Beskatningen af godtgørelser der ydes i forbindelse med fratræden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatningen af godtgørelser der ydes i forbindelse med fratræden"

Transkript

1 Beskatningen af godtgørelser der ydes i forbindelse med fratræden Artiklen analyserer gældende ret vedrørende beskatningen af godtgørelser der ydes i forbindelse med fratræden med udgangspunkt i Jane Ferniss artikel U.2015B.42. Det konkluderes, at alle godtgørelser der ydes i forbindelse med fratræden beskattes i henhold til ligningslovens 7 U. Af advokatfuldmægtig Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Den skattemæssige behandling af godtgørelser der ydes i forbindelse med fratræden har i en årrække været forbundet med usikkerhed.(1) Problemstillingen omhandler hvorvidt godtgørelserne skal beskattes i henhold til ligningslovens 7 U eller statsskattelovens 4 og 5. Jane Ferniss analyserer i artiklen U.2015B.42 begrebet»godtgørelser«i ligningslovens 7 U. Det konkluderes i artiklen, at Skatterådets praksis, hvorefter at alle former for godtgørelser, der udbetales i forbindelse med fratræden af stilling efter ligebehandlingslovens 16 og forskelsbehandlingslovens 7 er omfattet af ligningslovens 7 U, næppe er korrekt. Jane Ferniss konkluderer, at den skattemæssige behandling af en godtgørelse må afhænge af, hvad godtgørelsen skal dække i det konkrete tilfælde. Ligesom grovheden i krænkelsen må have stor betydning. På denne baggrund foretages der en analyse af gældende ret vedrørende beskatningen af godtgørelser der ydes i forbindelse med fratræden. I den forbindelse inddrages lovens forarbejder som et fortolkningsbidrag til forståelsen af ligningslovens 7 U, mens relevant administrativ praksis og retspraksis analyseres. Artiklen er disponeret således, at der indledningsvis foretages en begrebssondring. Der redegøres nærmere for indholdet af til ligningslovens 7 U samt forarbejderne hertil. Det analyseres herefter hvilke godtgørelser der er omfattet af ligningslovens 7 U. Afslutningsvist følger en konklusion og retspolitiske bemærkninger. Artiklen behandler ikke i hvilket omfang udgifter til godtgørelser kan fradrages i henhold til statsskattelovens 6, litra a. 2. Begrebssondring Erstatning udgør kompensation for økonomisk skade, således at den skadelidte økonomisk stilles som om skaden ikke var sket. I ansættelsesretlig sammenhæng kan erstatning f.eks. udgøre kompensation for manglende løn i opsigelsesperioden, som følge af uberettiget bortvisning. En godtgørelse udgør kompensation for ikke-økonomisk skade. Fælles for godtgørelserne er, at disse udbetales med hjemmel i lovgivning eller overenskomst i henhold til betingelserne herfor og ikke udgør erstatning. I praksis sondres der ikke skarpt imellem begreberne, hvilket gennemgangen af praksis i afsnit 4 illustrerer.(2) Dette vanskeliggør den skattemæssige behandling af erstatninger samt godtgørelser. Højesteret har i en række tilfælde anvendt begrebet kompensation som samlet begreb for et beløb der dækker over erstatning og godtgørelse.(3) Det har herefter stået uklart i hvilket omfang der var tale om erstatning eller godtgørelse, hvilket har givet anledning til tvivl i forbindelse med den skattemæssige behandling af beløbet. 1

2 I artiklen anvendes begrebet»ydes i tidsmæssig sammenhæng med fratræden«om den tidsmæssige sammenhæng mellem udbetaling af godtgørelse og fratræden, mens begrebet»ydes i forbindelse med fratræden«omhandler situationen hvor retskravet på godtgørelsen i henhold til lovgrundlaget har sammenhæng med fratræden, herefter omtalt som kausalitet mellem godtgørelsen og fratræden. 3. Ligningslovens 7 U Ligningslovens 7 U udgør såvel beskatningsgrundlag samt et skattefrit bundfradrag på kr. For en nærmere fortolkning af bestemmelsen er det relevant at foretage en opsplitning af heraf, således at begrebet»godtgørelser«og sætningen ydes i forbindelse med en medarbejders fratræden af stilling analyseres nærmere. Det er en betingelse for at bestemmelsen finder anvendelse, at den skattepligtige person er ansat som lønmodtager i den udbetalende virksomhed, og at godtgørelsen ikke træder i stedet for løn i en opsigelsesperiode i henhold til aftale eller lovgivningens almindelige regler. 3.1 Begrebet»godtgørelser«Det fremgår af det lovforberedende arbejde i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget der resulterede i ligningslovens 7 U, at formålet med loven var at afskaffe de særlige regler for beskatning af fratrædelsesgodtgørelser, således at disse fremover blev beskattet på samme måde som løn.(4) Lovforslaget blev fremsat som følge af Det uafhængige Skatteretsråds rapport fra juni 1999, hvoraf det fremgik, at der i praksis var en række afgrænsningsproblemer mellem hvad der er fratrædelsesgodtgørelse omfattet af ligningslovens 7 O, og hvad der er personlig indkomst, der beskattes efter de almindelige regler. (5) Skatteretsrådets anbefaling var, at der ikke længere var behov for at opretholde særlige regler om beskatning af fratrædelsesgodtgørelse og påpegede herudover, at en ophævelse af disse regler tillige ville indebære en væsentlig forenkling for skattemyndighederne. I det oprindelige lovforslags 16 I var ordlyden begrænset til, at gaver og godtgørelser fra den skattepligtiges arbejdsgiver, der ydes i forbindelse med en medarbejders fratræden af stilling, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog 31. Lovforslagets 31 omhandlede, at ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelser, herunder i forbindelse med fratræden, ikke skulle medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Lovforslaget blev ikke vedtaget i sin oprindelige form, men fik sin endelige ordlyd på baggrund af en række ændringsforslag under lovgivningsprocessen. Ændringerne i forbindelse med lovgivningsprocessen var bl.a., at der blev indsat et en beløbsgrænse på kr ,00, hvorefter beløb herover alene skulle medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Herudover blev der i bestemmelsen indsat en nærmere afgræsning af betingelserne for skattefriheden af beløbet under kr ,00, nemlig at arbejdstageren er ansat i den virksomhed der foretager udbetalingen og at godtgørelsen ikke træder i stedet for løn. Det blev endvidere tilføjet, at skattefriheden i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelser bortfalder, såfremt arbejdstageren ikke ophører fuldstændigt i virksomheden eller hvis godtgørelsesbeløbet ikke udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratræden. Det oprindelige formål med loven, at skabe en forenklet skattemæssig behandling, blev således videreført igennem hele lovgivningsprocessen og udmøntet i det endelige lovforslag. Det fremgår af betænkning afgivet af Skatteudvalget d. 8. december 1999, som en bemærkning til et fremsat ændringsforslag af et mindretal i folketinget, at: De såkaldte gyldne håndtryk udgør en begrænset del af fratrædelsesgodtgørelserne, jf. regeringens lovforslags tabel 3. De væsentligste fratrædelsesgodtgørelser er hjemlet i funktionærlovens 2 a og 2 b, der 2

3 henholdsvis vedrører godtgørelser ved fratræden efter 12, 15 og 18 års anciennitet i virksomheden, og udløser henholdsvis 1, 2 og 3 måneders ekstra løn ved fratræden, dog ikke ved pensionering og godtgørelser for urimelig opsigelse eller bortvisning. Det er således primært funktionærer og arbejdere, der afskediges på grund af graviditet, barselsorlov, alder og andre usaglige afskedigelsesbegrundelser, der rammes af regeringens lovforslag. (6) Henset til, at der henvises til såvel graviditet og alder, må det stå klart at det har været hensigten, at godtgørelser fra såvel ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven skulle behandles skattemæssigt i henhold til ligningslovens 7 U. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at alle ydelser, der i fremtiden udbetales i anledning af en medarbejders fratræden, vil indgå i den personlige indkomst ved skatteberegningen, medmindre der er tale om uddannelsesydelser, som foreslås at skulle være skattefrie efter ligningslovens 31.(7) Det fremgår af udvalgsbehandlingen, at udbetalinger, der af den hidtidige arbejdsgiver udredes i umiddelbar forbindelse med og direkte som følge af fratræden eller en væsentlig ændring af ansættelsen, [er] blevet anset for at være fratrædelsesafgørelser. De foreslåede ændringer ændrer ikke ved denne praksis (8) En række organisationer fremsendte høringssvar i forbindelse med lovforslaget. Af kommentaren fra Skatteministeriet til et høringssvar fra Dansk Arbejdsgiverforening fremgår det at, Det er valgt at behandle alle godtgørelser skattemæssigt ens, uanset på hvilket grundlag de udbetales. Dermed gøres regelsættet så enkelt som muligt. Skatteministeriet bemærker herudover til et høringssvar fra det daværende Dansk Handel & Service, hvoraf det fremgår at de foreslåede ændringer vil ramme hårdt og medføre, at lønmodtagere vil søge kompensation i form af højere godtgørelser, at lovforslaget sikrer at de forskellige ydelser, der betales til medarbejdere beskattes ens, uanset om det drejer sig om løn eller godtgørelsesbeløb og hvis reglerne begrænses til særlige godtgørelser, vil der kunne opstå afgrænsningsproblemer.(9) Til et høringssvar fra HK bemærker Skatteministeriet, at forslaget medfører, at alle godtgørelser også de lovpligtige fremtidigt beskattes som almindelig indkomst. Regeringen ønsker ikke at komplicere lovforslaget ved at lave særregler for lovpligtige godtgørelser. Hertil kommer ordførertalerne (10) i forbindelse med behandlingen af lovforslaget, hvoraf det fremgår, at lovforslaget ville omfatte godtgørelser udbetalt som følge af at være usagligt afskediget det kan være på grund af graviditet, det kan være andre tilfælde, hvor arbejdsgiveren optræder urimeligt. (11) Under 1. behandlingen af lovforslaget udtalte Sonja Albrink, at Især forslaget om fratrædelsesgodtgørelser har efter vores opfattelse nogen slagside. Husk på, det er jo ikke kun de gyldne håndtryk, som forslaget rammer; der er også de godtgørelser, som tilkendes personer, som er blevet afskediget uden saglig grund, eller kvinder som f.eks. afskediges uberettiget i forbindelse med graviditet eller barselorlov. (12) Ordførertalerne er således i tråd med ovenstående høringssvar fra arbejdsmarkedets parter, hvorefter det var formålet med ligningslovens 7 U at omfatte alle godtgørelser, der ydes i forbindelse med fratræden. Lovens forarbejder og lovgivningsprocessen viser, at det var formålet med ligningslovens 7 U, at skabe en enkel og gennemsigtigt beskatning, hvorefter alle godtgørelser, der ydes i forbindelse med fratræden blev beskattet på samme måde, uanset på hvilket grundlag godtgørelserne blev udbetalt. 3.2 Betydningen af ydes i forbindelse med fratræden Der rejser sig et spørgsmål omkring hvornår der er en kausalitet mellem godtgørelse og fratræden der medfører, at godtgørelsen er omfattet af ligningslovens 7 U. Det er uklart på baggrund af en ordlydsfortolkning hvorvidt ydes i forbindelse med fratræden omfatter alle godtgørelser der tidsmæssigt udbetales i sammenhæng med fratræden eller om det er konneksiteten mellem 3

4 godtgørelse og opsigelse der er afgørende. Ligningslovens 7 U omtaler alene et krav om tidsmæssig sammenhæng med fratræden i relation til skattefriheden jf. ligningslovens 7 U, stk. 2, nr. 2, mens der i stk. 1 er anvendt ordet forbindelse. Det følger af de almindelige bemærkninger til ligningslovens 7 U, at fratrædelsesgodtgørelser og lignende udbetalinger beskattes i henhold til bestemmelsen og at lovforslaget ændrer ikke ved den hidtidige praksis for, hvad der er omfattet af begrebet fratrædelsesgodtgørelse.(13) I de almindelige bemærkninger til lovforslaget redegøres der for vurderingen af den hidtidige praksis, hvorefter de særlige regler for fratrædelsesgodtgørelser omfatter udbetalinger, der af den hidtidige arbejdsgiver udredes i umiddelbar forbindelse med og direkte som følge af fratræden eller en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet. (14) Heraf kan udledes, at det formentlig har været lovgivers formål med loven, at stille krav om såvel tidsmæssig sammenhæng med udbetalingen samt kausalitet mellem godtgørelse og fratræden. Det har således ikke været hensigten at beskatte godtgørelser uden kausalitet til opsigelse i henhold til ligningslovens 7 U. Retspraksis forholder sig ikke specifikt til problemstillingen omkring kravet om kausalitet, men det kan modsætningsvist sluttes af den førende dom SKM ØLR, at en godtgørelse for tort i forbindelse med det løbende ansættelsesforhold betragtes som skattefri i henhold til statsskattelovens 5, litra a jf. afsnit Det kan herudover udledes af administrativ praksis, at godtgørelser der udbetales i tidsmæssig sammenhæng med fratræden uden kausalitet til opsigelsen, ikke er omfattet af ligningslovens 7 U jf. afsnit og I de specifikke bemærkninger til lovforslagets bestemmelse nr. 11 fremgår det, at forslaget betyder at der ikke længere er forskel på den skattemæssige behandling af løn og fratrædelsesgodtgørelser og at også andre ydelser, der udbetales i forbindelse med fratrædelse af stilling, vi blive beskattet som lønindkomst, da alle ydelser, der udbetales i forbindelse med en medarbejder fratræden, anses for at være fratrædelsesgodtgørelser. (15) Der er herefter ikke i forarbejderne taget specifik stilling til beskatningen af godtgørelser der ikke ydes i forbindelse med fratræden eller den nærmere betydning af den tidsmæssige tilknytning af udbetalingen til fratræden, hvilket ville have været hensigtsmæssigt, henset til at formuleringen ydes i forbindelse med ikke synes klar i forhold til en ordlydsfortolkning heraf Situationsafgræsning For en nærmere analyse af sætningen ydes i forbindelse med fratræden i ligningslovens 7 U må de forskellige faktiske situationer afgrænses. Lovgivning og overenskomster udgør hjemmel til at opnå retskrav til en lang række godtgørelser inden for ansættelsesretten. Fælles for godtgørelserne der udløses som følge af opsigelse er, at de som det helt klare udgangspunkt i praksis medfører en efterfølgende fratræden. Der kan opstilles 5 situationer, som særskilt må vurderes i forhold til dækningsområdet i ligningslovens 7 U. I situation 1 udbetales en godtgørelse, som følge af opsigelse med efterfølgende fratræden. I denne situation vil der altid være kausalitet mellem godtgørelse og fratræden, og samtlige godtgørelser der udbetales som følge af opsigelse er i skattemæssig henseende identiske. Der er således ikke forskel på en godtgørelse som følge af en opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven pga. handicap og en godtgørelse som følge af usaglig opsigelse jf. funktionærloven i relation til kausalitet i ligningslovens 7 Us forstand. 4

5 I situation 2 udbetales en godtgørelse, som følge af andre omstændigheder end opsigelse uden efterfølgende fratræden. Godtgørelsen anses herefter ikke for ydet i forbindelse med fratræden, da medarbejderen ikke fratræder, hvorfor ligningslovens 7 U ikke finder anvendelse. I situation 3 udbetales en godtgørelse, som følge af opsigelse, hvorefter arbejdsgiver annullerer opsigelsen inden fratræden. Undtagelsesvist annullerer arbejdsgiver opsigelsen af lønmodtageren i opsigelsesperioden, fordi der kan bestå et retskrav herom(16) eller frivilligt, hvorefter der ikke sker fratræden. I en situation hvor der opstår et retskrav på at opsigelsen annulleres kan dette være tilkendt/forligt frem for en godtgørelse, hvorefter der ikke er en skattemæssig problemstilling, henset til den manglende godtgørelse. Det er herefter alene i en situation hvor der består et retskrav på en godtgørelse som følge af opsigelse, hvorefter arbejdsgiver ombestemmer sig og annullerer opsigelsen, der kan opstå en teoretisk problemstilling omkring hvorvidt ligningslovens 7 U finder anvendelse. Der foreligger ikke offentliggjort praksis herom, men i en situation hvor der ikke sker fratræden vil ligningslovens 7 U formentlig ikke udgøre beskatningshjemmel, henset til ordlyden og manglende stillingtagen hertil i forarbejderne, hvorefter de almindelige regler i statsskattelovens 4 og 5 finder anvendelse. I situation 4 udbetales en godtgørelse, som følge af opsigelse, hvorefter arbejdstageren fratræder og efterfølgende genansættes. Der er således tale om en tilsvarende situation som i situation 1, hvorefter godtgørelsen vil være ydet i forbindelse med fratræden og herefter være omfattet af ligningslovens 7 U. I situation 5 udbetales en godtgørelse, som følge af andre omstændigheder end opsigelse, hvorefter disse forhold bevirker at lønmodtageren opsiger sin stilling og fratræder. Der vil ikke være kausalitet mellem godtgørelsen og opsigelsen i denne situation, da godtgørelsen ikke er en direkte følge af fratræden, hvorfor godtgørelsen ikke vil være omfattet af ligningslovens 7 U. 4. Afgrænsningen af godtgørelser omfattet af ligningslovens 7 U Nedenfor følger en gennemgang af praksis for godtgørelser der ydes i forbindelse med fratræden i afsnit 4.1 og godtgørelser der ikke ydes i forbindelse med fratræden i afsnit Godtgørelser der ydes i forbindelse med fratræden Funktionærloven Godtgørelser i henhold til funktionærlovens 2 a og 2 b beskattes efter praksis i henhold til ligningslovens 7 U.(17) Funktionærlovens 2a udgør hjemmel til en godtgørelse efter 12 eller 17 års uafbrudt ansættelse i en virksomhed, hvorefter medarbejderen har krav på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn i forbindelse med fratræden. Funktionærlovens 2 b, stk. 1 udgør hjemmel for godtgørelse for usaglig opsigelse, og finder ligeledes anvendelse i en situation hvor lønmodtageren heller ikke kunne være opsagt ved uberettiget bortvisning jf. lovens 2b, stk. 3. Det er således ikke muligt, at få en godtgørelse isoleret set for uberettiget bortvisning i henhold til funktionærlovens 2b, men der er derimod hjemmel til en godtgørelse såfremt arbejdstageren heller ikke kunne være opsagt som følge af forholdene på tidspunktet for bortvisningen.(18) I SKM ØLR var en tillidsrepræsentant opsagt og som følge heraf blev der udarbejdet protokollat med fagforbund, hvorefter tillidsrepræsentanten modtog 12 måneders løn i særlig fratrædelsesgodtgørelse. Landsdommerne fandt, at det følger af ordlyden af ligningslovens 7 U og forarbejderne til bestemmelsen, at alle ydelser, der udbetales af arbejdsgiveren i forbindelse med en medarbejders fratræden af stilling, er skattepligtige i det omfang de overstiger 5

6 8.000 kr. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår det, at det med denne bestemmelse var tilsigtet at indføre en ensartet og neutral beskatning i alle tilfælde, hvor der i forbindelse med fratræden af stilling udbetales et beløb, som overstiger den skattepligtiges sædvanlige aflønning. Landsdommerne bemærkede, at tillidsrepræsentanten ikke havde løftet bevisbyrden for at den særlige fratrædelsesgodtgørelse var en skattefri godtgørelse for en retsstridig krænkelse af As ære eller person, jf. princippet i erstatningsansvarslovens 26, hvorefter den særlige fratrædelsesgodtgørelse skulle beskattes jf. ligningslovens 7 U. Landsdommernes klare præmisser, hvorefter det var hensigten bag ligningslovens 7 U at indføre en ensartet og neutral beskatning i alle tilfælde, hvor der i forbindelse med fratræden udbetales et beløb som overstiger den skattepligtiges sædvanlige aflønning underbygger, at der ikke skal foretages en vurdering af graden af usaglighed eller forskelsbehandling i forbindelse med den skattemæssige behandling af en godtgørelse, der ydes i forbindelse med fratræden. Domstolene foretager derimod en vurdering af grovheden i forbindelse med fastlæggelsen af godtgørelsens størrelse, som er den skattemæssige behandling af godtgørelsen uvedkommende. En godtgørelse for usaglig opsigelse i henhold til Hovedaftalen mellem DA og LO samt en godtgørelse i henhold til Lederaftalen mellem Lederne og DA vil ligeledes skulle beskattes i henhold til ligningslovens 7 U Foreningsfrihedsloven Landsskatteretten fandt i SKM LSR, at godtgørelser i henhold til funktionærlovens 2b og lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedets 4, stk. 1, litra a skulle beskattes i henhold til ligningslovens 7 U. I SKM LSR udmeldte to procesoperatører sig af 3F, hvorefter 400 lønmodtagere nedlagde arbejdet. Arbejdsgiveren omplacerede herefter de to procesoperatører til stillinger der hovedsageligt bestod af rengøringsarbejde. Byretten i Aalborg fandt i sagen, at stillingsændringen var væsentlig og herefter kunne sidestilles med en opsigelse, som blev fundet usaglig i henhold til funktionærlovens 2b og i strid med lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet 4, stk. 1, litra a. Medarbejderne fratrådte efterfølgende, som følge af opsigelsen. En væsentlig stillingsændring skal varsles med det individuelle opsigelsesvarsel, hvorefter lønmodtageren kan acceptere ændringen med udgangen af opsigelsesvarslet eller betragte sig som opsagt. I dette tilfælde gennemførte arbejdsgiveren den væsentlige stillingsændring uden varsel herom, og retten fandt at dette kunne betragtes som en opsigelse, da lønmodtageren betragtede sig som opsagt. Lønmodtageren modtog løn i perioden indtil fratræden og blev i henhold til dom af 21. december 2006 fra Byretten i Aalborg tilkendt en godtgørelse i henhold til funktionærlovens 2b samt lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedets 4, stk. 1, litra a, som begge blev ydet i forbindelse med opsigelsen og havde kausalitet til medarbejderens efterfølgende fratræden. Jane Ferniss anfører, at det kan imidlertid diskuteres om godtgørelsen egentlig er omfattet af ligningslovens 7 U, idet overflytningen til et andet arbejde ikke medfører, at han reelt bliver opsagt på dette tidspunkt, og det er en betingelse for at være omfattet af ligningslovens 7U, at den pågældende reelt ophører med ansættelsen. Det at han et par måneder efter ophører med at arbejde i virksomheden er en anden sag. Hvis han var blevet i virksomheden, havde der i hvert fald ikke været tvivl om, at godtgørelsen ikke var omfattet af ligningslovens 7U. Godtgørelsen ville i stedet for være blevet anset for en skattefri tortlignende godtgørelse. (19) Det kan hertil bemærkes, at lønmodtagerne havde krav på et opsigelsesvarsel, som følge af den væsentlige stillingsændring der blev sidestillet med en opsigelse, og at der alene i sager hvor ansættelsesforholdet ophører uden varsel vil ske umiddelbar fratræden. I en situation hvor lønmodtageren ikke var opsagt, og således havde accepteret den væsentlige stillingsændring, ville det ikke være muligt at modtage en 6

7 godtgørelse i henhold til funktionærlovens 2b og lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet 4, stk. 1, litra a. Der ville herefter ikke være en skatteretlig problemstilling vedr. en godtgørelse i henhold til disse bestemmelser, såfremt lønmodtageren ikke var opsagt, som følge af den væsentlige stillingsændring Erhvervsuddannelsesloven Godtgørelser for tabt uddannelsesgode i henhold til erhvervsuddannelseslovens 65, stk. 1 beskattes i henhold til praksis jf. ligningslovens 7 U.(20) Erstatninger i henhold til de almindelige erstatningsregler, som tvistighedsnævnet i henhold til erhvervsuddannelseslovens 65, stk. 1 kan tilkende, er derimod ikke omfattet af ligningslovens 7 U, men beskattes som det erstatningen træder i stedet for.(21) I SKM BR var en elev blevet udsat for et knytnæveslag i ansigtet fra afdelingslederen på arbejdspladsen, og havde som følge heraf ophævet uddannelsesaftalen. Tvistighedsnævnet og efterfølgende retten i Esbjerg fandt, at eleven var berettiget til en erstatning for tab af uddannelsesgode, men ikke en godtgørelse for tort i henhold til erstatningsansvarslovens 26, stk. 1. Under en efterfølgende retssag om den skattemæssige behandling af erstatningen fandt Retten i Esbjerg, at erstatningen for tab af uddannelsesgode ikke kan betragtes som en erstatning for arbejdsgiverens misligholdelse, der er omfattet af ligningslovens 7U, men derimod som en erstatning givet som følge af en retsstridig krænkelse af [elevens] ære eller person, jf. principperne i erstatningsansvarslovens 26, hvorfor beløbet ikke beskattes i henhold til statsskattelovens 5, litra a. og at det ikke kan føre til et andet resultat, at Retten i Esbjerg ved den oprindelige dom ikke fandt grundlag for at tilkende eleven en godtgørelse for tort. Retten i Esbjerg anså erstatningen i henhold til erhvervsuddannelseslovens 65, stk. 1 som en erstatning udbetalt efter principperne i erstatningsansvarslovens 26, på trods af at byretten i forbindelse med tilkendelsen af erstatningen gjorde det klart at der ikke var grundlag for en godtgørelse for tort. Denne argumentation er ikke holdbar. Herudover fremgår det af dommen, at erstatning for arbejdsgivers misligholdelse kan være omfattet af ligningslovens 7 U, hvilket ikke er korrekt, da ligningslovens 7 U alene omhandler godtgørelser og ikke erstatning. Der kan herudover sættes spørgsmålstegn ved hvorvidt det tilkendte beløb på kr. i den oprindelige dom(22) udgør erstatning, da der tilsyneladende ikke er tale om kompensation for økonomisk skade, men derimod en godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Sagen er et godt eksempel på, at en uklar sondring fra tvistighedsnævnet(23) og retten i Esbjerg(24) komplicerer den skattemæssige behandling. Såfremt der reelt var tale om erstatning ville den skattemæssige behandling heraf bero på hvilken økonomisk skade erstatningen kompenserede for, og henset til at Retten i Esbjerg havde slået fast at dette ikke var tort, må der være tale om økonomisk tab i form af løn eller lignende eller en forkert begrebssondring mellem godtgørelse og erstatning Ligebehandlingsloven En lønmodtager hvis rettigheder krænkes i henhold til ligebehandlingsloven kan opnå en godtgørelse jf. lovens 14, 15 og 16. Godtgørelser i henhold til ligebehandlingslovens 14 ydes ikke nødvendigvis i forbindelse med fratræden, mens dette med undtagelse af opsigelsens annullation i opsigelsesperioden vil være tilfældet for godtgørelser i henhold til ligebehandlingslovens 15 og 16. Inden ikrafttrædelsen af ligningslovens 7 U blev godtgørelser i henhold til ligebehandlingslovens 14 beskattet jf. statsskattelovens 5, litra og godtgørelser i henhold til 15 og 16 jf. ligningslovens 7 O.(25) Der foreligger et bindende svar fra 2010 vedr. beskatningen af godtgørelser i henhold til ligebehandlingslovens 14 der ydes i forbindelse med fratræden, 7

8 hvorefter godtgørelserne anses for skattefrie i henhold til statsskattelovens 5, litra a. Det bindende svar er begrundet i Ligningsrådets afgørelse af 26. januar 1999 der relaterer sig til gældende ret inden ligningslovens 7 Us ikrafttrædelse.(26) Det bindende svar vurderes at være i strid med gældende ret, da ligningslovens 7 U udgjorde et beskatningsgrundlag. Beskatningen af godtgørelser i henhold til ligebehandlingslovens 14 må vurderes efter hvorvidt godtgørelsen ydes i forbindelse med fratræden og herefter beskattes i henhold til ligningslovens 7 U og såfremt dette ikke er tilfældet de almindelige regler i statsskattelovens 4 og 5. Landsskatteretten og Skatterådet har afgjort, at godtgørelser i henhold til ligebehandlingslovens 16, stk. 2 jf. 9 beskattes i henhold til ligningslovens 7 U.(27) Det samme gælder godtgørelser i henhold til ligebehandlingslovens 15 jf. 2-4.(28) Forskelsbehandlingsloven I perioden traf Skatteankenævn(29) og SKAT(30) en række afgørelser, hvorefter godtgørelser i henhold til forskelsbehandlingslovens 7, som følge af opsigelse, blev beskattet i henhold til statsskattelovens 5, litra a, og herefter var skattefrie. Denne praksis betød, at den skattemæssige behandling af godtgørelser, som følge af opsigelse på baggrund af graviditet, var skattepligtig, mens godtgørelser som følge af opsigelse på baggrund af handicap eller alder ikke var skattefrie. Skatterådet fulgte denne praksis i SKM SR og SKM SR, men omgjorde herefter praksis i maj 2014 ved SKM SR således at godtgørelser i henhold til forskelsbehandlingslovens 7, som følge af forskelsbehandling i forbindelse med opsigelse beskattes i henhold til ligningslovens 7 U. I SKM SR fandt Skatterådet, at en godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven der blev ydet i forbindelse med fratræden var skattefri med henvisning til forarbejderne til ligningslovens 7 U og SKATs indstilling og begrundelse i SKM SR og SKM SR. Jane Ferniss anfører, at Skatterådets praksis efter SKM SR næppe kan anses for korrekt, som følge af Landsskatterettens praksis jf. landsskatterettens afgørelse af samt at de to diskriminationslove indeholder mange forskellige typer af rettighedskrænkelser. (31) Landskatterettens afgørelse af omhandler den skattemæssige behandling af en godtgørelse der blev ydet i forbindelse med fratræden. Der var i sagen uenighed mellem parterne omkring hvilket retligt grundlag godtgørelsen var udbetalt som følge af. Landsskatteretten fandt i sagen, at klager ikke havde løftet bevisbyrden for at godtgørelsen var udbetalt i henhold til forskelsbehandlingsloven, da klager ikke havde godtgjort at arbejdsgiveren havde kendskab til klagerens diagnoser forud for afskedigelsen. Afgørelsen indeholder ikke obiter dictum, hvorefter en godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven der ydes i forbindelse med fratræden skal beskattes i henhold til statsskattelovens 5, litra a.(32) Afgørende for den skattemæssige behandling i henhold til ligningslovens 7 U er ikke i hvilken grad forskelsbehandlingsloven er overtrådt, men derimod hvorvidt godtgørelsen ydes i forbindelse med fratræden. Det er således ikke relevant, hvorvidt en lønmodtager er opsagt som følge af handicap, alder, graviditet mv. og under hvilke omstændigheder, men alene hvorvidt der udbetales en godtgørelse som følge heraf i henhold til lovgrundlaget med tidsmæssig sammenhæng samt kausalitet til fratræden. Landsskatteretten har i SKM LSR omgjort SKM SR, således at godtgørelsen blev beskattet i henhold til statsskattelovens 5, litra a. Klagerens argumentation var i sagen baseret på at ligningslovens 7 U ikke udgjorde beskatningshjemmel, hvorfor det er interessant at Landsskatterettens omgørelse er begrundet med at Skatterådets afgørelse i klagesagen er udtryk for en skærpelse af praksis, der alene kunne ske med fremadrettet virkning.(33) Det kan herefter modsætningsvist sluttes, at Landsskatteretten finder at ligningslovens 7 U udgør beskatningshjemmel, da SKM SR ikke omgøres med henvisning til statsskattelovens 5, litra a. 8

9 Godtgørelser i henhold til forskelsbehandlingsloven der ydes i forbindelse med fratræden fra d. 12. december 2014 og fremadrettet beskattes herefter i henhold til ligningslovens 7 U.(34) Godtgørelser i henhold til forskelsbehandlingsloven der ikke ydes i forbindelse med fratræden beskattes i henhold til statsskattelovens 5, litra a. 4.2 Godtgørelser der ikke ydes i forbindelse med fratræden Erstatningsansvarslovens 26 Det følger af en række afgørelser, at godtgørelser i henhold til erstatningsansvarsloven 26 ikke beskattes i henhold til ligningslovens 7 U, men derimod statsskattelovens 4 og 5.(35) Inden vedtagelsen af ligningslovens 7 U blev der ved den skattemæssige behandling af godtgørelser foretaget en vurdering i henhold til statsskattelovens 4 og 5 samt evt. speciallovgivning såsom ligningslovens 7 O. Godtgørelser der lignede en godtgørelse for tort blev i praksis beskattet i henhold til statsskattelovens 5, litra, a. Godtgørelser for tort tilkendes som følge af en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person. En opsigelse eller bortvisning vil ikke udgøre en krænkelse som kan udløse en godtgørelse i henhold til erstatningsansvarsloven, hvorfor der må søges et andet hjemmelsgrundlag til en kompensation for den ikke økonomiske skade som følge af usaglig opsigelse i strid med f.eks. funktionærloven, Hovedaftalen, forskelsbehandlingsloven mv. Der kan derimod tilkendes en godtgørelse for tort for en culpøs krænkelse af en vis grovhed og en godtgørelse for tort kan tilkendes sideløbende med en godtgørelse for usaglig opsigelse mv.(36) At opsige en lønmodtager på baggrund af alder, handicap, graviditet mv. udgør ikke isoleret set tort.(37) Inden forskelsbehandlings- og ligebehandlingslovens ikrafttræden var det ikke efter dansk ret muligt at opnå en godtgørelse som følge af forskelsbehandling ved opsigelse. En godtgørelse for tort udløses ikke som følge af en opsigelse isoleret set, men et retskrav kan opstå som følge af hændelser i det løbende ansættelsesforhold eller ved forhold omkring en opsigelse der kan opfylde kravene til godtgørelse for tort. Såfremt en lønmodtager tilkendes en godtgørelse for tort vil en sådan være skattefri jf. statsskattelovens 5, litra a, da den ikke ydes i forbindelse med fratræden. Der vil ikke være en direkte sammenhæng mellem opsigelsen og godtgørelsen i ligningslovens 7 Us forstand. En godtgørelse for tort kan kumuleres med en evt. godtgørelse for usaglig opsigelse i henhold til lov eller overenskomst samt evt. erstatning i en situation hvor lønmodtager hæver ansættelsesforholdet som følge af den væsentlige misligholdelse fra arbejdsgivers side. I SKM ØLR, omtalt i afsnit 4.1.1, fremgår det af begrundelsen, at lønmodtageren ikke havde løftet bevisbyrden for, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at anse den udbetalte godtgørelse som en skattefri godtgørelse for en retsstridig krænkelse af X s ære eller person, jf. princippet i erstatningsansvarslovens 26. Det kan heraf sluttes, dog uden nærmere begrundelse i relation til betydningen af sammenhængen med fratræden, at Østre Landsret fandt at en godtgørelse for tort i henhold til erstatningsansvarslovens 26 er skattefri jf. statsskattelovens 5, litra a Ansættelsesbevisloven I situationer hvor arbejdsgiver ikke har overholdt sin oplysningspligt om vilkårene for et ansættelsesforhold, kan det medføre, at en lønmodtager modtager en godtgørelse i henhold til ansættelsesbevislovens 6. Der foreligger alene praksis, der relaterer sig til perioden inden 9

10 ligningslovens 7 U(38), men herefter behandles disse godtgørelser i henhold til statsskattelovens 5, litra a. En godtgørelse for mangler i ansættelsesbeviset vil ikke blive ydet i forbindelse med fratræden, da der ikke er kausalitet til fratræden Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet (39) er implementeret ved overenskomster samt arbejdstidsloven.(40) Det er muligt at opnå en godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsreglerne. I bindende svar af 21. juli 2010 blev en godtgørelse for overtrædelse af 48 timers reglen jf. arbejdstidslovens 4 fundet at være skattefri. Godtgørelser i henhold til arbejdstidsloven ydes ikke i forbindelse med fratræden, da godtgørelsen ikke har kausalitet til opsigelsen, hvorfor godtgørelsen er skattefri jf. statsskattelovens 5, litra a.(41) 5. Konklusion På baggrund af en ordlydsfortolkning af ligningslovens 7 U, forarbejderne til ligningslovens 7 U, administrativ praksis og retspraksis, herunder i særdeleshed SKM ØLR, konkluderes det, at alle godtgørelser der ydes i forbindelse med fratræden skal beskattes i henhold til ligningslovens 7 U. Tidsmæssig sammenhæng mellem udbetalingen af en godtgørelse er i henhold til praksis og forarbejderne til loven ikke tilstrækkeligt for at ligningslovens 7 U finder anvendelse, da det herudover er et krav at der er kausalitet mellem godtgørelsen og fratræden. Godtgørelser der ikke ydes i forbindelse med fratræden skal herefter behandles efter statsskattelovens 4 og 5. Det fremgår tydeligt af forarbejderne til ligningslovens 7 U, at det var formålet med loven at behandle alle godtgørelser skattemæssigt ens uanset på hvilket grundlag de udbetales. SKM ØLR og administrativ praksis underbygger fortolkningen af forarbejderne til ligningslovens 7 U og ordlyden heraf. Den skattemæssige behandling af godtgørelser afhænger ikke af hvad godtgørelsen skal dække i det konkrete tilfælde eller grovheden af krænkelsen der udløser godtgørelsen, men derimod om betingelserne i ligningslovens 7 U er opfyldt eller ej. Såfremt der er tale om erstatning eller godtgørelser der ikke ydes i forbindelse med fratræden, som for f.eks. tort og mangler i ansættelsesbevis, vil ligningslovens 7 U ikke finde anvendelse. Afsnit 4 viser, at administrativ praksis er ved at være ensrettet, på trods af en usikker skattemæssig behandling af godtgørelser siden ligningslovens 7 Us ikrafttræden. Henset til at ovenstående gennemgang af administrativ praksis må anses at være i overensstemmelse med de klare bemærkninger i SKM ØLR, synes den skattemæssige behandling af godtgørelser at være klar fremadrettet i forhold til godtgørelser som følge af opsigelse og efterfølgende fratræden. Lovgiver har i forbindelse med vedtagelsen af ligningslovens 7 U ikke forholdt sig til beskatningen af godtgørelser der ikke ydes i forbindelse med fratræden, men offentliggjort praksis er ensrettet i forhold hertil. Egentlige lovindgreb bør herefter alene ske med udgangspunkt i et politisk ønske herom for at ændre den nuværende retstilstand samt evt. tilpasning i forhold til den teoretiske problemstilling omkring beskatningen af en godtgørelse som følge af opsigelse uden efterfølgende fratræden på grund af arbejdsgivers frivillige annullation. 6. Retspolitiske bemærkninger Det anføres af Jane Ferniss, at det kan virke krænkende for retsbevidstheden, at en godtgørelse for en rettighedskrænkelse behandles forskelligt afhængig af om den ydes i forbindelse med fratræden 10

11 eller ej. Det er i den sammenhæng afgørende at påpege, at en godtgørelse for afskedigelse som følge af forskelsbehandling jf. ligebehandlingslovens 16, stk. 2 og forskelsbehandlingslovens 7 normalt vil udgøre mellem 9-12 måneders løn, mens godtgørelser der ikke ydes i forbindelse med fratræden jf. ligebehandlingslovens 14 og forskelsbehandlingslovens 7 normalt udgør kr. Hvorvidt godtgørelser skal beskattes er et politisk spørgsmål, som der i forbindelse med det lovforberedende arbejde jf. afsnit 3.1 er taget stilling til. For praktikere er det afgørende at der er klarhed over den skattemæssige behandling, således at arbejdsgivere og arbejdstagere kan indrette sig i henhold hertil. Domstole og det fagretlige system bør i domme og kendelser specificere hvordan en samlet kompensation er opgjort og være konsekvente i begrebssondringen, således at erstatning og godtgørelse tydeligt kan adskilles i forbindelse med den skattemæssige behandling heraf. 1 Christian Harlang, TfS , Kristian Bro, Den skattemæssige behandling af godtgørelser efter lige- og forskelsbehandlingsloven, HR JURA Magasinet, nr. 4, 2013, s og Jane Ferniss, U.2015B.42 2 Se hertil SKATs styresignal af 26. september 2014 og servicebrev af 17. juni 2012 til alle fagforeninger og fagforbunds hovedkontorer samt Advokatsamfundet og Danske Advokater 3 Højesterets domme af 12. maj 1999 og 6. marts jf. 1999/1 LSF 88, afsnit 1.3, litra a 5 Skatteretsrådets redegørelse af juni 1999, Den skattemæssige behandling af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer, afsnit Betænkning afgivet af Skatteudvalget d. 8. december 1999, bemærkninger til nr. 12, 1999/1 LSF 88 bilag /1 LSF 88, De almindelige bemærkninger, afsnit Skatteudvalget, 1999/LSF 88 bilag 27, J.nr Se ligeledes bemærkningerne til høringssvar fra Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og LO, almindelige bemærkninger til 1999/1 LSF 88, afsnittet Høringssvar og kommentarer hertil vedrørende fratrædelsesgodtgørelser m.v. og uddannelsesydelser 10 Se f.eks. tale 1 af Kristian Jensen under 2. behandlingen af 1999/1 LSF 88, 14. december Tale 14 af Flemming Kofod-Svendsen under 2. Behandlingen af 1999/1 LSF 88, 14. december Tale 21 af Sonja Albrink under 1. behandlingen af 1999/1 LSF 88, 17. november /1 LSF 88, afsnit 3.3, litra a /1 LSF 88, afsnit 2.3, litra a /1 LSF 88, bemærkninger til nr jf. f.eks. ligebehandlingslovens 16 eller hovedaftalens 4, stk. 3, litra e se hertil Helge Werner, Hovedaftalen, 1. udg., 2015, kap. 4, s SKATs juridiske vejledning C.A Cfr. Jane Ferniss, U.2015B.44, afsnit Jane Ferniss, U.2015B.46, afsnit SKM TSS og Landsskatterettens afgørelse af 16. april Se hertil f.eks. bindende svar af 24. juni 2014, SKM SR 11

12 22 Retten i Esbjergs dom af 26. november Kendelse af 8. oktober 2009 fra Tvistighedsnævnet 24 Retten i Esbjergs dom af 26. november Se hertil Ligningsvejledningen 1997, afsnit A.B og TfS 1999, 273SKATLR 26 Bindende svar af 4. marts 2010 fra SKAT Syddanmark 27 Landsskatterettens afgørelse af 29. marts 2011, Landsskatterettens afgørelse af 20. december 2012 og SKM SR 28 SKATs juridiske vejledning C.A Skatteankenævns afgørelserne fra Nærum af 18. december 2007 samt Haderslev og Kolding af 21. August 2013 (j.nr , W16961) 30 SKATs afgørelser fra Syddanmark af 4. marts 2010 (j.nr , W13219), 31. maj 2010 (j.nr , W12918) og 6. april Jane Ferniss, U.2015B.47, afsnit Landskatterettens afgørelse af , j.nr SKM LSR 34 SKM SKAT 35 SKM ØLR og SKM LSR 36 U Ø og U V 37 se f.eks. SKM ØLR og LSR af 29. marts 2011 (j. Nr ) 38 TfS 1996, Rdir 93/104/EF 40 LBK nr. 896 af 24/08/ Se ligeledes SKATs juridiske vejledning C.A.3.7. Erstatninger mv. 12

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Arvid Andersen Grundlæggende ansættelsesretlig sondring: 1. Uvæsentlige (bagatelagtige) ændringer sådanne kan arbejdsgiveren

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM LSR

Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM LSR - 1 Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM2017.488.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved kendelsen ref. i SKM2017.488.LSR, at bidrag til førelse af en folketingskandidats

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR

Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR -1 - Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet anerkendte ved et bindende svar af 24/8 2010 en arbejdsgiverbetalt generel sundhedsundersøgelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere