VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 378 Amagerbro kvarter. 3. MEDLEMMER: Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der samtidig med optagelsen som medlem overtager brugsretten til og flytter ind i eller bor i en bolig i foreningens ejendom. Medlemmer skal betale det til enhver fastsatte indskud. Hvert medlem må kun have brugsret til én bolig og er forpligtet til at benytte denne, jfr. dog 9. Der må ikke drives erhverv fra boligen. Undtagen herfra er lettere hjemmearbejde. Eksisterende erhvervslejemål kan ikke genudlejes til dette, når de ophører med at eksisterer. Som midlertidig andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en fysisk eller juridisk person, som har købt andelen på tvangsaktion som ufyldestgjort panthaver. Vedkommende midlertidige andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen på lige fod med øvrige andelshavere. Den midlertidige andelshaver kan ikke fremleje den til andelen hørende lejlighed. Pågældende har ikke stemmeret i foreningen og har ikke adgang til at stille forslag til foreningens generalforsamling. Den midlertidige andelshaver skal inden 12måneder fra auktionsdagen sælge andelen på vilkår, der kan godkendes af bestyrelsen, til en person, der opfylder betingelserne for at bo i en lejlighed i foreningens ejendom. Såfremt andelen ikke er solgt inden 12 måneder fra auktionsdagen, overtager foreningen salget og træffer bestemmelse om, hvem der skal overtage andel med tilhørende bolig, samt de vilkår, der skal gælde for overdragelsen. Når salg er gennemført afregner foreningen købesummen til vedkommende midlertidig andelshaver efter fradrag af de tilgodehavender, foreningen måtte have, herunder for boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, håndværkeromkostninger til mangeludbedring og sædvanlige salgsomkostninger, herunder til vurderingshonorar og eventuelt ejendomsmæglerhonorar. INDSKUD, HÆFTELSE OG ANDEL: 4. Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen. Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages et realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pant i

2 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 2 ejendommen, hæfter medlemmerne kun personligt og solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. Et medlem eller dennes bo hæfter efter stk. 1 indtil en ny andelshaver er indtrådt i forpligtelsen. 5. Medlemmer har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andele, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi. 6. BOLIGAFGIFT: VEDLIGEHOLDELSE M.V.: Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan regulere boligafgiften, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse svarer til boligernes indbyrdes værdi. 7. Al indvendig vedligeholdelse af boligen påhviler andelshaveren, bortset fravedligeholdelse af fælles forsyningsledninger fra de individuelle forgreninger til de enkelte andelslejligheder samt udskiftning af udvendige døre og vinduer. Eventuelle udgifter ved fritlægning af fælles forsyningsledninger i boligen, i forbindelse med udskiftning eller reparation påhviler andelshaveren. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som for eksempel udskiftning af låse, el-installationer, gasinstallationer, cisterner, vaske, armaturer, vandhaner, gulvbelægninger, gulve og køkkener. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af gård- og havearealer. Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har også ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke indenfor den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning eller andelshaveren ekskluderes efter reglerne i 14, dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel. Vedligeholdelse af altaner: Andelshavere, hvis lejlighed er med altan, skal altid i vedligeholdelsesmæssig henseende og uden udgift for foreningen, holde altanen i forsvarlig og lovlig stand.

3 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 3 For at kunne imødekomme behovet for forsvarlig vedligeholdelse af altanerne oprettes en vedligeholdelseskonto for andelshavere med altan. Indestående på kontoen skal bruges til særlige vedligeholdelsesarbejde på altanerne, herunder langsigtet/grundlæggende/sikkerhedsmæssig vedligeholdelse, der typisk skal foretages på alle eller mange altaner med typisk flere års intervaller. Indestående på kontoen tilhører og bestyres af AB Syven, men kan kun benyttes til vedligeholdelse af altaner og/eller til den udgift, der er forbundet med at undersøge, om vedligeholdsmæssige tiltag er påkrævet. Den månedlige udgift for andelshaverne med altan til vedligeholdelseskontoen for altaner fastsættes til kr. 50,00 pr. måned og trækkes sammen med huslejen. Dette beløb indeksreguleres årligt med start fra 2013, beløbet kan endvidere ændres af generalforsamlingen ved behov. Beløbet oprundes eller nedrundes til et beløb deleligt med 10. Manglende betaling af bidraget sidestilles med manglende betaling af boligafgift med den konsekvens, at det pågældende medlem dermed misligholder sit medlemskab med mulig ophævelse af medlemskabet til følge. En andelshaver, hvis medlemskab af foreningen ophører, har ikke krav på at få nogen del af sine betalinger til vedligeholdelseskontoen tilbagebetalt. Ordensregler for altaner: Det påhviler en andelshaver, hvis lejlighed er med altan, at sørge for, at altanen holdes ren og pæn. Opmagasinering, herunder af affald o.lign. må kun finde sted fra den ene dag til den anden. Når andelshaveren ikke opholder sig på altanen, er det ikke lovligt af opbevare til på altanen der rækker over rækværket. Det betyder at parasol m.v. skal slås sammen og være under altankant når andelshaver ikke benytter tingene. Alle genstande på altanen skal sikres, så de ikke kan blæse væk eller falde ned med risiko for skade til følge. Altankasser på ikke ophænges på håndlisten, men skal hænge på rækværket (under håndlisten). Kun altankasser med stormsikre beslag må ophænges og de må kun hænge på indersiden af altanerne. Ved faldulykker af altankasser er ansvaret beborens og dennes forsikring der skal dække. Ejendommens forsikring dækker ikke. Al aktivitet på en altan skal udfoldes med vidtgående hensyntagen til ejendommens øvrige beboere, herunder for så vidt angår blomstervanding, tæpperystning og luftning af dyner m.m. Der må ikke hænges noget på altankanten. Tørring af tøj, må kun ske under altankant. Der må ikke monteres tørresnore eller andre genstande på ydersiden af altanerne. Husdyrs ophold på altan må ikke være til gene for andre. Det er ikke tilladt at fodre fugle på eller fra en altan.

4 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 4 Udover opsætning af vindskærmende sejl er al anden opsætning ikke tilladt på ydersiden af rækværket. Foreningens bestyrelse påser, at afskærmning udføres med et udseende og med materialer, der i alt væsentligt er ens for altanerne, herunder i henseende til farver og materialer. Det er ikke tilladt at ændre på altanens udseende, dvs. dennes farve, struktur og konstruktion i øvrigt. Dette gælder for både altandør, ophæng, rækværk, bundramme, gelænder, gulv m.v. Der må på altan kun bruges gas/el grill. Grilning på altanerne skal foregå under størst mulig hensyntagen til ejendommens øvrige beboere, det er således ikke tilladt at ryge madvarer og lignende på altanen. Bestemmelser omkring støj på altaner: Enhver, der opholder sig på en altan, skal udvise vidtgående hensyn til ejendommens øvrige beboere, navnlig i henseende til støj og anden adfærd, som kan være til gene for de omkringboende. Ved ophold på altanen skal der søndag til torsdag være ro efter kl. 21:00 på fredage og lørdage skal der være ro efter kl. 24:00 uanset tidspunkt på døgnet skal vinduer og altandøre være lukket, hvis der skal spilles musik eller er støj i lejligheden. Sanktioner I tilfælde af væsentlig(e) overtrædelse(r) af vilkårene for at have altan kan bestyrelsen ekskludere vedkommende medlem, herunder uden forudgående advarsel. Gentagelse af en overtrædelse efter at der har været meddelt en advarsel, anses umiddelbart for at være en væsentlig misligholdelse med umiddelbar eksklusion til følge. Afskrivning af altaner: Altan til en lejlighed i AB Syven anses for at være en forbedring af den andelslejlighed, til hvilken altanen hører. Udgiften til etablering af altanen afskrives efter de herom gældende regler. 8. FORANDRINGER: Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boligen. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og de andre offentlige forskrifter. Enhver forandring af boligen skal inden iværksættelse forelægges bestyrelsen til godkendelse. I tilfælde, hvor byggetilladelse er påkrævet, forevises denne for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

5 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 5 Foreningen er uden ansvar for udførte forandringer, også selv om forandringerne måtte være godkendt af bestyrelsen. Pågældende andelshaver indestår såvel overfor bestyrelsen som overfor enhver senere køber af vedkommende andel for, at det udførte er lovligt og forskriftsmæssigt udført. Det er forbudt at inddække forsyningsledninger/rør således, at disse er utilgængelige ved udskiftning og /eller inspektion. Forsyningsledninger/rør må således ikke skjules/indmures/inddækkes på en sådan måde, at tilgængelighed til disse kræver nedbrydning af træ, gipsvægge, murstensvægge o.lign. 9. UDLEJNING: En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode, dog max 2 år. 10. OVERDRAGELSE: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, skal overdragelse af andelen og den dertil knyttede brugsret til boligen ske efter følgende rækkefølge: A: Til personer, som dokumenteret kan påvise at de i mindst i de seneste 2 år umiddelbart forud for overdragelsen har hørt til den sælgende andelshavers husstand. Findes der flere personer indenfor denne kategori, har slægtninge til den sælgende andelshaver fortrinsret frem for ubeslægtede. B: Til børn eller børnebørn i lige linie i tilfælde af arv. C: Naboen i samme opgang, med henblik på sammenlægning. (Gælder ikke stuelejligheder) D: Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre. E: Til hjemmeboende børn af andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre. F: Til personer, der tidligere har boet i ejendommen, herunder fraflyttede børn.. Den først indtegnede på listen går forud for andre G: Liste for udefra kommende boligsøgende. Den først indtegnede på listen går forud for andre. For så vidt angår punkterne D, E og F opskrives efter anciennitet i AB SY- VEN. Anciennitet optjenes efter medlemsår i alt. En enig bestyrelse kan i særlige tilfælde fravige ovennævnte prioritering. Ved ophævelse af samliv bestemmer parterne eller myndighederne hvem som skal bevare retten til andelen, dog jf. pkt. A Et medlem kan bortbytte sin andel med bestyrelsens godkendelse.

6 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 6 Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. 11. OPSIGELSE: OVERDRAGELSES- SUM: Andelshaveren kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i Prisen for salg skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb, der er opgjort lovligt i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber. Hvis der samtidig med overdragelsen af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre foretages af et af bestyrelsen, og med ansvar over for denne, nedsat vurderingsudvalg. Såfremt fraflytter ønsker det, kan der benyttes skønsmand ved 1. vurdering efter nedennævnte regler. Kan den fraflyttede andelshaver ikke acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og/eller løsøre samt det af bestyrelsen eventuelt fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, fastsættes værdierne ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Partene udpeger i foreningen en skønsmand. Kan parterne ikke blive enige herom, udpeges skønsmanden af en enig bestyrelse. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde andelshaveren, og bestyrelsen og herefter udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen, idet der tages hensyn til hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet. 13. FREMGANGSMÅDE: Ethvert salg skal ske ved bestyrelsens mellemkomst, således at fremgangsmåden i 10 varetages. Såfremt bestyrelsen inden for en frist af 3 måneder, fra opsigelsen, ikke har udpeget en køber kan dette ske direkte ved sælgers mellemkomst. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen/administrator kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en af bestyrelsen/administrator udarbejdet kontrakt. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 2. Alle vilkår for overtagelsen skal godkendes af bestyrelsen. Har bestyrelsen ikke reageret inden 4 uger efter aftalens forelæggelse, anses overdragelsen dog for at være godkendt.

7 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 7 Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen, som efter fra drag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregningen overfor den fraflyttende/fraflyttede andels haver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for dennes forpligtigelser, herunder i henseende til afhjælpning af mangler/ulovlige forhold. Ved afregning er foreningen berettiget til anvende provenuet til indfrielse af eventuelt garanterede lån, således at garantien kan frigives. Udbetaling af restbeløbet skal ske senest 3 uger efter overtagelsen. 14. EKSKLUSION: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe medlemmets brugsret til ophør i følgende tilfælde: 1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. 2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremkommet til medlemmet. 3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. 4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. 5. Når et medlem misligholder et af foreningen ydet lån, eller et lån, som foreningen har garanteret for. 6. Hvis et medlem ikke efterkommer et af bestyrelsen afgivet påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold i vedkommendes lejlighed inden en af bestyrelsen fastsat rimelig frist. 7. Overtræder vedtægter, husorden el. lovlig generalforsamlings-.beslutning. Efter eksklusion skal bestyrelsen disponere efter reglerne i 10. GENERAL- FORSAMLING: 15. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år sidst i september måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

8 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 8 3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionspåtegning samt en godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse samt beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, med mindst 14 dages forudgående skriftligt varsel, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 2/3 af foreningens medlemmer eller administrator, hvis en sådan er ansat, forlanger det med angivelse af dagsordenen. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt de der har begæret den indkaldt, kommer tilstede. 16. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8. dagen før afholdelse kl , hvorefter det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at forslaget bliver udsendt til samtlige medlemmer. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det er indkommet som nævnt. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver, dennes ægtefælle og husstandsmedlemmer. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en personlig eller professionel rådgiver, der ligeledes har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Revisor og administrator samt personer der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes ret til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, til et myndigt medlem af husstanden eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt. 17. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra i følgende spørgsmål: A: Nyt indskud. B: Regulering af det indbyrdes forhold imellem boligafgiften for de enkelte lejligheder. C: Iværksættelse af arbejder, hvis finansiering kræver en forhøjelse af boligafgiften med mere end 40 %. D: Salg af foreningens ejendom eller dele deraf.

9 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 9 E: Foreningens opløsning. F: Ændringer i vedtægter og husorden. I disse tilfælde kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, og at 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne tilstede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, skal bestyrelsen tilsende hver andelshaver en stemmeseddel, til skriftlig afstemning, således at spørgsmålet derved afgøres ved simpelt flertal, af samtlige andelshavere. 18. Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden. Referatet eller tilsvarende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger sendes til andelshaverne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 19. BESTYRELSEN: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 20. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, incl. bestyrelsesformanden. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter. Som bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges andelshavere, dog således at der højst kan vælges ét medlem fra samme husstand. Bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges som udgangspunkt for 2 år ad gangen. Der sker dog skift som følger: A: Lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. B: Ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt formand. Genvalg kan finde sted. Ved formandens forfald eller afgang, konstituerer bestyrelsen, efter en suppleants indtræden, sig med ny formand, indtil næste ordinære generalforsamling. 21. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, uden generalforsamlingens accept, såfremt pågældende eller en person, vedkommende er beslægtet med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

10 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 10 Bestyrelsens sekretær tager referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Et revideret referat fra bestyrelsesmødet kan offentliggøres i foreningen. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 22. Bestyrelsen har kompetencen til at omlægge lån. 23. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmer af bestyrelsen er tilstede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Er der stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 24. Foreningen tegnes af formanden og næstformand i forening. REGNSKAB OG BUDGET: 25. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen. I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andels værdi for perioden frem til næste årlige generalforsamling. Forslaget anføres som en note til regnskabet. Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftbudget udsendes til alle andelshavere samtidig med indkaldelse af den ordinære generalforsamling. DRIFT OG ADMINISTRATION: 26. Bestyrelsen ansætter vicevært og anden medhjælp samt rengøringsfirmaer m.v. og aftaler løn og vilkår med disse. 27. Bestyrelsen kan beslutte at ansætte en administrator til hjælp med foreningens administration.

11 VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N OPLØSNING: 29. Boligafgiften indbetales efter anvisning fra bestyrelsen og der kan tillægges gebyr såfremt anvisningen ikke følges. Hvis andelsboligforeningen lovlig opløses, deles dens formue imellem de til den tid værende medlemmer, i forhold til deres andels størrelse. 30 Bestyrelsen kan udfærdige særskilte ordensreglementer for vaskeri, kondirum, solarium m.v. som skal efterkommes. 31 Foreningens husorden skal efterkommes. Således vedtaget på generalforsamlingen den I bestyrelsen: Peter Dahl, Formand Betina Zerlang, Næstformand Per Jensen, Sekretær Johnny Andreassen, Medlem Flemming Gadsø, Medlem

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

VEDTÆGTER VED TOFTEN ANDELSBOLIGFORENINGEN MUNKEBO. for

VEDTÆGTER VED TOFTEN ANDELSBOLIGFORENINGEN MUNKEBO. for VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN VED TOFTEN MUNKEBO INDHOLDSFORTEGNELSE: S 1 Navn og hjemsted S 2 Formål S 3 Medlemmer S 4 Indskud S 5 Hæftelse S 6 Andel S 7 Boligaftale S 8 Boligafgift S 9 Vedligeholdelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere