AN VR cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed"

Transkript

1 1 RESUMÉ: AN VR cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket CYKELEXPERTEN <fig> fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket cykelexperten <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog efter en samlet vurdering ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Ankenævnet stadfæstede afgørelsen med Styrelsens begrundelse. KENDELSE: År 2007, den 7. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og Steffen Gulmann) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over Henrik Dambo Nielsen Trige v/advokatfirmaet Frank Iburg v/frank Iburg Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. september 2006 vedrørende sagen VR cykelexperten.dk <fig> for cykelexperten.dk Glostrup Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 20. november For og med klageren mødte advokatfuldmægtig Thomas Carlsen. For og med indklagede mødte groupcontroller Jacob Hansen. Hver part fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Ankenævnet udtaler: Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde og da det overfor Ankenævnet anførte ikke kan føre til andet resultat, stadfæstes den påklagede afgørelse.

2 2 Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 19. december 2004 indleverede cykelexperten.dk en ansøgning om registrering af varemærket cykelexperten.dk <fig> for Klasse 12: Salg af nye og brugte cykler, reparation og service af cykler. Klasse 37: Reparation af cykler. Varemærket blev registreret den 5. januar 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende. I brev af 21. marts 2005 fremsatte Henrik Dambo Nielsen indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august I breve af 21. marts, 7. og 9. juli, 31. december 2005 samt 19. juni 2006 gjorde indsiger gældende, at indehavers varemærkeregistrering af figurmærket cykelexperten.dk er i strid med indsigers varemærkeret til figurmærket CYKELEXPERTEN, VR Indsiger gjorde gældende, at ordet CYKELEXPERTEN er indarbejdet gennem 10 år og har indsendt diverse materiale til støtte herfor. I breve af 1. maj, 9. oktober 2005, 17. februar og 6. juli 2006 anførte indehaver, at indsiger ved registrering af figurmærket CYKELEXPERTEN ikke har opnået eneret til ordet cykelexperten, og at indsiger heller ikke har indarbejdet ordet CYKELEXPERTEN. Den 21. september 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til følge:

3 3 3a. Beskyttelsesomfanget af indsigers mærker Det fremgår af varemærkelovens 16, stk. 1, at: "En varemærkeret, der er opnået ved registrering, omfatter ikke sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres. Ifølge varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, kan varemærkeret stiftes "ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes". Varemærkelovens 3, stk. 2: "Der kan ikke ved brug stiftes rettigheder til et varemærke, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering". Dog følger det af varemærkelovens 3, stk. 3, at: Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når og for så vidt der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse. Indsiger har som nævnt ovenfor gjort gældende, at han har opnået eneret til ordet cykelexperten, da han har registreret figurmærket CYKELEXPERTEN, VR , for cykler, og da han gennem mange års brug har indarbejdet ordet CYKELEXPERTEN for bl.a. cykler, detailhandel med cykler, reparation og vedligeholdelse af cykler. Ordet cykelexperten kan for cykler angive, at der er tale om cykler, der er produceret af en cykelekspert. Ordet kan endvidere for detailhandel med cykler angive, at handlen med cykler forestås af cykeleksperter. Og endelig kan cykelexperten for reparation og vedligeholdelse af cykler angive, at reparationen og vedligeholdelsen udføres af cykeleksperter. Der kan ikke opnås eneret til ordet cykleexperten for de ovennævnte varer og tjenesteydelser, da ordet er beskrivende. Alle og enhver skal frit kunne benytte ordet CYKELEXPERTEN for de pågældende varer og tjenesteydelser. Den omstændighed, at eksperten er stavet med X i indehavers mærke, er blot en uvæsentlig ændring af ordet, som ikke tilfører ordet cykelexperten særpræg.

4 4 Indsigers figurmærkeregistrering, VR Det fremgår af varemærkelovens 16, stk. 1, at en varemærkeret, der er opnået ved registrering, ikke omfatter sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres. Da orddelen CYKELEXPERTEN i indsigers registrerede mærke derfor mangler særpræg for cykler i klasse 12, har indsiger ved registrering af figurmærket CYKELEXPERTEN ikke opnået eneret til ordet cykelexperten, men kun til figurmærket i sin helhed. Indsigers indarbejdelse af en ibrugtagen ret Indsiger har under sagen gjort gældende, at indsiger ved mange års brug har indarbejdet ordet cykelexperten for bl.a. cykler, detailhandel med cykler, reparation og vedligeholdelse af cykler. Da ordet cykelexperten som udgangspunkt ikke kan registreres for ovennævnte varer og tjenesteydelser, kan varemærkeret ved brug først opnås ved indarbejdelse. Dette fremgår af varemærkelovens 3, stk. 3. At noget er indarbejdet vil sige, at det er kendt inden for branchen som en bestemt virksomheds varemærke for visse varer og tjenesteydelser. Indsiger skal derfor dokumentere at have indarbejdet ordet cykelexperten. Indsiger har til dokumentation herfor bl.a. indsendt billeder af butiksfacade, franchise udlejningsaftale fra 2002, udskrifter fra CVR Registret og diverse korrespondance til indsiger. Det er ikke styrelsens opfattelse, at det indsendte materiale viser, at cykelexperten er indarbejdet for bl.a. cykler og for detailhandel med cykler, reparation og vedligeholdelse af cykler. Indsiger har således ikke ved indarbejdelse opnået eneret til ordet cykelexperten. 3b. Vurdering af ligheden mellem mærkerne og varerne Da indsiger ikke har dokumenteret indarbejdelse for ordet cykelexperten skal vurderingen af forvekslelighed baseres på det registrerede figurmærke, VR , i sin helhed. Ifølge varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis "der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

5 5 Indehavers mærke: Registreret for: Cykler i klasse 12. Detailhandel med nye og brugte cykler også online i klasse 35. Reparation og vedligeholdelse af nye og brugte cykler i klasse 37. Indsigers mærke: Registreret for: Cykler i klasse 12 Der er direkte varesammenfald for så vidt angår cykler i klasse 12. Indehavers figurmærke består af ordelementet cykelexperten.dk. Alle bogstaver udover det første E i Expert er skrevet med hvidt og sat ind øverst i en sort rektangel. Det første E i Expert er skrevet med rødt og er større end de øvrige bogstaver. Under ordelementet i rektanglet er der placeret en figur i røde og hvide farver, som giver associationer til en cykel med rytter. Indsigers figurmærker består af ordet CYKEL EXPERTEN. Ordet er skrevet med sort i en let kursiv skrifttype. Der er placeret en figur af en cykel mellem CYKEL og EXPERTEN. Det er styrelsens opfattelse, at den figurlige udformning af mærkerne er meget forskellig. Indehaver har ikke ved registrering af figurmærket opnået eneret til ordet CYKELEXPERTEN for de ansøgte varer og tjenesteydelser, da ordet som nævnt ovenfor mangler særpræg. Alle og enhver skal frit kunne benytte ordet CYKELEXPERTEN for de pågældende varer og tjenesteydelser. På den baggrund er det styrelsens vurdering, at mærkerne ikke er forvekslelige for varer i klasse 12. 3c. Konklusion Indsiger har hverken ved registrering af figurmærket CYKELEXPERTEN, VR , eller ved indarbejdelse opnået eneret til ordet cykelexperten. Da orddelen i det angrebne mærke efter styrelsens opfattelse er uden det fornødne særpræg til særskilt at kunne registreres, da varemærkeretten udelukkende omfatter mærket i den viste udformning og i sin helhed, og da mærkerne ikke figurligt ligner

6 6 hinanden, er der ikke risiko for forveksling med indsigers figurmærke CYKEL EXPERTEN. Indsigelsen tages derfor ikke til følge, og registreringen opretholdes. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse indbragte indsiger Henrik Dambo Nielsen ved Advokatfirmaet Frank Iburg v/frank Iburg for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 21. november Klager har begrundet sin klage med følgende: Det bemærkes, at nærværende klageskrivelse der ikke skal anses for udtømmende - alene indsendes i dens nuværende form i bestræbelserne på at overholde klagefristen, og det forbeholdes således udtrykkeligt og i videst muligt omfang at fremsætte yderligere anbringender samt beviser. Styrelsen anfører i afgørelsen, at man ikke mener, at klager har erhvervet retten til brugen af selve ordet Cykeleksperten, men udelukkende retten til det specialdesignede logo. Styrelsen er antageligt af den opfattelse, at man herefter udelukkende behøver vurdere, om der figurmæssigt er sammenfald i mellem de to registreringer. I henhold til varemærkelovens 15, stk. 1 nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder det antages, at der er en forbindelse med et ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne og tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Det forekommer helt åbenlyst, at der ved registrering af det nye varemærke, er risiko for forveksling med klagers varemærke, og det er da også det klager nærmest dagligt oplever i sin virksomhed. Klager oplever nærmest dagligt at kunder, som tidligere har fået forevist cykler i butikken, senere henvender sig med spørgsmål omkring betalingsbetingelser, garanti mm. i henhold til teksten på hjemmesiden Klager er naturligvis dybt bekymret over dette, idet klager herved nærer frygt for at flere kunder, som får forevist cykler i hans forretning, ender med at foretage selve købet af cykler via hjemmesiden Klager vil i de kommende uger indhente erklæringer fra kunder, som har forvekslet de to varemærker, hvorefter de nævnte erklæringerne vil blive eftersendt. Med hensyn til klagers indarbejdning af varemærket Cykelexperten ved brug af navnet, er det klagers opfattelse, at styrelsen overhovedet ikke har lagt vægt på det me-

7 7 get omfattende materiale, som styrelsen er blevet præsenteret for. Styrelsen er præsenteret for reklamefilm, reklamefoldere, radiospots, foto af butiksfacade og erklæringer fra brancheorganisation, samhandelspartnere mv. ydermere er fremsendt kopi af diverse regninger, udstedt til klager igennem en længere årrække, alle lydende på navnet Cykelexperten. Til eksempel er vedlagt udskrift af klagers hjemmeside (bilag 2), hvoraf fremgår de brochurer, som klager selvstændigt har udgivet under navnet Cykelexperten siden Hertil kommer de utallige reklame klager har indrykket i dagblade, radio og andre medier. Som yderligere eksempel er vedlagt erklæring af 22. december 2005 (bilag 3) fra brancheforeningen Danske Cykelhandlere, hvoraf fremgår, at brancheforeningen bekræfter, at klager har markedsført sin forretning under navnet Cykelexperten siden Klager vil nu igen indsamle det meget omfattende dokumentationsmateriale, der i forbindelse med sagen har været udlånt til Patent- og Varemærkestyrelsen, hvorefter materialet vil blive eftersendt denne klage. Idet klager således gør gældende, at der ikke blot er risiko for forveksling, men nærmest dagligt sker forveksling, i sær fordi begge butikkerne handler via internettet, er det klagers opfattelse at afgørelsen af 21. september 2006 må ændres til fordel for klager. Til støtte herfor gør klager ydermere gældende, at have indarbejdet varemærket Cykelexperten igennem brug af navnet i mere end 10 år, og igennem intens markedsføring i adskillige medier, senest ved at opnår EU-registrering af domænenavne mv. Styrelsens afgørelse af 21. september 2006 rækker endvidere langt udover nærværende sag, idet der med den foreliggende afgørelse er skabt tvivl om beskyttelsen af varemærker som Ecco, Skoringen, Sportmaster, Fakta, Expert Radio mm Indklagede cykelexperten.dk har den 5. december 2006 kommenteret klagen med følgende: På trods af at Henrik Dambo Nielsen og dennes advokat har fået afvist deres sag 2 gange hos Klagenævnet for Domænenavne i kendelser dateret henholdsvis den 21. december 2005 og den 6. april 2006, og senest i kendelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen dateret den 21. september 2006, fortsætter disse med at chikanere undertegnede ved at anke afgørelserne. Da advokat Frank Ibrug konsekvent hævder, at Henrik Dambo Nielsen skulle have indarbejdet navnet cykel experten finder jeg det nødvendigt endnu engang at fremhæve beviserne på, at Henrik Dambo Nielsen i en længere periode har handlet

8 8 under Alan s Bike Bix og desuden først opretter flere af sine adresser og registereringer efter sagens indledelse. Der kan derfor naturligvis ikke være tale om en indarbejdelse af navnet cykelexperten. 1. Kopier af bilforsikring, el- og varmeregning og skadessag fra Codan sendes til Patent- og Varemærkestyrelsen som bevis for, at navnet er indarbejdet i branchen på trods af at disse intet har med den daglige handel samt cykelbranchen at gøre. 2. Størstedelen af de dokumenter, der er fremsendt af Henrik Dambo Nielsen og dennes advokat er dateret fra Endvidere bekræfter Alan Wölk netop i brev af den 24. november 2005, at Henrik Dambo Nielsen har handlet under navnet Alan s Bike Bix siden 1998 og dermed ikke kan have indarbejdet navnet cykel experten som individualiseringsmiddel. 3. I brev af den 30. april 2005 har undertegnede allerede fremsendt behørig dokumentation se bilag 2 - for at den juridiske enhed CVR-nr indtil den 2. februar 2005 var registreret under DAMBO v/henrik Dambo uden tilhørende P-enheder. Til trods for dette fremsender advokatfuldmægtige Mikkel Andersen endnu engang udskriften for samme juridiske enhed fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dateret den 4. juli man har efter den 2. februar 2005 ændret sin registrering i CVR registret - som dokumentation for at der handles under cykel experten, hvilket jo er bevist ikke er tilfældet før sagen blev indledt? Undertegnede er enig i at enheden har været registreret siden 1994 dog ikke under navnet cykel experten som det ellers hævdes. Som yderligere bevis vedlægges en udskrift se bilag 11 - fra kreditvurderingsselskabet Dun & Bradstreet Danmark A/S dateret den 11. februar 2005 der endnu engang bekræfter, at Henrik Dambo Nielsen s firma før sagen blev indledt ikke handlede under cykel experten, men under Dambo v/henrik Dambo. Dette bilag bekræfter desuden at Henrik Dambo Nielsen ikke er indehaver af en import/eksport licens, hvilket hævdes i brev af den 9. juli 2005 til Patent- og Varemærkestyrelsen. 4. I perioden mellem 2/2-05 og 11/3-05 ændrer Henrik Dambo Nielsen således navnet på sit enkeltmands selskab fra Dambo v/henrik Dambo, cvr. nr til cykelexperten se bilag Den 11/3-05 etablerer Henrik Dambo Nielsen selskabet CYKELEXPERTEN ApS hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen se bilag Kraks datacenter oplyser at Henrik Dambo Nielsen den 9/2-05 har ændret firmanavn på adressen Molsgade 1 fra Alan s Bike Bix til cykelexperten efter at undertegnede påpeger det i brev af 2. februar 2005 til Klagenævnet for Domænenavne. 7. Kraks datacenter har desuden oplyst den 1/4-05 at adressen Toftevej 11, 8250 Egå er nyoprettet under navnet cykel experten hvilket passer overens med selskabsregistreringen 11/3-05.

9 9 8. Degulesider.dk har telefonisk bekræftet, at cykelexperten på Toftevej 11 først er oprettet i deres system den 8. marts Henrik Dambo Nielsen ændrer kunde navn hos en af landets største grossister HF Cykler forhandler bla. Raleigh og Nishiki - til cykelexperten, efter at undertegnet i brev af 3. april oplyser Klagenævnet for Domænenavne om, at han står opført i deres kundekartotek under Alan s Bike Bix. 10. Det findes også meget belejligt, at Henrik Dambo Nielsen kan hævde at HF Cykler pludseligt i oktober måned skulle have lagt Alan s Bike Bix navnet på deres forhandler liste istedet for cykel experten når undertegnede har en udskift fra internettet dateret 31. marts 2005 der beviser, at der ifølge den bliver handlet under navnet Alan s Bike Bix. Se bilag Jeg har desuden fremsendt kopi af billeder taget af facaden på Henrik Dambo Nielsen s butik beliggende Molsgade 1. Billederne er taget 27. april 2005 se bilag 4 og bekræfter at der handles under navnet Alan s Bike Bix. 12. Henrik Dambo Nielsen hævder i sit brev af 9. juli at billederne fremsendt i brev af 30. april se bilag 4 - ikke er retvisende. Undertegnede vedlægger derefter kopier i elektronisk form - cd rom se bilag 7 - der behørigt dokumenterer at der pludseligt er dukket cykel experten logoer op på udsalgsskiltene, i bunden af vinduerne samt via skiltning i vinduerne og over hoveddøren. Billederne på CD-rom en kan forstørres elektronisk i en sådan grad at det beviser at disse ikke er elektronisk manipuleret eller misvisende. Se bilag I brev af 18. maj 2006 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedhæftes et telefonreferat med Erik Oddershede hvor det oplyses at Danske Cykelhandlere blot har hjulpet et tidligere medlem med at forfatte nogle breve og at han ikke ønsker at have noget med sagen at gøre. Alligevel fremhæver advokat Frank Ibrug i sin seneste kommunikation dette som et bevis på at der er handlet under navnet cykel experten selvom Erik Oddershede har trukket sit brev dateret 8. december tilbage! Således handler Henrik Dambo Nielsen under navnet Alan s Bike Bix og derfor kan forvekslinger udelukkende forekomme fordi Henrik Dambo Nielsen efter sagens indledelse har valgt at handle under undertegnedes firmanavn. Desuden skal det nævnes at det kan bevises at der ikke er hold i advokatens ukorrekte antagelser om at der foretages køb via hjemmesiden af kunder der geografisk kunne ligge indenfor Henrik Dambo Nielsens kundekreds. Der skal nemlig betales fragt til Jylland (og derfor har jeg adressen på alle kunder der handler via hjemmesiden), hvilket ikke ville være logisk i forhold til fysisk afhentning i butikken, dog skal det ikke kunne udelukkes at kunder vælger at købe via hjemmesiden fordi undertegnede simpelthen yder en bedre service og bedre priser end Henrik Dambo Nielsen. Desuden fremgår det jo tydeligt af hjemmesiden og ved søgning på Google, at butikken er beliggende i Glostrup (bilag 14). Ved en simpel søgning på Google på for eksempel navnet Pizzaria Napoli får man ikke mindre end resultater. Hvis en kunde vil bestille en pizza

10 10 i Svendborg går de jo heller ikke ind på på en hjemmeside i Herning og bestiller pizzaer! Henrik Dambo Nielsen har tidligere fremsendt bilag der er tilpasset sagen (se i øvrigt punkt 1-13 foroven), hvilket er påpeget utallige gange uden at Henrik Dambo Nielsen eller dennes advokat har kommenteret dette. Derfor vil det heller ikke forbavse, hvis der i næste brev fra advokat Frank Ibrug indgår dokumenter der tilfældigvis tjener klagers sag. På kopien af hjemmesiden som advokat Frank Ibrug vedlægger i sit brev af 21. november 2006 fremgår der 3 CVR numre. Som beskrevet foroven i punkt 4 blev CVR nummer ændret efter sagens indledelse og CVR nummer først oprettet den 11. marts næsten 5 måneder efter sagens indledelse den 26. oktober CVR nummeret som står opgivet som en cykel experten adresse på Henrik Dambo Nielsens hjemmeside er opgivet som Gjern Autoværksted v/anni Thomsen i Det Centrale Virksomhedsregister! Således hævder Henrik Dambo Nielsen at have mangfoldiggjort og gjort navnet cykel experten nationalt og internationalt kendt igennem én butik der dagligt handler under navnet Alan s Bike Bix og tilmed kun har åbent 24 timer om ugen! (se bilag 5) Opnåelsen af domænet cykelexperten.eu er ikke bevis for en indarbejdelse af navnet, men blot et resultat af at Henrik Dambo Nielsen var den første til at søge det. Havde indehaveren af for eksempel været den første til at søge EU-domænet ville retten være tilfaldet den svenske ansøger. I øvrigt er en kopi af en hjemmeside, der først er oprettet den 9/6-05 (bilag 15) ikke bevis for en mangfoldiggørelse af navnet cykel experten! Klager Henrik Dambo Nielsen ved Advokatfirmaet Frank Iburg v/frank Iburg har ved brev af 20. december 2006 gjort yderligere anbringender gældende: Min klient har i den forløbne måned indsamlet navne og adresser på kunder, som har forvekslet min klients butik/online-shop med modpartens Fælles for de pågældende kunder er, at de i butikken har besigtiget cykler og drøftet vilkår m.v., hvorefter de vender tilbage og er uforstående overfor, hvorfor man på hjemmesiden oplyser andre vilkår, herunder 6 års garanti og renter ect. Det har naturligvis formodningen for sig, at der er andre kunder, som oplever denne problematik, og ligeledes har det formodningen for sig, at flere af de pågældende kunder vælger at handle et helt tredje sted, eller ligefrem i visse tilfælde - helt uforvarende kommer til at bestille en cykel hos modparten via dennes hjemmeside.

11 11 Som ankesagens bilag 4 vedlægges følgende underbilag der er samlet i en mappe: s. 1-2 Dokumenterede forespørgsler på cykler fra henholdsvis Norge og Farum, idet bemærkes at de er fremlagt med henblik på at illustrere, at kunder fra hele landet - og udenfor landets grænser - handler cykler via Internettet i dag, hvorfor der er stor risiko for forveksling. s. 3 Forsikringspolice, der fremlægges med henblik på at dokumentere, at navnet allerede er taget i brug i s. 4-5 Kopi af brochure, udgivet af Cykelexperten (kvaliteten af kopien beklages, original brochure er tidligere fremsendt til Patent- og Varemærkestyrelsen). s. 6 Faktura for et af utallige radiospots, bekostet af min klient. s. 7 Kopi af brev fra Uddannelsescenter Herning. s. 8 Kopi af faktura, der, som det fremgår, er udstedt allerede i 1999, og dokumenterer at navnet allerede var taget i brug dette årstal. s. 9 Kopi af udskrift fra min klients udlejer, hvoraf fremgår, at navnet er anvendt kontinuerligt, og altså også i s. 10 Kopi af faktura fra Kildemoes A/S, der dokumenterer, at min klient allerede i 1998 anvendte Cykelexperten overfor denne leverandør. s. 11 Kopi af faktura fra KF Data, der dokumenterer, at min klient allerede i 1996 anvendte navnet Cykelexperten overfor denne leverandør. s. 12 Kopi af faktura fra Cannondale, der dokumenterer, at min klient allerede i 1999 anvendte navnet Cykelexperten overfor denne leverandør. s. 13 Kopi af revisorfaktura, der dokumenterer, at min klient allerede i 1995 anvendte navnet Cykelexperten overfor denne samarbejdspartner. s. 14 Kopi af lønseddel, der dokumenterer, at min klient allerede i 1999 anvendte navnet Cykelexperten på lønsedler. s. 15 Bekræftelse på sponsorat under navnet Cykelexperten siden ultimo Endvidere vedlægges som ankesagens bilag 5, kopi af min klients hyppigt anvendte reklamefilm. Desværre er vedlagte kopi i sort/hvis, men det bør være muligt at danne sig et indtryk trods dette

12 12 Indklagede cykelexperten.dk har ved brev af 9. januar 2007 kommenteret klagerens yderligere anbringender af 20. december 2006 med følgende: Ud fra de fremsendte bilag i seneste brev fra advokat Ibrug undrer det undertegnede, at der til stadighed fremsendes dokumenter advokatens bilag side 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 der netop bekræfter undertegnedes argument med, at Henrik Dambo Nielsen ikke handler under navnet Cykel experten, men under navnet Alans Bike Bix og derfor ikke kan have indarbejdet navnet. Dette konkluderes ud fra bilag side 3, 4-5, 6, 8, 10, 11, 14 der alle er udstedt til adressen i Randers som Henrik Dambo Nielsen ikke har haft i en længere årrække. Undertegnede har været i kontakt med den seneste lejer af lokalerne Østervold 1, 8900 Randers - brændeovne og pejsefirmaet Hot+ - der bekræfter, at de har boet til leje i lokalerne fra 2003 til ultimo Ifølge Hot+ stod lokalerne før deres lejemål tomme i en længere periode. Lokalerne indehaves nu af Randers Bingocenter. Side 7 er et bilag der er sendt til det selskab/adresse som Henrik Dambo Nielsen først oprettede efter sagens indledelse den 11/3-05, jævnfør undertegnedes bilag 3. Dette bilag anses derfor som irrelevant. Det fremstår nu som helt klart, at Henrik Dambo Nielsen i en periode op til 1998 handlede under navnet cykel experten på adressen i Randers. Derefter overtog han Alans Bike Bix i Århus, hvorefter han handlede videre under navnet Alans Bike Bix. Dette fremgår tydeligt af de billeder som undertegnede tidligere har fremsendt som bilag 4, samt øvrige bilag fremsendt som bevis. Det anses derfor som sandsynligt at navnet derfor er fortsat på f.eks. bilag fra udlejer, serviceydelser osv. selvom Henrik Dambo Nielsen handler under navnet Alans Bike Bix, hvilket også er det navn der fremgår af butiksfacade, Kraks, De Gule Sider etc. da sagen indledes ultimo Undertegnede har i perioden siden sagens indledelse solgt ca cykler og har tæt på fakturaer fra leverandører. Hvis Henrik Dambo Nielsen har solgt bare en brøkdel af den mængde kan det undre, at han til stadighed har så svært ved at fremsende bevis på at han har handlet under navnet cykel experten på adressen Molsgade 1, 8000 Århus i perioden før ultimo 2004 altså før sagen blev indledt. Igen henleder undertegnede til bilag 4. Senest vedlægges én faktura fra Kildemoes. Et bilag som er dateret før år 2000 og udstedt til hans gamle adresse i Randers! I øvrigt fremgår ingen af Henrik Dambo Nielsen synonymer på Kildemoes hjemmeside pr. d.d jævnfør bilag 16. Undertegnede gjorde allerede opmærksom på den manglende evne til at producere troværdige dokumenter i brev dateret 9. oktober Undertegnede har ingen yderligere kommentarer til sagen, da seneste brev fra advokat Frank Ibrug anses som ubetydelig i sagen p.g.a. ovennævnte grunde. I øvrigt har Klagenævnet for Domænenavne allerede afvist, at den fremsendte DVD og en række af de bilag som advokat Ibrug igen fremsender skulle være bevis for at navnet er indarbejdet. Jeg henviser til Klagenævnet for Domænenavnes kendelser dateret henholdsvis den 21. december 2005 og den 6. april 2006

13 13 Klager Henrik Dambo Nielsen ved Advokatfirmaet Frank Iburg v/frank Iburg fremkom i brev af 29. januar 2007 med følgende kommentarer: Med hensyn til indklagedes bemærkninger til ankenævnets behandling af sagen, har jeg fra min klient modtaget følgende kommentarer: Cykelexperten har aldrig fået en seriøs henvendelse fra Dun & Bradstreet Danmark A/S, som derfor ikke kan lave en undersøgelse om kreditvurdering af firmaet cykelexperten på nogen måde. Heller ikke om firmaets importrettigheder, som firmaet har været i besiddelse af siden 1994 og benyttet siden til dato. Der er heller ikke rettet henvendelse til Henrik Dambo Nielsen om nogen form for kreditvurdering eller noget i denne retning. CVR: har haft ret til at handle under navnet CYKELEXPERTEN siden 1994 og har anvendt navnet kontinuerligt til dato. Det undrer min klient, at der er taget fotos af en dør uden håndtag, da det kan sige sig selv, det er ikke hoved indgangsdøren, idet der på indgangsdøren er et håndtag, og på indgangsdøren er der ligeledes et skilt hvor er påstemplet Firmalogo som er tilsvarende firmategning af 1994 og Registreret Varemærke med CVR: I brevet fra Biketoys som underskrevet af Alan Wolk, står der netop: Biketoys har handlet med CYKELEXPERTEN siden Samtidig beskriver Alan Wolk, at indgangsdøren er i mejlgade siden, desuden kender Alan Wolk også godt Cykelexperten fra tidligere adresser. CYKELEXPERTEN APS er etableret d. 11. marts Der udover er der CVR i navnet CYKELEXPERTEN som er etableret i Anni Thomsen har personlig ret til at handle i Navnet Cykelexperten, samtidig med at de firmaer som hun besidder på adressen Østergade 33, må handle under navnet CYKELEXPERTEN Hvilket indehaveren af Cykelexperten har meddelt tilladelse til. Min klient har talt med de gule sider, som siger de ikke har ret til at videre give oplysninger, om hvorvidt han står i de gule sider eller ej. HF koncernen har oplyst til min klient, at deres grundlag for at firmaet CYKELEXPERTEN, er registreret under navnet Alans bike bix er, at CYKELEXPERTEN har over taget telefonnummeret da firmaet CYKELEXPERTEN købte telefonnummeret og flyttede ind på adressen Molsgade 1. Siden dengang har man ikke ændret fra Alans bike bix til Cykelexperten, hvilket er en fejl. Udtalelsen er fra Else Ramsø v/h.f. Koncernen.

14 14 At cykelexperten.se begynder at bruge navnet cykelexperten er efter min klients opfattelse netop bevis på, at indarbejdelsen af navnet er kendt er langt udover de danske grænser! Årsagen til at min klient har fået tildelt cykelexperten.eu er, at min klient er indehaver af et ældre registreret varemærke Indklagede cykelexperten.dk fremkom i brev dateret 5. januar 2007, modtaget den 8. februar 2007, med følgende: Henrik Dambo Nielsen og dennes advokat kender tilsyneladende ikke kreditvurderingsselskabet Dun & Bradstreet, der henter oplysninger direkte via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De behøver derfor ikke at tage direkte kontakt til Henrik Dambo Nielsen. Dokumentet er udelukkende fremsendt som bevis på, at Henrik Dambo Nielsen efter sagens indledelse har ændret sin registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt tilpasset andre bilag i sagen. Det er svært at se hvilken relevans et dørhåndtag har, når der er tydelige skilte over døren uden håndtag, på alle vinduerne samt det cykelskilt der hænger over den anden dør der indikerer, at der handles under Alans Bike Bix. Det kan samtidigt undre, at Henrik Dambo Nielsen gang på gang kan hævde at det er andres fejl, at han ikke har været registreret under cykel experten i diverse databaser. I øvrigt kan det overraske, at Henrik Dambo Nielsen ikke har reageret noget før over navne forvirringen hos HF Cykler, når bogføringslovgivningen angiver at parterne i en transaktion tydeligt skal kunne identificeres med navn, selskabsnummer, momsnummer eller CVR nummer før et bilag opfylder mindstekravene til dokumentation iht. bogføringslovgivningen. Der henvises bla. til bogføringsvejledningen på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmeside. I øvrigt finder undertegnede det utroligt, at Henrik Dambo Nielsen til stadighed kan hævde at have gjort navnet internationalt og nationalt kendt igennem én butik, der dagligt handler under navnet Alan s Bike Bix og tilmed kun har åbent 24 timer om ugen!... Ved brev af 19. februar 2007 afgav PVS følgende udtalelse til sagen: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

15 15 Styrelsen skal dog fremkomme med følgende yderligere bemærkninger vedrørende klagers henvisning til, at klager har indarbejdet betegnelsen CYKELEXPERTEN som varemærke: Det af klager indsendte materiale viser alene en sporadisk brug af klagers registrerede varemærke, hvori ordene cykel og experten indgår. Langt det meste af materialet viser alene betegnelsen cykelexperten anvendt som firmanavn, herunder for Cykeleksperten ApS og Cykelexperten v/henrik Nielsen. Hertil kommer, at der kun er relativt lidt materiale, der vedrører en periode forud for ansøgningsdatoen den 19. december 2004 for det angrebne mærke. Som anført i styrelsens afgørelse af 21. september 2006 er betegnelsen CYKELEXPERTEN uden varemærkeretligt særpræg i relation til de i sagen omhandlede varer og tjenesteydelser. Betegnelsen CYKELEXPERTEN må i den forbindelse anses for at være af en så beskrivende karakter, at indarbejdelse heraf må anses for ganske vanskelig, og må forudsætte en endog betydelig markedsføringsmæssig indsats over en længere periode. Det indsendte materiale viser ikke en sådan markedsføring af betegnelsen CYKELEXPERTEN. Det bemærkes, at Klagenævnet for Domænenavne har anlagt en tilsvarende vurdering af betegnelsens særpræg og muligheden for indarbejdelse heraf i klagenævnets afgørelse af 21. december 2005 i sag nr. 700 vedrørende domænet cykelexperten.dk. Styrelsen skal på denne baggrund fastholde afgørelsen af 21. september 2006 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Klager Henrik Dambo Nielsen ved Advokatfirmaet Frank Iburg v/frank Iburg fremkom ved brev af 22. marts 2007 med følgende: I VA er fremlagt samtlige brochurer trykt siden 1995 og til dato under navnet Cykelexperten. Endvidere er fremlagt et omfattende bilagsmateriale i form af diverse faktura og andre dokumenter. Med henblik på at kunne skabe ekstrakt til brug for eventuel mundtlig forelæggelse, beder jeg således samtidig om en bilagsfortegnelse over samtlige de i sagen fremlagte bilag, således at jeg kan tilsikre, at intet er overset. Jeg vedlægger til fremlæggelse i sagen af 8. marts 2007 fra firmaet Eegedsø A/S, hvori bekræftes, at klager deltog i markedsføringsarbejde under navnet cykelexperten allerede i 1995 og 1996.

16 16 Klager har til brug for sagen fremlagt dokumentation for indarbejdelse af navnet cykelexperten igennem mere end 10 år. Cykelexperten er brandet så kraftigt, at menigmand opfatter det som et cykelmærke, eller som navnet på en cykelhandlerkæde. Klager oplever nærmest dagligt forvekslinger i form af kunder, som har set på cykler i butikken, men senere ved en fejl har købt cykler eller tilbehør på internetadressen dk, der indehaves af indklagede Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 7. december 2007.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 25. august 2009 V 15 08 Cykelexperten v/henrik Dambo Nielsen (advokat Frank Iburg) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0262 og 2012-0263 Klager: Børnebiksen A/S Ole Rømers Vej 18 8670 Låsby Indklagede: Benny Bo Kiel Kærsangervej 61 B 4300 Holbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. april 2012 (J.nr. 2011-0025346) Registrering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0118 Klager: 2webdesign / Erik Rene Madsen Fuglebakkevej 18, 3000 Helsingør Indklagede: 2tal Business Solution ApS Naverland 2 2600 Glostrup Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001 Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001 Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Frist:

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0233 Klager: Ann Vibeke Lokdam Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Den Gode Oplevelse ApS Kokkedal Allé 6 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1553 Klager: Top-Line A/S Vestergade 31 9632 Møldrup Indklagede: Skælskør Skilte v/peter Christiansen Tystoftehusevej 15 4230 Skælskør Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 307 Klager: OFiR A/S Gladsaxe Møllevej 26 2860 Søborg Indklagede: IT Support Danmark A/S - Peter Hare v/advokat Thomas Monberg Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S Malmøgade 7 2100 København Ø Parternes

Læs mere