Fast ejendoms begreb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fast ejendoms begreb"

Transkript

1 Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af ejendomme. Samt sikre klarhed i ejendomsforholdene ved fast ejendom. Det klares ved matrikelsystemet. Hvert (jord)areal tildeles et nummer. Fast ejendom kan bestå af flere matrikelnumre. UL 2, stk. 1 Ikke noget krav at de forskellige forskellige arealer grænse op til hinanden. Matrikelsystemet beskæftiger sig kun med selve grunden (jorden), men i princippet ikke bygninger herpå. Bygninger på fremmed grund og ejerlejligheder tildeles ikke matrikelnummer. De har dog deres eget blad i tingbogen, jf. TL 19. Ejendomsdannelse kan ske ved at jordarealer udskilles fra en eller flere ejendomme eller ved at grænserne mellem flere ejendomme flyttes, jf. UL 6-9. Udstykning Hvorvidt man må udstykke er reguleret ved miljølovgivningen. Et areal fraskilles en eller flere samlede faste ejendomme for fremtidigt at udgøre en ny samlet fast ejendom, og dette registreres i matriklen. Ejendommen tildeles eget matrikelnummer. Enhedsprincippet gælder nu alene den udstykkede ejendom. Arealoverførsel Dvs. pantsætning og stiftelse af brugsrettigheder er ikke begrænset, jf. UL 14 og 16. Indebærer, at et areal fraskilles en samlet fast ejendom og sammenlægges med en anden bestående samlet fast ejendom eller med offentlig vej. Det fraskilte areal får ikke sit eget matrikelnummer. Bliver en del af den ejendom, det sammenlægges med, og får samme matrikelnummer som denne. UL 7 omfatter kun den arealoverførsel, der ikke er en følge af ejendomsberigtigelse efter UL 9. Sammenlægning Indebærer, at det om to eller flere samlede faste ejendomme registreres i deres helhed i matriklen, at de for fremtiden skal behandles som én samlet fast ejendom. Ikke noget krav, at ejendommene grænser op til hinanden. Fast ejendoms begreb - Køb af fast ejendom 1

2 Ejendomsberigtigelse Ejendomsberigtigelse omfatter registrering i matriklen af ændringer i en ejendoms grænser, der skyldes 1) hævdserhvervelse, 2) naturlig tilvækst (tilskylning) eller fraskylning, samt 3) udskillelse fra en ejendom af et areal, som i min. 20 år har været offentlig vej. Berigtigelse på grundlag af faktiske (cf. viljesbestemte) ændringer. Hvor areal inddrages under ejendommen, kan ejendomsberigtigelse kun ske, hvis arealet grænser op til andet areal. Ejendomsdannelsens gennemførelse og retsvirkninger Udstykningskontrollen Kontrol med at UL og en række andre love er overholdt, jf. UL 20, stk. 1 Udøves af kort og matrikelstyrelsen og tinglysningsretten, som kontrolmyndighed. Omfatter kontrol med overholdelse af lovgivningen, navnlig fra plan- og miljøretten og tinglysningsloven. F.eks. planlovens 13, stk. 2, hvorefter en lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. Efter TL skal der føre endelig indførsel af udstykningen i matriklen tages stilling til fordeling af allerede tinglyste rettigheder, navnlig pant og servitutter på de berørte dele af de faste ejendomme. Såfremt ULs regler ikke følges Kontrolmyndigheden kan påbydde at aftalen ikke gennemføres, jf. UL 30, nr. 1. UL Virkning inter partes: Tilsidesættelse af forskriften i UL 21, stk. 1, medfører ikke automatisk aftalens ugyldighed Påbud om ophør af aftalen fra matrikelmyndighed, jf. UL 22, ikke som udg.pkt. civilretlig betydning som ugyldighed. Der er overladt til parterne selv at bringe aftalen til ophør. Kan tilladelse evt. med dispensation opnås fra matrikelmyndigheden, vil en part kunne kræve aftale opretholdt. Kan en tilladelse ikke opnås, vil aftalen være i strid med lov, jf. DL 5-5-1, og derfor være ugyldig. Erstatning i form af negativ kontraktsinteresse. Retsvirkninger for 3.mand: UL 23: tinglysningsdommer skal ved tinglysning af adkomst, pant eller brugsret påse, at udstykningskravet i UL er overholdt. Evt. lyse med frist, jf. TL 15, stk. 3. => opnås tilladelser ikke udslettes dokumentet af tingbogen. Ved aflysning TL 1, stk. 2-konflikt. Den utinglyste aftale kan således ekstingveres af kreditorer og aftaleerhververe i god tro. Kommer dog kun på tale hvis aftalen opretholdes som gyldig. Fast ejendoms begreb - Køb af fast ejendom 2

3 Begrebet fast ejendom i lovgivningen Bestemt fast ejendom TL 10, stk. 1 Individualisering af selve ejendommen klares via matrikelsystemet Enhedsprincippet Retten skal kunne gøres gældende mod hele ejendommen. Man kan altså ikke have tinglyst en ret mod en del af ejendommen. Dog kan man have en ret over en geografisk del af ejendommen, men som værdimæssigt er gældende overfor hele ejendommen. Modif: Bygninger på fremmed grund, jf. TL 19. Disse behandles som selvstændig fast ejendom. Kan dog godt angå ideelle andele af fast ejendom. U VLK I et boligsameje kom anparterne på samme hånd. Antaget, at eneejeren ikke særskilt kunne pantsætte de enkelte anparter, jf. TL 10, stk. 1. Samlet fast ejendom Udstykningsloven 2, stk. 1 Efter UL forstås ved en samlet fast ejendom 1) ét matrikelnummer, eller 2) flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Samlet Særskilt behandling kræver, at de jordarealer som ejendommen består af, fraskilles ejendommen ved udstykning, jf. UL 6 og 14. Ingen forudsætning at jordarealerne ligger geografisk samlet. Umatrikuleret areal er en ejendomsretlig enhed når: Arealet har eget blad i tingbogen. Arealet grænser ikke op til andet matrikuleret areal, der ejes af samme ejer og som ikke er tilvækstareal til en samlet fast ejendom. Umatrikuleret areal, der er optaget i matriklen uden matrikelbetegnelse, jf. UL 4, stk. 1, nr. 2. Ved udstykningskravet forstås normalt at ejerskifte eller pantsætning af en del af en samlet fast ejendom eller en umatrikuleret ejendom kræver at delen udstykkes og derved selv bliver en ny samlet fast ejendom, jf. UL 14, og at der efter UL 16, stk. 1, ikke må stiftes brugsret over et (del)areal for et længere tidsrum end 30 år, hvis arealet udgør en del af en samlet fast ejendom og 10 år, hvis arealet udgør en del af en umatrikuleret ejendom. U: Brugsret over 5 m 2 areal til teknisk indretning (bkg. nr. 107 af ) Genudlejning efter udløbet af perioden, jf. 16, kan ske. U VLK ikke i domssamling Reglen gælder ikke for servitutter. Afgrænsning af servitut over for brugsret. Betydning om ejer har forbeholdt sig rådigheden over arealet. => udelukkes ejer fra råden tale om en brugsret omfattet af udstykningskravet. U VLK Tinglysningsdommeren havde afvist at tinglyse en deklaration om opførelse af en 150 kvstation med tilhørende bygning m.v. på en fast ejendom. Begrundelsen for afvisningen var Fast ejendoms begreb - Køb af fast ejendom 3

4 manglende angivelse af sevitutarealets størrelse i m². Landsretten stadfæstede afgørelsen og anførte herved, at deklarationen efter sit indhold kun vedrørte en del af de ejendomme, som deklarationen skulle hvile på, hvorfor det tiltrådtes, at lysningen var betinget af dokumentation for, at deklarationen var i overensstemmelse med udstykningslovens 16. Eksempel på udstykningskontrollen, se byggelovens 10 a. Når der opføres mere end ét enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og bygninger anbringes således, at hver bygning med tilhørende ejendom kan udstykkes til en selvstændig ejendom. Anden opdeling af fast ejendom er subsidiær til udstykning: Se boligfællesskabslovens 1, hvorefter der endvidere er forbud mod videreopdeling af brugsretten til en andelsbolig, også af ejendomme, hvorpå der alene findes 2 beboelseslejligheder i form af fritliggende eller sammenbyggede enfamilieshuse med evt. tilliggende småbygninger, såfremt udstykning er mulig. Se også ejerlejlighedslovens 3. Der findes flere eksempler. Sammenhængen mellem TL 10, stk. 1 og UL 2, 14 og 16 Individualisering ved hjælp af matrikelnummer Jorden kan bestemmes direkte ud fra matrikelnummeret. Samlede faste ejendomme, jf. UL 2 Umatrikulerede ejendomme, jf. UL 4, stk. 2 Bygninger på fremmed grund Ejerlejligheder En del af en samlet fast ejendom, der udstykkes, identificeres med kortbilag over ny ejendom (rids). U ØLK I et betinget skøde vedrørende en parcel af en landbrugsejendom var angivet, at parcellen var opmålt af landsinspektør og snarest skulle matrikuleres under en formelig udstykningsforretning; arealets geografiske beliggenhed fremgik ikke af skødet. Dette fandtes med rette afvist fra tingbogen, da det solgte areal ikke var tilstrækkeligt individualiseret. Ved salg af umatrikuleret ejendom må identifikation ske på anden måde. Enhedsgrundsætningen Dispositioner over fast ejendom registreres i matriklen, således at denne holdes i overensstemmelse med virkeligheden. TL 10, stk. 1: ingen tinglysning der kun hæfter på en del af ejendommen Sikrer formålet med UL 14 og 16. UL 14: ikke ejerskifte eller pantsætning af en del af en samlet fast ejendom eller umatrikuleret ejendom UL 16: ikke stifte længerevarende brugsrettigheder over en del af en fast ejendom Enhedsgrundsætningen kommer også til udtryk fsva. løsøre på ejendommen, jf. RPL 520, stk. 1, forudsætningsvis. TL Udstykningskontrollen varetages af Tinglysningsretten UL 23: Tinglysningsretten skal påse, at UL 14, 15, stk. 1 og 16, overholdes. Rettigheder, der ikke er i overensstemmelse hermed, tinglyses med frist, jf. TL 15, stk. 3. Fast ejendoms begreb - Køb af fast ejendom 4

5 Anden lovgivning Grænser mod undergrund Grundejerens ejendomsret strækker sig så langt i jorden, som ejeren med rimelighed kan tænkes at udnytte undergrunden. Retten til at udnytte jorden længere nede tilkommer staten. Konkret afvejning, hvor grænsen går: Metrobyggeri Udvinding af råstoffer privat eller erhvervsmæssigt, RL 7 Vandindvinding af grundvand kræver tilladelse, VFL 18 Grænser mod luftrum Omfatter ikke ejendomsret til luftrummet over grunden, dog ret til at udnytte dette, hvor ikke til gene for orden. naboretlige regler evt. tilladelse fra luftfartsmyndigheder Ikke modsætte sig andres brug af luftrum. Brug af nabos luftrum kan evt. begrænses efter naboretlige regler. Grænser mod vand Grænse mod søterritoriet Grænse mod havstokken linie hvor hav og vand mødes ved daglig vande Omfatter normalt tilskyllede arealer Ved tilskylning til flere ejendomme afgøres tilhørsforholdet efter nærhedsprincippet - afstand til nærmeste ejendom Øer, der opstår naturligt, tilhører staten Afgrænsning mellem ø og tilskyllet areal afgøres efter om der i havstokken er så meget vand, at en bemandet pram kan flyde. Ændringer registreres ved ejendomsberigtigelse Grænse mod ferskvand vandløb og søer Ejendomsret omfatter også ferskvandssøer og vandløb med bredder, sø og vandløbsbund og retten til jagt og fiskeri, men ikke selve vandet. Ved vandløb mellem to ejendomme går skellet midt i vandløbet. Danner en sø grænse mellem flere ejendomme, antages søen at tilhøre ejerne af de ejendomme, der grænser op til søen efter nærhedsprincippet. Bygninger på fremmed grund Rettigheder over bygninger på fremmed grund Bygningen anses for en selvstændig fast ejendom, jf. TL 19. Bygningen får sit eget blad i tingbogen, men ikke noget matrikelnummer. Bygningen skal være bestemt for varig forbliven. (i modsætning til løsøre) TL 19, stk. 2 dokumentation til hvor bygningen er på grunden: Første gang der tinglyses en rettighed over en bygning på fremmed grund skal der ske en notering i tingbogen af den geografiske placering af bygningen på grunden. Fast ejendoms begreb - Køb af fast ejendom 5

6 Ved tinglysning af rettigheder over bygning på fremmed grund, der endnu ikke er opført, skal der ske individualisering på anden måde, f.eks. ved fremsendelse af projekt eller lign. Beskrivelse af placering skal ske bygning for bygning. Stiftelse af rettigheder over bygninger på fremmed grund og over grunden Over bygning Oprettelse af særskilt ejendomsblad, jf. TL 19, stk. 2 På begæring af enhver rettighedshaver Løsøreregler kan ikke benyttes som alternativ. Følger tinglysningslovens system Over jorden Tinglysning på matrikel efter tinglysningslovens system Sammenfald dette blev vægtet Køber ejeren af grunden senere den opførte bygning HR: Ejerlejligheder Grund og bygning kan herefter ikke skilles ad. Jord og bygninger kommer efterfølgende til samme hånd Bliver herved én samlet fast ejendom enhed U HK Da tinglysningslovens 19, stk. 1, ikke gav hjemmel til, at ejeren af en ejendom særskilt kunne afstå en ham tilhørende bygning på grunden, nægtedes tinglysning af betinget skøde på bygningen, jfr. lovens 10, stk. 1. VL: Det fremgår af sagen, at ejendommen, matr. nr. 923 b Randers bygrunde ifølge tingbogen er erhvervet af kærende den 6. september Tinglysningslovens 19 kan ikke anvendes under de foreliggende omstændigheder, hvor der ved den af kærende etablerede ordning findes at være sket salg af en del af en bestemt fast ejendom. Tinglysningen er således stridende mod bestemmelsen i tinglysningslovens 10, stk. 1, hvorfor den af tinglysningsdommeren trufne afgørelse om afvisning vil være at stadfæste. H: Stadfæstelse. Modif: Formentlig ved videresalg efter kort tid af bygning. Udstykningskravet Panterettigheder udstrækkes ikke uden videre til jord/bygning. Der kan kun ske opdeling i ejerlejligheder, hvis det ikke er muligt at udstykke. Udstykning alene muligt i lodrette skel Ejerlejligheder kan ligeledes opdeles i vandrette skel. Også rækkehuse kan være bygget således at de ikke kan udstykkes særskilt, og derfor behandles som ejerlejligheder. Ejerlejligheden som én fast ejendom Hver enkelt ejendom har sit eget blad i tingbogen og behandles som en selvstændig fast ejendom. Hver lejlighed udgør en selvstændig fast ejendom, jf. EJL 4, stk. 1. Omfatter lejligheden (særejendommen) og ideel andel af fælles bygninger og grundareal Fast ejendoms begreb - Køb af fast ejendom 6

7 (fællesejendom), jf. 2, stk. 1. Fællesskabsnøgle efter fordelingstal, jf. 2, stk. 1 in fine Behandles i det hele efter TL s regler for faste ejendomme med eget blad i tingbog tinglysning af rettigheder på stamejendom efter opdeling ikke længere mulig. Brugsrettigheder Ejendomsbyrder Afgrænsning Brugsrettigheden er karakteriseret ved at den berettigedes udnyttelse af tingen har en sådan karakter og et sådant omfang, at den nogenlunde svarer til en ejers sædvanlige råden over tingen i faktisk henseende (men ikke retligt), normalt forbundet med en vis besiddelse. Normalt vedvarende kontraktsforhold. Stiftes normalt ved aftale. Afgrænses fra servitutter Hjemler ret i bestemte, kvalitativt begrænsede henseender, f.eks. jagtret (servitut) contra dyrkningsret (brugsret). Kan være mod eller uden vederlag Hvis mod vederlag: leje. Hvis vederlagsfri brug: lån. Ved aftale om lån til eje Prioritetsstilling Servitutter får modtageren derimod ejendomsretten til det lånte mod til gengæld senere at tilbagegive noget af samme mængde og art (forekommer næppe ved fast ejendom). TL 3, stk. 1: Beskyttelse af opsigelsesvilkår og forudbetaling af leje. Brugsrettigheder der ikke er stiftet på længere tidsvilkår end de sædvanlige er gyldige mod enhver uden tinglysning. Servitutter ikke omfattet. TL 10, stk. 1: enhedsprincippet gælder. Landejendomme: opsigelse St. Hansdag til 1. maj sædvanligt. Øvrige ejendomme: opsigelse med halvt års varsel eller derunder sædvanligt Forudbetaling af leje i halvt år beskyttet. Rettigheder, der har hjemmel i tinglyst kontrakt, beskyttet, jf. TL 3, stk. 2 in fine Øvrige rettigheder: aftale (får prioritet fra anmeldelsestidspunktet, når tinglyst hjemmel) og TL 1, stk. 2 først i tid bedst i ret. Bestemt ret over fast ejendom. Kvalitativt begrænset. Servitutter kan normalt gøres gældende over for den til enhver tid værende ejer af den tjenende ejendom. En bestemt ret over en fast ejendom. En begrænset ret (råden) i en speciel henseende (ex. jagtret) Normalt kan servitutten gøres gældende over for den til enhver tid værende ejer af den tjenende ejendom (cf. personlige rettigheder) Enhedsprincippet, jf. TL 10, stk. 1: med hele ejendommen som hæftelsesobjekt, selv om alene angår fysisk afgrænset del. Ved udstykning indskrænkes servitutten til det areal, som den vedrører, TL 22 Fast ejendoms begreb - Køb af fast ejendom 7

8 Prioritetsstilling Ved aftale, jf. TL 1, stk. 2. Ved hævd, se TL 26, stk. 3 forud for tidl. stiftede private rettigheder. Udslukker alle rettigheder der strider imod. Deklaratorisk formentlig oprindeligt placeret med tinglyst prioritet efter sidste reelle krone (som udlæg). Oprykning Servitutten oprykker formentlig på samme måde som udlæg uden aftale i samme omfang som kan aftales i et pantebrev muligt efter aftale ligeledes ekstraordinær oprykning. Flere typer rettigheder Hvis et dokument stifter flere typer af rettigheder, skal der angive i hvilke egenskaber det begæres tinglyst, idet det i modsat fald kun opnår beskyttelse efter TL 1 i sin hovedegenskab, jf. TL 9, stk. 6. Muligt at servitut kun sikrer forfaldne betalingskrav, hvis tillige lyst pantstiftende. Kredsen af påtaleberettigede UP: U ØLK ( Ejerlejlighed på tvangsauktion ) Den herskende ejendom er påtaleberettiget over for den tjenende ejendom De skiftende ejere af den herskende ejendom er påtaleberettigede (følger den herskende ejendom). Således formodning for realservitut (cf. Personalservitut). Ejerne af udstykkede ejendomme normalt gensidigt påtaleberettigede på tilstandsservitutter, også uden særskilt angivelse. Følger alle dele af den herskende ejendom. Tilsvarende for rådighedsservitutter. Modif.: Byrden for den tjenende ejendom må ikke derved blive forøget væsentligt. Forholdet til den offentlige regulering Servitutter vedr. forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i lokalplan, kan ikke gyldigt stiftes i forbindelse med større udstykninger uden lokalplan, jf. planlovens 42. I øvrigt samtykke fra kommunalbestyrelsen, hvis forhold, hvorom der kan optages bestemmelse i lokalplan. Servitutbortfald for servitutter om en fremtidig, dvs. endnu ikke etableret indretning af ejendomme, der er i konflikt med regulering i en plan, jf. planlovens 18. Fortolkning om i konflikt med lokalplanen. Lokalplan kan træffe bestemmelse om ophævelse af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, der ikke harmonerer med planens formål. Kommuner kan generelt ved påbud eller forbud sikre overholdelse af private servitutter vedr. forhold, hvorom der kan optages bestemmelse i en lokalplan, jf. planlovens 43. Erstatning ved servitutbortfald og -ophævelse. Fast ejendoms begreb - Køb af fast ejendom 8

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Ejendomsret 2.1, 2.4 og 2.9 Tinglysning 11.2, 11.3, 11.9 og 15.9 Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Artiklen redegør for den tingsretlige kategorisering af begreberne forkøbs- og køberet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere