Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste"

Transkript

1 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet reform af det danske skattesystem. Vi har igen sat os til tasterne og regnet på, hvordan en familie på 2 børn og 2 voksne med to lige store indkomster vil blive påvirket af skatteudspillet. I analysen er vi blandt andet kommet frem til, at alle boligejere får en økonomisk gevinst ved skattereformen i 2010, men gevinstens størrelse afhænger fortsat af familiens indkomstniveau og bliver på sigt påvirket af familiens gældsætning Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Finans den månedlige gevinst for højtforgældede familier vil nemlig blive reduceret i perioden fra 2012 til 2019 i takt med, at den lavere værdi af rentefradraget for renteudgifter over per person per år bliver indført den månedlige gevinst i 2010 svinger fra mellem 280 og 510 for en familie med en samlet årsindkomst på mellem og til knap for den meget vellønnede familie med en samlet årsindkomst på 1,2 mio. Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen Lise Nytoft Bergman Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen Figur 1: Gevinsten ved Forårspakke 2.0 afhænger af familiens årsindkomst og gældsgrad Gevinst ved skatteudspillet i 2019, per måned årsindkomst Gældsfaktor 0 Gældsfaktor 2 Gældsfaktor 4 side 1

2 Boks 1: Hovedpunkterne i skattereformen Blandt de konkrete ændringer i skattesystemet er: - mellemskatten afskaffes og bundskatten sænkes med 1,5 %-point - grænsen for topskat hæves med gradvis sammenlægning af sundhedsbidraget og bundskatten med 1 %-point om året fra 2012 til en grøn check på pr. voksen og 300 kr. pr. barn, der aftrappes med 7,5 % af indkomsten ved indkomst ekskl. AM-bidrag over ligningsmæssige fradrag reduceres fra en skattemæssig værdi på 33,5 % til 25,5 % - skatteværdien af rentefradraget reduceres med 8 %-point fra omkring 33 % til omkring 25 % for renteudgifter over per person per år fra 2012 til øget tilskud til friplads i daginstitutioner for enlige forsørgere - sanering i særordninger for erhvervslivet - flere grønne afgifter - hårdere beskatning af skattefryns - pensionstillægget til pensionister øges med mulighed for udbetaling af midler fra SP ordningen - pulje til renovering og bygningsarbejder - fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer for 1½-2 mia. til en forøgelse af trafikinvesteringerne med 5 mia. i 2009 og 2010 Hvor meget får din familie ud af skattelettelserne? Der har været mange bud på effekterne af skattelettelserne for en helt almindelig familie de seneste uger og nu hvor vi kender det endelige forlig, kan vi vise, hvor meget det hele ender med at betyde. Skattelettelser giver nemlig flere penge mellem hænderne til alle allerede i 2010 for langt de fleste. Vi har som i vores tidligere analyser taget udgangspunkt i familier med forskellige indkomster, som har det til fælles, at de har valgt at låne samme beløb til at finansiere deres boligkøb. Vi har derefter regnet ud, hvad effekterne af skatteforliget er for de forskellige familier. Vi har valgt at antage, at familierne hverken har befordringsfradrag eller betaler fagforeningskontingent og a-kasse, da der på disse områder kan være store forskelle de enkelte familier imellem. Var disse udgifter medtaget, så var de nedenstående gevinster blevet reduceret en smule som følge af den gradvise beskæring af de ligningsmæssige fradrag fra 2012 til Til gengæld har vi medregnet den nye grønne check og forhøjelsen i de grønne afgifter, som regeringen selv anslår, der vil koste en gennemsnitlig familie 250 ekstra om måneden ved uændret forbrug. Formår forbrugerne at tænke mere miljøbevidst og sænke deres energiforbrug, så vil ekstraudgiften på de 250 mindskes og gevinsterne nedenfor vil stige. Tabel 1: Konsekvenser for en familie, der har lånt hhv. 2 og 3 mio. i 2010 og 2019 Månedsløn pr. person før skat, årsindkomst før skat, Gevinst pr. måned 2010, uanset gældsniveau* Lån på 2 mio. Gevinst pr. måned 2019 Lån på 3 mio. Gevinst pr. måned Anm.: Effekten af skatteudspillet for familier med gæld på hhv. 2 og 3 mio.. Lånet er finansieret med et fastforrentet lån på 6 % + bidrag på 0,5 %-point. *Gevinsten for husholdninger med lån på under ca. 1,5 mio. reduceres ikke frem mod 2019 som følge af lavere værdi af rentefradraget, da renterne på gælden ikke overstiger side 2

3 Tabel 1 viser, at alle familierne får en umiddelbar gevinst ved Forårspakke 2.0 allerede i Alle får dog ikke en lige stor gevinst. Den afgørende faktor for, hvor stor gevinsten bliver her og nu, er familiens indkomstniveau. Vores beregninger viser også, at specielt familier med en årsindkomst på over svarende til 2 gange om måneden får en mærkbar forhøjelse af deres rådighedsbeløb ved regeringens udspil. Modsat får familier med en indkomst under dette niveau en mere begrænset gevinst ved regeringens udspil. Årsagen er, at en sænkning af skatten på arbejde får større effekt, jo højere indkomst familien har. Den konklusion går godt i tråd med, at et af de bærende elementer i Forårspakke 2.0 er at gøre det mere attraktivt at arbejde ved blandt andet at sænke skatten på den sidst tjente krone. Attraktivt at have mindre gæld Gevinsten her og nu bestemmes af familiens indkomst, men frem mod 2019 påvirkes gevinsten dog negativt af et lavere rentefradrag. Regeringens skatteudspil indebærer nemlig, at rentefradraget sænkes fra omkring 33 % til omkring 25 % for renteudgifter, der overstiger per person per år. Reduktionen indfases med 1 %-point om året fra 2012 til I 2010 og 2011 vil boligejeres gevinst ved skatteudspillet således kun afhænge af deres indkomst og ikke af størrelsen på deres gæld. Herefter betyder den gradvise beskæring af rentefradraget, at boligejere med større lån, vil skulle aflevere lidt af deres umiddelbare gevinst igen, i takt med at rentefradraget sænkes. Helt konkret betyder reduktionen af rentefradraget, at en familie, der skal optage et lån i dag, kan låne 1,5 mio. med fast rente på 6 % eller 2,3 mio. med FlexLån F1 uden at blive ramt af det lavere rentefradrag. Men hvis man har lån med variabel rente, og renten stiger, så kan man altså fremover komme til at opleve, at renteændringer slår hårdere igennem på den månedlige ydelse, fordi skattefradraget bliver reduceret. Men for de familier, hvor renteudgifterne holdes under om året, vil skattereformen allerede være fuldt implementeret i Kolonne 3 i tabel 1 viser skattereformens effekter i 2010 for boligejere med forskellige årsindkomster uanset familiens gældsgrad. Fra 2012 og frem vil dette billede imidlertid blive ændret for familier med renteudgifter over , i takt med at værdien af det lavere rentefradrag indfases og familien gradvist skal levere lidt af den umiddelbare gevinst tilbage igen. Kolonne 4 og 5 i tabel 1 viser, hvor stor den endelige gevinst ender med at blive for en familie med et fastforrentet lån på 2 eller 3 mio., når ændringerne i rentefradragsretten er fuldt implementeret. Fx kan man se, at den umiddelbare gevinst for en familie med en årsindkomst på og en gæld på 2 mio. er på 570 per måned i 2010, men at gevinsten reduceres til -190 i 2019 som følge af de højere grønne afgifter. Sænkningen i rentefradraget betyder ikke ret meget i og ører Med boligprisernes himmelflugt er der mange danske familier, som i dag har renteudgifter for mere end om året. Vi har derfor regnet på, hvad det lavere rentefradrag koster i renteudgifter. Og vi kan konstatere, at der er tale om en relativ beskeden regning for mange. Tabel 2: Konsekvenser for boligejerne når rentefradragsretten er blevet fuldt beskåret Gæld Renteudgifter per år Værdi af rentefradrag på 33,5% Værdi af rentefradrag på 25,5% Månedlig nettoeffekt Anm.: Der er regnet på et realkreditlån med 6 % i fast rente og et bidrag på 0,5 %-point. side 3

4 For et lån på 2 mio. med 6 % i rente er ekstraregningen som følge af det lavere rentefradrag i 2019 på 200, mens et lån på 4 mio. giver en ekstraregning på godt efter skat om måneden. Den forholdsvis store forskel i skatteregningen skyldes, at et lån på 2 mio. kun berøres marginalt af det sænkede rentefradrag, mens lånet på 4 mio. rammes markant mere. Familier med gæld på flere millioner har dog som hovedregel også en forholdsvis høj indkomst. Derfor venter vi, at regeringens forlig om lettelser i de arbejdsrelaterede skatter langt vil overstige ekstraregningen på renteudgifterne og skulle dette ikke være tilfældet, så har regeringen lovet fuld kompensation til de ramte familier. Størst gevinst til de vellønnede uden gæld Ser man nærmere på effekterne af regeringens skatteudspil, så fremgår det, at familier med en høj indkomst eller familier, der bor til leje og dermed typisk ikke har særlig meget gæld - får mest ud af udspillet, mens familier med lav indkomst og høj gæld, får lidt eller ingenting ud af udspillet. Man kan altså sige, at jo større gælden er i forhold til indkomsten, jo mere af skattelettelserne på indkomsten går til at kompensere for den lavere rentefradragsmulighed. De nærmere beregninger af, hvordan familier med forskellige indkomster og gældsgrader påvirkes af Forårspakke 2.0, er vist i figur 1 og tabel 3. Tabel 3: Effekterne af skatteforliget i 2019 ved forskellige indkomstniveauer og gældsfaktorer samlede månedsløn før skat Årsindkomst, Gevinst ved skatteforliget for forskellige gældsfaktorer (=gæld/årsindkomst før skat) Gevinsten er vist som per måned Anm.: Resultatet i 2019, når alle ændringer er fuldt implementerede. Der er tale om Der er taget udgangspunkt i en familie med to ens månedsindkomster, der har valgt at finansiere sin bolig med et 6 % fastforrentet lån, tillagt et bidrag på 0,5 %-point. I tabel 3 kan man se, hvordan familiens månedlige rådighedsbeløb ændres som følge af skattereformen ved forskellige indkomstniveauer og gældsfaktorer. Tabellen viser, at en familie med en husstandsindkomst på vinder 400 per måned ved skattereformen, såfremt de har valgt at låne 2 gange deres årsindkomst dvs Havde familiens årsindkomst i stedet været på og deres gæld på (igen svarende til en gældsfaktor på 2), så havde konsekvensen været, at rådighedsbeløbet var steget med 450 om måneden. For en familie med en årsindkomst på bliver gevinsten på næsten om måneden, hvis de har købt hus til en værdi af 2 gange deres årsindkomst. side 4

5 Skattereformen holder hånden under boligpriserne Konklusionen på skattereformen må således være, at der er gevinster at hente for stort set alle. Nedsættelsen af rentefradraget betyder isoleret set øgede omkostninger for boligejere med fastforrentede lån over 1,5 mio. og FlexLån over 2,3 mio. dvs. ejerne af de lidt dyrere boliger. I og øre betyder nedsættelsen af rentefradraget dog forholdsvis lidt i forhold til lettelserne i indkomstskatterne, og da nedsættelsen af rentefradraget også har en forskudt start i forhold til skattelettelserne, vurderer vi, at effekten af skattereformen på boligpriserne vil være begrænset. Vi vurderer fortsat, at boligpriserne vil falde lidt endnu, men prisfaldene ville have været lidt større, såfremt skattereformen ikke var blevet vedtaget. Skattereformen er derfor samlet set godt nyt for de danske boligejere. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 5

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Sådan undgår du skattesmæk

Sådan undgår du skattesmæk Skat for begyndere Sådan undgår du skattesmæk Nu gælder det om at se sig for for at undgå skattesmæk. Din forskudsopgørelse for 2013 ligger og venter på Skats hjemmeside, og her skal specielt familier

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere