen ekskludere vedkommende medlem, herunder uden forudgående advarsel. Gentagelse af en overtrædelse efter at der har været meddelt en advarsel, anses umiddelbart for at være en væsentlig misligholdelse med umiddelbar eksklusion til følge. Afskrivning af altaner: Altan til en lejlighed i AB Syven anses for at være en forbedring af den andelslejlighed, til hvilken altanen hører. Udgiften til etablering af altanen afskrives efter de herom gældende regler. 8. FORANDRINGER: Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boligen. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og de andre offentlige forskrifter. Enhver forandring af boligen skal inden iværksættelse forelægges bestyrelsen til godkendelse. I tilfælde, hvor byggetilladelse er påkrævet, forevises denne for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

5 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 5 Foreningen er uden ansvar for udførte forandringer, også selv om forandringerne måtte være godkendt af bestyrelsen. Pågældende andelshaver indestår såvel overfor bestyrelsen som overfor enhver senere køber af vedkommende andel for, at det udførte er lovligt og forskriftsmæssigt udført. Det er forbudt at inddække forsyningsledninger/rør således, at disse er utilgængelige ved udskiftning og /eller inspektion. Forsyningsledninger/rør må således ikke skjules/indmures/inddækkes på en sådan måde, at tilgængelighed til disse kræver nedbrydning af træ, gipsvægge, murstensvægge o.lign. 9. UDLEJNING: En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode, dog max 2 år. 10. OVERDRAGELSE: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, skal overdragelse af andelen og den dertil knyttede brugsret til boligen ske efter følgende rækkefølge: A: Til personer, som dokumenteret kan påvise at de i mindst i de seneste 2 år umiddelbart forud for overdragelsen har hørt til den sælgende andelshavers husstand. Findes der flere personer indenfor denne kategori, har slægtninge til den sælgende andelshaver fortrinsret frem for ubeslægtede. B: Til børn eller børnebørn i lige linie i tilfælde af arv. C: Naboen i samme opgang, med henblik på sammenlægning. (Gælder ikke stuelejligheder) D: Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre. E: Til hjemmeboende børn af andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre. F: Til personer, der tidligere har boet i ejendommen, herunder fraflyttede børn.. Den først indtegnede på listen går forud for andre G: Liste for udefra kommende boligsøgende. Den først indtegnede på listen går forud for andre. For så vidt angår punkterne D, E og F opskrives efter anciennitet i AB SY- VEN. Anciennitet optjenes efter medlemsår i alt. En enig bestyrelse kan i særlige tilfælde fravige ovennævnte prioritering. Ved ophævelse af samliv bestemmer parterne eller myndighederne hvem som skal bevare retten til andelen, dog jf. pkt. A Et medlem kan bortbytte sin andel med bestyrelsens godkendelse.

6 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 6 Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. 11. OPSIGELSE: OVERDRAGELSES- SUM: Andelshaveren kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i Prisen for salg skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb, der er opgjort lovligt i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber. Hvis der samtidig med overdragelsen af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre foretages af et af bestyrelsen, og med ansvar over for denne, nedsat vurderingsudvalg. Såfremt fraflytter ønsker det, kan der benyttes skønsmand ved 1. vurdering efter nedennævnte regler. Kan den fraflyttede andelshaver ikke acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og/eller løsøre samt det af bestyrelsen eventuelt fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, fastsættes værdierne ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Partene udpeger i foreningen en skønsmand. Kan parterne ikke blive enige herom, udpeges skønsmanden af en enig bestyrelse. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde andelshaveren, og bestyrelsen og herefter udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen, idet der tages hensyn til hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet. 13. FREMGANGSMÅDE: Ethvert salg skal ske ved bestyrelsens mellemkomst, således at fremgangsmåden i 10 varetages. Såfremt bestyrelsen inden for en frist af 3 måneder, fra opsigelsen, ikke har udpeget en køber kan dette ske direkte ved sælgers mellemkomst. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen/administrator kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en af bestyrelsen/administrator udarbejdet kontrakt. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 2. Alle vilkår for overtagelsen skal godkendes af bestyrelsen. Har bestyrelsen ikke reageret inden 4 uger efter aftalens forelæggelse, anses overdragelsen dog for at være godkendt.

7 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 7 Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen, som efter fra drag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregningen overfor den fraflyttende/fraflyttede andels haver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for dennes forpligtigelser, herunder i henseende til afhjælpning af mangler/ulovlige forhold. Ved afregning er foreningen berettiget til anvende provenuet til indfrielse af eventuelt garanterede lån, således at garantien kan frigives. Udbetaling af restbeløbet skal ske senest 3 uger efter overtagelsen. 14. EKSKLUSION: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe medlemmets brugsret til ophør i følgende tilfælde: 1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. 2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremkommet til medlemmet. 3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. 4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. 5. Når et medlem misligholder et af foreningen ydet lån, eller et lån, som foreningen har garanteret for. 6. Hvis et medlem ikke efterkommer et af bestyrelsen afgivet påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold i vedkommendes lejlighed inden en af bestyrelsen fastsat rimelig frist. 7. Overtræder vedtægter, husorden el. lovlig generalforsamlings-.beslutning. Efter eksklusion skal bestyrelsen disponere efter reglerne i 10. GENERAL- FORSAMLING: 15. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år sidst i september måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

8 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 8 3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionspåtegning samt en godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse samt beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, med mindst 14 dages forudgående skriftligt varsel, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 2/3 af foreningens medlemmer eller administrator, hvis en sådan er ansat, forlanger det med angivelse af dagsordenen. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt de der har begæret den indkaldt, kommer tilstede. 16. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8. dagen før afholdelse kl , hvorefter det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at forslaget bliver udsendt til samtlige medlemmer. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det er indkommet som nævnt. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver, dennes ægtefælle og husstandsmedlemmer. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en personlig eller professionel rådgiver, der ligeledes har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Revisor og administrator samt personer der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes ret til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, til et myndigt medlem af husstanden eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt. 17. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra i følgende spørgsmål: A: Nyt indskud. B: Regulering af det indbyrdes forhold imellem boligafgiften for de enkelte lejligheder. C: Iværksættelse af arbejder, hvis finansiering kræver en forhøjelse af boligafgiften med mere end 40 %. D: Salg af foreningens ejendom eller dele deraf.

9 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 9 E: Foreningens opløsning. F: Ændringer i vedtægter og husorden. I disse tilfælde kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, og at 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne tilstede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, skal bestyrelsen tilsende hver andelshaver en stemmeseddel, til skriftlig afstemning, således at spørgsmålet derved afgøres ved simpelt flertal, af samtlige andelshavere. 18. Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden. Referatet eller tilsvarende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger sendes til andelshaverne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 19. BESTYRELSEN: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 20. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, incl. bestyrelsesformanden. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter. Som bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges andelshavere, dog således at der højst kan vælges ét medlem fra samme husstand. Bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges som udgangspunkt for 2 år ad gangen. Der sker dog skift som følger: A: Lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. B: Ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt formand. Genvalg kan finde sted. Ved formandens forfald eller afgang, konstituerer bestyrelsen, efter en suppleants indtræden, sig med ny formand, indtil næste ordinære generalforsamling. 21. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, uden generalforsamlingens accept, såfremt pågældende eller en person, vedkommende er beslægtet med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

10 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 10 Bestyrelsens sekretær tager referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Et revideret referat fra bestyrelsesmødet kan offentliggøres i foreningen. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 22. Bestyrelsen har kompetencen til at omlægge lån. 23. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmer af bestyrelsen er tilstede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Er der stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 24. Foreningen tegnes af formanden og næstformand i forening. REGNSKAB OG BUDGET: 25. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen. I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andels værdi for perioden frem til næste årlige generalforsamling. Forslaget anføres som en note til regnskabet. Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftbudget udsendes til alle andelshavere samtidig med indkaldelse af den ordinære generalforsamling. DRIFT OG ADMINISTRATION: 26. Bestyrelsen ansætter vicevært og anden medhjælp samt rengøringsfirmaer m.v. og aftaler løn og vilkår med disse. 27. Bestyrelsen kan beslutte at ansætte en administrator til hjælp med foreningens administration.

11 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N OPLØSNING: 29. Boligafgiften indbetales efter anvisning fra bestyrelsen og der kan tillægges gebyr såfremt anvisningen ikke følges. Hvis andelsboligforeningen lovlig opløses, deles dens formue imellem de til den tid værende medlemmer, i forhold til deres andels størrelse. 30 Bestyrelsen kan udfærdige særskilte ordensreglementer for vaskeri, kondirum, solarium m.v. som skal efterkommes. 31 Foreningens husorden skal efterkommes. Således vedtaget på generalforsamlingen den I bestyrelsen: Peter Dahl, Formand Betina Zerlang, Næstformand Per Jensen, Sekretær Johnny Andreassen, Medlem Flemming Gadsø, Medlem

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER.

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. 1 KAPITEL 1. Navn 1. Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gladbohus. KAPITIL 2. Formål og hjemsted. 2. Stk. 1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Den Tørre Side Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side matr.nr. 3648, 3649 af Udenbys Klædebo Kvarter Gl. Kalkbrænderivej 38, Strandboulevarden

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I J.nr. 16.329 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35. 17-04-2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Møllegården (Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.) Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden VEDTÆGTER FOR A/B Skibelunden 1984 1 1.1 Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SKIBELUNDEN. Dens hjemsted er Københavns kommune. Dens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL Vedtægt for Andelsboligforeningen TYROL Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TYROL. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III Andelsboligforeningen Søhustoften III Søhus Vedtægter for Andelsboligforeningen Søhustoften III Indholdsfortegnelse Navn, hjemsted og formål... 2 Medlemmer... 2 Indskud, hæftelse og andel... 2 Boligaftale...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK 1 Selskabet, der er stiftet i 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Rørbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere