Spørgsmål og Svar til A11 Udbud af almindelig rutekørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og Svar til A11 Udbud af almindelig rutekørsel"

Transkript

1 Spørgsmål og Svar til A11 Udbud af almindelig rutekørsel 20. januar 2014 Ændring til udbudsmaterialet TB3-busser Movia kan acceptere 1-2 cm kortere sædeafstand ved maksimalt 3 sæderækker i bussen, såfremt sædeafstanden er tilsvarende længere ved mindst det samme antal sæderækker andre steder i bussen. 16. januar 2014 Spørgsmål og svar Spørgsmål 32 I tilfælde af at SKAT, som led i deres igangværende undersøgelser, finder at årstalsselskaber ved buskøb/leasing forbydes, kan MOVIA da bekræfte at MOVIA vil kompensere operatøren for merudgiften (specielt moms- og renteudgift) i forbindelse hermed, og i bekræftende fald, at dette sker som en kompensation til den faste busomkostning Busafh. omk. kr./bus/måned? Svar på spørgsmål 32 Såfremt der fremover måtte ske en ændring af momsloven - herunder reglerne omkring momsmæssig fællesregistrering - som medfører væsentlige økonomiske ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for de indgivne tilbud, vil der være mulighed for genforhandling med henblik på justering af priserne. I lighed med tidligere lignende eksempler på lovindgreb. Denne genforhandling vil dog altid kræve en lovændring. - Måtte myndighederne derfor administrativt og uden lovændring (altså på de eksisterende lovgrundlag) slå fast, at en hidtidig anvendt selskabskonstruktion alligevel ikke kan godkendes og accepteres af myndighederne, vil der derimod ikke kunne genforhandles.

2 10. januar 2014 Ændringer til udbudsmateriale TB3-busser Krav til totalkapaciteten for TB3-busser ændres til 90. Klimaanlæg På alle enheder - uanset om klimaanlæg er et krav eller et ønske - kan et klimaanlæg sænke bussens totalkapacitet og antallet af siddepladser. En tilsvarende bus uden klimaanlæg skal overholde minimumskravene. Sænker klimaanlægget totalkapaciteten og/eller antallet af siddepladser skal dette oplyses ved tilbudsgivningen. Ændring af afleveringsfrist og tidsplan På grund af ændringerne til udbudsbetingelser udskydes tidsplanen og afleveringsfristen for alle bydere med en uge. Det vil sige, at en frist den 20. januar ændres til den 27. januar, frist den 21. januar ændres til 28. januar osv. De nye frister fremgår af udbudssiden. Enhed 1 Luftsdysser borfalder som krav på busserne på enhed 1. Enhed 11 Såfremt Movia udløser optionen på en ekstra bus på enhed 11 efter operatøren har bestilt de til enheden øvrige driftsbusser, er Movia opmærksom på, at bestillingen af en ekstra bus ikke kan forventes leveret fra dag til dag. Indsættelse af en ekstra bus vil ske i samarbejde mellem Movia og operatøren. Bussen skal leve op til kravene for en TB3 bus.

3 3. januar 2014 Ændringer til udbudsmaterialet Enhed 2 Optionen på enhed 2 annulleres. I forbindelse med næste justering af tilbud skal der således ikke beregnes en pris på optionen. Denne ændring betyder ikke, at linje 384 ikke vil blive udvidet - blot, at det i så fald vil ske indenfor kontraktens ændringsmuligheder. Der kan downloades ny tilbudsblanket under menupunktet "Alt materiale". Enhed 11 Movia ønsker en option på en ekstra bus på enhed 11, der skal indfris senest et år efter kontrakten er underskrevet. På tilbudsblanketten skal der angives en sats for den busafhængige omkostning pr. måned for den ene bus, såfremt vi udløser optionen efter kontrakten er underskrevet. Såfremt optionen udløses inden kontrakten er underskrevet, betales den i tilbuddet oplyste basispris for busafhængige omkostninger for de øvrige busser. Der kan downloades ny tilbudsblanket under menupunktet "Alt materiale". Enhed 11 og 12 Under forhandlingerne har der været talt om muligheden for at køre med materiel med en længde på 15 m på linjerne i enhed 11 og 12. Af hensyn til fysiske forhold på ruterne kan dette ikke lade sig gøre, hvorfor tilbud med denne buslængde ikke kan accepteres. Lokaler I forbindelse med indførelsen af den nye model (Regelsæt 3) i udbudsbetingelsernes afsnit 8 om administration og brug af chaufførfaciliteter, er der i forbindelse med udbudsprocessen opstået et behov for rettelser og visse præciseringer af, hvilke pligter, der med denne model pålægges operatørerne, for så vidt angår administration, drift og ren- og vedligeholdelse. Administration

4 Den vindende operatør skal forestå al administration, rengøring og indvendig vedligeholdelse af lokalet. Lokalet skal stilles til rådighed for andre operatører uden vederlag. El, vand og varme Disse forbrugsafgifter betales af operatøren. Så vidt muligt afregnes disse afgifter direkte over for forsyningsselskabet, men i nogle tilfælde vil beløbet blive udlagt af Movia og efterfølgende opkrævet hos operatøren. Ombygning Ombygninger, der foretages på opera tørens foranledning efter dennes ønsker betales af operatøren. Renholdelse Operatøren foranlediger og betaler for al løbende rengøring i og omkring lokalet jf. beskrivelsen i afsnit 8. Renholdelse og snerydning mv. påhviler operatøren, hvor en sådan pligt ikke påhviler tredjemand. Indvendig vedligeholdelse Operatøren overtager pligten til løbende indvendig vedligeholdelse, herunder fornyelse og vedligeholdelse som følge af almindelig slid og ælde af gulve, vinduer, vægge, lofter og de i det lejede værende installationer m.v., herunder vedligeholdelse af de synlige installationer til lokalernes forsyning med el, varme, vand samt afløb. Hertil vedligeholdelse og fornyelse af indvendige bygningsdele, herunder - men ikke begrænset til - låse, døre, håndtag, nøgler, ruder, beslag, cisterner, vandhaner wc-skåle med sæder, vaskekummer og vandlåse. Udvendig vedligeholdelse Movia bibeholder pligten til vedligeholdelse af bygningen, så som fundament, facader, tage m.m. Teksten i udbudsbetingelsernes afsnit 8 er stadig fuldt gældende. Hvor der måtte være uoverensstemmelser mellem teksten i afsnit 8 og ovenstående tekst, vil ovenstående tekst være gældende.

5 18. december 2013 Præcisering til udbudsmaterialet Afsnit 16 - Afgivelse af tilbud Teksten: "Beslutning om tilkøb af optionerne vil ske inden for det 1. år af kontraktperioden" Ændres til: "Beslutning om tilkøb af optioner vil ske inden udgangen af 2015" Enhed 3 Under særlige forhold står der følgende: "Der skal ikke afgives en pris for leje af anlægget, men interesserede byder bedes afkrydse på tilbudsblanketten, hvorvidt leje af anlægget indgår i deres tilbud eller ej." Teksten præciseres herved: "Der skal på tilbudsblanketten ikke afgives en særskilt pris for leje af anlægget, men interesserede byder bedes afkrydse på tilbudsblanketten, hvorvidt leje af anlægget indgår i deres tilbud eller ej." Som skrevet i afsnit 16 skal den afgivne pris indeholde samtlige ydelser, som operatøren skal levere. Heri indgår således også alle omkostninger til operatørens garageanlæg - hvad enten anlægget lejes af Movia eller ej. 4. december 2013 Ændringer til udbudsmaterialet Frist for justering af tilbud Fristen for justering af tilbud rykkes med en dag. De bydere, der skulle justere deres tilbud senest den 9. december kl. 12:00, skal således justere deres tilbud senest den 10. december kl. 12:00. De bydere, der

6 skulle justere senest den 10. december kl. 12:00, skal således justere deres tilbud senest den 11. december kl og så fremdeles. De nye frister fremgår af udbudssiden. OBS!!!!! Ændring til tidligere udsendt ændring om enhed 4!!!! Enhed 4 Enhed 4 er udbudt med Pakke Linjenr. Antal Længde a 311, 319, meter b 312, 313, meter 5 8 meter Movia er opmærksom på, at der i pakke b er nogle kapacitetsudfordringer med kun en 12 m bus i myldretiden. Derfor foretages, der en justering af fordelingen mellem 8 m busser og 12 m busser i pakke b. Enhed 4 udbydes i stedet med: Pakke Linjenr. Antal Længde a 311, 319, meter b 312, 313, meter 4 8 meter Afgivne tilbud, hvori enhed 4 indgår, bedes derfor justeres i henhold til ovenstående. 4. december 2013 Ændringer til udbudsmaterialet

7 Enhed 4 Enhed 4 er udbudt med Pakke Linjenr. Antal Længde a 311, 319, meter b 312, 313, meter 5 8 meter Movia er opmærksom på, at der i pakke b er nogle kapacitetsudfordringer med kun en 12 m bus i myldretiden. Derfor foretages, der en justering af fordelingen mellem 8 m busser og 12 m busser i enhed 4. Nedenstående fordeling tager ikke hensyn til kapacitetsudfordringerne på linje 313 og 314, men der arbejdes frem mod trafikbestillingen i maj 2014 på ændring af linjenettet i Egedal Kommune, som tager højde for dette. Enhed 4 udbydes i stedet med: Pakke Linjenr. Antal Længde a 311, 312, 319, meter b 313, meter Afgivne tilbud, hvori enhed 4 indgår, bedes derfor justeres i henhold til ovenstående. Lokaler For faciliteter efter regelsæt 3 er der angivet driftsomkostninger, som Movia har afholdt i Disse driftsomkostninger er et gennemsnit pr. år regnet for perioden

8 29. november 2013 Ændringer til udbudsmaterialet Enhed 8 På enhed 8 ændres kravet om bustype, som fremgår af oversigten over enheder fra "Alle: (TB1)" til "Enten: (TB1 eller LB2)" Enhed 2 Tankerne bag optionen på enhed 2 er, at linje 384 planlægges at gøres til R-buslinje - altså ½-timesdrift hverdage 6-20 og times-drift aften/weekend. Det er dog stadig en option, da der endnu ikke er noget afklaringen af planerne. Enhed 1 På enhed 1 reduceres kravet på optionen om medtagelse af 6 cykler til 4 cykler. På enhed 1 skal 1. reservebus have udvendig produktmarkering. På øvrige reservebusser kan der ses bort fra dette krav. Afsnit Sidde- og ståpladser Kravene om kapacitet på LB2 ændres fra: Totalkapacitet (minimum) Siddepladser eks. klapsæder Fremadvendte siddepladser eks. klapsæder i nye

9 Til: Totalkapacitet (minimum) Siddepladser eks. klapsæder Fremadvendte siddepladser eks. klapsæder Mail/besked til flere brugere Med hensyn til automatisk besked via udbudssiden til flere end en bruger, er den funktion endnu ikke kommet på plads, men i mellemtiden tilbyder vi at sende beskeden ud via ordinært mailsystem til dem, som ikke får beskeden automatisk. Såfremt dette ønskes, bedes I sende navn og mailadresse på vedkommende. Faciliteter Vær opmærksom på, at driftsomkostningerne for faciliteter efter regelsæt 3, ikke kan viderefaktureres til øvrige brugere af faciliteten. Omkostningerne der skal fremgå af kolonnen "faciliteter" på tilbudsblanketten samt af skema 8 er samtlige vedligeholdelses omkostninger. Vi er endnu ikke afklaret med en præcis definition af, hvad "alle" vedligeholdelsesomkostninger indebærer, men der arbejdes aktivt på det. 1. november 2013 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål 31 I udbudsenhed 1 efterspørges der friskluftsdyser v. alle siddepladser. Samtidigt skal bussen have fuld A/C. Er dette ikke at betragte som en dobbeltop, der blot øger busprisen??

10 Svar på spørgsmål 31 Vi fastholder (foreløbig) begge krav, men er modtagelige for klogere løsninger. Dette kan tages op under forhandlingerne. Spørgsmål 30 I udbudsmaterialet s. 116 oplyses det, at busserne skal være udstyret med Almex M stempel automater. Eftersom rejsekort i større grad er det foretrukne betalingsmiddel, hvornår kan man som operatør forvente at Almex automaterne udfases i kontrakten og ikke længere være en del af standardudstyret i bussen. Svar på spørgsmål 30 Jf. første afsnit i forventes Almex M maskine at blive udfaset i 2014/2015. Spørgsmål 29 Pakke 3, ejendommen i Frederiksværk: Skatter og afgifter samt hidtidige omkostninger til el, renovation, varme, vand og vandafledning bedes oplyst. Det bedes i svaret præciseret, hvorvidt tallene med eller uden moms (s 18+lejekontrakt). Svar på spørgsmål 29 Der betales ikke moms af huslejen. Movia har haft udgifter til skatter og afgifter i 2012 på ca kr. inkl. moms (Vand). Opgørelse for perioden 2012 Elektricitet: Leverandør Dong Energy Forbrug i 2012 kwh Forbrug i DKK inkl. Afgifter og moms Fjernvarme Leverandør Halsnæs Varme A/S

11 Forbrug i 2012 kwh Forbrug i DKK inkl. Afgifter og moms Spørgsmål 28 I og med at det må forventes at af- og pålæsning af cykler vil finde sted på Frederiksværk station (i forbindelse med tog / arbejdspladser / skoler) vil Movia så tillade en afløsning på rute 320r på Frederiksværk station? Svar på spørgsmål 28 Det er tilladt at afløse på Frederiksværk station. Spørgsmål Udbudsenhed 1 Pause- og/eller toiletfaciliteter Movia bedes begrunde hvorfor der i enhed 1 skal bidrages til pauselokalerne på Greve St. og Hundige St. for linje 600S idet de enkelte 600S-ture som omfattes af udbudsenhed 1 kun køres mellem Slangerup og Hillerød. Svar på spørgsmål 27 Der skal for alle linjer kun betales til de faciliteter, hvor turene på den enkelte linje køres til og fra. Når de enkelte ture på linje 600S på nuværende tidspunkt kører mellem Slangerup og Hillerød, er det disse faciliteter, der skal betales til. Forlænges eller ændres linjens endestationsophold i kontraktperioden, skal operatøren betale for faciliteterne ved disse endestationer i stedet. Ovenstående gælder ikke for faciliteter efter regelsæt 3. Spørgsmål 26 Mht. option i pakke 1 ang. medtagning af cykler, så giver tekst i afsnit 16 og i afsnit anledning til en præcisering.

12 Der skal angives en optionspris på medtagning af minimum 6 cykler. Er det rigtig konkluderet, at disse 6 cykler er ud over de 2, som i forvejen skal kunne medtages, således bussen skal kunne medtage minimum 8 cykler?? Svar på spørgsmål 26 Ja, konklusionen er rigtig. Optionen er på yderligere minimum seks cykler. På perronen skal kunne medtages to enheder (kørestol/barnevogne/cykler) og dertil yderligere minimum seks cykler. Spørgsmål 25 I spm 12 giver Movia til kende, at der skal betales kr for alle driftsbusser pr år, men under pkt i Udbudsbetingelserne er det anført, at der i regelsæt 3 ikke betales særskilt til Movia, idet operatøren afholder alle udgifter. Derfor må betalingen da være undtaget pakke 6 & pakke 10. Er dette ikke korrekt?? Svar på spørgsmål 25 Betalingen af kr. pr. driftsbus pr. år er ikke undtaget for pakke 6 og 10. Jævnfør afsnit betales der på nuværende tidspunkt ikke særskilt husleje af faciliteten, hvorfor der som på øvrige enheder skal betales omkostningen pr. bus, som dækker blandt andet lejeudgifter, skatter og afgifter. Som det fremgår af teksten vedr. betaling af kr. dækker beløbet også udvendige og større indvendige vedligeholdelsesarbejdere. På trods af denne formulering skal operatøren, for faciliteter efter regelsæt 3, indregne udgiften til udvendige og større indvendige vedligeholdelsesarbejdere i tilbuddet. Spørgsmål Udb udsenhed 3 - Sær lige forhold Såfremt man som interesseret byder i tilbudsblanketten har afkrydset at leje af anlægget indgår i ens tilbud, vil man da være forpligtet af denne afkrydsning og dermed forpligtet til at leje anlægget, såfremt man får tildelt den pågældende kørsel? Har man som operatør mulighed for at forhandle vilkår i lejekontrakten for anlægget i Frederiksværk, såfremt

13 man får tildelt kørslen? Svar på spørgsmål 24 Der er ikke nogen pligt til at leje det pågældende anlæg og tilbudsgiver vil som udgangspunkt ej heller være endeligt bundet af en afkrydsning i tilbudsblanketten. Har tilbudsgiver gennem afkrydsning i tilbudsblanketten tilkendegivet at ville leje anlægget, og tilbudsgiver får kørslen tildelt, kan tilbudsgiver op til 7 måneder før driftsstart melde fra. Manglende eller for sen afmelding i denne situation vil dog betyde, at tilbudsgiver vil være bundet af sin afkrydsning. Lejekontrakten er som udgangspunkt ikke til forhandling. Der kan dog være visse mindre væsentlige punkter, som kan drøftes med henblik på justering og tilpasning. Spørgsmål Ansvar for installation og Montering Movia bedes venligst oplyse sammenhængen eller forskellen på at operatøren i henhold til pkt , skal stille alle busser vederlagsfrit til rådighed for montering af IT-udstyr i IT-skabet samt test og godkendelse af IT udstyr 10 arbejdsdage inden driftsstart, og det anførte i pkt om at operatøren skal klarmelde alle busser, når monteringsarbejdet er afsluttet og godkendt af operatøren. Det skal senest to uger før driftsstart? Svar på spørgsmål 23 Afsnit slettes. Teksten i som lyder: Operatøren stiller alle busser vederlagsfrit til rådighed for montering af IT-udstyr i IT-skabet samt test og godkendelse af IT-udstyr 10 arbejdsdage inden driftsstart. Hvis ikke andet er aftalt, leverer Movia alt IT-udstyr, der skal monteres af operatøren, senest én måned før driftstart. Der er særlige bestemmelser for rejsekortet, jf. afsnit Ændres til

14 Hvis ikke andet er aftalt, leverer Movia alt IT-udstyr, der skal monteres af operatøren, senest én måned før driftsstart. Der er særlige bestemmelser for rejsekortet, jf. afsnit Movia leverer alle IT-komponenter, bortset fra IT-skab, kabelrør og mikrofon, som operatøren skal levere og montere. Med mindre and et aftales, leverer Movia eventuelle monteringsbeslag til det pågældende ITudstyr. Movia leverer systemdokumentation og monteringsvejledning for Movia krævet IT-udstyr. Der er særlige bestemmelser for rejsekortet, jf. afsnit Movias monteringsvejledning skal godkendes af operatøren. Placering af chaufførbetjent IT-udstyr, passagerdisplay og evt. andet IT-udstyr i bussen, der kan have betydning for chaufførens betjening, udsigtsog sikkerhedsforhold, skal godkendes skriftligt af operatøren for alle bustyper inden Movias slutmontering. Movias slutmontering af IT-udstyr i IT-skabet, test og godkendelse af IT-udstyr foregår efter operatøre n s monteringsarbej d e er afsluttet, godkendt og klarmeldt af operatøren. Dette skal ske senest to uger før driftsstart. Operatøren stiller alle busser vederlagsfrit til rådighed for Movia eller Movias IT-leverandør. Konstateres der IT-mæssige funktionsfejl, der kan henføres til operatørens installationer eller IT skab, skal disse være rettet senest 5 arbejdsdage inden driftsstart. Manglende Movia-godkendelse af det monterede IT-udstyr ved driftsstart er omfattet af Movias sanktionssystem. Spørgsmål Erstatningsansvar Movia bedes oplyse i hvilket omfang operatøren kan gøre et erstatnings eller andet juridisk ansvar gældende over for Movias underleverandører af IT systemer, da Movia har fraskrevet sig ansvaret herfor i henhold til pkt ? Svar på spørgsmål 22 Teksten: Aftales det, at operatøren kan anvende Movia-ejet IT-udstyr ud over de funktioner, som Movia kræver, er operatøren ansvarlig for eventuelle konsekvenser af den pågældende benyttelse, inkl. driftsomkostninger.

15 Movia har intet erstatnings- eller andet juridisk ansvar over for operatøren i tilfælde af forkerte eller manglende funktioner i Movia-krævede IT-systemer (model A). Dette gælder også i forhold til garantimæssige vilkår for bussen i øvrigt. Ændres til: Aftales det, at operatøren kan anvende Movia-ejet IT-udstyr ud over de funktioner, som Movia kræver, er operatøren ansvarlig for eventuelle konsekvenser af den pågældende benyttelse, inkl. driftsomkostninger. Kontakten med Movias IT-leverandør skal gå gennem Movia med mindre andet aftales. Såfremt operatøren benytter Movia-ejet IT-udstyret til andre funktioner end de af Movia krævet, har Movia, intet erstatnings- eller andet juridisk ansvar over for operatøren i tilfælde af fejl og mangler for disse funktioner. Dette gælder også i forhold til garantimæssige vilkår for bussen i øvrigt. Spørgsmål Billetteringssystem Rejsekort Er Movia opmærksom på at såfremt Movia fastholder kravet på side 117 om at busserne skal være tilgængelige for slutinstallation mindst én måned inden driftsstart, vil det have stor økonomisk betydning, da det vil betyde en måneds ekstra afskrivning på busserne og dermed en øget omkostning for Movia? Svar på spørgsmål 21 Ja Movia er klar over, at det har en økonomisk betydning, at busserne skal være tilgængelig en måned før driftsstart. For at sikre, at Movias eks terne leverandører af installationsarbejdet har mulighed for at klargøre bussen inden driftsstart, er det nødvendigt at sikre, at bussen er til rådighed. Med den nuværende type installationer vurderer vi, at en måned er den nødvendige tid for, at der ikke skal opstå et presset forløb med klargørelse af alle busserne inden driftsstart. Spørgsmål 20 Er betalingen for de facilitetsafhængige omkostninger en integreret ydelse i forhold til hovedydelsen levering af kollektiv trafik med bus, således at driften af facilitet ikke skal momsberigtiges over for Movia?

16 Da der åbenlyst er tale om et grænsetilfælde, v il det være mest hensigtsmæssigt, om Movia indhenter svar på spørgsmålet fra SKAT, da svaret jo under alle omstændigheder vil være gældende for alle bydere. Svar på spørgsmål 20 Omkostningerne til drift og vedligehold af chaufførlokaler er ikke en integreret ydelse i forhold til hovedydelsen, men vil blive betalt særskilt. Beløbet vil blive udbetalt i henhold til en af operatøren udstedt faktura, hvoraf momsandelen vil fremgå. Det på tilbudsblanketten tilbudte beløb, skal være incl. moms. Ændringer til udbudsmaterialet Tilbudsblanketten På tilbudsblanketten skal omkostningerne til faciliteterne angives i kr. pr. måned. Afsnit Krav til Infotainment (Indhold kommercielle skærmbilleder) Teksten: Servicemeddelelser og kampagner fra Movia 15 %. Nyheder, vejrudsigter min. 30 %. Reklamer max. 30 %. Underholdning mv. min 25 %. Movias 15 % kan ikke ændres, derimod kan operatøren finjustere visningsfordelingen for de andre områder. Ændres til: Reklamer max. 30 %. Nyheder/vejrudsigter og underholdning mv. min 70 %. Fordelingen mellem nyheder/vejrudsigter og underholdning fordeles med ca. 60 % på

17 nyheder/vejrudsigter og med ca. 40 % på underholdning. Movia kan efter behov benytte alle 70 % til servicemeddelelser og kampagner. 22. oktober 2013 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål Regelsæt 3 Har Movia mulighed for at oplyse hvad en senere overtagelse af Movias lejemål vil indebære for operatøren eksempelvis om det betyder indtrædelse i en lejekontrakt samt oplyse om vilkårene for disse lejekontrakter? Svar på spørgsmål 19 Det kan betyde indtrædelse i en lejekontrakt, men vil blive aftalt med operatøren efter en forhandling om hvert enkelt tilfælde. Spørgsmål Regulering af de køreplantimeafhængige omkostninger Er det korrekt forstået at Movia vil foretage K1 og K2 reguleringer pr. pakkeenhed, også selv om flere pakker indgår i evt. kombinationer af pakker? Hvilke overvejelser gør Movia sig i forhold til at ændre udgangspunktet for K-faktorregulering fra uge 4 til at K-faktorreguleringer sker med udgangspunkt i den første almindelige uge efter hovedplanskiftet? (relevant for de linjer/enheder hvor hovedplanskiftet ikke ligger i december). Svar på spørgsmål 18 Ja K-faktorreguleringen sker pr. enhed, hvad enten enheden er vundet i et enkelt tilbud eller et kombinationstilbud. For de enheder, hvor der er flere køreplantimeafhængige satser vil der blot blive

18 udregnet én K1 og én K2. I dette udbud er det vurderet, at hovedkøreplanskiftet for alle linjerne vil være december. Spørgsmål 16 Vedr. kvalitetsparmetret: Overholdelse af køreplan. Hvor stor en andel (procent)af de i køreplanen fastsatte ture forventer Movia at holde tidsmæssigt. Hvad er succeskriteriet?? Svar på spørgsmål 16 Movia definerer pålidelighed som % af afgangstiderne, som ligger indenfor intervallet -1 til + 5 minutter ift. den planlagte køreplan. Dette måles på tjekpunktniveau. I dag er det gennemsnitlige pålidelighedstal i Movia 85%. Succeskriteriet for overholdelse af køreplanen vil i A11 være, at de overholder dette gennemsnit altså mindst 85%. Spørgsmål 15 Hvor meget forventer Movia at etableringen af letbanen langs O3 at påvirke fremkommeligheden for linje 300S?? Vil dette evt. blive afspejlet i køreplanen, så det ikke påvirker kvalitetsmålingerne?? Svar på spørgsmål 15 Movia har fået oplyst at der forventes 2 kørespor på ring 3 i anlægsperioden, men der foreligger endnu ikke færdige planer for trafikafviklingen. I det omfang bustrafikken generes eller omlægges under anlægsarbejdet udarbejder Movia i samarbejdet med operatøren nye køreplaner for i størst muligt omfang at sikre troværdige køreplaner.

19 Ændringer til udbudsmaterialet Rettelse til svar på spørgsmål 8 Teksten: Ansvaret for faciliteter ophører ved ophør af kørselskontrakten på den pågældende udbudsenhed, eller ved opsigelse af operatøren med et varsel på tre måneder. Operatøren er dog i hele kontraktens løbetid forpligtet til at stille en facilitet til rådighed for de øvrige brugere. Ændres til: Ansvaret for Moviaejede/- lejede faciliteter ophører ved ophør af kørselskontrakten på den pågældende udbudsenhed, eller såfremt operatøren med et varsel på tre måneder opsiger den. Ved opsigelse af en Moviaejet/-lejet facilitet er operatøren dog stadig forpligtet til at stille en facilitet til rådighed for øvrige brugere. 18. oktober 2013 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål 14 Kan Movia præcisere, hvilke linjer, der er omfattet et minimums kvalitetsindeks på 800 og hvilke, der er omfattet af et minimums kvalitetsindeks på 810?? Svar på spørgsmål 14 Det fremgår af skemaerne side 149, hvorvidt enhederne er i kategorien øvrige, city eller s-busser og af afsnit fremgår minimumsindekset for de nævnte kategorier. For så vidt angår enhederne 6 og 8 er minimum for kvalitetsindeks 800. Øvrige enheders minimum er 810.

20 Spørgsmål 13 På tilbudsblanketten er det ikke muligt at anføre en 13,7 m som reserve. Er dette en bevist afgrænsning?? Svar på spørgsmål 13 Nej dette er en fejl. Der kan downloades ny tilbudsblanket under menupunktet Udbudsmateriale. Spørgsmål 12 Pauselokaler - regelsæt: Skal der betales kr pr. driftsbus pr. år i alle udbudsenheder eller er det ikke alle driftsbusser, som er omfattet (fx. pakke 10)?? Svar på spørgsmål 12 Alle driftsbusser i udbuddet er omfattet af betalingen af kr. Teksten: "Til dækning af lejeudgifter, skatter og afgifter samt udvendige og større indvendige vedligeholdelsesarbejder betaler operatørerne kr. i oktober 2013-prisniveau pr. driftsbus pr. år til Movia. Betalingen indgår i de månedlige afregninger og reguleres efter bestemmelserne i afsnit 14." som er gældende for både regelsæt 1 og 3 flyttes derfor til afsnit 8.1. Spørgsmål Afløsning på strækningen, enhed 7 Vi ønsker oplyst om Movia kan godkende chaufførafløsning på Lyngby Station for linje 184 såfremt det kan gøres uden gene for passagererne? Svar på spørgsmål 11 Vi har undersøgt, hvor mange kunder der skifter på Lyngby Station og hvor mange der skal forbi stationen.

21 Den sidste gruppe udgør over halvdelen, så derfor kan der ikke godkendes chaufførafløsning på Lyngby Station. Ændring til udbudsmaterialet Enhed 2 Linje 353 planlægges afkortet til kun at køre mellem Helsingør st. og Kokkedal st. Derfor er der vedlagt nye vognplaner og nyt afregningsark for enhed 2 som kan downloades under menupunktet Udbudsmateriale. Det betyder, at enheden udbydes med 15 stk. 12 m busser samt køreplantimer pr. år. 353 (bemærk ny ruteføring i A11) Helsingør st. Trækbanen Esrumvej Klostermosevej Prøvestenscentret Kongevejen Egeskovvej Munkegårdsvej Kvistgård Stationsvej Kongevejen Hørsholmvej Niverød Kongevej Brønsholm Kongevej Holmegårdsvej Brønsholmsgårdsvej Egedalsvej Usserød Kongevej Ådalsvej Kokkedal st. Driftsomfang pr. normaluge (uge 4) En normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag. Ugedag Tidsinterval Timer Timer i alt Bustal Mandag Tirsdag Onsdag , og , , og , , og ,42 166, , ,39 15

22 Torsdag Fredag Lørdag Søndag , og , , og , , og , , og ,72 166, , , ,43 8 Køreplantimer i alt i uge ,41 Tillægstid i uge 4 315,67 Vægtede køreplantimer i uge ,75 Lokaler Kokkedal St. (linje 377, 353, 384) Regelsæt: 1 Etageareal: 90 m² Andre brugere: Skønnede driftsudgifter pr. år: 150S, 500S kr. Foreløbig andel af driftsudgifterne: 35 % Rengøringsprogram: 1 Rungsted Kyst (linje 381, 382E, 383) Regelsæt: 3 Etageareal: 25 m² Andre brugere: 388 Operatørskønnede driftsudgifter pr. år: Driftsudgifter tidligere betalt af Movia pr. år: kr kr.

23 Inventar (Køb) kr. Andel af driftsudgifterne: 100 % Rengøringsprogram: oktober 2013 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål 10 Er der valgfrihed mellem sædebetræk HT-Bus Prik og HT-Bus Plain? (s 72) Placering af sædebetrækket skal ske efter aftale med Movia. Hvad menes der med det? (s 74). Svar på spørgsmål 10 Der er ikke valgfrihed. Både HT-Bus Prik og HT-Bus Plain skal anvendes. Udgangspunktet er HT-Bus Prik på sæderyg og siddeflade og HT-Bus Plain på sider og kanter. Når stoletypen er kendt, aftaler Movia og operatøren, hvordan stolen præcist skal betrækkes. Der er ikke ændret i denne procedure i forhold til udbud A10. Spørgsmål 9 Det fremgår af udbudsmaterialets side 99 at brugte busser skal miljøsynes kort inden driftsstart. Betyder det at Movia foranlediger at den nuværende operatør lader sine nuværende busser miljøsyne kort inden ophør af den nuværende kontrakt? Svar på spørgsmål 9 Nej. Den nye operatør har ansvaret for at vedlægge tilbuddet en fyldestgørende renoveringsplan for brugte busser. Der skal indgå et miljøsyn af brugte busser i renoveringsplanen.

24 Spørgsmål 8 Under Chaufførfaciliteter, regelsæt 3 står der i udbudsbetingelserne: Ansvaret for faciliteter ophører ved ophør af kørselskontrakten på den pågældende udbudsenhed, eller ved opsigelse af operatøren med et varsel på tre måneder. Operatøren er dog i hele kontraktens løbetid forpligtet til at stille en facilitet til rådighed for de øvrige brugere. Hvorledes kan operatøren være forpligtet, hvis der ikke længere eksisterer en kontrakt mellem denne og Movia? (s 140) Svar på spørgsmål 8 Teksten: Ansvaret for faciliteter ophører ved ophør af kørselskontrakten på den pågældende udbudsenhed, eller ved opsigelse af operatøren med et varsel på tre måneder. Operatøren er dog i hele kontraktens løbetid forpligtet til at stille en facilitet til rådighed for de øvrige brugere. Ændres til: Ansvaret for faciliteter ophører ved ophør af kørselskontrakten på den pågældende udbudsenhed, eller ved opsigelse af operatøren med et varsel på tre måneder. Spørgsmål 7 Der stilles i oversigten for enhederne 1, 6, 8, 11 og 12 særlige krav om miljøforbedrende tiltag jf. afsnit Der fremgår ikke af afsnit noget om miljøforbedrende tiltag. Kan dette uddybes nærmere? Svar på spørgsmål 7 Med særlige krav om miljøforbedrende tiltag henledes opmærksomheden på, at der på disse enheder er strengere krav til bussernes SORT-tal. Spørgsmål 6 a Afløsning på strækningen, enhed 7 Vi ønsker oplyst om Movia kan godkende chaufførafløsning på Hans Knudsens Plads for linje 184 såfremt det kan gøres uden gene for passagererne?

25 b Afløsning på strækningen, enhed 11 Vi ønsker oplyst om Movia kan godkende chaufførafløsning på Glostrup Station for linje 300S såfremt det kan gøres uden gene for passagererne? c Afløsning på strækningen, enhed 11 Vi ønsker oplyst om Movia kan godkende chaufførafløsning på Buddinge Station for linje 3 00S såfremt det kan gøres uden gene for passagererne? d Afløsning på strækningen, enhed 11 Vi ønsker oplyst om Movia kan godkende chaufførafløsning på Gladsaxe Trafikplads for linje 300S og 330E såfremt det kan gøres uden gene for passagererne? e Afløsning på strækningen, enhed 12 Vi ønsker oplyst om Movia kan godkende chaufførafløsning på Ballerup Station for linje 400S og 400 såfremt det kan gøres uden gene for passagererne? Svar på spørgsmål 6 a. Strækningen mellem Ryparken og Nørreport ombygges i øjeblikket til BRT. Det indebærer, at det bliver vanskelligt måske umuligt at overhale holdende busser ved stoppestederne. Hans Knudsens Plads er desuden ikke et stoppested med stor udveksling af passagerer. Derfor kan afløsning for linje 184 ikke accepteres det pågældende sted. b. Glostrup station er knudepunkt for mange buslinjer, og der er stor udveksling af passagerer mellem linjerne og med S-tog. Derfor kan Movia acceptere afløsning det pågældende sted. c. Buddinge station er et mindre knudepunkt for linje 300S (og 330E). Endvidere er pladsen ved stoppestedet ikke egnet til at bussen holder i forbindelse med afløsning. Derfor kan Movia ikke godkende chaufførafløsning der.

26 d. Gladsaxe Trafikplads er et mindre knudepunkt for linje 300S (og 330E). Endvidere er pladsen ved stoppestedet ikke egnet til, at bussen holder i forbindelse med afløsning. Derfor kan Movia ikke godkende chaufførafløsning der. e. Ballerup station er knudepunkt for mange buslinjer, og der er stor udveksling af passagerer mellem linjerne og med S-tog. Derfor kan Movia acceptere afløsning det pågældende sted. Rettelser til udbudsmaterialet Bilag 2 Bemærk at der i afsnit 7.1 er lavet en tilføjelse om Movias ret til benyttelse af Alle venstresideruder (6. punkt i punktopstillingen). Enhed 2 Grundet rettelsen i spørgsmål 4 skal der på enhed 2 bydes med køreplantimer i stedet for oktober 2013 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål 5 Kan vi på Birkerød folkelokale regne med, at det vil koste os nul kr. i leje - som det tilsyneladende har kostet Movia? Svar på spørgsmål 5 Både ja og Nej. I skal ikke betale leje af lokalet, da Movia betaler huslejen. Beløbet, som fremgår af afsnit

27 1.1.5 er udtryk for de udgifter Movia har haft i 2012, hvilket fremgår af afsnit Teksten i afsnit "Driftsudgifter tildligere betalt af Movia pr. år" rettes til "Driftsudgifter betalt af Movia i 2012". Spørgsmål 4 I Afregningsarket er der ud for Pakke 2 Linie 353 Søndage (incl. Helligdage) angivet 50 dage. Jeg går ud fra, at der skal stå 65, som for alle andre linier. Svar på spørgsmål 4 Ja, der skal stå 65 dage. Spørgsmål 3 Udbudsmaterialet s Cykelmedtagning: Er både minibusser og servicebusser omfattet af kravet om at kunne medtage op til 2 cykler?? Svar på spørgsmål 3 Både minibusser og servicebusser er omfattet af kravet. Vi er opmærksomme på at pladsen er knap i minibussen, men det er et krav. Spørgsmål 2 Busserne er iflg. udbudsmateriale omfattet af samme busoplysningsskema. Er dette ikke en fejl, da der er tale om både 12 m og 13,7 m busser, hvorfor flere data ikke kan være fælles?? Svar på spørgsmål 2 For er alle skemaer samlet i én fil Filen indeholder dog separate skemaer for hver eneste bus, incl. angivelse af om det er 2- eller 3-akslede. Spørgsmål 1 Busrapporter: Er det muligt at få en busrapport for bus 2472?? Hvornår er bus 8771 indregistreret 1. gang?? 3 busser -8774,8775,8776- har alle reg. nummer UT Hvilken er korrekt?? 2 busser -8784,8785- har begge reg. nummer US Hvilken er korrekt??

28 Svar på spørgsmål 1 Der kan downloades nye busrapporter for busnr samt for busnr. 8771, , 8784 og 8785 under menupunktet Udbudsmateriale. Rettelser til udbudsmaterialet Afsnit 3 På side 82 fremgår et telefonnummer til Finn Knudsen. Dette ændres til Afsnit 8 Teksten i afsnit 1.1.x, hvor der for personalefaciliteterne med regelsæt 3 står "Driftsudgifter tidligere betalt af Movia pr. år" rettes til "Driftsudgifter betalt af Movia i 2012" Afsnit 18 Teksten: Det skal senest i forbindelse med kontraktstart dokumenteres til Movia, Kontrakter og Operatører, at der foreligger det nødvendige antal tilladelser til den aftalte kørsel. Alle de i udbudsmaterialet omhandlede ydelser skal udføres i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning. Ændres til: Det skal efter anmodning kunne dokumentere til Movia, at der foreligger det nødvendige antal tilladelser til den aftalte kørsel. Alle de i udbudsmaterialet omhandlede ydelser skal udføres i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning.

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Spørgsmål og Svar. 17. januar 2012. Præcisering af udbudsbetingelserne. 11. januar 2012. Præcisering og ændring af udbudsbetingelserne

Spørgsmål og Svar. 17. januar 2012. Præcisering af udbudsbetingelserne. 11. januar 2012. Præcisering og ændring af udbudsbetingelserne Spørgsmål og Svar Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. 17. januar 2012

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Movia ændrer ikke kravet på R-buslinjerne. Der kan således ikke køres med højgulvsbus på linjerne.

Movia ændrer ikke kravet på R-buslinjerne. Der kan således ikke køres med højgulvsbus på linjerne. Spørgsmål og Svar 15. januar 2013 Præsisering af udbudsbetingelserne 6.4.4 Billetteringssystem - rejsekort, side 93 Anden fase: Slutinstallation og test Teksten: Movia monterer i denne proces de aktive

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt 29. juni 2012 3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 11. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 23. juli 2012 7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

Udbudsbetingelser. T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel i hovedstadsområdet

Udbudsbetingelser. T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel i hovedstadsområdet Udbudsbetingelser T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel i hovedstadsområdet Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2009 T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0HIndledning...

Læs mere

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 11. Udbud Spørgsmål og svar pr. 30. november 2017 Nr. Spørgsmål Svar 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 Her står der: Dog har vognmanden krav på at oppebære samme betaling, hvis vejrforholdene eller andre udefra

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 19. april 2013 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 30. juli 2012 8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser Indholdsfortegnelse 1. ens parter 1 2. Indledende bestemmelser 1 3. Beskrivelse af det lejede 1 4. Lejemålets anvendelse 2 5. Lejemålets overtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Særlig fokus: Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes

Særlig fokus: Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 04.c Status for udbud Sagsfremstilling: Bestyrelsen orienteres med mellemrum om fremdrift og status for de igangværende udbud af

Læs mere

5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 11. juli 2012 5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket og Slagelse Kraftvarmeværk 12. juli 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret 2012 har de lokale

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i / Udbud efter forhandling: FR3 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S.

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2009 JKP 11 Forsøg med medtagning af cykler på 600S Indstilling: Det indstilles At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning

Læs mere

Udbudsmateriale til. A14 Udbud af almindelig rutekørsel i Movia

Udbudsmateriale til. A14 Udbud af almindelig rutekørsel i Movia Udbudsmateriale til A14 Udbud af almindelig rutekørsel i Movia Kontrakter og operatører Trafikselskabet Movia Oktober 2015 A14 Udbud af almindelig rutekørsel Side 6 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser...

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk 3. maj 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret

Læs mere

Udbudsbetingelser. A12 Almindelig rutekørsel i Movia

Udbudsbetingelser. A12 Almindelig rutekørsel i Movia Udbudsbetingelser A12 Almindelig rutekørsel i Movia Kontrakter og operatører Trafikselskabet Movia Oktober 2014 A12 Udbud af almindelig rutekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbuddets omfang... 6 1.1

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år.

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år. Notat Til: Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. august 2017 Funktionskrav til udbud A17 - Ballerup

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. 12-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 2 3 Pkt. 3.4 Regler for betaling. Alle udkald skal faktureres

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt,

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Tiltrådt. Statusorienteringerne indeholder fremover en redegørelse for de opnåede priser i afsluttede udbud.

Tiltrådt. Statusorienteringerne indeholder fremover en redegørelse for de opnåede priser i afsluttede udbud. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. maj 2014 Mads Lund Larsen 16 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages til

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Udbudsbetingelser. A13 Almindelig rutekørsel i Movia

Udbudsbetingelser. A13 Almindelig rutekørsel i Movia Udbudsbetingelser A13 Almindelig rutekørsel i Movia Kontrakter og operatører Trafikselskabet Movia Oktober 2014 A13 Udbud af almindelig rutekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 1. Udbuddets

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser. A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet

Udbudsbetingelser. A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet Udbudsbetingelser A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia August 2008 A4 Udbud af almindelig rutekørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udbudets omfang...5 1.1 Udbudsenheder...5

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere