Lokalplan Område ved Christian d. X s Bro i Sønderborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 4.1-5 Område ved Christian d. X s Bro i Sønderborg"

Transkript

1 Lokalplan Område ved Christian d. X s Bro i Sønderborg Forslaget er i høring i perioden 10. juli september 2013 / Vedtaget af Sønderborg Byråd den 5. marts 2014 Plan Rådhustorvet Sønderborg Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé. Fremlæggelse Lokalplanen fremlægges i perioden 10. juli 2013 til 4. september Vedtagelse Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet den 26. juni Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 5. marts

3 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af lokalplanområdet 4 Bevaringsværdige bygninger 5 Baggrund for lokalplanen 5 Formålet med lokalplanen 6 Konsekvenser for nærområde 6 Vej og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens udformning 7 Ubebyggede arealer 8 Redegørelse for forhold til anden planlægning 9 Teknisk forsyning 9 Miljøforhold 9 Kystnærhedszone 9 Fortidsminder 9 Miljøvurdering af planer og programmer 10 Tilladelser fra andre myndigheder 10 Lokalplanens bestemmelser 11 1 Formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykninger 11 5 Vej, sti og parkering 11 6 Bebyggelsens omfang og placering 11 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 12 8 Ubebyggede arealer og bevaring af træer 12 9 Forsyningsanlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 13 Vedtagelse 14 Kortbilag 1 15 Kortbilag 2 16 Kortbilag 3 17 Kortbilag 4 18 Bilag 5 - visuel påvirkning fra vandsiden 19 Resumé af miljøscreening 20 3

4 Redegørelse Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende i Sønderborg bymidte, omkring Christian d. X s Bro, direkte ud til Alssund. Lokalplanområdet nyder stor synlighed i området på grund af sin placering direkte ud til sundet. Fra den modsatte side af Alssund og fra selve broen, opfatter man lokalplanområdet som en central og aktiv del af Sønderborgs havnefront. Christian d. X s Bro er i dag en del af et hævet vejforløb, der opdeler lokalplanområdet i to nærmest lige store dele, henholdsvis nord og syd for broen. Den nordlige del af lokalplanområdet er mod øst afgrænset ved en markant stigning i terrænet - den oprindelige kystskrænt - og ligger umiddelbart foran Sct. Marie Kirke. Den sydlige del af lokalplanområdet afgrænses af Kirkebakken, hvis vejforløb ligeledes udgør lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Mod nord afgrænses lokalplanområdet ved Hønekilden, hvor lokalplanområdet grænser op til et andet lokalplanområde, nr , der blandt andet indeholder bestemmelser for de bevaringsværdige og fredede huse i den nordlige del af Havbogade. Der i dag er en beboerforening for ejendommene på Havbogade. nkt: :20:43 Det samlede lokalplanområde udgør ca m2. Den Kortudsnit 1 af 1 Kortet viser bevaringsværdier for ejendommene i området. eksisterende bebyggelse i området er meget varieret i alder, størrelse og karakter. Bebyggelsestætheden er højest i området nord for Christian d. X s Bro. Det er også i denne del af lokalplanområdet, at flere bygninger har været placeret tæt på broens oprindelige forløb, og derfor i dag står med tilsyneladende umotiverede skæve former. Bygningernes former vidner imidlertid om hvordan jernbanebroen indtil for nylig gik gennem området for at fortsætte mod nord, bagom Havbogades små gavlhuse. De højeste bygninger i området er placeret ud til Nørre Havnegade og Sønder Havnegade, mens de lavere huse er placeret ved Havbogade. Generelt er området imidlertid præget af meget varierende bygninger, der samlet set udgør en åben bygningsrække ud til havnefronten. Den del af lokalplanområdet der ligger syd for Christian d. X s Bro, fremstår i dag som et relativt åbent areal. Det er dog delvist opdelt i to af en centralt placeret bevaringsværdig bygning, det tidligere havnekontor. En stor del af de åbne arealer bliver i dag benyttet som parkeringsplads, og i løbet af vinterhalvåret bliver en del af området benyttet til en offentlig skøjtebane. Luftfoto af området før jernbanebroen blev fjernet. 4 Tættest på Alssund er der i dag en promenade for forgængere. Den er etableret i den del af lokalplanområdet, der ligger syd for Christian d. X s Bro, men den er planlagt til at blive videreført nord for broen. På promenaden er der et nyere ishus, samt det nuværende havnekontor. Derudover er promenaden stort set ubebygget.

5 Redegørelse Bevaringsværdige bygninger Flere af bygningerne i lokalplanområdet er i Kommuneplan karakteriseret som bevaringsværdige. De bygninger der har den højeste bevaringsværdi er primært beliggende i Havbogade. I den sydlige del af området på Havbogade, og umiddelbart foran Kirkebakkens hævede forløb, står en række byhuse der har et vist slægtskab med bygningerne i den øvrige del af Havbogade. Alle disse bygninger er karakteriseret som bevaringsværdige. Sønderborgs tidligere havnekontor har en meget høj bevaringsværdi. Bygningen er placeret på et åbent areal syd for Christian d. X s Bro, med den ene gavl ud til Nørre Havnegade. Bygningen er med sin fritstående placering den mest markante bygning i lokalplanområdet. Det nuværende havnekontor, der ligger direkte ud til Alssund, har tidligere været brugt som toldbygning, da der var spritbåde fra Sønderborg til Tyskland. Denne bygning er ikke karakteriseret som bavaringsværdig. Baggrund for lokalplanen Denne lokalplan er udarbejdet med baggrund i en langsigtet planlægning for Sønderborg Nordhavn. Lokalplanområdet udgør en lille del af et større havneområde som arkitekten Frank Gehry har udarbejdet en masterplan for. Denne masterplan indeholder rammer for blandt andet arkitektur, disponering og bebyggelse i området. Med baggrund i masterplanen, vedtog Sønderborg Byråd i 2009 en overordnet rammelokalplan for Sønderborg Nordhavn. Formålet med rammelokalplanen var at sikre en sammenhængende planlægning af det havneområde hvoraf nærværende lokalplanområde udgør den sydligste del. En af områdets bevaringsværdig bygninger, det gamle havnekontor. Med nærværende lokalplan, skabes et nærmere planmæssigt grundlag for placering og udformning af ny bebyggelse i lokalplanområdet, udnyttelse af friarealer og placering af servicefaciliteter. Lokalplanen anviser muligheder for placering af ny bebyggelse, og den giver mulighed for nye sti- og vejforbindelser i området. Lokalplanen indeholder desuden forslag til udformning af fremtidige byrum i området. Med denne lokalplan, vil områdets kvaliteter blive synliggjort, og over tid skulle lokalplanen gerne være med til at sikre, at de bliver fremhævet og forstærket. Principsnit der viser landskabets markante træk omkring lokalplanområdet med Alssund til højre og Sct. Marie Kirke til venstre. 5

6 Redegørelse Formålet med lokalplanen Formålet med lokalplanen er; - at sikre placering og karakter af eksisterende og ny bebyggelse i området, - at ny bebyggelse i området udformes i harmoni med og respekt for den omgivende bygningskultur, herunder at materialer og farver tilpasses den stedlige arkitektur, - at sikre en æstetisk udformning af udearealer i området - at der værnes om bevaringsværdige bygninger og kulturelle spor der eksisterer i området, - at sikre mulighed for offentlig færdsel langs vandet Konsekvenser for nærområde Den bebyggelse der muliggøres i nærværende lokalplanområde, vil rent arkitektonisk blive mere afdæmpet og traditionel, samt mindre spektakulær, end de byggerier der vil komme til at præge havneområdet længere mod nord. Nærværende lokalplans påvirkning på naboområderne, er i den henseende af moderat karakter. Lokalplanen vil imidlertid kunne påvirke de nærmeste naboområder i en vis grad, herunder husene i Havbogade. Ny bebyggelse i området vil kunne tage en mindre del af den nuværende udsigt fra de bagvedliggende bygninger, for eksempel fra ejendomme på Jomfursti og fra Sct. Marie Kirke. Forringelserne i udsigtsforholdene vil dog være begrænsede, da der med den oprindelige kystskrænt er et markant terræn i området. Ifølge denne lokalplan, må den højeste bebyggelse i lokalplanområdet, ikke overstige tre en halv etage, hvilket svarer til flere af de eksisterende bygninger i området. Bebyggelserne syd for lokalplanområdet vil i et meget begrænset omfang blive berørt af lokalplanen, da der kun i et lille omfang bliver mulighed for at opføre ny bebyggelse i området syd for Christian d. X Bro. Der kan etableres mindre butikker i lokalplanområdet. Vej og parkeringsforhold Der skal udlægges areal til et antal parkeringspladser svarende til: - 1 p-plads pr. 100 m² etageareal anvendt til lagerfaciliteter, - 1 p-plads pr. 50 m² til erhverv, samt - 1 p-plads pr. bolig. Sct. Marie Kirke umiddelbart øst for den markante kystskrænt. Lokalplanområdet er beliggende i det centrale Sønderborg mellem vidt forskellige bymiljøer. Umiddelbart omkring lokalplanområdet er der både en kirke, flere typer boligbebyggelser, havnepromenade og nogle af byens vigtige vejforbindelser, der hver især sætter sit væsentlige præg på området. På kort sigt vil de tidligere planlagte omdannelser på Sønderborg Nordhavn, kunne give indtryk af en usammenhængende havnefront med tilfældig blanding af funktioner og bygninger. Det er imidlertid forhåbningen, at man på længere sigt, med nyskabende byggerier på havnen, kan skabe en attraktiv og levende havnefront til glæde for både nærområdet og byen som helhed. Chr. d. X s Bro går hen over Havbogade og deler lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om at parkeringsarealer skal anlægges enten på de enkelte ejendomme eller som fælles parkeringsarealer indenfor lokalplanområdet. 6

7 Redegørelse Bebyggelsens udformning Den overordnede rammelokalplan for Sønderborg Nordhavn giver i området nord for nærværende lokalplanområde mulighed for en række markante solitære bygninger, der hver især vil sætte et selvstændigt og moderne præg på havnefronten. Rammelokalplanen opstiller ikke rammer for bebyggelsen i området omkring Christian d. X s Bro. Det ligger dog implicit i planen, at bygningsmassen omkring Christian d. X s Bro bør understøtte nordhavnens bygningsværker ved at være en arkitektonisk modsætning til det opmærksomhedskrævende, ekspressive og uordnede. Ud fra ovenstående læsning af planen, er det arkitektonisk set rigtigt, at man ved nybyggeri omkring Christian d. X s Bro bygger videre på den traditionelle og delvist sammenhængende havnefront, der strækker sig helt fra Sønderborg Slot og hen til og med lokalplanområdet. Trapper forbinder lokalplanområdet på tværs af kystskrænten, hvilket hverken er funktionelt og visuelt attraktivt. Indenfor lokalplanområdet skal der udlægges areal til vejadgang og parkering, i princippet som vist på kortbilag 4 (illustrationsplan). De dele af byggefelterne, der ikke anvendes til bebyggelse kan anvendes til parkering. Der skal udlægges areal til to offentlige fodgængerstier fra Havbogade til Nørre Havnegade. Stien skal placeres som vist på lokalplanens kortbilag 4 (illustrationsplan) og skal udlægges i en bredde på minimum 2 meter. Stierne kan etableres som kombinerede stier og ankomstarealer til bebyggelse. Bebyggelsens placering, højde og bredde Lokalplanen stiller konkrete krav til udformning af ny bebyggelse i området. Nybyggeri skal følge nogle fastlagte byggefelter, samt enkle principper med hensyn til både højde og bredde. Disse krav skal samlet set sikre, at området indpasses bedst muligt i forhold til byens udtryk mod vandet. Lokalplanen opstiller retningslinier for antal etager og bygningshøjder i området. For at sikre helheden i området, skal bygninger være højest ud mod Nørre Havnegade, mens de skal være lavere i Havbogade. Tættest mod vandet skal området så vidt muligt friholdes til fodgængerfærdsel. Ovenstående er søgt sikret ved at opdele lokalplanområdet i tre delområder med hver sine bestemmelser for bebyggelse. Byggefelterne udlagt i lokalplanen har dimensioner der giver mulighed for at opføre bygninger med en dybde på op til max. 9 meter fra side til side ud mod Nørre Havnegade. Ny bebyggelse skal tilpasses det eksisterende byggeri i området i forhold til bl.a. størrelse og materialer. Her ses det nyere boligbyggeri, der er placeret i den nordlige del af lokalplanområdet. 7

8 Redegørelse Dette muliggør, at man kan indrette fornuftige boliger i bygningerne, og det sikrer samtidig, at bygninger i området får en størrelsesmæssig tilpasning til de eksisterende bygninger i området som f.eks. boligerne på vaskerigrunden og på Solo-arealet. Udtryk og materialer Lokalplanen opstiller specifikke krav og rammer for udformningen af bygninger i lokalplanområdet. Bygninger skal opføres med symmetriske saddeltage, og med tegl på henholdsvis facader og tage. Desuden må bygninger kun opføres med tilbageliggende altaner mod gaderne. Principperne skal være med til at sikre, at bygningerne i området får en stor grad af gensidig tilpasning, på samme tid som de kan udformes med et nutidigt arkitektonisk udtryk. Ubebyggede arealer Overordnet set er lokalplanområdet opdelt i to dele af Christian d. X s Bro. Mens området nord for broen kun har begrænsede offentlige arealer uden bebyggelse, er der syd for broen et betydeligt ubebygget område. Syd for Christian d. X s Bro, bør man arbejde for at fremme mulighederne for offentlige aktiviteter med bred tiltrækning. Det kan blandt andet være i form af aktivitetsbaner til boldspil om sommeren, skøjter om vinteren, og i øvrigt periodevise aktiviteter af forskellig karakter. De tilknyttede servicefunktioner, og nødvendige tekniske installationer i forbindelse med aktiviterne, skal indarbejdes i eksisterende eller nye bygninger. Nord for Christian d. X s Bro, er det væsentligste offentlige ubebyggede område den lille plads ved Hønekilden. I denne del af lokalplanområdet er der imidlertid også private haver, forarealer til huse, offentlige og private parkeringspladser, samt gader og veje i området. Lokalplanen opstiller en række retningslinier for udformning og anvendelse af disse arealer: Hønekilden og Havbogade Mellem Havbogades fine små huse er Hønekilden beliggende. Det lille område omkring kilden har potentiale til at være et lille hyggeligt byrum for lokalområdet. Lokalplanen muliggør en fornyelse af stedet, der kan være med til at løfte området. Det kan ske med nye belægninger, beplantning, vandkunst og lignende. Stedet må ikke bebygges, men der kan med fordel bebygges op til pladsen. Parkeringsarealer og vejadgang De offentlige parkeringsarealer i området kan begrønnes med træer placeret i en taktfast rytme mellem parkeringsbåse, og i sammenhæng med eventuelle lygtepæle. Derudover skal arealerne i vidt omfang friholdes for fast inventar. Hegn Hegn i skel må kun være levende hegn. Det vil sige, at plankeværk, stakit og murede hegn ikke tillades i området. Der er dog mulighed for at etablere træværk for at skjule eventuelle affalds- og genbrugsbeholdere. Kravet om levende hegn er begrundet i et ønske om at få et åbent og imødekommende område, hvor beplantning er med til at sætte sit tydelige præg på området. Stiforbindelser Lokalplanområdet har en central placering i forhold til den fodgængertrafik mellem byen og havnen, som vil blive forstærket i takt med at nordhavnen bliver udviklet. Udformningen af lokalplanområdet må tage højde for dette ved at prioritere stier på tværs. Lokalplanen stiller krav om etablering af to nye stier mellem Havbogade og Nørre Havnegade. Den gamle jernbane udgør et potentiale for at blive en alternativ sti på langs af havnen. For at stien kan være brugbar, skal der imidlertid være mulighed for at komme op på stien ved Hønekilden. En trappe foreslås prioriteret i en kommende istandsættelse af Hønekilden/stien. Hønekilden i forgrunden og bygninger på Jomfrusti i baggrunden. 8

9 Redegørelse Redegørelse for forhold til anden planlægning Kommuneplan I henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet er ifølge Sønderborg Kommuneplan beliggende i rammeområde 1C.22 og udlagt til centerformål, detailsalg, servicevirksomhed og boliger, samt erhverv uden genevirkning for omgivelserne. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplan Lokalplan nr for Sønderborg Nordhavn er gældende for området. Lokalplan nr et område ved det gamle dampvaskeri er gældende for en mindre del af området. Lokalplan for Nørrebro, Sønder Havnegade, Sønderbro og Slotskajen er gældende for en mindre del af det sydvestlige lokalplanområde. Lokalplan nr Skilte og Facadelokalplan er gældende for området. Lokalplan nr , nr og nr aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan. Teknisk forsyning Varmeforsyning Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning. Byggeri skal tilsluttes hertil. Såfremt nybyggeri opføres som lavenergibebyggelse, kan der, jævnfør planlovens 19, stk. 4, dispenseres fra ovenstående. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Sønderborg Kommunes Spildevandsplan , opland 11028, der er udlagt som planlagt separatkloakeret område. Lokalplanområdet er omfattet af tilslutningspligt til spildevandssystemet. For tilslutningsafgifter henvises til gældende betalingsvedtægt for spildevand. Området skal separatkloakeres. Regn- og overfladevand skal ledes via privat afvandingsanlæg til havnebassinet/als Sund, og spildevand skal føres til eksisterende spildevands/fællessystem, hvorfra det ledes til Sønderborg Renseanlæg. Med henvisning til Spildevandsplanens pkt Kloakering af nye ejendomme, skal evt. spildevand fra P-kælder pumpes for egen foranstaltning. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Sønderborg Kommunes Vandforsyningsplan Der skal tilsluttes offentligt drikkevandforsyning. Håndtering af affald Affald skal håndteres i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes regulativer for affald. Affaldsbekendtgørelsen har krav om sortering af affald i genanvendeligt og ikkegenanvendeligt. Der skal derfor tænkes løsninger til håndtering af flere affaldsfraktioner ind. Bebyggelse skal tilmeldes den kommunale indsamling af affald. Miljøforhold Jord Området er omfattet af kommunens områdeklassificering jf. jordforureningslovens 50 a. Det betyder, at jorden skal håndteres som lettere forurenet. Jordflytning skal anmeldes til kommunen, som også anviser, hvordan jorden kan bortskaffes. Området er ikke kortlagt, men det kan ikke udelukkes, at der kan træffes forurenet fyldjord under anlægsarbejde. Grundvand Lokalplanen er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til vandværk. Vedvarende energikilder Lokalplanen stiiler ikke krav om, eller forbud mod vedvarende energikilder. Ved benyttelse af fx varmepumper, bør man imidlertid sikre sig, at det er muligt at overholde de gældende regler i forhold til fx støj. Kystnærhedszone Ifølge planloven gælder der særlige hensyn for bebyggelse indenfor kystnærhedszonen. Jævnfør 11 og 16 skal lokalplaner for byzoneområder ledsages af oplysninger om den visuelle påvirkning, og at ønsker om bebyggelse som adskiller sig væsentligt fra den eksisterende bebyggelse skal begrundes særskilt. Loven fastsætter endvidere, at offentligheden skal sikres adgang til kysten. Fortidsminder Udtalelse fra Museum Sønderjylland: Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har modtaget oplysninger om det ovennævnte planområde og har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af området. Planområdet er på ca m2 og beliggende i det centrale Sønderborg. Omkring planområdet er der registreret flere væsentlige fortidsminder. Nordøst for planområdet ligger krigergravene (sb , Sønderborg Sogn). Øst for planområdet ligger den middelalderlige Skt. Marie Kirke, hvor der i fundamentet er registeret en skålsten (sb. 54 Sønderborg sogn). Planområdet ligger desuden umiddelbart op til kulturarvarealet, der omfatter det middelalderlige Sønderborg. Det ældste Sønderborg antages at være etableret omkring 1200 på toppen af bakken oven for Sønderborg Slot. I området omkring Humletorvet findes kulturlagene fra den ældste by, heriblandt byens forsvundne kirke. I løbet af senmiddelalderen voksede byen mod nordøst, ud langs Perlegade og udgravninger i gaden har vist, at der findes 9

10 Redegørelse massive kulturlag fra denne periode. Samtidigt foregik der en udbygning af havnen fra Sønderbro op mod Nørrebro. På begge sider af Søndergade er der derfor bevaret middelalderlige havneanlæg samt massive senmiddelalderlige opfyldslag. På baggrund af områdets placering tæt ved kulturarvarealet og ved havnen er det Museets vurdering, at der inden for planområdet er risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af området, hvis der skal foregå anlægsarbejde. Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige fortidsminder på planområdet, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre. materielle goder, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK nr. 936 af 24/09/2009, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk. 2. Se nærmere i vedlagte bilag Resume af miljøscreeningen. Tilladelser fra andre myndigheder Tilladelser efter byggeloven skal søges i Afdeling Byg, Sønderborg Kommune. Ændret anvendelse af arealer med jordforurening skal søges ved Afdeling Vand & Jord, Sønderborg Kommune. De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens 27. Derfor skal man, hvis man ved anlægs-arbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev. Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev udarbejder gerne ved henvendelse fra bygherre budget og tidsplan for frivillig forundersøgelse af planområdet. Miljøvurdering af planer og programmer Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurdering af planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning, menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og Den sydlige del af lokalplanområdet set fra modsatte side af Alssund. 10

11 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser I henhold til Planloven, BEK. nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Lokalplanens formål er: - at sikre en helhedsorienteret og harmonisk placering, samt karakter af eksisterende og ny bebyggelse i området, - at ny bebyggelse i området udformes i harmoni med, og respekt for, den omgivende bygningskultur, herunder at materialer og farver tilpasses den stedlige arkitektur, - at sikre en æstetisk udformning af udearealer i området - at der bliver værnet om bevaringsværdige bygninger og kulturelle spor der eksisterer i området, - at sikre mulighed for offentlig færdsel langs vandet 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 541, 448, 540, 188, 322, 1654, 5549, 196, 449, 5545, 232, 200, 430, 577, 151, 153, 657, 192, 174, 593, 376, 5553, 547, 346, 221, 1187, 346, 5149, 496, 596, 5552, 562, 667, 5543, 1653, 116, 3325, 1971, 703, 5479, 1642, 5547, 5542, 5548, 2072, 5490, del af 5478 og 1651, alle tilhørende Sønderborg ejerlav, vejmatrikler i området, samt alle matrikler, som efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver således. 2.3 Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr , , samt , for de områder, der berøres af lokalplanen. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til centerformål, detailsalg, servicevirksomhed og boliger, samt erhverv uden genevirkning for omgivelserne. 3.2 Det samlede butiksareal i lokalplanområdet må maksimalt udgøre m2. Det samlede bruttoareal for hver enkelt butik i lokalplanområdet må maksimalt udgøre 200 m2. 4 Udstykninger 4.1 Der kan kun foretages udstykning og sammenlægning af matrikler i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. 5 Vej, sti og parkering 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nørre Havnegade og Havbogade som vist på kortbilag For ny bebyggelse og ændret anvendelse kræves det, at der anlægges mindst én p-plads pr. bolig og mindst én parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal. Alternativt kan der indbetales til kommunens parkeringsfond. 5.3 Belægning på adgangs-, manøvre-, og parkeringsarealer skal etableres som asfalt, belægningssten eller lignende. Dog kun fast belægning. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelse må kun placeres inden for byggefelterne, i henhold til retningslinierne angivet på kortbilag 3. Facader mod Nørre Havnegade, Kildegade og Havbogade må kun placeres helt ud til byggefeltets yderkant som angivet på kortbilag 3 (obligatoriske byggelinier). 6.2 Carporte tillades ikke indenfor lokalplanområdet. 6.3 Bebyggelse indenfor det på kortbilag 2 markerede delområde A, må opføres i max. én etage med udnyttet tagetage, og højden må ikke overstige 8 meter fra eksisterende terræn. Dog må der indenfor byggefeltet E på kortbilag 3, bygges i op til to etager med udnyttet tagetage, hvor højden dog ikke må overstige 11,5 meter fra eksisterende terræn. 6.4 Bebyggelse indenfor det på kortbilag 2 markerede delområde B, må opføres i max. tre etager med udnyttet tagetage, og højden må ikke overstige 14,5 meter fra eksisterende terræn. 6.5 Byggefeltet F på kortbilag 3, må kun bebygges således at max. 75 % af byggefeltets grundflade bebygges. 6.6 Der må ikke etableres nybyggeri i delområde C. Dog med undtagelse af det på kortbilag 3 angivne byggefelt (isboden mod den sydlige afgrænsning af lokalplanområdet), hvor der kan være bebyggelse i max én etage, og som ikke overstiger 4,5 meter i højde. 6.7 For alle delområder gælder, at enkelte mindre bygningsdele må være højere end den øvrige bygningskrop, dog maksimalt 0.6 meter over tagets højde, og kun således at de er tilpasset bygningens arkitektoniske udtryk. 6.8 Bebyggelsestætheden må ikke overstige 150 % for den enkelte matrikel. 6.9 Bebyggelse i lokalplanens byggefelter nord for Christian d. X s Bro, som er beliggende ud mod Nørre 11

12 Bestemmelser 12 Havnegade, skal bebygges således, at bygningerne er ml. 3 og 3,5 etager ud mod gaden Ved force majeure kan eksisterende bygninger genopføres udenfor lokalplanens byggefelter. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse må kun opføres som muret byggeri med pudsede eller vandskurede murflader med indfarvet puds eller med efterfølgende malerbehandling, som i udtryk og materialer stemmer overens med omgivelsernes fremtræden. 7.2 Kun mindre facadepartier og tagdele kan beklædes med lette pladematerialer eller træbeklædning. 7.3 Bebyggelse, herunder til- og ombygninger, må kun udføres således, at der med hensyn til struktur, hovedform, materialer og farver opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning i området. 7.4 Tage må kun have en taghældning på og må kun dækkes med tegl. Mindre bygningsdele kan dog udføres med anden taghældning og beklædes med zink eller sort tagpap. 7.5 Karnapper i tagfladen må max. have en bredde på 1,5 meter og må højst udgøre 30 % af den pågældende facades længde. 7.6 Der kan etableres tekniske installationer, ventilationshætter og lignende afkast under forudsætning af, at det integreres i tagfladens udformning og indgår i bebyggelsens arkitektoniske helhed. 7.7 Vinduer og døre må kun udføres i træ eller træ/alu og skal være sidehængte. Eventuelle altaner mod Nørre Havnegade, Kildegade og Havbogade må kun bygges ind i huskroppen og skal fremstå uden fremspring. De må ikke overskride skel mod vej. Altaner i øvrigt udføres med en bredde på maksimalt 2 meter og en længde på maksimalt 3 meter. 7.8 Solvarme-, solcelleanlæg og lignende skal integreres og tilpasses i tagflader og facader. De må ikke vinkles i forhold til tagfladens hældning. 7.9 Facade- og tagmaterialer må ikke virke reflekterende eller blændende. Glansværdier på tagmaterialer må ikke overstige Eventuel skiltning må kun udføres i henhold til bestemmelserne i Skilte- og Facadelokalplan nr Ubebyggede arealer og bevaring af træer 8.1 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til vej-, adgangs-, manøvre- eller parkeringsarealer, skal begrønnes. 8.2 Til hvert område, delområde A og B, skal der være et tilhørende friareal, svarende til mindst 30% af boligarealet og mindst 10% af evt. erhvervsareal. Altaner kan indgå som friarealer. 8.3 Friarealer skal anlægges efter en samlet plan for hver matrikel, og skal følge principperne illustreret på kortbilag 4 (illustrationsplan). 8.4 Arealer til udendørs oplag skal afskærmes, så oplag ikke er synligt. 8.5 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m må kun foretages med kommunens tilladelse, og kun hvis det er påkrævet for byggeri eller anlæg, der er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 8.6 Friarealer i delområderne A og B, der på kortbilag 4 er markeret som fodgængerforbindelser, skal friholdes til offentlig færdsel, og adgang må ikke hindres ved etablering af hække, hegn eller lignende. 8.7 Hegn i skel må kun være levende, fx. bøgehæk. 8.8 Der må ikke etableres faste trådhegn og lignende syd for Christian d. X s Bro. Dog kan hegn omkring aktivitets- og sportsbaner udføres som en integreret del af områdets design. 9 Forsyningsanlæg 9.1 Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader. 9.2 Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger. 9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 9.4 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt vand- og spildevandsnet. 9.5 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt drikkevandsforsyning. 9.6 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt spildevandssystem. 9.7 Der må ikke opsættes synlige antenner. Parabolantenner må ikke opsættes i en højde over 2 m fra terræn. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets særlige tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning samt offentligt vand- og spildevandsnet.

13 Bestemmelser 10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i 5 om vej-, sti- og parkeringsforhold er opfyldt På matrikler, hvor der på kortbilag 4 er viste fodgængerforbindelser markeret A, må ny bebyggelse ikke tages i brug, før disse stier er etableret Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17, stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan Bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, i henhold til det gældende bygningsreglement. Alternativt skal byggeri opføres med en CO2 udledning svarende til det mest skærpede krav for lavenergibyggeri, jævnfør bygningsreglementet. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme nord for Christian d. X s Bro. Afgrænsningen af de/den enkelte forening fastsættes af Sønderborg Kommune således at nye foreninger alene dækker matrikler med ejendomme på Nørre Havnegade, der opføres efter lokalplanens endelige vedtagelse Medlemspligt af grundejerforeningen indtræder ved erhvervelsen af en ejendom i lokalplanområdet, eller for den oprindelige ejer ved påbegyndelse af udstykning og bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer. Grundejerforeningen skal efter overtagelse af fællesarealer tillige forestå etablering af eventuelle nyanlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Sønderborg Kommunes byråd. 12 Servitutter 12.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. Lov om planlægning Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der, ifølge Planlovens 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 13

14 Vedtagelse Vedtagelse Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 26. juni P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 5. marts P.b.v. Erik Lauritzen borgmester Lokalplanen indberettes på 14

15 15 Bilag Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning. Målestok 1: q 7000u 7000l o an a c e bogade omfrusti Nørre Havnegade Løkken Kong Chr.d. X s Bro Nørrebro gade Kirkebakken Kildegade Sankt Jørgens Bjerg Havbogade gade b Lokalplanens afgrænsning Matrikelskel Matrikelnumre, Sønderborg ejerlav 7000u 7000q l o 7000s an v c t v b o u 7000q l o 7000s an v c t v b o u 7000q l o 7000s an v c t v b o

16 e Havbogade bogade Jomfrusti Bilag Kortbilag Havbogade Delområder. Målestok 1: Havbogade Jomfrusti Jomfrusti A 5A 7A 7A Kirke Kirke Alle Alle Nørre Havnegade Nørre Havnegade B 13B Kong Chr.d. Bro Kong Chr.d. X s Bro 9 Løkken Løkken Kirkebakken Kirkebakken Kong Chr.d X s Bro 1A 1A 8 1 Nørrebro Nørrebro Kildegade Kildegade Havbogade Havbogade A 8A 5B 5B C 1A 1B 1C 1A 1B 2 1 Kirkebakken Løkken Nørre Havnegade 2 Havbogade Søndergade Søndergade 2 Stengade Stengade Nørrebro Sankt Jørgens Bjerg 16 Afgrænsning af delområder Matrikelskel Delområde A Delområde B Delområde C

17 Bilag Havbogade Jomfrusti Kortbilag 3 Havbogade Havbogade Byggefelter, byggelinier og vejadgang. Målestok 1: Havbogade Havbogade Jomfrusti Jomfrusti Kirke Alle Jomfrusti Jomfrusti Kirke Kirke Alle Alle Kirke Kirke Alle Alle Nørre Nørre Nørre Havnegade Nørre Havnegade Havnegade Havnegade Nørre Havnegade D D I I Eksist. H H C C A+B A+B A+B 7x11 K K 8x12 G J G J 8x11 9x18 E E 7x13 Eksist. Kong Chr.d. X s Bro Kong Chr.d. Bro Kong Chr.d. X s Bro Kong Chr.d. X s Bro N N O O L L 18x18 F M M Nørrebro Nørrebro Nørrebro Kildegade Kildegade Kildegade Kildegade Havbogade Havbogade Havbogade Havbogade 9x18 11x8 P P Kirkebakken Kirkebakken Kirkebakken Kirkebakken Løkken Løkken Løkken Kildegade Havbogade E Byggefelter Byggefelter Byggefelter A 8x18 8x18 A B 9x17 8x18 9x17 B C 9x17 8x18 8x18 C D 8x18 17x18 17x18 D E 7x11 17x18 7x11 E F 7x11 F G GH HI IJ JK KL L Kirkebakken Løkken Søndergade Søndergade Søndergade Søndergade 21x11 Stengade Stengade Stengade Afgrænsning af lokalplan Matrikelskel Obligatoriske byggelinier Byggefelter Eksisterende bebyggelse Byggefelter med særkige vilkår Vejadgang 10x10 Nørrebro Søndergade Stengade 17

18 Bilag Kortbilag 4 Illustrationsplan med principper for bebyggelse, parkering og forbindelser i området. Uden målestok. Sti Hønekilden Sti Fodgængersti A Sti Nørre Havnegade Bådpladser Fodgængersti A Sct. Marie Kirke Terræn P-areal Chr. X s Bro Trappe P-areal Plads Promenade Aktivitetsplads Havnefaciliteter P-areal P-areal 18 Fodgængerstier markeret A skal etableres jævnfør 10.3

19 Bilag Bilag 5 - visuel påvirkning fra vandsiden Vejledende illustrationer hhv. nord og syd for Chr. d. X s Bro. På det øverste billede er der vist hvordan ny bebyggelse nord for broen kan udformes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. På det nederste billede vil eventuel ny bebyggelse primært ligge tilbagetrukket i området. Illustrationerne viser områdets sammenhæng med de eksisterende bebyggelser i nærområdet. 19

20 Miljøscreening Resumé af miljøscreening Skemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen/miljøscreeningen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen med beskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering af påvirkningens væsentlighed fremgår i en separat rapport. Konklusionsskema Punkt Emne Miljøpåvirkning Væsentlig betydning 1 Visuel påvirkning 2 B 2 Landskab 1 A 3 Naturbeskyttelse 1 A 4 Biologisk mangfoldighed 1 A 5 Jord og undergrund 2 B 6 Vand 1 A 7 Luft 1 A 8 Klimapåvirkningen 1 A 9 Kulturarv 2 B 10 Befolkning 1 A 11 Menneskenes sundhed 1 A 12 Trafik 1 A 13 Materielle goder 2 B 14 Naboområder 1 A 15 Alternativer, 0-løsning 1 A Definition: 1 betyder, at det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning 2 betyder, at der er mulighed for en miljøpåvirkning 3 betyder, at der sandsynligvis vil ske en miljøpåvirkning A betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig B betyder, at miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig C betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være væsentlig Konklusion Det skønnes at størstedelen af de undersøgte emner har en usandsynlig påvirkning på miljøet. Samtidigt skønnes det, at miljøpåvirkningen ved størstedelen af de undersøgte emner er uvæsentlig. Det er vurderet, at der muligvis kan ske en påvirkning på miljøet ved fire af de undersøgte emner. For disse emner er det vurderet, at der måske er tale om en væsentlig påvirkning. Det vurderes samlet set, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Punkt 1: Der vil muligvis ske en visuel påvirkning. Der gives mulighed for at opføre boligbebyggelse med en højde på op til 3 etager indenfor lokalplanområdet. Dette vil medføre en ændring i forhold til nuværende bygningsvolumener, og byggeri vil blive mere synligt. Der udarbejdes i forbindelse med lokalplanen visualiseringer af muligt byggeri fra vandet. Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig. Punkt 5: Der vil muligvis ske en påvirkning i forhold til jord og undergrund. Området er omfattet af kommunens områdeklassificering jf. jordforureningslovens 50 a. Det betyder, at jorden skal håndteres som lettere forurenet. Jordflytning skal anmeldes til kommunen, som også anviser, hvordan jorden kan bortskaffes. Området er ikke kortlagt, men det kan ikke udelukkes, at der kan træffes forurenet fyldjord under anlægsarbejde. Denne påvirkning vurderes måske at være væsentlig. 20

21 Miljøscreening Punkt 9: Der vil muligvis ske en påvirkning i forhold til kulturarv. Der er flere bygninger som kan karakteriseres som bevaringsværdige i området. Desuden er Sct. Marie Kirke nabo til lokalplanområdet. Hønekilden er beliggende i lokalplanområdet. Omkring området er der fundet væsentlige fortidsminder. Denne påvirkning vurderes måske at være væsentlig. Punkt 13: Der vil muligvis ske en påvirkning i forhold til materielle goder. Da ubebyggede arealer kan blive udlagt til fremtidig bebyggelse vil eksisterende ubebyggede områder indenfor lokalplanafgrænsningen kunne ændre karakter i forhold til nuværende forhold. Lokalplanen vil imidlertid også kunne sikre anvendelsen af visse offentlige områder som f.eks. Hønekilden. Denne påvirkning vurderes måske at være væsentlig. Samlet: Samlet set vurderes det, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK 936 af 24/09/2009, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk

22 Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg T F Mandag-Onsdag Torsdag Fredag 10-14

Lokalplan FORSLAG Område ved Christian d. X s Bro i Sønderborg

Lokalplan FORSLAG Område ved Christian d. X s Bro i Sønderborg Lokalplan 4.1-5 FORSLAG Område ved Christian d. X s Bro i Sønderborg Forslaget er i høring i perioden 10. juli 2013-4. september 2013 / Vedtaget af Sønderborg Byråd den dd. mm åååå Plan Rådhustorvet 10

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 603-2 Adventure Efterskolen i Skelde september 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009 Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 01- bevarende lokalplan for området omkring Elleygade september 2009 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 00 SØNDERBORG TLF 88200 FAX 882 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg LOKALPLAN NR. 138-1 Storegade 74, Nordborg Storegade Toften Løkken Th. Brorsensvej SØNDERBORG KOMMUNE MAJ 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som Byrådet kan anvende til at

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Oversigtskort eller foto/ illustration indsættes LOKALPLAN September 2010

Oversigtskort eller foto/ illustration indsættes LOKALPLAN September 2010 LOKALPLAN Oversigtskort eller foto/ illustration indsættes LOKALPLAN 402-8 Udvidelse af VUC Sønderjylland i Sønderborg September 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Sønderskov Kolonihaveforening, Sønderborg

Sønderskov Kolonihaveforening, Sønderborg Lokalplan 4.4-2 Sønderskov Kolonihaveforening Lokalplan 4.4-2 Sønderskov Kolonihaveforening, Sønderborg Forslaget er i høring i perioden 18. juli 2012-12. september 2012 / Vedtaget af Sønderborg Byråd

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslaget er i høring i perioden 18. juli 2012-12. september 2012/ Vedtaget af Sønderborg Byråd den 21. november 2012

Forslaget er i høring i perioden 18. juli 2012-12. september 2012/ Vedtaget af Sønderborg Byråd den 21. november 2012 Lokalplan 4.4-3 Sundsmarkkolonien Lokalplan 4.4-3 Sundsmarkkolonien, Sønderborg Forslaget er i høring i perioden 18. juli 2012-12. september 2012/ Vedtaget af Sønderborg Byråd den 21. november 2012 Søgning:

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 402-3 Lystbådehavnen ved Østerhage Juni 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping

Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping Plan Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Tlf 88726400 E-mail: post@sonderborg.dk Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLAN 601-2. Solvarmeanlæg i Broager. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008

LOKALPLAN 601-2. Solvarmeanlæg i Broager. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-2 Solvarmeanlæg i Broager Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL FORSLAG LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 2.1-4 Boligbebyggelse ved Osbæk, Augustenborg SEPTEMBER 2011 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN LOKALPLAN NR. 6-0608 MULTIHUS VED STENBJERGPARKEN SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN LOKALPLAN NR. 6-0608 MULTIHUS VED STENBJERGPARKEN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-0608 MULTIHUS VED STENBJERGPARKEN PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I ndholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere