Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 191 Folketinget Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse ved salg af andelsboliger og indførelse af karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 4 b, stk. 3, og 6 b, stk. 6, 2. pkt., ændres» 6, stk. 7,«til:» 6, stk. 10,«. 2. I 5, stk. 2, indsættes efter litra c:»er en andelsboligforening stiftet ved erhvervelse af en udlejningsejendom, skal værdien af ejendommen i de første 2 år efter andelsboligforeningens stiftelse ansættes efter litra a.«3. I 5, stk. 10, ændres»tilskud til etablering af private andelsboliger efter 160 b, stk. 1, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.,«til:»engangstilskud til etablering af private andelsboliger efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. i perioden fra 1. april 2002 til 31. december 2004,«. 4. I 5 indsættes efter stk. 10 som nyt stykke:»stk. 11. Er der ydet støtte fra staten eller kommunen til etablering af en andelsboligforening, skal størrelsen af den udbetalte støtte, som efter 160 k i lov om almene boliger m.v. kan kræves tilbagebetalt ved salg af andelsboligforeningens ejendom eller ved sammenlægning med en anden andelsboligforening, anføres i en note til årsregnskabet.«stk bliver herefter stk , stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:»den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til bolig, skal inden aftalens indgåelse udlevere dokumenter og nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til erhververen. Overdrageren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre erhververen bekendt med indholdet af 5, 15, stk. 1, og 16, stk. 1 og 3. Stk. 2. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler om, hvilke dokumenter og nøgleoplysninger overdrageren skal udlevere til erhververen, formkrav til nøgleoplysningerne, hvilke nøgleoplysninger, der skal optages som noter til årsregnskabet, samt om procedure for udarbejdelse af nøgleoplysningerne. Stk. 3. Penge- og realkreditinstitutter, der har indgået aftale om lån og hertil knyttet finansiel aftale med en andelsboligforening, skal udlevere informationsmateriale til foreningen med finansielle nøgleoplysninger. Stk. 4. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren nærmere regler om pligten til at udlevere informationsmateriale.«stk. 2-8 bliver herefter stk I 6, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres»stk. 3«til:»stk. 6«. 7. I 6, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres»stk. 7«til:»stk. 10«. 8. I 7 h, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter» 6, stk. 1«:», og bestemmelser fastsat i medfør af 6, stk. 2 og 4«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2013, og har virkning for andelsboligforeninger, der stiftes efter denne bestemmelses ikrafttræden. Stk. 3. 1, nr. 4, finder anvendelse på årsregnskaber for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. Stk. 4. 6, stk. 1, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, finder alene anvendelse på aftaler om overdragelse af andels- Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr BV000104

2 boliger, der indgås efter andelsboligforeningens godkendelse af årsregnskabet vedrørende det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. 2

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse Gældende ret Rapport om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Lovforslaget 2.2. Oplysningspligt for finansielle virksomheder Gældende ret Lovforslaget 2.3. Karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved salg af andelsboliger Gældende ret Lovforslaget 2.4. Oplysning om støtte ydet af staten eller kommunen til etablering af en privat andelsboligforening Gældende ret Lovforslaget 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. De administrative konsekvenser for borgerne 6. De miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning og baggrund Hovedformålet med lovforslaget er at styrke gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet, således at køber og sælger har det bedst mulige beslutningsgrundlag, når der handles andelsbolig. I Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters rapport om andelsboligforeningers anvendelse af swaplån fra august 2012 blev det påpeget, at der overordnet set er behov for mere gennemsigtighed på andelsboligmarkedet. I rapporten blev anvendelsen af renteswapaftaler i andelsboligforeninger undersøgt, såvel som de konsekvenser, aftalerne kan have for foreningen, den enkelte andelshaver og eventulle købere. Rapporten viste, at en række andre forhold end renteswapaftalen også har stor betydning for økonomien i foreningen, herunder foreningens stiftelsesår, antallet af lejemål og hensatte vedligeholdelsesmidler. Regeringen har i december 2012 fastsat nye administrative regler om risikoklassificering af udlånsprodukter, der har til formål at sætte forbrugerne i stand til let og hurtigt at vurdere, om der er forhold ved et givent lån, som de bør være særligt opmærksomme på. Reglerne giver andelsboligforeningerne bedre mulighed for at vurdere de lån, som de overvejer at optage til dækning af deres finansieringsbehov. Dette lovforslag indebærer en ændring af andelsboligloven, der skærper sælgers oplysningspligt, så der fremover skal udleveres nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og boligen før en andelsbolig handles. Formålet er at fremhæve de væsentligste punkter ved foreningens økonomiske forhold og gøre det lettere for en interesseret køber at afkode de eventuelle økonomiske risici, der er forbundet med købet af en andelsbolig i den pågældende forening. Herved sikres nem adgang til de vigtigste oplysninger for køber og samtidig et mere gennemsigtigt andelsboligmarked, da nøgleoplysningerne efter de administrative regler der vil blive fastsat i bekendtgørelse vil skulle udleveres i et skema, der giver mulighed for sammenligning af oplysningerne mellem de enkelte foreninger. Udover øget gennemsigtighed i handelssituationen sikrer lovforslaget, at der ikke spekuleres i værdiansættelsen af andelsboligforeningens ejendom ved etablering af foreningen. Dette gøres ved at indføre en karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom. Der har i de senere år været en række eksempler på stiftelse af andelsboligforeninger, hvor købsmaterialet indeholdt en vurdering, som ansatte værdien af ejendommen til en højere værdi, end den, lejerne blev tilbudt at overtage ejen-

4 4 dommen til. Når lejere i en udlejningsejendom får tilbudt at købe ejendommen til en bestemt pris, kan det være vanskeligt for lejerne at vurdere, om det nu også er den rigtige pris, ejendommen tilbydes til, og om de budgetter, der er udarbejdet for en kommende andelsboligforening, vil holde. Det må forudsættes, at den pris, lejerne har fået tilbud om at overtage ejendommen til, er den optimale indikering af værdien af ejendommen. For at beskytte lejere og andre kommende andelshavere mod at lade sig påvirke af en vurdering, som ligger over ejendommens reelle værdi, til at indtræde i en andelsboligforening, foreslås det som led i regeringens generelle bestræbelser for at gøre andelsboligmarkedet mere gennemsigtigt, at der i andelsboligloven indsættes et forbud mod at anvende andre prisfastsættelser end anskaffelsesprisen ved prisfastsættelse af ejendommens værdi. Forbuddet skal gælde i en periode på 2 år efter foreningens stiftelse og gælder alene for andelsboligforeninger, der stiftes ved lejernes overtagelse af den udlejningsejendom, som de bor i. En række andelsboligforeninger er etableret med støtte fra staten eller kommunen. Ved salg af en andelsboligforenings ejendom, kan den ydede støtte kræves tilbagebetalt, jf. 160 k i lov om almene boliger m.v. For at sikre, at foreningens medlemmer og potentielle købere af andelsboliger er opmærksomme på tilbagebetalingspligten, indføres der en pligt til at oplyse om den modtagne støtte i andelsboligforeningens årsregnskab. Dette vil sikre fuld gennemsigtighed for foreningens medlemmer og potentielle købere. Samtidig sikres, at oplysningerne om størrelse af den ydede støtte bevares efter udamortisering af de støttede lån. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse Gældende ret Efter andelsboliglovens 6, stk. 1, skal overdrageren udlevere en række dokumenter til erhververen inden en aftale om overdragelse af en andelsbolig indgås. Efter bestemmelsen skal overdrageren udlevere foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af, hvorledes prisen på andelen beregnes med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Ministeren for by, bolig og landdistrikter har i henhold til andelsboliglovens 7 udarbejdet en vejledende normalvedtægt for en andelsboligforening, hvoraf det følger, at erhververen skal have udleveret en række dokumenter af overdrageren inden aftalens indgåelse. Normalvedtægten supplerer lovkravet i andelsboliglovens 6, stk. 1, med et krav om udlevering af referatet fra seneste generalforsamling, herunder seneste ordinære generalforsamling. Normalvedtægten er alene vejledende. Der kan derfor være udarbejdet individuelle vedtægter i de enkelte foreninger, som kan indeholde yderligere krav om udlevering af dokumenter ved salg Rapport om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgav i august 2012 en rapport om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler. Sigtet med rapporten var at skabe grundlag for en vurdering af behovet for at iværksætte konkrete initiativer i forhold til anvendelsen af renteswapaftaler som finansieringsform for andelsboligforeninger. I rapporten konkluderes, at renteswapaftaler ikke nødvendigvis udgør et problem for den veldrevne andelsboligforening. Endvidere viser rapporten, at det ikke er alle nødlidende andelsboligforeninger, der har lån med renteswap, og at der således kan være mange andre årsager til en trængt økonomi i foreningen. Renteswappen synes ikke generelt at være årsagen til, at visse foreninger i dag har økonomiske problemer, men lån med renteswap kan bidrage til, at det kan blive vanskeligere at komme ud af disse økonomiske problemer. Rapporten viste, at der var et behov for mere gennemsigtighed på andelsboligmarkedet, og at både købere, sælgere og andelsboligforeninger får bedre information om særligt økonomien i andelsboligforeningen Lovforslaget Med lovforslaget foreslås indført en pligt for overdrageren af en andelsbolig til inden indgåelse af en aftale om overdragelse af en andelsbolig at udlevere nærmere fastsætte nøgleoplysninger til erhververen. Det er hensigten med nøgleoplysningerne, at erhververen får nem og overskuelig adgang til de mest relevante informationer om foreningen og andelsboligen, som skal bruges i købssituationen. Forslaget indebærer, at de vigtigste nøgleoplysninger i medfør af de administrative regler, der forventes fastsat, vil blive trukket ud af de dokumenter, som overdrageren pålægges at udlevere til erhververen. Dette vil give erhververen nem og overskuelig adgang til nogle objektivt sammenlignelige oplysninger, der kan give et hurtigt og sikkert overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende andelsboligforeningen og den økonomiske situation i foreningen uden at skulle søge efter disse i de udleverede dokumenter. Det foreslås, at bemyndige ministeren for by, bolig og landdistrikter til i bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om, hvilke nøgleoplysninger der skal udleveres, i hvilken form de skal udleveres og procedure for udarbejdelse og ajourføring af nøgleoplysningerne, jf. bemærkninger til forslagets 1, nr. 5. Efter såvel gældende som foreslåede regler er der krav om, at overdrageren efter lovens 6, stk. 1, skal udlevere et årsregnskab til erhververen inden aftalens indgåelse. Årsregnskabet består af ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herunder om anvendt regnskabspraksis. I dag skal andelsværdien efter lovens 6, stk. 5, oplyses som en note til årsregnskabet. De nye nøgleoplysninger vil på samme måde skulle fremgå af noter til årsregnskabet.

5 5 Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. Til vejledningen hører et modelregnskab. Styrelsen har oplyst, at den i forlængelse af lovforslaget vil opdatere vejledningen på baggrund af de nye krav til nøgleoplysninger, således at nøgleoplysningerne vil fremgå af vejledningen og af modelregnskabet. Vejledningen og modelregnskabet lægger op til, at årsregnskabet inklusive nøgleoplysningerne revideres. Bemyndigelsesbestemmelsen foreslås på den baggrund formuleret således, at der i bekendtgørelsen kan fastsættes nærmere regler om, hvilke af de krævede nøgleoplysninger, der skal optages som noter til årsregnskabet. Det er hensigten, at nøgleoplysningerne skal gives til erhververen på en særlig formular, godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der indeholder en skematisk oversigt over nøgleoplysningerne samt en kort forklaring til erhververen om, hvad nøgleoplysningerne kan bruges til. Herudover er det hensigten at fastsætte krav om, at de finansielle nøgleoplysninger fra penge- og realkreditinstitutterne, jf. afsnit 2.2., skal udleveres på et særskilt skema, godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Skemaerne vil blive optaget som bilag til bekendtgørelsen om nøgleoplysninger. Bekendtgørelsen forventes at indeholde bestemmelser om procedure for udarbejdelse af nøgleoplysninger og ajourføring af disse, herunder om rollefordelingen mellem overdrageren og foreningen. I praksis vil tilvejebringelse af de nødvendige oplysninger for at opfylde pligten til at udlevere nøgleoplysninger forudsætte nærmere kendskab til foreningens økonomi, regnskabsforhold og bagvedliggende dokumenter. Det må forventes, at overdrageren i langt de fleste tilfælde vil have brug for hjælp fra foreningens bestyrelse eller administrator til at fremskaffe de nødvendige oplysninger. Som supplement til overdragerens pligt til at udlevere nøgleoplysninger forventes derfor fastsat regler om, at andelsboligforeningen skal udarbejde og ajourføre skemaet med nøgleoplysningerne. Herved sikres ensartede nøgleoplysninger, som let kan skaffes af overdrageren i en handelssituation. Herudover indeholder lovforslaget en udvidelse af kravet om overdragerens udlevering af dokumenter i forhold til den nuværende bestemmelse i andelsboliglovens 6, stk. 1. Lovforslaget indebærer, at den gældende regel i andelsboliglovens 6, stk. 1, om pligtmæssig udlevering af dokumenter til erhververen forud for salg ændres fra en positiv opregning til en bemyndigelse for ministeren for by, bolig og landdistrikter til i bekendtgørelse at fastsætte, hvilke dokumenter der skal udleveres. Udover de eksisterende dokumenter, som overdrageren skal udlevere i dag, forventes det blandt andet fastsat, at overdrageren skal udlevere foreningens seneste generalforsamlingsreferat (og eventuel formandsberetning), vedligeholdelsesplan, energimærke og eventuelt andre væsentlige dokumenter Oplysningspligt for finansielle virksomheder Gældende ret Der findes i dag ikke regler om, at penge- og realkreditinstitutter årligt skal udlevere en række finansielle nøgleoplysninger til andelsboligforeninger til brug for overdragelse af andele i foreningen Lovforslaget Med lovforslaget foreslås det, at penge- og realkreditinstitutter, der har indgået aftaler om lån og eventuelt hertil knyttede finansielle aftaler med en andelsboligforening, forpligtes til at udlevere informationsmateriale til foreningen med finansielle nøgleoplysninger efter nærmere regler fastsat af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren. Det er hensigten, at fastsætte nærmere krav til formen og indholdet af de finansielle nøgleoplysninger, som penge- og realkreditinstitutterne skal udlevere til andelsboligforeningerne. Der vil være tale om en gengivelse af allerede kendte oplysninger i en mere let tilgængelig form. Der forventes endvidere fastsat regler om, at penge- og realkreditinstitutterne skal udlevere oplysningerne årligt til andelsboligforeningerne Karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved salg af andelsboliger Gældende ret Private andelsboligforeninger kan enten stiftes ved, at en andelsboligforening overtager eller selv står for opførelsen af en nybygget ejendom eller ved, at andelsboligforeningen køber en eksisterende ejendom. I sidstnævnte tilfælde vil der typisk være tale om, at lejerne overtager den ejendom, som de bor til leje i, på andelsbasis - enten gennem en frivillig overdragelse eller i medfør af lejelovens regler om tilbudspligt. Lejerne vil typisk få tilbudt at overtage ejendommen til markedsprisen eller med andre ord til handelsværdien som udlejningsejendom, det vil sige, den pris, en uafhængig tredjemand er villig til at overtage ejendommen til. Tilbydes lejerne at overtage ejendommen via lejelovens tilbudspligtsregler, er ejeren af ejendommen pålagt at tilbyde lejerne at overtage den på andelsbasis på samme vilkår, herunder den samme pris, som ejeren kan dokumentere at kunne sælge ejendommen for til anden side. Når andelsboligforeningen er stiftet, skal prisen ved overdragelse af enkelte andele i andelsboligforeningen fastsættes i overensstemmelse med maksimalprisreglerne i andelsboliglovens 5, herunder reglerne om fastsættelse af værdien af andelsboligforeningens ejendom. Til brug for fastsættelse af prisen for en andel i andelsboligforeningen kan andelsboligforeningen ifølge lovens 5, stk. 2, vælge mellem 3 forskellige metoder for ansættelse af værdien af ejendommen. Andelsboligforeningen kan vælge at ansætte værdien ud fra ejendommens anskaffelsespris, den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurderingen) eller på baggrund af den senest ansatte ejen-

6 6 domsværdi efter lov om vurdering af landets faste ejendomme (den offentlige vurdering) Lovforslaget Med lovforslaget foreslås, at de andelsboligforeninger, der stiftes ved erhvervelse af en udlejningsejendom, i en periode på 2 år efter foreningens stiftelse alene kan værdiansætte andelsboligforeningens ejendom til den pris, andelsboligforeningen har betalt for ejendommen. Forslaget omfatter ikke nybyggede andelsboligforeninger, da der ikke i forhold til disse vurderes at være samme spekulationsmuligheder. Herved afskæres muligheden for i forbindelse med stiftelsen at anvende en valuarvurdering eller den offentlige ejendomsvurdering. Forslaget har til formål at beskytte lejerne i en privat udlejningsejendom mod at lade sig påvirke af udsigten til urealistisk høje spekulationsgevinster ved indtræden i en andelsboligforening, der stiftes i ejendommen. Der er således set eksempler på, at lejerne forud for eller som led i, at de tilbydes at købe ejendommen, får udleveret enten en valuarvurdering eller den seneste offentlige ejendomsvurdering for ejendommen - vurderinger, som i nogle tilfælde angiveligt har ligget en del over den pris, som lejerne rent faktisk har fået tilbudt at købe ejendommen til. Dette synes i nogle tilfælde at have ført til, at nogle af de kommende andelshavere har været villige til at betale en forholdsvis høj pris for ejendommen, idet de som følge af denne vurdering har ladet sig overbevise om, at der kan være udsigt til at oppebære en økonomisk gevinst ved videresalg af andelen i andelsboligforeningen. Tilstedeværelsen af en vurdering, som overstiger den pris, ejendommen tilbydes til, udgør også en risiko for, at de budgetter, som laves for en fremtidig andelsboligforening, bliver urealistiske. Vurderingen kan f.eks. indebære, at der budgetteres med for høje indtægter ved salg af de lejligheder, der ved andelsboligforeningens stiftelse ikke sælges, men fortsat bebos af lejere. Som udgangspunkt burde der i praksis ikke kunne forekomme nævneværdige forskelle i den faktiske handelspris for ejendommen og en vurdering af denne i de første år efter andelsboligforeningens stiftelse. Der kan herved blandt andet henvises til den vejledning om vurdering af andelsboligforeningers ejendomme efter andelsboliglovens 5, stk. 2, litra b, som Dansk Ejendomsmæglerforening har udarbejdet til sine medlemmer. Det fremgår af vejledningen, at Såfremt man som ejendomsmægler bliver bedt om at vurdere en ejendom, som indenfor kortere tid formentlig 1-2 år er blevet handlet f.eks. i forbindelse med, at lejerne har overtaget den i henhold til reglerne om tilbudspligt, jf. lejelovens 100 ff., er værdiansættelsen på ejendommen som udgangspunkt den pris, den netop er blevet handlet til. Der findes ikke nogen mere nøjagtig prisindikering end netop den pris parterne i en fri og uafhængig handel er blevet enige om.. Det skal bemærkes, at hverken forekomsten af en valuarvurdering eller den seneste offentlige vurdering indebærer nogen garanti for, at de enkelte andele i andelsboligforeningen rent faktisk vil kunne sælges til de maksimalpriser, der vil kunne beregnes med udgangspunkt i vurderingen. Det foreslås, at karensperioden skal være 2 år. Perioden er fastsat i en afvejning af henholdsvis hensynet til at udelukke spekulation i andelsboligen og hensynet til mobiliteten på boligmarkedet. Hvis der fastsættes en længere periode, vil der kunne opstå et så stort spænd mellem anskaffelsesprisen og de faktiske handelspriser for sådanne ejendomme, at det vil kunne påvirke handelen med boligerne i den pågældende andelsboligforening. Endvidere kan der ved en længere periode opstå risiko for, at andelsboligforeningerne for at undgå fald i andelsværdierne vil udskyde gennemførelsen af større renoveringer af ejendommen i de første år efter stiftelsen. Værdien af de enkelte andele i de af forslaget omfattede andelsboligforeninger, vil på den baggrund som udgangspunkt ikke ændre sig indenfor 2-årsperioden. Dog vil værdien af andelene i andelsboligforeningen i perioden stige i takt med, at der afdrages på andelsboligforeningens lån, eller at der udføres forbedringer på ejendommen Oplysning om støtte ydet af staten eller kommunen til etablering af en privat andelsboligforening Gældende ret I henhold til 160 k i lov om almene boliger m.v. kan støtte ydet til etablering af andelsboligforeningen kræves tilbagebetalt, hvis andelsboligforeningen opløses. I andelsboligloven findes der ingen bestemmelser, der sikrer, at tilbagebetalingskravet er kendt for foreningens medlemmer og potentielle erhververe Lovforslaget Med lovforslaget foreslås indført en bestemmelse om, at der skal optages en note i andelsboligforeningens årsregnskab, hvoraf det skal fremgå, hvilket støttebeløb andelsboligforeningen har modtaget fra staten eller kommunen ved foreningens etablering. Dette støttebeløb kan kræves tilbagebetalt ved helt eller delvist salg af andelsboligforeningens ejendom eller ved sammenlægning med en anden andelsboligforening. På den måde gives en bedre information til andelsboligforeningens medlemmer og potentielle erhververe. Derudover sikres oplysningerne om tilbagebetalingskravet, når det støttede lån til etableringen af andelsboligforeningen er udamortiseret. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget vil medføre en forpligtelse for penge- og realkreditinstitutter til at udlevere oplysninger om lån og hertil knyttede finansielle aftaler til en andelsboligforening. Da der er tale om gengivelse af allerede kendte oplysninger i en anden form, forventes de foreslåede ændringer ikke at have nævneværdige erhvervsøkonomiske konsekvenser.

7 7 Lovforslagets bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om nøgleoplysninger tænkes udnyttet til i bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om hvilke nøgleoplysninger, der skal optages som noter til andelsboligforeningernes årsregnskaber. Denne opgave vil blive varetaget af de revisorer, der reviderer andelsboligforeningernes årsregnskaber. Der findes allerede i dag krav om, at årsregnskaberne skal indeholde en note om andelsværdien. Det vurderes, at langt de fleste revisorer følger Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, som indeholder anbefalinger om nøgletal i årsregnskaberne. Da der kun forventes at blive stillet krav om få yderligere nøgleoplysninger, vurderes de nye regler ikke at indebære nævneværdige byrder for revisorerne. 5. De administrative konsekvenser for borgerne Overdrageren af en andelsbolig vil blive pålagt en mindre byrde ved at skulle udlevere enkelte yderligere dokumenter samt nøgleoplysninger til erhververen vedrørende andelsboligforeningen forud for et salg. Da der allerede i gældende lovgivning er krav om udlevering af visse dokumenter, vurderes det ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for overdrageren, at der tilføjes enkelte yderligere dokumenter til forpligtelsen. Hertil kommer, at de nye krav vil blive udmøntet, så det er enkelt for overdrageren at få adgang til de nye oplysninger, der skal udleveres. Da der samtidig er tale om oplysninger om centrale økonomiske forhold, der må antages i forvejen at blive efterspurgt i de fleste salgssituationer, vurderes de nye krav samlet ikke at medføre væsentlig byrder, idet det i mange tilfælde vil blive lettere for overdrageren at efterkomme erhververens ønske om yderligere oplysninger. Andelsboligforeningerne vil opleve byrder ved at skulle udarbejde og ajourføre nøgleoplysningerne. Arbejdet med at indsamle og udarbejde oplysningerne vil dog være størst første gang, hvorefter der vurderes blot at være tale om en årlig ajourføring. Kravet vurderes ikke at udvide en veldreven forenings byrder nævneværdigt, da den i forvejen må forventes at være involveret fra salg til salg. 6. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har været i høring hos følgende organisationer og myndigheder m.v.: Advokatrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Boligadvokater, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Udlejere, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Ejerlejlighedernes Landsforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen Danske Revisorer, FSR - danske revisorer, Grundejernes Investeringsfond, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Organisationen af Selvejende Institutioner, Praktiserende Arkitekters Råd, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Realkreditforeningen og Realkreditrådet. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Negative konsekvenser/merudgifter Miljømæssige konsekvenser Da der er tale om gengivelse af allerede kendte oplysninger i en anden form, forventes de foreslåede ændringer ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser. Kravet om at nøgleoplysninger skal optages som noter til andelsboligforeningernes årsregnskaber, vurderes ikke at indebære nævneværdige byrder for revisorerne, idet der vil være tale om et mindre supplement til allerede gældende regler.

8 8 Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Kravet om at overdrageren af en andelsbolig vil blive pålagt at udlevere flere dokumenter samt nøgleoplysninger forud for et salg, vurderes samlet ikke at medføre væsentlige byrder, idet dette blot er et supplement til allerede gældende krav. Andelsboligforeninger vil opleve mindre byrder ved at skulle udarbejde og ajourføre nøgleoplysningerne. Det vil imidlertid primært være første gang og efterfølgende blot årlig ajourføring. Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 og nr. 6-8 Til 1 Ændringerne er en konsekvens af forslagets 1, nr. 5, hvor den gældende bestemmelse i andelsboliglovens 6, stk. 1, foreslås erstattet af 6, stk Til nr. 2 I andelsboliglovens 5 er fastsat regler om, hvordan prisen for en andel i en andelsboligforening fastsættes. I 5, stk. 2, er nærmere regler om, hvordan værdien af en andelsboligforenings ejendom kan indgå i prisen. Værdien af ejendommen kan efter foreningens eget valg ansættes til en af 3 mulige værdier anskaffelsesprisen, den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurderingen) eller den seneste offentlige vurdering. Det foreslås, at det ikke længere skal være muligt at ansætte værdien af ejendommen til den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurderingen) eller efter den offentlige vurdering i de første 2 år efter en andelsboligforenings stiftelse. Forslaget gælder alene i forhold til andelsboligforeninger, der stiftes ved erhvervelse af en udlejningsejendom. Det betyder, at man i disse andelsboligforeninger tidligst kan anvende en valuarvurdering eller den offentlige vurdering i forbindelse med prisfastsættelsen af andele i foreningen ved overdragelser af andele, der finder sted senere end 2 år efter foreningens stiftelse. En andelsboligforening anses normalt for stiftet på tidspunktet for afholdelse af den stiftende generalforsamling. Til nr. 3 Den gældende bestemmelse i andelsboliglovens 5, stk. 10, foreslås omformuleret, da 160 b i lov om almene boliger, som der henvises til i den gældende andelsboliglov, er ophævet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at der i loven henvises til en ikke eksisterende lovbestemmelse. Da denne bestemmelse vedrørte tilsagn til engangstilskud afgivet i perioden 1. april 2002 til 31. december 2004, er der i stedet henvist direkte hertil. Der ændres ikke ved bestemmelsen om beregningen af andelsboligforeningens formue, og ændringen har derfor alene teknisk karakter. Da alle engangstilskud er udbetalt med udgangen af 2011, er bestemmelsen allerede effektueret i årsregnskaberne for de andelsboligforeninger, der har modtaget et engangstilskud. Til nr. 4 Det følger af 160 k i lov om almene boliger m.v., at støtte ydet til etablering af andelsboligforeningen kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt efter Statens Administrations nærmere bestemmelse, hvis der sker et helt eller delvist salg af en andelsboligforenings ejendom. Det samme gælder, hvis foreningen sammenlægges med en anden andelsboligforening. Det påhviler andelsboligforeningen at underrette Statens Administration om salget eller sammenlægningen. Tilbagebetalingskravet påhviler de andelshavere, der er medlemmer af andelsboligforeningen ved salget. Med det foreslåede nye 5, stk. 11, indføres et krav om, at den hidtil modtagne støtte til etableringen af andelsboligforeningen, skal anføres i en note til andelsboligforeningens årsregnskab. Kravet omfatter alle andelsboligforeninger, der har modtaget støtte til etablering fra staten eller kommunen, og omfatter alle former for støtte, hvad enten der er tale om løbende udbetalinger af støtten eller engangstilskud. Herved sikres andelshavere og potentielle andelsboligkøbere oplysninger om størrelsen af tilbagebetalingskravet. Samtidig sikres, at oplysningerne om den ydede støtte bevares efter, at de støttede lån er udamortiseret. Til nr. 5 I den gældende 6, stk. 1, er det fastsat, at overdrager til erhverver, inden aftale om overdragelse af en andelsbolig indgås, skal udlevere foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af, hvorledes prisen på andelen beregnes med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Med ændringen af 6, stk. 1, foreslås den gældende regel om pligtmæssig udlevering af dokumenter ændret fra en po-

9 9 sitiv opregning til en bemyndigelse for ministeren for by, bolig og landdistrikter til i bekendtgørelse at fastsætte, hvilke dokumenter der skal udleveres. Udover de dokumenter, som overdrageren skal udlevere i dag, forventes det blandt andet fastsat, at overdrageren skal udlevere foreningens seneste generalforsamlingsreferat (og eventuel formandsberetning), vedligeholdelsesplan, energimærke og eventuelt andre væsentlige dokumenter. Det foreslås endvidere som noget nyt, at overdrageren af en andelsbolig forpligtes til inden indgåelse af en aftale om overdragelse af en andelsbolig at udlevere nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og boligen til erhverver. Bestemmelsen i 6, stk. 2, indeholder en bemyndigelse til ministeren for by, bolig og landdistrikter til i bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om hvilke nøgleoplysninger, der skal udleveres, i hvilken form de skal udleveres og procedure for udarbejdelse og ajourføring af nøgleoplysningerne. Bemyndigelsesbestemmelsen tænkes udnyttet til i bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om, hvilke af de krævede nøgleoplysninger, der skal optages som noter til årsregnskabet. Det forventes fastsat, at andelsboligforeningerne som udgangspunkt årligt udarbejder et af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter godkendt skema med nøgleoplysninger på baggrund af oplysninger fra seneste godkendte regnskab. Foreningerne skal oplyse, om der er sket væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne siden årsregnskabet blev udarbejdet, f.eks. om der er optaget nye lån, afdraget ekstraordinært på gælden eller indgået nye forpligtelser vedrørende større renoverings-/vedligeholdelsesarbejder. Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning fra december 2010 vil blive revideret, således at de nye krav til nøgleoplysninger, der skal optages som noter til regnskabet, fremgår af denne. Dette vil sikre et ensartet grundlag for udarbejdelsen af nøgleoplysningerne, da grundlaget herfor således vil være underlagt revisionen. De nøgleoplysninger, som erhververen skal have udleveret, forventes inddelt i en række overordnede kategorier: stamoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen, drifts- og erhvervsoplysninger, byggetekniske oplysninger og finansielle oplysninger. Stamoplysningerne skal sikre identifikation af den pågældende andelsboligforening samt give erhververen de mest grundlæggende oplysninger om foreningen og boligen. Det er hensigten, at stamoplysningerne skal omfatte f.eks. ejendomsoplysninger, vurderingsprincip, maksimalpris og fordelingstal. Drifts- og erhvervsoplysningerne skal sikre erhververen større klarhed over konsekvenserne af, at man ved køb af en andelsbolig samtidig bliver medlem af en forening, der i fællesskab ejer og driver den pågældende ejendom. Under drifts- og erhvervsoplysninger kan medtages nøgleoplysninger som f.eks. boligafgift, lejeindtægter og andelsværdi pr. andelsbolig-m², angivelse af hæftelsesforhold og om der er tomme bolig- eller erhvervslejemål i foreningen. Byggetekniske oplysninger er vigtige for at vurdere, hvilken stand andelsboligforeningens ejendom er i, samt om foreningen har en plan for løbende vedligehold, herunder en plan for finansiering heraf. Oplysningerne kan f.eks. omfatte foreningens bindende beslutninger om større vedligeholdelses- eller renoveringsarbejder. Under finansielle oplysninger er det hensigten at anføre oplysninger om f.eks. foreningens samlede gæld, lånetyper i foreningen og afdrag på foreningens prioritetsgæld i seneste regnskabsår. Dette skal ses i sammenhæng med den foreslåede bestemmelse i 6, stk. 3. Med den foreslåede bestemmelse i 6, stk. 3, forpligtes penge- og realkreditinstitutter, der har indgået aftaler om lån og eventuelt hertil knyttede finansielle aftaler med en andelsboligforening, til at udlevere informationsmateriale til foreningen med finansielle nøgleoplysninger. Som eksempel på hertil knyttede finansielle aftaler kan nævnes aftaler om en renteswap. Bestemmelsen i 6, stk. 4, indeholder en bemyndigelse til ministeren for by, bolig og landdistrikter til efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren at fastsætte regler om penge- og realkreditinstitutternes pligt til at udlevere informationsmateriale. Det er hensigten, at fastsætte nærmere krav til indholdet af de finansielle nøgleoplysninger, herunder f.eks. at de skal indeholde oplysninger om afdragsprofil og rente- og formueusikkerhed for de lån, som penge- og realkreditinstitutterne har ydet til de enkelte andelsboligforeninger. Der forventes endvidere fastsat regler om, at pengeog realkreditinstitutterne årligt skal udlevere disse oplysninger til andelsboligforeningerne. Der forventes i bekendtgørelse fastsat særlige formkrav, herunder at oplysningerne skal udleveres i et særskilt skema. De finansielle nøgleoplysninger skal supplere de nøgleoplysningsskemaer, som andelsboligforeningerne skal udarbejde. Det forventes fastsat i bekendtgørelse, at overdrageren skal udlevere de finansielle nøgleoplysninger fra pengeog realkreditinstitutterne til erhververen forud for indgåelse af aftale om overdragelse af en andelsbolig sammen med det af andelsboligforeningen udarbejdede nøgleoplysningsskema. Den nærmere fastsættelse af kravene til, hvilke nøgleoplysninger der skal medtages i bekendtgørelsen, vil blive fastsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter en nærmere drøftelse med interessenterne på andelsboligområdet. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Ikrafttrædelsestidspunktet er valgt for at sikre, at bestemmelserne om overdragers udvidede oplysningspligt ved salg af en andelsbolig kommer til at gælde for salg baseret på andelsboligforeningernes regnskaber for Herved sikres et ensartet grundlag for fremskaffelse af de væsentlige økonomiske nøgleoplysninger. I stk. 2 foreslås det, at karensperioden for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved stiftelse af andelsboligforeninger i tidligere udlejningsejendomme træder i kraft den 1. juli Den foreslåede karensperiode vil

10 10 gælde for andelsboligforeninger, der stiftes efter den 30. juni I stk. 3 foreslås det, at optagelse af en note i årsregnskabet om modtaget tilskud fra staten eller kommunen til etablering af private andelsboliger sker i årsregnskaber, der vedrører regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. Der vil i efteråret 2013 blive foretaget en revision af Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Notebestemmelsen vil indgå i denne revision. I stk. 4 foreslås det, at overdragerens udvidede oplysningspligt alene finder anvendelse på aftaler om overdragelse af andelsboliger, der indgås efter der i den pågældende andelsboligforening foreligger et godkendt regnskab for For at sikre et ensartet grundlag for fremskaffelse af de væsentlige økonomiske nøgleoplysninger indeholder lovforslaget bestemmelser om, at visse nøgleoplysninger vil skulle optages som noter til årsregnskaberne. Der vil i efteråret 2013 blive foretaget en revision af Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. En revideret vejledning forventes udstedt med udgangen af Dette betyder, at andelsboligforeningernes regnskaber for 2013, der godkendes på generalforsamlinger i 2014, indeholder de væsentligste nøgleoplysninger, der skal danne grundlag for opfyldelse af overdragers oplysningspligt. De nye regler om overdragers oplysningspligt foreslås derfor alene anvendt på aftaler om overdragelse, der indgås på et tidspunkt, hvor der foreligger et godkendt regnskab vedrørende det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. Dette indebærer, at en sælger, der i 2014 indgår en aftale om overdragelse, hvor der endnu ikke foreligger et godkendt regnskab vedrørende det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013, vil skulle følge de hidtil gældende regler om oplysningspligt. Overdrageren skal således alene udlevere foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af, hvorledes prisen på andelen beregnes med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Bestemmelsen i stk. 4 indebærer, at de nye regler om penge- og realkreditinstitutters forpligtelse til at udlevere finansielle nøgleoplysninger finder anvendelse fra lovens ikrafttræden den 1. januar Det er hensigten i bekendtgørelse at fastsætte regler om, at penge- og realkreditinstitutterne udleverer finansielle nøgleoplysninger første gang til andelsboligforeningerne primo januar 2014.

11 11 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer: 4 b... Stk. 3. Ud over de tilgodehavender, der er nævnt i 6, stk. 7, kan foreningen hos den fraflyttede andelshaver til skade for den, der ved aftale har fået pant eller foretaget udlæg i andelen, fradrage den forholdsmæssige andel af lån som nævnt i stk. 1, jf. dog stk I 4 b, stk. 3, og 6 b, stk. 6, 2. pkt., ændres» 6, stk. 7,«til:» 6, stk. 10,«. 6 b... Stk. 6. Andelsboligforeningen kan modregne sine rimelige udgifter ved salget i overdragelsessummen. 6, stk. 7, finder tilsvarende anvendelse Stk. 2. Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue: a) Anskaffelsesprisen. b) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. c) Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter 3 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme Stk. 10. Er der ydet tilskud til etablering af private andelsboliger efter 160 b, stk. 1, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., skal tilskuddet ved beregning af foreningens formue optages som en passivpost, der nedtrappes med en tiendedel af tilskuddets størrelse, første gang et år efter udbetaling af tilskuddet, og indtil hele tilskuddet er medtaget i formueopgørelsen. 2. I 5, stk. 2, indsættes efter litra c:»er en andelsboligforening stiftet ved erhvervelse af en udlejningsejendom, skal værdien af ejendommen i de første 2 år efter andelsboligforeningens stiftelse ansættes efter litra a.«3. I 5, stk. 10, ændres»tilskud til etablering af private andelsboliger efter 160 b, stk. 1, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.,«til:»engangstilskud til etablering af private andelsboliger efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. i perioden fra 1. april 2002 til 31. december 2004,«. 4. I 5 indsættes efter stk. 10 som nyt stykke:»stk. 11. Er der ydet støtte fra staten eller kommunen til etablering af en andelsboligforening, skal størrelsen af den udbetalte støtte, som efter 160 k i lov om almene boliger m.v. kan kræves tilbagebetalt ved salg af andelsboligforeningens ejendom eller ved sammenlægning med en anden andelsboligforening, anføres i en note til årsregnskabet.«stk bliver herefter stk

12 12 6. Den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til bolig, skal inden aftalens indgåelse til erhververen udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af, hvorledes prisen beregnes, med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Overdrageren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre erhververen bekendt med indholdet af 5, 15, stk. 1, og 16, stk. 1 og 3. Stk. 2. Erhververen skal godkendes af bestyrelsen for andelsboligforeningen. Stk. 3. Aftalen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt. Stk. 4. Er der i forbindelse med overdragelsen indgået nogen anden retshandel, finder reglen i stk. 3 tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Bestyrelsen skal som note til årsregnskabet oplyse andelens værdi på statusdagen, beregnet i overensstemmelse med 5, samt eventuelle vedtægtsbestemmelser om prisfastsættelsen. Stk. 6. Har foreningen optaget indekslån eller særskilt realkreditlån, hvortil der ydes enten afdragsbidrag, ydelsesstøtte eller ydelsesbidrag, der svarer til den samlede ydelse, i medfør af lov om sanering, lov om byfornyelse eller lov om byfornyelse og boligforbedring, skal bestyrelsen i en note til årsregnskabet oplyse størrelsen af lån, hvortil der ydes den nævnte støtte, samt at dette ikke indgår i opgørelsen efter 5 af andelenes værdi. Stk. 7. Overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver og eventuelle andre rettighedshavere. Inden afregning efter 1. pkt. skal andelsboligforeningen undersøge, om der i andelsboligbogen er tinglyst rettigheder over andelen. Dette gælder dog ikke, hvis foreningen ikke har afgivet erklæring efter 4 a vedrørende den pågældende andel. Til skade for den, der ved aftale har fået pant i andelen, kan foreningen kun fradrage sådanne tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver, der udspringer af dennes medlemskab af foreningen, og for så vidt angår løbende betalinger kun i indtil 1 år fra forfaldsdagen for de enkelte betalinger, medmindre foreningen inden fristens udløb har indledt og uden ugrundet ophold fremmet retsforfølgning eller eksklusion. Stk. 8. Selv om det er aftalt, at gælden i henhold til et pantebrev i andelen ikke kan forlanges betalt ved ejerskifte, kan foreningen i forbindelse med overdragelsen kræve, at overdragelsessummen helt eller delvis indbetales til foreningen, medmindre den krævede indbetaling er unødvendig, for at foreningen kan få dækket krav som anført i stk h. Bestyrelsen for andelsboligforeningen skal underrette kommunalbestyrelsen senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget en meddelelse om eller på et andet grundlag bliver bekendt med, at en andelsbolig, der er omfattet af den kom- 5. 6, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:»den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til bolig, skal inden aftalens indgåelse udlevere dokumenter og nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til erhververen. Overdrageren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre erhververen bekendt med indholdet af 5, 15, stk. 1, og 16, stk. 1 og 3. Stk. 2. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler om, hvilke dokumenter og nøgleoplysninger overdrageren skal udlevere til erhververen, formkrav til nøgleoplysningerne, hvilke nøgleoplysninger, der skal optages som noter til årsregnskabet, samt om procedure for udarbejdelse af nøgleoplysningerne. Stk. 3. Penge- og realkreditinstitutter, der har indgået aftale om lån og hertil knyttet finansiel aftale med en andelsboligforening, skal udlevere informationsmateriale til foreningen med finansielle nøgleoplysninger. Stk. 4. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren nærmere regler om pligten til at udlevere informationsmateriale.«stk. 2-8 bliver herefter stk I 6, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres»stk. 3«til:»stk. 6«. 7. I 6, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres»stk. 7«til:»stk. 10«. 8. I 7 h, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter» 6, stk. 1«:», og bestemmelser fastsat i medfør af 6, stk. 2 og 4«.

13 13 munale anvisningsret, skal afhændes. Underretningen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af 6, stk. 1. Trækkes tilbudet om salg tilbage, overføres kommunalbestyrelsens anvisningsret til den næste bolig i foreningen, som skal overdrages. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2013, og har virkning for andelsboligforeninger, der stiftes efter denne bestemmelses ikrafttræden. Stk. 3. 1, nr. 4, finder anvendelse på årsregnskaber for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. Stk. 4. 6, stk. 1, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, finder alene anvendelse på aftaler om overdragelse af andelsboliger, der indgås efter andelsboligforeningens godkendelse af årsregnskabet vedrørende det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk c.c. pml@mbbl.dk og jf@mbbl.dk J.nr. 2012-2973 Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 47 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 47 Folketinget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere

2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Forslag. til. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.)

2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Forslag. til. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jr.nr. 2013-3181 Fremsat den 30.

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Andelsboligloven Andelsboligloven - Læs hele andelsboligloven her Kapitel I - Lovens område Kapitel II - Andelsboligforeninger Kapitel III - Boligaktieselskaber o.lign. Kapitel IV - Boligsamejer Kapitel

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 1 af 10 27-02-2013 23:28 LBK nr 1716 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-01-2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Lovens område Kapitel

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 16. december 2010. Nr. 1716. Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Herved bekendtgøres lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Høringssvar til Udkast tillov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber- j. nr

Høringssvar til Udkast tillov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber- j. nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendt pr. e-mail til boliglov@mbbl.dk med kopi til pml@mbbl.dk og jf@mbbl.dk Den 25. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-004-13 Ref: JAL Juridisk konsulent Jane Qvist

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Regnskabsvejledningen

Regnskabsvejledningen Boligexperten Administration A/S og Ejendomsforeningen Danmark Regnskabsvejledningen Preben Løth, adm. direktør i Boligexperten Administration A/S 7. april 2014 www.ejendomsforeningen.dk 1. Revision af

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 1716 af 16/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 10/20636 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Generelt om nøgleoplysningsskema

Generelt om nøgleoplysningsskema Boligexperten Administration A/S og Ejendomsforeningen Danmark Generelt om nøgleoplysningsskema Preben Løth, adm. direktør i Boligexperten Administration A/S 5. maj 2014 www.ejendomsforeningen.dk 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere